Závěrečný účet svazku obcí za rok 2013 Rozbor hospodaření VSOZČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet svazku obcí za rok 2013 Rozbor hospodaření VSOZČ"

Transkript

1

2 VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH zapsané do registru sdružení vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne , registrační číslo 7/1993 Závěrečný účet svazku obcí za rok 2013 Rozbor hospodaření VSOZČ Úvod 1) Hospodaření VSOZČ 2) Investiční výstavba VSOZČ a) Úvod b) Stavební investice na území Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje c) Stavební investice na území Plzeňského kraje d) Automatizace objektů e) Strojní investice 3) Majetek VSOZČ Přílohy: 1. Plnění rozpočtu VSOZČ za rok A Rozvaha 2.B Výkaz zisku a ztráty 3.A Přehled přijatých investičních dotací, grantů EU a příspěvků na investice v roce B Dlouhodobé závazky VSOZČ k C Majetek zatížený zástavním právem k Plán investic pro Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj na rok Plán investic pro Plzeňský kraj na rok Přírůstky majetku za rok Hodnota majetku VSOZČ k Čerpání investic za rok 2013 v Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji 9. Čerpání investic za rok 2013 v Plzeňském kraji 10.A Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok B Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Úvod Dne uplynulo 20 let od registrace VSOZČ. Současný dobrovolný svazek obcí byl založen s názvem Vodohospodářské sdružení obcí Karlovarska (VSOK) podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. jako zájmové sdružení právnických osob. Zakladateli zájmového sdružení právnických osob bylo 40 obcí okresu Karlovy Vary. Za dobu své existence se počet jeho členů více jak zdvojnásobil. K bylo členy VSOZČ celkem 91 měst a obcí. Z Karlovarského kraje (53 měst a obcí), Plzeňského kraje (31 měst a obcí), Středočeského kraje (2 obce) a Ústeckého kraje (5 měst a obcí). Jako vkladatelé zůstávají v našem svazku obcí dva dobrovolné svazky obcí a to Vodárenské sdružení obcí Halže a Svazek obcí Vejprtska. VSOZČ působí na území o rozloze km 2 (3% rozlohy ČR), v kterém bydlí trvale 183 tis. obyvatel (1,7% občanů ČR). Další údaje o našem sdružení jsou uvedeny v publikaci 20 let péče o vodní hospodářství která k tomuto jubileu byla vydána. -1-

3 V průběhu roku 2013 se počet členů našeho dobrovolného svazku obcí nezměnil. Činnost svazku byla řízena usneseními Valné hromady VSOZČ a usneseními Rady VSOZČ. Valná hromada zasedala v průběhu roku 2013 dvakrát. Obě zasedání byla řádná. Rada jednala v průběhu roku 2013 pětkrát, z toho tři jednání byla mimořádná. Valná hromada VSOZČ na svém řádném jarním zasedání konaném v Karlových Varech schválila m.j. závěrečný účet našeho svazku obcí za rok 2012, plány investic na roky 2013 a 2014 a plány činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok Za odstoupivšího Ing. Otmara Homolku zvolila členem Rady RNDr. Jaroslava Růžičku. Na svém podzimním zasedání konaném opět v Karlových Varech schválila Valná hromada VSOZČ vodné a stočné pro rok 2014 a rozpočet na rok Za odstoupivší Miluši Buriánovou zvolila členkou finančního výboru VSOZČ Ing. Marcelu Kubicovou. Rada VSOZČ na každém svém jednání m.j. podrobně projednávala záležitosti se získáváním finančních prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury členů a vkladatelů našeho svazku obcí a plnění plánu investiční výstavby. Finanční výbor provedl v roce 2013 kontrolu náležitostí účetních dokladů a kontrolu příjmové a výdajové části rozpočtu. Kontrolní výbor provedl v srpnu 2013 kontrolu plnění výkonových ukazatelů ze Smlouvy o provozování mezi Vodakvou a VSOZČ. Dále projednal výbor anonymní dopis Platících a trpících občanů nucených využívat služeb VAKu a provedl kontrolu dokončené stavby ČOV Loučná pod Klínovcem Návrh závěrečného účtu, resp. rozboru hospodaření svazku za rok 2013 je zpracován v souladu s částí pátou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Před projednáním a schválením Valnou hromadou VSOZČ bude závěrečný účet : a) projednán v Radě VSOZČ, b) zveřejněn ve všech obcích, které jsou členy sdružení a na úřední desce VSOZČ. 1) Hospodaření VSOZČ Dobrovolný svazek obcí účtuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů číselné řady 7 a hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle schváleného rozpočtu. Rozpočet VSOZČ na rok 2013 byl sestaven a schválen na 45. zasedání Valné hromady dne s příjmy a výdaji včetně financování tis.kč. V průběhu roku byl rozpočet změněn jedním rozpočtovým opatřením, kterým se původní rozpočet snížil na tis.kč v příjmech i výdajích včetně financování. Bylo to především z důvodu nižšího čerpání dotací, příspěvků a úvěrů oproti původně plánované výši dle plánu investic schváleném v květnu roku Skutečné příjmy VSOZČ v roce 2013 dosáhly nakonec celkové výše tis.kč (viz příloha č. 1). Byly tvořeny nájemným od Vodakvy ve výši tis.kč, výnosy z dividend tis.kč, příjmy z investičních dotací a příspěvků na investice celkem za tis.kč (viz příloha č. 3.A), příjmy z vodného a stočného od Vodakvy za vodu provozně užitou ve výši tis.kč a ostatními příjmy celkem za 571 tis.kč. Investiční výdaje VSOZČ v roce 2013 činily celkem včetně DPH (spolu s fiktivními platbami DPH u přenesené daňové povinnosti) tis.kč, z toho z vlastních zdrojů tis.kč a z cizích zdrojů, tj. z investičních dotací, příspěvků a úvěrů, tis.kč. Neinvestiční výdaje VSOZČ činily v roce 2013 celkem tis.kč. Největší měrou se na těchto výdajích podílely nákladové úroky z úvěrů a půjček ve výši tis.kč, služby Vodakvy za tis.kč a voda převzatá od Vodakvy spolu s odkanalizováním a čištěním vody odpadní celkem za tis.kč, vše v cenách včetně DPH. -2-

4 Svazek v roce 2013 vynaložil celkem tis.kč na splácení investičních úvěrů a půjček, z toho tis.kč představuje úplné splacení překlenovacího úvěru na předfinancování dotace na projekt "Čisté vody horního Krušnohoří", německo-český projekt odvádění a čištění odpadních vod (Loučná - ČOV a kanalizace, Vejprty - kanalizace) z již obdržených dvou plateb dotace z programu Cíl 3 (viz příloha č. 3.B). Ukazatel dluhové služby, tj. podíl splátek úvěrů a půjček včetně úroků k celkovým vlastním příjmům (bez dotací), činil v roce ,35 (v r ,27, v r ,30). Od roku 2010 sestavuje svazek v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. výkaz zisků a ztrát (příloha č. 2.B). Vykázaný zisk ve výši tis.kč je účetním výsledkem hospodaření před zdaněním. Po rozdělení nákladů a výnosů z hlediska daně z příjmů (např. dividendy jsou už zdaněné srážkovou daní) a po úpravách daňového základu předpokládáme daň z příjmu ve výši 303 tis.kč. Daňové přiznání bude zpracováno daňovým poradcem panem Ing. Zdeňkem Morávkem. Přezkoumání hospodaření a finanční audit účetní závěrky svazku za rok 2013 byl proveden na základě smlouvy schválené Valnou hromadou VSOZČ s auditorkou paní Ing. Jitkou Náhlovskou, Ph.D., která o tom vydala závěrečné zprávy (v příloze č. 10.A a 10.B). 2) Investiční výstavba VSOZČ a) Úvod V roce 2013 probíhala realizace plánu investic v souladu se schválenými plány. V září došlo k úspěšnému dokončení stavby Čisté vody horního Krušnohoří podporované z programu Cíl III. a současně v závěru roku došlo k přidělení podpory dalšímu projektu z tohoto programu. Dlouhodobě spolupracujeme s krajskými úřady na realizaci akcí podporovaných z regionálních dotací. Pokračují projektové práce na doplnění technologie úpravy vody na ÚV Březová o stupeň ultrafiltrace, který zajistí stabilitu kvality vody i v případě kvalitativních výpadků surové vody. Současně tato technologie garantuje bakteriologickou nezávadnost veškeré vyrobené vody. V březnu byla zprovozněna pilotní ultrafiltrační jednotka a v závěru roku bylo na základě zkušeností z pilotní jednotky zahájeno výběrové řízení na dodavatele této technologie. Nadále pokračuje trend nízkých cen za realizaci stavebních prací, který způsobuje enormní tlak dodavatelů na investora během jejich realizace. Celkově lze konstatovat, že plán byl plněn, kromě akcí které je možné realizovat pouze za podpory přidělení dotace a drobných akcí na které nebylo možno získat v roce 2013 stavební povolení. Jedná se především o některé liniové stavby, kde přetrvávají problémy s vyjasněním podmínek, za kterých je umožněn vstup na pozemky. b) Stavební investice na území Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje Abertamy - Pernink - odkanalizování a rozšíření ČOV Odvedení odpadních vod z Abertam a Hřebečné čerpáním do Perninku včetně rozšíření ČOV Pernink. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Probíhají projektové práce na stavební povolení. Bochov, D. Lomnice - ČOV Přestavba nevyhovujícího septiku na ČOV. Stavba je dokončena, zkolaudována. -3-

5 Božičany - kanalizace Odvedení odpadních vod z Božičan čerpáním do Nové Role. Stavba byla zahájena v 09/2013 po potvrzení dotace MZE, práce probíhají. Čisté vody horního Krušnohoří (Loučná pod Klínovcem, Vejprty) Dostavba kanalizační sítě ve Vejprtech a výstavba nové kanalizace a ČOV v Loučné pod Klínovcem. Akce jsou dokončeny, zkolaudovány v termínu. Dalovice - propojení vodovodů Probíhá projektová příprava. Dalovice, Nad řekou - kanalizace Náhrada volné výusti čerpací stanicí. Akce je dokončena, zkolaudována v termínu. Hroznětín, Ruprechtov kanalizace Odkanalizování Ruprechtova čerpáním na ČSOV Velký Rybník a dále na ČOV Hroznětín. Kolaudačního řízení bylo dokončeno. Chyše - kanalizace a ČOV Dostavba kanalizační sítě a nové ČOV. Proběhl výběr dodavatele, akce byla zahájena v prosinci a dále pokračuje. Jáchymov, Mariánská -likvidace ŠN Zrušení nevyhovující štěrbinové nádrže. Bude následovat po dokončení výstavby ČOV Mariánská. Připraveno k realizaci. Jáchymov,Mariánská, ČOV Výstavba nové ČOV pro kanalizační systém Mariánské. Probíhá montáž technologie, akce je před dokončením. K. Vary - rekonstrukce vodovodů a kanalizací Rekonstrukce jednotlivých úseků dle požadavků města a technického stavu. Probíhá průběžná realizace. Všechny zařazené akce byly dokončeny. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů + kalová koncovka Akce byla dokončena. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce vnějšího pláště Dílčí přípravné stavební práce jsou dokončeny, proběhl výběr dodavatele a připravuje se realizace. K. Vary, Březová, ÚV ultrafiltrace Akce pro zkvalitnění upravené vody s ohledem na možné zhoršení kvality surové vody. Proběhla projektová příprava a ověřovací provoz zkušebních jednotek. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, nyní běží další lhůty před uzavřením smlouvy. K. Vary, Tašovice - propojení vodovodů Vymístění vodovodů ze soukromých pozemků a dokončení zokruhování. Probíhá příprava realizace. -4-

6 Kolová - čerpací stanice a výtlak směr Pila Náhrada nevyhovujícího septiku čerpací stanicí. Proběhlo stavební řízení a výběrové řízení. Akce je dokončena a zkolaudována v termínu. Kovářská - Háj vodovod Zajištění deficitní oblasti Háje pomocí kapacitního zdroje v Kovářské. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele s neočekávaně vysokou nabídkovou cenou. Akce je připravena k realizaci. Kovářská - svod do obce Výměna části vodovodu v obci. Proběhla realizace, akce je dokončena. Lužná - Komenského kanalizace Vybudování soustavné kanalizace pro zamezení další kontaminace potoka od jednotlivých nemovitostí. Proběhla soutěž na dodávku a akce byla zahájena. Měděnec - ČOV + dostavba kanalizace Přestavba nevyhovujícího septiku na ČOV. Proběhlo stavební řízení a běží soutěž na dodávku stavby. Nová Role - kanalizace levý břeh Rolavy Odkanalizování lokality bez splaškové kanalizace. Po vydání stavebního povolení a výběru zhotovitele byla akce zahájena. Nová Role, ČOV rozšíření Rekonstrukce a zkapacitnění ČOV pro možnost zpracování odpadních vod z okolních lokalit. Po změně koncepce ČOV probíhá projektová příprava prováděcí dokumentace. Ostrov, H. Žďár - ČS + vodovod Rekonstrukce objektu čerpací stanice a vodovodních propojů. Probíhají stavební práce na objektu. Vodovod je dokončen. Ostrov, Horní Žďár - vodovod pro Krásný Les je dokončen a zkolaudován. Ostrov, Kfely vodovod Rozšíření vodovodu do okrajové části města. Probíhá realizace stavby. Otovice, V Březinkách Zkapacitnění vodovodu v oblasti Otovic. Akce je dokončena a zkolaudována v termínu. Pšov, Novosedly - ČOV Náhrada nevyhovující štěrbinové nádrže balenou ČOV. Akce je dokončena a zkolaudována. Sadov, Bor - kanalizace (III. etapa) stoka C Další etapa napojení Boru na kanalizační síť K. Varů. Stavba je dokončena a zkolaudována v termínu. Teplá, Havlíčkova kanalizace Náhrada volné výusti čerpací stanicí a doplnění kanalizační sítě. Akce je dokončena a zkolaudována. -5-

7 Teplá, Nádražní vodovod Prodloužení vodovodu v okrajové části města Probíhá projektová příprava. Vejprty, ČOV - stanice pro příjem kalů Přestavba nádrže na LTO na kalové silo. Bylo vydáno stavební povolení, připraveno k realizaci, probíhá soutěž na zhotovitele. Velichov - kanalizace levý břeh Náhrada volné výusti čerpací stanicí a výtlakem na ČOV a rozšíření kanalizační sítě obce. Akce je dokončena a zkolaudována v termínu. Žlutice, ÚV - kalová koncovka Náhrada nevyhovujících kalových polí čerpáním kalů do kanalizační sítě Žlutic. Výstavba výtlaku je dokončena, probíhá kolaudační řízení a ověřovací provoz. Akce mimo plán Bochov, Nádražní ulice kanalizace Dokončení akce z roku Boží Dar rekonstrukce výtlaku z ÚV myslivny Dokončení akce z roku 2012 Hájek, Nová Víska kanalizace Poplatky za věcná břemena. Jáchymov, Klínovec - vodovod a kanalizace Poplatek za jistič. Ostrov, Dolní Žďár - kanalizace Poplatky za věcná břemena. Otročín, Měchov vodovod Poplatky za věcná břemena. Teplá - Betlém, Klášter vodovod Doplatek za zaměření. Teplá, Mrázov vodovod Poplatky. Útvina - dostavba kanalizace Platba za věcná břemena Žlutice - intenzifikace a modernizace ČOV Poplatek. Projektová dokumentace -6-

8 Bečov - VDJ Krásné Údolí - zásobní řad Projekt ve stadiu územního řízení. Bochov, Dl. Lomnice připojení na SV Žlutice Zpracování PD pro územní rozhodnutí Bochov, Kozlov vodovod Zpracovaná PD dle požadavku obce, k realizaci v roce 2014 Boží Dar - osada Klínovec, vodovod a kanalizace Dílčí projekty na akci Božího Daru. Akce je dokončena. Bublava - vodovod a ÚV Poplatky Karlovy Vary - vdj. Hřbitovní Rozšíření akumulace pro oblast Drahovic a lázeňského území Karlovy Vary vodovod Tuhnice Stará Role Ve stadiu přípravy pro územní rozhodnutí. Krásný Jez - zásobování pitnou vodou Před vydáním stavebního povolení Loučná, Háj odkanalizování Vydáno stavební povolení, požádáno o podporu z programu Cíl III. Mírová kanalizace Vydáno stavební povolení na akci Nové Hamry - ČOV a kanalizace Probíhá územní řízení. Otročín,Brť kanalizace Zpracovává se projekt k územnímu řízení. Pšov, ČOV Probíhá zpracování PD. Sadov,Rejda- splašková kanalizace Dílčí projekt koncepčního řešení, vydáno stavební povolení. Stanovice, Dražov - kanalizace Vydáno stavební povolení, připraveno k realizaci. Štědrá - kanalizace a ČOV Zpracován projekt k územnímu řízení Teplá, Nová farma likvidace odpadních vod -7-

9 Vydáno stavební povolení. Vejprty,Nové Zvolání odkanalizování Vydáno územní rozhodnutí, probíhá další fáze projektu. Vojkovice, Jakubov vodovod Vydáno uzemní rozhodnutí. Vrbice kanalizace a ČOV Vydáno územní rozhodnutí, probíhá zpracování dalšího stupně PD. Žlutice, Veselov, Ratiboř vodovod Zpracován projekt k územnímu rozhodnutí. c) Stavební investice na území Plzeňského kraje Bezdružice, ČSA (bezejmenná), kanalizace vodovod Akce řeší výstavbu nové kanalizační stoky v ul. a rekonstrukci vodovodního řadu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavbu kanalizace naší projekcí. Vodovod bude vyměněn provozním střediskem vodovodů Stříbro v příštím roce. Na podzim nebyl povolen SÚSPK vstup do komunikace Akce bude hrazena z finančních prostředků VSOZČ a města Bezdružice. Cebiv - kanalizace Stavba je dokončena a je vydán kolaudační souhlas. Zhotovitelem stavby na základě zadávacího řízení bylo provozní středisko kanalizace jih. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ a stala se jejím majetkem. Ctiboř, vdj. rozšíření vodojemu Akce řeší zvětšení objemu akumulace vody přístavbou 3. akumulační komory. V současné době je vybrán dodavatel stavby, kterým je firma EKO KV s.r.o. Karlovy Vary. Je předáno staveniště, stavba bude zahájena v příštím roce a bude hrazena z finančních prostředků VSOZČ potažmo Vodárenského sdružení obcí Halže. Halže ČOV Akce řeší výstavbu nové ČOV. Stávající ČOV bude odstraněna. Stavba je zahájena, zhotovitelem stavby je firma Bross s.r.o, která byla úspěšná v zadávacím řízení. Akce je hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Halže, Svobodka, ÚV zateplení vnější stěny budovy sedimentace a filtrace Na úpravně vody Svobodka, budově sedimentace byla v loňském roce vyměněna kovová okna za plastová, v letošním roce bylo provedeno zateplení další stěny budov sedimentace a filtrace. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Halže, Svobodka ÚV čerpací stanice upravené vody Současné čerpání upravené vody bude přemístěno ze staré budovy úpravny do armaturní komory vodojemu upravené vody. Akce byla zahájena ve 4. čtvrtletí letošního roku z finančních prostředků VSOZČ a bude dokončena v 1. pololetí

10 Ch. Planá, Hostíčkov vodovod Akce řešila nový přívodní vodovodní řad z přiváděcího řadu do Lestkova do obce Hostíčkov Nový přívodní vodovodní řad byl na stávající vodovodní systém v obci napojen před stávajícím vodojemem. Tímto řešením došlo k odstavení vodojemu v Hostíčkově a stávajícího vodního zdroje pro obec. Akce byla ve 4. čtvrtletí dokončena naším provozním střediskem vodovodů Stříbro a bude požádáno o kolaudační souhlas. Hrazena byla z finančních zdrojů VSOZČ a Městyse Ch. Planá. Chodová Planá, Kyjov - Chodová Planá, vodovod Jedná se o stavbu nového přiváděcího vodovodního řadu ze skupinového vodovodu T B - P z Kyjova do Chodové Plané. Akce byla dokončena ve 4. naším střediskem vodovodů Stříbro, které zakázku získalo v zadávacím řízení. Byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Kladruby, intenzifikace a modernizace ČOV (2. etapa) Jedná se o přestavbu celé ČOV stávajícího oxidačního příkopu. Je navržena oběhová aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací a s aerobní stabilizací kalu v aktivační nádrži, nové hrubé předčištění s přístřeškem a rekonstrukce provozní budovy. Na akci byla poskytnuta dotace 50% Mze a ještě bude požádáno u KÚ Plzeňského kraje. Nad rámec dotace bude akce financována z prostředků VSOZČ. V současné době je předáno staveniště vybranému zhotoviteli v zadávacím řízení, fa. Swietelsky. Kladruby, Pozorka kanalizace, vodovod Jedná se o dostavbu kanalizační a vodovodní sítě v obci Kladruby, části Pozorka. Vzhledem k výstavbě chodníku, jejichž investorem je město Kladruby, byla realizována v předstihu v roce 2011 část rekonstrukce vodovodního řadu (zkolaudován, využíván) a kanalizačního výtlaku (příprava pro ČSOV) a to z finančních prostředků VSOZČ. Zhotovitelem bylo provozní středisko vodovodů Stříbro. V předstihu byla rovněž realizována část stavby před klášterem. Kanalizace realizována z finančních prostředků města Kladruby a vodovod z prostředků VSOZČ. Na stavbu kanalizace byla poskytnuta dotace Mze. Nad rámec dotace bude akce financována z prostředků VSOZČ. Vodovod bude financován pouze z prostředků VSOZČ. Zhotovitelem stavby na základě výsledku zadávacího řízení je fa. STAMOZA Cheb. Je předáno staveniště a stavba bude zahájena v1. čtvrtletí 2014 Konstantinovy Lázně, ul. Lázeňská prodloužení vodovodu a kanalizace Akce řeší rekonstrukci části jednotné kanalizace, výstavbu nové splaškové a nové dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodu v Lázeňské ul. Stavba je povolena a je vybrán v zadávacím řízení zhotovitel stavby, kterým je naše provozní středisko kanalizací jih. Vzhledem k tomu, že nebyla v letošním roce poskytnuta dotace z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje, nebyla akce v letošním roce zahájena. Staré Sedlo, Racov, Staré Sedlo, Darmyšl vodovod Vzhledem ke zhoršující se kvalitě surové vody z podzemního zdroje pro obec Staré Sedlo byla do obce Staré Sedlo přivedena pitná voda z Racova. Zároveň je voda dodávána i do obce Darmyšl. Projekt zpracoval Vodohospodářský podnik Plzeň. Stavba je dokončena naším střediskem vodovodů Stříbro, které uspělo v zadávacím řízení. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Bude požádáno o kolaudační souhlas. Staré Sedliště prodloužení kanalizace k nádraží Akce řešila dostavbu kanalizační sítě v lokalitě vlakového nádraží. Jednalo se o výstavbu gravitačních stok svedených do čerpací stanice situované v nejnižším místě této lokality a -9-

11 s následným přečerpáním do stávajícího kanalizačního systému v obci. V zadávacím řízení byl vybrán dodavatel stavby a to naše provozní středisko 29 kanalizací jih. Akce je dokončena a zkolaudována. Byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Akce bude vložena do majetku VSOZČ. Svojšín, odkanalizování zástavby u nádraží ČD Jednalo se o další etapu dostavby kanalizace v obci a to ul. Nynkovské a pod tratí ČD. Současně s výstavbou kanalizačních stok, výtlaků byly prováděny i rekonstrukce vodovodních řadů a výstavba dešťové kanalizace v ul. Nynkovské. Akce realizovala fa. EKO KV Karlovy Vary, a.s., která byla vybrána v zadávacím řízení. Akce byla hrazena z finančních prostředků obce, VSOZČ a dotace z rozpočtu KÚ Plzeňského kraje. V současné době je stavba dokončena a proběhla závěrečná kontrolní prohlídka s kladným výsledkem. Akce je vložena do majetku VSOZČ. Tachov, rekonstrukce vodojemu DTP Jedná se o rekonstrukci nadzemní části vodojemu dolního tlakového pásma v Tachově. Prováděny byly práce na vnější i vnitřní fasádě, střeše a schodišti. Akce byla realizována fa. Záruba. Zahájena byla v roce 2011, po dobu zimního období byly práce přerušeny a letos pokračují. Hrazena byla z finančních prostředků VSOZČ. Je dokončena a vložena do majetku VSOZČ. Projektová dokumentace na připravované akce Stříbro, Prokopa Holého odkanalizování bytových domů Akce řeší odkanalizování stávajících bytových domů s napojením do ul. Dvořákova. Podmínkou realizace této stoky je provedení nové stoky v ul. Dvořákově. Zároveň bude odstraněna čerpací stanice odpadních vod bytových domů. Projektovou dokumentaci realizuje naše projekce. V současné době je vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Chodová Planá, Hostíčkov napojení na skup. vodovod Lestkov Projektovou dokumentaci zpracovalo oddělení projekce Vodakvy. Tisová odkanalizování zástavby východ Předmětem akce je odkanalizování stávající východní zástavby obce. V současné době je od Ing. Mossese z Tachova, zpracován projekt pro stavební povolení a je uzavřena smlouva o právu k umístění trvalé stavby s AOPK. Bude požádáno o vydání stavebního povolení. Obec uzavřela smlouvu PF ČR o převod pozemku pro stavbu ČSOV. Ctiboř, vdj. rozšíření vodojemu Projekt řeší zvětšení objemu akumulace vody přístavbou 3. akumulační komory. Projektovou dokumentaci zpracovalo naše oddělení projekce. Tisová, Jemnice vodovod Stávající dokumentace pro podání žádosti o územní rozhodnutí, která řeší rozvody vody po obci bude rozšířena o vodovodní přiváděcí řad z Hlinného. Projektovou dokumentaci zpracovává naše oddělení projekce. Nedaří se získat souhlas vlastníků pozemků pro umístění vodovodního přivaděče do obce. -10-

12 Bezdružice, Řešín napojení na skupinový vodovod Předmětem projektu je napojení obce Řešín na skupinový vodovod Toužim Bezdružice - Konstantinovy Lázně a to výstavbou nového přiváděcího vodovodního řadu s napojením na skupinu v Bezdružicích. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a vydáno stavební povolení. Stříbro, Milíkov stará budova ÚV Předmětem projektu je zastropení stávajícího suterénu ve staré budově úpravny vody. Stříbro, Milíkov modernizace ÚV, kalová koncovka V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Stříbro, Milíkov kanalizace V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Akce byla sloučena s akcí Stříbro modernizace ÚV, kalová koncovka. Stříbro, Milíkov vodovod V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí akce. Konstantinovy Lázně, Potín vodovod V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Konstantinovy Lázně intenzifikace a modernizace ČOV V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Studánka, východ kanalizační stoka AC a vodovod V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Ostatní náklady Stříbro, ČOV kalolis Na čistírně odpadních vod byla doplněna kalová koncovka o druhý kalolis. Stříbro, Sokolská ČSOV Jedná se o rekonstrukci čerpadla odpadních vod. Halže, Svobodka ÚV tepelné čerpadlo Byla provedena rekonstrukce zdroje vytápění objektu ÚV Svobodka. Instalováno bylo tepelné čerpadlo, stávající rozvody topného systému a radiátorů byly zachována. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Halže, Branka vodovod Akce řeší změnu a to dodávku vody pro obec Branka bez akumulace vody ve vodojemu, Vodojem bude odstaven, je v cizím vlastnictví. Předmětem je nová el. přípojka ke zdroji, armaturní šachta a přenos dat na centrální dispečink. Stavba byla realizována našimi provozními středisky vodovodů Tachov a čerpacích stanic. Bude požádáno o kolaudaci. Stříbro, bývalá kasárna VH část Jedná se o převzetí vodohospodářského majetku v areálu bývalých kasáren. -11-

13 Akce mimo plán Bor, Luženská ul. kanalizace Stavba byla dokončena v roce V letošním roce byl vyhotoven GP a zaplacena VB SÚSPK. Halže, Svobodka modernizace ÚV a kalová koncovka Stavba byla zahájena kácením nelesní zeleně v trase výtlačného řadu. Chodová Planá, ul. Nádražní kanalizace 2. etapa Stavba byla dokončena v roce V letošním roce byl proveden vklad věcného břemene s SÚSPK. Lučina ochrana vodního zdroje Stavba byla zahájena kácením zeleně v trase výtlačného řadu. Obora kanalizace Jedná se o jeden z objektů akce Lučina ochrana vodního zdroje. Stříbro, Jižní předměstí kanalizace Akce byla dokončena v roce V letošním roce bylo dokončeno přepojení kanalizačních přípojek a zaplaceny věcná břemena SÚSPK. Tachov, ČOV rekonstrukce pláště skladu Stavba byla dokončena v roce V letošním roce byl uhrazen správní poplatek. Tachov kanalizace Stavba byla dokončena v roce V letošním roce byl uhrazen poplatek za věcné břemeno SÚSPK. d) Automatizace objektů Svobodka ÚV - tepelné čerpadlo Částka: ,86 Přenos bilancí el. energie na dispečink UV Svobodka. Tvorba programu, vizualizace a zprovoznění. Automatizace objektů - Bor VDJ Částka: ,85 Kompletní výměna rozvaděče, řídicího systému montáže a oživení. Nahrazení zastaralého systému GDF na dispečinku ÚV Svobodka. Automatizace objektů - Úšava VDJ Částka: ,20 Kompletní výměna rozvaděče, řídicího systému, montáže a oživení. Nahrazení zastaralého systému GDF na dispečinku ÚV Svobodka. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů Částka: ,03-12-

14 Filtry modernizace pískových filtrů, osazení rozvaděče s řídicím systémem a vytvoření programu, uvedení do provozu. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů Částka: ,24 Odkalení flokulace, sedimentace - modernizace pískových filtrů, osazení rozvaděče s řídicím systémem vytvoření programu. K.Vary, Březová ÚV - ultrafiltrace Částka: ,93 Řídící systém, včetně navržení a vytvoření univerzálního programu pro pilotní jednotku UF pro různé typy modulů. Automatizace objektů - Benešovice ATS Částka: ,06 Čerpadlo s montáží a rozvaděč s řídicím systémem včetně řízení, montáže a oživení. Přesunutí tlakové stanice z bytovky do ČS odkyselovací stanice. Automatizace objektů - Žlutice ÚV - optická síť Částka: ,14 Vybudování optické sítě v rámci celé úpravny, sloužící pro řízení, vizualizaci a přenos dat. e) Strojní investice č.a. název prostavěno K. Vary, Březová, ÚV - ultrafiltrace, pilotní jednotka , K. Vary, ČOV - kogenerace, dispečerské řízení , K. Vary, ČOV - odběr vzorků , Kr. Údolí - instalace měření kyslíku , Toužim, ČOV - instalace strojních česlí , Jáchymov, Fibichova, ČSOV - rekonstrukce strojní a elektro , Merklín, ATS - rekonstrukce strojní a elektro , Žlutice, ÚV - dávkování chlornanu , Svobodka, ÚV - tepelné čerpadlo , Stříbro, ČOV - kalolis , Stříbro, Sokolská - rekonstrukce ČSOV ,60 celkem ,56 Kč 3) Majetek VSOZČ Během roku bylo převzato do majetku VSOZČ za tis. Kč, z toho majetek vložený obcemi do správy a hospodaření svazku činil tis. Kč (viz příloha č. 6). Celkem VSOZČ spravuje k vodohospodářský majetek v objemu tis. Kč v pořizovacích cenách. Majetek VSOZČ, se kterým hospodaří, lze rozvrhnout do 3 skupin: -13-

15 a) majetková účast ve VAK K.Vary, a.s., kde VSOZČ vlastní ks akcií, tj. 46,76 % základního kapitálu VAK KV s cenou v účetnictví tis.kč b) vodohospodářský majetek nadobecního charakteru v objemu tis.kč c) vodohospodářský majetek obecního charakteru v objemu tis.kč (viz příloha č. 7). Tento majetek podléhá při jeho prodeji nebo pronájmu schválení příslušného obecního zastupitelstva a Valné hromady sdružení. Majetek nadobecního charakteru je zatížen zástavním právem k ÚV Březová, ÚV Žlutice, ČOV Jáchymov, ČOV Žlutice a částečně k ČOV Chodová Planá a ČOV Stříbro. Dále je v zástavě na půjčku od obcí ks akcií VAK Karlovy Vary, a.s. Těmito zástavami jsou ručeny dosud nesplacené investiční úvěry a půjčky v celkové výši tis.kč k datu (viz příloha č. 3.C). Rozbor hospodaření VSOZČ za rok 2013 zpracovali Ing. Bartoš, Ing. Frček MBA, Ing. Holásková, Ing. Chochol, Martina Masopustová, Denisa Němcová, Ing. Stehlík, Karel Voldřich a Ing. Bíba. Karlovy Vary, březen

16 Příloha č. 1 VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH Plnění rozpočtu VSOZČ k v tis. Kč Příjmy: Položka Paragraf Rok 2013 Rok 2013 Skutečnost rozp.skladby rozpočet rozp.opatření k Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů včetně DPH z nájemného nad odpisy včetně DPH Výnosy z dividend Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3,4xxx Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů 4xxx Celkem Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x z toho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx investiční úroky - kapitalizované 61xx Investiční činnost z cizích zdrojů 61xx Úroky z úvěrů a půjček nákladové Služby VAK včetně DPH 51xx Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx Příspěvek na provoz. nákl. sdruž. Halže a Vejprty Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu Celkem Saldo Financování z tuzemska Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky Splátky SFŽP (návratné půjčky) Splátky úvěrů od obcí Splátky komerčních úvěrů Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu Výdaje včetně financování

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. za obchodní rok 2005 - 1 - Lipová Lázně. Jeseník. Hradec -Nová Ves.

Výroční zpráva. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. za obchodní rok 2005 - 1 - Lipová Lázně. Jeseník. Hradec -Nová Ves. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. Výroční zpráva za obchodní rok 2005 Lipová Lázně Jeseník Hradec -Nová Ves Písečná Bělá pod Pradědem Česká Ves Květen 2006-1 - Evropská charta o vodě Bez vody

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz 2012 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 I. Základní údaje o akciové

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. 2002 PVS a.s., design: Koncept Praha ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, v roce 2001 došlo v Pražské

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 / 1 2 / Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Významné události roku 7 3. Základní údaje o společnosti 9 4. Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Spis. zn.: 311/001/31/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 sestavená dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění Součástí Výroční zprávy je i Účetní závěrka a Zpráva o auditu V Uherském Hradišti,

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013... 1 1. Úvodní slovo jednatelů společnosti... 3 2. Základní údaje o společnosti... 6 2.1. Společníci:... 6 2.2. Účel založení:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Základní údaje o společnosti 1.1. Obchodní jméno

Více

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07 Zpráva auditora 08 Přílohy

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13. Obsah výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13. Obsah výroční zprávy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE 14 5. PERSONÁLNÍ OBLAST 16 6. ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ 17 7. ZPRÁVA AUDITORA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 2 Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva............................. 4 I. Textová část výroční zprávy....................................... 6 24 II. Finanční část výroční

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a fi nanční situace

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE 15 5. PERSONÁLNÍ OBLAST 17 6. ZPRÁVY ŘÍDICÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 18 7.

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Závěrečná zpráva Textová část

Závěrečná zpráva Textová část Technický audit Vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Statutárním městě Jihlava Závěrečná zpráva Textová část Červen 2013 Auditoři: Ing. Vladimír Kendík, Ing. Miloš Brzák, CSc. Výtisk č. 1 Obsah:

Více