Divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno Playbills by the Brno Biennale Association members / Alfa-pasáž / Poštovská 8d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno Playbills by the Brno Biennale Association members 21. 9. 10. 11. 2007 / Alfa-pasáž / Poštovská 8d"

Transkript

1 Galerie Brno hlavní město grafického designu 41 Brno Brno the Capital of Graphic Design 41 DIVADLO THEATRE SVĚT WORLD SBB 07 Divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno Playbills by the Brno Biennale Association members / Alfa-pasáž / Poštovská 8d S finanční podporou Statutárního města Brna a Nadace ČFU With the fi nancial support of the Statutory City of Brno and of the Czech Fund of Arts Foundation BBA 07

2 DIVADLO SVÌT / THEATRE WORLD Brno hlavní mìsto grafického designu 41 Brno the Capital of Graphic Design 41 Divadlo svìt / Theatre World Divadelní plakáty èlenù Sdružení Bienále Brno (38 grafikù z 15 zemí) Playbills by the Brno Biennale Association members (38 graphic designers from 15 countries) Galerie HaDivadlo Brno / Alfa-pasáž / Poštovská 8d T , Výstavu poøádá The exhibition has been organized by Sdružení Bienále Brno / Brno Biennale Association (www.sbb-bienalebrno.cz) Finanèní podpora Financial support Statutární mìsto Brna / Statutory City of Brno Nadace ÈFU / Czech Fund of Arts Foundation Øídící výbor Sdružení Bienále Brno Steering Committee of the Brno Biennale Association Karel Aubrecht (místopøedseda / vice-president), František Borovec, Vlasta Brímová (místopøedsedkynì / vice-president), Jiøí Cicvárek, Jana Èipáková, Marie Filippovová, Václav Houf, Dušan Junek, Dagmar Kuèerová-Lanatová, Miroslav Kudrna, Zdenìk Lang, Václav Mekyska, Boris Mysliveèek (místopøedseda / vice-president), Radomír Postl (místopøedseda / vice- -president), Jan Rajlich ml. (pøedseda / president), Jiøí Svìtlík, Zdenìk Svìtlík Výstavu pøipravili Exhibition has been prepared by Jan Rajlich ml. (redakce, texty a design katalogu / editor, texts and catalogue design) František Borovec (design plakátu, obálky katalogu, pozvánky, loga a design výstavy / poster, catalogue cover, invitation card, logo and exhibition design) Ivo Borovec (grafická spolupráce / graphical collaboration) Seznam autorù / List of designers Jméno Pøíjmení rok narození, mìsto / kód zemì Name Surname year of birth, city / country code Karel Aubrecht 1956, Nové Strašecí / CZ Félix Beltrán 1938, Ciudad de México / MEX Pavel Beneš 1960, Praha / CZ Pierre Bernard 1942, Paris / F Subrata Bhowmick 1946, Ahmedabad / IND (co-designer Payal Nanavati) František Borovec 1940, Brno / CZ Ben Bos 1930, Amsterdam / NL Vladimir Chaika 1955, Moskva / RUS Sudarshan Dheer 1937, Mumbai / IND Jiøí Eliška 1948, Brno / CZ Jochen Fiedler 1936, Leipzig / D Josef Flejšar 1922, Praha / CZ Andrej Hašèák 1976, Košice / SK Jozef Hašèák 1948, Košice / SK Václav Houf 1949, Brno / CZ Pavel Hrach 1947, Praha / CZ Evžen Jecho 1945, Otrokovice / CZ Dušan Junek 1943, Dunajská Lužná / SK Uwe Loesch 1943, Erkrath / D Václav Mekyska 1953, Brno / CZ Boris Mysliveèek 1948, Brno / CZ István Orosz 1951, Budakeszi / H Robert L. Peters 1955, Winnipeg / CND Kari Piippo 1945, Mikkelli / FIN Radomír Postl 1939, Èeské Budìjovice / CZ Jan Rajlich Jr. 1950, Brno / CZ Jan Rajlich Sr. 1920, Brno / CZ Dan Reisinger 1934, Caesarea / IL Phil Risbeck 1939, Fort Collins / USA Sergei Serov 1952, Moskva / RUS Jaroslav Sùra 1929, Praha / CZ Zdenìk Svìtlík 1932, Plzeò / CZ Pavel Šśastný 1965, Praha / CZ Niklaus Troxler 1947, Willisau / CH Todor Vardjiev 1943, Sofia / BG Michal Wein 1950, Èeská Lípa / CZ Jiøí Zhibo 1932, Hronov / CZ Zdenìk Ziegler 1932, Praha / CZ Tisk / Printed by: Tiskárna Expodata-Didot spol. s r. o. Brno-Výstavištì (www.expodata-didot.cz) František Borovec, 2007 (cover design) Jan Rajlich Jr., 2007 (texts) Sdružení Bienále Brno, 2007 (publisher) PRINTED IN THE CZECH REPUBLIC ISBN

3 DIVADELNÍ PLAKÁT Výstavu divadelního plakátu vymyslelo nìkolik èlenù øídícího výboru Sdružení Bienále Brno na podzim Mezi iniciátory patøili Jiøí Svìtlík a Dušan Junek, pøipojili se Boris Mysliveèek, Dagmar Kuèerová--Lanatová, Radomír Postl, František Borovec, Václav Mekyska a další. Po krátké diskusi byla výstava divadelních plakátù zaøazena do pøedbìžného plánu cyklu Brno hlavní mìsto grafického designu na rok Naším zámìrem bylo vyzvat èleny SBB, domácí i zahranièní, k zamyšlení nad divadelním plakátem (èi plakátem vùbec) a pøivést je k vytvoøení návrhu ideálního autorského divadelního plakátu, plakátu takového, jaký by si jeho autor pøál, aby mu byl nìkdy zadán, k pøedvedení ryzí plakátové pøedstavy autora bez rùzných negativních omezení èi vlivù zadavatele. Mohlo se jednat o plakát na oblíbenou hru, pro oblíbené divadlo nebo i pro docela fiktivní divadelní pøedstavení. Jen to, že v roce 2006 nás více zamìstnala mezinárodní výstavní akce fax_mail_art designu Identita, zpùsobilo, že byl divadelní plakát na èas odsunut a že byl tento náš zámìr zkonkretizován až další rok, tedy v roce letošním. Divadelní plakát je mezi plakáty fenomén, divadlo vždy patøilo k námìtùm plakátù a to už od 16. století, kdy tiskový plakát vlastnì vznikal jako jakási informativní jednostrannì tištìná grafika-vývìska, i v 1. polovinì 19. století, kdy mìl formu spíše typografickou písmovou. Také to, co historie plakátu oznaèuje jako první moderní umìlecký plakát, tedy litografické plakáty Julese Chéreta v 60. letech 19. stol., byly èasto plakáty pro paøížská divadla. Všeobecnì známý je pøíbìh prvního plakátu Alfonse Muchy z roku 1894, divadelního plakátu pro slavnou hereèku Sáru Bernhardtovou. A tak bychom mohli pokraèovat. Prostì divadelní plakát patøil mezi to nejzajímavìjší z plakátové tvorby, patøil vždy k oblíbeným plakátovým disciplinám svých tvùrcù, protože spojení plakát a divadlo pøináší takøka neomezené výrazové možnosti vizuálního ztvárnìní a umožòuje v pravém slova smyslu tvùrèí pøístup k tvorbì plakátu. Pøímo na divadelní plakát jsou v souèasnosti zamìøena dvì mezinárodní soutìžní bienále plakátu jedno je v bulharské Sofii, tam letos na podzim probíhá už po páté, další je v polském Øešovì (Rzeszów) chystá se jedenáctý roèník. Nakonec máme ještì v dobré pamìti výstavu v roce 1998 z cyklu Brno hlavní mìsto grafického designu è. 15 právì z polského Øešova výbìr 50 plakátù z 6. tamního bienále. Mimochodem bulharský èlen SBB Todor Vardžijev nám poslal mj. plakáty ke høe Christo Bojèeva Plukovník pták, která byla právì na letošním sofijském bienále zadána pro kategorii nerealizovaných návrhù plakátù. Naši souèasnou výstavu jsme nazvali shakespearovsky Divadlo svìt / Theatre World. Už jen tento název vytyèil urèité pøedznamenání a posloužil nìkterým autorùm za námìt jejich plakátu (Niklaus Troxler, Pierre Bernard, Félix Beltrán, Robert L. Peters aj.). Autorùm jsme také doporuèili možnost plakáty zamìøit na brnìnská divadla a vìnovat je i pøímo divadelním pøedstavením HaDivadla nebo Národního divadla v Brnì. Takto zacílené plakáty se staly nakonec podstatnou složkou výstavy. Pro Národní divadlo v Brnì napøíklad vytvoøili své návrhy pøední svìtoví grafici István Orosz z Maïarska èi Uwe Loesch z Nìmecka, na HaDivadlo se zamìøili zvláštì domácí tvùrci jako Karel Aubrecht, Václav Houf, František Borovec, Jan Rajlich ml. a další. Zvláštního koloritu jsou plakáty obou zastoupených indických autorù Subrata Bhowmick na výstavu poslal plakát propagující svìtové turné jeho pøítelkynì, hereèky a taneènice Malliky Sarabhai a Sudarshan Dheer barvotiskový plakát k indickému spirituálnímu pøedstavení. SBB má také sedm èestných èlenù v Èínì a Japonsku ti na výstavì tentokrát chybí. Byli jsme pøekvapeni, že se vìtšina omluvila, a usuzujeme z toho, že vžít se do role glosátora souèasného divadla není pro orientální tvùrce jednoduché a naopak tamní tradice, tradièní divadlo, je asi pøíliš svazující. Vìtšina autorù se rozhodla v souladu s naším pùvodním zámìrem vytvoøit skuteènì svoji pøedstavu ideálního divadelního plakátu. Se svým typickým èerným humorem ideální divadelní plakát souèasnosti pojal napø. Pavel Beneš (nezdá se vám také až pøíliš èasto, že tzv. podporovatelé divadel mají více místa v divadelních tiskovinách všeho druhu, než je zdrávo?). Vtipnì využil svého jména nejslavnìjší souèasný ruský grafik Vladimir Èajka na plakátu pro Èechovova Racka pro svoji souèasnou tvorbu ale naprosto netypickým návrhem využívajícím archivního obrazu divadelní kulisy (asi takový zámìr u nìho zrál už delší dobu). Rovnìž pro sebe netypický plakát využívající fotografie ze svého archívu vystavuje i Kari Piippo z Finska (Ken Kesey Dale Wasserman: Pøelet pøes kukaèèí hnízdo ), nosil jej prý dlouho v hlavì a teprve naše akce ho podnítila k jeho realizaci. Phila Risbecka zase inspirovalo aktuální divadelní pøedstavení na Colorado State University Theatre ve Fort Collins tragédie Laramie project od Moisese Kaufmana (o vraždì mladého muže na nedaleké University of Wyoming v r. 1998) k jeho transpozici pro naše divadlo. Dále je možno upozornit na kolážové plakáty Jochena Fiedlera z Nìmecka pro hry Daria Fo, které evokují protikonzumeristické postoje autora. Ty nemnohé autory, co nám poslali plakáty již realizované, jsme z výstavy nevyluèovali neboś jejich plakáty na výstavì dobøe doplòují mozaiku souèasné tvorby divadelního plakátu (mezi nimi stojí napø. za zmínku plakát pro pantomimu Ladislava Fialky od Dana Reisingera z Izraele). Naší výstavy se úèastní prakticky všichni nejvýznamnìjší èeští tvùrci plakátu nejstarší generace (Jan Rajlich st., Josef Flejšar, Jaroslav Sùra, Zdenìk Ziegler, Jiøí Zhibo, Zdenìk Svìtlík...), poèetnìji je zastoupena také generace støední, nejmladší generace chybí (nejen na výstavì, ale i mezi èleny SBB) nejmladším vystavujícím je Andrej Hašèák ze Slovenska. Mladí grafici jsou dnes zamìøeni na byznys, o spolkovou èinnost nestojí a tvorbì plakátu jen tak se vìnují jen velmi omezenì (samozøejmì ovšem mimo školních prací). O dùvodech takového pøístupu mohou svìdèit i slova prof. Jana Solpery, který se z úèasti na výstavì omluvil konstatováním, že plakát, který se nepoužije, je snad tím nejsmutnìjším výplodem lidské èinnosti. Na výstavì se setkáváme s plakáty celkem 38 tvùrcù (èlenù SBB) z 15 zemí. Bohužel výstavní prostory Galerie HaDivadlo Brno jsou omezené, pojmou v souèasnosti jen nìco málo pøes 40 plakátù (formátu A1 nebo B1) katalog však reprodukuje naši akci ve vìtší šíøi (64 plakátù), tedy i vìtšinu tìch plakátù, co se na výstavu pøi instalaci nedostaly. Jan Rajlich ml. 8. záøí 2007

4 Karel Aubrecht, CZ Karel Aubrecht, CZ Félix Beltrán, MEX Karel Aubrecht, CZ DIVADLO SVÌT / 01 / THEATRE WORLD

5 Pavel Beneš, CZ Pierre Bernard, F František Borovec, CZ František Borovec, CZ DIVADLO SVÌT / 02 / THEATRE WORLD

6 Subrata Bhowmick, IND Ben Bos, NL František Borovec, CZ Vladimir Chaika, RUS DIVADLO SVÌT / 03 / THEATRE WORLD

7 Sudarshan Dheer, IND Jiøí Eliška, CZ Jochen Fiedler, D B e z a h l t w i r d n i c h t Jochen Fiedler 2007 D A R I O F O DIVADLO SVÌT / 04 / THEATRE WORLD

8 Josef Flejšar, CZ Josef Flejšar, CZ Jozef Hašèák, SK Jochen Fiedler, D D A R I O F O JOCHEN FIEDLER 2007 D i e d i c k e f r a u DIVADLO SVÌT / 05 / THEATRE WORLD

9 Andrej Hašèák, SK Andrej Hašèák, SK Václav Houf, CZ Václav Houf, CZ DIVADLO SVÌT / 06 / THEATRE WORLD

10 P A R T N E R S T Á T N Í O P E R Y P R A H A M E D I Á L N Í P A R T N E Ř I P A R T N E Ř I S T Á T N Í O P E R Y P R A H A P A R T N E Ř I S T Á T N Í O P E R Y P R A H A M E D I Á L N Í P A R T N E Ř I M E D I Á L N Í P A R T N E Ř I Andrej Hašèák, SK traviata citylight :01 Stránka 1 Pavel Hrach, CZ Pavel Hrach, CZ labut jez citylight :33 Stránka 1 S TÁT N Í O P E R A P R A H A W I L S O N O V A 4, P R A H A 1 t e l. : / e - m a i l : i n f o r m a c o p e r a. c z w w w. o p e r a. c z B O H E M I A T I C K E T M a l é n á m. 1 3, P r a h a 1 t e l. : / N a P ř í k o p ě 1 6, P r a h a 1 G I U S E P P E V E R D I t e l. : / e - m i l : o r d e b o h e m i a t i c k e t. c z L a t r a v i w aw w. b o h e m i a t ti c k e. c z a b a l e t P E T R I L J I Č Č A J K O V S K I J S TÁT N Í O P E R A P R A H A W I L S O N O V A 4, P R A H A 1 t e l. : / e - m a i l : i n f o r m a c o p e r a. c z w w w. o p e r a. c z B O H E M I A T I C K E T M a l é n á m. 1 3, P r a h a 1 t e l. : / N a P ř í k o p ě 1 6, P r a h a 1 t e l. : / e - m a i l : o r d e b o h e m i a t i c k e t. c z w w w. b o h e m i a t i c k e t. c z Labutí jezero Swan Lake T Y P O P A V E L H R A C H, F O T O J A R O S L A V F I Š E R D i r i g e n t : E N R I C O D O V I C O R e ž i e : A R N A U D B E R N A R D S c é n a : A L E S S A N D R O C A M E R A K o s t ý m y : C A R L A R I C O T T I C h o r e o g r a f i e : G I A N N I S A N T U C C I S v ě t e l n ý d e s i g n : P A T R I C K M É E Ü S S b o r m i s t r : T V R T K O K A R L O V I Č P R E M I É R A D i r i g e n t : R A S T I S L A V Š T Ú R, F R A N T I Š E K D R S C h o r e o g r a f i e : L E V I V A N O V, M A R I U S P E T I P A, P A V E L Ď U M B A L A, H A N A V L Á Č I L O V Á S c é n a : M A R T I N Č E R N Ý K o s t ý m y : L U D M I L A V Á R O S S O V Á P R E M I É R A Pavel Hrach, CZ A3 plak Time :21 Stránka 1 S T Á T N Í O P E R A P R A H A Evžen Jecho, CZ Time of Pain âas bolesti Premiéra Reprízy 6. 6., Libreto Choreografie Režie Bronislav Roznos Scéna Robert Schrag Kostýmy Robert Schrag Hudba Dead Can Dance Philip Glass, Ondekoza Klaus Nomi Les Tambours du Bronx b a l e t STÁTNÍ OPERA PRAHA, WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/ , BOHEMIA TICKET, Malé nám. 13, Praha 1, tel.: +420/ Na Příkopě 16, Praha 1, tel.: +420/ DIVADLO SVÌT / 07 / THEATRE WORLD

11 Dušan Junek, SK Dušan Junek, SK theatre F A U S T F A U S T J o h a n n W o l f g a n g v o n G o e t h e theatre D A N T O N R o m a i n R o l l a n d Uwe Loesch, D Václav Mekyska, CZ DIVADLO SVÌT / 08 / THEATRE WORLD

12 V Á C L A V M E K Y S K A, Boris Mysliveèek, CZ Boris Mysliveèek, CZ Boris Mysliveèek, CZ Boris Mysliveèek, CZ Václav Mekyska, CZ Václav Mekyska, CZ DIVADLO SVÌT / 09 / THEATRE WORLD

13 István Orosz, H Robert L. Peters, CND Robert L. Peters, CND Robert L. Peters, CND DIVADLO SVÌT / 10 / THEATRE WORLD

14 Kari Piippo, FIN Radomír Postl, CZ Jan Rajlich Jr., CZ Jan Rajlich Jr., CZ DIVADLO SVÌT / 11 / THEATRE WORLD

15 Jan Rajlich Sr., CZ Dan Reisinger, IL Phil Risbeck, USA Zdenìk Svìtlík, CZ DIVADLO SVÌT / 12 / THEATRE WORLD

16 Jaroslav Sùra, CZ Sergei Serov, RUS Zdenìk Svìtlík, CZ DIVADLO SVÌT / 13 / THEATRE WORLD

17 Pavel Šśastný, CZ Michal Wein, CZ Niklaus Troxler, CH Todor Vardjiev, BG DIVADLO SVÌT / 14 / THEATRE WORLD

18 Carmen_final.pmd , 12:53 Michal Wein, CZ Zdenìk Ziegler, CZ b a l e t n á r o d n í h o d i v a d l a carmen Todor Vardjiev, BG Todor Vardjiev, BG DIVADLO SVÌT / 15 / THEATRE WORLD

19 Jiøí Zhibo, CZ Jiøí Zhibo, CZ Jiøí Zhibo, CZ Jiøí Zhibo, CZ Divadlo je dnes a bude i zítra /.../ skuteènou tribunou nezdolné lidské obrazivosti, která i když sebe více oházená blátem a zbodávána hložím, vždy znovu bojuje o èlovìka ve jménu básnì, ve jménu Múz, ve jménu sociální spravedlnosti. A nic platno, že se paumìní a konvence leckde roztahuje. Nesmrtelné dílo divadla trvá. Jiøí Frejka: Železná doba divadla DIVADLO SVÌT / 16 / THEATRE WORLD

20 ISBN Cover design František Borovec, 2007

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

RE-ART Miloše Poláška

RE-ART Miloše Poláška RE-ART Miloše Poláška Název snad nejen pro mì evokuje nostalgickou retro dobu exploze nových výtvarných smìrù, dobu expresionismu, futurismu, dada, surrealismu a manifestù. Dobu, kdy umìní ironicky provokovalo,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 1 MgA. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací 2 CO JE GRAFICKÝ DESIGN 3 4 HISTORICKÝ VÝVOJ PLAKÁTU 5 POČÁTKY plakátů Evropa, 18. - 19. století

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA CHOREOGRAFIÍ FOLKLORNÍCH SOUBORÙ 23. LISTOPADU 2002 JIHLAVA ÚVODEM Mezi specifické rysy èinnosti souborù patøí zamìøení na širokou škálu prezentace lidového umìní, a to se zøetelem

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho

dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho lidí za témìø utopickou. V roce 2007 však bylo založeno

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic Pavla Nešverová born 1985 in Prague Czech republic studies: 2010 2011 graphic design Royal Academy of Arts Den aag / Netherlands 2010 graphic design 1/2 year exchange at Royal Academy of Arts / Den aag

Více

SBB AD 2011 / Art & Design. SBB Art & Design 2011. K 20. výročí vzniku SBB vystavuje 36 členů SBB

SBB AD 2011 / Art & Design. SBB Art & Design 2011. K 20. výročí vzniku SBB vystavuje 36 členů SBB SBB Art & Design 2011 K 20. výročí vzniku SBB vystavuje 36 členů SBB 65. výstava Brno hlavní město grafického designu 14. 9. 11. 11. 2011 (1. část) 12. 11. 31. 12. 2011 (2. část) (vernisáž 13. 9. v 17

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

CENOVÉ KALKULACE A SIMULACE

CENOVÉ KALKULACE A SIMULACE Evropský hospodářský a sociální výbor V Bruselu dne 3. srpna 0 OPRAVA OTEVŘENÉ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK č. EESC/COMM/0/0 Pomoc s různými komunikačními a informačními iniciativami a činnostmi Veřejný zadavatel:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Kalendář / nejdůležitější termíny 16. 11. 07, 16 h vernisáž Marugame Uchiwa Fun-

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Kalendář / nejdůležitější termíny 16. 11. 07, 16 h vernisáž Marugame Uchiwa Fun- Bienále Brno SBBSdružení čtvrtletník ze světa designu / č. 31 / říjen 2007 SBB vydává Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ 188 29 139 (č. 1 28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB) / Neprodejné Adresa redakce: SBB, Jiráskova

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Petr Šourek. Tomáš Procházka. Jana Bohutínská Philipp Schenker Daniel Schenk. Šárka Havlíèková

Petr Šourek. Tomáš Procházka. Jana Bohutínská Philipp Schenker Daniel Schenk. Šárka Havlíèková 2009 RADA SDRUŽENÍ Pøedseda Místopøedseda Petr Šourek Tomáš Procházka Èlenové rady Jana Bohutínská Philipp Schenker Daniel Schenk Umìlecká øeditelka Šárka Havlíèková ÈLENOVÉ KRUHU Jiøí Adámek Vladimír

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

www.tuchlovickapout.cz

www.tuchlovickapout.cz brozura_vnitrek 08.indd 1 7.5.2008 5:54:19 brozura_vnitrek 08.indd 2 7.5.2008 5:54:19 Festival se koná pod záštitou hejtmana Støedoèeského kraje Petra Bendla a primátora Statutárního mìsta Kladna Dana

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

olklor Jana Rychtová tel.: 221 507 964-5, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz a Pavlína Èermáková Dìtský a dospìlý folklor celostátní pøehlídky, vzdìlávání

olklor Jana Rychtová tel.: 221 507 964-5, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz a Pavlína Èermáková Dìtský a dospìlý folklor celostátní pøehlídky, vzdìlávání 1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT IPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955, e-mail: artama.dc@ipos-mk.cz, www.ipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe Závìreèná konference 21.-22. èervna 2012 V Saském zemském snìmu Foto: Steffen Giersch POZADÍ PROJEKT

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

nový jednotný vizuální styl Univerzity Hradec Králové

nový jednotný vizuální styl Univerzity Hradec Králové nový jednotný vizuální styl Univerzity Hradec Králové úvod Univerzita Hradec Králové je jedinečným společenstvím s mimořádným lidským a duševním bohatstvím. Jako taková si zaslouží stejně jedinečné grafické

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ Jindøich Škrna Výtah z diplomové práce [15] obhájené na ÚISK FF UK v roce 2001. 1 Úvod Pokrok informaèních technologií a neustávající informatizace spoleènosti vede k

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Prameny a gründeøi První televizní vysílání v Evropì bylo zahájeno 2. 11. 1936 v 15 hodin za úèasti královské rodiny v Anglii. Bylo to tìsnì pøed válkou, která práce na jeho rozvoji pøerušila. Vedoucí

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

10 Výstava XIII. Ejhle svìtlo. Arabské univerzity mají zájem o spolupráci. FaVU slaví desáté narozeniny. Konkurence ve vzdìlávání roste

10 Výstava XIII. Ejhle svìtlo. Arabské univerzity mají zájem o spolupráci. FaVU slaví desáté narozeniny. Konkurence ve vzdìlávání roste 2003 10 Výstava Ejhle svìtlo XIII FaVU slaví desáté narozeniny Arabské univerzity mají zájem o spolupráci Konkurence ve vzdìlávání roste Obsah 3... JSEM NA STRANÌ TECHNIKY 4... VELETRH GAUDEAMUS 2003:

Více