4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět"

Transkript

1 Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že: a) je obecnější b) řeší větší množství otázek c) klade si jiné otázky d) hledá jiné odpovědi na stejné otázky 3. Mikroekonomie analyzuje: a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé ekonomiky c) cenový systém d) platí a) i c) současně 4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět 5. Za vzácný statek považujeme ten, který: a) byl vyroben b) byl vyroben a jehož množství je omezené c) je užitečný d) je užitečný a jehož množství je omezené 6. Hranice produkčních možností zobrazuje horní mez množství statků, které může být vyrobeno z omezených zdrojů. Na osách grafu jsou měřena: a) množství vstupů b) náklady na jednotková množství vyrobených statků c) množství vyrobených statků d) ceny vstupů 7. Tvrzení jestliže jedna firma může získat více zaměstnanců nabídkou vyšších mezd, pak všechny ostatní firmy mohou udělat to samé je příkladem: a) logické chyby poté, tedy proto b) normativního výroku c) mylného uvažování z části na celek d) porušení principu za jinak stejných podmínek ceteris paribus ) 8. Růst ceny vede ke snížení poptávaného množství, neboť: a) nabízející mohou nabídnout jen menší objem komodity b) někteří spotřebitelé omezují nákupy tohoto zboží c) někteří spotřebitelé už si nemohou dané zboží kupovat d) platí současně b) i c) 9. Posun křivky poptávky vpravo nutně znamená, že: a) příjmy spotřebitelů klesly b) rovnovážná cena klesla c) podmínky nabídky jsou výhodnější d) lidé chtějí koupit při každé ceně více zboží než dříve 10. Jak se změní křivka nabídky německých aut zrušením cla na jejich dovoz (za jinak stejných podmínek)? a) klesne na nulovou hodnotu

2 b) posune se doleva nahoru c) nezmění se (neposune se) d) posune se doprava dolů Test 2 1. Mezi základní makroekonomické cíle nepatří: a) stabilní tempo růstu produktu b) vyrovnaný státní rozpočet c) nízká míra nezaměstnanosti d) vyrovnaná obchodní bilance 2. Rozdíl mezi korunovou hodnotou vývozů a korunovou hodnotou dovozů označujeme jako: a) čisté importy b) hrubé importy c) hrubé exporty d) čisté exporty 3. Inflace znamená: a) pokles celkové cenové hladiny b) situaci, kdy při stagnaci ekonomiky současně roste nezaměstnanost c) zvýšení celkové cenové hladiny d) regulaci nabídky peněz ovlivňující úrokové sazby 4. Centrální banka může regulovat zejména: a) množství peněz v ekonomice b) nabídku peněz v ekonomice c) pohyb úrokových sazeb d) platí vše výše uvedené 5. Říkáme, že ekonomiky, které dovážejí a vyvážejí statky a služby či vypůjčují si nebo půjčují peníze cizincům jsou: a) izolované b) vypočítavé c) otevřené d) neefektivní Test 3 1. Jedna z níže uvedených položek vládních výdajů se nezapočítává do veličiny G a tedy ani do HDP: a) nákup potravin pro postižené zemětřesením, b) nákup raket k ohňostroji na oslavu státního svátku, c) příspěvek rodinám s více dětmi, d) příspěvek nemocnicím na nákup moderních přístrojů. 2. Vzorec HDP má následující definitivní podobu: a) HDP = C + I + G, b) HDP = C + I + G + Import, c) HDP = C + I + G + Export, d) HDP = C + I + G + X. 3. V moderních tržních ekonomikách se zjišťují a vykazují údaje o HDP prostřednictvím: a) tržeb v rámci celého národního hospodářství, b) národních účtů, c) státního rozpočtu, d) cen vyrobených statků a služeb za období jednoho roku. 4. Co z následujícího není součástí národního důchodu: a) sociální dávky, b) příjmy z pronájmu,

3 c) platy zaměstnanců, d) čisté úroky. 5. Pokud rok je rokem základním, pro deflátor HDP víme, že platí: a) nominální HDP = reálný HDP v roce 2 000, b) ominální HDP je větší než reálný HDP v roce 2 000, c) nominální HDP je menší než reálný HDP v roce 2 000, d) nominální HDP v roce 2001 bude větší než reálný HDP v roce Test 4 1. Největší část agregovaných výdajů tvoří: a) spotřební výdaje b) investice c) vládní výdaje na statky a služby d) čistý export 2. Křivka agregátní poptávky (AD) zobrazuje, že při klesající cenové hladině množství: a) poptávaného reálného HDP roste b) poptávaného reálného HDP klesá c) poptávaného nominálního HDP klesá d) poptávaného nominálního HDP roste 3. Dlouhodobá agregátní nabídková křivka je: a) vertikální b) horizontální c) klesající d) rostoucí 4. Na základě přístupu k agregátní nabídce (AS) lze rozlišit tři modely: a) klasický, postklasický a keynesiánský b) klasický, neoklasický a neokeynesiánský c) klasický, keynesiánský a neokeynesiánský d) klasický, keynesiánský a postkeynesiánský 5. Keynesiánci se obvykle soustřeďují na analýzu: a) krátkého období b) dlouhého období c) krátkého i dlouhého období d) neplatí žádná z uvedených možností Test 5 1. Sklon spotřební funkce je rovný: a) APC b) APS c) MPC d) MPS 2. Zvláštností investičních statků je: a) závislost na růstu HDP b) dlouhodobá životnost a finanční nákladovost c) rychlé opotřebování d) závislost na úsporách domácností 3. Hlavní faktory, které ovlivňují spotřební výdaje: a) růst HDP, zaměstnanost b) nominální mzdy, transferové platby, ceny zboží a služeb c) reálné mzdy a daně d) disponibilní důchod, permanentní důchod, bohatství, ostatní vlivy

4 4. Co z následujícího by motivovalo domácnosti ke zvýšení úspor? a) snížení disponibilního důchodu b) zvýšení úrokových sazeb c) zvýšení očekávaného budoucího důchodu d) zvýšení cenové hladiny 5. Podíl spotřeby na disponibilním důchodu se s růstem důchodu : a) zvyšuje b) nemění c) násobí d) snižuje Test 6 1. Pokud MPC = 0,8, potom je jednoduchý výdajový multiplikátor roven: a) 1,25 b) 5 c) 0,16 d) 4 2. Poněvadž MPC je menší než jedna, musí být výdajový multiplikátor: a) také menší než jedna b) roven jedné c) větší než jedna d) menší nebo roven jedné 3. Předpokládejme, že mezní sklon k úsporám je 0,25. Jednoduchý investiční multiplikátor pak bude: a) 0,75 b) 1,33 c) 4 d) 2,5 4. Jestliže se ekonomika nenachází na úrovni rovnovážného produktu: a) plánované investice nejsou rovny plánovaným úsporám b) zásoby nejsou na jejich požadované úrovni c) ekonomika nedosahuje takovou úroveň produktu, kdy křivka agregovaných výdajů protíná linii 45 o d) platí všechny uvedené případy 5. V modelu multiplikátoru se využívají tyto funkce. Nehodící se, škrtněte: a) spotřební funkce b) úsporová funkce c) investiční funkce d) nabídková funkce Test 7 1. Co z následujícího udává správné pořadí fází hospodářského cyklu: a) expanze, vrchol, recese, sedlo b) expanze, vrchol, sedlo, recese c) expanze, sedlo recese, vrchol d) expanze, recese, sedlo, vrchol 2. V průběhu recese způsobené krizí v OPEC nastal: a) šok agregátní nabídky a míra inflace se zvýšila b) šok agregátní nabídky a míra inflace se snížila c) šok agregátní poptávky a míra inflace se zvýšila d) šok agregátní poptávky a míra inflace se snížila 3. Arthur Okun zjistil úzkou závislost změn nezaměstnanosti a změn: a) mezery HDP

5 b) deficitu státního rozpočtu c) inflace d) zahraničního obchodu 4. V nezaměstnanosti můžeme rozlišit tři složky: a) strukturální, cyklickou, frikční b) potenciální, aktuální, normální c) nominální, reálnou, dominantní d) očekávanou, neočekávanou, mezní 5. Z hlediska délky svého trvání lze cykly rozdělit do tří typů: a) Kitchinovy, Friedmanovy, Juglarovy b) Keynesovy, Juglarovy, Kondratěvovy c) Keynesovy, Juglarovy, Kondratěvovy d) Kitchinovy, Juglarovy, Kondratěvovy Test 8 1. Co z následujícího není funkcí peněz: a) prostředek směny b) míra likvidity c) zúčtovací jednotka d) uchovatel hodnoty 2. České koruny jsou příkladem: a) komoditních peněz b) peněz s nuceným oběhem c) soukromých peněžních účtů d) konvertibilních papírových účtů 3. Majetková poptávka po penězích vyplývá z funkce peněz jako: a) prostředku směny b) uchovatele hodnoty c) zúčtovací jednotky d) neplatí žádná z uvedených možností 4. Růst reálného HDP posouvá: a) křivku poptávky po penězích doleva b) křivku nabídky peněz doleva c) křivku poptávky po penězích doprava d) křivku nabídky peněz doprava 5. S poklesem cenové hladiny lze na peněžním trhu očekávat: a) pokles nabídky peněz b) pokles poptávky po penězích c) růst nabídky peněz d) růst poptávky po penězích 6. Jestliže všechny banky musí držet 100% rezervy, jednoduchý peněžní multiplikátor je roven: a) nule b) jedné c) deseti d) nekonečnu 7. Jestliže požadovaná míra rezerv je 25%, jednoduchý peněžní multiplikátor je roven: a) 8 b) 4 c) 0, 04 d) 5

6 8. Firma, která přijímá vklady od domácností a firem a poskytuje půjčky jiným domácnostem a firmám, se obecně nazývá: a) komerční banka b) finanční zprostředkovatel c) půjčovní instituce d) leasingová instituce 9. Reálné peníze se rovnají nominální peníze: a) dělené reálným HDP b) minus reálný HDP c) dělené cenovou hladinou d) minus cenová hladina Test 9 1. V zemi je 150 mil. obyvatel, z toho 80 mil. zaměstnaných a 5 mil. nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti země v % bude: a) 3, 3 b) 6, 25 c) 5, 8 d) 5 2. Je-li na trhu práce reálná mzda vyšší než rovnovážná, znamená to, že: a) poptávka po práci je vyšší než nabídka práce b) nabídka práce je nižší než poptávka po práci c) nabídka práce je vyšší než poptávka po práci d) neplatí žádná z uvedených možností 3. Která z těchto skupin obyvatel má obecně vyšší nezaměstnanost než je celostátní průměr? a) občané se změněnou pracovní schopností b) ženy po mateřské dovolené c) mladiství se základním vzděláním d) všechny uvedené skupiny 4. Pokud nezaměstnaný hledá práci za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá, je: a) nedobrovolně nezaměstnaný b) cyklicky nezaměstnaný c) dobrovolně nezaměstnaný d) nedokonale nezaměstnaný 5. Kdo z následujících může být považován za nezaměstnaného? a) Jana pracuje jen 4 hodiny v týdnu, ale hledá zaměstnání na plný úvazek. b) Ruda skončil s hledáním práce, když nebyl schopen za dva měsíce najít vyhovující práci. c) Petr studuje na VŠ a nemá čas na další zaměstnání. d) Jiří byl dočasně propuštěn z práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti. Test Je-li míra inflace nulová, potom v ekonomice nastala: a) deflace b) desinflace c) cenová stabilita d) cenová mobilita 2. Cenový index: a) je postup užívaný k propojení smluvních plateb s cenovou hladinou b) měřítko míry inflace v základní roce c) měřítko míry HDP v běžných cenách d) měřítko cenové hladiny v jednom období jako % její úrovně v předchozím období

7 3. Stát může snížit míru inflace, aniž roste míra nezaměstnanosti důslednou: a) regionální politikou b) důchodovou politikou c) peněžní politikou d) zahraničně-obchodní politikou 4. Jestliže cenový index byl 108 na konci roku 2002 a 114 na konci roku 2003, míra inflace v roce 2003 byla (v % ): a) 5, 5 b) 5, 26 c) 6 d) 9, Předpokládejme, že OPEC neočekávaně zvýší ceny ropy. Důsledkem bude: a) zvýšení cenové hladiny a zvýšení reálného produktu b) zvýšení cenové hladiny a snížení reálného produktu c) snížení cenové hladiny a zvýšení reálného produktu d) snížení cenové hladiny a snížení reálného produktu Test Jestliže je cenová hladina 1, 5 reálný HDP 120 mld. a množství peněz 30 mld., potom rychlost oběhu peněz bude: a) 2, 6 b) 4 c) 5 d) 6 2. Rychlost obratu peněz vyjádříme, když: a) dělíme reálný HDP množstvím peněz v ekonomice b) násobíme nominální HDP množstvím peněz v ekonomice c) dělíme nominální HDP množstvím peněz v ekonomice d) násobíme reálný HDP množstvím peněz v ekonomice 3. Sníží-li centrální banka diskontní sazbu, potom : a) množství peněz v ekonomice vzroste a úrokové sazby klesnou b) množství peněz v ekonomice klesne a úrokové sazby klesnou c) množství peněz v ekonomice vzroste a úrokové sazby vzrostou d) množství peněz v ekonomice klesne a úrokové sazby vzrostou 4. Co z následujícího je pravda? Monetární politika ovlivňuje úrokové míry: a) bezprostředně a fiskální politika také b) bezprostředně a fiskální politika až po určitém období c) po určitém období a fiskální politika bezprostředně d) po určitém období a fiskální politika také 5. Centrální banka nákupem státních cenných papírů: a) snižuje nabídku peněz b) zvyšuje nabídku peněz c) nemění množství peněz v oběhu d) snižuje úvěrové možnosti obchodních bank Test V průběhu recese: a) daňové příjmy klesají a klesají vládní výdaje b) daňové příjmy klesají a vládní výdaje rostou c) daňové příjmy rostou a vládní výdaje klesají d) daňové příjmy rostou a vládní výdaje rostou 2. Který z následujících nástrojů není vestavěným stabilizátorem:

8 a) progresivní daňová stupnice b) subvence k cenám zemědělské produkce c) operace na volném trhu d) pojištění v nezaměstnanosti 3. Mezi přímé daně nepatří: a) daň z benzínu b) daň ze zisků firem c) daň ze mzdy d) daň z dividend 4. Snížení daní způsobí: a) zvýšení agregovaných plánovaných výdajů v důsledku zvýšení disponibilních důchodů b) zvýšení agregovaných plánovaných výdajů v důsledku snížení úrokových měr c) snížení agregovaných plánovaných výdajů v důsledku snížení disponibilních důchodů d) snížení agregovaných plánovaných výdajů v důsledku zvýšení úrokových měr 5. Pokud vláda rozhodne o změně daňových sazeb, jedná se o: a) jednorázové rozhodnutí b) diskreční opatření c) záměrné opatření d) platí všechny uvedené možnosti Test Komu prospívá uvalení cel na statek X: a) domácím spotřebitelům statku X b) domácím výrobcům statku X c) zahraničním spotřebitelům statku X d) zahraničním výrobcům statku X 2. Jestliže jsou zavedeny kvóty, rozdíl mezi cenou domácí vývozní připadne: a) spotřebitelům v dovážející zemi b) osobě, která má povolení k dovozu zboží c) vládě dovážející země d) zahraničním vývozcům 3. Která z následujících skutečností způsobí růst deficitu běžného účtu ČR: a) Maďarsko nakupuje pšenici od českých zemědělců b) Maďarsko nakupuje pšenici od slovenských zemědělců c) Maďarsko nakupuje české státní cenné papíry d) ČR nakupuje Toyoty od Japonců 4. Co z následujícího představuje český export služeb? a) Čeští občané se stravují v restauracích v průběhu své dovolené ve Švýcarsku b) Švýcaři se stravují v restauracích v průběhu svých dovolených v České republice c) Češi nakupují hodinky vyrobené ve Švýcarsku d) Švýcaři nakupují porcelán vyrobený v Čechách 5. Co z následujícího není součástí platební bilance země? a) běžný účet b) účet neobchodovaného zboží c) statistické chyby a omyly d) kapitálový účet Test Trh, kde je měna jedné země směňována za měnu jiné země se nazývá: a) peněžní trh b) kapitálový trh c) měnový trh

9 d) finanční trh 2. Předpokládejme, že měnový kurz mezi dolarem a britskou librou je 2 libry za dolar. Jestliže rádio se v Británii prodává za 38 liber, jaká bude dolarová cena rádia: a) 19 b) 26 c) 38 d) Čím vyšší je cena dolaru, tím bude cena amerického zboží pro zahraniční zákazníky, a bude množství poptávaných dolarů. Vyberte správnou dvojici slov: a) vyšší, nižší b) nižší, vyšší c) vyšší, větší d) nižší, menší 4. Určité množství zahraničních měnových jednotek za jednotku měny domácí vyjadřuje: a) přímý kurz b) reálný kurz c) nepřímý kurz d) oficiální kurz Test 1 d a a d d c c d d d Test 2 b d c d c Test 3 c d b a a Test 4 a a a c a Test 5 c b d b d Test 6 b c c c d Test 7 a a a a d Test 8 b b b c b b b b c Test 9 c c d c d Test 10 c d b a b Test 11 d c a b b Test 12 b c a a d Test 13 b b d b b Test 14 c a a c

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE... 1 1. Úvod do makroekonomie... 2 2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice... 7 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka... 14 4. Ekonomický růst a hospodářský

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU MIKROEKONOMIE grafy AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU mezních užitků. Celkový zisk je rozdíl

Více

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 11. Kapitola Fiskální politika Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud Proč makroekonomie Makroekonomie je součást ekonomie ekonomie se obvykle dělí na mikroekonomi a makroekonomii. Obvyklá definice ekonomie může znít např. takto: Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé

Více

Studijní opora. Určení rovnovážné produkce. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 1. Název předmětu: Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc.

Studijní opora. Určení rovnovážné produkce. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 1. Název předmětu: Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma Určení rovnovážné produkce Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL Studijní materiály pro makro a mikroekonomiku pro předměty A7B16MME - Makro a Mikroekonomika, A1B16MME - Makro a Mikroekonomika, Y16MME Makro a mikroekonomika jsou dostupné na stránce http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=465

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví Plán konzultace 13. 4. 2012 Úvod do ekonomie letní semestr 2011 2012 2.konzultace, 13. 4. 2012 1. Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její

Více

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Ekonomie Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl vytvořen

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.)

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.) 2. Peníze 2.1 Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více