Závěrečný účet svazku obcí za rok 2013 Rozbor hospodaření VSOZČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet svazku obcí za rok 2013 Rozbor hospodaření VSOZČ"

Transkript

1

2 VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH zapsané do registru sdružení vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne , registrační číslo 7/1993 Závěrečný účet svazku obcí za rok 2013 Rozbor hospodaření VSOZČ Úvod 1) Hospodaření VSOZČ 2) Investiční výstavba VSOZČ a) Úvod b) Stavební investice na území Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje c) Stavební investice na území Plzeňského kraje d) Automatizace objektů e) Strojní investice 3) Majetek VSOZČ Přílohy: 1. Plnění rozpočtu VSOZČ za rok A Rozvaha 2.B Výkaz zisku a ztráty 3.A Přehled přijatých investičních dotací, grantů EU a příspěvků na investice v roce B Dlouhodobé závazky VSOZČ k C Majetek zatížený zástavním právem k Plán investic pro Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj na rok Plán investic pro Plzeňský kraj na rok Přírůstky majetku za rok Hodnota majetku VSOZČ k Čerpání investic za rok 2013 v Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji 9. Čerpání investic za rok 2013 v Plzeňském kraji 10.A Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok B Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Úvod Dne uplynulo 20 let od registrace VSOZČ. Současný dobrovolný svazek obcí byl založen s názvem Vodohospodářské sdružení obcí Karlovarska (VSOK) podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. jako zájmové sdružení právnických osob. Zakladateli zájmového sdružení právnických osob bylo 40 obcí okresu Karlovy Vary. Za dobu své existence se počet jeho členů více jak zdvojnásobil. K bylo členy VSOZČ celkem 91 měst a obcí. Z Karlovarského kraje (53 měst a obcí), Plzeňského kraje (31 měst a obcí), Středočeského kraje (2 obce) a Ústeckého kraje (5 měst a obcí). Jako vkladatelé zůstávají v našem svazku obcí dva dobrovolné svazky obcí a to Vodárenské sdružení obcí Halže a Svazek obcí Vejprtska. VSOZČ působí na území o rozloze km 2 (3% rozlohy ČR), v kterém bydlí trvale 183 tis. obyvatel (1,7% občanů ČR). Další údaje o našem sdružení jsou uvedeny v publikaci 20 let péče o vodní hospodářství která k tomuto jubileu byla vydána. -1-

3 V průběhu roku 2013 se počet členů našeho dobrovolného svazku obcí nezměnil. Činnost svazku byla řízena usneseními Valné hromady VSOZČ a usneseními Rady VSOZČ. Valná hromada zasedala v průběhu roku 2013 dvakrát. Obě zasedání byla řádná. Rada jednala v průběhu roku 2013 pětkrát, z toho tři jednání byla mimořádná. Valná hromada VSOZČ na svém řádném jarním zasedání konaném v Karlových Varech schválila m.j. závěrečný účet našeho svazku obcí za rok 2012, plány investic na roky 2013 a 2014 a plány činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok Za odstoupivšího Ing. Otmara Homolku zvolila členem Rady RNDr. Jaroslava Růžičku. Na svém podzimním zasedání konaném opět v Karlových Varech schválila Valná hromada VSOZČ vodné a stočné pro rok 2014 a rozpočet na rok Za odstoupivší Miluši Buriánovou zvolila členkou finančního výboru VSOZČ Ing. Marcelu Kubicovou. Rada VSOZČ na každém svém jednání m.j. podrobně projednávala záležitosti se získáváním finančních prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury členů a vkladatelů našeho svazku obcí a plnění plánu investiční výstavby. Finanční výbor provedl v roce 2013 kontrolu náležitostí účetních dokladů a kontrolu příjmové a výdajové části rozpočtu. Kontrolní výbor provedl v srpnu 2013 kontrolu plnění výkonových ukazatelů ze Smlouvy o provozování mezi Vodakvou a VSOZČ. Dále projednal výbor anonymní dopis Platících a trpících občanů nucených využívat služeb VAKu a provedl kontrolu dokončené stavby ČOV Loučná pod Klínovcem Návrh závěrečného účtu, resp. rozboru hospodaření svazku za rok 2013 je zpracován v souladu s částí pátou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Před projednáním a schválením Valnou hromadou VSOZČ bude závěrečný účet : a) projednán v Radě VSOZČ, b) zveřejněn ve všech obcích, které jsou členy sdružení a na úřední desce VSOZČ. 1) Hospodaření VSOZČ Dobrovolný svazek obcí účtuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů číselné řady 7 a hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle schváleného rozpočtu. Rozpočet VSOZČ na rok 2013 byl sestaven a schválen na 45. zasedání Valné hromady dne s příjmy a výdaji včetně financování tis.kč. V průběhu roku byl rozpočet změněn jedním rozpočtovým opatřením, kterým se původní rozpočet snížil na tis.kč v příjmech i výdajích včetně financování. Bylo to především z důvodu nižšího čerpání dotací, příspěvků a úvěrů oproti původně plánované výši dle plánu investic schváleném v květnu roku Skutečné příjmy VSOZČ v roce 2013 dosáhly nakonec celkové výše tis.kč (viz příloha č. 1). Byly tvořeny nájemným od Vodakvy ve výši tis.kč, výnosy z dividend tis.kč, příjmy z investičních dotací a příspěvků na investice celkem za tis.kč (viz příloha č. 3.A), příjmy z vodného a stočného od Vodakvy za vodu provozně užitou ve výši tis.kč a ostatními příjmy celkem za 571 tis.kč. Investiční výdaje VSOZČ v roce 2013 činily celkem včetně DPH (spolu s fiktivními platbami DPH u přenesené daňové povinnosti) tis.kč, z toho z vlastních zdrojů tis.kč a z cizích zdrojů, tj. z investičních dotací, příspěvků a úvěrů, tis.kč. Neinvestiční výdaje VSOZČ činily v roce 2013 celkem tis.kč. Největší měrou se na těchto výdajích podílely nákladové úroky z úvěrů a půjček ve výši tis.kč, služby Vodakvy za tis.kč a voda převzatá od Vodakvy spolu s odkanalizováním a čištěním vody odpadní celkem za tis.kč, vše v cenách včetně DPH. -2-

4 Svazek v roce 2013 vynaložil celkem tis.kč na splácení investičních úvěrů a půjček, z toho tis.kč představuje úplné splacení překlenovacího úvěru na předfinancování dotace na projekt "Čisté vody horního Krušnohoří", německo-český projekt odvádění a čištění odpadních vod (Loučná - ČOV a kanalizace, Vejprty - kanalizace) z již obdržených dvou plateb dotace z programu Cíl 3 (viz příloha č. 3.B). Ukazatel dluhové služby, tj. podíl splátek úvěrů a půjček včetně úroků k celkovým vlastním příjmům (bez dotací), činil v roce ,35 (v r ,27, v r ,30). Od roku 2010 sestavuje svazek v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. výkaz zisků a ztrát (příloha č. 2.B). Vykázaný zisk ve výši tis.kč je účetním výsledkem hospodaření před zdaněním. Po rozdělení nákladů a výnosů z hlediska daně z příjmů (např. dividendy jsou už zdaněné srážkovou daní) a po úpravách daňového základu předpokládáme daň z příjmu ve výši 303 tis.kč. Daňové přiznání bude zpracováno daňovým poradcem panem Ing. Zdeňkem Morávkem. Přezkoumání hospodaření a finanční audit účetní závěrky svazku za rok 2013 byl proveden na základě smlouvy schválené Valnou hromadou VSOZČ s auditorkou paní Ing. Jitkou Náhlovskou, Ph.D., která o tom vydala závěrečné zprávy (v příloze č. 10.A a 10.B). 2) Investiční výstavba VSOZČ a) Úvod V roce 2013 probíhala realizace plánu investic v souladu se schválenými plány. V září došlo k úspěšnému dokončení stavby Čisté vody horního Krušnohoří podporované z programu Cíl III. a současně v závěru roku došlo k přidělení podpory dalšímu projektu z tohoto programu. Dlouhodobě spolupracujeme s krajskými úřady na realizaci akcí podporovaných z regionálních dotací. Pokračují projektové práce na doplnění technologie úpravy vody na ÚV Březová o stupeň ultrafiltrace, který zajistí stabilitu kvality vody i v případě kvalitativních výpadků surové vody. Současně tato technologie garantuje bakteriologickou nezávadnost veškeré vyrobené vody. V březnu byla zprovozněna pilotní ultrafiltrační jednotka a v závěru roku bylo na základě zkušeností z pilotní jednotky zahájeno výběrové řízení na dodavatele této technologie. Nadále pokračuje trend nízkých cen za realizaci stavebních prací, který způsobuje enormní tlak dodavatelů na investora během jejich realizace. Celkově lze konstatovat, že plán byl plněn, kromě akcí které je možné realizovat pouze za podpory přidělení dotace a drobných akcí na které nebylo možno získat v roce 2013 stavební povolení. Jedná se především o některé liniové stavby, kde přetrvávají problémy s vyjasněním podmínek, za kterých je umožněn vstup na pozemky. b) Stavební investice na území Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje Abertamy - Pernink - odkanalizování a rozšíření ČOV Odvedení odpadních vod z Abertam a Hřebečné čerpáním do Perninku včetně rozšíření ČOV Pernink. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Probíhají projektové práce na stavební povolení. Bochov, D. Lomnice - ČOV Přestavba nevyhovujícího septiku na ČOV. Stavba je dokončena, zkolaudována. -3-

5 Božičany - kanalizace Odvedení odpadních vod z Božičan čerpáním do Nové Role. Stavba byla zahájena v 09/2013 po potvrzení dotace MZE, práce probíhají. Čisté vody horního Krušnohoří (Loučná pod Klínovcem, Vejprty) Dostavba kanalizační sítě ve Vejprtech a výstavba nové kanalizace a ČOV v Loučné pod Klínovcem. Akce jsou dokončeny, zkolaudovány v termínu. Dalovice - propojení vodovodů Probíhá projektová příprava. Dalovice, Nad řekou - kanalizace Náhrada volné výusti čerpací stanicí. Akce je dokončena, zkolaudována v termínu. Hroznětín, Ruprechtov kanalizace Odkanalizování Ruprechtova čerpáním na ČSOV Velký Rybník a dále na ČOV Hroznětín. Kolaudačního řízení bylo dokončeno. Chyše - kanalizace a ČOV Dostavba kanalizační sítě a nové ČOV. Proběhl výběr dodavatele, akce byla zahájena v prosinci a dále pokračuje. Jáchymov, Mariánská -likvidace ŠN Zrušení nevyhovující štěrbinové nádrže. Bude následovat po dokončení výstavby ČOV Mariánská. Připraveno k realizaci. Jáchymov,Mariánská, ČOV Výstavba nové ČOV pro kanalizační systém Mariánské. Probíhá montáž technologie, akce je před dokončením. K. Vary - rekonstrukce vodovodů a kanalizací Rekonstrukce jednotlivých úseků dle požadavků města a technického stavu. Probíhá průběžná realizace. Všechny zařazené akce byly dokončeny. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů + kalová koncovka Akce byla dokončena. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce vnějšího pláště Dílčí přípravné stavební práce jsou dokončeny, proběhl výběr dodavatele a připravuje se realizace. K. Vary, Březová, ÚV ultrafiltrace Akce pro zkvalitnění upravené vody s ohledem na možné zhoršení kvality surové vody. Proběhla projektová příprava a ověřovací provoz zkušebních jednotek. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, nyní běží další lhůty před uzavřením smlouvy. K. Vary, Tašovice - propojení vodovodů Vymístění vodovodů ze soukromých pozemků a dokončení zokruhování. Probíhá příprava realizace. -4-

6 Kolová - čerpací stanice a výtlak směr Pila Náhrada nevyhovujícího septiku čerpací stanicí. Proběhlo stavební řízení a výběrové řízení. Akce je dokončena a zkolaudována v termínu. Kovářská - Háj vodovod Zajištění deficitní oblasti Háje pomocí kapacitního zdroje v Kovářské. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele s neočekávaně vysokou nabídkovou cenou. Akce je připravena k realizaci. Kovářská - svod do obce Výměna části vodovodu v obci. Proběhla realizace, akce je dokončena. Lužná - Komenského kanalizace Vybudování soustavné kanalizace pro zamezení další kontaminace potoka od jednotlivých nemovitostí. Proběhla soutěž na dodávku a akce byla zahájena. Měděnec - ČOV + dostavba kanalizace Přestavba nevyhovujícího septiku na ČOV. Proběhlo stavební řízení a běží soutěž na dodávku stavby. Nová Role - kanalizace levý břeh Rolavy Odkanalizování lokality bez splaškové kanalizace. Po vydání stavebního povolení a výběru zhotovitele byla akce zahájena. Nová Role, ČOV rozšíření Rekonstrukce a zkapacitnění ČOV pro možnost zpracování odpadních vod z okolních lokalit. Po změně koncepce ČOV probíhá projektová příprava prováděcí dokumentace. Ostrov, H. Žďár - ČS + vodovod Rekonstrukce objektu čerpací stanice a vodovodních propojů. Probíhají stavební práce na objektu. Vodovod je dokončen. Ostrov, Horní Žďár - vodovod pro Krásný Les je dokončen a zkolaudován. Ostrov, Kfely vodovod Rozšíření vodovodu do okrajové části města. Probíhá realizace stavby. Otovice, V Březinkách Zkapacitnění vodovodu v oblasti Otovic. Akce je dokončena a zkolaudována v termínu. Pšov, Novosedly - ČOV Náhrada nevyhovující štěrbinové nádrže balenou ČOV. Akce je dokončena a zkolaudována. Sadov, Bor - kanalizace (III. etapa) stoka C Další etapa napojení Boru na kanalizační síť K. Varů. Stavba je dokončena a zkolaudována v termínu. Teplá, Havlíčkova kanalizace Náhrada volné výusti čerpací stanicí a doplnění kanalizační sítě. Akce je dokončena a zkolaudována. -5-

7 Teplá, Nádražní vodovod Prodloužení vodovodu v okrajové části města Probíhá projektová příprava. Vejprty, ČOV - stanice pro příjem kalů Přestavba nádrže na LTO na kalové silo. Bylo vydáno stavební povolení, připraveno k realizaci, probíhá soutěž na zhotovitele. Velichov - kanalizace levý břeh Náhrada volné výusti čerpací stanicí a výtlakem na ČOV a rozšíření kanalizační sítě obce. Akce je dokončena a zkolaudována v termínu. Žlutice, ÚV - kalová koncovka Náhrada nevyhovujících kalových polí čerpáním kalů do kanalizační sítě Žlutic. Výstavba výtlaku je dokončena, probíhá kolaudační řízení a ověřovací provoz. Akce mimo plán Bochov, Nádražní ulice kanalizace Dokončení akce z roku Boží Dar rekonstrukce výtlaku z ÚV myslivny Dokončení akce z roku 2012 Hájek, Nová Víska kanalizace Poplatky za věcná břemena. Jáchymov, Klínovec - vodovod a kanalizace Poplatek za jistič. Ostrov, Dolní Žďár - kanalizace Poplatky za věcná břemena. Otročín, Měchov vodovod Poplatky za věcná břemena. Teplá - Betlém, Klášter vodovod Doplatek za zaměření. Teplá, Mrázov vodovod Poplatky. Útvina - dostavba kanalizace Platba za věcná břemena Žlutice - intenzifikace a modernizace ČOV Poplatek. Projektová dokumentace -6-

8 Bečov - VDJ Krásné Údolí - zásobní řad Projekt ve stadiu územního řízení. Bochov, Dl. Lomnice připojení na SV Žlutice Zpracování PD pro územní rozhodnutí Bochov, Kozlov vodovod Zpracovaná PD dle požadavku obce, k realizaci v roce 2014 Boží Dar - osada Klínovec, vodovod a kanalizace Dílčí projekty na akci Božího Daru. Akce je dokončena. Bublava - vodovod a ÚV Poplatky Karlovy Vary - vdj. Hřbitovní Rozšíření akumulace pro oblast Drahovic a lázeňského území Karlovy Vary vodovod Tuhnice Stará Role Ve stadiu přípravy pro územní rozhodnutí. Krásný Jez - zásobování pitnou vodou Před vydáním stavebního povolení Loučná, Háj odkanalizování Vydáno stavební povolení, požádáno o podporu z programu Cíl III. Mírová kanalizace Vydáno stavební povolení na akci Nové Hamry - ČOV a kanalizace Probíhá územní řízení. Otročín,Brť kanalizace Zpracovává se projekt k územnímu řízení. Pšov, ČOV Probíhá zpracování PD. Sadov,Rejda- splašková kanalizace Dílčí projekt koncepčního řešení, vydáno stavební povolení. Stanovice, Dražov - kanalizace Vydáno stavební povolení, připraveno k realizaci. Štědrá - kanalizace a ČOV Zpracován projekt k územnímu řízení Teplá, Nová farma likvidace odpadních vod -7-

9 Vydáno stavební povolení. Vejprty,Nové Zvolání odkanalizování Vydáno územní rozhodnutí, probíhá další fáze projektu. Vojkovice, Jakubov vodovod Vydáno uzemní rozhodnutí. Vrbice kanalizace a ČOV Vydáno územní rozhodnutí, probíhá zpracování dalšího stupně PD. Žlutice, Veselov, Ratiboř vodovod Zpracován projekt k územnímu rozhodnutí. c) Stavební investice na území Plzeňského kraje Bezdružice, ČSA (bezejmenná), kanalizace vodovod Akce řeší výstavbu nové kanalizační stoky v ul. a rekonstrukci vodovodního řadu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavbu kanalizace naší projekcí. Vodovod bude vyměněn provozním střediskem vodovodů Stříbro v příštím roce. Na podzim nebyl povolen SÚSPK vstup do komunikace Akce bude hrazena z finančních prostředků VSOZČ a města Bezdružice. Cebiv - kanalizace Stavba je dokončena a je vydán kolaudační souhlas. Zhotovitelem stavby na základě zadávacího řízení bylo provozní středisko kanalizace jih. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ a stala se jejím majetkem. Ctiboř, vdj. rozšíření vodojemu Akce řeší zvětšení objemu akumulace vody přístavbou 3. akumulační komory. V současné době je vybrán dodavatel stavby, kterým je firma EKO KV s.r.o. Karlovy Vary. Je předáno staveniště, stavba bude zahájena v příštím roce a bude hrazena z finančních prostředků VSOZČ potažmo Vodárenského sdružení obcí Halže. Halže ČOV Akce řeší výstavbu nové ČOV. Stávající ČOV bude odstraněna. Stavba je zahájena, zhotovitelem stavby je firma Bross s.r.o, která byla úspěšná v zadávacím řízení. Akce je hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Halže, Svobodka, ÚV zateplení vnější stěny budovy sedimentace a filtrace Na úpravně vody Svobodka, budově sedimentace byla v loňském roce vyměněna kovová okna za plastová, v letošním roce bylo provedeno zateplení další stěny budov sedimentace a filtrace. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Halže, Svobodka ÚV čerpací stanice upravené vody Současné čerpání upravené vody bude přemístěno ze staré budovy úpravny do armaturní komory vodojemu upravené vody. Akce byla zahájena ve 4. čtvrtletí letošního roku z finančních prostředků VSOZČ a bude dokončena v 1. pololetí

10 Ch. Planá, Hostíčkov vodovod Akce řešila nový přívodní vodovodní řad z přiváděcího řadu do Lestkova do obce Hostíčkov Nový přívodní vodovodní řad byl na stávající vodovodní systém v obci napojen před stávajícím vodojemem. Tímto řešením došlo k odstavení vodojemu v Hostíčkově a stávajícího vodního zdroje pro obec. Akce byla ve 4. čtvrtletí dokončena naším provozním střediskem vodovodů Stříbro a bude požádáno o kolaudační souhlas. Hrazena byla z finančních zdrojů VSOZČ a Městyse Ch. Planá. Chodová Planá, Kyjov - Chodová Planá, vodovod Jedná se o stavbu nového přiváděcího vodovodního řadu ze skupinového vodovodu T B - P z Kyjova do Chodové Plané. Akce byla dokončena ve 4. naším střediskem vodovodů Stříbro, které zakázku získalo v zadávacím řízení. Byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Kladruby, intenzifikace a modernizace ČOV (2. etapa) Jedná se o přestavbu celé ČOV stávajícího oxidačního příkopu. Je navržena oběhová aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací a s aerobní stabilizací kalu v aktivační nádrži, nové hrubé předčištění s přístřeškem a rekonstrukce provozní budovy. Na akci byla poskytnuta dotace 50% Mze a ještě bude požádáno u KÚ Plzeňského kraje. Nad rámec dotace bude akce financována z prostředků VSOZČ. V současné době je předáno staveniště vybranému zhotoviteli v zadávacím řízení, fa. Swietelsky. Kladruby, Pozorka kanalizace, vodovod Jedná se o dostavbu kanalizační a vodovodní sítě v obci Kladruby, části Pozorka. Vzhledem k výstavbě chodníku, jejichž investorem je město Kladruby, byla realizována v předstihu v roce 2011 část rekonstrukce vodovodního řadu (zkolaudován, využíván) a kanalizačního výtlaku (příprava pro ČSOV) a to z finančních prostředků VSOZČ. Zhotovitelem bylo provozní středisko vodovodů Stříbro. V předstihu byla rovněž realizována část stavby před klášterem. Kanalizace realizována z finančních prostředků města Kladruby a vodovod z prostředků VSOZČ. Na stavbu kanalizace byla poskytnuta dotace Mze. Nad rámec dotace bude akce financována z prostředků VSOZČ. Vodovod bude financován pouze z prostředků VSOZČ. Zhotovitelem stavby na základě výsledku zadávacího řízení je fa. STAMOZA Cheb. Je předáno staveniště a stavba bude zahájena v1. čtvrtletí 2014 Konstantinovy Lázně, ul. Lázeňská prodloužení vodovodu a kanalizace Akce řeší rekonstrukci části jednotné kanalizace, výstavbu nové splaškové a nové dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodu v Lázeňské ul. Stavba je povolena a je vybrán v zadávacím řízení zhotovitel stavby, kterým je naše provozní středisko kanalizací jih. Vzhledem k tomu, že nebyla v letošním roce poskytnuta dotace z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje, nebyla akce v letošním roce zahájena. Staré Sedlo, Racov, Staré Sedlo, Darmyšl vodovod Vzhledem ke zhoršující se kvalitě surové vody z podzemního zdroje pro obec Staré Sedlo byla do obce Staré Sedlo přivedena pitná voda z Racova. Zároveň je voda dodávána i do obce Darmyšl. Projekt zpracoval Vodohospodářský podnik Plzeň. Stavba je dokončena naším střediskem vodovodů Stříbro, které uspělo v zadávacím řízení. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Bude požádáno o kolaudační souhlas. Staré Sedliště prodloužení kanalizace k nádraží Akce řešila dostavbu kanalizační sítě v lokalitě vlakového nádraží. Jednalo se o výstavbu gravitačních stok svedených do čerpací stanice situované v nejnižším místě této lokality a -9-

11 s následným přečerpáním do stávajícího kanalizačního systému v obci. V zadávacím řízení byl vybrán dodavatel stavby a to naše provozní středisko 29 kanalizací jih. Akce je dokončena a zkolaudována. Byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Akce bude vložena do majetku VSOZČ. Svojšín, odkanalizování zástavby u nádraží ČD Jednalo se o další etapu dostavby kanalizace v obci a to ul. Nynkovské a pod tratí ČD. Současně s výstavbou kanalizačních stok, výtlaků byly prováděny i rekonstrukce vodovodních řadů a výstavba dešťové kanalizace v ul. Nynkovské. Akce realizovala fa. EKO KV Karlovy Vary, a.s., která byla vybrána v zadávacím řízení. Akce byla hrazena z finančních prostředků obce, VSOZČ a dotace z rozpočtu KÚ Plzeňského kraje. V současné době je stavba dokončena a proběhla závěrečná kontrolní prohlídka s kladným výsledkem. Akce je vložena do majetku VSOZČ. Tachov, rekonstrukce vodojemu DTP Jedná se o rekonstrukci nadzemní části vodojemu dolního tlakového pásma v Tachově. Prováděny byly práce na vnější i vnitřní fasádě, střeše a schodišti. Akce byla realizována fa. Záruba. Zahájena byla v roce 2011, po dobu zimního období byly práce přerušeny a letos pokračují. Hrazena byla z finančních prostředků VSOZČ. Je dokončena a vložena do majetku VSOZČ. Projektová dokumentace na připravované akce Stříbro, Prokopa Holého odkanalizování bytových domů Akce řeší odkanalizování stávajících bytových domů s napojením do ul. Dvořákova. Podmínkou realizace této stoky je provedení nové stoky v ul. Dvořákově. Zároveň bude odstraněna čerpací stanice odpadních vod bytových domů. Projektovou dokumentaci realizuje naše projekce. V současné době je vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Chodová Planá, Hostíčkov napojení na skup. vodovod Lestkov Projektovou dokumentaci zpracovalo oddělení projekce Vodakvy. Tisová odkanalizování zástavby východ Předmětem akce je odkanalizování stávající východní zástavby obce. V současné době je od Ing. Mossese z Tachova, zpracován projekt pro stavební povolení a je uzavřena smlouva o právu k umístění trvalé stavby s AOPK. Bude požádáno o vydání stavebního povolení. Obec uzavřela smlouvu PF ČR o převod pozemku pro stavbu ČSOV. Ctiboř, vdj. rozšíření vodojemu Projekt řeší zvětšení objemu akumulace vody přístavbou 3. akumulační komory. Projektovou dokumentaci zpracovalo naše oddělení projekce. Tisová, Jemnice vodovod Stávající dokumentace pro podání žádosti o územní rozhodnutí, která řeší rozvody vody po obci bude rozšířena o vodovodní přiváděcí řad z Hlinného. Projektovou dokumentaci zpracovává naše oddělení projekce. Nedaří se získat souhlas vlastníků pozemků pro umístění vodovodního přivaděče do obce. -10-

12 Bezdružice, Řešín napojení na skupinový vodovod Předmětem projektu je napojení obce Řešín na skupinový vodovod Toužim Bezdružice - Konstantinovy Lázně a to výstavbou nového přiváděcího vodovodního řadu s napojením na skupinu v Bezdružicích. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a vydáno stavební povolení. Stříbro, Milíkov stará budova ÚV Předmětem projektu je zastropení stávajícího suterénu ve staré budově úpravny vody. Stříbro, Milíkov modernizace ÚV, kalová koncovka V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Stříbro, Milíkov kanalizace V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Akce byla sloučena s akcí Stříbro modernizace ÚV, kalová koncovka. Stříbro, Milíkov vodovod V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí akce. Konstantinovy Lázně, Potín vodovod V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Konstantinovy Lázně intenzifikace a modernizace ČOV V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Studánka, východ kanalizační stoka AC a vodovod V letošním roce bylo žádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení akce. Ostatní náklady Stříbro, ČOV kalolis Na čistírně odpadních vod byla doplněna kalová koncovka o druhý kalolis. Stříbro, Sokolská ČSOV Jedná se o rekonstrukci čerpadla odpadních vod. Halže, Svobodka ÚV tepelné čerpadlo Byla provedena rekonstrukce zdroje vytápění objektu ÚV Svobodka. Instalováno bylo tepelné čerpadlo, stávající rozvody topného systému a radiátorů byly zachována. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ. Halže, Branka vodovod Akce řeší změnu a to dodávku vody pro obec Branka bez akumulace vody ve vodojemu, Vodojem bude odstaven, je v cizím vlastnictví. Předmětem je nová el. přípojka ke zdroji, armaturní šachta a přenos dat na centrální dispečink. Stavba byla realizována našimi provozními středisky vodovodů Tachov a čerpacích stanic. Bude požádáno o kolaudaci. Stříbro, bývalá kasárna VH část Jedná se o převzetí vodohospodářského majetku v areálu bývalých kasáren. -11-

13 Akce mimo plán Bor, Luženská ul. kanalizace Stavba byla dokončena v roce V letošním roce byl vyhotoven GP a zaplacena VB SÚSPK. Halže, Svobodka modernizace ÚV a kalová koncovka Stavba byla zahájena kácením nelesní zeleně v trase výtlačného řadu. Chodová Planá, ul. Nádražní kanalizace 2. etapa Stavba byla dokončena v roce V letošním roce byl proveden vklad věcného břemene s SÚSPK. Lučina ochrana vodního zdroje Stavba byla zahájena kácením zeleně v trase výtlačného řadu. Obora kanalizace Jedná se o jeden z objektů akce Lučina ochrana vodního zdroje. Stříbro, Jižní předměstí kanalizace Akce byla dokončena v roce V letošním roce bylo dokončeno přepojení kanalizačních přípojek a zaplaceny věcná břemena SÚSPK. Tachov, ČOV rekonstrukce pláště skladu Stavba byla dokončena v roce V letošním roce byl uhrazen správní poplatek. Tachov kanalizace Stavba byla dokončena v roce V letošním roce byl uhrazen poplatek za věcné břemeno SÚSPK. d) Automatizace objektů Svobodka ÚV - tepelné čerpadlo Částka: ,86 Přenos bilancí el. energie na dispečink UV Svobodka. Tvorba programu, vizualizace a zprovoznění. Automatizace objektů - Bor VDJ Částka: ,85 Kompletní výměna rozvaděče, řídicího systému montáže a oživení. Nahrazení zastaralého systému GDF na dispečinku ÚV Svobodka. Automatizace objektů - Úšava VDJ Částka: ,20 Kompletní výměna rozvaděče, řídicího systému, montáže a oživení. Nahrazení zastaralého systému GDF na dispečinku ÚV Svobodka. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů Částka: ,03-12-

14 Filtry modernizace pískových filtrů, osazení rozvaděče s řídicím systémem a vytvoření programu, uvedení do provozu. K. Vary, Březová, ÚV - rekonstrukce ovládání filtrů Částka: ,24 Odkalení flokulace, sedimentace - modernizace pískových filtrů, osazení rozvaděče s řídicím systémem vytvoření programu. K.Vary, Březová ÚV - ultrafiltrace Částka: ,93 Řídící systém, včetně navržení a vytvoření univerzálního programu pro pilotní jednotku UF pro různé typy modulů. Automatizace objektů - Benešovice ATS Částka: ,06 Čerpadlo s montáží a rozvaděč s řídicím systémem včetně řízení, montáže a oživení. Přesunutí tlakové stanice z bytovky do ČS odkyselovací stanice. Automatizace objektů - Žlutice ÚV - optická síť Částka: ,14 Vybudování optické sítě v rámci celé úpravny, sloužící pro řízení, vizualizaci a přenos dat. e) Strojní investice č.a. název prostavěno K. Vary, Březová, ÚV - ultrafiltrace, pilotní jednotka , K. Vary, ČOV - kogenerace, dispečerské řízení , K. Vary, ČOV - odběr vzorků , Kr. Údolí - instalace měření kyslíku , Toužim, ČOV - instalace strojních česlí , Jáchymov, Fibichova, ČSOV - rekonstrukce strojní a elektro , Merklín, ATS - rekonstrukce strojní a elektro , Žlutice, ÚV - dávkování chlornanu , Svobodka, ÚV - tepelné čerpadlo , Stříbro, ČOV - kalolis , Stříbro, Sokolská - rekonstrukce ČSOV ,60 celkem ,56 Kč 3) Majetek VSOZČ Během roku bylo převzato do majetku VSOZČ za tis. Kč, z toho majetek vložený obcemi do správy a hospodaření svazku činil tis. Kč (viz příloha č. 6). Celkem VSOZČ spravuje k vodohospodářský majetek v objemu tis. Kč v pořizovacích cenách. Majetek VSOZČ, se kterým hospodaří, lze rozvrhnout do 3 skupin: -13-

15 a) majetková účast ve VAK K.Vary, a.s., kde VSOZČ vlastní ks akcií, tj. 46,76 % základního kapitálu VAK KV s cenou v účetnictví tis.kč b) vodohospodářský majetek nadobecního charakteru v objemu tis.kč c) vodohospodářský majetek obecního charakteru v objemu tis.kč (viz příloha č. 7). Tento majetek podléhá při jeho prodeji nebo pronájmu schválení příslušného obecního zastupitelstva a Valné hromady sdružení. Majetek nadobecního charakteru je zatížen zástavním právem k ÚV Březová, ÚV Žlutice, ČOV Jáchymov, ČOV Žlutice a částečně k ČOV Chodová Planá a ČOV Stříbro. Dále je v zástavě na půjčku od obcí ks akcií VAK Karlovy Vary, a.s. Těmito zástavami jsou ručeny dosud nesplacené investiční úvěry a půjčky v celkové výši tis.kč k datu (viz příloha č. 3.C). Rozbor hospodaření VSOZČ za rok 2013 zpracovali Ing. Bartoš, Ing. Frček MBA, Ing. Holásková, Ing. Chochol, Martina Masopustová, Denisa Němcová, Ing. Stehlík, Karel Voldřich a Ing. Bíba. Karlovy Vary, březen

16 Příloha č. 1 VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH Plnění rozpočtu VSOZČ k v tis. Kč Příjmy: Položka Paragraf Rok 2013 Rok 2013 Skutečnost rozp.skladby rozpočet rozp.opatření k Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů včetně DPH z nájemného nad odpisy včetně DPH Výnosy z dividend Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3,4xxx Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů 4xxx Celkem Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x z toho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx investiční úroky - kapitalizované 61xx Investiční činnost z cizích zdrojů 61xx Úroky z úvěrů a půjček nákladové Služby VAK včetně DPH 51xx Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx Příspěvek na provoz. nákl. sdruž. Halže a Vejprty Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu Celkem Saldo Financování z tuzemska Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky Splátky SFŽP (návratné půjčky) Splátky úvěrů od obcí Splátky komerčních úvěrů Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu Výdaje včetně financování

17 Příloha č. 2.A VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH Rozvaha AKTIVA skutečnost k skutečnost k Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouh. nehmotný a hmotný majetek provozovaný VSOZČ Neprovozovaný majetek Nedokončené investice Poskytnuté zálohy na dlouh. majetek Dlouhodobý finanční majetek - akcie VAKu Dlouhodobé pohledávky Dlouh. pohledávky z pronajatého majetku - zůst. hodnota celkem z toho: zůst. hodnota k pronájmu zůst. hodnota majetku z dotací Dlouhodobé poskytnuté půjčky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem PASIVA skutečnost k skutečnost k Jmění a upravující položky Jmění Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Upravující položky 2 Výsledek hospodaření běžného období Výsledek hospodaření minulých let (nerozděl. zisk, neuhr. ztráta) Dlouhodobé závazky Úvěry komerční Úvěry a návratné finanční výpomoci od státu Půjčky od obcí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na dotace Krátkokobé závazky Krátkodobé bankovní úvěry Ostatní krátkodobé závazky Pasiva celkem Všechny údaje jsou v tis Kč.

18 Příloha č. 2.B VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH Výkaz zisku a ztráty I. Náklady skutečnost k skutečnost k Náklady z činnosti Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy, rezervy a opravné položky Prodej materiálu a dlouh.majetku vč.pozemků Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Úroky Ostatní finanční náklady Poskytnuté příspěvky obcím Náklady celkem II. Výnosy 1 Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodeje materiálu a dlouh.majetku vč.pozemků Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Dividendy Ostatní finanční výnosy Neinvestiční úrokové dotace Výnosy celkem III. Výsledek hospodaření 1 Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk + / ztráta - ) Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (zisk + / ztráta - ) Všechny údaje jsou v tis Kč.

19 Příloha č. 3.A Přehled přijatých investičních dotací, grantů EU a příspěvků na investice v roce 2013 v Kč Číslo Investiční akce Investiční dotace Úrokové dotace Granty EU Příspěvky na investice Poskytovatel Kč Investiční Neinvestiční Fond Kč Poskytovatel Kč 1 Abertamy - odkanalizování x x x x x x Město Abertamy ,00 2 Bezdružice, ČSA (bezejmenná) - rekonstr. vodovodu x x x x x x Město Bezdružice ,00 3 Božíčany - odkanalizování MZe ČR ,00 x x x x x x 4 Hroznětín, Ruprechtov - kanalizace x x x x x x Město Hroznětín ,00 5 Chodov, Stará Chodovská - vodovod a kanalizace x x x x x x Město Chodov ,00 6 Chodová Planá, Hostíčkov - rekonstrukce vodov.řadu x x x x x x Městys Ch.Planá ,00 7 Chodová Planá - intenzifikace a moderniz. ČOV, kan. MZe ČR x x ,97 x x x x 8 K.Vary - regionální VH projekt MF Národní fond ,83 x x x x x x 9 Loučná - ČOV a kanalizace MMR ČR (Cíl 3) ,57 x x Program Cíl ,05 x x 10 Sadov, Bor - napojení na kanalizační síť K.Vary x x x x x x Obec Sadov ,00 11 Stříbro - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace MZe ČR x x ,06 x x x x 12 Tachov - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace MZe ČR x x ,19 x x x x 13 Teplá, Havlíčkova ul. - kanalizace x x x x x x Město Teplá ,00 14 Vejprty - dostavba kan. - stoka A, C, D, E, F MMR ČR (Cíl 3) ,97 x x Program Cíl ,82 x x 15 Žlutice - intenzifikace a modernizace ČOV MZe ČR x x ,23 x x x x Celkem x ,37 0, ,45 x ,87 x ,00 Celkem přijaté investiční dotace, granty EU a příspěvky na investice ,69 Celkem od SFŽP 0,00 Celkem od MZe ,00 0, ,45 Celkem od MMR ,54 Celkem od MŽP 0,00 Celkem od MF - Národní fond ,83 Celkem od Karlovarského kraje 0,00 Celkem od Ústeckého kraje 0,00 Celkem od Plzeňského kraje 0,00 Celkem dotace ,37 0, ,45

20 Příloha č. 3.B Dlouhodobé závazky VSOZČ k I. Dlouhodobé bankovní úvěry, návratné finanční výpomoci od MZe a půjčky od SFŽP k Č. Název věřitele Smlouva evidenční číslo Celková částka dle smlouvy Nedočerpáno k Splátky do roku 2012 Splátky 2013 v tisících Kč SFŽP ČR - VSOZČ MZe ČR (návr.finanční výpomoc) Komerční banka A 1.dl.úvěr KB - Ostrov, přivaděč B 2.dl.úvěr KB - ČOV Jáchymov a Bečov C 3.dl.úvěr KB - 4 inv.akce D 4.dl.úvěr KB - Region Perninského vrchu E 5.dl.úvěr KB - H.Slavkov, přivaděč PV F 7.dl.úvěr KB - K.Vary-reg.VH projekt G 8.dl.úvěr KB - dotace MZe od H překl.úvěr KB v EUR - Loučná, Vejprty ČMZRB - bezúročné úvěry (EIB) A ČMZRB - ČOV K.Vary, rekonstr. a intenz UV B ČMZRB - Zásob. K.Lázní a Bezdružicka PV UV C ČMZRB - Kan.Regionu Pern.vrchu, II.část UV D ČMZRB - H.Slavkov, přivaděč PV UV Celkem Zůstatek k II. Dlouhodobé závazky vůči členům VSOZČ a Vodakvě k Č. Název věřitele Smlouva evidenční číslo Celková částka dle smlouvy Nedočerpáno k Splátky do roku 2012 Splátky 2013 v tisících Kč Závazky vůči obcím - půjčky od státu a st.fondů Úvěry od obcí na nákup akcií Úvěry od obcí na investice Půjčka od Vodakvy - KV, rek.a dost. V+K Celkem Zůstatek k

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet. za rok 2011. Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok 2011. Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč 2.2. IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2011 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 27. 2. 2012 Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 2011 Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO Obsah Závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko rok 2011 Komentář k hospodaření Usnesení z jednání valné hromady schválení závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Tvorba a použití peněžních fondů města

Tvorba a použití peněžních fondů města Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 84 84 Příděl z rozpočtu 1620 1620 Celkem příjmy 1704 1704 501-Stravování zaměstnanců a důchodců

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002- Stavba splaškové Jenišov plynovod dostavba Odbahnění Nadváclavského rybníka Oprava NTL plynovodu a DP Žatec, ul. Volyňských Čechů, Studentská Splašková Nové Město Jáchymov

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

výroční zpráva odpovědně mezi přírodou a člověkem

výroční zpráva odpovědně mezi přírodou a člověkem výroční zpráva 2006 odpovědně mezi přírodou a člověkem Použité zkratky: Vodakva - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. VSOZČ - Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech VtS - Vodotechnické služby,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

odpovědně mezi přírodou a člověkem výroční zpráva Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

odpovědně mezi přírodou a člověkem výroční zpráva Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. odpovědně mezi přírodou a člověkem výroční zpráva 2007 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. » Obsah 2 4 5 6 7 8 9 10» Úvodem Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo ředitele společnosti»

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

A B Rozpočet pro pořízení

A B Rozpočet pro pořízení Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov ROZPOČET 2012 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2012 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. A B Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. Schváleno dne: Valnou hromadou... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok 2012. Schváleno dne: Valnou hromadou... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2012 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 5. 3. 2013 Schváleno dne: Valnou hromadou... Ing. Karel

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Sestavená k rozvahovému

Více

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupitelstev

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního)

1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního) 1. Úvod Základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů je rozpočtová skladba. Jednotným postupem podle tohoto klasifikačního předpisu je umožněno srovnatelné sledování příjmů, výdajů,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více