APLIKÁCIA 87a ZÁKONNÍKA PRÁCE KONTO PRACOVNÉHO ČASU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKÁCIA 87a ZÁKONNÍKA PRÁCE KONTO PRACOVNÉHO ČASU"

Transkript

1 METODICKÉ USMERNENIE OZ KOVO APLIKÁCIA 87a ZÁKONNÍKA PRÁCE KONTO PRACOVNÉHO ČASU Úvod 1. Novela Zákonníka práce s účinnosťou od zrušila do súčasnosti v právnej úprave obsiahnuté tzv. flexikonto podľa pôvodného 142a Zákonníka práce a ponechala len tzv. konto pracovného času podľa 87a Zákonníka práce s určitými odlišnosťami od jeho právnej úpravy pred Konto pracovného času má predstavovať flexibilný nástroj organizácie pracovného času podľa potrieb zamestnávateľa a umožniť mu pružnejšiu reakciu na prípadný vznik prekážok vo výrobnom procese. 2. Konto pracovného času podľa 87a ZP sa zo systematického hľadiska zaraďuje do ustanovení vzťahujúcich sa k rozvrhovaniu pracovného času. Konto pracovného času predstavuje osobitný spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času podľa 87 ZP, ktorého využitie sa predpokladá v okamihu, kedy nie je možné splniť z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov u zamestnávateľa podmienky klasického nerovnomerného spôsobu rozvrhnutia pracovného času s existujúcimi obmedzeniami v podobe stanovených limitov vyrovnávacieho obdobia v zmysle 87 ods. 1 a 2 ZP (4 mesiace/najviac 12 mesiacov). Táto úprava umožňuje rozvrhovať pracovný čas nerovnomerne tak, že reaguje na obdobia s väčšou, resp. menšou potrebou práce, pričom nerovnomernosť tejto práce nie je vyvolaná povahou práce a podmienkami práce, ako sú napr. sezónnosť súvisiaca s klimatickými podmienkami, alebo vopred predvídateľnými pravidelne opakovanými výkyvmi v množstve objednávanej produkcie odberateľmi. Od nerovnomerného rozvrhovania pracovného času podľa 87 sa líši najmä tým, že odlišne rieši otázky odmeňovania tak, aby sa vyrovnával vplyv nerovnomernosti práce na výšku mesačného príjmu zamestnanca. 3. Pri uzatváraní akejkoľvek dohody o zavedení konta pracovného času alebo obsiahnutí jeho zavedenia v kolektívnej zmluve odporúčame osloviť príslušné metodické pracovisko pre možnosť metodického usmernenia. Zavedenie konta pracovného času ( 87a ods. 1 ZP) Konto pracovného času môže zamestnávateľ zaviesť len po dohode so zástupcami zamestnancov v kolektívnej zmluve alebo osobitnej dohode so zástupcami zamestnancov. Dohoda nemôže byť nahradená jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa alebo dohodou so samotnými zamestnancami. Zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, nemôže zaviesť konto pracovného času. Iné formy zastúpenia zamestnancov na pracovisku (zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník) nedisponujú právnou subjektivitou, nemôžu vstupovať do žiadnych právnych vzťahov, uzatvorená dohoda o konte pracovného času s takýmito formami zastúpenia zamestnancov na pracovisku je s najväčšou pravdepodobnosťou neplatná. Kolektívna zmluva alebo dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná. Zavedenie konta pracovného času po dohode so zástupcami zamestnancov bez písomnej formy je porušením pracovnoprávnych predpisov z dôvodu nedodržania zákonom predpísanej formy. Hoci zákon nevyžaduje súhlas zamestnancov so zavedením konta pracovného času, v určitých prípadoch sa na jeho aplikáciu vzťahuje aj 87 ods. 3 ZP, ktorý stanovuje, kedy sa okrem dohody so zástupcami zamestnancov, vyžaduje aj osobitná dohoda s konkrétnym zamestnancom. Ide o uvedené skupiny zamestnancov: a) so zdravotným postihnutím ( 40 ods. 8 ZP), b) tehotnú ženu ( 40 ods. 8 ZP),

2 c) ženu alebo muža, ktorý sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 3 roky, d) osamelého zamestnanca ( 40 ods. 1 a 2 ZP), ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. Konto pracovného času je možné zaviesť aj v prípade mladistvých zamestnancov ( 40 ods. 3 ZP), aj v prípade zamestnancov s pracovným časom najviac 33 a ½ hodiny. U mladistvých zamestnancov však musia byť dodržané aj ustanovenia 85 ods. 7 ZP, ktoré určujú maximálny týždenný pracovný čas. Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 8 hodín. Príkladom možnosti je napr. situácia, kedy mladistvý zamestnanec vykonáva prácu 20 hodín týždenne, ale po zavedení konta pracovného času bude jeden týždeň vykonávať prácu napr. 30 hodín a v druhom týždni napr. práce 10 hodín a jeho pracovný čas v priebehu 24 hodín nepresiahne 8 hodín. V takomto prípade nejde o výkon práce nadčas ( 174 ods. 1 ZP). Inštitút KPČ možno teda využiť: a) v prípadoch menšej alebo žiadnej potreby práce na pokrytie situácií, kedy zamestnávateľ nemá možnosť prideľovať zamestnancom prácu, b) v prípadoch väčšej potreby práce na pokrytie situácií zvýšenej potreby práce, pričom nie je rozhodujúce, ktorá situácia nastane pri zavedení KPČ ako prvá. V KPČ možno ako prvé evidovať mínusové hodiny a postupne ich odpracovávať, alebo plusové hodiny a postupne ich čerpať, c) v prípadoch náhlych, nepredvídateľných udalostí, d) v prípadoch plánovaných aktivít a opatrení, pričom nie je vylúčená kombinácia obidvoch možností. V KPČ možno evidovať mínusové hodiny, tak v dôsledku plánovaných opatrení, ktoré sa budú postupne odpracovávať, ako aj v dôsledku rôznych nepredvídateľných udalostí a pod. Odporúčame zvážiť prípadné dopady zavedenia konta pracovného času na jednotlivých zamestnancov v rámci konkrétnych pracovísk, napr. pri výkone pracovných činností v sťaženom alebo zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, predovšetkým pri predpokladanom odpracúvaní mínusových hodín. Pri zvýšenej potrebe práce nad rámec bežného rozvrhovania pracovného času, napr. v klasických 8-hodinových pracovných zmenách môže totiž prichádzať k zvýšeniu zaťaženia zamestnancov faktormi pracovného prostredia nad expozičné limity. Dohoda o konte pracovného času Zákonník práce bližšie nekonkretizuje obsah príslušných ustanovení kolektívnej zmluvy alebo dohody o zavedení konta pracovného času s výnimkou požiadavky na dohodnutie tzv. vyrovnávacieho obdobia konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca. Keďže však základnou podmienkou zavedenia konta pracovného času je kolektívna zmluva alebo dohoda o zavedení konta pracovného času, predpokladá sa, že pravidlá uplatňovania KPČ budú predmetom vzájomnej dohody medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom. Navrhujeme, aby predmetom príslušných ustanovení kolektívnej zmluvy alebo dohody o zavedení konta pracovného času bolo najmä: dohodnutie vyrovnávacieho obdobia podľa 87a ods. 2 Zákonníka práce (ďalej v texte metodického usmernenia), dohodnutie konkrétnych dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancom prideľovať prácu (vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov) a konkrétnych dôvodov zvýšenej potreby práce (ktoré nemožno považovať za vážne prevádzkové dôvody), v ktorých sa použije KPČ. V ktoromkoľvek okamihu musí byť možné identifikovať, kedy sa použije KPČ a kedy ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej sa KPČ nepoužije ( 142 ZP) a kedy ide o prácu nadčas ( 97 ZP, 87a ods. 8 ZP), 2

3 pravidlá rozvrhovania pracovného času v prípade menšej potreby práce (mínusové hodiny) a v prípade väčšej potreby práce (plusové hodiny), vrátane termínu a spôsobu oznámenia rozvrhnutia pracovného času zamestnancom, termín (dátum), odkedy je konto pracovného času zavedené pre rozvrhovanie pracovného času zamestnanca, Zákon nepožaduje dohodnutie žiadnych limitov v rámci vkladania hodín do záporného alebo kladného účtu konta pracovného času, možno však dohodnúť maximálne hranice (stropy) v rozvrhovanom období (maximálny počet plusových a mínusových hodín), ktoré vychádzajú z dĺžky rozvrhového obdobia (čím dlhšie, tým vyššie stropy), ale aj z ostatných pravidiel pre rozvrhovanie pracovného času, a to najmä maximálnej dĺžky zmien a ustanovení o nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni, podmienky vzniku práce nadčas pri uplatňovaní konta pracovného času, spôsob informovania zamestnancov o stave ich individuálneho účtu pracovného času, účtu vyplatenej mzdy a rozdielového účtu časového a mzdového konta, dohodnutie vzájomného vzťahu medzi uplatňovaním konta pracovného času a prípadným poskytovaním rôznych mzdových zvýhodnení, prémiových zložiek mzdového systému a pod., dohodnutie nepredvídateľných vážnych prevádzkových dôvodov, ktoré sa vyskytnú v čase, keď už rozvrhnutie pracovného času bolo schválené zástupcami zamestnancov ( 90 ods. 4 ZP) a bolo zamestnancom oznámené ( 90 ods. 9), a to: a) buď poskytovaním pracovného voľna s náhradou mzdy v dohodnutom rozsahu, čo nespôsobí zvyšovanie počtu mínusových hodín v rámci KPČ, b) alebo zmenou rozvrhnutia pracovného času po dohode so zástupcami zamestnancov ( 90 ods. 4 ZP), čo predpokladá, skrátenie lehoty uvedenej 90 ods. 9 ZP a následne spôsobí zvýšenie počtu mínusových hodín v rámci KPČ. Medzi takéto nepredvídateľné vážne prevádzkové dôvody radíme napr. neočakávaný znížený odbyt výrobkov z dôvodu vyššej moci, zníženie alebo zastavenie dodávok surovín, resp. subdodávok od dodávateľa, ktorého postihla živelná udalosť (povodeň, zemetrasenie a pod.), resp. priemyselná havária (požiar, výbuch, teroristický čin a pod.) a ich zabezpečenie od iných dodávateľov vyžaduje dlhší čas, odmeňovanie nad rámec ustanovení Zákonníka práce, neuplatňovanie konta pracovného času v prípade existencie prekážok v práci na strane zamestnanca, dohodnutie podmienok prípadného prenášania mínusových hodín medzi jednotlivými kontami pracovného času za predpokladu, že prišlo k uplynutiu vyrovnávacieho obdobia prvého konta pracovného čas a uzatvoreniu dohody o zavedení ďalšieho konta pracovného času (ďalej v texte metodického usmernenia). Zostatkové plusové hodiny by sa mali na konci vyrovnávacieho obdobia posudzovať ako práca nadčas a následne byť aj v uvedenom zmysle zamestnancom preplatené, Vyrovnávacie obdobie, rozvrhovanie pracovného času a vyrovnanie konta pracovného času (prenášanie hodín) Zákonník práce neurčuje konkrétnu dĺžku vyrovnávacieho obdobia pre uplatňovanie konta pracovného času, zavádza len jeho maximálnu dĺžku trvania na najviac 30 mesiacov. Odporúčame tak dohadovať zavedenie konta pracovného času na kratšie obdobie vzhľadom na negatívne aspekty jeho uplatňovania pre zamestnancov, maximálne však na obdobie 30 mesiacov. Dohodnutie dlhšieho obdobia uplatňovania konta pracovného času ako 30 mesiacov je neplatné, konto pracovného času sa skončí uplynutím posledného dňa 30. mesiaca. Pri uplatňovaní konta pracovného času môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (kladný účet konta pracovného času), a v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas. 3

4 Rozvrhovanie pracovného času počas dohodnutého vyrovnávacieho obdobia smerom nahor alebo nadol sa teda odvíja od ustanoveného týždenného pracovného času, t. j. zamestnanec odpracuje viac hodín (plusové hodiny) alebo menej hodín (mínusové hodiny), ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas. Pri uplatňovaní konta pracovného času je zamestnávateľ povinný viesť účet konta pracovného času, na ktorom eviduje rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca. Počas plynutia vyrovnávacieho obdobia je zamestnávateľ povinný rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne tak, aby priemerná dĺžka týždenného pracovného času nepresiahla dĺžku ustanoveného pracovného času. Priemerný týždenný pracovný čas, vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas, nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov (maximálny priemerný počet odpracovaných hodín celkovo za sledované obdobie) pri uplatňovaní 40-hodinového ustanoveného týždenného pracovného času. Minimálny počet odpracovaných hodín v jednom týždni stanovený nie je. Počas vyrovnávacieho obdobia môže mať konto pracovného času plusové aj mínusové hodnoty, ale na konci vyrovnávacieho obdobia by mal mať zamestnanec na rozdielovom účte 0 hodín. Ustanovený týždenný pracovný čas podľa 85 ods. 5 ZP môže byť maximálne 40 hodín týždenne, ale môže byť aj kratší na základe záväzku z KZ. Druhý najčastejšie používaný ustanovený týždenný pracovný čas je 37,5 hodín týždenne, ktorý je napr. uplatňovaný buď v súvislosti so zmenovým režimom v podniku, t. j. pri trojzmennej a nepretržitej prevádzke, ale napr. aj pri iných režimoch práce a je výsledkom dojednaného záväzku v KZ, ktorým sa ustanovený pracovný čas určený v ZP kolektívnou zmluvou zníži bez krátenia mzdy. Ak pri ustanovenom 40 hodinovom týždennom pracovnom čase zamestnanec v týždni odpracuje 50 hodín (každý deň 10 hodinovú pracovnú zmenu) v konte pracovného času za tento týždeň sa zaeviduje +10 hodín. Ak v ďalšom týždni odpracuje len 30 hodín, zaeviduje sa v konte -10 hodín a výsledné saldo je priebežne nula. Počas rozvrhového obdobia tieto hodnoty sa ďalej priebežne menia v dohodnutých maximálnych a minimálnych hraniciach. Nulový stav by mal mať aj na konci rozvrhového obdobia. Počas vyrovnávacieho obdobia môže prichádzať k vzniku ako plusových, tak i mínusových hodín, pričom ich vyrovnávanie sa uskutočňuje okamžite po ich vzniku (vzájomná väzba kladného i záporného účtu konta pracovného času). To znamená, ak v priebehu napr. mesiaca vzniknú zamestnancovi plusové hodiny v rozsahu +5 a súčasne mínusové -10 hodín, prichádza k okamžitému započítaniu vzniknutých hodín a zamestnancovi je na rozdielovom účte evidovaná hodnota -5 hodín a zároveň sa primerane upraví i stav. Možno dohodnúť rovnako stanovenie určitých limitov maximálne prípustného plnenia (kumulácie) hodín na kladnom i zápornom účte konta pracovného času (napr. 100 hodín), ich prípadné prekročenie má následne za vznik jednoduchšie preukazovanie vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa alebo vykonanej práce nadčas zo strany zamestnanca. Rozlišovanie plusových hodín, evidovaných v KPČ a práce nadčas je predmetom dohody sociálnych partnerov pôsobiacich u zamestnávateľa vo väzbe na dôvody, pre ktoré je možné využiť inštitút KPČ, obsiahnuté v dohode o KPČ alebo v kolektívnej zmluve. Práca nadčas pri uplatňovaní konta pracovného času je práca vykonávaná nad ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca a mimo rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z konta pracovného času. V prípade, ak sa zamestnávateľ snaží o využitie konta pracovného času aj na dôvody, pre ktoré jeho aplikácia nebola dohodnutá alebo mimo rozvrhu pracovných zmien a následne takéto odpracované hodiny zamestnancov pripočítať do kladného účtu konta pracovného času, máme za to, že ide o porušenie 4

5 uzatvorenej dohody o zavedení konta pracovného času a porušenie pracovnoprávnych predpisov, takéto odpracované hodiny je potrebné považovať za prácu nadčas. Za základ dohody o termíne oznámenia rozvrhnutia pracovného času v prípade menšej potreby práce (mínusové hodiny) a v prípade väčšej potreby práce (plusové hodiny) sa považuje ( 90 ods. 9 ZP) oznámenie rozvrhu pracovného času zamestnancovi najmenej týždeň vopred s platnosťou na týždeň. Nedodržanie 90 ods. 9 ZP (oznámenie rozvrhu pracovného času zamestnanca týždeň vopred) zamestnávateľom sa pripúšťa len v súlade s ustanovením 142 ods. 5 ZP, t. j. ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov za predpokladu, že bude zamestnávateľ postupovať podľa 87a ZP. V tomto prípade sa však predpokladá existencia objektívneho dôvodu dohodnutá ako vážne prevádzkové dôvody v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, resp. ich uvedenie v kolektívnej zmluve. Konto pracovného času sa zaviedlo aj kvôli minimalizácii potreby práce nadčas. Nie je však vylúčená a za určitých okolnosti môže nastať. Keďže zamestnávateľ musí rozpis zmien oznámiť najneskôr jeden týždeň vopred a najmenej na jeden týždeň môže nastať stav, že túto potrebu podhodnotil, ukáže sa, že je potrebné odpracovať viac hodín, ktoré už budú mimo rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z uplatňovania konta pracovného času. Takýto stav môže nastať aj v prípade, že práca je v dôsledku nedostatku práce rozvrhnutá len na 4 dni v týždni, ale v podniku je nedostatok určitých odborných pracovníkov. Ak napr. počet zváračov pokrýva len 80 % výrobnej kapacity, je zrejme, že zvárači budú pracovať aj piaty deň, resp. +2 hodiny počas štyroch pracovných dní, a pôjde o prácu nadčas. Prekážky v práci na strane zamestnanca sa posudzujú podľa 141 a 144a ZP. Teda, ak ZP považuje určitý druh prekážky v práci za čas, ktorý sa považuje za výkon práce (napr. vyšetrenie zamestnanca u lekára), má sa tento čas považovať za odpracované obdobie. V 141 ods. 5 je uvedené, že v prípade prekážok v práci uvedených v 141 ods. 2 písm. a) a c) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni. To znamená, že pokiaľ by v rámci rozvrhu zmien zameškal zmenu v dĺžke 10 hodín, má ustanovený týždenný pracovný čas 40 hod. týždenne, t. j. 8 hod. denne, náhrada mzdy prislúchajúca za prekážku v práci sa vyplatí len za 8 hodín a za odpracovaný čas sa bude považovať 8 hodín. Zostávajúce 2 hodiny by mali byť posúdené ako pracovné voľno bez náhrady mzdy, v kolektívnej zmluve alebo dohode o konte pracovného času možno dohodnúť náhradu mzdy pre zamestnanca aj počas týchto 2 hodín. Po uplynutí vyrovnávacieho obdobia súčasného KPČ v okamihu, keď sa nepodarilo dosiahnuť na rozdielovom účte 0, sa vyrovnajú plusové a mínusové hodiny vložené do KPČ, pričom je možné mínusové hodiny, ktoré neboli vyrovnané s plusovými hodinami preniesť do ďalšieho, nového konta pracovného času. Do nového konta sa pripúšťa preniesť zostatok hodín z predchádzajúceho konta pracovného času a následne vyrovnávať vzniknutý zostatok počas ďalšieho vyrovnávacieho obdobia nového konta pracovného času s jeho klasickým uplatnením podľa 87a ZP. Toto ďalšie KPČ musí spĺňať všetky atribúty v tomto stanovisku uvedené, avšak jeho začiatok môže byť v bilancii vkladaných hodín rozdielny, ako tomu bolo pri prvom KPČ. Takéto používanie a dohodnutie KPČ je akceptovateľné zmluvnými stranami dohody o KPČ. Prípadné plusové hodiny po uplynutí vyrovnávacieho obdobia by mali byť pokladané za prácu nadčas a následne aj zamestnancom v zmysle existujúcich podnikových pravidiel (výška mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas alebo poskytnutie pracovného voľna) byť aj preplatené. 5

6 Prenos zostatkových hodín z pôvodného konta pracovného času do nového konta pracovného času je možný len na základe písomného súhlasu zástupcov zamestnancov v kolektívnej zmluve alebo dohode o zavedení konta pracovného času so zamestnávateľom. Súhlas prenosu zostatkovej hodnoty pôvodného konta pracovného času však odporúčame podmieniť (obmedziť) získaním určitých výhod u zamestnávateľa, napr. v iných oblastiach pracovných podmienok zamestnancov alebo ich mzdového ohodnotenia v rámci procesu kolektívneho vyjednávania. Do úvahy tak pripadá ako dohodnutie maximálne prípustného limitu prenosu takýchto hodín do nového konta pracovného času, t. j. prenesie sa napr. len 50% hodín zo zostatku pôvodného konta pracovného času, resp. prenesenie určitého množstva zostatkových hodín bude sprevádzané zvýšením rôznych iných mzdových zvýhodnení, sociálnych benefitov a pod., čím sa vytvára pre zástupcov zamestnancov odpovedajúca pozícia pri kolektívnom vyjednávaní. Účet vyplatenej mzdy Riešenie mzdových nárokov pri uplatňovaní konta pracovného času je najmenej prepracovanou úpravou v 87a ZP. Pre podniky v súkromnej sfére je príznačné, že používajú vlastné systémy odmeňovania, ktoré sú výrazne odlišné, používajú vlastnú terminológiu a pre priznávanie tých zložiek mzdy, ktoré sú viazané na pracovný výkon (prémie, odmeny, variabilná zložka mzdy a pod.) majú vlastné kritéria. Preto je najdôležitejším krokom pred uplatnením konta pracovného času analyzovať celý mzdový systém a pri každej zložke mzdy dohodnúť, ako sa bude vyplácať v režime konta pracovného času. Na účte vyplatenej mzdy sa eviduje skutočne vyplatená mzdy za dobu určenú v 129 ZP (mesačná splatnosť mzdy). Ide o vyplatenú mzdu, ktorá nemusí zodpovedať skutočne odpracovanému času. Napr., ak zamestnanec odpracuje mesačne o 16 hodín viac, ako by mal podľa ustanoveného pracovného času, mzda zodpovedajúca tomuto času sa nevyplatí a na účte vyplatenej mzdy sa eviduje ako plusová položka v prospech zamestnanca. Ak napr. zamestnanec odpracuje mesačne o 16 hodín menej, ako by mal podľa ustanoveného pracovného času, aj za tieto neodpracované hodiny sa mu vyplatí mzda len v takej výške, ako keby pracoval celý ustanovený pracovný čas. Ak má zamestnanec plusové hodinové a mzdové saldo, odpočítajú sa mu neodpracované hodiny a vyplatená mzda zo salda. Ak nemal vytvorené plusové saldo, neodpracované hodiny a vyplatená mzda mu prejdú do salda ako mínusové položky. Pri účte vyplatenej mzdy je však potrebné brať do úvahy, aký je začiatok vyrovnávacieho obdobia. Môže začínať prebytkom práce a vtedy majú časové aj mzdové účty plusové hodnoty. Ak začíname obdobím nedostatku práce, majú záporné hodnoty. Za nedostatok práce sa považuje nielen obdobie, kedy je práce menej (napr. len na 4 pracovné zmeny v týždni), ale aj obdobie, keď nie je potreba práce za celý týždeň žiadna (v tomto prípade ide do konta - 40 hod. a vyplatená mzda za toto obdobie ako záporná hodnota do mzdového konta). Rozdielový účet Na rozdielovom účte zamestnávateľ eviduje: a) rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom, b) rozdiel medzi skutočne vyplatenou mzdou a mzdou, na ktorú by mal zamestnanec nárok za skutočne odpracovaný čas. 6

7 Skončenie pracovného pomeru počas rozvrhového obdobia a na konci rozvrhového obdobia Ak bola ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia poskytnutá nižšia základná zložka mzdy, ako by zamestnancovi patrila podľa odpracovaného času, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi rozdiel doplatiť buď v deň skončenia pracovného pomeru spolu so splatnou vyplatenou mzdou za mesačné obdobie alebo v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru. Ak zamestnanec neodpracoval ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia celý rozsah pracovného času, za ktorý mu zamestnávateľ poskytol základnú zložku mzdy, zamestnávateľ má právo na vrátenie základnej zložky mzdy poskytnutej nad rozsah odpracovaného pracovného času, len ak sa pracovný pomer so zamestnancom skončil podľa 63 ods. 1 písm. d) a e) alebo 68 ods. 1. Domáhať sa vrátenia vyplatenej základnej zložky mzdy zamestnancovi môže zamestnávateľ na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa pracovný pomer zamestnanca skončil. 7

8 Príloha č. 1 Zamestnávateľ: So sídlom: IČO: IČO DPH: Zápis: Zastúpená: (ďalej len zamestnávateľ ) a DOHODA O ZAVEDENÍ KONTA PRACOVNÉHO ČASU Základná organizácia OZ KOVO... So sídlom: IČO: Zastúpená: (ďalej len zástupcovia zamestnancov ) uzatvorená medzi ZAMESTNÁVATEĽOM... a ZO OZ KOVO... ÚČINNÁ OD PREAMBULA Zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov sa dohodli na zavedení konta pracovného času, ktorého účelom je zabezpečiť plynulý výrobný proces, poskytnúť zamestnávateľovi možnosť rýchlo a efektívne reagovať na potreby zákazníka, výrobnú sezónnosť a zároveň udržať existujúce pracovné miesta. Zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov sa dohodli, že konto pracovného času budú vnímať ako prechodný nástroj flexibility organizácie pracovného času zamestnanca. Na zavedenie konta pracovného času u zamestnancov uvedených v 87 ods. 3 Zákonníka práce, t. j. zamestnanec so zdravotným postihnutím, tehotná žena, žena alebo muž, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, osamelý zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa vyžaduje uzatvorenie dohody medzi zamestnávateľom a týmito zamestnancami. Zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov sa dohodli a uzatvorili túto Dohodu o zavedení konta pracovného času, ktorá sa v podmienkach zamestnávateľa bude riadiť týmito pravidlami: Článok 1 Základné ustanovenia (1) Dohoda o zavedení konta pracovného času je dohoda uzatvorená podľa 87a Zákonníka práce (ďalej aj ako dohoda ) a uzatvára sa na dobu 12 mesiacov, t. j. od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 (ďalej len prechodné obdobie ). (2) Dôvod zavedenia konta pracovného času je premenlivý objem zákaziek zo strany zákazníkov zamestnávateľa, z dôvodu čoho dochádza k rozdielnej potrebe práce na prechodné obdobie. (3) Táto dohoda definuje podmienky zavedenia konta pracovného času a konkrétne pravidlá uplatňovania konta pracovného času v podmienkach zamestnávateľa. 8

9 Článok 2 Účel dohody (1) Strany sa dohodli, že účelom tejto dohody je dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov: o podmienkach zavedenia konta pracovného času, vrátane úpravy práv a povinností zamestnávateľa, ktoré sa týkajú práva zamestnávateľa rozvrhnúť pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas a v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo prácu vykonávať nebude, o podmienkach vzniku práce nadčas, prekážkach v práci na strane zamestnávateľa a na strane zamestnanca a o podmienkach čerpania náhradného voľna, o nárokoch zamestnanca na mzdu a ďalšie zložky mzdy v období uplatňovania konta pracovného času. Článok 3 Rozsah a podmienky konta pracovného času (1) Zmluvné strany sa dohodli, že režim konta pracovného času sa bude vzťahovať na kategórie zamestnancov:... (2) Zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas zamestnancov v čase uplatňovania konta pracovného času podľa potreby práce, a tak, že dotknutý zamestnanec v prípade väčšej potreby práce odpracuje v týždni viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas a v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas, resp. prácu nebude vykonávať vôbec. Rozvrhnutie pracovného času bude zamestnávateľ realizovať formou zmenového kalendára (rozvrhu pracovných zmien). (3) Rozvrhnutie pracovného času (začiatok a koniec pracovnej zmeny a rozvrhnutie pracovných zmien na konkrétne dni) t. j. zmenové kalendáre určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v zmysle 90 ods. 4 ZP. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné. (4) Pri rozvrhnutí pracovného času je zamestnávateľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky: a) priemerný týždenný pracovný čas, vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín v období 12 mesiacov, b) nepretržitý odpočinok medzi koncom jednej zmeny a začiatkom druhej zmeny musí byť minimálne 12 po sebe nasledujúcich hodín, v zmysle 92 ZP, c) zamestnávateľ môže pracovný čas zamestnanca v prípade väčšej potreby práce rozvrhnúť na pracovné dni t. j. pondelok až piatok a najviac na 2 soboty v priebehu kalendárneho mesiaca, pričom jedna pracovná zmena môže trvať maximálne 12 hodín. (5) Plusové hodiny sú hodiny, ktoré zamestnanec odpracoval nad jeho ustanovený týždenný pracovný čas (t. j. nad 37,5 hodiny podľa kategórie zamestnanca). (6) Mínusové hodiny sú hodiny, ktoré zamestnanec neodpracoval v rámci jeho ustanoveného týždenného pracovného času (t. j. pod 40 hodín alebo pod 37,5 hodiny podľa kategórie zamestnanca). (7) Vyrovnávacie obdobie, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca, je stanovené na dobu 12 mesiacov (t. j. od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013). (8) V prípade, ak zamestnávateľ nie je schopný z vážnych prevádzkových dôvodov alebo iných prekážok v práci na strane zamestnávateľa (napr. prestoj) prideľovať zamestnancovi prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa 142 ZP. V dobe, kedy zamestnávateľ nebude zamestnancovi z vážnych prevádzkových dôvodov prideľovať prácu, patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 60% jeho priemerného zárobku. Na tento účel sa za vážne prevádzkové dôvody považujú dôvody definované v článku 9 tejto dohody. V prípade iných prekážok v práci na strane zamestnávateľa patrí zamestnancovi náhrada mzdy v zmysle 142 ods. 1 až 3 ZP. 9

10 Článok 4 Práca nadčas (1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom nad určený týždenný pracovný čas a mimo rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z konta pracovného času. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období 12 mesiacov. (2) V prípade výkonu práce nadčas podľa predchádzajúceho bodu sa táto práca nezarátava do plusových hodín a zamestnanec má právo na mzdu za takúto prácu nadčas v zmysle 121 ZP. Článok 5 Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (1) Prekážkami v práci na strane zamestnávateľa sú prekážky v práci na strane zamestnávateľa v zmysle 142 ZP, pre ktoré nie je možné zamestnancovi prideľovať prácu podľa rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z konta pracovného času. Vážne prevádzkové dôvody sú definované v článku 9 tejto dohody (2) V prípade, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu podľa rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z konta pracovného času, a to z vážnych prevádzkových dôvodov definovaných v článku 9, nemá to za následok zvyšovanie počtu mínusových hodín v rámci konta pracovného času. V tom prípade patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 60% jeho priemerného zárobku. (3) V prípade vzniku iných prekážok v práci na strane zamestnávateľa, ako sú definované v článku 9 tejto dohody, pre ktoré nie je možné, aby zamestnanec vykonával prácu podľa rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z konta pracovného času, má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v zmysle 142 ZP ods. 1 až 3. Uvedená prekážka v práci nemá za následok zvyšovanie počtu mínusových hodín v rámci konta pracovného času. Článok 6 Prekážky v práci na strane zamestnanca a dovolenka (1) V prípade vzniku prekážky v práci na strane zamestnanca, v období uplatňovania konta pracovného času, sa z dôvodu týchto prekážok nezvyšuje počet mínusových hodín zamestnanca. (2) Nárok na náhradu mzdy pri prekážkach na strane zamestnanca v období uplatňovania konta pracovného času sa riadia príslušnými ustanoveniami ZP, resp. platnej kolektívnej zmluvy. (3) Čerpanie dovolenky v období uplatňovania konta pracovného času sa riadi ustanoveniami 111 a nasledujúcich ZP. Článok 7 Mzda v období uplatňovania konta pracovného času (1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi základnú zložku mzdy, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času zamestnanca (t. j. 37,5 hodiny týždenne v závislosti od kategórie zamestnanca). (2) Poskytovaním základnej zložky mzdy nie je dotknutá povinnosť zamestnávateľa poskytovať ďalšie zložky mzdy (príplatky, náhradu mzdy, prémiové zložky a pod.), ak táto povinnosť vyplýva zo Zákonníka práce, osobitných predpisov, z pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy. Ďalšie zložky mzdy budú zamestnancovi vyplatené spolu so základnou zložkou mzdy za mesiac, v ktorom vykonával prácu, na základe ktorej mu vznikol nárok na tieto zložky mzdy. (3) Ak zamestnanec vykonával prácu v noci, príplatok za nočnú prácu mu bude vyplatený spolu so mzdou za mesiac, v ktorom prácu v noci vykonával. Ak bude zamestnanec vykonávať prácu vo sviatok, príplatok za prácu vo sviatok mu bude vyplatený spolu so mzdou za mesiac, v ktorom prácu vo sviatok vykonával. Ak bude zamestnanec vykonávať prácu na stredisku, kde je vyplácaný príplatok za prácu v škodlivom prostredí, bude mu tento príplatok vyplatený spolu so mzdou za mesiac, v ktorom prácu v škodlivom prostredí vykonával. Ak bude zamestnanec, ktorý má nárok na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu pracovať v týchto dňoch, bude mu vyplatený príplatok za prácu v sobotu a nedeľu spolu so mzdou za mesiac, kedy prácu vykonával. 10

11 Článok 8 Vedenie účtov konta pracovného času (1) Pri uplatňovaní konta pracovného času je zamestnávateľ povinný viesť účet konta pracovného času. Na účte konta pracovného času zamestnávateľ eviduje rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca a rozdiel medzi skutočne poskytnutou základnou zložkou mzdy a základnou zložkou mzdy, na ktorú by mal zamestnanec právo za skutočne odpracovaný čas. (2) Zamestnávateľ bude raz mesačne informovať zamestnanca o stave jeho konta pracovného času formou písomného dokladu výplatnej pásky. Článok 9 Vážne prevádzkové dôvody Za vážne prevádzkové dôvody sa považuje a) odstávka výroby zákazníka, ktorú zákazník oznámil zmenou plánu výroby alebo zmenou pracovného kalendára, b) rekonštrukcia, opravy, úpravy výrobného zariadenia alebo výrobných priestorov u zákazníka, ktoré nie je možné vykonať bez odstávky výroby trvajúce viac ako 48 hodín po sebe nasledujúcich, c) havária alebo neodstrániteľná porucha výrobného zariadenia alebo výrobných priestorov zákazníka trvajúce viac ako 48 hodín po sebe nasledujúcich, d) prerušenie alebo obmedzenie dodávok plynu, elektrickej energie, vody prípadne komponentov potrebných pre nerušené zabezpečenie výrobného procesu nezávisle od vôle zamestnávateľa trvajúce viac ako 48 hodín po sebe nasledujúcich, e) štrajk u zákazníka. Článok 10 Skončenie pracovného pomeru a konto pracovného času (1) Zamestnávateľ má právo na vrátenie základnej zložky mzdy poskytnutej nad rozsah odpracovaného pracovného času, len ak zamestnanec neodpracoval ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia celý rozsah pracovného času, za ktorý mu zamestnávateľ poskytol základnú zložku mzdy a len ak sa pracovný pomer so zamestnancom skončil podľa 63 ods. 1 písm. d) a e) alebo 68 ods. 1 Zákonníka práce. Toto právo môže zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa pracovný pomer skončil. Strany sa dohodli, že spravia maximum pre to, aby do dňa skončenia pracovného pomeru si zamestnanec odpracoval čo najviac mínusových hodín. (2) V ostatných prípadoch skončenia pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom, keď zamestnanec bude mať evidované mínusové hodiny na zápornom účte konta pracovného času, sa obe strany dohodli, že spravia maximum pre to, aby do dňa skončenia pracovného pomeru si zamestnanec odpracoval čo najviac mínusových hodín. (3) Ak bola ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia poskytnutá nižšia základná zložka mzdy, ako by zamestnancovi patrila podľa odpracovaného času, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi rozdiel doplatiť, a to v najbližšom výplatnom termíne. Článok 12 Záverečné ustanovenia (1) Dohodnutý obsah tejto Dohody je možné meniť len vtedy, ak sa zmluvné strany dohodnú na jeho zmene. Zmena musí byť vykonaná písomne. (2) Táto Dohoda, ako aj práva a povinnosti strán, ktoré nie sú touto dohodou upravené, sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. (3) Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jeden rovnopis Dohody. 11

12 (4) Strany sa dohodli, že táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. januára 2013 do 31. decembra Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť dňa 1. januára (5) Na znak súhlasu s podmienkami tejto Dohody ju strany vlastnoručne podpisujú. Dátum: Dátum: Za zamestnávateľa:... Za zástupcu zamestnancov:... 12

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce (úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z.) Tatranská Lomnica 7. 9. 2. 2012 Účinnosť novely 13. júla 2011 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Zákonníka

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2017

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa 228 a) a nasl. Zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len "Zákonník práce") medzi nasledovnými stranami dohody (ďalej len "Dohoda")

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

SLUŢOBNÝ PREDPIS č. 2 / 2011 Pruţný sluţobný a pracovný čas

SLUŢOBNÝ PREDPIS č. 2 / 2011 Pruţný sluţobný a pracovný čas Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 5 052 01 Spišská Nová Ves Č. j. C / 2011 / 3778 SLUŢOBNÝ PREDPIS č. 2 / 2011 Pruţný sluţobný a pracovný čas V Spišskej Novej Vsi 01. marca 2011 Obvodný

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Smernica č. 3 / 2010 Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1) Táto smernica upravuje podrobnejšie podmienky uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo

Více

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária Uzatváranie pracovnej zmluvy vybrané problémy JUDr. Šimon Gmiterko Advokát Slovensko-Rakúska obchodná komora 26. jún j n 2008 Martin podujatie GET TOGETHER A. PRÁVNA

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu V Slanskej Hute, dňa 01.02.2016 Daniel Stančik starosta obce 1 ZÁSADY tvorby sociálneho fondu zamestnávateľom (1) V súlade s 3, ods.

Více

Tvorba a použitie sociálneho fondu. Tvorba sociálneho fondu. Pozor:

Tvorba a použitie sociálneho fondu. Tvorba sociálneho fondu. Pozor: Tvorba a použitie sociálneho fondu Sociálny fond tvorí a používa zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (ZSF) v znení neskorších predpisov na podporu vlastnej podnikovej

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas.

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení nasledovné

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluvné strany Dodávateľ Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín Sídlo ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín Zastúpený PhDr. Jozef Mintál,

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Vznik a zmena pracovného pomeru. JUDr. Zdeňka Dvoranová

Vznik a zmena pracovného pomeru. JUDr. Zdeňka Dvoranová Vznik a zmena pracovného pomeru JUDr. Zdeňka Dvoranová Predzmluvné vzťahy 41 ZP Pred uzatvorením pracovnej zmluvy povinnosť oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami ktoré vyplynú z pracovnej zmluvy

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Rozvrhovanie pracovného času (rovnomerné a nerovnomerné rozvrhovanie a súvisiace ustanovenia Zákonníka práce) Lektor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Rozvrhovanie pracovného času (rovnomerné a nerovnomerné rozvrhovanie a súvisiace ustanovenia Zákonníka práce) Lektor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Rozvrhovanie pracovného času (rovnomerné a nerovnomerné rozvrhovanie a súvisiace ustanovenia Zákonníka práce) Lektor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Určenie pracovného času Pri určovaní pracovného času

Více

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ (DVZ) je jedným z hlavných atribútov pri určovaní nároku na sumu konkrétnej úrazovej dávky ako sú úrazový príplatok, úrazová

Více

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Do 31. decembra 2012 je fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej

Více

1 ods. 2 definovanie závislej práce. Čl. 11 a 13 - právo na súkromie zamestnanca na pracovisku 12 definuje postup zamestnávateľa

1 ods. 2 definovanie závislej práce. Čl. 11 a 13 - právo na súkromie zamestnanca na pracovisku 12 definuje postup zamestnávateľa Dňa 1.januára 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 361/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zmeny ktoré novela prináša sú rozsiahlejšie a sú

Více

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi ANTIK Telecom s.r.o. Sídlo : Čárskeho 10, 040

Více

PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava

PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava 1 OBEC LIETAVA Lietava 146, 013 18 Lietava VNÚTORNÁ SMERNICA č. 5/2011 PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava Lietava 2011 2 Na základe ustanovenia 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.

Více

CESTOVNÉ NÁHRADY OSOBÁM ČINNÝM NA ZÁKLADE DOHODY O PRÁCI VYKONÁVANEJ MIMO PRACOVNÉHO POMERU

CESTOVNÉ NÁHRADY OSOBÁM ČINNÝM NA ZÁKLADE DOHODY O PRÁCI VYKONÁVANEJ MIMO PRACOVNÉHO POMERU CESTOVNÉ NÁHRADY OSOBÁM ČINNÝM NA ZÁKLADE DOHODY O PRÁCI VYKONÁVANEJ MIMO PRACOVNÉHO POMERU 1. Všeobecne Podľa 223 ods. 1 ZP zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb

Více

Nájomná zmluva. uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Čl. I.

Nájomná zmluva. uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Čl. I. Nájomná zmluva uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Základná škola Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Více

Zamestnávateľ nemá povinnosť ponúknuť zamestnancovi pred doručením výpovede z tohto výpovedného dôvodu inú vhodnú prácu.

Zamestnávateľ nemá povinnosť ponúknuť zamestnancovi pred doručením výpovede z tohto výpovedného dôvodu inú vhodnú prácu. Výpoveď daná zamestnávateľom podľa 63 odsek 1 písm. e) Zákonníka práce z dôvodov: 1. pre ktoré môže s ním zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer ( t. j. z dôvodov uvedených v 68 ods. 1 písm. a),

Více

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Vydané podľa 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Českej republiky Všeobecné ustanovenia I. 1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP )

Více

Výpoveď zamestnávateľa, aby bola platná musí spĺňať tieto podstatné náležitosti:

Výpoveď zamestnávateľa, aby bola platná musí spĺňať tieto podstatné náležitosti: 61 ZP Výpoveď Ide o jednostranný adresovaný prejav vôle smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Na výpoveď sú oprávnení obidvaja účastníci pracovného pomeru, zamestnanec,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2015 Júlia Pšenková Minimálna mzda Nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy: a) 380,00 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

Více

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zákon č. 338/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Základná umelecká škola Turčianske Teplice VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016 Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Čl. I. Pracovný čas pedagogických zamestnancov Podľa 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka)

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) S.R.O. v praxi Praktické rady, tipy a príklady pre úspešnú s.r.o. str. 1 8/2.10.1 Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) Licenčná zmluva uzatvorená

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201638574_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Mesto Trebišov M. R. Štefánika

Více

Článok I Predmet a účel zmluvy

Článok I Predmet a účel zmluvy Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení

Více

Obec Smižany OZ SLOVES KOLEKTÍVNA ZMLUVA

Obec Smižany OZ SLOVES KOLEKTÍVNA ZMLUVA Obec Smižany OZ SLOVES KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2011 KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2011 V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne o jednostranný adresovaný prejav vôle a) musí byť daná písomne b) musí sa doručiť druhej strane

Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne o jednostranný adresovaný prejav vôle a) musí byť daná písomne b) musí sa doručiť druhej strane Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne Ide o jednostranný adresovaný prejav vôle smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Na výpoveď sú oprávnení obidvaja účastníci pracovného

Více

II. Podmienky priznania cien za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť:

II. Podmienky priznania cien za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť: Informácia o cenách za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť a podmienkach ich uplatnenia na obdobie od 1. januára 2012 do 31.decembra 2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie

Více

Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania /formou odborného výcviku a odbornej praxe/

Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania /formou odborného výcviku a odbornej praxe/ Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania /formou odborného výcviku a odbornej praxe/ č. 69 /PV/2014-15 uzatvorená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 43 - školský zákon o výchove a vzdelávaní, so

Více

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 TECHNOLOGICKÝ SERVIS PRE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD BIDOVCE podľa 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV

PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV Termín realizácie: september 2016 Vypracoval: Martin Straka www.balancedhr.com info@balancedhr.com Úvod a metodika Platový prieskum BALANCED HR je účinný nástroj aktívneho

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE 2013 network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE Maďarská republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho

Více

D ODATOK. uzatvorený v súlade s Či. VII bod 1) dohody. (ďalej len dodatok")

D ODATOK. uzatvorený v súlade s Či. VII bod 1) dohody. (ďalej len dodatok) D ODATOK č. 2 / 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2013/R/II k dohode č. l/ 50c - nepodnikateľský subjekť 2012/R/I zo dňa 11.01.2012, v znení dodatku č. l/ 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2012/R/I zo dňa 13.02.2012

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom...

Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom... Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. e-seminár Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom... 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Mgr.

Více

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky 2015 2016 Zmluvné strany: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Pedagogicko-psychologickej poradni, Trnava,

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

RÁMCOVÁ POISTNÁ ZMLUVA MALL (Ďalej len poistná zmluva ) č. MAL9514

RÁMCOVÁ POISTNÁ ZMLUVA MALL (Ďalej len poistná zmluva ) č. MAL9514 RÁMCOVÁ POISTNÁ ZMLUVA MALL (Ďalej len poistná zmluva ) č. MAL9514 Poistnú zmluvu uzatvárajú spoločnosti: INSIA SK s.r.o. ďalej len Poistník so sídlom: Laurinská 3, Bratislava 811 01 zapísaná: v Obchodnom

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE Účinnosť: 01.01.2014 Zmeny: Od 01.01.2014 nastala zmena technickej úrokovej miery (TUM) na kapitálových

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená podľa v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená podľa v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 475 v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov medzi (ďalej len zmluva) Predávajúci: POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. Sídlo:

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade

Více

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Z Á S A D Y pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Článok 1 V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1.7.2014 NR SR dňa 5.6.2014 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 OBEC D O L N Ý O H A J NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle 6 ods.

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j. 1A Dátum: 13. 11. 2007 VZORY FORMULÁROV K PRACOVNO-PRÁVNYM VZŤAHOM v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník

Více

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI. I. Zmluvné strany. 1. Obec Svinná zastúpená starostkou Ing. Annou Sýkorovou IČO: č.účtu: /5600

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI. I. Zmluvné strany. 1. Obec Svinná zastúpená starostkou Ing. Annou Sýkorovou IČO: č.účtu: /5600 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona 135/1961

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více