VÝROČNÍ ZPRÁVA V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA CERTIFIKOVANÉ ČINNOSTI AKCIE SOUDNÍ SPORY ORGANIZAČNÍ SUTRUKTURA SPOLEČNOSTI STRUKTURA ZAČLENĚNÍ SPOLEČNOSTI DO JIHOTRANS GROUP REGIONY PŮSOBNOSTI SPOLEČNOSTI ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 2

3 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provozování drážní dopravy dle zákona č.266/1994 Sb. v rozsahu vydané licence silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 2.1 Představenstvo Peter Bosáček Ing. Pavel Raška člen představenstva člen představenstva 2.2 Dozorčí rada Robert Krigar člen dozorčí rady 3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Peter Bosáček Ing. Pavel Raška člen představenstva odpovědný za techniku člen představenstva odpovědný za provoz 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: GW Train Regio a.s. Sídlo: Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/9, PSČ Bankové spojení: Československá obchodní banka, a.s. č. účtu: /0300 IČ: DIČ: CZ IBAN: CZ SWIFT: CEKOCZPP web: Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 3

4 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, v rámci zasedání během roku 2014 sledovala, kontrolovala a pravidelně projednávala plnění podnikatelského plánu, výsledky hospodaření a finanční situaci společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechny potřebné podklady a informace. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2014 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AUDIT JIH s.r.o. Auditorská společnost došla k závěru, že účetní závěrka, v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k a výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada posoudila hospodaření společnosti a s přihlédnutím ke stanovisku auditora konstatuje, že účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti k , nákladů, výnosů, výsledku hospodaření za rok 2014 a souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku. Robert Krigar člen dozorčí rady GW Train Regio a.s. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 4

5 6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Zpráva o činnosti společnosti GW Train Regio a.s. za rok 2014 Společnost GW Train Regio a.s. je provozovatelem regionální osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby ve čtyřech krajích České republiky (Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký a Moravskoslezský) a ve spolupráci se zahraničními dopravci provozuje osobní drážní dopravu na třech drážních hraničních přechodech (Kraslice Klingenthal mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, Královec Lubawka a Harrachov Szklarska Poręba Górna mezi Českou republikou a Polskem). Dne došlo k převodu celkem 185 kusů kmenových akcií na jméno představujících 100 % na základním kapitálu společnosti GW Train Regio a.s., ze společnosti IDS building corporation a.s, člen koncernu IDS, na nového vlastníka, společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. Jediným akcionářem společnosti GW Train Regio a.s. se tak stala společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. Společnost GW Train Regio a.s. i v dalším roce své samostatné působnosti, tedy v roce 2014, skončila s kladným hospodářským výsledkem. Vlaky společnosti GW Train Regio a.s. bylo přepraveno téměř 970 tisíc cestujících, přičemž došlo tedy k mírnému meziročnímu nárůstu cestujících. Společnost zaměstnávala dle průměrného ročního přepočteného počtu celkem 84 zaměstnanců. V roce 2014 došlo pod novým jediným akcionářem ke stabilizaci společnosti, přičemž však byly i nadále hledány cesty dalšího možného rozvoje společnosti. Představenstvo oceňuje podíl všech zaměstnanců společnosti na hospodářských výsledcích společnosti a zejména pak si váží způsobu, jakým se zaměstnanci zapojují do procesů zajišťujících stabilizaci společnosti, tak i do dalších činností směřujících k jejímu dalšímu rozvoji. Společnost GW Train Regio a.s. se tak již stala uznávanou veličinou na dopravním trhu České republiky, prioritně orientovanou na podnikání v osobní drážní dopravě, finančně stabilizovanou, s vytvořenými předpoklady pro firemní růst, s pozitivní image u zákazníků, objednatelů dopravy, veřejnosti i obchodních partnerů a s pozitivní firemní kulturou. Peter Bosáček člen představenstva GW Train Regio a.s. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 5

6 7 CERTIFIKOVANÉ ČINNOSTI Dne proběhl ve společnosti GW Train Regio a.s. úspěšný certifikační audit společnosti STAVCERT Praha, spol. s r.o. s cílem ověřit, zdali procesy společnosti probíhají v souladu s mezinárodními normami ISO s výsledkem, že nebyly shledány žádné odchylky. Společnost GW Train Regio a.s. je držitelem níže uvedených certifikátů: Systém managementu kvality pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 9001 : 2009, Systém environmentálního managementu pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO : 2005, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN OHSAS : V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 6

7 8 AKCIE Základní kapitál: ,- Kč 185 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 9 SOUDNÍ SPORY V průběhu roku 2014 neprobíhala žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 7

8 10 ORGANIZAČNÍ SUTRUKTURA SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti Oddělení bezpečnost a jakost Středisko Karlovarsko Oddělení obchodu a správy Středisko Liberecko Oddělení IT Středisko Královéhradecko Oddělení ekonomiky Středisko Moravskoslezsko Finanční účetní Mzdová účetní V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 8

9 11 STRUKTURA ZAČLENĚNÍ SPOLEČNOSTI DO JIHOTRANS GROUP JIHOTRANS GROUP ČSAD JIHOTRANS a.s. Allport Cargo Services Czech s.r.o. AUTA BOREK a. s. TBT SERVIS a.s. Bawepneu s.r.o. ČSAD STTRANS a.s. GW Train Regio a.s. VIALTE s.r.o. (50 % podíl) l) Tachoservis s.r.o. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 9

10 12 REGIONY PŮSOBNOSTI SPOLEČNOSTI GW Train Regio a.s. (sídlo společnosti) U Stanice 827/9, Ústí nad Labem - Střekov Středisko Karlovarsko Jaromír Štěřík - pověřený vedoucí střediska Kpt. Jaroše 713, Kraslice Středisko Liberecko Michal Handrejch - vedoucí střediska Krkonošská 256, Tanvald Středisko Královéhradecko Michal Handrejch - vedoucí střediska Říční 56, Trutnov Středisko Moravskoslezsko Jiřina Kováčová - pověřený vedoucí střediska Nádražní 204, Vrbno pod Pradědem V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 10

11 13 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření účetní závěrky k u účetní jednotky GW Train Regio a.s., U Stanice 827/9, Ústí nad Labem - Střekov, IČO: ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI GW Train Regio a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti GW Train Regio a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící , přehledu o peněžních tocích za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti GW Train Regio a.s. jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti GW Train Regio a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 11

12 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti GW Train Regio a.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Tuto zprávu vypracovala jménem společnosti AUDIT JIH, s.r.o. auditorka Ing. Lenka Marková, oprávnění KA ČR č. 1848, jednatelka společnosti AUDIT JIH, s.r.o. V Jindřichově Hradci, dne AUDIT JIH, s.r.o. Ing. Lenka Marková Auditorská společnost, oprávnění KA ČR č. 473 Jindřiš 73, Rodvínov Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Přílohy: Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 Výkaz o peněžních tocích za rok 2014 Příloha k účetní závěrce V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 12

13 Minimální závazný výčet informací uvedený v e Vyhlášce 500/ 2002 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky GW Train Regio a.s (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště U Stanice 827/ Ústí nad Labem označ. AKTIVA č. řád Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Softw are Ocenitelná práva 8 5 Goodw ill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 13

14 označ. AKTIVA č. řád Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 57 C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní nákady přístích období Příjmy příštích období V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 14

15 označ. PASIVA č. řád Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál 68 A. I. Základní kapitál 69 A.I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy 73 A. II. 1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 79 A. III. Fondy ze zisku 80 A. III. 1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 83 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 A.V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 87 A.V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 88 B. Cizí zdroje 89 B. I. Rezervy 90 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 94 B. II. Dlouhodobé závazky 95 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 15

16 označ. PASIVA č. řád Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období B. III. Krátkodobé závazky 106 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 117 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkobobé finanční výpomoci 121 C. I. Časové rozlišení 122 C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaveno dne: Podpisov ý záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisov ý záznam fy zické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Peter Bosáček, člen představenstva Pozn. akciová společnost provozování drážní dopravy V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 16

17 Minimální závazný výčet informací uvedený v e Vyhlášce 500/ 2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky GW Train Regio a.s Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště (v celých tisících Kč) U Stanice 827/9 Rok Měsíc IČO Ústí nad Labem Označení TEXT sledovaném Skutečnost v účetním období minulém I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady v y naložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže 3 II. Výkony 4 II. 1. Tržby za prodej v lastních v ýrobků a služeb 5 2. Změna stavu zásob v lastní činnosti Aktiv ace 7 B. Výkonová spotřeba 8 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 2. Služby 10 + Přidaná hodnota 11 C. Osobní náklady 12 C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 F. 1. Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stav u rezerv a oprav ných položek v prov ozní G. 25 oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady 27 V. Převod provozních v ýnosů I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 17

18 Označení TEXT sledovaném Skutečnost v účetním období minulém VI. Tržby z prodeje cených papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 Výnosy z podílů v ov ládaných osobách a v účetních VII. 1. jednotkách pod podstatným v liv em Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého f inančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého f inančního majetku 37 K. Náklady z f inančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a deriv átů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a deriv átů 40 M. Změna stav u rezerv a oprav ných položek v e f inanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních v ýnosů P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 Q splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 XIII. Mimořádné v ýnosy R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření 58 T. Převod podílu na v ýsledku hospodaření společníkům 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisov ý záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisov ý záznam f y zické osoby, která je účetní jednotkou Peter Bosáček, člen představenstva Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn. akciová společnost provozování drážní dopravy V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 18

19 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky GW Train Regio a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky U Stanice 827/ Ústí nad Labem P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1 Úpravy o nepeněžní operace A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv -215 A. 1 4 Výnosy z podílů na zisku 0 A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -20 A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A. 2 3 Změna stavu zásob 37 A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -10 A. 4 Přijaté úroky 30 A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -510 A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 A. 7 Přijaté podíly na zisku 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -984 B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 540 B. 3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -444 Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -300 C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku. 0 C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -300 C. 2 6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 19

20 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK 2014 společnosti GW Train Regio a.s. sestavená dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ( 39) HLAVA IV - 39 (1) POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Název: GW Train Regio a.s. Sídlo: U Stanice 827/ Ústí nad Labem Střekov Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: IČ: DIČ: CZ telefon: Bankovní spojení: č. účtu /0100 Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem Rozhodující předmět činnosti: Provozování drážní dopravy dle zák. č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí Akcionář: ČSAD JIHOTRANS a.s., IČ: , 100 % Obchodní společnost zapsána do OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B Statutární orgány k : Představenstvo Dozorčí rada: Peter Bosáček člen Ing. Pavel Raška člen Robert Krigar člen Organizační struktura Společnost řídí představenstvo. Ve vztahu k třetím osobám jedná za společnost kterýkoli člen představenstva samostatně. Změny a dodatky provedené v Obchodním rejstříku od do : Dne se jediným akcionářem stala společnost ČSAD JIHOTRANS a.s., IČ: Obchodní korporace se v roce 2014 podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích). V návaznosti na výše uvedené byly provedené též změny ve složení představenstva a dozorčí rady. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 20

21 (2) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ SPOLEČNOST GW Train Regio a.s. PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV VIALTE s.r.o. - podíl na základním kapitálu 50 % Kopčianska 1, Bratislava, Slovensko IČO: Vlastní kapitál ke dni : ,- EUR Účetní výsledek hospodaření: za rok 2014: ,- EUR Ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny. (3) OSOBNÍ NÁKLADY A ODMĚNY VYPLACENÉ V ROCE 2014 v tis. Kč Osobní náklady GW Train Regio a.s. Z toho členové řídících orgánů Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 84 4,3 Mzdové náklady Odměny členům orgánů obch. korporace Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem (4) INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy v platném znění. Zásoby Účetní jednotka obchoduje s movitými věcmi za účelem prodeje a pro tento účel eviduje Zboží dle vyhlášky 500/2002 Sb. O zboží účetní jednotka účtuje v souladu s Českým účetním standardem č. 15 metodou B tak, že v průběhu účetního období se nakoupené zboží účtuje na vrub účtů skupiny 50 Spotřebované nákupy a při uzavírání účetních knih se na základě fyzické inventury a cen pořízení konečný a počáteční stav převedou na příslušné účty skupiny 13 Zboží. Žádné jiné skladové zásoby účetní jednotka nevlastní. Hmotný majetek s pořizovací cenou do ,- Kč v jednotlivém případě a dobou použitelnosti delší než jeden rok není dlouhodobým majetkem. Při pořízení se o tomto majetku ihned po pořízení účtuje do nákladů na analytický účet Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními náklady. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 21

22 Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací náklady, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti, software, ocenitelná práva, jejichž ocenění je vyšší než ,- Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než l rok ( 6 Vyhlášky 500/2002 Sb.) Technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku jsou výdaje, převyšující částku ,- Kč v roce. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Délka účetních odpisů je stanovena individuálně podle toho, o jaký majetek a jaké předpokládané využití se jedná, na základě posouzení a rozhodnutí provozních a technických zaměstnanců společnosti. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci následujícím po zařazení do používání. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pozemky, stavby, budovy, samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než ,- Kč ( 7 Vyhlášky 500/2002 Sb.). Technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku jsou výdaje převyšující částku ,- Kč za rok Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Délka účetních odpisů je stanovena individuálně podle toho, o jaký majetek a jaké předpokládané využití se jedná, na základě posouzení a rozhodnutí provozních a technických zaměstnanců společnosti. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci následujícím po zařazení do používání. Hmotný majetek, který není vymezen pro účely zákona o dani z příjmu jako hmotný majetek ( 26, odst. 2 a 3), jehož ocenění je nižší než ,- Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok, je účtován na analytickém účtu Samostatné movité věci a soubory MV drobný. Tento majetek se na majetkovém účtu účtuje po individuálním posouzení a rozhodnutí účetní jednotky. Doba odpisování je stanovena také individuálně. Dlouhodobým finančním majetkem je majetek vymezený v 8 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Majetkové účasti ve společnosti (bod (2) přílohy) vedeny na rozvahovém 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem jsou oceněny pořizovací cenou dle Zákona o účetnictví platného pro rok Jelikož je podíl splacen v EUR, je cena podílu přepočtena kurzem EUR platným k b) Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona o účetnictví Účetní jednotka nepoužila v období žádné odchylky od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy, jejichž použití dává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. c) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, přepočty údajů v cizích měnách, stanovení reálné hodnoty majetku, použití ekvivalence Opravné položky k pohledávkám Jsou účtovány opravné položky k pohledávkám účetní i daňově účinné. Daňově účinné opravné položky jsou účtovány dle Zák. č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v aktuálním znění. Účetní jednotka nemá k žádné pohledávky po splatnosti, ke kterým by vytvářela účetní nebo daňové opravné položky. Opravná položka k nabytému majetku Její cena je rozdílem mezi oceněním části podniku a hodnotou vložených aktiv a pasiv při vkladu části podniku k Opravná položka se odepisuje 180 měsíců dle Vyhlášky 500/2002 Sb. 7. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. GW Train Regio a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. GW Train Regio a. s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 GW Train Regio a. s. obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Představenstvo... 6 Dozorčí rada... 6 Vedení společnosti... 6 Základní údaje o společnosti...

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4...

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4... výroční zpráva 2014 Obsah 2....Charakteristika společnosti 2....Členové orgánů společnosti 2....Organizační struktura 3....Zpráva předsedy představenstva 4....Zpráva předsedy dozorčí rady 6....Nejlepší

Více

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007 STANO PRAHA a.s. Jeseniova 198 130 00 Praha 3 IČO: 25680081, DIČ: CZ25680081 Stavební firma zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5453 z 7.1998 K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2007 Výroční

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více