1 ods. 2 definovanie závislej práce. Čl. 11 a 13 - právo na súkromie zamestnanca na pracovisku 12 definuje postup zamestnávateľa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ods. 2 definovanie závislej práce. Čl. 11 a 13 - právo na súkromie zamestnanca na pracovisku 12 definuje postup zamestnávateľa"

Transkript

1 Dňa 1.januára 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 361/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zmeny ktoré novela prináša sú rozsiahlejšie a sú výsledkom kompromisov medzi zástupcami KOZ, zástupcami zamestnávateľských zväzov a Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny a v neposlednom rade výsledkom hlasovania na rokovaní vlády a parlamentu. Zásadné zmeny sa dotýkajú najmä súbehu odstupného a výpovednej doby, činnosti zástupcov zamestnancov a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Iné zmeny sú síce dôležité, avšak nemajú taký radikálny význam. 1 ods. 2 definovanie závislej práce. Podľa novej pracovnoprávnej úpravy pojem závislá práca je vyjadrený zúžením doterajších právnych charakteristík závislej práce z desať na šesť, ktoré musia byť splnené súčasne. Závislou prácou je práca vykonávaná vo vzťahu podriadenosti zamestnanca zamestnávateľovi s povinnosťou osobného výkonu práce zamestnanca podľa pokynov zamestnávateľa, mene zamestnávateľa, za mzdu alebo odmenu, v určenom pracovnom čase. Novela Zákonníka práce výslovne zakazuje závislú prácu uskutočňovať obchodnoprávnymi alebo občianskoprávnymi zmluvnými typmi. Základnými znakmi závislej práce sú nadriadenosť zamestnávateľa a podriadenosť zamestnanca, osobný výkon práce zamestnancom pre zamestnávateľa, práca podľa pokynov zamestnávateľa, práca v mene zamestnávateľa, práca v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, práca za mzdu alebo odmenu. Čl. 11 a 13 - právo na súkromie zamestnanca na pracovisku. Základné zásady v Čl. 11 a 13 ZP podrobnejšie upravujú práva zamestnanca a možnosti zamestnávateľa v súvislosti s monitorovaním a kontrolnou činnosťou, pričom tieto činnosti boli upravené doposiaľ v zákone o ochrane osobných údajov. Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Znamená to teda, že zamestnávateľ môže monitorovať pracoviská, avšak musí ísť o priestory dostupné verejnosti a z dôvodu bezpečnosti a ochrany. Tak isto môže vykonávať kontrolnú činnosť, avšak na akúkoľvek kontrolu musí byť zamestnanec upozornený. Z dôvodu, že výsledkom kontrolnej činnosti môže byť posúdenie že zamestnanec porušil pracovnú disciplínu, zamestnávateľ musí preukázať, že zamestnanec bol oboznámený s možnou kontrolnou činnosťou zo strany zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus musí prerokovať kontrolný mechanizmus so zástupcami zamestnancov a to rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia ako aj dobu jej trvania. 12 definuje postup zamestnávateľa v prípade, ak sa na platnosť právneho úkonu vyžaduje súhlas alebo prerokovanie zástupcov zamestnancov. Doterajšia neexistencia tejto 1

2 úpravy robila problémy najmä u zamestnávateľov u ktorých nepôsobia zástupcovia zamestnancov. Ak Zákonník práce vyžaduje dohodu so zástupcami zamestnancov alebo ich súhlas, vtedy zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne. Zamestnávateľ nemôže konať samostatne alebo len so súhlasom zamestnanca ak text ZP obsahuje spojenie, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa (stanovuje to 87 ods. 2, 87a ods. 1 a 142 ods. 4). Ak však ZP požaduje len prerokovanie so zástupcami zamestnancov a títo u zamestnávateľa nepôsobia, v danom prípade môže zamestnávateľ konať aj samostatne. Ako najviac problémové bude pravdepodobná snaha zamestnávateľov zriaďovať zamestnanecké rady, ktoré by zamestnávateľovi pomohli najmä pri súhlasoch potrebných pri zavádzaní pracovného času konto pracovného času, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času predzmluvné vzťahy. Zamestnávateľ nesmie okrem informácií o tehotenstve, o rodinných pomeroch, o bezúhonnosti ( s výnimkou zamestnaní kde ide o splnenie požiadavky na vykonávanie práce), o politickej a náboženskej príslušnosti, vyžadovať od budúceho zamestnanca informácie týkajúce sa jeho odborovej príslušnosti. 43 podstatné náležitosti pracovnej zmluvy sú druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. V súvislosti s miestom výkonu práce je možné dohodnúť nielen obec a inak určené miesto, ale aj časť obce. 45 skúšobná doba. Doterajšie znenie umožňovalo dohodnúť skúšobnú dobu v rozsahu maximálne šesť mesiacov, u vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutára alebo vedúceho zamestnanca, ktorý je v riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca v maximálnej dĺžke deväť mesiacov. Novela sa vrátila ku maximálnej dobe skúšobnej doby a to tri mesiace. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne a predlžuje sa o prekážky v práci na strane zamestnanca. Zo zákona bolo vypustené ustanovenie umožňujúce dohodnúť dĺžku a predlžovanie skúšobnej doby v rámci kolektívnej zmluvy. 48 pracovný pomer na určitú dobu. Úprava platná do umožňovala zamestnávateľovi uzatvoriť pracovný pomer najviac na tri roky s možnosťou jeho predĺženia alebo opätovného uzavretia najviac trikrát. Na ďalšie reťazenie na určitú dobu musel existovať dôvod. Od 1.januára 2013 má zamestnávateľ možnosť uzatvoriť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu maximálne do dvoch rokov, s možnosťou jeho predĺženia alebo opätovného dohodnutia najviac dvakrát v priebehu týchto dvoch rokov. Na viacnásobné reťazenie pracovných pomerov na určitú dobu, resp. na dobu nad dva roky musí mať zamestnávateľ vecný dôvod a tým je zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky, dovolenky nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti, alebo výkon verejnej funkcie prípadne odborovej funkcie. Okrem tých prípadov môže ísť o sezónne práce alebo práce pri ktorých je potreba zvýšenia zamestnancov na dobu nepresahujúcu osem mesiacov v kalendárnom roku. V praxi sa doposiaľ aplikoval vzorec 1x uzavretie pracovnej zmluvy +3x predĺženie v rámci troch rokov, 2

3 od to bude vzorec 1x uzavretie pracovnej zmluvy + 2x predĺženie v rámci dvoch rokov. 58 dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi. Tu sa stanovuje povinnosť zamestnávateľom a agentúram dočasného zamestnávania, prideľovať len zamestnancov, s ktorými je uzatvorený pracovný pomer. Pridelenie k inému zamestnávateľovi sa nemôže uskutočňovať u zamestnancov s ktorými sú uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 60 ods. 2 zamestnávateľ má povinnosť písomne uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru a v prípade, že ide o skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov, alebo ak zamestnanec požaduje uviesť dôvod skončenia pracovného pomeru, musí byť tento dôvod uvedený v samotnej dohode. Dôvod je zamestnávateľ povinný uviesť aj v prípade, ak ide o skončenie z dôvodu straty spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu, na základe lekárskeho posudku - 63 ods. 1 písm. c) ZP. 62 výpovedná doba. Dĺžka výpovednej doby je rozdielna podľa výpovedného dôvodu a novelou nie je zmenená. Novela ZP opätovne umožňuje dohodnúť odchylnú dĺžku výpovednej doby v rámci kolektívnej alebo pracovnej zmluvy. Výpovedná doba zo strany zamestnávateľa pri výpovedných dôvodoch 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP: jeden mesiac u zamestnanca, ktorý odpracoval u zamestnávateľa menej ako jeden rok, dva mesiace u zamestnanca, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej jeden rok a menej ako päť rokov, tri mesiace u zamestnanca, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov. Výpovedná doba zo strany zamestnávateľa pri iných výpovedných dôvodoch 63 ods. 1 písm. d) a e) ZP: jeden mesiac u zamestnanca, ktorý odpracoval u zamestnávateľa menej ako jeden rok, dva mesiace u zamestnanca, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej jeden rok Ak výpoveď dáva zamestnanec, výpovedná doba je: jeden mesiac, ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok. dva mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej jeden rok. Plynutie výpovednej doby je nezmenené, výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Ak v priebehu plynutia výpovednej doby nastane napríklad práceneschopnosť, nepredlžuje sa výpovedná doba, ak by však práceneschopnosť trvala aj po uplynutí posledného dňa výpovednej doby, pracovný pomer týmto dňom neskončí, skončí aj posledným dňom práceneschopnosti. Do doby trvania pracovného pomeru na účely výpovedných dôvodov sa započítava aj doba opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, 3

4 ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. Doba trvania pracovného pomeru sa počíta ku dňu doručenia výpovede, nie skončenia pracovného pomeru, alebo začatia plynutia výpovednej doby. Ods. 8 upravuje nezotrvanie zamestnanca počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa. Najvyššia možná peňažná náhrada za nezotrvanie zamestnanca u zamestnávateľa počas výpovednej doby musí byť dohodnutá v pracovnej zmluve a to v rozsahu násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. 63 výpovedné dôvody zo strany zamestnávateľa. Došlo k rozčleneniu výpovedného dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. a), čiže ak dochádza k zrušeniu zamestnávateľa alebo jeho časti, alebo ak dochádza k premiestňovaniu zamestnávateľa alebo jeho časti, avšak toto nemá vplyv na uplatnenie výpovede. Novelou Zákonníka práce sa mení aj výpovedný dôvod podľa 63 ods. 1 písm. d) bod 4 ZP, ktorý oprávňuje zamestnávateľa uplatniť výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh. Výpoveď z uvedeného dôvodu zamestnávateľ mohol uplatniť len vtedy, keď zamestnávateľ v posledných dvoch mesiacoch písomne upozornil zamestnanca a vyzval ho tým na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil. Novela Zákonníka predlžuje dobu pre písomné upozornenie zamestnanca. 63 ods. 2,3 ponuka vhodnej práce ako hmotnoprávna podmienka výpovede. Naďalej zostáva možnosť dohodnúť podmienky ponuky vhodnej práce v rámci kolektívnej zmluvy, nie je však možné v rámci kolektívnej zmluvy vylúčiť povinnosť ponuky vhodnej práce zamestnávateľom. 73 hromadné prepúšťanie. O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ skončí počas 30 dní pracovný pomer na základe dôvodov uvedených v 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca - najmenej s desiatimi zamestnancami, ak zamestnávate viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov - najmenej s 10% zamestnancov, ak zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov - najmenej s 30 zamestnancami, ak zamestnáva najmenej 300 zamestnancov. Režim informovania, prerokovania s odborovou organizáciou a úradom práce zostáva zachovaný. Zamestnávateľovi bola stanovená povinnosť predkladať úradu práce menné zoznamy zamestnancov spolu s adresou bydliska, čo doposiaľ nevyplývalo zo ZP, avšak bolo to súčasťou predkladaných tlačív. Túto povinnosť nemá zamestnávateľ voči odborovej organizácii účasť zástupcov zamestnancov. Zamestnávateľ má povinnosť vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Neprerokovanie je sankcionované neplatnosťou právneho úkonu. Ak odborová organizácia neprerokuje výpoveď v lehote siedmich pracovných dní a okamžité skončenie pracovného pomeru v lehote dvoch pracovných dní platí právna domnienka, že došlo k prerokovaniu. 4

5 76a odchodné. Dochádza len k spresneniu znenia, výška a dôvody poskytnutia sa nemenia. Odchodné prináleží zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode na predčasný, starobný alebo invalidný dôchodok, ak o tento dôchodok požiadali pred skončením pracovného pomeru alebo v lehote 10 pracovných dní po skončení pracovného pomeru. 76 odstupné. Novela zavádza povinný súbeh výpovednej doby a odstupného. Iná, výhodnejšia úprava môže byť dohodnutá v rámci kolektívneho vyjednávania. Zákonné minimá sú nasledovné: VÝPOVEĎ z dôvodov podľa 63 ods. 1 písm. a) c) ZP Trvanie pracovného pomeru Výpovedná doba Odstupné Menej ako 1 rok 1 mesiac Nie je nárok Najmenej 1 rok a menej ako 2 mesiace Nie je nárok 2 roky Najmenej 2 roky a menej ako 2 mesiace Najmenej 1 mes. zárobok 5 rokov Najmenej 5 rokov a menej 3 mesiace Najmenej 2 mes. zárobky ako 10 rokov Najmenej 10 rokov a menej 3 mesiace Najmenej 3 mes. zárobky ako 20 r. Viac ako 20 rokov 3 mesiace Najmenej 4 mes. zárobky DOHODA z dôvodov podľa 63 ods. 1 písm. a) c) ZP Trvanie pracovného pomeru Výpovedná doba Odstupné Menej ako 1 rok Nie je Najmenej 1 mes. zárobok Najmenej 1 rok a menej ako Nie je Najmenej 1 mes. zárobok 2 roky Najmenej 2 roky a menej ako Nie je Najmenej 2 mes. zárobok 5 rokov Najmenej 5 rokov a menej Nie je Najmenej 3 mes. zárobky ako 10 rokov Najmenej 10 rokov a menej Nie je Najmenej 4 mes. zárobky ako 20 r. Viac ako 20 rokov Nie je Najmenej 5 mes. zárobkov 77 nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, prináleží zamestnancovi náhrada mzdy v rozsahu do 12 mesiacov v plnom rozsahu a za čas od 12 mesiacov môže súd znížiť náhradu mzdy alebo ju vôbec nepriznať. V prípade priznania môže byť náhrada mzdy poskytnutá maximálne za 36 mesiacov. 5

6 83 výkon inej zárobkovej činnosti. Doposiaľ bol zamestnanec povinný oznámiť výkon inej zárobkovej činnosti, podľa nového znenia má povinnosť požiadať o predchádzajúci súhlas na výkon inej zárobkovej činnosti ktorá má konkurenčný charakter. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil. Zamestnávateľ môže udelený súhlas písomne odvolať a to z vážnych dôvodov, ktoré je povinný uviesť a zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť. Naďalej platí, že súhlas nie je potrebný na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti. 85a ods. 1 ruší sa možnosť zvýšiť rozsah priemerného týždenného pracovného času na najviac 56 hodín u vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu alebo u vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca. Priemerný týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas môže byť podľa ZP maximálne 48 hodín. 87-nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom, možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne, maximálne na obdobie 4 mesiacov. Na nerovnomerné rozvrhnutie nad 4 mesiace sa vyžaduje dohoda so zástupcami zamestnancov. Dohoda so zamestnancom sa nepripúšťa. U zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov platí, že dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa a ani sa nemožno dohodnúť priamo so zamestnancom. 87a konto pracovného času. Jeho uplatnenie je možné len na základe súhlasu zástupcov zamestnancov. Ide vlastne o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a úprava zlučuje doterajšie flexikonto a konto pracovného času. Rozvrhové obdobie, v ktorom sa vyrovnáva rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom, môže byť 30 mesiacov, pričom priemerný týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času nesmie presiahnuť 48 hodín v období 12 mesiacov. Maximálna dĺžka pracovnej zmeny je 12 hodín. Zamestnávateľ pri jeho aplikácii nemá povinnosť oznamovať rozvrh zmien týždeň vopred s platnosťou na týždeň ( 90 ods. 9). Pri uplatňovaní konta pracovného času sa uplatňuje kladný účet a záporný účet. Kladný účet je v prípade väčšej potreby práce kedy zamestnanec odpracuje viac ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas a záporný účet, v prípade menšej potreby práce kedy zamestnanec odpracuje menej ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas. Počas realizácie konta pracovného času je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi základnú zložku mzdy, ktorá zodpovedá mzde za ustanovený týždenný pracovný čas. Ide o zákonné minimum ku ktorému zamestnávateľ poskytuje mzdové zvýhodnenia v súlade so Zákonníkom práce, alebo platnou kolektívnou zmluvou. Zamestnávateľ je povinný viesť účet konta pracovného času, kde sa eviduje rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca a rozdiel medzi skutočne poskytnutou základnou zložkou mzdy, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času zamestnanca a 6

7 základnou zložkou mzdy, na ktorú by mal zamestnanec právo za skutočne odpracovaný čas. Ak v priebehu realizácie konta pracovného času dôjde ku skončeniu pracovného pomeru, má zamestnávateľ povinnosť zrealizovať doplatok mzdy. Ak však zamestnanec neodpracoval ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia celý rozsah pracovného času, za ktorý mu zamestnávateľ poskytol základnú zložku mzdy zamestnávateľ má právo na vrátenie základnej zložky mzdy poskytnutej nad rozsah odpracovaného pracovného času, len ak sa pracovný pomer so zamestnancom skončil podľa 63 ods. 1 písm. d) a e) alebo 68 ods. 1, pričom toto právo si zamestnávateľ môže uplatniť aj na súde a to v lehote dvoch mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru. 88 pružný pracovný čas. Opätovne sa na jeho zavedenie vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov. 91 ods. 5 prestávky v práci. V 91 ods. 5 a 6 sa spresňuje, že ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom, tento čas sa započítava do pracovného času. Ak ide o práce, ktoré nemožno z preukázateľných objektívnych technických alebo organizačných dôvodov prerušiť, musí sa zamestnancovi v doprave aj bez prerušenia prevádzky zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie; tento čas je súčasťou pracovného času. 96b - stanovuje, že zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov dohodnúť, že za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná náhrada alebo náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ide o prípad, ak je zamestnanec na pracovnej ceste, ktorá začína pred začiatkom pracovnej zmeny a končí po skončení pracovnej zmeny. Ide o časový úsek v rámci pracovnej cesty, kedy zamestnanec prácu nevykonáva, spravidla cestuje na miesto, kde prácu bude vykonávať. V nadväznosti na uvedené sa v 144a ods. 1 písm. c) stanovuje, že poskytnuté náhradné voľno sa považuje za výkon práce. 97 práca nadčas a 121 mzda za prácu nadčas. V 97 ods. 5 sa stanovuje, že zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom prácu nadčas len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem. V 97 ods. 10 sa vypúšťa možnosť práce nadčas nad 400 hodín do 550 hodín v kalendárnom roku pre niektoré skupiny vedúcich zamestnancov. Zužuje sa okruh zamestnancov, s ktorými sa môže dohodnúť mzda s prihliadnutím na prácu nadčas a to: 1. vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancom, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho 2. tvoriví zamestnanci, teda tí, ktorí vykonávajú koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadia, organizujú alebo koordinujú zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení. 7

8 Zo znenia tohto ustanovenia vypadla možnosť rozšíriť okruh zamestnancov ktorí majú súčasťou mzdy prácu nadčas v rámci kolektívnej zmluvy a zo znenia ZP vypadli obchodné činnosti. Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas môže byť v období dohodnutom so zamestnancom, ak takéto obdobie nie je, Zákonník práce skracuje lehotu na vyčerpanie tohto voľna z 12 na štyri mesiace. 98 nočná práca. Opätovne sa za nočnú prácu posudzuje práca vykonávaná od 22. hodiny do 6. hodiny. 113 čerpanie dovolenky. Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok. Ak však zamestnávateľ nenariadil zamestnancovi čerpanie dovolenky, je povinný nevyčerpanú dovolenku zamestnancovi poskytnúť tak, aby sa skončila do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec sám. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená. 122 náhradné voľno za prácu vo sviatok. Stanovuje sa, aby sa za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou neposkytovala náhrada mzdy, ale mesačná mzda bez krátenia. Zamestnávateľovi sa dáva zároveň možnosť postupovať aj u mesačne odmeňovaných zamestnancov tak, že namiesto mzdy sa za čas čerpania náhradného voľna poskytne náhrada mzdy. 133 normy spotreby práce. V 133 ods. 3 sa stanovuje povinnosť zamestnávateľa zavádzať a vykonávať zmeny noriem spotreby práce až po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov (doteraz po prerokovaní) v prípade, ak dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, má rozhodnúť príslušný inšpektorát práce. 134 priemerný zárobok pre pracovnoprávne účely. Do zúčtovanej mzdy sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku ( 96 ods. 3) a zároveň sa nezahŕňa do obdobia odpracovaného zamestnancom. 141 ods. 5 - pri osobných prekážkach v práci z dôvodu vlastného vyšetrenia, alebo sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia sa spresňuje, čo sa považuje za jeden deň. Na tento účel sa posudzuje zamestnanec, ktorý je zamestnaný po ustanovený týždenný pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť dní. Ak má zamestnanec ustanovený týždenný pracovný čas napríklad 37,5 hodiny : 5 dní = 7,5 hodiny, 40 hodín: 5 dní = 8 hodín. Z uvedeného vyplýva, že napríklad pri siedmich dňoch v kalendárnom roku na vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení je jeho celkový nárok za kalendárny rok 7 x 7,5 = 52,5 hodiny, 7 x 8=56 hodín. 8

9 141a dočasné prerušenie výkonu práce. Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho výkon práce by ohrozoval záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť výkon práce. Ponecháva sa možnosť zníženia náhrady mzdy na 60% priemerného zárobku zamestnanca, avšak naďalej platí povinnosť zamestnávateľa rozdiel doplatiť, ak sa dôvodné podozrenie zo závažného porušenia pracovnej disciplíny nepreukázalo. 185 poistenie predmetu. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril alebo vymedziť okruh zamestnancov, ktorým poistí zverený predmet pre prípad straty a zničenia. 223 a nasledujúce dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Naďalej v ZP zostávajú dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študenta. Na dohody sa s účinnosťou od januára 2013 vzťahujú všeobecné ustanovenia, ustanovenia o pracovnom čase, prestávkach v práci, dennom a týždennom odpočinku, nočnej práci, mzde a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas. Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci, avšak neposkytuje náhradu mzdy. Prestávka v práci sa nezapočítava do pracovného času. Na dohody sa vzťahujú ustanovenia o nepretržitom dennom odpočinku ( 92), minimálne 12 hodín denne, pričom túto dobu je možné v súlade s 92 ods. 1 skrátiť na osem hodín, ak ide o nepretržitú prevádzku, turnusovú prácu, naliehavé opravárenské práce alebo odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie. Na dohody sa vzťahujú ustanovenia o nepretržitom odpočinku v týždni - 93, čo bude dôležité najmä pri zabezpečovaní vykurovania. Obdobne sa na nich vzťahujú ustanovenia o dňoch pracovného pokoja, kde výnimky sú uvedené v odseku 3 94 a vzťahujú sa na nich ustanovenia 98 nočná práca, teda nielen poskytovanie mzdových zvýhodnení, ale najmä realizácia lekárskych prehliadok v súvislosti s touto prácou. Na dohody sa vzťahuje aj 90 ods. 10, kde sa stanovuje možnosť zamestnávateľa po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času. Na dohody sa vzťahuje aj 95, kde sa určuje, ktorá zmena je v rámci týždňa prvá. Od 1. januára 2013 sa na dohody vzťahuje ustanovenie 119 ods. 1, ktoré upravuje minimálnu mzdu. 9

10 Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa viaže aj povinnosť viesť evidenciu pracovného času u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec prácu vykonával a viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku v ktorom prácu vykonával. V prípade dohôd o brigádnickej práci študentov došlo k zmene ešte zákonom 252/2012, ktorým sa novelizoval zákon o sociálnom poistení. Túto dohodu je možné uzatvoriť len so žiakom strednej alebo vysokej školy, ktorí nedovŕšili 26 rokov veku. Ak študent túto vekovú podmienku nespĺňa, dohoda zo zákona končí 31.januára a nasl. - Kolektívne pracovné právo. Ak u zamestnávateľa popri sebe pôsobí odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, patrí odborovej organizácii právo na kolektívne vyjednávanie na spolurozhodovanie, na kontrolnú činnosť a na informácie. Zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi patrí právo na prerokovanie a na informácie. Bola zrušená povinnosť odborovej organizácie preukázať, že jej členmi je najmenej 30% zamestnancov podniku. Zamestnávateľ je povinný umožniť vstup do svojich priestorov aj osobe, ktorá nie je zamestnancom zamestnávateľa, ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie, v ktorej je združený jeho zamestnanec. Odborový orgán je povinný oznámiť zamestnávateľovi osobu konajúcu v mene odborovej organizácie, účel a termín vstupu do priestorov zamestnávateľa. 240 ods. 3. pracovné voľno na výkon odborovej funkcie. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov pracovné voľno s náhradou mzdy na čas dohodnutý so zástupcami zamestnancov. Ak takáto dohoda nie je uzatvorená, prináleží toto voľno v rozsahu určenom ako súčin priemerného počtu zamestnancov u zamestnávateľa počas predchádzajúceho kalendárneho roka a časového úseku 15 minút. Do tohto fondu poskytnutého pracovného voľna sa započítavajú aj krátkodobé aj dlhodobé uvoľnenia na výkon odborovej funkcie. Ak mal zamestnávateľ 500 zamestnancov, poskytuje sa pracovné voľno v rozsahu 500 x 15 minút =7500 minút, t.j. 125 hodín mesačne. Zostatok do mesačnej normy si musí odborový funkcionár odpracovať, alebo sa dohodnúť na vyššom rozsahu poskytovaného pracovného voľna. Ak u zamestnávateľa pôsobí viac zástupcov zamestnancov, napríklad aj zamestnanecká rada, títo písomne oznámia zamestnávateľovi rozdelenie tohto pracovného voľna, napríklad 50/50, alebo 30/70... Ak sa nevedia dohodnúť na rozdelení, rozhoduje o tomto nároku rozhodca ( v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní), ktorého si určia. Podľa rozdelenia tohto pracovného voľna medzi viacerých zástupcov zamestnancov môže dôjsť k dohode o poskytovaní pracovného voľna, alebo sa poskytuje pracovné voľno v rozsahu 15 minút 10

11 mesačne krát počet zamestnancov. Zákonník práce zároveň umožňuje aby došlo k dohode o peňažnej náhrade za nevyčerpané pracovné voľno zástupcami zamestnancov. Naďalej v ZP zostáva povinnosť zamestnávateľa poskytovať pracovné voľno s náhradou mzdy členom odborov na školenia organizované odborovými organizáciami ods. 2. Podľa 240 ods. 1, činnosť zástupcov zamestnancov, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh zamestnávateľa sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda a nejde o čas, ktorý sa započítava do týchto limitov pracovného voľna. Za výkon práce sa posudzuje kolektívne vyjednávanie, prerokovanie výpovedí. Zamestnávateľ má právo skontrolovať, či zamestnanec využíva poskytnuté pracovné voľno na účel, na ktorý bolo poskytnuté. V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov možno dohodnúť podmienky výkonu tejto kontroly. 252i prechodné ustanovenia. V prechodných ustanoveniach sa stanovuje, že novými ustanoveniami sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom Pracovný pomer na určitú dobu uzatvorený pred 1. januárom 2013 sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, ak k jeho skončeniu nedôjde pred uplynutím tejto doby. Skúšobná doba, ktorá začala plynúť pred 1. januárom 2013, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 31. decembra Výpoveď daná zamestnávateľom zamestnancovi pred 1. januárom 2013 a nároky, ktoré z nej vznikli, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra Ide najmä o vylúčenie súbehu plynutia výpovednej doby a poskytnutia odstupného. 11

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce (úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z.) Tatranská Lomnica 7. 9. 2. 2012 Účinnosť novely 13. júla 2011 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Zákonníka

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária Uzatváranie pracovnej zmluvy vybrané problémy JUDr. Šimon Gmiterko Advokát Slovensko-Rakúska obchodná komora 26. jún j n 2008 Martin podujatie GET TOGETHER A. PRÁVNA

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

Vznik a zmena pracovného pomeru. JUDr. Zdeňka Dvoranová

Vznik a zmena pracovného pomeru. JUDr. Zdeňka Dvoranová Vznik a zmena pracovného pomeru JUDr. Zdeňka Dvoranová Predzmluvné vzťahy 41 ZP Pred uzatvorením pracovnej zmluvy povinnosť oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami ktoré vyplynú z pracovnej zmluvy

Více

SLUŢOBNÝ PREDPIS č. 2 / 2011 Pruţný sluţobný a pracovný čas

SLUŢOBNÝ PREDPIS č. 2 / 2011 Pruţný sluţobný a pracovný čas Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 5 052 01 Spišská Nová Ves Č. j. C / 2011 / 3778 SLUŢOBNÝ PREDPIS č. 2 / 2011 Pruţný sluţobný a pracovný čas V Spišskej Novej Vsi 01. marca 2011 Obvodný

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2017

Více

Zamestnávateľ nemá povinnosť ponúknuť zamestnancovi pred doručením výpovede z tohto výpovedného dôvodu inú vhodnú prácu.

Zamestnávateľ nemá povinnosť ponúknuť zamestnancovi pred doručením výpovede z tohto výpovedného dôvodu inú vhodnú prácu. Výpoveď daná zamestnávateľom podľa 63 odsek 1 písm. e) Zákonníka práce z dôvodov: 1. pre ktoré môže s ním zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer ( t. j. z dôvodov uvedených v 68 ods. 1 písm. a),

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne o jednostranný adresovaný prejav vôle a) musí byť daná písomne b) musí sa doručiť druhej strane

Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne o jednostranný adresovaný prejav vôle a) musí byť daná písomne b) musí sa doručiť druhej strane Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne Ide o jednostranný adresovaný prejav vôle smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Na výpoveď sú oprávnení obidvaja účastníci pracovného

Více

Zákon č. 257/2011 Z. z.

Zákon č. 257/2011 Z. z. Zákon č. 257/2011 Z. z. novela Zákonníka práce a niektorých zákonov účinnosť od 1. septembra 2011 Seminár ZOJES, október 2011 JUDr. Marta Brodzianska podpredsedníčka IOZ Zákon č. 257/2011 Z. z. mení a

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu V Slanskej Hute, dňa 01.02.2016 Daniel Stančik starosta obce 1 ZÁSADY tvorby sociálneho fondu zamestnávateľom (1) V súlade s 3, ods.

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Výpoveď zamestnávateľa, aby bola platná musí spĺňať tieto podstatné náležitosti:

Výpoveď zamestnávateľa, aby bola platná musí spĺňať tieto podstatné náležitosti: 61 ZP Výpoveď Ide o jednostranný adresovaný prejav vôle smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Na výpoveď sú oprávnení obidvaja účastníci pracovného pomeru, zamestnanec,

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky 2015 2016 Zmluvné strany: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Pedagogicko-psychologickej poradni, Trnava,

Více

Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom...

Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom... Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. e-seminár Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom... 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Mgr.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková Typy a charakteristika Dohoda o vykonaní práce: práca obmedzená výsledkom, maximálny rozsah prác 350 hodín v kalendárnom roku. Dohoda

Více

PRÁVNE NOVINKY. Od 1. januára 2013 je účinná novela Zákonníka práce. Primárnym impulzom úpravy Zákonníka práce bola zmena vládnucej

PRÁVNE NOVINKY. Od 1. januára 2013 je účinná novela Zákonníka práce. Primárnym impulzom úpravy Zákonníka práce bola zmena vládnucej PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátska kancelária s medzinárodným dosahom PRÁVNE NOVINKY J A N U Á R 2 0 1 3 Novela Zákonníka práce Od 1. januára 2013 je účinná novela Zákonníka práce.

Více

PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava

PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava 1 OBEC LIETAVA Lietava 146, 013 18 Lietava VNÚTORNÁ SMERNICA č. 5/2011 PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava Lietava 2011 2 Na základe ustanovenia 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ 1. register zamestnávateľov SADZOBNÍK POKÚT Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru časť 6. diel 3. kapitola 4.3 str. 1 6.3.4.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru okamihom doručenia

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

APLIKÁCIA 87a ZÁKONNÍKA PRÁCE KONTO PRACOVNÉHO ČASU

APLIKÁCIA 87a ZÁKONNÍKA PRÁCE KONTO PRACOVNÉHO ČASU METODICKÉ USMERNENIE OZ KOVO APLIKÁCIA 87a ZÁKONNÍKA PRÁCE KONTO PRACOVNÉHO ČASU Úvod 1. Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 1. 2013 zrušila do súčasnosti v právnej úprave obsiahnuté tzv. flexikonto

Více

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Do 31. decembra 2012 je fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Obec Pernek, obecný úrad, č. 48, 90053, Pernek PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV A FUNKCIONÁROV OBCE PERNEK

Obec Pernek, obecný úrad, č. 48, 90053, Pernek PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV A FUNKCIONÁROV OBCE PERNEK Obec Pernek, obecný úrad, č. 48, 90053, Pernek PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV A FUNKCIONÁROV OBCE PERNEK Obecný úrad v Perneku v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a podľa 11 odst. 3, písm.

Více

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2015 Júlia Pšenková Minimálna mzda Nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy: a) 380,00 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

Více

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas.

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení nasledovné

Více

Priemerná mzda, stanovenie, použitie, výpočet. Júlia Pšenková

Priemerná mzda, stanovenie, použitie, výpočet. Júlia Pšenková Priemerná mzda, stanovenie, použitie, výpočet Júlia Pšenková pri plneniach voči zamestnancom, kedy je Zákonníkom práce určené, že ako zamestnávateľ sme povinný použiť nie mzdu, ale náhradu mzdy, ktorou

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zákon č. 338/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1 Dátum:

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1 Dátum: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j. 1 Dátum: 28. 8. 2007 Novela Zákonníka práce - zákon NR SR č. 348/2007 METODICKÉ USMERNENIE Poslanci Národnej

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

PORIADOK ODMEŇOVANIA zamestnancov Obce Krásna Ves

PORIADOK ODMEŇOVANIA zamestnancov Obce Krásna Ves Starosta Obce Krásna Ves na základe 13 ods. 4 písm. d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov s použitím 4-29 zák. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

Více

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Základná umelecká škola Turčianske Teplice VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016 Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Čl. I. Pracovný čas pedagogických zamestnancov Podľa 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Z Á S A D Y pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Článok 1 V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa 228 a) a nasl. Zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len "Zákonník práce") medzi nasledovnými stranami dohody (ďalej len "Dohoda")

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

Rozpočítavanie príjmov

Rozpočítavanie príjmov Rozpočítavanie príjmov Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem: a) vyplatený po skončení pracovného pomeru b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j. 1A Dátum: 13. 11. 2007 VZORY FORMULÁROV K PRACOVNO-PRÁVNYM VZŤAHOM v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník

Více

CESTOVNÉ NÁHRADY OSOBÁM ČINNÝM NA ZÁKLADE DOHODY O PRÁCI VYKONÁVANEJ MIMO PRACOVNÉHO POMERU

CESTOVNÉ NÁHRADY OSOBÁM ČINNÝM NA ZÁKLADE DOHODY O PRÁCI VYKONÁVANEJ MIMO PRACOVNÉHO POMERU CESTOVNÉ NÁHRADY OSOBÁM ČINNÝM NA ZÁKLADE DOHODY O PRÁCI VYKONÁVANEJ MIMO PRACOVNÉHO POMERU 1. Všeobecne Podľa 223 ods. 1 ZP zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Smernica č. 3 / 2010 Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1) Táto smernica upravuje podrobnejšie podmienky uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo

Více

Vnútorné predpisy. Vnútorný predpis č. 14/2013

Vnútorné predpisy. Vnútorný predpis č. 14/2013 Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný predpis č. 14/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných

Více

D ODATOK. uzatvorený v súlade s Či. VII bod 1) dohody. (ďalej len dodatok")

D ODATOK. uzatvorený v súlade s Či. VII bod 1) dohody. (ďalej len dodatok) D ODATOK č. 2 / 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2013/R/II k dohode č. l/ 50c - nepodnikateľský subjekť 2012/R/I zo dňa 11.01.2012, v znení dodatku č. l/ 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2012/R/I zo dňa 13.02.2012

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Architekt a sociálne a zdravotné poistenie

Architekt a sociálne a zdravotné poistenie Všeobecný úvod: Architekt a sociálne a zdravotné poistenie Povolanie architekta alebo krajinného architekta možno vykonávať viacerými spôsobmi. Povolanie architekta/krajinného architekta možno vykonávať

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 21. 4. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 90 ZÁKON z 23. marca 2017, ktorým sa mení

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1.7.2014 NR SR dňa 5.6.2014 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Interná smernica k čerpaniu dovoleniek, náhradného voľna a voľna z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia zamestnancov školy 19/2015

Interná smernica k čerpaniu dovoleniek, náhradného voľna a voľna z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia zamestnancov školy 19/2015 Interná smernica k čerpaniu dovoleniek, náhradného voľna a voľna z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia zamestnancov školy 19/2015 Počet strán: 6 Počet príloh: 2 Gestorský útvar: Ľubomír Bodnár Ing.

Více

Obec Smižany OZ SLOVES KOLEKTÍVNA ZMLUVA

Obec Smižany OZ SLOVES KOLEKTÍVNA ZMLUVA Obec Smižany OZ SLOVES KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2011 KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2011 V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA. pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

KOLEKTÍVNA ZMLUVA. pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov Strana 1 / 8 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických Strana 2 / 8 1. Účel Mesto Prievidza v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více