- výchova mezilidské působení, při kterém je dosahován určitý cíl určitými prostředky, subjekt a objekt výchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- výchova mezilidské působení, při kterém je dosahován určitý cíl určitými prostředky, subjekt a objekt výchovy"

Transkript

1 Osobnost a její struktura Pojem osobnosti, její vývoj Popište základní rysy osobnosti Vysvětlete, co je to temperament, a uveďte základní dělení temperamentu Uveďte temperamentové charakteristiky dětí Osobnost - filosoficky představitel lidského rodu - sociologicky představitel jisté sociální skupiny - psychologicky konkrétní jedinec - osobnost je kterýkoliv člověk v činnosti a chování, biopsychosociální bytost - osobnost - uvědomuje si sebe sama - je složitým systémem (temperament, charakter, motivace) - spjata s určitým prostředím - jednota biologických, psychologických a sociálních aspektů Vývoj osobnosti - vývoj je celistvý proces, všechny jednotlivé duševní pochody, vlastnosti a znaky se vyvíjejí v souvislosti a vzájemně se podmiňují, současně je vývoj plynulý proces, jednotlivé změny na sebe navazují, jedno vývojové období vytváří předpoklady pro rozvoj následujícího období - při narození je dítě charakterizováno anatomicko fyziologickými předpoklady a znaky lidské bytosti, které se vyvinuly v průběhu fylogeneze, dědičnost umožňuje vývoj individua - vliv prostředí klimatického, materiálního, sociálního - rodina disponuje silným emocionálním základem, nejsilnější podněty k rychlému duševnímu rozvoji v prvních letech života, vědomosti, návyky, charakterové rysy, postoje ke světu, prvních pět let představuje nejplastičtější formativní období - výchova mezilidské působení, při kterém je dosahován určitý cíl určitými prostředky, subjekt a objekt výchovy - formování vývoj osobnosti s důrazem na rozbor příčin a podmínek, příčinných vztahů, vzájemného působení činitelů vnitřních i vnějších - vliv dědičnosti se projevuje především u temperamentu, u speciálních schopností v oblasti umění, intelektuální schopnosti, minimálně se vliv dědičnosti projevuje u rysů charakteru, dědičnost se projevuje v závislosti na stáří - dědičně jsou dány pouze předpoklady pro formování psychických vlastností, uskutečňují se prostřednictvím působení společenského prostředí - v utváření osobnosti hraje podstatnou roli motivace, síla motivu stoupá při frustraci, neuspokojenosti

2 - osobnost je formována především v náročných životních situacích, při stresu, zvyšuje požadavky na jedince, a při frustraci, situaci, v níž je zamezeno uspokojování důležitých životních potřeb - typy frustrace - nedostatek (deprivace) - oddálení - zmaření (většinou po neúspěchu, kdy se jedinec obává, že již není naděje na úspěch) - konflikt - konflikt dvou kladných sil (možnost dosáhnout dvou cílů) - konflikt dvou negativních sil (nutnost splnit nepříjemný cíl, nebo přijmout trest za jeho nesplnění) - konflikt mezi kladnou a negativní silou (přání a strach, touha hladit tygra) - dvojitý konflikt kladných a negativních sil (dítě chce vylézt na strom, ale bojí se, sledují ho kamarádi, chce získat jejich obdiv, bojí se však, že to nedokáže a sklidí posměch) - stresové, frustrující a konfliktní situace se mohou stát i patogenními - techniky vyrovnávání se s náročnými životním situacemi - rezignace, únik - agrese - opětovná snaha úspěšně se se situací vypořádat i přes dílčí neúspěchy - únik - nebezpečí je i v prostředku úniku fantazie, alkohol, drogy - izolace, samotářství - únik do nemoci, simulantství, hypochondrie, hysterie - regrese návrat k vývojově starší a primitivnější formě+ reagování a dosahování cílů - fixace ustrnutí na určitém způsobu uspokojování potřeby - potlačení, zavržení i pouhé představy, fantazie - popření symbolické popírání skutečných problémů - opačné reagování jedinec usiluje o potlačení impulsu k neschvalovanému jednání a snaží se upevnit v tomto postoji vnějšími projevy - negativismus obrana proti bezohlednému vnucování požadavků a omezování samostatnosti - sebevražda, demonstrativní sebevražda - agrese - ne vždy je ve formě hrubého násilí či afektu, může být přenesena na jiné, do sebe, model vzbuzování pozornosti, egocentričnosti - projekce promítání problému do něčeho odlišného, většinou u jedinců, kteří mají zkušenost s přísnými tresty - identifikace ztotožnění se silnou osobností, skupinou či institucí, u jedinců s oslabeným pocitem jistoty, s pocitem méněcennosti - kompenzace neúspěch v jedné oblasti je vyvažován úspěchem v oblasti jiné - sublimace kompenzace některých fyziologických potřeb kultivovaným způsobem

3 - racionalizace jedinec hledá v neúspěchu rozumné vysvětlení, hledá ospravedlnění, výmluvu před sebou i ostatními - trestání či vykupování sebe sama Stádia ve vývoji osobnosti - jsou dána biologickými předpoklady, společenskými požadavky a vztahy, vedoucím druhem činnosti (manipulace s předměty, hra, učební činnost, práce) - prenatální období a kojenec (do 1 roku) - biologický vývoj - rodiče si formují vztah k dítěti - podstatná role neuropsychického stavu matky - vliv celkového emočního stavu rodiny - nutný dostatek podnětů pro emoční a intelektuální vývoj dítěte - formování sociální role (nebezpečí podmíněného reflexu dominantního postavení v rodině) batole a předškolní věk (1-3, 3-6) - zdokonalování pohybů, lokomoce, manipulace - seznamování se se světem, životními situacemi, poznávací schopnosti, sociální interakce - vliv rodiny - podstatná role hry činnost, sociální role, emoční vývoj - elementární práce, táhnou osobnost do vyššího vývojového stádia školní věk mladší a starší - společenské povinnosti přesahující rámec rodiny - rozvoj poznávacích procesů, paměti, pozornosti, vytrvalosti, sebeovládání, vliv na motivace a zájmy - adaptace dítěte kázeň, soustředěnost, pozornost, úkoly a jejich plnění, vztah k autoritám, vrstevníkům, budování autoregulace - až do puberty období klidného vývoje dospívání a mládí - nejsložitější období, nekritičtější (přestupky, delikvence, duševní poruchy, deviace, sebevraždy) - problém psychosomatické akcelerace - biologické zrání změny spojené s pohlaní dospělostí, prvotní i druhotné pohlavní znaky, tělesný vývoj, změny ve funkcích orgánů a nervové soustavy, je narušena rovnováha mezi inhibicí a excitací, dochází k fázovým stavům se zhoršenou pozorností, změněnou pracovní schopností, menším sebeovládáním, s přecitlivělostí chování, dochází k nedostatečnému uspokojování biologických potřeb, rostou nároky na odpočinek, spánek, duševní hygienu, potravu, její skladbu, pravidelný denní režim, hygienu, nepříznivě působí různost biologické akcelerace ve vrstevnickém prostředí - sociální zrání dochází k volbě profese či jejího zaměření, dochází k úsilí zbavit se závislosti na autoritách, je přehodnocován kolektiv vrstevníků, nastupuje úsilí po erotice, rostou rozpory v možnosti dosahování cílů, frustrace, rozpor mezi biologickou a sociální zralostí, dochází k projekci společenských rozporů, rozpory mezi ideály a skutečností adolescence

4 - zklidnění, velký vliv prostředí, adolescence je obdobím sociálního dospívání, projevuje se více individualita, usazuje se vliv předchozích prostředí, odlišnost mužů a žen dospělost (zhruba 20) - nutno odlišit biologickou, psychickou a sociální dospělost - do 30 let věku nejpodstatnější problémy adaptační (profese, rodina, děti), do 45 roku věku vyvrcholení, přechod do středního věku (45-60) - zaměstnání a kariéra, vytvoření a uchování erotického vztahu, zajišťování ekonomických podmínek, společenský život a společenská aktivita, zdravotní stav, životní styl, hierarchie životních hodnot, smysl života stáří - relativní pojem, významné změny biologické, psychické a sociální - význam seberegulace, ta není možná bez sebeuvědomění, sebepoznání, sebekoncepce, sebekritiky Struktura osobnosti - schopnosti jako psychické vlastnosti, které se projevují tím, že se člověk dokáže naučit určitým činnostem a vykonávat je (specializace schopnosti je dovednost), jsou intelektové, senzomotorické, umělecké, tvořivost - rysy osobnosti jako psychické vlastnosti, které se projevují určitým způsobem jednání, chování, prožívání, jsou relativně stálé, individualizované - kladný nebo záporný vztah k lidem (afiliace, hostilita) - introverze nebo extraverze - dominance nebo submise - sebedůvěra nebo sebepodceňování - rozhodnost nebo nerozhodnost - vytrvalost nebo nevytrvalost - sebeovládání nebo jeho nedostatek - stabilita nebo labilita osobnosti - odolnost nebo neuroticismus Rysy osobnosti - z rysů osobnosti mají nejvýznamnější postavení temperament a charakter Temperament - souhrn vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání člověka, je to způsob vzniku a průběhu citových procesů, výraz těchto procesů, snadnost vzniku, intenzita, rychlost, variabilita, vnější projev (gesta, mimika, smích, pláč) - antická klasifikace podle převládajících šťáv v organismu - Kretschmer zkoumal, zda existuje vztah mezi utvářením těla, tělesnou konstitucí a některými znaky osobnosti, četným pozorováním a měřením zjistil, že existují souvislosti mezi tělesnou konstitucí, některými charakteristikami prožívání a sklonem k určitým druhům duševních onemocnění, v Kretschmerově terminologii jde o souvztažnosti mezi tzv. somatotypem a typem charakteru Charakter - charakter jako soustava vlastností a rysů, které mají morální význam, charakter se projevuje v různých vztazích jedince k životním skutečnostem (viz další MO)

5 Temperament - jako souhrn vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání člověka, je to způsob vzniku a průběhu citových procesů, výraz těchto procesů, snadnost vzniku, intenzita, rychlost, variabilita, vnější projev (gesta, mimika, smích, pláč) - antická klasifikace podle převládajících šťáv v organismu - sanguis krev, živý, nestálý člověk - cholé žluč, prudkost - melania cholé černá žluč, málo citových projevů - flegma hlen, malá citová vzrušivost - nyní je temperament chápán jako projev CNS a endokrinních žláz, jejich vzájemného působení a ovlivňování - podstatou je inhibice a excitace, vlastnost jejich průběhu - síla vymezena tím, na jak silné podněty korové buňky reagují - vyrovnanost spočívá v síle útlumu, je-li schopen vyrovnat se podráždění - pohyblivost jak rychle se v korových buňkách dovede proměnit fáze exhibice a inhibice - Kretschmer zkoumal, zda existuje vztah mezi utvářením těla, tělesnou konstitucí a některými znaky osobnosti - četným pozorováním a měřením zjistil, že existují souvislosti mezi tělesnou konstitucí, některými charakteristikami prožívání a sklonem k určitým druhům duševních onemocnění, v Kretschmerově terminologii jde o souvztažnosti mezi tzv. somatotypem a typem charakteru - piknický somatotyp jedinci se vyznačují kulatou hlavou, zavalitým krátkým tělem, měkkým svalstvem, celkovou zaobleností a vyklenutým břichem, inklinují k tzv. cyklotymnímu typu charakteru, to znamená, že jejich prožívání charakterizuje střídání nálad, tj. radostného vzrušení a sklíčenosti, za normálních okolností bývají otevření, společenští, realistického pohledu na svět, jsou ohroženi maniodepresivním duševním onemocněním - astenický (leptosomní) somatotyp jedinci se vyznačují dlouhou, štíhlou až hubenou postavou, úzkými rameny, plochým hrudníkem, slabě vyvinutým svalstvem, dlouhými slabými údy a ostrým profilem, inklinují k tzv. schizoidnímu typu charakteru, tj. k extrémním polohám přecitlivělosti na jedné straně a chladu na straně druhé, vytvářejí si často svůj vnitřní fantazijní svět, který je odvádí od reality, jsou ohroženi schizofrenním duševním onemocněním (bludnými představami, halucinacemi, rozštěpením mysli, tzv. rozpadem osobnosti) - atletický somatotyp jedinci se vyznačují silně vyvinutou kostrou a výrazným svalstvem, širokým hrudníkem, užšími boky a spíže menší lebkou s protáhlým obličejem, inklinují k tzv. viskóznímu typu charakteru, bývají do jisté míry pohybově a mentálně těžkopádní, bez velkých citových vzruchů a silných myšlenkových zaujetí, zvýšený sklon k některému duševnímu onemocnění není tak průkazný - temperamentové charakteristiky dětí A. Thomas, S. Chess, A. G. Birch zaměřili se na děti útlého věku na novorozence a kojence, sledovali celkovou úroveň aktivity, pravidelnost biorytmu, soustředěnost, intenzitu reakcí a emočního ladění, konstatovali tři základní temperamentové typy:

6 - typ snadno vychovatelného dítěte: pozitivní emoční ladění, pravidelný biorytmus, mírná intenzita reakcí na vnější podněty, poměrně pohotová přizpůsobivost, dítě inklinuje k dobré náladě, spánek je pravidelný, pravidelnost se projevuje i v usínání, probouzení, vyžadování jídla, pití, na nové situace rychle přivyká, jeví tendenci zajímat se o nové věci (40 %) - typ obtížně vychovatelného dítěte: spíše záporné citové ladění, nepravidelný biorytmus, vysoká intenzita reakcí na vnější podněty, pomalé přizpůsobování se, tendence vyhýbat se novým podnětům, inklinuje k časté rozmrzelosti, po nepříjemných podnětech není k utišení (10 %) - typ pomalého dítěte: apatie, nízká úroveň celkové aktivity, citové ladění je mírně mrzuté, projevuje se sklon k pravidelným rytmům při pomalém přizpůsobování (15 %) - zejména u druhého a třetího typu je nutné počítat se zvýšenými nároky na výchovné postupy, je zde reálné nebezpečí vývoje v konfliktní, těžko zvladatelnou osobnost

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti..

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti.. Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ifi (pojem osobnost, vývoj, temperament, inteligence, poruchy duševního života, poruchy řeči, chování, psychohygiena) -> Základní

Více

-má intermediální charakter- úzce se stýká s přírodními i společenskými vědami

-má intermediální charakter- úzce se stýká s přírodními i společenskými vědami Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Roman Úvod -přírodně slopečenská věda o člověku -zabývá se jedním člověkem x sociologie zabývá se více lidmi -zabývá se chováním,

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI OBECNÁ PSYCHOLOGIE Doporučená literatura: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Atkinsonová, R.L a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 Obsah: Předmět psychologie

Více

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce)

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce) PSOS: Psychologie osobnosti sylabus přednášky pro kombinované studium "Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku" (Václav Holeček) Obsah učiva PSOS (= tematické okruhy k písemné zkoušce) 1.

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociálně-právní ochrana dětí Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jana Otoupalíková Vypracoval: Bc. Vlastimil Jandera

Více

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 2012 ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH ANEB JAK DOBŘE VYCHÁZET S LIDMI Zaměstnanec v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi 2012 Autor: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Informační brožura č.

Více

1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie: www.cz-milka.net

1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie: www.cz-milka.net 1. Psychologie: www.cz-milka.net 1. Systém psychologických věd: Základní: Obecná psychologie schopnost soustředěnosti, učení, pozornost, paměť Vývojová psychologie o vývoj člověka od početí až do doby

Více

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky

Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky Vojenská akademie v Brně Ústav managementu a podpory vzdělávání S 2798 Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky pro studující doplňujícího pedagogického studia Josef Čepec Libuše Danielová Pavel Ecler

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry Věra Hašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem je zjistit, jaká je úroveň znalostí z psychologie u zdravotních sester ve vztahu ke sledovaným

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII.

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. 1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. Pedagogická psychologie je jedno z nejstarších odvětví psychologie, které zkoumá psychologické

Více

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Studijní obor: Souběžné doplňkové pedagogické studium PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Problem pupil nowadays Der problematische Schüler in heutiger Zeit

Více

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. PŘEDMĚT STUDIA PSYCHOLOGIE psyché duše logos rozum, věda specializované oblasti v psychologii biologická, experimentální, vývojová = ontogenetická,

Více

Slovník odborných výrazů a zkratek

Slovník odborných výrazů a zkratek Slovník odborných výrazů a zkratek Vážení uživatelé, rodiče i pedagogové, nabízíme Vám zjednodušený přehled a výklad výrazů, se kterými se můžete setkat v případě, jsou-li Vaše děti či žáci našimi klienty.

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Základní pojmy z psychologie a psychologie osobnosti Přestávka Sebevědomý pedagog Přestávka Role a autorita

Více

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 2. část

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 2. část OP INSPEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení 2. část Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc. Praha 2015 Inovace studijního programu Specializace

Více