Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management"

Transkript

1 Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management Diplomová práce Petra Rudolská, Bc. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Marek Merhaut, PhD., MBA Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: 2013 červen Praha 2013

2 Master s Dissertation Strategic management of the hotel with a focus on cricis management Bc. Petra Rudolská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: PhDr. Marek Merhaut, PhD., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: 2013 June Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Na tomto místě bych ráda poděkovala panu PhDr. Markovi Merhautovi, PhD., MBA za vedení mé diplomové práce. V Praze dne Děkuji..

5 Abstrakt RUDOLSKÁ, Petra. Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran. Diplomová práce s názvem Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management se zabývá teorií a praxí strategického řízení hotelu. Práce může být použita jako návrh zavedení strategického řízení pro budoucí úspěšný rozvoj hotelu. Mým cílem je shrnout základní poznatky vztahující se k této problematice a následně je aplikovat na konkrétní podnik. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmu a podstaty strategického řízení, obecný postup zpracování strategické analýzy. Definuje krizový management podniku a jeho úlohu ve strategickém řízení. Praktická část se zabývá vypracováním strategické analýzy zkoumaného hotelu a na základě syntézy výsledků SWOT analýzy je stanovena vize, mise a strategické cíle. V návrhové části je vybrána vhodná strategie a její realizace. Analýza rizik hotelu slouží v závěru práce k vyhodnocení možného ohrožení realizace strategických cílů podniku. Klíčová slova: Strategické řízení, strategie, vize, poslání, strategické cíle, strategická analýza, krizový management, SWOT analýza, Pest analýza

6 Abstract This thesis titled, Strategic management of the hotel with a focus on crisis management, deals with the theory and practice of strategic management of the hotel. The work can be used as a proposal for the introduction of strategic management for future successful development of the hotel. My goal is to summarize the basic knowledge relating to this issue and then to apply for a specific company. The theoretical part contains the definition of the concept and essence of strategic management, the general process of the strategic analysis. Define crisis management firm and its role in strategic management. The practical part deals with the development of strategic analysis examined the hotel and the synthesis results of the SWOT analysis is to set the vision, mission and strategic objectives. In the design of a suitable chosen strategy and its implementation. Risk analysis is used at the end of the work to evaluate the potential threat realization of strategic goals. Keywords: Strategic management, strategy, vision, mission, strategic goals, strategic analysis, crisis management, SWOT analysis, PEST analysis

7 OBSAH Úvod Teoretická část 1 Strategické řízení Podstata a význam strategického řízení Postavení strategického řízení v rámci organizace Strategické plánování Poslání Vize Strategické cíle Strategie Strategická analýza Makrookolí PEST analýza Mikrookolí Analýza konkurenčního prostředí Analýza vnitřního prostředí Vnitřní zdroje firmy SWOT analýza Formulace a implementace strategie Podstata a význam strategického řízení Volba optimální strategie Implementace strategie Krizový management Pojetí rizika a managementu rizika Proces řízení rizik Praktická část 5 Představení a popis vybraného hotelu Společnost Line s r.o Základní informace o hotelu Raduza Předmět podnikání Organizační struktura... 45

8 5.5 Analýza současného strategického řízení Analýza vnějšího prostředí Pest analýza Politicko-legislativní faktory Ekonomické faktory Sociálně-kulturní faktory Technologické faktory Shrnutí PEST analýzy Analýza mikrookolí Sektor konkurentů Sektor zákazníků Sektor dodavatelů Porterův model pěti sil Shrnutí analýza mikrookolí Analýza vnitřního prostředí Marketingové a distribuční analýzu Produkt Cena Místo Distribuční cesty Propagace Faktory podnikových zdrojů Hmotné zdroje Nehmotné zdroje Lidské zdroje Finanční a rozpočtové faktory Rozvaha společnosti Line s r.o Likvidita Faktory vědecko-technického rozvoje Faktory výroby a řízení výroby Swot analýza Vyhodnocení SWOT analýzy Krizový management Analýza rizik... 86

9 10 Návrh strategického směrování hotelu Formulace strategie Poslání hotelu Vize hotelu Strategické cíle hotelu Výběr a implementace strategie Kombinovaná strategie - stability a expanze Realizace zvolené strategie Kontrola Vyhodnocení analýzy rizik Závěr Seznam použité literatury Internetové zdroje Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků

10 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek ABX Pokladní systém BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CHECK-IN Příjem hosta CHECK-OUT Odjezd hosta CZK Česká koruna Č. Číslo ČNB Česká národní banka DBL Dvoulůžkový pokoj DPH Daň z přidané hodnoty EU Evropská unie EUR Euro GDS Globální distribuční systém HACCP Systém kritických bodů HDP Hrubý domácí produkt Hod. Hodin ISO Norma řízení kvality Kč Korun českých LAN Internetové připojení MFČR Ministerstvo financí ČR MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Např. Například NATO Severoatlantická aliance Obr. Obrázek OSN Organizace spojených národů PAY TV Placená televize Sb. Sbírka SBU Strategická obchodní jednotka SGL Jednolůžkový pokoj Spa Lázně s r.o. Společnost s ručením omezeným Sv. Svatý

11 Tab. Tabulka Tis. Tisíc Tzv. Takzvaný Viz. Odkaz na určitý výraz, či vysvětlení UNWTO Světová organizace cestovního ruchu WTO Světová obchodní organizace % Procento

12 ÚVOD Nejbohatší muž světa Bill Gates v souvislosti se strategickým řízením manažery vyzývá: Nejlepší, jak předvídat budoucnost, je vytvořit ji. 1 Hotely podnikající v tržním prostředí 21. století, jsou vystaveny podmínkám, které se důsledkem rychlé globalizace a vysoce turbulentnímu prostředí mění doslova ze dne na den. Konkurence nabývá zcela nových rozměrů a nutí hotely k rychlým reakcím na vznikající hrozby. Pro každý podnik, který se chce dlouhodobě udržet na trhu a být na něm úspěšný, je nezbytné, aby při svém podnikání využíval strategické řízení a aby si ujasnil, čeho chce dosáhnout. V oboru hotelnictví je strategické řízení dost podceňováno. Mezinárodní hotelové společnosti věnují těmto činnostem někdy více a někdy méně času, ale strategické řízení je důležitou součástí jejich podnikání. U malých a středních hotelů je mnohdy situace nelichotivá a lze pozorovat velké nedostatky. Podnikatelé se zaměřují spíše na přítomnost a strategickým činnostem věnují minimum času, neboť je považují za něco zbytečného. Možná je to i proto, že malým hotelům jde někdy zejména o přežití. Ale i hotel s menším počtem zaměstnanců by měl plánovat a řídit. Podnikatelé by si měli uvědomit, že strategické řízení může jejich hotelu zvýšit zisk a obrat, pomoci udržet své zákazníky ve stále sílícím konkurenčním prostředí. Mnoha hotelům se daří přežít i bez strategického řízení, ale s jasnou představou čeho chce podnik dosáhnout, lze podstatně rychleji, efektivněji a s větším ziskem. K významným světovým guru managementu patří Michael Porter, který v jedné ze svých posledních prací píše: I když se svět točí stále rychleji, bez dlouhodobé strategie není podnikatelský úspěch možný. Trvalé konkurenční výhody lze dosáhnout jen prostřednictvím strategie. 2 Atmosféra nejistoty a rizika s rozvojem podnikání stále roste a proto obsah pojmu rizika se trvale rozšiřuje. Ukazuje se úroveň, že budoucí růst a prosperita organizace může do značné míry záviset i na tom, s jakou úspěšností je v ní zvládnuto řízení rizika. Proto se dnes, zejména ve velkých firmách, zpracovává strategie řízení rizika navazující na hlavní 1 SOUČEK, Z. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha : Professional Publishing, s SOUČEK, Z. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha : Professional Publishing, s

13 strategické cíle firmy. Schopnost včas rozpoznat a úspěšně řídit rizika se stává nedílnou součástí strategického řízení. Cíle mé diplomové práce jsou následující: 1. Provést strategickou analýzu vybraného hotelu a na základě syntézy výsledků navrhnout vhodnou strategii. 2. Stanovit vizi, poslání a strategické cíle hotelu. 3. Vypracovat analýzu rizik a určit, která rizika by mohla nejvíce ohrozit realizaci strategických cílů podniku. V rámci práce budou ověřován následující hypotézy: 1. Úkolem strategického řízení je hledání, vytváření a získávání výrazných a jistých úspěchů na trhu. 2. Strategická analýza tvoří základ pro stanovení vhodné strategie. Pro úplnost ještě uvádím několik poznámek ke zvolené metodologii a celkové koncepci práce. Diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí. V teoretické části jsou popsaná teoretická východiska strategického řízení a krizového managementu. Konkrétně se zaměřím na oblast strategie, vize, poslání, strategické cíle, strategické plánování a bude uvedena stručná typologie jednotlivých strategií. Dále popíši jednotlivé metody strategické analýzy a definuji úlohu krizového managementu ve strategickém řízení. V praktické části bude aplikován teoretický výklad strategického řízení na konkrétní podnik - hotel. Strategická analýza bude zaměřena na zhodnocení vnějšího okolí podniku a všech relevantních vlivů s možným reálným dopadem na podnik, včetně analýzy konkurence. Dále bude zhodnoceno vnitřní okolí podniku a jeho zdroje. Na základě syntézy výsledků ze SWOT analýzy bude stanovena vize, poslání a strategické cíle podniku a navrhnu vhodnou strategii budoucího směřování podniku včetně jednotlivých scénářů vývoje. Na závěr práce zpracuji analýzu rizik daného podniku a vyhodnotím, která rizika mohou nejvíce ohrozit naplnění zvolených strategických cílů. Při vypracování této diplomové práce budu pro ověření stanovených hypotéz používat metody deskriptivní a analytické. Dále se nevyhnu využití metody komparace a syntézy. 12

14 Velice mě zaujal krátký článek poradenské společnosti Cs-Projekt s r.o., který tím nejjednodušším způsobem vysvětluje podstatu strategického řízení: Lze v dnešním prostředí plném nejistoty a neurčitostí být úspěšní? Lze v takovém prostředí koncepčně a dlouhodobě řídit? Použijme přirovnání se situací surfaře na velkém rybníku: Vítr se každou chvíli mění, vlny jsou také zrádné, okolo jedoucí parníky plavce nešetří a rákosí je skoro všude. V kurzech surfingu instruktoři radí: Vyhlídni si na vzdáleném břehu velký strom a zkoušej se k němu dostat. Surfař se určitě hodně nadře, bude mokrý, ale ví, o co má usilovat a může zjišťovat, jestli se ke svému cíli blíží. Nebude jen bezhlavě reagovat na momentální poryvy větru. Nakonec nejspíše přistane jenom poblíž svého cíle, možná ho i cestou změní. Ale svého cíle dosáhne. A to je podstatou strategického řízení. 3 3 Zdroj: CS-Projekt. Strategické řízení. Manažerské poradenství. Dostupné z <http:www.csproject.cz/prilohy/prospekty/sr.pdf> 13

15 TEORETICKÁ ČÁST 1 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 1.1 Podstata a význam strategického řízení Strategické řízení je dnes pro každý podnik nutností, aby obstál v tvrdém konkurenčním boji. V odborné literatuře nalezneme mnoho definic strategického řízení. Použijme pouze výčet těch nejvýstižnějších: Úlohou strategického řízení je pomoci organizaci udržet nebo získat strategickou konkurenční výhodu a v určeném čase dosáhnout reálných dlouhodobých cílů. 4 Základním smyslem strategického řízení je vytváření konkurenční výhody jako nejdůležitějšího předpokladu podnikatelského úspěchu. 5 Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených cílů, k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředím a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. 6 Strategic management is a field of study that involves the process through which firms define their missions, visions, goals, and objectives, as well as craft and execute strategies at various levels of the firms' hierarchies to create and sustain a competitive advantage. 7 Podle Keřkovského a Vykypěla 8 kromě skutečnosti, že rozhodování realizovaná ve strategickém řízení velkou měrou ovlivňují úspěšnost podnikání, existují i další důvody, pro něž by mělo být v každém podniku uplatňováno strategické řízení: Strategické řízení pomáhá k úspěšnému a dlouhodobému naplňování poslání podniku. 4 BĚLOHLÁVEK, F. a kol. Management. Brno : ComputerPress, s TICHÁ, I.; HRON, J. Strategické řízení. Praha : Credit, s SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. Praha: C.H.Beck, s. 1 7 OKUMUS, F.; ALTINAY, L.; CHATHOTH, P. Strategic management for hospitality and tourism. Oxford : Elsevier, s. 5 8 KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení teorie pro praxi. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, s. 1 14

16 Strategické řízení pomáhá podniku anticipovat budoucí problémy a příležitosti. Strategické řízení dává jasné cíle a směry pro budoucnost podniku, pocity jistoty jeho pracovníkům. Je známo, že většina lidí lépe pracuje, když ví, co je od nich očekáváno a kam podnik směřuje. Strategické řízení pomáhá zvyšovat kvalitu managementu, vede řídící pracovníky k tomu, aby zkvalitňovali rozhodování. Strategické řízení nesmí jen reagovat na změny prostředí. Musí je včas předvídat a podnik vůči nově příchozím změnám vhodně nastavit. Úkolem strategického řízení je hledání, vytváření a získávání výrazných a jistých potencionálů úspěchu na trhu. Tichá a Hron 9 uvádí ve své publikaci složky strategického řízení následovně: 1. Definování předmětu činnosti podniku a jeho poslání jako základ pro určení rámce, ve kterém podnik působí a kam směřuje. 2. Stanovení strategických a výkonových cílů. 3. Formulace strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů. 4. Zavádění a realizace zvolené strategie. 5. Hodnocení výsledků a návrh opravných opatření s ohledem na měnící se podmínky, nové myšlenky a příležitosti. 9 TICHÁ, I.; HRON J. Strategické řízení. Praha : Credit, s

17 Jednotlivé složky strategického řízení jsou blíže specifikovány v základním modelu strategického řízení na obr. č. 1. Obr. č. 1 Základní model strategického řízení Základní model strategického řízení Pochopení funkce strategie v organizaci Identifikace a hodnocení možnosti Strategická analýza Převod strategie do praxe Výběr strategie Implementace strategie Zdroj: vlastní 1.2 Postavení strategického řízení v rámci organizace Strategické řízení uskutečňované top managementem zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy a jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji. Strategické řízení lze charakterizovat jako mix základních manažerských činností plánování, organizování, vedení a kontroly. Organizační a řídící hierarchie je zobrazena na obr. č

18 Obr. č. 2 Organizační a řídící hierarchie Strategické řízení Taktické řízení Operativní řízení Zdroj: Převzato z KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení teorie pro praxi, 1. vyd. Praha : C.H. Beck, s. 4 Tab. č. 1 Rozdíly mezi organizační a řídící hierarchií Taktické a operativní řízení Zabývá se cíli, které jsou odvozeny od vytvoření cílů vyšších úrovní. Cíle jsou především ovlivňovány zkušeností s minulým vývojem. Cíle jsou zadávány formou subcílů a přiřazovány jednotlivým, funkčním jednotkám. Řídící pracovníci jsou úzce spojeni se svou funkcí, případně profesí. Výsledky řídící práce jsou hodnoceny bezprostředně či okamžitě po dosažení či nedosažení cílů. Pravidla hry jsou dobře známa, problémy jsou dobře strukturované, opakované. Zkušení pracovníci se mohou v průběhu realizace cílů cítit kompetentní, suverénní a uplatňovat rutinní a standardní přístupy. Strategické řízení Zabývá se především určováním a hodnocením nových cílů a strategií. Nové cíle a strategie mohou být diskutabilní, sporné; zkušenosti týkající se realizace cílů jsou většinou minimální. Cíle mají celopodnikový význam a platnost. Řídící pracovníci mají mít celopodnikový rozhled a mají být orientováni zejména na okolí firmy. Dosažení cílů je možno hodnotit až s delším časovým odstupem. Minulá zkušenost je pro novou hru irelevantní, problémy jsou špatně strukturované, většinou unikátní. Řídící pracovníci musí být při řešení problémů kreativní a vynakládat neustále nové úsilí. Zdroj: Převzato z KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení teorie pro praxi. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, s. 5 17

19 Můžeme shrnout tyto tři úrovně řízení takto: Strategické řízení definuje strategické cíle a způsoby, jak jich dosáhnout. Taktické řízení rozvíjí a konkretizuje strategii, stanoví jednotlivé kroky nezbytné k dosažení strategických cílů a kontroluje jejich plnění. Operativní řízení naplňuje strategické cíle, vykonává každodenní řídící činnost a kontroly. 1.3 Strategické plánování Strategické plánování je proces, kterým se formulují dlouhodobé strategické cíle a strategie celé společnosti, aby se naplno využily zdroje společnosti v součinnosti s příležitostmi na trhu. Cílem je snížit na minimum možné riziko a organizaci dovést do situace, kdy může předvídat změny a využívat je ve svůj prospěch. Strategické plánování je proces, během kterého se přijímají rozhodnutí, jejichž smyslem je získat pro organizaci silnější konkurenční pozici, než je současná. 10 To je možné reagováním a aktivním působením na vnější trendy a síly, jako jsou konkurence, změny na trhu, využívání vnitřních zdrojů a schopnosti organizace. Strategické plánování klade následující otázky, které jsou základní výzvou pro vrcholový management: Kde chceme být za několik let? Jak se tam dostaneme? Co k tomu budeme potřebovat? Jaké změny musíme provést ve firmě, abychom se vyrovnali s vlivy okolního prostředí? Jak získat nebo udržet konkurenční výhodu? Plánování je aktivita, která zahrnuje rozhodování o cílech, prostředcích, způsobu vykonávání a očekávaných výsledcích. Plánování je proces, který musí začít na vrcholu firmy. Strategické plánování by mělo dát odpověď na tři základní otázky: 1. Co budeme dělat a pro koho to budeme dělat? (Poslání) 2. Jakých cílů chceme dosáhnout? (Vize) 3. Jak budeme řídit podnikové aktivity, abychom dosáhli zvolených cílů? (Strategické cíle) 10 BĚLOHLÁVEK, F. a kol. Management. Brno: ComputerPress, s

20 1.4 Poslání Poslání určuje základní směr pro další rozvoj společnosti. Poslání představuje hlavní důvod existence organizace. Poslání firmy je vysvětlení smyslu, účelu podnikání, prohlášení o tom, čeho si firma přeje dosáhnout. Poslání firmy prezentuje: smysl existence firmy, vztah k ostatním subjektům trhu, normy chování organizace, dlouhodobě firmou uznávané hodnoty. 11 Poslání odpovídá na tyto otázky: Co budeme dělat a pro koho to budeme dělat? Kdo jsme? co usilujeme? Proč jsme tady? Jak chceme být vnímáni? 1.5 Vize Vize je obraz o budoucnosti, jak se bude firma měnit a zlepšovat. Je to soubor ideálů a priorit firmy, to čím chce být firma jedinečná. Vize by měla odpovídat reálné situaci, schopnostem a možnostem firmy. Vize dává odpověď na otázku, jak bude podnik vypadat v budoucnosti. Obecně platí, že vize by měla být zapamatovatelná po přečtení do pěti minut. Vize má tři základní cíle: 1. Vyjasnit obecný směr, 2. Motivovat lidi k vykročení správným směrem. 3. Rychle a účinně koordinovat úsilí mnoha lidí Strategické cíle Strategické cíle podniku jsou informace o tom, čeho chce podnik dosáhnout prostřednictvím svých aktivit jak v dlouhodobém tak krátkodobém horizontu. Cíle jsou v souladu se zaměřením podniku a obvykle jsou aplikovány na specifické oblasti, například: Růst růst podniku jako celku. 11 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha : Grada Publishing, s

21 Finance zisk, cash-flow, návratnost investic/vloženého kapitálu, dividendy a ostatní finanční ukazatele. Výrobek/služba - kvalita, vývoj nových výrobků/služeb, inovace. Marketing rozšiřování trhu, pronikání na nové trhy, služby pro zákazníky. Operativa řízení zásob, kontrola nákladů, výrobní procesy. Personalistika plánování lidských zdrojů, fluktuace, rekvalifikace, pracovní vztahy. Společenská zodpovědnost regulační opatření, kontrola znečištění, vztah k místní komunitě. 13 Cíle musejí být tzv. SMART. Toto slovo je složeno z počátečních písmen anglických slov a představují následující kritéria: Specific = cíle musí být jednoznačné. Measurable = cíle musí být měřitelné. Agreed = cíle musí být akceptované. Realistic = cíle musí být reálné. Timed = cíle musí být časově ohraničené. Nejvýznamnější faktory ovlivňující tvorbu firemních cílů souhrnně charakterizuje obr. č. 3. Obr. č. 3 - Faktory ovlivňující tvorbu firemních cílů Intertní vztahy Síly v okolí Disponibilní zdroje Firemní cíle Důležití "stakeholder" Minulý vývoj podniku Schopnosti manažerů Vlastní zdroj 13 TICHÁ, I.; HRON J. Strategické řízení, Praha: Credit, s

22 1.7 Strategie Strategie byla definována jako umění naplánovat a řídit velké vojenské přesuny a válečné operace. 14 V podnikání je strategie plánem do budoucna, rozhodnutím, které výrobky a služby budete prodávat a na jakém trhu. Strategie stanoví cesty, jak dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů. Představuje chování celého podniku, určuje nezbytné činnosti a zdroje k dosažení zamýšlených záměrů. V odborné literatuře je pojem strategie vysvětlován odlišně. Jisté je, že souvisí s cíli, které daný podnik sleduje. V následujícím textu je uveden pouze výčet těch nejvýstižnějších definic strategie: Moderní definice chápe strategii jako připravenost podniku na budoucnost. Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku. 15 Strategie vyjadřují základní představy o tom, jakou cestou budou firemní cíle dosaženy. 16 Strategy entails futuristic thinking and developing a course of action to meet goals and objectives. 17 Strategie je zaměření a rozsah činností v podniku v dlouhodobém horizontu, které v ideálním případě vytvářejí soulad mezi podnikovými zdroji a měnícím se vnějším prostředím zvláště trhem a zákazníky BRUCE, A.; LANGDON, K. Strategické myšlení, Bratislava : Slovart, 2002, s DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku, Praha: C.H. Beck, s KEŘKOVSKÝ, M. VYKYPĚL, O. Strategické řízení teorie pro praxi, 1. vyd. Praha: C.H. Beck, s.7 17 OKUMUS, F.; ALTINAY, L.; CHATHOTH, P. Strategic management for hospitality and tourism, Oxford : Elsevier, s TICHÁ, I.; HRON J. Strategické řízení, Praha: Credit, s

23 2 STRATEGICKÁ ANALÝZA Strategická analýza okolí je proces, pomocí něhož stratégové okolí firmy monitorují a zjištěné skutečnosti se vyhodnocují tak, aby v konečné fázi byli schopni určit příležitosti a hrozby, které jednotlivé faktory okolí pro podnik představují. 19 Každý podnik musí vědět, co se děje v jeho okolí, jaké faktory na něj mají vliv a jaký je jejich budoucí vývoj. Pak teprve může prostřednictvím vytvoření a následování strategie směřovat k plnění strategických cílů. Je tedy nutno situaci podniku z hlediska okolních i interních faktorů analyzovat, identifikovat jejich působení a navrhnout způsoby možného přizpůsobení chování firmy ve vztahu k současnému, tak i očekávanému vývoji prostředí. Pilíři strategické analýzy je analýza vnějšího a vnitřního prostředí organizace. Cílem analýzy vnějšího prostředí je identifikovat příležitosti, které vnější prostředí podniku nabízí a nebezpečí, které podnik může ohrozit. Můžeme ji rozdělit na analýzu obecného okolí (makrookolí) podniku zahrnující ekonomické, politické a další faktory. A analýzu oborového okolí (mikrookolí), která analyzuje obor, v němž firma podniká, tedy charakter konkurence, vyjednávací sílu zákazníků a další specifika oboru. Mallya 20 uvádí několik hlavních důvodů, proč musí podnik analyzovat své okolí: aby identifikoval svoji pozici v prostředí, v němž působí, aby mohl rychle a efektivně reagovat na vzniklé změny v okolí, aby mohl odhadnout své vnitřní možnosti aby se vyhnul překvapení od konkurence aby mohl vytvořit pevný základ pro své strategické řízení. Jedno z nejčastěji používaných členění okolí firmy je uvedeno na obr. č KEŘKOVSKÝ, M. ;VYKYPĚL, O. Strategické řízení teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, s MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing, s

24 Obr. č. 4 - Podnikatelské okolí podniku Zdroj: Převzato a upraveno z MALLAY, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha : Grada Publishing, s. 40 Analýza vnitřního prostředí je nezbytná pro zhodnocení stavu podniku, jeho dostupných zdrojů, schopností a silných stránek, které se mohou stát základem pro získání konkurenční výhody. Vztahuje se na faktory, které mohou být podnikem přímo řízeny a manažery ovlivňovány. 2.1 Makrookolí Makrookolí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami neovlivní, nebo jen velmi obtížně. Může však svým rozhodováním na ně aktivně reagovat nebo připravit se na určité potencionální alternativy PEST analýza Nejznámější a nejčastěji využívanou metodou pro zhodnocení vývoje obecného okolí podniku je PEST analýza, která je složena ze čtyř oblastí, které mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy. Je to analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Někdy je tento model rozšiřován o oblast legislativní a je pak označován jako SLEPT analýza. 23

25 PEST analýza vychází z poznání minulého vývoje a snaží se o předvídání a analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech hlavních oblastech. 21 Podrobnější rozdělení je znázorněno na obr. č. 5. Obr. č. 5 - Pest analýza vlivu prostředí POLITICKÉ -legislativa - pravovní právo - stabilita vlády - daňová politika - integrační politika - podpora zahraničního obchodu - ochrana životního prostředí TECHNOLOGICKÉ - výše výdajů na výzkum - podpora vlády v oblasti výzkumu - nové technologické aktivity - technologická úroveň - rychlost technologického procesu - rychlost morálního zastarání PEST analýza EKONOMICKÉ - trend HDP - úroková míra - množství peněz v oběhu - inflace - nezaměstnanost - spotřeba - výška investic - cena a dostupnost energie SOCIÁLNÍ - demografické trendy populace - mobilita - rozdělení příjmů - životní styl - úroveň vzdělání - postoje v práci k volnému času - charakteristika spotřeby - životní hodnoty, rodina, přátelé Zdroj: BĚLOHLÁVEK, F., a kol., Management. Brno : ComputerPress, s. 196 Sociální faktory popisují sociální a demografické charakteristiky společnosti, ve kterém podnik operuje. Odráží vlivy spojené s kvalitou života a postoji obyvatelstva a jeho strukturou KOŠTAN, P. ŠULEŘ, O. Firemní strategie plánování a realizace, Praha: ComputerPress, s

26 Politické faktory při zkoumání vlivu těchto faktorů nabývá na významu role státu. Stát ovlivňuje fungování ekonomiky vydáváním řady zákonů, právních norem a vyhlášek a kontroluje jejich dodržování. Technologické faktory zahrnují faktory, které souvisejí s vývojem výrobních prostředků, materiálů, procesů a know-how. 23 The economic environment - relates to the forces that emanate from the economy, which includes variables such as GDP growth rate, interest rates, mortgage rates, stock market perfomance, foreign direct investment, consumer confidence, and inflation rates. 24 Nemusíme analyzovat všechny uvedené faktory. Jen ty, které mají přímý vliv na organizaci. 2.2 Mikrookolí Mikrookolí bývá označováno jako oborové okolí podniku, tedy oblast, ve kterém firma podniká. Zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami může významně ovlivnit. Mikrookolí zpravidla tvoří konkurenti, kteří působí ve stejném odvětví jako podnik, výrobci substitutů, dodavatelé a odběratelé. Odvětvím se rozumí skupina podniků, která nabízí zákazníkům výrobky nebo služby, které jsou blízkými substituty. Substituty jsou výrobky, které stejně nebo lépe uspokojují potřeby zákazníků. Sektor zákazníků Stratégové se musejí v prvé řadě zajímat, kdo jsou jejich zákazníci, jaké mají potřeby a jakým způsobem může daný podnik jejich potřeby uspokojit. Zároveň si musejí pokládat otázky, kdo by se mohl stát jejich zákazníkem a z jakého důvodu jim ještě není. 25 Sektor dodavatelů Všechny nabízené produkty vznikly z určitých zdrojů. Je tedy nutné analyzovat vstupy potřebné k výrobě či prodeji daných výrobků, a to především jejich dostupnost, náklady a také stabilitu dodávek TICHÁ, I. HRON J. Strategické řízení. Praha : Credit, s OKUMUS, F.; ALTINAY, L.; CHATHOTH, P. Strategic management for hospitality and tourism. Oxford: Elsevier, s LHOTSKÝ, J. Strategický management. Praha : ComputerPress, s LHOTSKÝ, J. Strategický management. Praha: ComputerPress, s

27 Sektor konkurentů Jedním z nejvýznamnějších faktorů při vytváření obchodní strategie podniku je důsledná analýza existující konkurence. Podnikový management by si měl uvědomovat, jaké jsou klíčové faktory úspěchu jednotlivých konkurentů a vlastního podniku a měl by na základě této analýzy provádět taková opatření, která jsou pro daný podnik zdrojem vyšší hodnoty pro zákazníka Analýza konkurenčního prostředí Zuzák R. 28 uvádí, že cílem analýzy konkurentů je zjištění, jak si podnik stojí v porovnání se svými konkurenty, to znamená, v čem je lepší a horší. Analýza je rovněž východiskem pro formulaci strategie, pokud si podnik dává za strategický cíl zaujmutí pozice vůči svým konkurentům. Např. cílem může být zaujmutí prvního postavení v odvětví (být jedničkou). Analýza konkurentů probíhá v následujících krocích: identifikace konkurentů a výběr pro porovnání, kdy pro přehlednost není vhodné porovnávat z více než pěti konkurentů, výběr může vycházet ze strategické mapy, formulace srovnávacích kritérií, porovnání vlastního podniku s konkurenty, identifikace příčin odchylek a jejich analýzy. Porterův model pěti sil Harvardský profesor Michael Porter vypracoval a poskytl analytický rámec pro určení konkurenční strategie, zahrnující strukturální analýzu prostředí. Porter identifikoval hlavní síly odvětví, které určují chování konkurentů: konkurenti v odvětví potencionální nové vstupující firmy dodavatelé odběratelé náhradní výrobky - substituty 27 LHOTSKÝ, J. Strategický management. Praha: ComputerPress, s ZUZÁK, R. Strategické řízení pro obor podnikání a administrativa. 2. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, s

28 Zároveň vyslovuje myšlenku, že zisk, dosahovaný v odvětví, je ovlivňován těmito silami. Porter zastává názor, že hlavním účelem konkurenční strategie je najít pozici pro společnost, ve které se může nejlépe bránit vůči těmto vlivům nebo ovlivnit je ve svůj prospěch. 29 Tento typ analýzy je vhodný pro vyhodnocení strategických příležitostí společnosti a hrozeb. Čím větší je intenzita působení některé z pěti uvedených sil, tím je obtížnější situace společnosti a tím větší nároky jsou kladeny na její strategii. Společnost by měla ovlivňovat rovnováhu těchto pěti sil strategickými pohyby a posilovat tak pozici firmy. Stejným způsobem mohou strategové najít pro firmu novou pozici tak, aby její schopnosti poskytly, co nejlepší obranu proti konkurenčním silám. Schéma Porterova modelu je zobrazeno na obr. č. 6. Obr. č. 6 - Schéma Porterova modelu NOVÍ KONKURENTI (Hrozba nově vstupujících) DODAVATELÉ (Vyjednávací síla dodavatelů) KONKURENTY V ODVĚTVÍ (Rivalita mezi existujícími firmami) KUPUJÍCÍ (Vyjednávací síla zákazníků) SUBSTITUTY (Hrozba náhražek) Zdroj: převzato a upraveno z BĚLOHLÁVEK, F., a kol., Management, ComputerPress, Brno: 2006, s BĚLOHLÁVEK, F., a kol., Management. Brno : ComputerPress, s

29 Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla dodavatelů se projevuje především v cenách, které si dodavatelé diktují a ve snižování kvality, jež si z hlediska své síly mohou dovolit. 30 Vyjednávací síla dodavatelů se uplatňuje zejména v situacích: dodavatelé jsou monopolní nebo tvoří malou skupinu, dodavateli jsou velké podniky, které uplatňují svou sílu na trhu, vysokých bariér vstupu do dodavatelského odvětví, dodávaný výrobek je jedinečný nebo diferenciovaný a náklady na změnu dodavatele by byly vysoké (např. by se musel měnit technologie), odběratel není důležitým zákazníkem (odebírá malé množství). Rivalita mezi existujícími podniky Rivalita mezi existujícími podniky je důsledkem snahy každého z nich vylepšit vlastní pozici. Rivalita se zvyšuje za následujících okolností: konkurující podniky jsou početné, přibližně velké a silné, míra růstu odvětví je nízká a zvýšení tržního podílu je možné jen na úkor konkurenta, fixní nebo skladovací náklady jsou vysoké, poskytované výrobky nebo služby nejsou diferenciované, nové kapacity se budují ve skocích (z ekonomických důvodů se nevyplácí přidávat kapacity postupně) a dochází k poruše rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, rivalové sledují různé cíle, neshodnou se na způsobech konkurence a proto se střetávají. 31 Vyjednávací síla kupujících Zuzák R. 32 uvádí, že obdobně jako vyjednávací síla dodavatelů, tak i vyjednávací síla kupujících může negativně ovlivnit podmínky v odvětví. Projevuje se obvykle tlakem na 30 ZUZÁK, R., Strategické řízení pro obor podnikání a administrativa. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, s TICHÁ, I.; HRON, J. Strategické řízení. Praha : Credit 200. s ZUZÁK, R. Strategické řízení pro obor podnikání a administrativa. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, s

30 ceny, dodací podmínky (např. doba splatnosti, úhrada některých nákladů, které měl hradit zákazník). Vyjednávací síla odběratelů se výrazně negativně projeví v situacích, kdy: odběratelé odebírají velká množství (např. obchodní řetězce, automobilky), je-li odběratel v monopolním postavení, nebo na trhu existuje malý počet odběratelů, je-li výrobek nediferencovaný, nebo si odběratel může zvolit jiného dodavatele, dodávaný výrobek není pro odběratele významný, v dodavatelském odvětví se nacházejí pouze malé podniky s nízkou vyjednávací silou. Substituty Substituty představují možnosti alternativních výrobků nebo služeb nahrazujících současnou nabídku na trhu. Hrozba substitučních výrobků nebo služeb tedy přestavuje riziko, že zákazník si místo našeho výrobku vybere ten, který podle něj lépe uspokojuje jeho potřeby. Této hrozbě můžeme čelit následujícími činnostmi: snížení ceny výrobku lepší kontrolou jeho nákladů, zvýšením užitné hodnoty výrobku, nabídkou doplňkových služeb, včasným předvídáním přání a požadavků zákazníků, vývojem nových výrobků, nabídkou nových služeb, které se výrazně liší od konkurenčních výrobků či služeb. Noví konkurenti vstupující do odvětví Podle Zuzáka R. 33 potencionálními novými konkurenty jsou podniky, které se nacházejí v jiném odvětví a disponují zdroji a jinými možnostmi vstupu do odvětví. Pro podniky v odvětví představují nebezpečí, protože vznik dalšího konkurenta může změnit poměr sil a míru konkurence v odvětví. Podniky vstupující do odvětví musí počítat s velkými náklady na vstup do odvětví (nákup technologií, marketingové náklady), s loajalitou zákazníků, kteří preferují současné dodavatele. Hrozba nových konkurentů závisí především na existenci vstupních bariér a na očekávané reakci ostatních konkurentů. Důsledkem vstupu nových konkurentů, neroste-li poptávka, je pokles zisků. 33 ZUZÁK, R. Strategické řízení pro obor podnikání a administrativa. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, s

31 Blažková M. 34 uvádí, že lze se odlišit od případné konkurence či jí čelit: sledováním a efektivním řízením nákladů výroby, zvýšením kvality výrobků a služeb, zvýšením úrovně řízení distribučních kanálů, detailní segmentací trhu a lepším porozuměním přáním a požadavkům zákazníků. V tab. č. 2 je uvedeno praktické použití výše uvedené Porterova model pěti konkurenčních sil. 34 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha : Grada Publishing, s

32 Tab. č. 2 - Praktické použití Porterova modelu Faktor Otázka Problém Zákazníci Jak významný jsem pro svého zákazníka? Jak významný je můj zákazník pro mě? Kolik alternativ můj zákazník má? Může můj zákazník vyžadovat cenové zvýhodnění? Identita značky Náklady na změnu dodavatele Diferenciace výrobků Vliv poměr cena/výnos Mohu něco získat spoluprácí s tímto zákazníkem? Pravděpodobnost vertikální integrace, koncentrace dodavatelů Dodavatelé Měl bych vytvořit alianci s dodavatelem? Jaké jiné dodavatelské možnosti mám? Jaké jiné možnosti má můj dodavatel? Jakou měrou se tento dodavatel podílí na mém podnikatelském úspěchu? Je výrobek nebo služba, kterou mi dodavatel dodává, významná pro mé podnikání? Může mi dodavatel ovlivnit náklady zvýšením cen za dodávky? Koncentrace dodavatelů Diferenciace dodavatelů Nebezpečí vertikální integrace Dostupnost substitučních dodávek Pravděpodobnost vertikální integrace Význam velikosti dodávek pro dodavatele Vliv dodávek na náklady nebo diferenciaci Náklady na změnu dodavatele Noví konkurenti Od koho se dá očekávat, že by chtěl vstoupit do nového odvětví? Jak se mohu bránit, pokud na trh vstoupí noví konkurenti? Co může odradit nové konkurenty od vstupu do odvětví? Náklady na změnu Vládní politika Úspory z rozsahu Očekávaná odveta Kapitálová náročnost Přístup k distribučním kanálům Jak mohu své konkurenční výhody dát lépe najevo svým potencionálním novým konkurentům? S jakými mými výhodami se bude muset vypořádat nový konkurent? Substituty Kdyby neexistovaly výrobky, které dodávám, jak by mí zákazníci uspokojovaly své potřeby? Jak obtížné by bylo přesvědčit mé zákazníky, aby přešli k úplně novému výrobku, který by nahradil můj? Existují nějaké alternativy k mým výrobkům, které by Náklady na změnu Ochota zákazníků ke změně Relativní cena substitutů byly výrazně levnější nebo lepší? Snaží se někdo vyvinout zcela odlišný způsob uspokojování mých zákazníků? Kdo mimo mé odvětví by mohl mít zájem převzít mé zákazníky? Rivalita Kdo jsou moji nejsilnější konkurenti? Jak si ve vztahu k nim stojím? Mohu nějak redukovat míru rivality uvnitř odvětví? Jaké jiné zdroje konkurenceschopnosti mají mí konkurenti? Jaké faktory mohou zvýšit nebo snížit konkurenci v odvětví? Jsou mí konkurenti k sobě navzájem agresívní nebo Bariéry vstupu z odvětví Identita značky Růst odvětví Identita značky Růst odvětví Náklady na změnu Diferenciace výrobků Koncentrace a vztah mezi konkurenty v odvětví převládá přístup žít a nechat žít? Zdroj: Převzato z TICHÁ, I.; HRON, J. Strategické řízení. Praha : Credit, s

33 2.3 Analýza vnitřního prostředí Na rozdíl od vnějšího prostředí je vnitřní prostředí společnosti charakterizováno tím, čím podnik přímo disponuje. Aby bylo možné rozpoznat klady a zápory současného stavu podniku a následně identifikovat příležitosti a hrozby, je nutné vnitřní prostředí podrobit vnitřní analýze. Hlavní myšlenkou interní analýzy je uskutečnit objektivní zhodnocení současného postavení firmy. Jde o snahu identifikovat, v čem firma vyniká a co není její silnou stránkou. Interní analýza zahrnuje hodnocení těch veličin, které jsou uvnitř analyzované firmy a vytvoří bázi, na které bude analýza provedena Vnitřní zdroje firmy Teorií členění zdrojů vnitřního prostředí firmy existuje několik. Zdroje firmy lze rozdělit jednoduše na materiálové, finanční a lidské. Tyto zdroje můžeme rozdělit na zdroje hmotné (technologie, budovy, dopravní prostředky, pozemky, počet strojů) a na zdroje nehmotné, kterými jsou především pověst, značka a knowhow. Dále na zdroje lidské (počet pracovníků, jejich kompetence, struktura pracovníků, podniková kultura, kreativita, talenty) a na finanční zdroje, do kterých zařadíme např. cash flow, zadluženost, vztahy k dlužníkům a věřitelům. Keřkovský a Vykypěl 36 rozlišuje vnitřní zdroje podniku následovně: marketingové a distribuční faktory, faktory podnikových a pracovních zdrojů, faktory výroby a řízení výroby, faktory finanční a rozpočtové. Faktory marketingové a distribuční V současné době, kdy je na trhu vysoká konkurence, se stává klíčovým faktorem úspěchu podniku schopnost daný produkt prodat. Obsahem marketingu jsou podnikové činnosti zajišťující potřeby a přání trhu za účelem jejich přeměny v ziskové příležitosti podniku a jejich realizaci. V této oblasti hraje rozhodující roli tzv. marketingový mix, který lze popsat jako soubor marketingových nástrojů, které jsou podnikem využívány k dosažení 35 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování, 1. vyd. Praha: Grada, s KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O., Strategické řízení teorie pro praxi, Praha: C.H. Beck, s

34 marketingových cílů. Faktory marketingového mixu se označují jako tzv. 4P, tedy product, price, place, promotion. Jde tedy o produkt, cenu, místo a propagaci. Správná koncepce v oblasti těchto faktorů a tedy celého marketingového mixu umožňuje podniku lépe reagovat na změny preferencí a tužby zákazníka, nebo ještě lépe předvídat je. 37 Faktory podnikových a pracovních zdrojů Následující faktory mohou velmi ovlivnit konkurenční výhody podniku, a proto musí rovněž být předmětem analýzy: účinnost organizační struktury, pracovní klima a kultura podniku, jejich soulad s firemní strategií, kvalita zaměstnanců, zkušenosti a motivace řídících pracovníků a jejich schopnost pracovat jako tým, hospodárnost a účinnost personální a sociální politiky, účinnost informačního systému. Faktory finanční a rozpočtové Cílem finanční analýzy je tedy pomocí vhodných nástrojů diagnostikovat finanční zdraví podniku, které se používá pro vyjádření uspokojivé finanční situace podniku. K dosažení finančního zdraví musí být podnik jednak rentabilní (být schopen trvale zhodnocovat vložený kapitál), tak nesmí mít problémy s hrazením svých závazků tedy s likviditou, kterou v dlouhodobém horizontu významně ovlivňuje poměr cizích finančních zdrojů k vlastnímu kapitálu. 38 Pokud má podnik pevné finanční zdraví, zvyšuje se jeho finanční důvěryhodnost z pohledu investorů a věřitelů a podnik si vytváří předpoklady k získání externích finančních zdrojů pro svůj další rozvoj. Faktory výrobní a řízení výroby Při analýze výroby a jejího řízení by měly být zkoumány především následující faktory: úroveň výrobních nákladů ve srovnání s náklady konkurence, dostatečnost výrobních kapacit z hlediska uspokojování tržní poptávky, pružnost výroby z hlediska uspokojování potřeb zákazníků, 37 LHOTSKÝ, J. Strategický management. Praha : ComputerPress, s GRUNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. 5 33

35 dostupnost energií, surovin a polotovarů, hospodaření a účinnost systému řízení zásob, hospodaření a účinnost procesů řízení výroby včetně řízení kvality, umístění vnitropodnikových jednotek. Faktory vědecko-technického rozvoje V dnešní době jsou podniky nuceny neustále zkvalitňovat své výrobní postupy, tlačit na snižování nákladů a investovat do kvalitních forem propagace. Podnik musí nejen sledovat technologické trendy, ale zároveň, pokud je to možné, provádět vlastní výzkum ohledně zkvalitňování podnikových procesů. Jde o výzkum a vývoj jak v oblasti existujících technologií, postupů a výrobků, tak rovněž v oblasti vývoje produktů nových. 2.4 SWOT analýza Analýza SWOT je celosvětově neznámější analýzou, která je založena na syntéze výstupů ze strategických analýz a vyúsťuje v závěry, které jsou východiskem pro formulaci strategie." 39 Na základě strategické analýzy okolí podniku jsou definovány tedy tržní příležitosti a hrozby a na základě strategické analýzy vnitřního prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky podniku. Silné stránky podniku mají velmi podstatné postavení, jelikož pro potřeby stanovení strategie do budoucna musí být jasně definovány konkurenční výhody podniku. Tyto faktory staví právě na silných stránkách podniku. SWOT analýza se poté stává určitým základem, na které má být vystavěna strategie daného podniku. 40 Kombinací příležitostí a hrozeb okolí a silných a slabých stránek firmy pak vznikají různé varianty budoucího strategického chování. Podle charakteru odvětví a vzniklých kombinací vnitřních a vnějších stránek pak lze pro organizaci volit různé typy strategií, které vycházejí na základě SWOT analýzy ze čtyř možných zjednodušených přístupů: přístup S O = využívat silných stránek a velkých příležitostí plynoucích z okolí, přístup W O = snažit se eliminovat slabé stránky za pomoci příležitostí z okolí, přístup S T = využívat svých silných stránek k eliminaci hrozeb, 39 ZUZÁK, R. Strategické řízení pro obor podnikání a administrativa. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, s LHOTSKÝ, J. Strategický management, Praha : ComputerPress, s. 5 34

36 Hrozby Externí analýza Příležitosti přístup W T = snažit se vyřešit znepokojivý stav i za cenu likvidace části organizace. 41 Sumarizaci výsledků SWOT analýzy umožňuje zpracování matice (viz obr. č. 7) a generování strategických alternativ. Obr. č. 7 SWOT matice Silné stránky Interní analýza Slabé stránky Strategie S-O: Využití silné stránky ve prospěch příležitosti Strategie W-O: Překonání slabé stránky využitím příležitosti Strategie S-T: Využití silné stránky k odvrácení ohrožení Strategie W-T: Minimalizace slabé stránky a vyhnutí se ohrožení Zdroj: převzato a upraveno z TICHÁ, I.; HRON, J. Strategické řízení. Praha : Credit 2003, s FORMULACE A IMPLEMENTACE STRATEGIE Po provedené strategické analýze a zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku můžeme přistoupit k formulaci strategie. Východiskem pro formulaci strategie je provedená strategická analýza. Měli bychom tedy vyhodnotit všechny aspekty vnitřní a vnější situace podniku a určit vizi a strategické cíle podniku. 3.1 Typy strategií Obecné strategie pro celou společnost se nazývají podnikové strategie. Strategie jednotlivých součástí společností jsou známé jako obchodní strategie. Strategie 41 VEBER, J. a kol. Management. 2. vyd. Praha : Management Press, s

37 jednotlivých funkčních útvarů se nazývají funkční strategie. 42 Např. strategie pronikání na trh se bude jmenovat podniková strategie, strategie expanze bude strategií obchodní a strategie pro řízení lidských zdrojů se bude nazývat strategie funkční. Strategie můžeme rozdělit do několika typů podle různých hledisek. Mezi nejdůležitější hlediska patří to, v jakém vzájemném vztahu jsou vývojové záměry firmy se záměry konkurenčních subjektů. Mezi základní typy podnikových strategií patří: Ofenzivní strategie, která vychází z toho, že vývojové záměry podniku jsou lepší než záměry ostatních subjektů. Neutrální strategie, která se vyznačuje tím, že vývojové záměry nebo-li cíle podniku, jsou na stejné úrovni jako záměry ostatních subjektů. Defenzivní strategie, je založena na tom, že vývojové záměry podniku jsou horší než rozvojové záměry ostatních subjektů. 43 Z časového hlediska můžeme dělit strategie na perspektivní strategie zaměřené na budoucnost a retrospektivní strategie analyzující minulost. Z hlediska návaznosti na tvorbu konkurenční výhody strategie mohou mít charakter: generických konkurenčních strategií, cenových strategií, cílových strategií, strategií cílené diferenciace. Pro stanovení směrů rozvoje firem se vypracovávají: Strategie stability - je sledována firmami v případě, že chtějí pokračovat se stejnými výrobky nebo službami na stejných trzích se zaměřením na zlepšování svých výkonů. Bývá volena za účelem zvyšování zisku a zlepšování současných činností podniku. Umožňuje organizaci soustředit se na existující cíle, aby posílily jejich konkurenceschopnost. Strategie expanze - je volena, pokud podnik chce rozšířit své služby, výrobky nebo své působení na trhu. Je vhodná v situaci před stádiem zralosti. 42 TESONE, D. Řízení v krizových situacích. Praha : Wolters Kluwer, s ANTUŠÁK, E., Krizová připravenost firmy. Praha : WoltersKluwer, 2013, s

38 Strategie omezení - pro tuto strategii se management firmy rozhodne, pokud si společnost nevede dobře a rozhodne se redukovat své výrobky, služby nebo trhy, organizaci se nedaří dosáhnout svých cílů, hrozby vnějších prostředí jsou natolik silné, že se s nimi konkurenční výhody firmy neporadí. Rozhodnutí pro tuto strategii bývá velmi obtížné, protože naznačuje něčí selhání. Strategie kombinace týká se spíše větších podniků, kdy podnik využívá různé strategie pro jednotlivé strategické jednotky (SBU). Z hlediska pronikání na trhu rozlišujeme: Strategie pronikání na trhy cílem je zvýšit objem prodeje. Strategie prvního podnik usiluje o to být největší a nejlepší na trhu. Strategie druhého - orientuje se na konkurenční udržení pozic. Defenzivní strategie snaha udržet si stávající pozici na trhu. Zbytková strategie - snaha udržet se na trhu. 44 Novou filosofii představuje strategie modrého oceánu, která je v řadě podniků úspěšně realizována. Autoři této strategie rozdělují tržní prostor na rudé a modré oceány. Rudé oceány představují známý tržní prostor a modré oceány nevyužitý tržní prostor a příležitost k dosažení zisku a růstu. 45 Strategie potřebuje čas k uvedení do života. Strategie vyžaduje dlouhodobé myšlení, jednání s pohledem dopředu. 3.2 Volba optimální strategie Ve většině odborné literatury se doporučuje, aby byly předložené návrhy budoucí strategie podniku posouzeny zejména z hlediska vhodnosti, přijatelnosti a uskutečnitelnosti strategie. Z hlediska vhodnosti strategie se v zásadě jedná o posouzení následujících otázek: Reaguje strategie na vnější příležitosti v prostředí? Eliminuje strategie hrozby okolního prostředí? Využívá a rozvíjí strategie silné stránky společnosti? Odpovídá strategie vlivům okolního prostředí? 44 ANTUŠÁK, E. Krizová připravenost firmy. Praha : WoltersKluwer, s ZUZÁK, R., Strategické řízení pro obor podnikání a administrativa. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, s

39 Je strategie v souladu s posláním společnosti a strategickou vizí? Přijatelnost strategie znamená, zda uvažovaná strategie uspokojí všechny zainteresované stakeholders a těmi jsou především: zákazníci, vlastníci, zaměstnanci včetně managementu. Uskutečnitelnost znamená, že uvažovaná strategie musí být především v praxi proveditelná. 3.3 Implementace strategie Implementací strategie rozumíme její uskutečňování, zavedení do reálného života. Teprve implementace zajišťuje firmě rozvoj. Proto je základním a nejdůležitějším úkolem top managementu. Lhotský 46 ve své publikaci uvádí, že v praxi existuje hluboká propast mezi schválenou strategií a její realizací. Teprve ta rozhodne o úspěšnosti strategie podniku. Schopnost managementu provést zdařilou realizaci obchodní strategie patří tedy mezi velmi podstatné konkurenční výhody daného podniku. Vlastní postup při implementaci strategie je tvořen následujícími činnostmi: komunikací, tvorbou vhodné organizační struktury, konkrétním obsazením manažerských funkcí, vytvořením motivačního systému, zabezpečením administrativní podpory, zformováním podnikové kultury, sestavením kontrolních systémů. Lhotský 47 ve své knize definuje osm předpokladů úspěšné realizace strategie: 1. Management podniku musí vyvíjet soustavný tlak na realizaci strategie. 2. Cíle a strategie musí být přesně formulované, srozumitelné a konzistentní. 3. Musí být vytvořeny potřebné organizační podmínky pro realizaci strategie. 46 LHOTSKÝ, J. Strategický management, Praha: ComputerPress, s LHOTSKÝ, J. Strategický management, Praha: ComputerPress, s

40 4. Všichni zaměstnanci musí být informováni o úkolech vyplývajících pro ně z přijaté strategie a musí být jasně rozděleny odpovědnosti, pravomoci a kompetence. 5. Je třeba, aby byly včas zajištěny potřebné zdroje pro realizaci strategie, včetně potřebné kvalifikace zaměstnanců. 6. Zaměstnanci podniku musí být managementem motivováni a stimulováni k dosahování vytyčených cílů. 7. Měla by existovat vhodná podniková kultura a klima podporující plnění strategických operací a dosažení daných cílů. 8. Úspěšnost realizace strategie má být pravidelně kontrolována a hodnocena. Aby podnik co nejlépe zvládnul realizaci dané strategie, musí naopak předcházet níže uvedeným neúspěchům: nedostatek vůle vrcholového managementu prosazovat strategické cíle, přežívající klima lhostejnosti středního managementu, nejasně formulované strategické cíle, nedostatečně rozpracované strategické operace, odborná neschopnost pracovníků podniku strategické operace realizovat, podceňování potřeby zdrojů, nedostatečný systém hodnocení průběhu strategických operací, slabá motivace pracovníků a kolektivů k důsledné a tvůrčí realizaci strategických operací. Klíčovou pozici při implementaci strategie má management podniku. Ten nese za realizaci odpovědnost a musí na ni podnik včas připravit. 4 KRIZOVÝ MANAGEMENT Riziko, jako fenomén nejistoty a nebezpečí, je trvalou součástí lidské společnosti. Riziku se nelze vyhnout, s rizikem se musí žít, a proto se musíme s rizikem naučit zacházet. Atmosféra nejistoty a rizika s rozvojem podnikání trvale roste a proto obsah pojmu rizika v podnikání se trvale rozšiřuje. Ukazuje se úroveň, že budoucí růst a prosperita organizace 39

41 může do značné míry záviset i na tom, s jakou úspěšností je v ní zvládnuto řízení rizika. 48 Proto se dnes, zejména ve velkých firmách, zpracovává strategie řízení rizika navazující na hlavní strategické cíle firmy. Tato strategie by měla být pravidelně aktualizována tak, aby byla neustále v souladu s měnícím se vnitřním a vnějším prostředím. Schopnost včas rozpoznat a úspěšně řídit rizika se stává nedílnou součástí strategického řízení. Nejčastěji je riziko charakterizováno jako možnost určité ztráty ať hmotné nebo nehmotné, vznik škody či snížení plánovaných výsledků v budoucnosti současných nepřesných informací, metod i technik rozhodování. Definice krize Krize v podniku je chápána jako situace různé časové délky, ve které rozhoduje, zda se podnik navrátí do situace, ve které byl před vznikem krize, nebo je perspektivně ohroženo dosahování podnikových cílů, případně jeho existence. 49 Definice krizového managementu Krizový management představuje ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení, metod a opatření, které vedoucí manažeři a krizoví manažeři užívají ke zvládnutí specifických činností směřujících k dosažené soustavě cílů. 50 Podnikový management musí umět s riziky pracovat. Musí umět předpokládaná rizika a rizikové faktory co nejvíce identifikovat, intuitivně odhadovat pravděpodobnosti jejich vzniku, dalšího vývoje a působení. Problémem je právě identifikace budoucích rizikových faktorů, jejich směru a síly působení. To se potom musí odrazit ve formulaci rozhodnutí, která by měla vést ke snížení rizika na únosnou míru. 4.1 Pojetí rizika a managementu rizika Riziko v procesu řízení podniku spojuje nejistotu (co by se mohlo stát) s cíli (čeho se musí dosáhnout) a vyjadřuje jak míru ohrožení, tak míru příležitostí. Podle Zuzáka a Königové je riziko v podstatě souhrnem rizikových faktorů (vnitřních a vnějších), které ovlivňují výskyt rizikové události. 51 Obě skupiny rizik se prolínají a vzájemně na sobě závisí, takže vnitřní rizika a vnější rizika v souhrnu vytvářejí podniková rizika. 48 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. Ostrava : Repronis, s ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. 2. vyd., Praha : Grada Publishing, s ANTUŠÁK, E.; KOPECKÝ, Z. Krizový management úvod do teorie. Praha : Oeconomica, s ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. 2. vyd., Praha : Grada Publishing, s

42 Podniky ohrožuje velké množství faktorů, které vyplývají z aktivit podniku směrem k jeho okolí, ze změn, které má na svědomí okolí a které se přímo nebo zprostředkovaně dotýkají podniku. Další ohrožení může pocházet z dysfunkce mezi podnikovými systémy. Každá hrozba představuje pro podnik potencionální ohrožení. Následkem jejich působení dochází v podniku k problémům a při jejich neřešení nastává v podniku krizová situace. 52 Přehled nejčastějších oblastí rizik Vnitřní a vnější ekonomická rizika: Podnik sám může míru rizika jen omezeně ovlivnit, má však možnost působení některých rizikových faktorů předvídat do určité výše se pojistit. Rizika výrobní, technická a technologická: Vyplývají převážně z nabídky výrobků, které nemají určité technické parametry nebo jsou vyráběny zastaralými technologiemi nebo jsou výsledkem neúspěšného technického výzkumu a vývoje. Tato rizika vyplývají z provozu technologických zařízení. Dodavatelská a odběratelská rizika: Mohou být přímo na straně dodavatele a odběratele. Častým důsledkem je přenášení a promítání problémů u dodavatele nebo odběratele na podnik. Informační rizika: Dělí se do tří kategorií datová, softwarová a hardwarová. Rizika vyplývají především ze selhání informačních systémů, zabezpečení dat a softwaru před zneužitím. Sociálně-pracovní rizika: Odrážejí jednání pracovníků podniku jako odraz vztahu zaměstnavatel zaměstnanec a také pohledu obyvatelstva zákazníků na podnik. Tržní rizika: Vyplývají z podnikatelské činnosti směrem do jeho okolí. Dochází k ohrožení podnikatelských záměrů s dopadem na finanční oblast podniku. Politická rizika: Jsou dána změnou politických systémů nebo jejich chování v důsledku nesouhlasu s tímto politickým systémem. Legislativní rizika: Jsou důsledkem pro podnik nepříznivých změn v legislativě ve vlastní zemi nebo v zemi obchodu. Živelní rizika: Vyplývají z přírodních katastrof jako záplavy, zemětřesení, vichřice, lesní požáry, povodně. 52 ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. 2. vyd., Praha : Grada Publishing, s

43 Výčet podnikových rizik není vyčerpávající a je možné jej dále doplnit v závislosti na konkrétním podniku. Jednotlivé kategorie rizik se vzájemně prolínají, tzn. stejné riziko lze zařadit do více kategorií. Všechna uvedená a další rizika mohou být zdrojem podnikové krize. 4.2 Proces řízení rizik Řízení rizika je nutné integrovat jak do formulace podnikových cílů, tak i do podnikové strategie a běžné podnikatelské činnosti. Není možné na něj pohlížet odtrženě a bez vazby na další činnosti. Řízení rizik nelze chápat jako jednorázovou aktivitu, ale jako permanentní činnost, která nejen rizika identifikuje a popisuje, ale i analyzuje, vyhodnocuje a kontroluje. Je součástí krizového řízení. Rizikové řízení je třeba realizovat v následujících pěti krocích: 1. Identifikace nebezpečí (zdrojů nebezpečí). 2. Určení výše rizika. 3. Vyhodnocení, např. podle uvedené matice v tab. č. 2, a realizace rozhodnutí. 4. Zavedení kontrolního systému nad rizikem, jehož cílem je identifikace změn. 5. Sledování vývoje rizika, vyhodnocení změn a realizace opatření. 53 Matice pro vyhodnocení rizika je zobrazena v tabulce č. 3. Tab. č. 3 Matice pro vyhodnocení rizika Závažnost Frekvence Velmi častá Častá Příležitostná Řídká Vzácná A B C D E Katastrofální E E V V M Kritická E V V M N Mezní V M M N N Malá M N N N N Zdroj: převzato z ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podnik. 2. vyd., Praha : Grada Publishing, s ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. 2. vyd., Praha : Grada Publishing, s

44 PRAKTICKÁ ČÁST V praktické části diplomové práce budu aplikovat teorii popsanou v části teoretické na konkrétním existujícím podniku. Budu vycházet z výše popsaných postupů při provádění komplexní strategické analýzy, navrhnu vhodnou strategii do budoucna a provedu analýzu rizik. Jelikož v diplomové práci budu pracovat s důvěrnými informacemi, nebudu konkrétní podnik jmenovat. Pro zkoumaný hotel budu používat název Raduza a pro společnost, která hotel vlastní Line s r.o. 5 Představení a popis vybraného hotelu 5.1 Společnost Line s r.o. Společnost Line s r.o. je na trhu hotelnictví od roku 2004 a provozuje tři čtyřhvězdičkové hotely v Praze. Hotel Raduza, hotel La Femme a residenci Katty. Donedávna vlastnila také hotel v Kutné hoře, který byl počátkem roku 2010 prodán, jelikož svým umístěním nepřinášel společnosti požadované výsledky. Společnost Line s r.o. má vytvořen hotelový řetězec, respektive jeho jméno, ale jako hotelový řetězec v podstatě nefunguje. Hotely působí téměř jako samostatné jednotky, které řídí v každém hotelu resident manažer. 54 Vrcholným managementem společnosti je majitel a prokurista společnosti. Hotely mají společné účetní oddělení, manažera úklidu a sekretářku majitele, která má zčásti na starosti i problematiku personální. Hotel La Femme se nachází v klidné oblasti Malé Strany, pod Pražským hradem. Hosté tohoto hotelu ocení nezapomenutelné romantické výhledy na celou Malou Stranu, kostel sv. Mikuláše, Schwarzenberský palác a mnoho jiných památek. Hotel se tak stává pro svou polohu a nadstandardně velké pokoje ideálním místem nejen pro obchodní klientelu, ale i pro ty, kteří chtějí strávit nezapomenutelné chvíle v romantickém prostředí historické Prahy. Hotel nabízí 31 prostorných a luxusně zařízených pokojů, které vznikly důsledným respektováním původních zdí objektů, v historickém stylu. Všechny pokoje jsou zařízeny 54 Pod pojmem resident manažer budeme v této práci nazývat ředitele hotelu. 43

45 stylovým nábytkem. Hotel nabízí restauraci, bar, konferenční prostory, hotelovou garáž, možnost bezplatného připojení na internet, hotelové taxi, kávu a čaj na pokojích zdarma. Shrnutí Tento hotel je obsazován především individuální klientelou, která rezervuje pokoje především přes hotelové portály. Kapacita hotelových pokojů je velmi dobře obsazována po celý rok. Hotel nabízí rodinné prostředí a má mnoho stálých zahraničních klientů. Hotelová restaurace je využívána zejména během obědů, kdy nabízí polední menu pro obchodní klientelu v okolí hotelu. Konferenční prostory jsou využívány především pro menší specifické akce, jako jsou módní přehlídky, svatby a rauty. Residence Katty je moderně vybavený čtyřhvězdičkový hotel umístěný v klidné části Prahy 4, poblíž Kunratického lesa a Institutu klinické a experimentální medicíny. Svým hostům nabízí levné ubytování v prostorných pokojích s bezplatným WIFI připojením a parkováním zdarma, přímo u hotelu. Hotel má 113 pokojů, hotelovou restauraci, konferenční prostory. Shrnutí Hotel je obsazován především turistickou klientelou. Hojně jsou zde ubytovávány autobusové zájezdy seniorů, studentů a skupinové zájezdy klientů z východní Evropy. Kapacita restaurace je zejména využívána během večeří, jelikož tyto skupiny mají zpravidla objednanou polopenzi, ale i během obědů, kdy je zaplněna obchodní klientelou z okolí hotelu. Konferenční prostory jsou rezervovány především pro sousedící klinikou. 5.2 Základní informace o hotelu Raduza Název: Hotel Raduza Obchodní firma: Line s r.o. Právní forma: Společnost s ručením omezeným Statutární orgán: Jednatel Základní kapitál: ,- Kč splaceno 100% Hotel Raduza je čtyřhvězdičkový hotel, nachází se v centru hlavního města Prahy a byl otevřen v květnu roku Vznikl po citlivé rekonstrukci historické budovy. Stavební práce na budově byly zahájeny v prosinci 2006 a náklady na rekonstrukci dosáhly 120 milionů korun. Hotel Raduza má ideální polohu pro provozování hotelu. Je situován 44

46 v centru Prahy, jen pár kroků od Václavského a Staroměstského náměstí. Budova ubytovacího zařízení disponuje 135 pokoji, 2 restauracemi, barem, 6 konferenčními místnostmi a parkovacími místy. 5.3 Předmět podnikání Hlavní podnikatelskou činností jsou ubytovací služby, které se nejvíce podílí na tržbách hotelu. Druhou ziskovou službou jsou konferenční a následně stravovací služby. Hotel nabízí doplňkové služby, které se také bezpochyby podílí na zisku hotelu. Souhrn hlavních předmětů podnikání: ubytovací služby, hostinská činnost, směnárenská činnost, pronájem nemovitostí, nebytových prostor a zařízení. 5.4 Organizační struktura Počet stálých zaměstnanců hotelu Raduza je 31, outsourcovaných 55 zaměstnanců v oddělení housekeeping 56 a technickém oddělení je přibližně 10. V hlavní sezóně hotel zaměstnává také brigádníky a to zejména na úseku stravování. Hotel je řízen podle modelu liniově štábní organizační struktury. Využívá ji hlavně proto, že seskupení je logické pro zabezpečení činností a jednoduchost. Na vrcholu organizační struktury stojí majitel společnosti, který má v přímé linii pod sebou prokuristu společnosti, resident manažera a manažerské pozice všech úseků hotelu a zaměstnance hotelu. Podrobný náhled organizační struktury je zobrazen na obr. č Pojmem outsourcing budeme v textu rozumět - zajišťování části provozu organizace jinou, externí organizací. 56 Pojmem housekeeping budeme v textu rozumět oddělení úklidu hotelu. 45

47 Obr. č. 8 Organizační struktura hotelu Raduza Majitel Prokurista Resident manažer Manažer recepce Rezervační manažer Manažer restaurace Technický manažer Manažer úklidu Zástupce manažera recepce Zástupce manažera restaurace Šéf kuchař Patrová pokojská Recepční Portýr Číšník Barman Kuchař Pracovník úklidu Pokojská 5.5 Analýza současného strategického řízení V hotelu Raduza neexistuje formalizovaný způsob tvorby strategie, není zde žádné oddělení, které by provádělo komplexní strategickou analýzu a analýzu možných rizik. Hotel má pouze stanovené cíle, jichž má být dosaženo. Základním a nejdůležitějším cílem je dosažení a maximalizace zisku. Další cíle jsou zaměřeny na neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb, udržení a zvyšování profesionality hotelového personálu. Hotel Raduza nemá vytvořené žádné formální poslání, vizi, ani danou strategii. Je možné, že zaměstnanci mají svou vizi v hlavě, ale bohužel tato vize není sjednocená pro celý podnik a samozřejmě každý pracovník si pod pojmem vize, představí něco jiného. Pokud se chce podnik dlouhodobě udržet na trhu a být na něm úspěšný, je nezbytné, aby při svém podnikání využíval strategické řízení a ujasnil si, čeho chce dosáhnout. To vše formou stanovením vize, poslání, strategických cílů a volby vhodné strategie. Vizi by měl mít uvedenou na svých webových stránkách a přeloženou do mnoha jazyků, aby každému potencionálnímu klientovi, bylo zřejmé, jakým směrem se chce hotel ubírat. Před otevřením hotelu Raduza, společnost Line s r.o. provozovala 3 hotely. Tehdy byla snaha o 46

48 sjednocení hotelů v rámci hotelového řetězce. Bylo vytvořeno logo, propagační materiály a název řetězce. Ve společnosti působil ředitel všech hotelů, který měl vytvořit hotelovou síť. Majitel byl tehdy nadšen touto představou a měl velké plány s otevřením několika nových hotelů. Bohužel vedení v hotelu se změnilo a vize hotelového řetězce se rozplynula. Po otevření hotelu Raduza v roce 2008 následovala ekonomická krize a veškeré soustředění se přesunulo na jedno slovo a to přežít. Hotel v době krize omezil náklady na minimum a byl nucen prodat jeden ze svých hotelů. Od roku 2011 obsazenost hotelu stoupá a tím pádem se zvyšují i hotelové tržby. Nyní je nejvyšší čas posunout hotel Raduza a celou společnost vpřed. 6 ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 6.1 Pest analýza V rámci této kapitoly bude analyzováno, jak se na uvedený podnik projevují vlivy obecného okolí podniku. Faktory, které působí v makrookolí, podnik nemůže přímo ovlivnit, ale může je předvídat a přizpůsobit jim svojí strategii. Pro zhodnocení těchto vlivů jsem využila PEST analýzy Politicko legislativní faktory Vliv státu a jeho politická stabilita jsou jedním z hlavních faktorů, jež mají vliv na zkoumaný podnik. Mezi faktory ovlivňující chod hotelu patří právní legislativa regulující podnikání a daňová politika. Z bezpečnostního hlediska je pak rozhodující politická situace, zejména zainteresovanost České republiky v mezinárodních sporech a vnitropolitická stabilita. Dalším významným faktorem je ekonomická politika státu, členství v mezinárodních organizacích, programy na podporu podnikání a strategie rozvoje cestovního ruchu. Členství České republiky ČR má její členství v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii (EU). Také je členem Světové obchodní organizace (WTO), Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) a Organizace spojených národů (OSN). Vstupem do Evropské unie Česká republika získala granty na podporu cestovního ruchu. 47

49 Legislativa v oblasti hotelnictví V rámci české legislativy existuje několik zákonů a vyhlášek ovlivňující chod hotelu. Touto legislativou je potřeba se řídit, protože v opačném případě hrozí vysoké sankce od výkonných statutárních orgánů, které kontrolují dodržování těchto zákonů. Jsou to zákony upravující podnikání v oblasti pracovního práva, obchodního práva, daní a účetnictví. Vztahy pracovně právní povahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který řeší záležitosti související s pracovním poměrem (vznik, ukončení pracovního poměru, pracovní smlouvu a pracovní řád, pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, mzdu). K zahájení, provozování a ukončení podnikatelské činnosti je nutné splnění řady zákonů a to je uvedeno v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákoně č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Hotel by měl také respektovat kritéria vedoucí k ochraně životního prostředí, kam můžeme zařadit třídění odpadů, opatření ke snížení spotřeby energií a spotřeby vody. Dále musí dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Výše je uvedena pouze základní právní úprava poskytování hotelových služeb, nicméně existuje celá řada další legislativy upravující provoz hotelu. Daňová politika Velkou hrozbou pro hotel je neustálé zvyšování DPH, které specifikuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Od ledna 2012 vzrostla snížená sazba DPH z 10 na 14% a základní sazba zůstala na 20%. Od ledna 2013 se pak měla sjednotit na 17,5%. Nakonec se však vláda dohodla na zvýšení obou sazeb o jedno procento, tedy ze 14 na 15 % a z 20 na 21 %. Sazba je stanovena do roku Do snížené sazby DPH patří ubytovací služby, potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, vstupné na kulturní akce, městská doprava, knihy a časopisy. Stravovací služby patří do základní sazby daně. Snížená daň se od otevření hotelu zvýšila z 9% na 15%. Což je poměrně velký nárůst. Zvýšení daně znamenalo zdražení služeb. Budoucnost DPH je však velká neznámá. Prozatím je zřejmé, že hodnoty 15% a 21% vydrží do roku Zavedení jednotné daně 17,5% je plánováno na počátek roku Zdroj: Kotyza, D. Jak se vyvíjelo DPH v Čechách od roku 1993? Dostupné z < [cit ] 48

50 Podnik musí dodržovat též včasnou úhradu daně z příjmu právnických osob a daň z nemovitosti. Politický vliv na podporu podnikání a strategie rozvoje cestovního ruchu Provoz hotelu je v nemalé míře ovlivněn politickou stabilitou a stabilitou vlády. Velmi důležitá je její podpora cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky je metodickým a koordinačním orgánem pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Důležitým cílem ministerstva je využít legislativní nástroje při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v České republice a pomocí jasných pravidel dosáhnout lepší ochrany spotřebitele. 58 Nezbytným nástrojem pro činnost cestovního ruchu v ČR je Koncepce státní politiky cestovního ruchu. Vláda počátkem roku 2013 projednala novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období Koncepce přináší zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu. Cílem je udržení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu a jeho další rozvoj. Výsledkem aplikace nové strategie bude vytvoření chybějícího systému řízení cestovního ruchu včetně jeho dlouhodobého financování. CzechTourism se nyní bude prioritně orientovat na podporu příjezdového cestovního ruchu a to především na trhy Ruska, Číny a Latinské Ameriky. 59 Důležitým faktorem pro příjezdový cestovní ruch je jméno České republiky a politická stabilita v očích zahraničních návštěvníků, která je jedním z rozhodujících atributů při volbě destinace. Pozitivní je nízká úroveň kriminality, nízké riziko teroristických útoků, velmi dobré hygienické podmínky a nízké riziko přírodních hrozeb v České republice. Pozitivem pro rozvoj cestovního ruchu byla skutečnost, že se Česká republika stala v roce 2007 součástí schengenského prostoru. V rámci tohoto prostoru se odstranily vnitřní hranice a to usnadňuje možnost vycestování bez pasů a víz. V budoucnu bude pravděpodobně členských zemí přibývat a předpokládá se postupné odstraňování kontrol a otevírání hranic v rámci celé Evropy. Můžeme tedy předpokládat, že tato informace povede ke zvýšení poptávky po ubytování v České republice. 58 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Regionální rozvoj a cestovní ruchu. Dostupné z < [cit ] 59 Zdroj: Svět gastronomie a obchodu. Koncepce cestovního ruchu na roky Výtažek z tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dostupné z < > [cit ] 49

51 6.1.2 Ekonomické faktory K ekonomickým faktorům patří vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, inflace, koupěschopnost. Cestovní ruch je velmi citlivý na změny v hospodářské a ekonomické oblasti. Je to důsledkem toho, že produkt cestovního ruchu je označován jako zbytný, což znamená, že v případě ekonomické recese lidé omezují spotřebu tohoto produktu a vynakládají na něj proto méně prostředků. Vývoj české ekonomiky byl v posledních letech ovlivněn globální hospodářskou krizí, jejíž důsledky se promítly i do jednotlivých ukazatelů výkonnosti ekonomiky. Tempo růstu HDP Hlavním parametrem výkonu ekonomiky je hrubý domácí produkt. Česká ekonomika od roku 2002 neustále rostla. V roce 2007, kdy se začaly projevovat první příznaky světové ekonomické krize v České republice, růst HDP stagnoval. Největšího propadu dosáhl český HDP ve druhém čtvrtletí roku 2009, kdy meziročně klesl o 5,5%, což bylo vůbec nejvíce v historii samostatné České republiky. Tempo růstu HDP v letech je zobrazeno v tab. č. 4. Tab. č. 4 Tempo růstu HDP v letech Roky Meziroční 7,0 5,7 3,1-4,5 2,5 1,9-1,3 změna HDP v % Zdroj: Český statistický úřad, průřezové statistiky-makroekonomické údaje. Dostupné z < [cit ] Míra inflace V České republice se míra inflace dlouhodobě drží na nízké úrovni, v březnu roku 2013 činila 1,7%. V roce 2012 se inflace zvýšila o 1,4. Na růst inflace se podílelo především zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14% a tím pádem zvýšení cen potravin, ubytování, elektřiny, plynu, tepla a vody. Vývoj míry inflace v letech je zobrazena v tab. č

52 Tab. č. 5 Míra inflace ,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 Rok Zdroj: Český statistický úřad, průřezové statistiky-makroekonomické údaje. Dostupné z < [cit ] Míra nezaměstnanosti Obecná míra nezaměstnanosti je počítána jako podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle vyjádřené v procentech. Míra nezaměstnanosti klesla v roce 2007 a 2008 a od roku 2009 se drží stále ve stejných hodnotách. Vývoj míry nezaměstnanosti v letech je zobrazena v tab. č. 6. Tab. č. 6 Míra nezaměstnanosti Roky Obecná míra 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 nezaměstnanosti v % Zdroj: Český statistický úřad, průřezové statistiky-makroekonomické údaje. Dostupné z < [cit ] V makroekonomické predikci České republiky pro rok 2013 vypracované Ministerstvem financí v lednu 2013 je uvedeno: Pro rok 2013 počítáme s růstem spotřebitelských cen o 2,1%, v roce 2014 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 1,8%. V obou letech by se tedy měla pohybovat v blízkosti inflačního cíle ČNB, přičemž rizika zrychlení inflace, tak i deflace, považujeme za nízká. Letos bude růst spotřebitelských cen výrazným způsobem ovlivněn zvýšením obou sazeb DPH o 1%. Zaměstnanost, která se v roce 2012 podle aktuálního odhadu zvýšila o 0,4% by v tomto i příštím roce měla stagnovat. Tendenci k mírnému růstu by však měla vykazovat míra nezaměstnanosti, která by z loňských odhadovaných 6,9% mohla letos vzrůst na 7,3% (v průměru za celý rok) a v roce 2014 dále na 7,4%. Růst objemu mezd a platů by v tomto roce mohl dosáhnout 1,9%, v roce 2014 pak 3,5%. 60 Makroekonomická predikce ČR zpracovaná Ministerstvem financí je zobrazena v tab. č Zdroj:Ministerstvo financí ČR, Makroekonomická predikce ČR, elektronický archiv, z < [cit ] 51

53 Tabulka č. 7 Hlavní makroekonomické ukazatele Hrubý domácí produkt Růst v % 2,5 1,9-1,1 0,1 1,4 Směnný kurz 25,3 24,6 25,1 24,9 24,8 Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 2,1 1,8 Zaměstnanost Růst v % -1,0 0,4 0,4 0,0 0,0 Míra nezaměstnanosti Průměr v % 7,3 6,7 6,9 7,3 7,4 Objem mezd a platů Růst v % 0,7 2,2 1,7 1,9 3,5 HDP eurozóny Růst v % 2,0 1,4-0,4-0,2 0,5 Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Makroekonomická predikce ČR, elektronický archiv, z < [cit ] Z makroekonomické predikce Ministerstva financí dále vyplývá zhoršení ekonomického vývoje eurozóny na tento rok. Řecko se nachází v hluboké depresi, další státy jižní eurozóny procházejí citelnou recesí. Zpomalení růstu či dokonce mělké recesi se navíc zřejmě nevyhnou ani další země eurozóny, Německo (které je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR) nevyjímaje. 61 Doufejme, že krize v cestovním ruchu je pomalu zažehnána a začíná se blýskat na lepší časy. Svědčí o tom i informace Ministerstva pro místní rozvoj, které na svých stránkách zveřejnilo následující výsledky z výzkumu příjezdového cestovního ruchu: V roce 2012 navštívilo Českou republiku téměř 22,7 mil. zahraničních návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2011 vzrostl jejich počet o 1,2 mil. o 6%. 62 Ze zdrojových zemí se jednalo o německé a ruské občany, Američany, Angličany, Slováky, Číňany a návštěvníky z Jižní Koreje. Dle výsledku zmíněného výzkumu utratili zahraniční návštěvníci v roce 2012 v souvislosti s návštěvou ČR celkem 147 mld. Kč., z toho 85,9% zahraniční turisté. 63 Z grafu č. 1 je zřejmé, že návštěvnost ubytovacích zařízení se od hospodářské krize neustále zvyšuje. V roce 2012 obsazenost ubytovacích zařízení dosáhla nejvyššího počtu od roku 2007 a to návštěvníků. 61 Zdroj:Ministerstvo financí ČR, Makroekonomická predikce ČR, elektronický archiv, z < [cit ] 62 Zdroj:Ministerstvo pro místní rozvoj, Příjezdový cestovní ruch v roce 2012, tiskové zprávy, dostupné z < [cit ] 63 Zdroj:Ministerstvo pro místní rozvoj, Příjezdový cestovní ruch v roce 2012, tiskové zprávy, dostupné z < [cit ] 52

54 Graf č. 1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v ČR v letech Návštěvnost ubytovacích zařízení v ČR Celkem nerezidenti rezidenti Celkem nerezidenti rezidenti Zdroj: TUČEK, J. Příjezdový cestovní ruch v roce 2012, zveřejněno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, marketingový výzkum společnosti STEM/MARK, dostupné z < 6de0-4ee5-b2d9-8f24d96ada4d/Prijezdovy-cestovni-ruch-CR-za-rok-2012.pdf> [cit ] Dalším ekonomickým rizikem je směnný kurz EUR/CZK. Smlouvy zejména se zahraničními cestovními kancelářemi jsou uzavírány s časovým předstihem, kdy jsou dohodnuty pevné ceny, které již nelze měnit. Díky výkyvům ve směnném kurzu někdy bývají tyto obchody pro hotel ztrátové. Dalším typem ekonomického rizika je úrokové riziko, které vyplývá z úvěru, který hotel čerpá Sociálně-kulturní faktory Senioři Lidé se dožívají stále vyššího věku, zejména ve vyspělých zemích mají senioři i dostatek finančních prostředků. Díky jejich dobrému zdravotnímu stavu jejich chuť cestovat neustále roste. Jelikož nemají pracovní závazky, mohou cestovat v období mimosezóny, kdy hoteliéři nabízejí výhodné ceny ubytování. Využití kapacity hotelu mimo hlavní sezónu hotely vítají. Vzhledem k bohatým zkušenostem mají i vyšší nároky zejména na kvalitu poskytovaných služeb. Preferují bezbariérové hotely, s dobrou dopravní dostupností a s vlídným personálem. Upřednostňují hotely nabízející balíčky ubytování a 53

55 polopenze a vítají doprovodné programy formou živé hudby k poslechu i k tanci. Na trhu existuje již řada cestovních kanceláří specializujících se právě na skupiny seniorů. Termíny jejich pobytů jsou rezervovány dlouho dopředu a stoprocentně předplaceny. Hotely si seniory začínají hýčkat, jelikož si uvědomují jejich profit. Zejména využitím kapacity hotelů mimo hlavní sezónu, stravování v hotelu, záruku včasné platby a rezervace v předstihu. Mladí lidé Významným segmentem jsou i nadále mladí lidé. Jejich příjmy neustále rostou, zvyšuje se věk zakládání rodiny i počet jednočlenných domácností. Moderní doba vyvíjí na člověka v každodenním životě stále větší tlak, tím roste význam odpočinku a volného času. Stále více mladých lidí preferuje cestování spojené s aktivním odpočinkem a zábavou. Také hojně cestují na sportovní utkání, soutěže, fotbalové šampionáty. Mladí lidé preferují zdravý životní styl. Roste popularita aktivních dovolených, poptávka po wellness pobytech, lázeňských pobytech a fitness centrech. 64 Vzrůstající úroveň obyvatelstva Narůstá průměrná úroveň vzdělání obyvatelstva, která vede k poptávce služeb v oblasti historie a umění. Navíc vzdělané osoby mají větší potřebu cestovat a poznávat nová místa. Roste životní úroveň, která vede ke zkvalitnění společenského života. Lidé se účastní společenských akcí, hojně navštěvují restaurační zařízení. Začínají využívat služeb cestovního ruchu pravidelně, tím získávají rozhled v poskytovaných službách. Zvyšují se jejich požadavky na kvalitu služeb, zejména ve vztahu k jejich cenám. 65 Délka pobytu Z hlediska délky pobytu se mírně projevil aktuální celosvětový trend zkracování doby pobytu, který souvisí s růstem frekvencí a cílových destinací nízkonákladových leteckých dopravců. Turisté totiž zvyšují frekvenci dovolených v průběhu roku a současně zkracují délku svých pobytů v dané destinaci. 64 Zdroj:Ministerstvo pro místní rozvoj, Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu, dostupné z <http://mmr.cz/getmedia/cc80193b-e4e a65-728df70a5fd8/getfile14_2.pdf> [cit ] 65 Zdroj:Ministerstvo pro místní rozvoj, Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu, dostupné z <http://mmr.cz/getmedia/cc80193b-e4e a65-728df70a5fd8/getfile14_2.pdf> [cit ] 54

56 Potencionální noví zákazníci Rozvoj světové ekonomiky se přesouvá do Asie. Zaměřit pozornost na specifiku nových možných zákazníků z těchto zemí, může být jednou z cest, vedoucí k prosperitě podnikání v hotelovém průmyslu. Hotel Raduza je umístěn v historickém centru Prahy, což umožňuje hostům vnímat příjemnou a klidnou atmosféru Starého města. Hotel má dobrou pozici pro další vlastní rozvoj. Management hotelu dbá na kvalitu zaměstnanců. Je si vědom toho, že vyšší vzdělanost zaměstnanců v oboru hotelnictví, jejich odbornost, umění jednat s lidmi a ochota, vedou ke spokojenosti zákazníků a jejich opětovnému návratu. Tím rostou hotelové tržby, které přinášejí vyšší zisk. Proto klade velký důraz na vzdělávání a školení pracovníků Technologické faktory Význam internetu Význam internetu a jeho využívání nejen k získávání informací, ale i k nákupu produktů a služeb bude nadále narůstat. Význam cestovních agentur poklesne, balíčky služeb budou stále více nakupovány přes internet. 66 Nejvyužívanější informační a komunikační technologie v hotelnictví jsou počítače, pokladní terminály, tiskárny, kamerové a požární systémy, prezentační technika, různé softwary (hotelový, pokladní, účetní, kongresový), internet a s ním spojený nákup a prodej po internetu, globální rezervační systém, internetové bankovnictví, webové stránky prezentující služby hotelu a restaurace. Význam internetu přináší hotelům internetový rezervační nástroj a možnost prodeje služeb přes globální distribuční systémy GDS. Nejznámější globální distribuční systémy jsou Amadeus, Galileo, Sabre, Worlspan. Význam informačních systémů Moderní informační systémy zajišťují propojení jednotlivých středisek v hotelu, což umožňuje kompletní přehled o datech a informacích. Bez hotelového softwaru si provoz hotelu již někteří manažeři nedokáží představit. Nejvyužívanější hotelové programy v České republice jsou Fidelio, Hores, Hotel Time, Mefisto. Hotelový program je jedním 66 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Pohostinství pro cestovní ruch, Praha: Management Consulting Group, s. 79. Dostupné z <http://www.mmr.cz/getmedia/aeaa e-4e6d-bf c0d3da/getfile32.pdf> [cit ] 55

57 ze základních systémů nutných pro bezproblémový a efektivní provoz hotelů a pensionů. Základní funkcí softwaru je správa rezervací, pobytů a účtů jednotlivých hostů. Dalším důležitým programem v hotelu, řídící restaurační provoz, je pokladní systém. Zajišťuje vedení účtů, objednávky jídel i nápojů a vyúčtování hostů. Eviduje prodávané zboží a ve vazbě na systém skladového hospodářství odtěžuje zboží a suroviny ze skladu. Dnes nejsou výjimkou přenosné pokladní terminály, které umožňují zadat objednávku přímo u stolu hosta. Pokladní systémy využívané v České republice jsou Alto, Micros, Agnis, ABX. Systém skladového hospodářství je důležitý pro evidenci příjmu a odtěžování zboží a podpory inventury. Pro jídla a míchané nápoje jsou zde vytvořeny receptury a na jejich základě dochází k odtěžování zboží. 67 Technologické prostředí je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím tržní úspěšnost podniku. Dnes již standardní technologií je např. terminál k přijímání platebních karet, hotelová síť umožňující připojení k internetu. Hotely budou klást stále větší důraz na propojenost jednotlivých středisek. Předpokládá se redukce pracovních sil ve prospěch informačních technologií. Jak jsem již zmínila, bude narůstat komunikace přes internet. Pro hotelnictví na úrovni čtyřhvězdičkového hotelu je sledování a přizpůsobování se novým technologiím nezbytné Shrnutí PEST analýzy Změny ve společnosti, stejně tak změny ekonomické či životního stylu, mají následný a neustálý vliv na cestovní ruch. Pro obor hotelnictví je velmi důležité tyto změny co nejdříve zpozorovat a přizpůsobit jim nabídku. Za posledních několik let se provozovatelé hotelů a restaurací museli vyrovnat se dvěma negativními dopady. Tím prvním bylo zvýšení sazeb DPH, a s tím druhým je finanční krize. Oba tyto aspekty vedly k poklesu tržeb. Z výše uvedených informací můžeme očekávat rostoucí poptávku po kvalitě, pohodlí a bezpečnosti. Rostoucí zájem po relaxačních aktivitách, po prodloužených víkendech a nárůst poptávky v období mimo hlavní sezónu. Dále by měl pokračovat v nabídce ubytování pro seniory v mimosezóně a zpracovat pobytové balíčky spojené s kulturním vyžitím. Hrozbou pro hotel Raduza je zvyšování sazby DPH. Zejména nižší sazby, v níž je 67 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Pohostinství pro cestovní ruch, Praha: Management Consulting Group, s Dostupné z <http://www.mmr.cz/getmedia/aeaa e-4e6d-bf c0d3da/getfile32.pdf>[cit ] 56

58 zahrnuto ubytování hlavní produkt hotelu, potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné. Tato sazba se od otevření hotelu zvýšila z 9% na 15%, kdy hotel Raduza zareagoval na tento faktor zvýšením ceny ubytování. Hotel musí do budoucna kalkulovat s plánovanou jednotnou sazbou daně a to 17,5% v roce Další hrozbou je růst míry inflace, růst indexu spotřebitelských cen, růst cen elektřiny a plynu, tepla a teplé vody, potravin, nealkoholických nápojů, které vedou k neustálému zvyšování provozních nákladů. Dále kurzová rizika, zvyšování nezaměstnanosti, zhoršení ekonomického vývoje eurozóny. Příležitostí pro hotel je orientace na novou potencionální klientelu z Číny a Latinské Ameriky. Dále rozvoj internetu a s tím spojená možnost zavedení globálního rezervačního systému v hotelu. 6.2 Analýza mikrookolí Analýzu oborového okolí podniku lze označit jako analýzu odvětví, ve kterém daný podnik působí. Podnik je v rámci daného odvětví ovlivňován především jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Strategie a cíle podniku jsou silně ovlivňovány atraktivitou oboru, v němž podnik působí Sektor konkurentů Hotel Raduza se nachází na Praze 1, přímo u stanice metra Národní třída. V Praze je 178 čtyřhvězdičkových hotelů, konkurence hotelu je tedy značná. Pokud budeme analyzovat konkurenci hotelu Raduza, z pozice všech čtyřhvězdičkových hotelů v Praze, pak mezi jeho nejsilnější stránky bude patřit jeho umístění v centru Prahy, jen pár kroků od Václavského a Staroměstského náměstí. Dále jeho dopravní spojení nachází se přímo vedle stanice metra B (Národní třída) a stanice tramvaje č. 22, která umožňuje přímý spoj na Pražský hrad. Další předností je umístění hotelu v historické budově. Tento fakt může být posuzován ze dvou pohledů hostů. Některý host preferuje designový hotel a jiný zase strohý s nádechem historie. Hotel Raduza má velmi dobré hodnocení od ubytovaných hostů na rezervačních portálech a na svých webových stránkách. Na rezervačním portálu booking.com je ohodnocen průměrným číslem 8,3. Největší hodnota, kterou zde může získat, dosahuje počtu 10. Největšími konkurenty v dané lokalitě hotelu je hotel Perla, hotel Amarilis, hotel Metropol a hotel Prague Inn. Tito konkurenti nejsou jen náhodným výběrem z nepřeberného 57

59 množství hotelů v okolí, ale vyplývají z informací od zákazníků hotelu Raduza (cestovních kanceláří, obchodní klientely a hostů), ze statistik rezervačních portálů, ze statistik internetových stránek a od dodavatelů. Tyto hotely spojuje téměř stejná orientace na zákazníka, vybavení hotelu, podobná cenová politika a poskytované služby. Hotel Perla - Perlová 1, Praha 1 Jedná se o nejmodernější a velmi hezký designový hotel. Hotel vlastní navíc posilovnu a saunu. Nevýhodou tohoto hotelu je, že nemá otevřenou restauraci po celý den a nenabízí možnost parkování. Hotel prodává za nejvyšší ceny z těchto hotelů. Hotel Amarilis Štěpánská 18, Praha 1 Hotel má obrovskou výhodu v tom, že si jeho obsazenost plní sama cestovní kancelář Jerome Travel, která je provozovatelem hotelu. Hotel nabízí wellness, které je vybaveno parní saunou, infra saunou a také whirpoolem. Naopak mezi slabší stránky tohoto konkurenta patří starší vybavení hotelových pokojů, nepříjemný a nepříliš kvalifikovaný personál. Není zde možnost parkování. Design hotel Metropol Národní 33, Praha 1 Jak napovídá název hotelu, jedná se designový hotel. Ze střešní terasy hotelu se nabízí panoramatický výhled na Pražský hrad. Hotel patří cestovní kanceláři Specialtours, která se také stará o zaplnění kapacity hotelu. Nabízí velmi příjemné konferenční prostory a restauraci spojenou se zahrádkou přímo na rušné Národní třídě. Nevýhodou tohoto hotelu jsou velmi malé pokoje. Hotel Prague Inn, ul. 28. října 378,15 Hotel je situován v rekonstruované historické budově z roku 1458, leží přímo na Václavském náměstí a těží ze své výhodné polohy. Přímo v hotelu je známá restaurace Švejk s typicky českou atmosférou. Hotel postrádá kvalitní personál, v hotelu není zdarma úschovna zavazadel a čistota hotelu nekoresponduje se čtyřhvězdičkovým hotelem. Komparativní analýza vybrané konkurence Nyní provedu komparativní analýzu výše uvedené konkurence a hotelu Raduza. V tabulce č. 8 jsou jednotlivé ukazatele obodovány stupnicí danou čísly 1 až 5, přičemž 0 znamená, 58

60 že služba chybí úplně a číslo 5 ukazuje službu na nejvyšší úrovni. Výsledným součtem je zjištěno postavení hotelu v rámci této konkurence. Tab. č. 8 Komparativní analýza vybrané konkurence Název hotelu Hotel Raduza Hotel Perla Hotel Amarilis Design hotel Metropol Restaurace Bar Hodnocení na booking.com Konferenční služby Pokoje Poloha Parkování Dostupnost autobusu Ceny Moderní prvky (technologie, design) Obsazenost Kvalita personálu Doplňkové služby Celkem Zdroj: vlastní Hotel Prague Inn Z komparativní analýzy vyplývá, že hotel Raduza se z pěti analyzovaných hotelů umístil na třetím místě. Jeho silnou stránkou je možnost parkování ve vlastních garážích a na parkovacích místech v garážích, které má pronajaté ve vedlejší budově. Další silnou stránkou je dostupnost hotelu velkým autobusem. Hotel vlastní povolení pro zaparkování autobusu po dobu třiceti minut v Lazarské ulici. V případě příjezdu velké skupiny je zajištěn transport zavazadel hotelovým tranzitem. Slabou stránkou hotelu Raduza, v rámci této analýzy konkrétních hotelů, je hodnocení na portálu booking.com. Hodnocení bylo velmi těsné, zkoumané hotely se lišily mezi sebou pouze o jednu desetinnou částku. Jedná se o hodnocení hostů, kteří byli ubytovaní v hotelu přes rezervační portál booking.com. Tito hosté mají možnost ohodnotit svůj pobyt v hotelu. Hotel by měl přijmout opatření ke 59

61 zlepšení, jelikož i toto hodnocení ovlivňuje pořadí hotelů, ve kterém se zobrazují na portálu booking.com. K slabým stránkám hotelu patří chybějící doplňkové služby jako wellness, fitness centrum nebo spa. V hotelu Raduza se přímo nabízí nevyužité prostory v suterénu hotelu k realizaci některé z výše zmíněných doplňkových služeb. Dále by měl zkvalitnit nabídku restaurace a baru, zde bylo hodnocení též nejhorší ze všech hotelů. Nejhorší hodnocení hotel obdržel v moderním vybavení. Hotel se nachází v historické budově, proto není designovým hotelem. Jeho interiér je velmi strohý, ale odlišný od konkurence, což může být pro hotel Raduza i příležitostí. Jeho slabou stránkou v nabídce moderní technologie je klimatizace. Která není zavedena v celém hotelu, což je v dnešní době ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Prahy samozřejmostí. Klimatizace se nachází pouze ve společných prostorách, ve čtvrtém a pátém patře. Také lépe hodnocené hotely disponují vhodnější polohou pro nabídku stravování a baru, jelikož jsou umístěny na hlavní třídě. Hotel o zkvalitnění služeb a návštěvnosti restaurace bojuje již od jeho otevření. Možné řešení je stravovací služby pronajmout. Např. hotel Prague Inn restauraci outsourcoval a nyní nabízí stylovou restauraci Švejk Sektor zákazníků Zákazníci jsou nepochybně tou nejdůležitější oblastí a můžeme je posuzovat z různých pohledů. V hotelových zařízeních to mohou být hoteloví hosté, hosté stravovacích a jiných služeb hotelu a také cestovní kanceláře a touroperátoři. Nejdůležitějšími zákazníky pro hotel Raduza jsou hoteloví hosté a cestovní kanceláře. Klientela hotelu Raduza se skládá ze zahraničních a tuzemských hostů. Z 95% se jedná o turisty ze zahraničí. Hotel je z 30% obsazován skupinovými rezervacemi zprostředkovanými přes tuzemské a zahraniční kanceláře. Jedná se o hosty z Německa, Itálie, Španělska a Francie. 10% tvoří konferenční klientela, převážně ze Skandinávských zemí, rezervována také přes tuzemské a zahraniční cestovní kanceláře. 20 % tvoří individuální klientela z Ruska, Ukrajiny a Rumunska, která je též zprostředkovávaná přes cestovní kanceláře. Dalších 30 % individuálních hostů je rezervováno přes rezervační portály a jejich národnost je převážně německá, rakouská, italská, španělská a francouzská. Posledních 5% zahraniční klientely bývají skupinové rezervace cestovních kanceláří a tour operátorů z Ameriky, Japonska a Izraele. 5% připadá podílu české národnosti zejména obchodní klientele. Skupinové rezervace přijíždějí do hotelu převážně v párech, 60

62 individuální rezervace jsou tvořeny většinou rodiny s dětmi. Analýza zákazníků hotelu Raduza je zobrazena v grafu č. 2. Graf č. 2 - Analýza zákazníků hotelu Raduza Analýza zákazníků hotelu Raduza Rezervační portály 30% Cestovní kanceláře 65% Firmy 5% Zdroj vlastní Graf č. 3 Analýza individuálních a skupinových hostů hotelu Raduza 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% Skupiny - turisté 10% 50% Skupiny - konferenční hosté Individuálové - turisté Individuálové - korporátní hosté 5% Skupiny - turisté Individuálové - turisté Skupiny - konferenční hosté Individuálové - korporátní hosté Zdroj: vlastní 61

63 Z výše uvedených grafů je zřejmé, že zákazníky hotelu Raduza jsou z 65% tuzemské a zahraniční cestovní kanceláře, 35% tvoří rezervace vytvořené přes rezervační portály a 5% je firemní klientela. Jak již bylo avizováno v PEST analýze, rezervací přes internet neustále přibývá a hotel očekává jejich nárůst. Cestovní kanceláře jsou však pro hotel prozatím nejdůležitějším zákazníkem, kterého je potřeba neustále hýčkat. Výhoda rezervací přes cestovní kanceláře je, že jsou většinou vytvořeny dlouho dopředu, rezervace přes portály jsou z větší míry uskutečněny na poslední chvíli. Prioritou pro úspěšný podnik je samozřejmě vždy vztah se zákazníkem. Komunikace se zákazníkem probíhá v hotelu na několika úrovních, počínaje jednáním recepčního s hostem, až po marketingovou strategii společnosti. Propracovaná marketingová strategie je bezcenná, nachází-li host personál neochotný, neschopný zajistit požadované služby, či podat požadované informace. Hotel Raduza má vytvořené široké portfolio svých zákazníků. Mezi ně patří již zmiňované cestovní kanceláře, které přináší hotelu největší zisk. Management hotelu umí velmi dobře pracovat s rezervačními portály, ovládá téměř dokonale jejich techniku. V posledních dvou letech se zaměřil především na ruskou klientelu. Jejich délka přenocování v hotelu je průměrně 6 dní, což je pro hotel výhodné. Pokud by se zrušila vízová povinnost ruských klientů, určitě by hotel Raduza zaznamenal jejich nárůst Sektor dodavatelů Hotel Raduza upřednostňuje více dodavatelů, které můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin a to na dodavatele veškerých potravin, nápojů a vybavení pro gastronomickou větev a dodavatele vybavení pokojů, hygienických potřeb a doplňkového sortimentu. V případě potřeby si hotel nakupuje sám v maloobchodech (v Tescu) a ve velkoobchodech (v Makru Cash and Carry), ale nejčastěji je zboží dodáváno do hotelu přímo dodavatelem. Hlavními dodavateli pro hotel jsou následující společnosti: Fany pro hotel nejvýznamnějším dodavatelem potravin a nápojů pro kuchyň a restauraci. Konkrétně se jedná o pečivo, zmrazené potraviny, polotovary, mléčné výrobky, maso, ovoce, zeleninu, alkoholické a nealkoholické nápoje a cigarety. Zboží je do hotelu dodáváno každý den mimo víkendových dnů a svátků po předchozí telefonické nebo 62

64 mailové objednávce uskutečněné provozním hotelu nebo šéfkuchařem. Tento dodavatel nabízí věrnostní benefitní program, kdy se sbírají body za jednotlivé objednávky. Tyto body lze utratit za předměty z katalogu věrnostního benefitního programu. Ceny tohoto dodavatele jsou kalkulovány dle množství objednávaného zboží. Nowaco dodavatel především mražených výrobků. Vitana dodavatel koření. Coca Cola dodavatel nealkoholických nápojů (coca cola, fanta, sprite, tonic). Plzeňský Prazdroj dodavatel piva. Ecolab dodavatel sortimentu, čistících, mycích, pracích a dezinfekčních prostředků, včetně dávkovacích systémů pro kuchyně, úklid a prádelnu. Objednávky jsou vyřizovány v delších intervalech dle potřeby a obsazenosti hotelu Raduza. Hores dodavatel hotelového softwaru. Tchibo dodavatel kávy. Swing dodavatel doplňkového sortimentu. Global Wines dodavatel značkových vín. Global Spirits dodavatel likérů a lihovin. Dalšími dodavateli je outsorcovaná firma, která zajišťuje hotelovou ochranku hotelu, dále agentura, která zprostředkovává pracovnice hotelového úklidu. Management hotelu spolupracuje se Střední hotelovou školou v Praze ohledně výpomoci studentů ve stravovacím úseku Porterův model pěti sil Pomocí Porterova modelu konkurenčních sil budu zkoumat síly působící na hotel Raduza a vyhodnotím, které pro něj mají z hlediska jeho budoucího vývoje největší význam. Pro vyhodnocení konkurenčních sil využiji bodovou stupnici v rozmezí čísel 0 5, přičemž 0 znamená nízký vliv a číslo 5 vysoký vliv na zkoumaný podnik. Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví V tab. č. 9 je zobrazen počet celkových ubytovacích zařízení v České republice. Z tab. č. 10 můžeme usoudit přesycení trhu ubytovacích zařízení v Praze. V Praze je největší počet 63

65 tříhvězdičkových hotelů, ale jejich kapacita od roku 2009 klesá. Je možné, že některým se nepodařilo ustát ekonomickou krizi. Kapacita pětihvězdičkových hotelů má již od roku 2006 stoupající tendenci. Kategorie čtyřhvězdičkových hotelů, v níž se nachází i hotel Raduza, se také neustále zvyšuje. Tab. č. 9 - Počet ubytovacích zařízení v České republice a Praze Rok Počet ubytovacích zařízení v ČR Počet ubytovacích zařízení v Praze Počet pokojů v Praze Zdroj: Český statistický úřad, Kapacita hromadných ubytovacích zařízení, cestovní ruch, časové řady, dostupné z <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr> [cit ] Tab. č. 10 Počet hromadných ubytovacích zařízení dle kategorie hotelu v Praze Rok Počet 5***** hotelů Počet 4****hotelů Počet 3*** hotelů Zdroj: Český statistický úřad, Kapacita hromadných ubytovacích zařízení, cestovní ruch, časové řady, dostupné z <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr> [cit ] Trh cestovního ruchu je otevřený a nabízí možnost volného vstupu do odvětví. Prostor pro nové podnikatele stále existuje. Jejich úspěch je však značně nejistý a začínající podnikatelé musí být kvalitně finančně zajištěni, jelikož hlavní překážkou pro nově vstupující společnosti je kapitálová náročnost, tedy výrazné počáteční investice, které s sebou zřízení nového hotelu přináší. Praha je hlavním městem České republiky a ceny služeb a nemovitostí jsou zde nejvyšší. Každý nově vstupující podnikatel musí tuto situaci 64

66 zohlednit. Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti hotelnictví není však nijak komplikované. Hrozba nových konkurentů je přiměřená a hodnotím jí číslem 3 bodové stupnice. Vyjednávací síla dodavatelů Hotel Raduza je v nákupním vztahu v nadřazené pozici, kdy rozhoduje, zda bude nákup uskutečněn, či nikoli. Nemusí tomu tak být však vždy. Dodavatelé v dnešní době chtějí uzavírat smlouvy na dobu určitou, která je podmíněna délkou trvání vzájemné spolupráce. Hotel někdy obtížně s nevyhovujícím dodavatelem ukončuje poměr. Dodavatel však za příslib spolupráce nabízí velmi výhodné cenové podmínky. Navíc dostane k dispozici inventář potřebný k provozu hotelu, který je však pak povinen vrátit. V případě rozvázání vztahů s dodavatelem má pak téměř nulové náklady na přechod k novému dodavateli. Vyjednávací sílu dodavatelů hodnotím za relativně nízkou číslem 2 bodové stupnice. Intenzita rivality mezi existujícími konkurenty Na trhu pražských hotelů působí velká konkurence na straně nabídky. Produkty jednotlivých hotelů v dané kategorii jsou více méně stejné. Srovnatelnost a zastupitelnost ubytování vede ke konkurenčnímu boji o zákazníka. Každý hotel se snaží získat konkurenční výhodu, zviditelnit se na úkor ostatních a úspěšně dosahovat svých stanovených cílů. Mezi pražskými hotely panuje rivalita především formou cenové nabídky. Přesto však nastávají situace, kdy je nutné a prospěšné vzájemně spolupracovat. Jedná se o pomoc v případě tzv. overbooking 68 hotelu, kdy je hotel plně obsazen a hledá náhradní ubytování pro své hosty ve stejné hotelové kategorii a nejlépe za stejnou cenu. Rivalitu mezi existujícími konkurenty tedy hodnotím relativně vysokou a číslem 4 bodové stupnice. Hrozba substitutů Pokud budeme uvažovat o substitutech ve formě ubytování, potom je hrozba vysoká a hodnotím jí nejvyšším číslem bodové stupnice 5. Existuje řada přijatelných substitutů, které se kvalitou ani cenou příliš neliší. Jedná se o ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Prahy. Hotel Raduza by se měl snažit své služby odlišit, aby jeho produkt nebyl tak lehce nahraditelný. 68 Pojmem overbooking myslíme rezervováno víc než je skutečně k dispozici. 65

67 Vyjednávací síla zákazníků Každý podnik je nucen čelit permanentně rostoucí síle zákazníků ve smyslu jejich větší volby mezi konkurenčními produkty. V Praze je provozováno 178 čtyřhvězdičkových hotelů, zákazník má tedy široký výběr vhodné náhrady ubytování. Hotel musí o své zákazníky neustále bojovat s dalšími konkurenty, čímž se vyjednávací síla hosta zvyšuje. Vyjednávací síla zákazníků je relativně vysoká a hodnotím jí číslem 4 bodové stupnice. Vyhodnocení Porterova modelu pěti sil Tab. č. 11 Faktory vyhodnocení Porterova modelu pěti sil Faktor Hodnocení 1 5 Hrozba vstupu Žádná Vysoká nových konkurentů Rivalita mezi Nízká Vysoká konkurenty Hrozba Nízká Vysoká Substitutů Vyjednávací síla Nízká Vysoká zákazníků Vyjednávací síla Nízká Vysoká dodavatelů Zdroj: vlastní Tabulka č. 11 zobrazuje vyhodnocení Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Z této tabulky je zřejmé, že největší silou působí na hotel Raduza hrozba substitutů, dále pak rivalita mezi konkurenty a vyjednávací síla zákazníků. Tyto faktory jsou pro hotel v centru Prahy zcela pochopitelné. Hotel tyto síly musí však neustále snižovat Shrnutí analýzy mikrookolí Jak z výše uvedených faktorů vyplývá, největší hrozbou pro podnik představuje ohrožení ze strany substitutů. Další hrozbu hotelu Raduza představuje stávající konkurence. Ekonomická krize nepřinesla předpokládané vyčištění trhu, počet pětihvězdičkových a čtyřhvězdičkových hotelů se neustále zvyšuje. Z komparativní analýzy vybrané konkurence vyplývá, že slabé stránky hotelu jsou především v chybějící nabídce doplňkových služeb - wellness/fitness centra, v nabídce stravovacích služeb/baru a 66

68 v hodnocení hostů na rezervačních portálech. Tomuto poslednímu faktoru hotel nemusí přikládat velkou váhu, jelikož v celkovém hodnocení všech čtyřhvězdičkových hotelů v Praze si svou pozici hájí velmi dobře. Další slabou stránkou je design hotelu. Jelikož zkoumanými konkurenty jsou hotely designové, nemohl hotel Raduza mezi nimi obstát. Svůj historický vzhled naopak musí prezentovat jakou svou silnou stránku. Silnou stránkou hotelu Raduza je i přes jejich vysokou vyjednávací sílu, široké portfolio zákazníků. Je třeba, aby se hotel Raduza dokázal odlišit od konkurence a poskytnul svým zákazníkům vyšší hodnotu. Toho lze dosáhnout právě na základě vytvoření kvalitní obchodní strategie podniku, která vznikne na základě komplexní strategické analýzy. 7 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Po důkladné analýze okolí podniku je třeba provést rovněž analýzu faktorů, které mají svůj původ uvnitř společnosti a slouží k hladkému fungování podnikových procesů a k zajištění růstu a úspěšnosti hotelu do budoucna. Jsou to faktory marketingové a distribuční, faktory podnikových a pracovních zdrojů, faktory výroby a řízení výroby, faktory finanční a rozpočtové a faktory vědecko-technického rozvoje. 7.1 Marketingové a distribuční faktory Jelikož jednou z nejpodstatnějších výzev hotelu v současnosti je problematika získání zákazníka pro své služby, je třeba analyzovat na prvním místě faktory týkající se marketingu Produkt Produkt hotelu Raduza představuje veškeré aktivity, které hotel nabízí svým hostům. Základní službou je ubytování. Do dalších důležitých služeb hotelu Raduza patří stravování a konferenční služby. Ubytování Hotel nabízí 135 pokojů. Z toho 124 standardních pokojů, 9 mezonetových apartmánů, 1 apartmán s překrásným výhledem na celou Prahu a 1 bezbariérový pokoj.všechny pokoje jsou zařízeny stylovým nábytkem. Různé typy pokojů jsou navzájem propojitelné, což 67

69 ocení zejména větší rodiny. Všechny pokoje jsou vybaveny televizorem se satelitním příjmem, telefonem s přímou volbou, bezdrátovým internetovým připojením WIFI, minibarem, trezorem, psacím stolem, koupelnou s veškerým sociálním zařízením, vysoušečem vlasů. Stravování Hotel Raduza disponuje dvěma restauracemi. První z nich se nachází v přízemí hotelu, kde se v ranních hodinách servíruje snídaně formou studeného a teplého bufetu. Restaurace je otevřena po celý den a potěší pestrou nabídkou tradičních specialit české i mezinárodní kuchyně. Celková kapacita této restaurace je 80 míst. Nabízí polopenze, polední menu, speciální nabídky dle ročního období. Spodní restaurace se nachází ve sklepních prostorách hotelu. Interiér připomínající vinný sklípek přímo vybízí k využití této restaurace pro pořádání různých večerů, slavnostních hostin a rautů. Celková kapacita spodní restaurace je 150 osob. Díky variabilnosti uspořádání hotelových restaurací jsou tyto prostory také ideálním místem pro firemní akce a večírky. Tato restaurace je uzavřena pro běžný provoz. Konferenční služby Hotel provozuje 6 konferenčních místností. Náhled celkové kapacity je zobrazen v tabulce č. 12. Tab. č. 12 Konferenční prostory hotelu Raduza Konferenční m2 ženeva Divadlo Školní U místnosti Meeting room Atrium Restaurant II Lounge I Lounge II Lounge in Tower Zdroj: vlastní Ve všech místnostech je k dispozici WIFI připojení zdarma. Všechny místnosti je hotel schopen vybavit za poplatek audiovizuální technikou dle klientova přání, stejně tak i náležitě vyzdobit květinami. Dále hotel nabízí: lobby bar, internetový koutek, parkování, portrage, služby prádelny, sekretářské služby, směnárenské služby, hotelové taxi služby, úschovu zavazadel, okružní jízdy, vstupenky. 68

70 7.1.2 Cena Služba a cena spolu velmi úzce souvisí patří neodmyslitelně k sobě. Cenu určuje poměr nabídky a poptávky. Musí být rovnovážně vyvážená. Pokud host odjíždí z hotelu s dojmem, že za svou cenu nedostal požadované služby a kvalitu, již nikdy se do hotelu nevrátí. Zároveň však hotel musí najít takovou cenu, která bude pro zákazníky akceptovatelná a současně s ní musí pokrýt i své provozní náklady + zisk. V hotelovém průmyslu platí cenová diferenciace. Pod tímto pojmem si představme sezónnost, kdy za stejnou službu zaplatíme rozdílnou cenu v jednotlivých částech roku. Tabulka č. 13 zobrazuje přehled cen ubytování v hotelu Raduza pro rok Ceny jsou uvedeny za pokoj a noc se snídaní. Tab. č. 13 Ceník ubytovacích služeb pro rok 2013 Rack rates 69 Nízká sezóna Mimo sezóna Vysoká sezóna Top sezóna Vyjma top season SGL 70 EUR 80,- DBL 71 EUR 90,- SGL EUR 90,- DBL EUR 100,- SGL EUR 120,- DBL EUR 140,- SGL EUR 160,- DBL EUR 180,- Zdroj: interní materiály hotelu Raduza Hotely mají zpravidla různé druhy cen. V hotelu Raduza udává ceny Resident manažer. Smlouvy jsou podepisovány na různé období, převážně však na celý rok. Jsou uzavírány s cestovními kancelářemi, obchodní klientelou a rezervačními portály. Za pultové ceny, v dnešní době plné zvratů, hotel málokdy prodává. Slouží zejména pro tvorbu cen a jako podklad základních cen zaměstnancům hotelu. Pro tvorbu ceny se obecně nejčastěji používají tři základní postupy: podle trhu (tržní strategie) cenu určuje spotřebitelská poptávka podle nákladů (nákladová strategie) cena je kalkulována na základě výdajů podle konkurence - ceny se stanoví podle konkurence 69 Rack rate nejvyšší nabízená cena 70 SGL jednolůžkový pokoj 71 DBL dvoulůžkový pokoj 69

71 V hotelu je cena tvořena na základě všech tří výše uvedených faktorů. Při určování ceny hraje také důležitou roli sezóna, stupeň obsazenosti, druh nabízeného pokoje (standardní pokoj, mezonet nebo hotelový apartmán). Rozlišuje se také počet lůžek (jednolůžkový, dvoulůžkový nebo třílůžkový pokoj). Pokoj se snídaní, s polopenzí nebo plnou penzí. Hotel Raduza nabízí slevy pro děti, snížené ceny pro skupiny, firemní ceny a sezónní ceny. Během krize v cestovním ruchu na přelomu roku 2008 a 2009, byla cena velmi často upravována zejména podle požadavků cestovních kanceláří. Nyní se trh cestovního ruchu znovu stabilizuje a cena také. Naštěstí hotel Raduza nepodlehl v době krize snížení ceny na minimum jako polovina hotelů v Praze, ale přesto je prodejní cena o 20% nižší než v roce 2008 při otevření hotelu Místo Hotel Raduza má ideální polohu pro provozování hotelu. Nachází se přímo v srdci Evropy, jak je hlavní město nazýváno, v Praze. Sama destinace už láká velké množství klientů. Můžeme jí tedy považovat za turisticky nejatraktivnější z celé České Republiky. Jeho výhodou je mimo jiné i to, že leží přímo v centru Prahy, jen pár kroků od Václavského a Staroměstského náměstí, v historickém a obchodním centru. Má výbornou dostupnost autem i hromadnou městskou dopravou. Je situován přímo u stanice metra B- Národní třída a stanice tramvaje č. 22, která umožňuje přímý spoj na Pražský hrad. Hotel tedy profituje ze svého umístění. Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že zahraniční hosté hledající hotel v centru Prahy, pro jejich první návštěvu, preferují hotely umístěné na pravém břehu Vltavy - především v blízkém okolí Václavského a Staroměstského náměstí Distribuční cesty Doba, kdy stačilo čekat na hosty ve dveřích, je dávno pryč. Dnes se hotely, vzhledem ke stále silnější konkurenci, musí snažit s pomocí podpory prodeje, nabídnout své služby zákazníkům a zákazníky získat. Pro úspěšnou podporu prodeje je nezbytné, aby všichni zaměstnanci hotelu byli prodejně orientovaní. Musí být stanoveny odpovědnosti a každému musí být jasné, co mu v rámci podpor prodeje přísluší, a co nikoli. Existují distribuční cesty přímé a distribuční cesty nepřímé. Nejoptimálnější cestou je kombinace obou variant. A právě obě varianty využívá i hotel Raduza. Za přímou distribuční cestu můžeme považovat osobní ubytování v hotelu (walk-in) nebo rezervování pokoje přes internetové stránky hotelu. Pro hotel je tato volba samozřejmě nejideálnější, jelikož neplatí žádné provize zprostředkovateli. Proto se snaží tuto cestu podporovat a pracovníkům 70

72 recepce nabízí výhody z prodaných pokojů. Na internetových stránkách prezentují speciální nabídky a hosty lákají pro rezervaci přes svoje stránky. Nepřímá distribuční cesta spočívá ve spolupráci s cestovními kancelářemi, s cestovními agenturami, s rezervačními portály a firmami. Pro hotel Raduza je nepřímá distribuční cesta klíčová pro zaplnění kapacity hotelu Propagace Rozlišujeme vnitřní podporu prodeje, která funguje přímo uvnitř hotelu a je zaměřena na konkrétního zákazníka. A vnější podporu prodeje, která probíhá mimo hotel, jako informování minulých hostů o nových službách, posílání svým zákazníkům přání k novému roku, k narozeninám, prezentace hotelu na veletrzích a výstavách, jednání se zprostředkovateli, distribuce hotelových prospektů. Významnou část propagace zajišťují zprostředkovatelé. Prezentují hotel na svých webových serverech, na výstavách a veletrzích. Snaží se, o co nejlepší prodej, protože z něj mají určitou výši provize. Hotel Raduza neustále upravuje internetové stránky, kde informuje hosty o speciálních nabídkách. Host si může rezervovat pokoj přímo přes tyto stránky a vždy dostane k rezervaci něco navíc (např. zdarma uvítací nápoj). Účastní se veletrhů jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Neustále vyhledává nové cestovní kanceláře pro spolupráci, obchodní klientelu pro celoroční ubytování jejich zaměstnanců. Je registrován ve všech dostupných rezervačních portálech, prezentován a prodáván formou provize z ubytování. Vyhledává případnou možnost placené reklamy na internetu, v novinách a časopisech. Vydává hotelové prospekty. Informuje stále partnery o nových službách v hotelu. Své největší partnery zve velmi často na obchodní obědy, večeře, večírky. Bohužel v hotelu Raduza není zařazena pozice obchodního manažera, která zde velmi chybí. O propagaci se tedy stará resident manažer, spolu s rezervačním manažerem, kteří jsou však zaneprázdněni svými povinnostmi a propagace bývá, vzhledem k časovému vytížení obou pozic, zanedbávána. Pro hotel Raduza by bylo vhodné požádat o získání oficiální jednotné klasifikace v kategorii čtyřhvězdičkových hotelů, která funguje jako marketingová pomůcka k přilákání zahraničních návštěvníků. Do budoucna by měl management hotelu přemýšlet o zavedení globálního rezervačního systému. 71

73 7.2 Faktory podnikových a pracovních zdrojů Hmotné zdroje Nejdůležitějším hmotným zdrojem hotelu Raduza je jeho budova, na kterou má společnost Line s r.o. dlouhodobý úvěr. Hotel byl otevřen v květnu 2008 a vznikl citlivou rekonstrukcí historické budovy. Vnější vzhled objektu se během rekonstrukce výrazně nezměnil. Dům prodělal přístavbu horních podlaží a proskleného zastřešení vytápěného atria. Hotel má 6 poschodí. V podzemním podlaží se nachází zázemí pro zaměstnance (šatny, WC), prádelna, technické místnosti, spodní restaurace, výdejová část a zázemí kuchyně, které je propojeno malým výtahem pro převoz inventáře a pokrmů s hlavní kuchyní. V přízemí hotelu je hlavní vstup do hotelu spojený halou vedoucí k recepci, restauraci a baru. Součástí restaurace je místnost s výdejovými pulty, která se využívá zejména při podávání snídaní, obědů a večeří formou bufetu. V přízemí je také umístěna kuchyň, konferenční a internetová místnost, místnost pro úschovu zavazadel, výtahy, schodiště, kanceláře zaměstnanců a garáže. V šestém patře se nachází chlouba hotelu dvoupatrový apartmán ve věži, ze kterého je výhled na celou Prahu. Tento apartmán se využívá i pro malé jednání do 6 osob. Páté patro je obsazováno především VIP hosty a obchodní klientelou. Tyto pokoje jsou velice prostorné a odlišují se jiným designem od ostatních pokojů. Jsou zde zachovány i původní historické sloupy. Ve třetím patře budova nabízí vysoké stropy, které přímo vybízely k vybudování mezonetových pokojů. V těchto pokojích jsou zachovány původní malby na zdech. Budova hotelu je variabilní, nabízí velmi prostorné pokoje, které jsou propojitelné a dají se využít i pro větší počet lůžek, což ocení zejména rodiny s dětmi. Budova hotelu je bezbariérová. Nevýhodou budovy je nedostatečné pokrytí klimatizací, která z finančních důvodů nebyla zavedena do prvních tří pater hotelu, kde se nachází pokoje. K dalšímu negativu se řadí nedostatečné ozvučení veřejnosti přístupných prostor. Hotelová hudba chybí na chodbách hotelu a ve výtazích, což na hosty působí negativním dojmem. Dalším hmotným zdrojem hotelu Raduza je tranzitní auto, které se využívá pro přepravu zavazadel a přilehlý pozemek Nehmotné zdroje Hotel Raduza je vlastníkem rezervačního portálu Hores a pokladního systému Alto. Nevyužitým nehmotným zdrojem je vytvořené jméno hotelového řetězce společnosti Line 72

74 s r.o., která vlastní tento hotel. Hotelová značka dnes nabývá na významu v oboru hotelnictví. Prezentuje jakousi prémii, kterou je zákazník ochoten zaplatit navíc Lidské zdroje V sektoru služeb má strategickou a nezastupitelnou úlohu řízení lidských zdrojů. Zaměstnanci hotelu představují zásadní úlohu k naplnění spokojenosti hostů. A je-li host spokojen, potom je ochoten za kvalitně odvedenou práci zaplatit peníze a tím zvyšuje tržbu hotelu. Každý pracovník tedy aktivně přispívá k dosažení naplánovaných strategických cílů. A naplňování cílů podniku je klíčovým faktorem strategického řízení. Pro naplnění podnikatelské strategie musíme stanovit personální předpoklady podniku. To znamená určit počet zaměstnanců, strukturu, schopnosti, jaké budeme potřebovat a motivaci zaměstnanců, jak je budeme rozvíjet, o jaké kulturní prvky se budeme opírat. Řízení lidských zdrojů musí probíhat na všech úrovních hotelu. Každý vedoucí pracovník by měl být svým podřízeným dobrým personalistou. V hotelnictví je důležité efektivně se vypořádat s úlohou rozložení pracovníků v sezóně a mimosezóně. Podniková kultura v hotelu Raduza je silná, sjednocená a naplněná důvěrou mezi zaměstnanci, což je v dnešní době spíše výjimka. Management hotelu si zakládá na profesionálním vystupování zaměstnanců a staví ochotu a vstřícnost personálu na první místo. Hotel Raduza je rozdělen na jednotlivé úseky. Ubytovací úsek je největším producentem tržeb a zisku. Tento úsek se člení na recepci, kde mají zaměstnanci na starosti primárně příjem hosta, vyřizování objednávek, evidenci hostů. A na rezervační oddělení, jež má v kompetenci veškeré rezervace ubytování. Zaměstnanci ubytovacího úseku pečují o hosta od rezervace až po ukončení jeho pobytu. Dále na část lůžkovou (housekeeping), jejíž hlavní úkol spočívá v zajištění veškerého komfortu a pohodlí během ubytování na hotelovém pokoji. Činnosti lůžkové části se vztahují zejména k úklidu pokojů, hotelové haly, výměně ložního prádla. Tento úsek je zajišťován manažerem recepce, rezervačním manažerem, zástupcem manažera recepce, recepčními, portýry a v lůžkové části manažerkou úklidu, hotelovými hospodyněmi a pokojskými. Stravovací úsek můžeme rozdělit na 3 části: výrobní, odbytovou a úsek skladového hospodářství. Výrobní část představuje kuchyně, přípravny a příruční sklady. Odbytovou částí jsou restaurace a bar. Hlavními úkoly tohoto úseku je poskytování stravovacích služeb hotelovým i nehotelovým hostům. Stravovací úsek má na starosti manažer 73

75 stravování. Pod něj spadá zástupce manažera restaurace a šéfkuchař, číšníci, barmani a kuchaři. Technický úsek má na starosti technický manažer, který nepřichází do přímého vztahu s hostem. Jeho posláním je zajistit bezporuchový chod hotelu. Bezpečnost hostů i zaměstnanců je zajišťována hotelovou ochrankou, která patří k outsourcovaným službám hotelu. Podrobné schéma pracovníků hotelu Raduza bylo zobrazeno v kapitole 5.4 Organizační struktura. Silnou stránkou hotelu Raduza je kvalitní personál, který zajišťuje prosperitu hotelu. Nedostatkem je chybějící personální oddělení, které v každém podniku plní velmi důležitou roli. Funkce a jednotlivé úkoly jsou rozděleny mezi resident manažera a sekretářku majitele, kteří mají svých povinností dostatek a na kvalitní personální činnost nezbývá mnoho času. Dalším negativem je chybějící funkce obchodního manažera/ředitele, kterou nyní zastává resident manažer a rezervační manažer. Obchodní manažer je v každém hotelu klíčovým pracovníkem a pro zavedení strategického řízení bude jeho funkce zásadní. K benefitům hotelu Raduza patří personální stravování za symbolický poplatek a školení zaměstnanců. V důsledku udržení kvalitních zaměstnanců by měla být tato nabídka rozšířena o týden dovolené navíc a o příspěvek na penzijní připojištění, což bývá v ostatních podnicích zvykem. 7.3 Finanční a rozpočtové faktory K posouzení současného stavu podnikání, z hlediska finančního zdraví, použiju rozvahu celé společnosti Line s r.o. (hotelu Raduza, hotelu La Femme a residence Katty). Dále vypočítám běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu společnosti. Budu vycházet z výročních zpráv společnosti Line s r.o. z let Výkazy z roku 2012 prozatím nejsou k dispozici, proto nebudou do práce zahrnuty. Společnost Line s r.o. čerpá dlouhodobý úvěr v celkové částce ,- Kč, který bude splacen v roce Zůstatek nesplaceného úvěru ke dni je ,- Kč. Tímto úvěrem je hrazena budova hotelu Raduza. Společnost Line s r.o. byla poznamenána hospodářskou krizí. Ta se projevila v roce 2010 a odrazila se v celkových tržbách z prodeje služeb. Vývoj těchto tržeb zobrazuje níže uvedený graf č. 4. Během této krize klesla celková obsazenost hotelů o 20%, ve srovnání s plánovaným rozpočtem. Vlivem ekonomické krize se změnil i segment přijíždějících hostů. Ubylo hostů z řad 74

76 businessmanů (obchodníků) a zvýšil se podíl leisure (dovolenkových) klientů. Byl vytvořen úsporný program v rámci krizového plánu, který měl pomoci ke snížení nákladů a ulehčit tak finanční situaci společnosti. V rámci krizového plánu byly zastaveny veškeré plánované investice, sníženy stavy zaměstnanců na minimum a zrušeny jejich benefity. Provozní náklady společnosti byly nepřetržitě hlídány. Tato krize nebyla zaviněna pouze celosvětovou ekonomickou situací, ale i zatížením dlouhodobým úvěrem. Na začátku roku 2010 společnost Line s r.o. prodala jeden ze svých hotelů v Kutné hoře, neboť svým umístěním nepřinášel společnosti požadované výsledky. Prodejem tohoto hotelu byla společnost Line s r.o. schopna dostát svých závazků a bez velkých potíží krizi přežila. Graf č. 4 - Celkové tržby z prodeje služeb společnosti Line s r.o. za období (v tis.) Tržby z prodeje služeb společnosti Line s r.o tis.kč Tržby z prodeje služeb rok Zdroj: vlastní dle výročních zpráv společnosti Line s r.o. 75

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Strategické řízení rozvoje podniku Poličské strojírny, a. s.

Strategické řízení rozvoje podniku Poličské strojírny, a. s. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Strategické řízení rozvoje podniku Poličské strojírny, a. s. Michaela Zerzánková Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace Plánování Plánování zahrnuje ty činnost, které jsou zaměřeny na určování cílů pro budoucnost a prostředků, jak těchto cílů dosáhnout. Plánování je výchozí bod předchází výkonu všech ostatních funkcí, je

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více