VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava problematiky organizace, ekonomiky a řízení obchodníků s cennými papíry. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je prohloubit posluchačům dosud známá teoreticko-metodická východiska utváření organizace, řízení a pravidel ekonomiky u obchodníků s cennými papíry a seznámit je s inovovanou legislativní úpravou této problematiky v ČR. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Teoreticko-metodická východiska pro vytváření systému organizace a řízení a pravidel ekonomického chování u OCP jako součásti segmentu finančního trhu a jeho regulace 2. Dosavadní legislativní úprava organizace, řízení a pravidel ekonomického chování OCP v ČR a její zhodnocení 3. Inovovaná právní úprava posuzované problematiky a její rozbor K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : Kapitola 9 z knihy: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, autoři: Vladislav Pavlát a Antonín Kubíček,VŠFS, o.p.s., 2004 Kapitoly 1 a 2 z knihy: Kapitálové trhy, autoři: Vladislav Pavlát a kolektiv, Profesional Publishing, 2003 vymezení kategorií finanční trhy a kapitálové trhy a jejich základních úloh v systému tržní ekonomiky; vymezení poskytovatelů finančních služeb a jejich postavení na finančních a kapitálových trzích; obchodník s cennými papíry a jeho místo v komplexu poskytovatelů finančních služeb; specifika obchodníka s cennými papíry, jeho řízení, organizace a pravidel ekonomického chování; zásady regulace obchodníků s cennými papíry vs.pravidla jejich ekonomiky. finanční služby; zásady regulace procesů poskytování finančních služeb a jejich poskytovatelů; investiční služby; investiční nástroje; obchodník s cennými papíry; organizace, řízení a principy ekonomického chování OCP; principy a postupy regulace OCP. 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů; 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; 3. Být schopni zodpovědět tyto otázky: Jaký je rozdíl mezi finančním a kapitálovým trhem?

2 Čím se liší finanční a investiční služby? Jaké jsou základní znaky činnosti obchodníka s cennými papíry? Jaké jsou základní odlišnosti organizace, řízení a pravidel ekonomického chování běžné a.s. a OCP? Jaké ovlivňuje regulace OCP zásady jejich organizace, řízení a pravidla ekonomického chování? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce ) neporozuměli, pokuste se přesně ( písemně ) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Kapitola 10 z knihy: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, autoři: Vladislav Pavlát a Antonín Kubíček,VŠFS, o.p.s., 2004 Příslušná ustanovení zákona č.591/1992sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů Příslušná ustanovení zákona č.15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a..., ve znění pozdějších předpisů Prováděcí předpisy k příslušným ustanovením zákona o cenných papírech postavení OCP na českém kapitálovém trhu a jeho dosavadní vývoj; právní úprava organizace a řízení OCP v českém právu a její jednotlivé vývojové etapy; základní obsahové složky žádosti o povolení k obchodování s cennými papíry; pravidla vnitřního provozu OCP; kapitálová přiměřenost, historie jejího stanovení a její význam pro bezpečnou činnost OCP. organizační, věcné a personální předpoklady pro činnost OCP; základní kapitál OCP; informační povinnost OCP; kvalifikovaná účast na OCP a její nabývání; podmínky pro výkon funkcí u OCP; makléř a jeho postavení u OCP. 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů; 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; 3. Být schopni zodpovědět tyto otázky: Jakými vývojovými etapami prošla právní forma OCP? Jaká je minimální výše základního kapitálu u OCP podle českého práva? Jaké je obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztrát u OCP? Kdo nemůže být členem představenstva a dozorčí rady OCP? K provedení jakých ustanovení zákona o cenných papírech byla vydána vyhláška 466/2002Sb.? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce ) neporozuměli, pokuste se přesně ( písemně ) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné.

3 K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Subkapitola 11.2 z knihy: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy, autoři: Vladislav Pavlát a Antonín Kubíček,VŠFS, o.p.s., 2004 Příslušná ustanovení zákona č../2004sb., o podnikání na kapitálovém trhu Příslušné prováděcí předpisy k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu základní důvody změny legislativní úpravy podnikání na kapitálovém trhu v ČR; vymezení podmínek podnikání obchodníka s cennými papíry; pravidla činnosti a hospodaření OCP; přeměna obchodníka s cennými papíry; převod, zastavení nebo nájem podniku OCP. směrnice Evropského parlamentu a Rady; vedoucí osoba; úzké propojení; obezřetné poskytování investičních služeb; jednoznačná identifikace majetku zákazníka; investiční zprostředkovatel. 1. Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů; 2. Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; 3. Být schopni zodpovědět tyto otázky: Jaké jsou hlavní a doplňkové investiční služby podle českého práva? Za jakých podmínek udělí KCP povolení k činnosti OCP? Kdo nesmí být vedoucí osobou OCP? Jaká jsou pravidla obezřetného poskytování investičních služeb a který přepis je upravuje? Jaké jsou základní principy tvorby a využívání Garančního fondu OCP? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce ) neporozuměli, pokuste se přesně ( písemně ) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto publikacích: Rose P.S.: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing, 1994 Brealey R.A., Myers S.C.:Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se ( písemně ) o řešení následujících problémů: 1. Pojmenujte, popište a vyhodnoťte rozdíly v procesu založení a vzniku běžné a.s. a OCP. 2. Popište a analyzujte rozdíly v procesu tvorby a využívání GF OCP upraveném zákonem o cenných papírech a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.. 3. Vyhodnoťte význam stanovení kapitálové přiměřenosti OCP pro jeho činnost a vypočtěte, na základě zvolených údajů, kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia.

4 Metodické listy pro kombinované magisterské studium předmětu Ekonomika a řízení finančních služeb Metodický list č.3 Název tématického celku: Organizace a řízení institucí kolektivního investování Cíl: základním cílem tohoto tématu je seznámit posluchače s organizací a řízením kolektivního investování, se základními modely institucí kolektivního investování existujícími v praxi a s okruhem hlavních problémů řešených v praktické činnosti těchto institucí. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 1. Fondy kolektivního investování a jejich úloha v ekonomice 2. Organizace a řízení služeb poskytovaných fondy kolektivního investování 3. Strategie činnosti fondů kolektivního investování. K prvnímu dílčímu tématu ( Fondy kolektivního investování a jejich úloha v ekonomice ) si pečlivě prostudujte: Musílek P., Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha 2002,kap.22,23. Kubíček A.- Pavlát,V., Regulace a dozor nad finančními trhy, VŠFS Praha 2004 (kap.1,2,3) Pavlát V. a kol., Kapitálové trhy, Professional Publishing,Praha 2003, kap makroekonomická funkce institucí kolektivního investování - zaměření činnosti fondů a jejich cíle - formy a metody činnosti fondů - kolektivní investování - investiční společnost - investiční fond 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: - Jaké je postavení institucí kolektivního investování na finančních trzích? - Které jsou hlavní cíle fondů kolektivního investování? - Které subjekty vykonávají funkci orgánů dozoru nad činností fondů na kapitálovém trhu? - Které skutečnosti jsou předmětem regulace a dohledu nad činností fondů na kapitálovém trhu? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné.

5 K druhému dílčímu tématu ( Organizace a řízení služeb poskytovaných fondy kolektivního investování ) si pečlivě prostudujte: Musílek P., Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha 2002,kap.22,23. Kubíček A.- Pavlát,V., Regulace a dozor nad finančními trhy, VŠFS Praha 2004 (kap.1,2,3) Pavlát V. a kol., Kapitálové trhy, Professional Publishing,Praha 2003, kap.1.5 Dobře si zapamatujte vymezení a chararakteristiku těchto základních pojmů: - institucionální investor - manažer portfolia - interní a externí správa portfolií cenných papírů - investiční supermarket - globální fondy - střešní fondy a fondy fondů 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: - Čím se liší organizace a řízení investičních fondů od běžných forem a metod řízení jiných podniků? - Jak se do organizace a řízení investičních společností a fondů promítá samoregulace? - Jak jsou upraveny vztahy investiční společnosti a investičního fondu? - Podle kterých kriterií lze klasifikovat investiční fondy? - Které druhy investičních fondů znáte? - Jaká jsou specifika jednotlivých forem investičních fondů? - Kterým institucím lze svěřit externí správu portfolia fondů? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. K třetímu dílčímu tématu ( Strategie činnosti fondů kolektivního investování ) si pečlivě prostudujte: Musílek P., Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha 2002,kap.22,23. Kubíček A.- Pavlát,V., Regulace a dozor nad finančními trhy, VŠFS Praha 2004 (kap.1,2,3) Pavlát V. a kol., Kapitálové trhy, Professional Publishing,Praha 2003, kap volba a formování investiční strategie - úloha správce portfolia při tvorbě investiční strategie - pravomoc správce portfolia a jeho vztah k vedení investiční společnosti a/nebo investičního fondu - východiska aktivní a pasivní strategie investování a rozdíl mezi nimi - měření výkonnosti fondů - investiční strategie

6 - strategie pasivních fondů - cost averiging - pyramidová technika - modelové investování - hedging (zajištění portfolia) 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: - Čím se liší aktivní strategie fondů od pasivní strategie? - Uveďte hlavní metody měření výkonnosti fondů a charakterizujte rozdíly mezi jednotlivými metodami - Jaký charakter mají burzovně obchodované fondy? - Jakým způsobem je prováděno zajištění fondů? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné.

7 Metodické listy pro kombinované magisterské studium předmětu Ekonomika a řízení finančních služeb Metodický list č.4 Název tématického celku: Ekonomika a organizace burz cenných papírů Cíl: základním cílem tohoto tématu je seznámit posluchače s ekonomikou a řízením burz cenných papírů a s jejich vnitřní organizací s přihlédnutím k samoregulaci burz a s okruhem hlavních problémů řešených v praktické činnosti těchto institucí. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 1. Systém burzy 2. Ekonomika, organizace a řízení burzy cenných papírů 3. Samoregulace burzy cenných papírů K prvnímu dílčímu tématu ( Systém burzy cenných papírů ) si pečlivě prostudujte: Pavlát V., Burzy cenných papírů, VŠFS Praha 2003, kap.5, Exkurs 3., kap charakteristika funkcí jednotlivých subsystémů systému burzy cenných papírů - systém burzy - subsystém burzy a jeho funkce - subsystém obchodování - subsystém vypořádání burzovních obchodů - subsystém informační - subsystém regulační a kontrolní 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: - Co je základní funkcí systému burzy cenných papírů? - Jak funguje subsystém obchodování? - Jak funguje subsystém vypořádání burzovních obchodů? - Jak funguje informační subsystém? - Jak funguje regulační a kontrolní subsystém? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. K druhému dílčímu tématu ( Ekonomika, organizace a řízení burzy cenných papírů ) si pečlivě prostudujte: Pavlát V., Burzy cenných papírů, VŠFS Praha 2003, kap.1, Exkurs 2, kap.6.4

8 - burzovní komora - burzovní komisař - generální tajemník burzy - segment burzovního trhu - členský princip - podmínky členství v burze - valná hromada členů burzy - hospodaření burzy 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: - Kterými hlavními specifickými znaky se burza cenných papírů odlišuje od jiných podniků finanční sféry? - Proč si evropské burzy zachovaly odlišné orgány lišící se od podnikových? - Kterými specifiky se vyznačuje řízení burz cenných papírů? - Uplatňuje se v hospodaření burz cenných papírů výrazně ziskový princip? - Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné K třetímu dílčímu tématu ( Samoregulace burzy cenných papírů ) si pečlivě prostudujte: Pavlát V., Burzy cenných papírů, VŠFS Praha 2003, kap.1 Exkurs 1. - princip samoregulace - formy samoregulace Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů - samoregulace 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: - V čem spočívá princip samoregulace v podmínkách burz cenných papírů? - Jakým způsobem jsou vymezeny hranice samoregulace burz? - V čem konkrétně BCPP a.s. může uplatňovat princip samoregulace? - V čem spatřujete význam samoregulace? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné

9 Metodické listy pro kombinované magisterské studium předmětu Ekonomika a řízení finančních služeb Metodický list č.5 Název tematického celku: Riziko a řízení banky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Vysvětlit přístup a metody pro řízení banky se zohledněním rizika Tento tematický celek je rozložen do těchto dílčích témat: a) metoda RAROC b) metoda RAVA Základní literatura k prvnímu z těchto dílčích témat je uvedena níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: o Proces získávání a využívání kapitálu o Alokace rizikově upraveného kapitálu jednotlivým podnikatelským aktivitám o Hlavní součásti metody RAROC o Výchozí předpoklady pro zavedení RAROC o Výhody a nevýhody metody RAROC Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o hodnotová střediska a kvantifikace rizika o risk capital o funds transfer pricing o identifikace neúrokových výnosů a nákladů o alokace neúrokových nákladů o výpočet přidělení rizikového kapitálu 1. Dobře porozumět zejména problémům nákladovosti kapitálu, podmínek jeho alokování a přiřazování rizika 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy o RAROC o ROE, COE, tvorba a ničení hodnoty 3. Zodpovědět tyto otázky a. Vysvětlete pojem RAROC! b. Proč se metoda RAROC zavádí a jaké jsou její hlavní přínosy? c. Jaké jsou hlavní předpoklady pro aplikování metody RAROC v bance a jaký je jejich účel? Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému, či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. Ke druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte literaturu uvedenou níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: o Vztah tvorby hodnoty a rizika o Ukazatele orientované na měření růstu hodnoty o Finanční výkonnost jednotlivých oblastí podnikání o Předpoklady pro využití metody RAVA

10 o Implikace metody RAVA pro řízení banky Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o RAVA Risk Adjusted Value Added o Business Line oblast podnikání o zaměření na tvorbu hodnoty o dobrý x špatný růst 1. Dobře porozumět zejména problémům dobrého a špatného růstu 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy o RAVA o Rizikový kapitál o Segmentace a hodnocení ziskovosti produktů 3. Zodpovědět tyto otázky a. Z jakého důvodu se přechází od tradičních ukazatelů růstu k ukazatelům měřícím tvorbu hodnoty? b. Umíte porovnat oba typy ukazatelů? c. Na čem je založena metoda RAVA? d. Čím se liší metoda RAVA od metody RAROC? e. Jaké jsou předpoklady pro zavedení metody RAVA v bance? Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému, či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny (zdroje) Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v: - Ziegler, K, Žalman, L. a kol.: Finanční řízení bank, Bankovní institut, Šenkýřová B. a kol.: Bankovnictví I. a II. Grada Publishing Opatření ČNB - Výroční zprávy zahraničních bank (Barclay s, Llods TSB, Societé Generale apod.) Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení těchto problémů: (uvést 2 4 taková zadání, při jejichž řešení může student prokázat pochopení a znalost dané látky) a. Popište produkty a segmenty, pro které by bylo možno uplatnit metodu RAVA b. Zpracujte přehled hlavních předpokladů pro aplikování Metody RAROC v bance a zhodnoťte nároky na jejich zavedení Metodické listy pro kombinované magisterské studium předmětu Ekonomika a řízení finančních služeb Metodický list č.6

11 Název tematického celku: Hodnota banky, efektivnost a její měření Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je Vysvětlit přístup a metody pro měření a vyhodnocování efektivnosti banky Tento tematický celek je rozložen do těchto dílčích témat: a) Kritéria efektivnosti banky b) Ukazatele pro hodnocení úspěšnosti banky Základní literatura k prvnímu z těchto dílčích témat je uvedena níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: o porovnání přístupů pro měření hodnoty banky o SVA Shareholder Value Added o Alokace kapitálu a přiřazení rizik o Aplikace SVA v bance Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o SVA o ROE, COE, EPS, FCF, Net Income o Měření hodnoty zákazníka pro banku o Segmentace banky pro měření SVA 1. Dobře porozumět problému měření hodnot banky pro akcionáře 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy o COE, EPS, Cash flow, ROE 3. Zodpovědět tyto otázky a. Jaká je výhody přístupu SVA oproti dříve užívaným metodám hodnocení? b. Jak se měří hodnota zákazníka pro banku? c. Popište obvyklé úrovně reportingu v bance! d. Vysvětlete význam segmentace pro měření SVA! e. Jaké jsou hlavní aplikace SVA v bance? Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému, či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. Doporučená literatura: - Bauer, James L.: Creating Value for Shareholders, IRBC Papers, Výroční zprávy zahraničních bank (Barclay s, Llods TSB, Societé Generale apod.) Ke druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte literaturu uvedenou níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: o hledisko pro hodnocení banky o hledisko akcionáře a investora o hledisko regulátora o hledisko auditora o hledisko klientů o hledisko vnitřních procesů o ostatní hlediska o ukazatele pro hodnocení efektivnosti a atraktivnosti banky

12 Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o efektivnost a její ukazatele o finanční výkonnost banky o kapitálové investice o návratnost, hodnota pro akcionáře o rating banky 1. Dobře porozumět těmto problémům: finanční výkonnost banky, návratnost kapitálu 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: o TSR, FCF 3. Zodpovědět tyto otázky a. Z kterých hledisek hodnotí banku akcionáři a investoři? b. Navrhněte ukazatele výkonnosti pro universální stabilizovanou banku! c. Jak se měří hodnota banky pro akcionáře? d. Které ukazatele banky sledují burzy? e. Jak posuzuje činnost banky regulátor? Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému, či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. Základní literatura ke třetímu z těchto dílčích témat je uvedena níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: o externí informace o akcionáři o investoři a investiční analytici o regulátor o burza o veřejnost o interní informace o EIS informace pro vrcholové vedení o MIS informace pro management o EWS signály včasného varování o Zaměstnanci o organizace procesu poskytování externích a interních informací Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o Manažerský informační systém o Výroční zpráva o Zpráva auditora o Due diligence o Konsolidované výkazy, auditované výkazy o Manažerské účetnictví versus finanční účetnictví o Hlášení ČNB 1. Dobře porozumět těmto problémům: vztah finančního a manažerského účetnictví, konsolidované četní výkazy

13 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy o EIS, EWS, MIS, Due diligence 3. Zodpovědět tyto otázky a. Jaký je hlavní účel manažerského informačního systému a kdo jsou jeho uživatelé? b. Jak je informační povinnost banky vůči regulátorovi? c. Jaká je struktura a obsah hlášení banky pro ČNB? d. Co je banka povinna oznamovat burze? e. Kdo je v bance odpovědný za poskytování externích informací? Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému, či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny (zdroje) Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v: - Ziegler, K, Žalman, L. a kol.: Finanční řízení bank, Bankovní institut, Šenkýřová B. a kol.: Bankovnictví I. a II. Grada Publishing Opatření ČNB - Zákon o bankách - Zákonná ustanovení a vyhlášky týkající se povinností emitentů akcií obchodovaných na burze Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení těchto problémů: (uvést 2-4 taková zadání, při jejichž řešení může student prokázat pochopení a znalost dané látky) a. Navrhněte osnovu zprávy due diligence b. Posuďte vztah ceny akcie a hodnoty banky podle metody, kterou si zvolíte

14

Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb. Metodický list číslo 1

Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb. Metodický list číslo 1 Metodický list číslo 1 Cílem předmětu je prohloubit základní znalosti posluchačů v oblasti ekonomiky a řízení banky získané během předchozího studia,a to s orientací na hlubší poznatky o sledování a rozborů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení. 1 Anotace předmětu Kontrola a audit v pojišťovnách Předmět spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu a odpovědnost auditora, chování

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1 Rozsah: 2/0 8 ZK 5 kreditů Pro pres i kombi: Zakončení: zkouška Požadavky ke zkoušce: 1.úspěšné absolvování průběžných testů a závěrečného předzkouškového testu, 2. vypracování a včasné předložení seminární

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Peníze, úrok a finanční trh Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače

Více

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych)

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní právo 2 Název tématického celku: Správní trestání Základním cílem tematického celku je objasnit strukturu právních deliktů, a vysvětlit právní rámec

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku 2 navazuje na Zdroje financování podniku 1a

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Výkon státní správy orgány veřejné správy Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Živnostenské podnikání I. Tematický celek je věnován výkonu státní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Charakteristické rysy managementu veřejné správy Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

předmětu "Marketing v pojišťovnictví"

předmětu Marketing v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu "Marketing v pojišťovnictví" Název tématického celku: Co je marketing a marketingový systém řízení a dále plánovací fáze marketingového

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS Etika ve veřejné správě (N_EtVS) Magisterské studium Garant předmětu:. PhDr. Marek Matějka Vyučující:.. PhDr. Marek Matějka, Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.: 2/3 Rozsah studijního předmětu:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Pojistný trh

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Pojistný trh Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistný trh Název tématického celku 1 : Pojistný trh jako součást finančního trhu. Cíl: Objasnit pojistný trh jako místo, kde se potkává

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Zákonné pojištění úvod do problematiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače se

Více

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky, právní rámec existence a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven

Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním trhu. Výklad bude vycházet především z aktuálního

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Název tématického celku: Trh, stát a neziskový sektor regulátory v životě společnosti Cíl: Seznámit studenty s problematikou

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách

Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách Cílem předmětu Řízení rizik ve finančních službách je vysvětlit pojem finančních rizik, výklad základních metodických postupů uplatňovaných zejména

Více

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí Cíl tématického celku: Hlavním cílem tohoto tématického okruhu je objasnit způsoby výkonu místní správy ve Švédsku a v Nizo, tj. ve dvou významných členských státech Evropské unie. Dále pak seznámit studenty

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Vítáme Vás v kurzu Účetnictví veřejného sektoru, v němž byste měli získat základní znalosti o účetnictví subjektů působících

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Hodnota banky, efektivnost a její měření. Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška

Hodnota banky, efektivnost a její měření. Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška Hodnota banky, efektivnost a její měření Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška 2-2006 Hodnota pro akcionáře Přístup k řízení společností a techniky měření výsledků

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Zdravotní pojištění

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Zdravotní pojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Zdravotní pojištění Název tématického celku: Úvod do systému zdravotního pojištění a přehled právních předpisů Cíl: Seznámit posluchače

Více

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodický list č.1. Název tématického celku: Orgány a instituce ES, jejich postavení,úloha a význam pro finanční sféru členských

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 Tématické celky: 1. Vývoj marketingu měst a obcí; specifika marketingu služeb a neziskových organizací. 2. Typologie měst; životní cyklus místa; město/obec a

Více

Sociologické problémy současného světa

Sociologické problémy současného světa Sociologické problémy současného světa Školní rok 2005/2006 letní semestr Přednášející: Prof. Ing. František Zich, DrSc Cíl předmětu: Seznámit studenty s problematikou otevřených aktuálních otázek soudobého

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Název tematického celku: Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná politika II Metodický list číslo 1 Tematický celek Občanská společnost v demokratickém systému Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě Cíl tématického celku: Výuka bude zaměřena na přehled historického vývoje bankovnictví v Evropě, s důrazem na české země od doby středověku až druhé poloviny 20. století. Jejím cílem je seznámit studenty

Více

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o.

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o. 1 Metodický list I Upozornění: Baloušek R. Schránil P. Harmonizace účetnictví (sylabus přednášek) VŠFS, Praha 2007, ISBN 978-80-86754-89-5 jsou základní materiál pro výuku tohoto předmětu. Probíhá hlavně

Více

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie Sociologie (B_Soc) Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. Bakalářské studium Garant předmětu:. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Vyučující:.. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Mgr. O. Roubal prof. Ing. F. Zich, DrSc. PhDr.

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Účetnictví pojišťoven Název tématického celku: Metodika účetnictví I. Cíl: Získat základní znalosti o účetnictví pojišťoven. V této části

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Regionální ekonomika Název tématického celku: Úvod do regionální ekonomie, Teorie lokalizace Cíl: Seznámit posluchače se základními

Více

Metodický list pro vr3ph soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu N_LS LOGISTICKÉ SYSTÉMY

Metodický list pro vr3ph soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu N_LS LOGISTICKÉ SYSTÉMY Cíl tématického celku: Základním cílem tohoto tématického celku je vysvětlit, upřesnit a objasnit pojem logistiky, její funkci a postavení jako strategického faktoru konkurenceschopnosti podniků. Prezentovat

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika. 1 Anotace předmětu Auditing B_Aud Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu Strana 4922 Sbírka zákonů č. 424 / 2017 424 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku systematicky vysvětluje podstatu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 1 Název tématického celku: Charakteristika investičního bankovnictví a základní charakteristiky investičních obchodů.

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného NMgr. studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného NMgr. studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného NMgr. studia Název tématického celku: Východiska marketingu v pojišťovnictví, jeho obsah a smysl Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné na finančním

Více

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Název tematického celku: Mezinárodní vztahy v Evropě od třicetileté války do francouzské revoluce Cíl: Základním cílem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Sociologické teorie moderní společnosti

Sociologické teorie moderní společnosti Sociologické teorie moderní společnosti N_STMs_1 Magisterské studium 2009/2010 Garant předmětu: prof. Ing. František Zich, DrSc. Vyučující: prof. Ing. František Zich, DrSc. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D.

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 1 Metodický list č 1.

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 1 Metodický list č 1. Metodický list č 1. Název tématického celku: Elementární statistické zpracování 1 - Kolekce a interpretace statistických dat, základní pojmy deskriptivní statistiky. Cíl: Základním cílem tohoto tematického

Více