Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce. Daň z příjmů právnických osob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce. Daň z příjmů právnických osob"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Daň z příjmů právnických osob Libor Marek 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Daň z příjmů právnických osob zpracoval sám a uvedl všechny použité prameny. 1

2 Na tomto místě bych rád poděkoval JUDr. Ivaně Pařízkové, Ph.D. za cenné rady, odborné vedení a vstřícný přístup při zpracování této práce. 2

3 Seznam zkratek OZ Občanský zákoník, 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů ObchZ Obchodní zákoník, 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů TZ Trestní zákon, 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZDP Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZP Zákoník práce, 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZSDP Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZU Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3

4 1 Úvod Základní konstrukční prvky daně z příjmu právnických osob Subjekt daně z příjmů právnických osob Předmět daně z příjmů právnických osob Základ daně z příjmů právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob Současná právní úprava Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v České republice Korekční prvky daně z příjmů právnických osob Osvobození od daně z příjmů právnických osob Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob Sleva na dani z příjmů právnických osob Společná ustanovení k daním z příjmů Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů Finanční výdaje (náklady) Finanční leasing Pojištění Komerční a zákonné pojištění Pojistné na sociální zabezpečení, přípěvky na státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění Peněžní plnění zaměstnancům a dalším osobám vykonávajícím činnost pro právnickou osobu Peněžité plnění formou mzdy nebo jiné podobné odměny Zaměstnanecké výhody (benefity) Odpisy hmotného a nehmotného majetku Odpisy hmotného majetku Odpisové skupiny Druhy odpisů hmotného majetku Odpisy nehmotného majetku Správa daně z příjmů právnických osob Podávání daňového přiznání

5 5.2 Placení daně z příjmů právnických osob Srovnání výhodnosti daně z příjmů fyzických a právnických osob Závěr Resume Přehled použité literatury Monografie Články Právní předpisy Soudní rozhodnutí

6 1 Úvod Cílem této práce je zprostředkovat čtenáři pohled na problematiku daně z příjmů právnických osob. Avšak nejen celá daňová teorie, ale i tato dílčí část je natolik rozsáhlá oblast, že není možné adekvátně probrat v jedné práci celkovou problematiku tohoto tématu. Z nemožnosti zpracování komplexního okruhu otázek daně z příjmů právnických osob jsem se zaměřil pouze na popis základních aspektů této daně s rozšířením o některé další aktuální a zvolené okruhy. Volbu jednotlivých daňových otázek, které budu podrobněji rozebírat v této práci, a to především ve čtvrté kapitole, jsem uskutečnil ze dvou subjektivních pohledů. První pohled je čistě osobní, kdy jsem volil na základě mé současné pracovní činnosti v makléřské společnosti, která se zabývá poradenstvím v oblasti finančních služeb a pojištěním pro podnikatele. Denně se tak setkávám s klienty a řeším problematiku úvěrů, leasingu, pojištění, zaměstnaneckých výhod a mnoho dalších finančních produktů, které mají velmi těsnou návaznost na daň z příjmu právnických osob. Z druhého pohledu jsem se snažil vybírat otázky a oblasti, které byly změněny nebo dokonce nově přidány v rámci velké novely ZDP, která byla součástí reformního balíčku o stabilizaci veřejných rozpočtů a platí u nás od 1.ledna Předem zdůrazňuji, že nejde o komentář ke všem změnám, které tato novela přináší, ale zaměřuji se pouze na vybrané oblasti. Stát, aby účinně mohl plnit své funkce, potřebuje pro každý fiskální rok zajistit dostatečné příjmy. Ve většině států tvoří daně nejvýznamnější podíl veřejných financí. Ani v České republice tomu není jinak, společně s příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní 6

7 pojištění tvoří hlavní položku veřejných příjmů. 1 Jedním ze zdrojů daňových příjmů je příjem z daně z příjmů právnických osob. 2 Od platí novela zákona o daních z příjmů, která je součástí vládního reformního balíčku 3 a je také mediálně známá jako Topolánkův baťoh. Jednou z daňových oblastí, které zákon upravuje, je daň z příjmů právnických osob. Nejvíce propagovanou a veřejně komentovanou změnou zde zůstává snížení sazby daně pro právnické osoby postupně z 24% až na 19% v roce Již méně je zjevné, že se mění celá řada dalších podmínek pro určení základu daně, daňových nákladů a zavádí se nově pojem finanční náklad 4. Po zhodnocení všech provedených změn tedy není jasné, zda snížení sazby daně skutečně povede k prokazatelnému snížení daňového zatížení právnických osob. Daňová reforma podle mnohých odborníků jako celek neznamená pro podnikatele snížení daní. Sazba se sice snižuje, ale na druhou stranu se na mnoha místech rozšiřuje daňový základ. 5 Celou práci jsem rozdělil na 4 základní části. V první části (v druhé kapitole) popisuji základní konstrukční prvky daně z příjmů právnických osob, tj. subjekt, předmět, základ a sazbu daně. Jednotlivé konstrukční prvky jsou rozděleny do podkapitol. V rámci podkapitoly sazby daně je stručný přehled sazeb, které platily v České republice v nedávné minulosti. V následující části jsem nastínil přehled korekčních prvků daně z příjmů právnických osob, a to daňové osvobození, položky snižující základ daně a slevu na dani. Ve další části rozebírám společná ustanovení ZDP, která platí pro fyzické i pro právnické osoby. Podrobně se zde zabývám některými vybranými otázkami se zaměřením na daňové výdaje 1 Tomášková, E. Veřejné finance. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Vybíhal, V. In Kubátová, K. Vybíhal, V. Optimalizace daňového systému ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů odst. 1 písm. w) ZDP. 5 Stehno, P. Podnikatel Web: Nová daň z příjmu právnických osob přinese nejisté úspory [citováno 18.března 2008] Dostupný z: 7

8 (nálady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a institutu odpisu hmotného a nehmotného majetku. V poslední základní části diplomové práce stručně popisuji správu daně z příjmů právnických osob, tj. podávání daňových přiznání a placení daně. V šesté dodatkové kapitole se krátce zabývám srovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob jako podnikatelů. V závěru se pokusím shrnout celé téma a nastínit pár problémových oblastí, se kterými se právní úprava potýká. 8

9 2 Základní konstrukční prvky daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob jako právní kategorie se skládá z několika konstrukčních prvků, které jsou popsány v zákoně č. 586/1992 Sb. (zákon o daních z příjmu). Mezi základní konstrukční prvky daně z příjmů právnických osob i daně obecně řadíme 6 : a) Subjekt daně, b) předmět daně, c) základ daně, d) sazba daně. Někteří autoři 7 k základním konstrukčním prvkům daně řadí i další prvky, např. způsob placení nebo splatnost daně. V této práci o těchto prvcích pojednám až v páté kapitole Správa daně z příjmu právnických osob. 2.1 Subjekt daně z příjmů právnických osob Subjektem daně (také daňovým subjektem) obecně je osoba, která je povinna podle zákona platit daň. Tuto osobu nazýváme poplatníkem daně, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Subjektem daně je také plátce daně, kterého musíme odlišovat od poplatníka daně. Plátcem daně může být osoba, která na základě zákona je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést správci daně. Za jistých okolností plátce daně ručí ze svého, jestliže tuto daň vybral v nesprávné výši nebo ji nevybral (nesrazil) vůbec. 8 Dále můžeme subjekty v daňovém vztahu rozdělit na povinné subjekty a na oprávněné subjekty. Jako povinné subjekty označujeme poplatníka a plátce daně, jako oprávněné pak subjekt, který je oprávněn ve jménu státu požadovat splnění daňové povinnosti. Tento subjekt je 6 Grúň, L. Finanční právo a jeho instituty. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s Např. K. Engliš, K.Kubátová. 8 Tento subjekt daně je především u nepřímých daních a u přímých daní vybíraných srážkovým způsobem. 9

10 reprezentován příslušným finančním orgánem, neboli správcem daně. Poplatníkem daně z příjmu právnických osob jsou všechny osoby, které nejsou osobami fyzickými a také organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu. ZDP přímo výslovně osvobozuje od této daně pouze ústřední banku České republiky, tj. Českou národní banku. Další výslovné osvobození se v ZDP nevyskytuje, avšak v praxi lze dovodit věcné osvobození určitých právnických osob pomocí osvobození zdanění některých příjmů na základě 19 ZDP. Dále je potřeba zmínit, že od rozdělujeme poplatníky daně na daňové rezidenty 9 a daňové nerezidenty 10. Právnická osoba vzniká zákonem stanoveným způsobem. Většinou se jedná o zřízení, resp. založení zakládací listinou nebo společenskou smlouvou. Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud nestanoví zvláštní zákon jejich vznik jinak. 11 Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo zákonem či smlouvou zmocněná osoba. Přesný popis jednotlivých právnických osob najdeme v Občanském zákoníku, a to konkrétně v 18 odst. 2 OZ. Jedná se o: a) Sdružení fyzických nebo právnických osob, b) účelová sdružení majetku, c) jednotky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o kterých to stanový zákon. Podívejme se blíže, koho OZ považuje za právnické osoby: 12 ad a) Jedná se o veřejnou obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, akciovou společnost, družstvo, zájmová sdružení právnických osob, 9 Poplatníci, kteří mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy z České republiky, tak i na příjmy ze zahraničí. 10 Poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou povinnost pouze z příjmů ze zdrojů z území České republiky. Nesmíme však zapomenout, že Mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění může upravit zdanění příjmů odlišně odst. 2 OZ. 12 Macháček, I. Daň z příjmu právnických osob a praktické možnosti její optimalizace. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2002, s

11 politické strany a hnutí, vysoké školy, profesní komory, náboženské společnosti apod. ad b) Jedná se o nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, státní fondy, zajišťovací fondy apod. ad c) Za jednotky územní samosprávy se považují obce a kraje. ad d) K těmto subjektům patří státní podniky, stát a organizační složky státu(ministerstva, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR, Kancelář veřejného ochránce práv, Akademie věd ČR), státní rozpočtové a příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká národní banka, Česká televize, Český rozhlas, Česká pošta, Česká tisková kancelář ad. Po zákonném vymezení jednotlivých právnických osob dle OZ je nutné zmínit, že ne všechny právnické osoby mají stejné právní postavení, tj. stejná práva a povinnosti v rámci ZDP. Např. veřejná obchodní společnost nepodává daňové přiznání, ale je poplatníkem daně, a to z těch příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba. 13 Nově jsou poté osvobozena od daně z příjmu veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení podle zvláštního právního předpisu Předmět daně z příjmů právnických osob Předmětem daně obecně se označuje skutečnost, se kterou zákon spojuje daňovou povinnost. 15 Ve starších slovnících a encyklopediích se také setkáváme s pojmem pramen daně. Předmět daně také rozděluje jednotlivé typy daní. Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. 13 Pařízková, I. In Mrkývka, P. a kolektiv. Finanční právo a finanční správa 2.díl. Brno: Masarykova univerzita Brno 2004, s odst. 5 ZDP. 15 Grúň, L. Finanční právo a jeho instituty. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s

12 ZDP stanoví v 18 odst. 2 taxativně případy, ve kterých se příjmy nestanou součástí předmětu daně. Jedná se zejména o příjmy získané děděním, darováním či nabytí majetku podle zvláštních předpisů. 16 Další případy jsou spíše marginálního významu a týkají se pouze omezených typů subjektů. 17 Zajímavé je také omezení začlenění do předmětu daně příjmům, které byly přiznány z titulu spravedlivého zadostiučinění Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem po lidská práva. Další omezení je u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání 18, jsou zde však vždy předmětem daně příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s výjimkou příjmů z pronájmu státního majetku, které jsou příjmem státního rozpočtu. Privilegované postavení mají dále právnické osoby, které byly zpravidla zřízeny státem k určitému účelu a v 18 odst.5 a násl. jsou taxativně vymezeny. Jedná se např. o veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Pozemkový fond České republiky, zdravotní pojišťovny, Českou televizi a Český rozhlas, zdravotnická zařízení a další. 2.3 Základ daně z příjmů právnických osob Zatímco předmět daně nám vymezuje okruh příjmů, na co se daň ukládá, tak základ daně kvantitativně určuje, z čeho se daň vyměřuje. Základ daně je kvantitativním parametrem pro určení výše daňové povinnosti. 19 Může jím být peněžní suma nebo i jinak určená hodnota, ze které se vychází při vyměření daně. Za jinak 16 Jedná se např. o zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových poměrů v družstvech. 17 Tak např. příjmy z vlastní činností Správy úložišť radioaktivních odpadů. 18 Definice podnikání dle ObchZ: Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosazení zisku. 19 Grúň, L. Finanční právo a jeho instituty. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s

13 určenou hodnotu považujeme i směnu, která se posuzuje pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. Pro zjištění základu daně z příjmů právnických osob se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního předpisu, pokud zvláštní předpis nebo zákon o daních z příjmů nestanoví jinak anebo pokud nedochází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem. 20 U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Konkrétním základem daně je poté rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. U poplatníků, kteří nevedou účetnictví podle zvláštního předpisu se určí základ daně z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Základ daně se stanoví stejně u fyzických i právnických osob, pokud jsou podnikatelské subjekty podle ZDP s tím, že pro některé subjekty jsou stanovena specifika. Pro fyzické tak i pro právnické osoby platí stejný okruh výdajů, které mohou uplatnit v souvislosti s podnikáním, a naopak i výdajů, které uplatnit nemohou. Základ daně se dále sníží o položky odčitatelné od základu daně, které jsou uvedeny v 34 ZDP. 21 Těmito odčitatelnými položkami jsou stejně jako u daně z příjmů fyzických osob daňová ztráta vzniklá v předchozích zdaňovacích obdobích a také procentuální vstupní cena nově pořízeného hmotného majetku. Od základu daně lze odečíst také za určitých okolností hodnotu darů. Podrobněji se budu odčitatelnými položkami zabývat v další kapitole. Určité výhody mají právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. ZDP jim přiznává možnost 20 Karlíková, M. In Bakeš, M. a kolektiv. Finanční právo 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s Pařízková, I. In Mrkývka, P. a kolektiv. Finanční právo a finanční správa 2.díl. Brno: Masarykova univerzita Brno 2004, s

14 mimořádně snížit základ daně, podrobněji o tom také v následující kapitole. Základ daně z příjmů se upravuje také u určitých typů právnických osob. U komanditní společnosti se základ daně snižuje o částku, která připadá komplementářům. Dále je samozřejmé, že veřejná obchodní společnost celý běžný základ daně rozdělí mezi jednotlivé společníky a to stejným poměrem, jak se rozděluje zisk podle společenské smlouvy, není-li to ujednáno pak rovným dílem. Platí vždy zásada, že hospodářský výsledek je zdaňován pouze jednou. Další výjimka je u investiční společnosti, která vytváří samostatné podílové fondy. Zde se základ daně stanoví samostatně pro jednotlivé fondy a pro investiční společnost. ZDP definuje také samostatný základ daně. Samostatným základem daně jsou veškeré příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí poplatníkům ze zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím období. 22 Příjmy z vypořádacího podílu a z likvidačního zůstatku se přirozeně snižují o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu. Stejně se postupuje u obdobného plnění. Do samostatného základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně. V případě samostatného základu daně u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti se samostatný základ daně rozděluje v prvním případě ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk podle společenské smlouvy (pokud ta neurčuje, pak rovným dílem), v druhém případě ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk komanditní společnosti na toho konkrétního komplementáře podle zvláštního právního předpisu Karlíková, M. In Bakeš, M. a kolektiv. Finanční právo 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s odst. 1 ObchZ. 14

15 2.4 Sazba daně z příjmů právnických osob Současná právní úprava Sazba daně je poměrná lineární a činí od % ze základu daně, který je upraven výše uvedeným způsobem. Již bylo zmíněno, že v rámci reformního balíku byla novelou upravena i výše daně z příjmu právnických osob v následujících dvou letech, a to od ve výši 20% a od ve výši 19% ze základu daně. S tím, že se sazba daně bude měnit každý rok vyvstává otázka kterou sazbu daně z příjmu použít v případě, že právnická osoba neúčtuje dle kalendářního roku. Od roku 2001 je možné, aby účetní jednotka účtovala v roce hospodářském, který je vymezen v ZU jako dvanáct měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích, kdy hospodářský rok začíná prvým dnem některého kalendářního měsíce s výjimkou ledna. 24 Minulý rok platila sazba daně k poslednímu dni daňového období. Podle nové právní úpravy se použije pravidlo, kdy je platná daňová sazba k prvnímu dni daného období. 25 Zákon přesně nedefinuje přechodné období na přelomu roku , tedy období, kdy by měla platit stará i nová právní úprava. Podle vyjádření Ministerstva financí by měla platit sazba nižší, ale formálně toto vyjádření postrádá právní závaznost. Určité právnické osoby jsou zvýhodněny a na jejich zisk se použije nižší sazba daně ve výši 5% ze základu daně. Jedná se o investiční fondy, podílové fondy a penzijní fondy. Zisky popsaných fondů nejsou v podstatné výši určeny pro majitele těchto právnických osob, ale zpravidla se rozdělují jednotlivým vlastníkům investic, podílových fondů nebo účastníkům penzijního připojištění. Právní úprava zde na jedné straně snižuje daňové zatížení některých subjektů, což odpovídá trendu zemí s vyspělou 24 3 odst. 2 třetí věta ZU odst. 6 ZDP. 15

16 ekonomikou, na druhé straně se narušuje princip daňové neutrality, kdy příjmy právnických osob jsou zdaněny různou sazbou. 26 Na samostatný základ daně se uplatní sazba 15% Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v České republice Za éry komunistického centrálně plánovaného hospodářství byla na podniky působící v Československu uvalena firemní daň ve výši 75%. Zde asi netřeba moc cokoliv dalšího vysvětlovat, většina příjmů státních společností se pouze prolévala přes státní rozpočet a část těchto prostředků se dále rozdělovala zpět mezi státní podniky. Samozřejmě to nebylo ve stejném poměru, zpravidla se preferovaly určité podniky s vyšším státním zájmem 28 a na ostatní se nedostávalo. Podniky tedy často neměly vůbec prostor k vlastnímu rozhodování o svých investicích, a co bylo ještě mnohem horší, nezůstávaly jim často ani žádné vlastní finanční prostředky, které by mohly investovat do rozvoje společnosti a do obnovy zastaralé výrobní technologie. 29 To je extrémní příklad, který může nastat při velmi vysokém zdanění. Doba, ve které se děly tyto hospodářské podivnosti, už je naštěstí dávno za námi. Zmíněné praktiky nám mohou sloužit pouze k poučení, pobavení a hlavně k odstrašení. 30 Po roce 1989 se u nás zavedla po vzoru vyspělých evropských států standardní daň z příjmu právnických osob ve výši dnes až neuvěřitelných 45%. Od roku 1993 se daň postupně začíná snižovat, v roce 1995 na 41%, v roce 1997 na 39%, v roce 2000 na 31%, v roce 2004 na 28%, v roce 2005 na 26%, v roce 2006 na 24% a konečně od máme daň ve výši 21% s vyhlídkou snížení 26 Marková, H. Zákon o daních z příjmů komentář. Praha: C.H.Beck. 2006, s Samostatný základ daně dle 20b ZDP. 28 Z mnohých např. Tatra, Zetor, Škoda. 29 Zemánek, J. Euroekonom Web: Nastal čas zrušit daň z příjmu právnických osob [citováno 19.března.2008]. Dostupný z: 30 Tamtéž. 16

17 až na 19% v roce I poté směřuje vývoj ve středoevropském regionu k dalšímu snižování. Přesto můžeme jen velmi opatrně předvídat, kde bude sazba daně po roce Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v České republice od roku 1999 ukazuje následující tabulka: Na tomto místě bych rád představil zajímavé srovnání. V roce 1995, kdy společnosti platily daň ve výši 41%, činily příjmy státu z této daně zhruba 23% hlavních daňových výnosů (bez sociálního pojištění). V roce 2004 činily výnosy daně z příjmů právnických osob zhruba 21% daňových výnosů státu, sazba daně byla 28%. A to i přesto, že mnoho zahraničních investorů mělo daňové prázdniny 31 a platily daně v nulové výši. Žádný dramatický propad v daňových příjmech státu se tedy nekonal, což v praxi potvrzuje platnost Lafferovy křivky Určité období pro nově příchozí zahraniční investor, kdy platí investor nulovou nebo sníženou daň. 32 Lafferova křivka představuje maximální hranici sazeb daní z příjmů, za kterou již nedochází k nárůstu příjmů státu, ale naopak k poklesu. 17

18 3 Korekční prvky daně z příjmů právnických osob Korekčními prvky daně rozumíme určité mechanismy, které povolují odstranit plošnou tvrdost zákona a pomáhají daňovým subjektům využít jeho změkčení. Bez korekčních prvků by měly všechny právnické osoby před zákonem stejné postavení. Na jednu stranu by byl ZDP podstatně přehlednější a byla by splněna podmínka rovnosti před zákonem, ale na druhou stranu je nutné určité subjekty zvýhodnit. Ne všechny daňové subjekty mají stejné postavení a stejné možnosti. Zatímco některé právnické osoby jsou založeny čistě ke generování co nejvyššího zisku, jiné mají jiné, ať už řídící, veřejné nebo prospěšné účely. ZDP přináší několik možností změkčení a korekci daňového zatížení právnických osob. Můžeme zde zmínit osvobození od daně, ať už celkové nebo částečné, položky snižující základ daně nebo přímou slevu na dani. 3.1 Osvobození od daně z příjmů právnických osob Daňové osvobození znamená, že určitý poplatník je osvobozen od platební povinnosti. Dani zásadně podléhá, ale z důvodu stanovených zákonem je v daném případě od daně osvobozen. 33 Osvobození od daně může být úplné pro určité subjekty nebo věcné, které se váže na určitý předmět daně. Úplné osvobození od daně z příjmů právnických osob se týká podle ZDP ústřední banky České republiky, tj. České národní banky a také nově i veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení, která byla zřízena podle zvláštního předpisu. Částečné (věcné) osvobození od daně z příjmu právnických osob najdeme v 19 ZDP, kde je taxativně vymezeno. Jedná se např. o tyto příjmy: Členské příspěvky podle stanov, statutů, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami atd., výnosy z kostelních sbírek, příjmy 33 Karlíková, M. In Bakeš, M. a kolektiv. Finanční právo 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s

19 z nájemného z bytů a doprovodných služeb v nemovitostech patřících družstvu, příjmy z provozu malých vodních elektráren, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a využití bioplynu a dřevoplynu a další zařízení na alternativní výrobu elektřiny nebo tepla. Dále příjmy státních fondů, příjmy z loterií a podobných her, podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů, příjmy z pronájmu nemovitostí patřících nadaci a mnoho dalších. 34 Zajímavé a v poslední době velmi aktuální v rámci Evropské Unie je osvobození příjmu při převodu zisku, výplaty dividend nebo jiných podílů na zisku, v případě kdy dceřiná společnost vyplácí tento obnos své mateřské společnosti. Osvobození se nevztahuje na podíly na zisku vyplácené společností, která je v likvidaci. Díky novele se osvobození rozšířilo i na příjmy z podílu na zisku vyplácených dceřinou společností, která má sídlo mimo Evropskou unii (spolu se Švýcarskem). V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že text novely není zcela pregnantní a dle dalších výkladů 35 se osvobození použije pouze jednosměrně, tj. vztahuje se pouze na případy, kdy je tento podíl na zisku vyplácen zahraniční dceřinou společností českému daňovému rezidentovi. Z toho tedy vyplývá, že předmětné rozšíření osvobození nedopadá na opačnou situaci, tj. na případy, kdy by český daňový rezident vyplácel podíl na zisku mateřské společnosti umístěné ve státě, který není členem EU. V těchto případech je i od 1.ledna 2008 uplatňován standardní režim, tj. srážková daň ve výši 15% s případným snížením této srážkové daně dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 36 Nově jsou také osvobozeny příjmy z převodu podílů v dceřiné společnosti. Tato úprava by mimo jiné do České republiky měla přitáhnout zahraniční investory a nepřímo by měla vést k tomu, aby ČR nebyla vnímána pouze jako montovna, ale aby sem byla také 34 Podrobně 19 ZDP. 35 Srovnej např. Bachor, V. Změny zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách pro zjištění základu daně schválené pro právnické osoby v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Účetní a daně, 2007, č. 10, s Nesrovnal, J., Nesrovnalová, I. Stabilizace veřejných rozpočtů a daně z příjmů právnických osob vybrané oblasti, 1. část. Daňový expert, 2008, č.1, s

20 například přemísťována sídla různých holdingových struktur. 37 Výše uvedené osvobození platí nejen pro dceřiné společnosti v České republice a v rámci Evropské unie 38, ale překvapivě i pro dceřiné společnosti, které mají sídlo v třetí zemi 39, tedy mimo EU. 3.2 Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob Položky snižující základ daně jsou uvedeny v 20 ZDP. U investiční společnosti, která vytváří podílové fondy, se může od roku 1997 základ daně za jednotlivý podílový fond snížit o rozdíl, o který v předchozím zdaňovacím období výdaje převyšovaly jeho příjmy. Takovéto snížení jde však provést pouze v nejdéle 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, ve které byl tento rozdíl vykázán. 40 Jak jsem psal již výše, u komanditní společnosti se základ daně sníží o částku připadající komplementářům. Tím pádem zůstává fakticky pro společnost jako základ daně ta část hospodaření,která připadá pro komanditisty. Právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání mají možnost odečtení položek podle 20 odst. 7 ZDP. Uvedené právnické osoby mohou nejprve odečíst položky odčitatelné od základu daně podle 34 ZDP a až poté snížit upravený základ daně o 30%, popř. o maximální stanovenou částku (v současné době až 3 miliony Kč). Tyto prostředky však musí použít na krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané prostředky nejsou předmětem daně. V případě, že 30% snížení činí méně než Kč, lze odečíst částku Kč, maximálně však do výše základu daně Tamtéž odst. 1 písm. ze) bod 2. ZDP odst. 3 písm. d) ZDP. 40 Další podmínky v 20 ZDP. 41 Marková, H. Zákon o daních z příjmů komentář. Praha: C.H.Beck. 2006, s

21 Právnická osoba, která byla založena za účelem zisku, si může odečíst dary. Zde platí podobná pravidla jako u fyzických osob, ale u právnických osob platí jiné rozmezí výše darů, které je možné od daňového základu odečíst. U právnických osob je tato výše minimálně 2000 Kč. Dar musí být určen obcím, krajům politickým stranám a hnutím, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona 42, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, školství, policii a další veřejné potřeby. Podobná je situace u darů na financování živelní pohromy. Dar, uplatněný jako položka snižující daňový základ by měl být vždy doložen darovací smlouvou. Nepostačuje tedy výzva k poskytnutí daru či dopis se žádostí o dar. ZDP dále umožňuje snížit základ daně o položky odčitatelné od základu daně podle 34 ZDP. Těmito odčitatelnými položkami jsou, stejně jako u daně z příjmu fyzických osob, daňová ztráta, která vznikla v předchozím zdaňovacím období, odečet reinvestic, odečet na výchovu žáků, odečet výdajů na projekty výzkumu a vývoje. 43 Daňová ztráta musí být vyměřena dle 38n ZDP, nestačí pouze to, že si poplatník ztrátu mnohdy sám chybně vypočítá. Právnické osoby mohly odečítat ztrátu až od roku 1993, podle současné právní úpravy je lhůta na odečtení ztráty 5 let po období, kdy byla ztráta vykázána. Ztrátu si nemohou uplatnit obecně prospěšné společnosti, naopak ostatní subjekty neziskové sféry nejsou z možnosti odpočtu ztráty vyloučeny. Odečíst daňovou ztrátu je právo poplatníka. Na jeho uvážení závisí, v jaké výši a v jakém zdaňovacím období ztrátu jako odčitatelnou položku uplatní. Pokud by tak jednal sám správce daně v rámci daňové kontroly, jednal by nad rámec svých zákonných oprávnění. 44 Taktéž daňová kontrola nezaručuje poplatníkovi právo reagovat na výsledky této kontroly a požadovat po správci daně zohlednění ztráty z minulých let, a to ani tehdy, pokud nebude mít 42 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů. 43 Karlíková, M. In Bakeš, M. a kolektiv. Finanční právo 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne , sp. zn. 153 Sb. O. d. KS 3/2002 Sb. 21

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

1FU350 Daně v účetnictvíčr

1FU350 Daně v účetnictvíčr 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

Daň z příjmů právnických osob univerzální důchodová daň Zákon č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - přímá daň - je určena pro všechny PO

Daň z příjmů právnických osob univerzální důchodová daň Zákon č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - přímá daň - je určena pro všechny PO Daň z příjmů právnických osob univerzální důchodová daň Zákon č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - přímá daň - je určena pro všechny PO Předmětem daně jsou veškeré příjmy z činností a z nakládání

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více