Divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno Playbills by the Brno Biennale Association members / Alfa-pasáž / Poštovská 8d

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno Playbills by the Brno Biennale Association members 21. 9. 10. 11. 2007 / Alfa-pasáž / Poštovská 8d"

Transkript

1 Galerie Brno hlavní město grafického designu 41 Brno Brno the Capital of Graphic Design 41 DIVADLO THEATRE SVĚT WORLD SBB 07 Divadelní plakáty členů Sdružení Bienále Brno Playbills by the Brno Biennale Association members / Alfa-pasáž / Poštovská 8d S finanční podporou Statutárního města Brna a Nadace ČFU With the fi nancial support of the Statutory City of Brno and of the Czech Fund of Arts Foundation BBA 07

2 DIVADLO SVÌT / THEATRE WORLD Brno hlavní mìsto grafického designu 41 Brno the Capital of Graphic Design 41 Divadlo svìt / Theatre World Divadelní plakáty èlenù Sdružení Bienále Brno (38 grafikù z 15 zemí) Playbills by the Brno Biennale Association members (38 graphic designers from 15 countries) Galerie HaDivadlo Brno / Alfa-pasáž / Poštovská 8d T , Výstavu poøádá The exhibition has been organized by Sdružení Bienále Brno / Brno Biennale Association (www.sbb-bienalebrno.cz) Finanèní podpora Financial support Statutární mìsto Brna / Statutory City of Brno Nadace ÈFU / Czech Fund of Arts Foundation Øídící výbor Sdružení Bienále Brno Steering Committee of the Brno Biennale Association Karel Aubrecht (místopøedseda / vice-president), František Borovec, Vlasta Brímová (místopøedsedkynì / vice-president), Jiøí Cicvárek, Jana Èipáková, Marie Filippovová, Václav Houf, Dušan Junek, Dagmar Kuèerová-Lanatová, Miroslav Kudrna, Zdenìk Lang, Václav Mekyska, Boris Mysliveèek (místopøedseda / vice-president), Radomír Postl (místopøedseda / vice- -president), Jan Rajlich ml. (pøedseda / president), Jiøí Svìtlík, Zdenìk Svìtlík Výstavu pøipravili Exhibition has been prepared by Jan Rajlich ml. (redakce, texty a design katalogu / editor, texts and catalogue design) František Borovec (design plakátu, obálky katalogu, pozvánky, loga a design výstavy / poster, catalogue cover, invitation card, logo and exhibition design) Ivo Borovec (grafická spolupráce / graphical collaboration) Seznam autorù / List of designers Jméno Pøíjmení rok narození, mìsto / kód zemì Name Surname year of birth, city / country code Karel Aubrecht 1956, Nové Strašecí / CZ Félix Beltrán 1938, Ciudad de México / MEX Pavel Beneš 1960, Praha / CZ Pierre Bernard 1942, Paris / F Subrata Bhowmick 1946, Ahmedabad / IND (co-designer Payal Nanavati) František Borovec 1940, Brno / CZ Ben Bos 1930, Amsterdam / NL Vladimir Chaika 1955, Moskva / RUS Sudarshan Dheer 1937, Mumbai / IND Jiøí Eliška 1948, Brno / CZ Jochen Fiedler 1936, Leipzig / D Josef Flejšar 1922, Praha / CZ Andrej Hašèák 1976, Košice / SK Jozef Hašèák 1948, Košice / SK Václav Houf 1949, Brno / CZ Pavel Hrach 1947, Praha / CZ Evžen Jecho 1945, Otrokovice / CZ Dušan Junek 1943, Dunajská Lužná / SK Uwe Loesch 1943, Erkrath / D Václav Mekyska 1953, Brno / CZ Boris Mysliveèek 1948, Brno / CZ István Orosz 1951, Budakeszi / H Robert L. Peters 1955, Winnipeg / CND Kari Piippo 1945, Mikkelli / FIN Radomír Postl 1939, Èeské Budìjovice / CZ Jan Rajlich Jr. 1950, Brno / CZ Jan Rajlich Sr. 1920, Brno / CZ Dan Reisinger 1934, Caesarea / IL Phil Risbeck 1939, Fort Collins / USA Sergei Serov 1952, Moskva / RUS Jaroslav Sùra 1929, Praha / CZ Zdenìk Svìtlík 1932, Plzeò / CZ Pavel Šśastný 1965, Praha / CZ Niklaus Troxler 1947, Willisau / CH Todor Vardjiev 1943, Sofia / BG Michal Wein 1950, Èeská Lípa / CZ Jiøí Zhibo 1932, Hronov / CZ Zdenìk Ziegler 1932, Praha / CZ Tisk / Printed by: Tiskárna Expodata-Didot spol. s r. o. Brno-Výstavištì (www.expodata-didot.cz) František Borovec, 2007 (cover design) Jan Rajlich Jr., 2007 (texts) Sdružení Bienále Brno, 2007 (publisher) PRINTED IN THE CZECH REPUBLIC ISBN

3 DIVADELNÍ PLAKÁT Výstavu divadelního plakátu vymyslelo nìkolik èlenù øídícího výboru Sdružení Bienále Brno na podzim Mezi iniciátory patøili Jiøí Svìtlík a Dušan Junek, pøipojili se Boris Mysliveèek, Dagmar Kuèerová--Lanatová, Radomír Postl, František Borovec, Václav Mekyska a další. Po krátké diskusi byla výstava divadelních plakátù zaøazena do pøedbìžného plánu cyklu Brno hlavní mìsto grafického designu na rok Naším zámìrem bylo vyzvat èleny SBB, domácí i zahranièní, k zamyšlení nad divadelním plakátem (èi plakátem vùbec) a pøivést je k vytvoøení návrhu ideálního autorského divadelního plakátu, plakátu takového, jaký by si jeho autor pøál, aby mu byl nìkdy zadán, k pøedvedení ryzí plakátové pøedstavy autora bez rùzných negativních omezení èi vlivù zadavatele. Mohlo se jednat o plakát na oblíbenou hru, pro oblíbené divadlo nebo i pro docela fiktivní divadelní pøedstavení. Jen to, že v roce 2006 nás více zamìstnala mezinárodní výstavní akce fax_mail_art designu Identita, zpùsobilo, že byl divadelní plakát na èas odsunut a že byl tento náš zámìr zkonkretizován až další rok, tedy v roce letošním. Divadelní plakát je mezi plakáty fenomén, divadlo vždy patøilo k námìtùm plakátù a to už od 16. století, kdy tiskový plakát vlastnì vznikal jako jakási informativní jednostrannì tištìná grafika-vývìska, i v 1. polovinì 19. století, kdy mìl formu spíše typografickou písmovou. Také to, co historie plakátu oznaèuje jako první moderní umìlecký plakát, tedy litografické plakáty Julese Chéreta v 60. letech 19. stol., byly èasto plakáty pro paøížská divadla. Všeobecnì známý je pøíbìh prvního plakátu Alfonse Muchy z roku 1894, divadelního plakátu pro slavnou hereèku Sáru Bernhardtovou. A tak bychom mohli pokraèovat. Prostì divadelní plakát patøil mezi to nejzajímavìjší z plakátové tvorby, patøil vždy k oblíbeným plakátovým disciplinám svých tvùrcù, protože spojení plakát a divadlo pøináší takøka neomezené výrazové možnosti vizuálního ztvárnìní a umožòuje v pravém slova smyslu tvùrèí pøístup k tvorbì plakátu. Pøímo na divadelní plakát jsou v souèasnosti zamìøena dvì mezinárodní soutìžní bienále plakátu jedno je v bulharské Sofii, tam letos na podzim probíhá už po páté, další je v polském Øešovì (Rzeszów) chystá se jedenáctý roèník. Nakonec máme ještì v dobré pamìti výstavu v roce 1998 z cyklu Brno hlavní mìsto grafického designu è. 15 právì z polského Øešova výbìr 50 plakátù z 6. tamního bienále. Mimochodem bulharský èlen SBB Todor Vardžijev nám poslal mj. plakáty ke høe Christo Bojèeva Plukovník pták, která byla právì na letošním sofijském bienále zadána pro kategorii nerealizovaných návrhù plakátù. Naši souèasnou výstavu jsme nazvali shakespearovsky Divadlo svìt / Theatre World. Už jen tento název vytyèil urèité pøedznamenání a posloužil nìkterým autorùm za námìt jejich plakátu (Niklaus Troxler, Pierre Bernard, Félix Beltrán, Robert L. Peters aj.). Autorùm jsme také doporuèili možnost plakáty zamìøit na brnìnská divadla a vìnovat je i pøímo divadelním pøedstavením HaDivadla nebo Národního divadla v Brnì. Takto zacílené plakáty se staly nakonec podstatnou složkou výstavy. Pro Národní divadlo v Brnì napøíklad vytvoøili své návrhy pøední svìtoví grafici István Orosz z Maïarska èi Uwe Loesch z Nìmecka, na HaDivadlo se zamìøili zvláštì domácí tvùrci jako Karel Aubrecht, Václav Houf, František Borovec, Jan Rajlich ml. a další. Zvláštního koloritu jsou plakáty obou zastoupených indických autorù Subrata Bhowmick na výstavu poslal plakát propagující svìtové turné jeho pøítelkynì, hereèky a taneènice Malliky Sarabhai a Sudarshan Dheer barvotiskový plakát k indickému spirituálnímu pøedstavení. SBB má také sedm èestných èlenù v Èínì a Japonsku ti na výstavì tentokrát chybí. Byli jsme pøekvapeni, že se vìtšina omluvila, a usuzujeme z toho, že vžít se do role glosátora souèasného divadla není pro orientální tvùrce jednoduché a naopak tamní tradice, tradièní divadlo, je asi pøíliš svazující. Vìtšina autorù se rozhodla v souladu s naším pùvodním zámìrem vytvoøit skuteènì svoji pøedstavu ideálního divadelního plakátu. Se svým typickým èerným humorem ideální divadelní plakát souèasnosti pojal napø. Pavel Beneš (nezdá se vám také až pøíliš èasto, že tzv. podporovatelé divadel mají více místa v divadelních tiskovinách všeho druhu, než je zdrávo?). Vtipnì využil svého jména nejslavnìjší souèasný ruský grafik Vladimir Èajka na plakátu pro Èechovova Racka pro svoji souèasnou tvorbu ale naprosto netypickým návrhem využívajícím archivního obrazu divadelní kulisy (asi takový zámìr u nìho zrál už delší dobu). Rovnìž pro sebe netypický plakát využívající fotografie ze svého archívu vystavuje i Kari Piippo z Finska (Ken Kesey Dale Wasserman: Pøelet pøes kukaèèí hnízdo ), nosil jej prý dlouho v hlavì a teprve naše akce ho podnítila k jeho realizaci. Phila Risbecka zase inspirovalo aktuální divadelní pøedstavení na Colorado State University Theatre ve Fort Collins tragédie Laramie project od Moisese Kaufmana (o vraždì mladého muže na nedaleké University of Wyoming v r. 1998) k jeho transpozici pro naše divadlo. Dále je možno upozornit na kolážové plakáty Jochena Fiedlera z Nìmecka pro hry Daria Fo, které evokují protikonzumeristické postoje autora. Ty nemnohé autory, co nám poslali plakáty již realizované, jsme z výstavy nevyluèovali neboś jejich plakáty na výstavì dobøe doplòují mozaiku souèasné tvorby divadelního plakátu (mezi nimi stojí napø. za zmínku plakát pro pantomimu Ladislava Fialky od Dana Reisingera z Izraele). Naší výstavy se úèastní prakticky všichni nejvýznamnìjší èeští tvùrci plakátu nejstarší generace (Jan Rajlich st., Josef Flejšar, Jaroslav Sùra, Zdenìk Ziegler, Jiøí Zhibo, Zdenìk Svìtlík...), poèetnìji je zastoupena také generace støední, nejmladší generace chybí (nejen na výstavì, ale i mezi èleny SBB) nejmladším vystavujícím je Andrej Hašèák ze Slovenska. Mladí grafici jsou dnes zamìøeni na byznys, o spolkovou èinnost nestojí a tvorbì plakátu jen tak se vìnují jen velmi omezenì (samozøejmì ovšem mimo školních prací). O dùvodech takového pøístupu mohou svìdèit i slova prof. Jana Solpery, který se z úèasti na výstavì omluvil konstatováním, že plakát, který se nepoužije, je snad tím nejsmutnìjším výplodem lidské èinnosti. Na výstavì se setkáváme s plakáty celkem 38 tvùrcù (èlenù SBB) z 15 zemí. Bohužel výstavní prostory Galerie HaDivadlo Brno jsou omezené, pojmou v souèasnosti jen nìco málo pøes 40 plakátù (formátu A1 nebo B1) katalog však reprodukuje naši akci ve vìtší šíøi (64 plakátù), tedy i vìtšinu tìch plakátù, co se na výstavu pøi instalaci nedostaly. Jan Rajlich ml. 8. záøí 2007

4 Karel Aubrecht, CZ Karel Aubrecht, CZ Félix Beltrán, MEX Karel Aubrecht, CZ DIVADLO SVÌT / 01 / THEATRE WORLD

5 Pavel Beneš, CZ Pierre Bernard, F František Borovec, CZ František Borovec, CZ DIVADLO SVÌT / 02 / THEATRE WORLD

6 Subrata Bhowmick, IND Ben Bos, NL František Borovec, CZ Vladimir Chaika, RUS DIVADLO SVÌT / 03 / THEATRE WORLD

7 Sudarshan Dheer, IND Jiøí Eliška, CZ Jochen Fiedler, D B e z a h l t w i r d n i c h t Jochen Fiedler 2007 D A R I O F O DIVADLO SVÌT / 04 / THEATRE WORLD

8 Josef Flejšar, CZ Josef Flejšar, CZ Jozef Hašèák, SK Jochen Fiedler, D D A R I O F O JOCHEN FIEDLER 2007 D i e d i c k e f r a u DIVADLO SVÌT / 05 / THEATRE WORLD

9 Andrej Hašèák, SK Andrej Hašèák, SK Václav Houf, CZ Václav Houf, CZ DIVADLO SVÌT / 06 / THEATRE WORLD

10 P A R T N E R S T Á T N Í O P E R Y P R A H A M E D I Á L N Í P A R T N E Ř I P A R T N E Ř I S T Á T N Í O P E R Y P R A H A P A R T N E Ř I S T Á T N Í O P E R Y P R A H A M E D I Á L N Í P A R T N E Ř I M E D I Á L N Í P A R T N E Ř I Andrej Hašèák, SK traviata citylight :01 Stránka 1 Pavel Hrach, CZ Pavel Hrach, CZ labut jez citylight :33 Stránka 1 S TÁT N Í O P E R A P R A H A W I L S O N O V A 4, P R A H A 1 t e l. : / e - m a i l : i n f o r m a c o p e r a. c z w w w. o p e r a. c z B O H E M I A T I C K E T M a l é n á m. 1 3, P r a h a 1 t e l. : / N a P ř í k o p ě 1 6, P r a h a 1 G I U S E P P E V E R D I t e l. : / e - m i l : o r d e b o h e m i a t i c k e t. c z L a t r a v i w aw w. b o h e m i a t ti c k e. c z a b a l e t P E T R I L J I Č Č A J K O V S K I J S TÁT N Í O P E R A P R A H A W I L S O N O V A 4, P R A H A 1 t e l. : / e - m a i l : i n f o r m a c o p e r a. c z w w w. o p e r a. c z B O H E M I A T I C K E T M a l é n á m. 1 3, P r a h a 1 t e l. : / N a P ř í k o p ě 1 6, P r a h a 1 t e l. : / e - m a i l : o r d e b o h e m i a t i c k e t. c z w w w. b o h e m i a t i c k e t. c z Labutí jezero Swan Lake T Y P O P A V E L H R A C H, F O T O J A R O S L A V F I Š E R D i r i g e n t : E N R I C O D O V I C O R e ž i e : A R N A U D B E R N A R D S c é n a : A L E S S A N D R O C A M E R A K o s t ý m y : C A R L A R I C O T T I C h o r e o g r a f i e : G I A N N I S A N T U C C I S v ě t e l n ý d e s i g n : P A T R I C K M É E Ü S S b o r m i s t r : T V R T K O K A R L O V I Č P R E M I É R A D i r i g e n t : R A S T I S L A V Š T Ú R, F R A N T I Š E K D R S C h o r e o g r a f i e : L E V I V A N O V, M A R I U S P E T I P A, P A V E L Ď U M B A L A, H A N A V L Á Č I L O V Á S c é n a : M A R T I N Č E R N Ý K o s t ý m y : L U D M I L A V Á R O S S O V Á P R E M I É R A Pavel Hrach, CZ A3 plak Time :21 Stránka 1 S T Á T N Í O P E R A P R A H A Evžen Jecho, CZ Time of Pain âas bolesti Premiéra Reprízy 6. 6., Libreto Choreografie Režie Bronislav Roznos Scéna Robert Schrag Kostýmy Robert Schrag Hudba Dead Can Dance Philip Glass, Ondekoza Klaus Nomi Les Tambours du Bronx b a l e t STÁTNÍ OPERA PRAHA, WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/ , BOHEMIA TICKET, Malé nám. 13, Praha 1, tel.: +420/ Na Příkopě 16, Praha 1, tel.: +420/ DIVADLO SVÌT / 07 / THEATRE WORLD

11 Dušan Junek, SK Dušan Junek, SK theatre F A U S T F A U S T J o h a n n W o l f g a n g v o n G o e t h e theatre D A N T O N R o m a i n R o l l a n d Uwe Loesch, D Václav Mekyska, CZ DIVADLO SVÌT / 08 / THEATRE WORLD

12 V Á C L A V M E K Y S K A, Boris Mysliveèek, CZ Boris Mysliveèek, CZ Boris Mysliveèek, CZ Boris Mysliveèek, CZ Václav Mekyska, CZ Václav Mekyska, CZ DIVADLO SVÌT / 09 / THEATRE WORLD

13 István Orosz, H Robert L. Peters, CND Robert L. Peters, CND Robert L. Peters, CND DIVADLO SVÌT / 10 / THEATRE WORLD

14 Kari Piippo, FIN Radomír Postl, CZ Jan Rajlich Jr., CZ Jan Rajlich Jr., CZ DIVADLO SVÌT / 11 / THEATRE WORLD

15 Jan Rajlich Sr., CZ Dan Reisinger, IL Phil Risbeck, USA Zdenìk Svìtlík, CZ DIVADLO SVÌT / 12 / THEATRE WORLD

16 Jaroslav Sùra, CZ Sergei Serov, RUS Zdenìk Svìtlík, CZ DIVADLO SVÌT / 13 / THEATRE WORLD

17 Pavel Šśastný, CZ Michal Wein, CZ Niklaus Troxler, CH Todor Vardjiev, BG DIVADLO SVÌT / 14 / THEATRE WORLD

18 Carmen_final.pmd , 12:53 Michal Wein, CZ Zdenìk Ziegler, CZ b a l e t n á r o d n í h o d i v a d l a carmen Todor Vardjiev, BG Todor Vardjiev, BG DIVADLO SVÌT / 15 / THEATRE WORLD

19 Jiøí Zhibo, CZ Jiøí Zhibo, CZ Jiøí Zhibo, CZ Jiøí Zhibo, CZ Divadlo je dnes a bude i zítra /.../ skuteènou tribunou nezdolné lidské obrazivosti, která i když sebe více oházená blátem a zbodávána hložím, vždy znovu bojuje o èlovìka ve jménu básnì, ve jménu Múz, ve jménu sociální spravedlnosti. A nic platno, že se paumìní a konvence leckde roztahuje. Nesmrtelné dílo divadla trvá. Jiøí Frejka: Železná doba divadla DIVADLO SVÌT / 16 / THEATRE WORLD

20 ISBN Cover design František Borovec, 2007

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Kalendář / nejdůležitější termíny 16. 11. 07, 16 h vernisáž Marugame Uchiwa Fun-

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Kalendář / nejdůležitější termíny 16. 11. 07, 16 h vernisáž Marugame Uchiwa Fun- Bienále Brno SBBSdružení čtvrtletník ze světa designu / č. 31 / říjen 2007 SBB vydává Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ 188 29 139 (č. 1 28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB) / Neprodejné Adresa redakce: SBB, Jiráskova

Více

SBB AD 2011 / Art & Design. SBB Art & Design 2011. K 20. výročí vzniku SBB vystavuje 36 členů SBB

SBB AD 2011 / Art & Design. SBB Art & Design 2011. K 20. výročí vzniku SBB vystavuje 36 členů SBB SBB Art & Design 2011 K 20. výročí vzniku SBB vystavuje 36 členů SBB 65. výstava Brno hlavní město grafického designu 14. 9. 11. 11. 2011 (1. část) 12. 11. 31. 12. 2011 (2. část) (vernisáž 13. 9. v 17

Více

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Kalendář / nejdůležitější termíny

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Kalendář / nejdůležitější termíny Bienále Brno SBBSdružení čtvrtletník ze světa designu / č. 39/40 / září 2009 SBB vydává Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ 188 29 139 (č. 1 28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB) / Neprodejné Adresa redakce: SBB,

Více

Ing. Jiøí Antoš, CSc.

Ing. Jiøí Antoš, CSc. 20 12 Pokud jsem v minulé roèence oznaèil ètvrtou sezónu v Galerii Orlovna za pøelomovou, pak se nedá ta pátá, jubilejní, nazvat jinak než úspìšná. S otevøením sezóny byla pro veøejnost zpøístupnìna Zámecká

Více

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz Bienále Brno SBBSdružení čtvrtletník ze světa designu / č. 32 / leden 2008 SBB vydává Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ 188 29 139 (č. 1 28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB) / Neprodejné Adresa redakce: SBB, Jiráskova

Více

Proč průniky a paralely?

Proč průniky a paralely? Proč průniky a paralely? Piero della Francesca: Nalezení k íže (ke skladb Bohuslava Martin, Hudební paleta III) Jan Zrzavý: Kleopatra (ke skladb Michala Košuta, Hudební paleta I) Vìtšina umìlcù je obdaøena

Více

bulletin informací o grafickém designu říjen 2005 Sdružení Bienále Brno člen Icograda, člen UVU ČR www.sbb-bienalebrno.cz

bulletin informací o grafickém designu říjen 2005 Sdružení Bienále Brno člen Icograda, člen UVU ČR www.sbb-bienalebrno.cz bulletin informací o grafickém designu říjen 2005 Sdružení Bienále Brno člen Icograda, člen UVU ČR Vydalo Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ CZ 188 29 139, s finančním přispěním Statutárního města Brna Adresa

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

bulletin informací o grafickém designu červenec 2006 Sdružení Bienále Brno člen Icograda, člen UVU ČR www.sbb-bienalebrno.cz Ceny Bienále Brno 2006

bulletin informací o grafickém designu červenec 2006 Sdružení Bienále Brno člen Icograda, člen UVU ČR www.sbb-bienalebrno.cz Ceny Bienále Brno 2006 bulletin informací o grafickém designu červenec 2006 Sdružení Bienále Brno člen Icograda, člen UVU ČR Vydalo Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ CZ 188 29 139 Adresa redakce Zpráv SBB: Doc. Ing. arch. Jan

Více

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Kalendář / nejdůležitější termíny

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Kalendář / nejdůležitější termíny Bienále Brno SBBSdružení čtvrtletník ze světa designu / SBB / č. 46 / červen 2011 SBB vydává Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ 188 29 139 / Založeno 1992 / (č. 1 28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB) / Neprodejné

Více

Volání dálek... XIII. Technologický inkubátor zahajuje. Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì. Uložení ostatkù Raduita de Souches

Volání dálek... XIII. Technologický inkubátor zahajuje. Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì. Uložení ostatkù Raduita de Souches 2003 8 Volání dálek... XIII Technologický inkubátor zahajuje Návštìva rektora z Malty na VUT v Brnì Uložení ostatkù Raduita de Souches Obsah 3... JE TO TAK DOBØE? 4... PRVNÍ INKUBÁTOR VYSOKÉ ŠKOLY V ÈR

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

Akce Cihelna 2004 je minulostí

Akce Cihelna 2004 je minulostí Králický zpravodaj 09/2004-1 Záøí 2004/èíslo 9 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Akce Cihelna 2004 je minulostí Aèkoliv poèasí organizátorùm Dne Sil podpory a výcviku CIHELNA 2004 Králíky pøíliš nepøálo,

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

Z obsahu: Dušièkové pobožnosti. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Dušièkové pobožnosti. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 11 VIII. roèník Lidský život má smysl aneb Dušièkové zamyšlení Pracoval jsem v domovì dùchodcù, který byl postaven uprostøed lesa, asi tøi kilometry od nejbližší vesnice. Když jeho staøí obyvatelé chtìli

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

/ www.sbb-bienalebrno.cz. D_J_70 : jubilant a čestný občan

/ www.sbb-bienalebrno.cz. D_J_70 : jubilant a čestný občan čtvrtletník ze světa designu / č. 54 / červenec 2013 SBB vydává Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ 188 29 139 / Založeno 1992 / (č. 1 28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB) / Neprodejné / Adresa redakce: SBB, Jiráskova

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

Ochotnické nadšení v Ostrovì

Ochotnické nadšení v Ostrovì Ochotnické nadšení v Ostrovì Divadlo je druh aktivního umìní a vzniká tak, že kolektiv tvùrcù, technických spolupracovníkù a hercù vytvoøí spoleènì divadelní inscenaci, kterou v koneèné verzi pøedvedou

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

čtvrtletník ze světa designu č. 60 listopad 2014 Bienále Brno www.sbb-bienale-brno.cz

čtvrtletník ze světa designu č. 60 listopad 2014 Bienále Brno www.sbb-bienale-brno.cz Bienále Brno SBBSdružení čtvrtletník ze světa designu č. 60 listopad 2014 SBB vydává Sdružení Bienále Brno, z. s. IČ 188 29 139 Založeno 1992 (č. 1 28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB) Neprodejné Adresa redakce:

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2002 Pohled z Králického Snìžníku do údolí øeky Moravy. Foto Ing. Petr Kokeš DO NOVÉHO ROKU 2003 Jaký bude rok 2003? Co nám pøinese a

Více

CESTOU ODEBÍRÁNÍ. j e t o j e n v z d o u v á n í a k l e s á n í s m y s l o v ý c h v j e m ù. M o u d r ý, 19. 23. bøezna 2006

CESTOU ODEBÍRÁNÍ. j e t o j e n v z d o u v á n í a k l e s á n í s m y s l o v ý c h v j e m ù. M o u d r ý, 19. 23. bøezna 2006 Poøádá statutární mìsto Brno pod záštitou primátora statutárního mìsta Brna Richarda Svobody, za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR CESTOU ODEBÍRÁNÍ j e t o j e n v z d o u v á n í a k l e s á n

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více