Divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno Playbills by the Brno Biennale Association members / Alfa-pasáž / Poštovská 8d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno Playbills by the Brno Biennale Association members 21. 9. 10. 11. 2007 / Alfa-pasáž / Poštovská 8d"

Transkript

1 Galerie Brno hlavní město grafického designu 41 Brno Brno the Capital of Graphic Design 41 DIVADLO THEATRE SVĚT WORLD SBB 07 Divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno Playbills by the Brno Biennale Association members / Alfa-pasáž / Poštovská 8d S finanční podporou Statutárního města Brna a Nadace ČFU With the fi nancial support of the Statutory City of Brno and of the Czech Fund of Arts Foundation BBA 07

2 DIVADLO SVÌT / THEATRE WORLD Brno hlavní mìsto grafického designu 41 Brno the Capital of Graphic Design 41 Divadlo svìt / Theatre World Divadelní plakáty èlenù Sdružení Bienále Brno (38 grafikù z 15 zemí) Playbills by the Brno Biennale Association members (38 graphic designers from 15 countries) Galerie HaDivadlo Brno / Alfa-pasáž / Poštovská 8d T , Výstavu poøádá The exhibition has been organized by Sdružení Bienále Brno / Brno Biennale Association (www.sbb-bienalebrno.cz) Finanèní podpora Financial support Statutární mìsto Brna / Statutory City of Brno Nadace ÈFU / Czech Fund of Arts Foundation Øídící výbor Sdružení Bienále Brno Steering Committee of the Brno Biennale Association Karel Aubrecht (místopøedseda / vice-president), František Borovec, Vlasta Brímová (místopøedsedkynì / vice-president), Jiøí Cicvárek, Jana Èipáková, Marie Filippovová, Václav Houf, Dušan Junek, Dagmar Kuèerová-Lanatová, Miroslav Kudrna, Zdenìk Lang, Václav Mekyska, Boris Mysliveèek (místopøedseda / vice-president), Radomír Postl (místopøedseda / vice- -president), Jan Rajlich ml. (pøedseda / president), Jiøí Svìtlík, Zdenìk Svìtlík Výstavu pøipravili Exhibition has been prepared by Jan Rajlich ml. (redakce, texty a design katalogu / editor, texts and catalogue design) František Borovec (design plakátu, obálky katalogu, pozvánky, loga a design výstavy / poster, catalogue cover, invitation card, logo and exhibition design) Ivo Borovec (grafická spolupráce / graphical collaboration) Seznam autorù / List of designers Jméno Pøíjmení rok narození, mìsto / kód zemì Name Surname year of birth, city / country code Karel Aubrecht 1956, Nové Strašecí / CZ Félix Beltrán 1938, Ciudad de México / MEX Pavel Beneš 1960, Praha / CZ Pierre Bernard 1942, Paris / F Subrata Bhowmick 1946, Ahmedabad / IND (co-designer Payal Nanavati) František Borovec 1940, Brno / CZ Ben Bos 1930, Amsterdam / NL Vladimir Chaika 1955, Moskva / RUS Sudarshan Dheer 1937, Mumbai / IND Jiøí Eliška 1948, Brno / CZ Jochen Fiedler 1936, Leipzig / D Josef Flejšar 1922, Praha / CZ Andrej Hašèák 1976, Košice / SK Jozef Hašèák 1948, Košice / SK Václav Houf 1949, Brno / CZ Pavel Hrach 1947, Praha / CZ Evžen Jecho 1945, Otrokovice / CZ Dušan Junek 1943, Dunajská Lužná / SK Uwe Loesch 1943, Erkrath / D Václav Mekyska 1953, Brno / CZ Boris Mysliveèek 1948, Brno / CZ István Orosz 1951, Budakeszi / H Robert L. Peters 1955, Winnipeg / CND Kari Piippo 1945, Mikkelli / FIN Radomír Postl 1939, Èeské Budìjovice / CZ Jan Rajlich Jr. 1950, Brno / CZ Jan Rajlich Sr. 1920, Brno / CZ Dan Reisinger 1934, Caesarea / IL Phil Risbeck 1939, Fort Collins / USA Sergei Serov 1952, Moskva / RUS Jaroslav Sùra 1929, Praha / CZ Zdenìk Svìtlík 1932, Plzeò / CZ Pavel Šśastný 1965, Praha / CZ Niklaus Troxler 1947, Willisau / CH Todor Vardjiev 1943, Sofia / BG Michal Wein 1950, Èeská Lípa / CZ Jiøí Zhibo 1932, Hronov / CZ Zdenìk Ziegler 1932, Praha / CZ Tisk / Printed by: Tiskárna Expodata-Didot spol. s r. o. Brno-Výstavištì (www.expodata-didot.cz) František Borovec, 2007 (cover design) Jan Rajlich Jr., 2007 (texts) Sdružení Bienále Brno, 2007 (publisher) PRINTED IN THE CZECH REPUBLIC ISBN

3 DIVADELNÍ PLAKÁT Výstavu divadelního plakátu vymyslelo nìkolik èlenù øídícího výboru Sdružení Bienále Brno na podzim Mezi iniciátory patøili Jiøí Svìtlík a Dušan Junek, pøipojili se Boris Mysliveèek, Dagmar Kuèerová--Lanatová, Radomír Postl, František Borovec, Václav Mekyska a další. Po krátké diskusi byla výstava divadelních plakátù zaøazena do pøedbìžného plánu cyklu Brno hlavní mìsto grafického designu na rok Naším zámìrem bylo vyzvat èleny SBB, domácí i zahranièní, k zamyšlení nad divadelním plakátem (èi plakátem vùbec) a pøivést je k vytvoøení návrhu ideálního autorského divadelního plakátu, plakátu takového, jaký by si jeho autor pøál, aby mu byl nìkdy zadán, k pøedvedení ryzí plakátové pøedstavy autora bez rùzných negativních omezení èi vlivù zadavatele. Mohlo se jednat o plakát na oblíbenou hru, pro oblíbené divadlo nebo i pro docela fiktivní divadelní pøedstavení. Jen to, že v roce 2006 nás více zamìstnala mezinárodní výstavní akce fax_mail_art designu Identita, zpùsobilo, že byl divadelní plakát na èas odsunut a že byl tento náš zámìr zkonkretizován až další rok, tedy v roce letošním. Divadelní plakát je mezi plakáty fenomén, divadlo vždy patøilo k námìtùm plakátù a to už od 16. století, kdy tiskový plakát vlastnì vznikal jako jakási informativní jednostrannì tištìná grafika-vývìska, i v 1. polovinì 19. století, kdy mìl formu spíše typografickou písmovou. Také to, co historie plakátu oznaèuje jako první moderní umìlecký plakát, tedy litografické plakáty Julese Chéreta v 60. letech 19. stol., byly èasto plakáty pro paøížská divadla. Všeobecnì známý je pøíbìh prvního plakátu Alfonse Muchy z roku 1894, divadelního plakátu pro slavnou hereèku Sáru Bernhardtovou. A tak bychom mohli pokraèovat. Prostì divadelní plakát patøil mezi to nejzajímavìjší z plakátové tvorby, patøil vždy k oblíbeným plakátovým disciplinám svých tvùrcù, protože spojení plakát a divadlo pøináší takøka neomezené výrazové možnosti vizuálního ztvárnìní a umožòuje v pravém slova smyslu tvùrèí pøístup k tvorbì plakátu. Pøímo na divadelní plakát jsou v souèasnosti zamìøena dvì mezinárodní soutìžní bienále plakátu jedno je v bulharské Sofii, tam letos na podzim probíhá už po páté, další je v polském Øešovì (Rzeszów) chystá se jedenáctý roèník. Nakonec máme ještì v dobré pamìti výstavu v roce 1998 z cyklu Brno hlavní mìsto grafického designu è. 15 právì z polského Øešova výbìr 50 plakátù z 6. tamního bienále. Mimochodem bulharský èlen SBB Todor Vardžijev nám poslal mj. plakáty ke høe Christo Bojèeva Plukovník pták, která byla právì na letošním sofijském bienále zadána pro kategorii nerealizovaných návrhù plakátù. Naši souèasnou výstavu jsme nazvali shakespearovsky Divadlo svìt / Theatre World. Už jen tento název vytyèil urèité pøedznamenání a posloužil nìkterým autorùm za námìt jejich plakátu (Niklaus Troxler, Pierre Bernard, Félix Beltrán, Robert L. Peters aj.). Autorùm jsme také doporuèili možnost plakáty zamìøit na brnìnská divadla a vìnovat je i pøímo divadelním pøedstavením HaDivadla nebo Národního divadla v Brnì. Takto zacílené plakáty se staly nakonec podstatnou složkou výstavy. Pro Národní divadlo v Brnì napøíklad vytvoøili své návrhy pøední svìtoví grafici István Orosz z Maïarska èi Uwe Loesch z Nìmecka, na HaDivadlo se zamìøili zvláštì domácí tvùrci jako Karel Aubrecht, Václav Houf, František Borovec, Jan Rajlich ml. a další. Zvláštního koloritu jsou plakáty obou zastoupených indických autorù Subrata Bhowmick na výstavu poslal plakát propagující svìtové turné jeho pøítelkynì, hereèky a taneènice Malliky Sarabhai a Sudarshan Dheer barvotiskový plakát k indickému spirituálnímu pøedstavení. SBB má také sedm èestných èlenù v Èínì a Japonsku ti na výstavì tentokrát chybí. Byli jsme pøekvapeni, že se vìtšina omluvila, a usuzujeme z toho, že vžít se do role glosátora souèasného divadla není pro orientální tvùrce jednoduché a naopak tamní tradice, tradièní divadlo, je asi pøíliš svazující. Vìtšina autorù se rozhodla v souladu s naším pùvodním zámìrem vytvoøit skuteènì svoji pøedstavu ideálního divadelního plakátu. Se svým typickým èerným humorem ideální divadelní plakát souèasnosti pojal napø. Pavel Beneš (nezdá se vám také až pøíliš èasto, že tzv. podporovatelé divadel mají více místa v divadelních tiskovinách všeho druhu, než je zdrávo?). Vtipnì využil svého jména nejslavnìjší souèasný ruský grafik Vladimir Èajka na plakátu pro Èechovova Racka pro svoji souèasnou tvorbu ale naprosto netypickým návrhem využívajícím archivního obrazu divadelní kulisy (asi takový zámìr u nìho zrál už delší dobu). Rovnìž pro sebe netypický plakát využívající fotografie ze svého archívu vystavuje i Kari Piippo z Finska (Ken Kesey Dale Wasserman: Pøelet pøes kukaèèí hnízdo ), nosil jej prý dlouho v hlavì a teprve naše akce ho podnítila k jeho realizaci. Phila Risbecka zase inspirovalo aktuální divadelní pøedstavení na Colorado State University Theatre ve Fort Collins tragédie Laramie project od Moisese Kaufmana (o vraždì mladého muže na nedaleké University of Wyoming v r. 1998) k jeho transpozici pro naše divadlo. Dále je možno upozornit na kolážové plakáty Jochena Fiedlera z Nìmecka pro hry Daria Fo, které evokují protikonzumeristické postoje autora. Ty nemnohé autory, co nám poslali plakáty již realizované, jsme z výstavy nevyluèovali neboś jejich plakáty na výstavì dobøe doplòují mozaiku souèasné tvorby divadelního plakátu (mezi nimi stojí napø. za zmínku plakát pro pantomimu Ladislava Fialky od Dana Reisingera z Izraele). Naší výstavy se úèastní prakticky všichni nejvýznamnìjší èeští tvùrci plakátu nejstarší generace (Jan Rajlich st., Josef Flejšar, Jaroslav Sùra, Zdenìk Ziegler, Jiøí Zhibo, Zdenìk Svìtlík...), poèetnìji je zastoupena také generace støední, nejmladší generace chybí (nejen na výstavì, ale i mezi èleny SBB) nejmladším vystavujícím je Andrej Hašèák ze Slovenska. Mladí grafici jsou dnes zamìøeni na byznys, o spolkovou èinnost nestojí a tvorbì plakátu jen tak se vìnují jen velmi omezenì (samozøejmì ovšem mimo školních prací). O dùvodech takového pøístupu mohou svìdèit i slova prof. Jana Solpery, který se z úèasti na výstavì omluvil konstatováním, že plakát, který se nepoužije, je snad tím nejsmutnìjším výplodem lidské èinnosti. Na výstavì se setkáváme s plakáty celkem 38 tvùrcù (èlenù SBB) z 15 zemí. Bohužel výstavní prostory Galerie HaDivadlo Brno jsou omezené, pojmou v souèasnosti jen nìco málo pøes 40 plakátù (formátu A1 nebo B1) katalog však reprodukuje naši akci ve vìtší šíøi (64 plakátù), tedy i vìtšinu tìch plakátù, co se na výstavu pøi instalaci nedostaly. Jan Rajlich ml. 8. záøí 2007

4 Karel Aubrecht, CZ Karel Aubrecht, CZ Félix Beltrán, MEX Karel Aubrecht, CZ DIVADLO SVÌT / 01 / THEATRE WORLD

5 Pavel Beneš, CZ Pierre Bernard, F František Borovec, CZ František Borovec, CZ DIVADLO SVÌT / 02 / THEATRE WORLD

6 Subrata Bhowmick, IND Ben Bos, NL František Borovec, CZ Vladimir Chaika, RUS DIVADLO SVÌT / 03 / THEATRE WORLD

7 Sudarshan Dheer, IND Jiøí Eliška, CZ Jochen Fiedler, D B e z a h l t w i r d n i c h t Jochen Fiedler 2007 D A R I O F O DIVADLO SVÌT / 04 / THEATRE WORLD

8 Josef Flejšar, CZ Josef Flejšar, CZ Jozef Hašèák, SK Jochen Fiedler, D D A R I O F O JOCHEN FIEDLER 2007 D i e d i c k e f r a u DIVADLO SVÌT / 05 / THEATRE WORLD

9 Andrej Hašèák, SK Andrej Hašèák, SK Václav Houf, CZ Václav Houf, CZ DIVADLO SVÌT / 06 / THEATRE WORLD

10 P A R T N E R S T Á T N Í O P E R Y P R A H A M E D I Á L N Í P A R T N E Ř I P A R T N E Ř I S T Á T N Í O P E R Y P R A H A P A R T N E Ř I S T Á T N Í O P E R Y P R A H A M E D I Á L N Í P A R T N E Ř I M E D I Á L N Í P A R T N E Ř I Andrej Hašèák, SK traviata citylight :01 Stránka 1 Pavel Hrach, CZ Pavel Hrach, CZ labut jez citylight :33 Stránka 1 S TÁT N Í O P E R A P R A H A W I L S O N O V A 4, P R A H A 1 t e l. : / e - m a i l : i n f o r m a c o p e r a. c z w w w. o p e r a. c z B O H E M I A T I C K E T M a l é n á m. 1 3, P r a h a 1 t e l. : / N a P ř í k o p ě 1 6, P r a h a 1 G I U S E P P E V E R D I t e l. : / e - m i l : o r d e b o h e m i a t i c k e t. c z L a t r a v i w aw w. b o h e m i a t ti c k e. c z a b a l e t P E T R I L J I Č Č A J K O V S K I J S TÁT N Í O P E R A P R A H A W I L S O N O V A 4, P R A H A 1 t e l. : / e - m a i l : i n f o r m a c o p e r a. c z w w w. o p e r a. c z B O H E M I A T I C K E T M a l é n á m. 1 3, P r a h a 1 t e l. : / N a P ř í k o p ě 1 6, P r a h a 1 t e l. : / e - m a i l : o r d e b o h e m i a t i c k e t. c z w w w. b o h e m i a t i c k e t. c z Labutí jezero Swan Lake T Y P O P A V E L H R A C H, F O T O J A R O S L A V F I Š E R D i r i g e n t : E N R I C O D O V I C O R e ž i e : A R N A U D B E R N A R D S c é n a : A L E S S A N D R O C A M E R A K o s t ý m y : C A R L A R I C O T T I C h o r e o g r a f i e : G I A N N I S A N T U C C I S v ě t e l n ý d e s i g n : P A T R I C K M É E Ü S S b o r m i s t r : T V R T K O K A R L O V I Č P R E M I É R A D i r i g e n t : R A S T I S L A V Š T Ú R, F R A N T I Š E K D R S C h o r e o g r a f i e : L E V I V A N O V, M A R I U S P E T I P A, P A V E L Ď U M B A L A, H A N A V L Á Č I L O V Á S c é n a : M A R T I N Č E R N Ý K o s t ý m y : L U D M I L A V Á R O S S O V Á P R E M I É R A Pavel Hrach, CZ A3 plak Time :21 Stránka 1 S T Á T N Í O P E R A P R A H A Evžen Jecho, CZ Time of Pain âas bolesti Premiéra Reprízy 6. 6., Libreto Choreografie Režie Bronislav Roznos Scéna Robert Schrag Kostýmy Robert Schrag Hudba Dead Can Dance Philip Glass, Ondekoza Klaus Nomi Les Tambours du Bronx b a l e t STÁTNÍ OPERA PRAHA, WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/ , BOHEMIA TICKET, Malé nám. 13, Praha 1, tel.: +420/ Na Příkopě 16, Praha 1, tel.: +420/ DIVADLO SVÌT / 07 / THEATRE WORLD

11 Dušan Junek, SK Dušan Junek, SK theatre F A U S T F A U S T J o h a n n W o l f g a n g v o n G o e t h e theatre D A N T O N R o m a i n R o l l a n d Uwe Loesch, D Václav Mekyska, CZ DIVADLO SVÌT / 08 / THEATRE WORLD

12 V Á C L A V M E K Y S K A, Boris Mysliveèek, CZ Boris Mysliveèek, CZ Boris Mysliveèek, CZ Boris Mysliveèek, CZ Václav Mekyska, CZ Václav Mekyska, CZ DIVADLO SVÌT / 09 / THEATRE WORLD

13 István Orosz, H Robert L. Peters, CND Robert L. Peters, CND Robert L. Peters, CND DIVADLO SVÌT / 10 / THEATRE WORLD

14 Kari Piippo, FIN Radomír Postl, CZ Jan Rajlich Jr., CZ Jan Rajlich Jr., CZ DIVADLO SVÌT / 11 / THEATRE WORLD

15 Jan Rajlich Sr., CZ Dan Reisinger, IL Phil Risbeck, USA Zdenìk Svìtlík, CZ DIVADLO SVÌT / 12 / THEATRE WORLD

16 Jaroslav Sùra, CZ Sergei Serov, RUS Zdenìk Svìtlík, CZ DIVADLO SVÌT / 13 / THEATRE WORLD

17 Pavel Šśastný, CZ Michal Wein, CZ Niklaus Troxler, CH Todor Vardjiev, BG DIVADLO SVÌT / 14 / THEATRE WORLD

18 Carmen_final.pmd , 12:53 Michal Wein, CZ Zdenìk Ziegler, CZ b a l e t n á r o d n í h o d i v a d l a carmen Todor Vardjiev, BG Todor Vardjiev, BG DIVADLO SVÌT / 15 / THEATRE WORLD

19 Jiøí Zhibo, CZ Jiøí Zhibo, CZ Jiøí Zhibo, CZ Jiøí Zhibo, CZ Divadlo je dnes a bude i zítra /.../ skuteènou tribunou nezdolné lidské obrazivosti, která i když sebe více oházená blátem a zbodávána hložím, vždy znovu bojuje o èlovìka ve jménu básnì, ve jménu Múz, ve jménu sociální spravedlnosti. A nic platno, že se paumìní a konvence leckde roztahuje. Nesmrtelné dílo divadla trvá. Jiøí Frejka: Železná doba divadla DIVADLO SVÌT / 16 / THEATRE WORLD

20 ISBN Cover design František Borovec, 2007

40 plakátů 20 současných tvůrců. 40 posters 20 contemporary graphic designers. z Tchaj-wanu Galerie HaDivadlo Brno Alfa-pasáž, Poštovská 8d

40 plakátů 20 současných tvůrců. 40 posters 20 contemporary graphic designers. z Tchaj-wanu Galerie HaDivadlo Brno Alfa-pasáž, Poštovská 8d 47. výstava Sdružení Bienále Brno z cyklu Brno hlavní město grafického designu the 47th exhibition of the Brno Biennale Association from the Brno the Capital of Graphic design cycle 40 plakátů 20 současných

Více

Indické kalendáøe / Indian calendars / Textilní kalendáøe a plakáty èestného èlena SBB S. Bhowmicka z Ahmedabadu / Textile calendars, and posters by

Indické kalendáøe / Indian calendars / Textilní kalendáøe a plakáty èestného èlena SBB S. Bhowmicka z Ahmedabadu / Textile calendars, and posters by Indické kalendáøe / Indian calendars / Textilní kalendáøe a plakáty èestného èlena SBB S. Bhowmicka z Ahmedabadu / Textile calendars, and posters by S. Bhowmick from Ahmedabad, a honorary member of the

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

PLAKÁTY 2000 9... a něco z knih Karel Aubrecht

PLAKÁTY 2000 9... a něco z knih Karel Aubrecht 61. VÝSTAVA CYKLU BRNO HLAVNÍ MĚSTO GRAFICKÉHO DESIGNU KE SVĚTOVÉMU DNI GRAFIKY GRAFICKÉHO DESIGNU ICOGRADA 27. 4. PLAKÁTY 2000 9... a něco z knih Karel Aubrecht výstavu uspořádaly Akademie věd České republiky

Více

RE-ART Miloše Poláška

RE-ART Miloše Poláška RE-ART Miloše Poláška Název snad nejen pro mì evokuje nostalgickou retro dobu exploze nových výtvarných smìrù, dobu expresionismu, futurismu, dada, surrealismu a manifestù. Dobu, kdy umìní ironicky provokovalo,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 1 MgA. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací 2 CO JE GRAFICKÝ DESIGN 3 4 HISTORICKÝ VÝVOJ PLAKÁTU 5 POČÁTKY plakátů Evropa, 18. - 19. století

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

open society of artists

open society of artists open society of artists SVÌTOVÁ UNIE KULTURY WORLD UNION OF CULTURE MLÁDE V AKCI MÙJ NEJKRÁSNÌJŠÍ ZÁ ITEK 4. roèník mezinárodní umìlecké soutì e pro dìti a mláde PRAHA ØÍJEN 2015 Umìlecká soutì pro dìti

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Lucia Sceranková *1985, Košice, Slovak republic, lives and works in Prague studie / studies 2009-2011 Master s degree

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Příloha II. Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění)

Příloha II. Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění) Příloha II Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění) 1. Doba vzniku Domu umění Okruh 1: Umělecké spolky Zdroj: JANÁS,

Více

HELLO MY NAME IS OBÁLKA

HELLO MY NAME IS OBÁLKA HELLO MY NAME IS OBÁLKA info@obalkapraha.cz Ahoj! Jmenuji se OBÁLKA a jsem v Praze nová. Moje nejstarší sestra pochází z Londýna. Mé další sourozence dnes najdete v mnoha evropských metropolích, např.

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Bienále Brno / Brno Biennial 1964 Velká cena / Grand Prix. Alojz Riškovič (ČSSR / Czechoslovakia) Galanda, 1963

Bienále Brno / Brno Biennial 1964 Velká cena / Grand Prix. Alojz Riškovič (ČSSR / Czechoslovakia) Galanda, 1963 To nejlepší z Bienále Brno Výstava reprintů nejlepších plakátů soutěžní přehlídky Bienále Brno 1964 2006 1. září 30. září 2008 vernisáž 1. září v 17 hodin v Domě pánů z Lipé Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem doc. ak. mal. Rostislav Vaněk ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

CENOVÉ KALKULACE A SIMULACE

CENOVÉ KALKULACE A SIMULACE Evropský hospodářský a sociální výbor V Bruselu dne 3. srpna 0 OPRAVA OTEVŘENÉ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK č. EESC/COMM/0/0 Pomoc s různými komunikačními a informačními iniciativami a činnostmi Veřejný zadavatel:

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena

zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena Libuše NEŽERNÁ Významnou formu tøetího odboje pøedstavovala spolupráce s kurýry západních zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena Majerová, jíž je vìnována jedna

Více

JAN RAJLICH 150 LET HADIVADLO / YEARS 30. 9. P L A K Á T Ù ENDORSED SDRUŽENÍ Q 60. VÝSTAVA C Y K L U B R N O FINANÈNÍ PODPORA: M Ì S T O STAT.

JAN RAJLICH 150 LET HADIVADLO / YEARS 30. 9. P L A K Á T Ù ENDORSED SDRUŽENÍ Q 60. VÝSTAVA C Y K L U B R N O FINANÈNÍ PODPORA: M Ì S T O STAT. JAN RAJLICH GALERIE 150 LET HADIVADLO / YEARS 2 0 + 2 B R N O 0 P L A K Á T Ù 1. 6. POSTERS BY 2 J A J A 0 1 0 ENDORSED N BY I C O G R A DA RAJLICH SR. & 30. 9. N SDRUŽENÍ BIENÁLE BRNO RAJLICH JR. 60.

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Kryštof Ambrůz 2014-2015

Kryštof Ambrůz 2014-2015 Kryštof Ambrůz 2014-2015 CURRICULUM VITAE Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Tel.: email: Kryštof Ambrůz 18.09. 1990 Šarovy 95, Bohuslavice u Zlína 76351 +420725458198 kristof.ambruz@gmail.com

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Czech Bartenders Association Severoèeská sekce, Jaroslava Vrchlického 2709, 438 01 Žatec

Czech Bartenders Association Severoèeská sekce, Jaroslava Vrchlického 2709, 438 01 Žatec Základní a profesní údaje o kandidátovi Osobní údaje: Titul: Bc. Jméno a pøíjmení: Milan Boèkai Datum narození: 30. èervna 1982 Bydlištì: Jaroslava Vrchlického 2709, 438 01 Žatec Èlenství v CBA od 2007

Více

dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho

dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo ji mnoho lidí za témìø utopickou. V roce 2007 však bylo založeno

Více

Dotace 2015. Statutární město Ostrava

Dotace 2015. Statutární město Ostrava Seznam žádostí podaných do výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury z rozpočtu SMO pro rok 2015, které nesplnily stanovené formální náležitosti dle Programu podpory a rozvoje veřejných

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz CzechTrade Mgr. Alena Hájková Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016 www.czechtrade.cz Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i zahraničí nabízí zkušenosti, znalosti a kontakty a jednotný koncept služeb

Více

CzechTrade: Váš partner na zahraničních trzích

CzechTrade: Váš partner na zahraničních trzích CzechTrade: Váš partner na zahraničních trzích Chile partner s potenciálem Ing. Dagmar Matějková, MBA 724 340 444 dagmar.matejkova@czechtrade.cz 3. 9. 2015 Ostrava www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO KATALOG PF 2016 Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOG OGO D1 D2 D3 D4 D5 D6 a štastný Nový rok D7 D8 D9 D10 D11 D12 a štastný Nový rok D13 D14 Formát A6 na výšku (105 x 148 mm). A1 A2 A3 D15 D16 a

Více

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic Pavla Nešverová born 1985 in Prague Czech republic studies: 2010 2011 graphic design Royal Academy of Arts Den aag / Netherlands 2010 graphic design 1/2 year exchange at Royal Academy of Arts / Den aag

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

F Mravenec CD 3 vydání Praha, duben 2001 Hlavním produktem na kompaktním disku F Mravenec CD, vloženém do tohoto sešitku, je F Mravenec verze 3 50, poslední verze návrhového systému pro plošné spoje, který

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Publikace byla zpracována v rámci výzkumného zámìru MSM0023775201 Terciární vzdìlávání ve znalostní spoleènosti, který øeší Centrum pro studium vysokého

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA CHOREOGRAFIÍ FOLKLORNÍCH SOUBORÙ 23. LISTOPADU 2002 JIHLAVA ÚVODEM Mezi specifické rysy èinnosti souborù patøí zamìøení na širokou škálu prezentace lidového umìní, a to se zøetelem

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více