Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/34 /2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2014

2 Obsah: A) Základní údaje o organizaci 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena 8 C) Rozbor hospodaření Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání účelových dotací Výnosy v hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti Výsledek hospodaření Mzdové náklady, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky 26 D) Výsledky kontrol 26 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 27 F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 27 G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti 27 H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace 28 I) Tabulková část 28 2

3 A) Základní údaje o organizaci Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava-Moravská Ostrava Odloučené pracoviště: ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19 Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Kontakty: tel.: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: Moravskoslezský kraj Krajský úřad Ostrava, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD., PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., Datum zařazení do sítě škol: 1. leden 1999 Celková kapacita školy: 690 žáků Účel zřízení: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Organizace se svou činností řídí dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách, a dále zásadami zřizovatele (Moravskoslezský kraj) a jejich přílohami či dodatky. Zaměření školy: Škola poskytuje v souladu se současnými legislativními normami základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. To ovšem neznamená omezení se pouze na přípravu dětí a mládeže pro uměleckou dráhu, ale především snahu vychovat z nich citově bohaté a vyrovnané osobnosti s kulturním přehledem a poskytovat jim základy uměleckého vzdělání tak, že se naučí rozpoznávat kulturní hodnoty, kterých si budou vážit a předávat je svému okolí. 3

4 Organizační struktura Ředitel školy: rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe, zástupce ředitele a další vedoucí pracovníky školy, usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy, rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, spolurozhoduje s odborovou organizací na škole, projednává kolektivní smlouvu, dohlíží na dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, kontroluje osoby pověřené popisem práce za vedení předepsané dokumentace školy a současně za ni zodpovídá, předsedá a řídí pedagogické, umělecké a provozní rady, řídí činnost oddělení, kde není stanoven vedoucí oddělení. Statutární zástupce ředitele: zastupuje ředitele v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, plní samostatné úkoly dle popisu práce. Vedoucí oborů: zodpovídá a současně kontroluje úroveň vzdělávání ve výuce, spolupodílí se na organizaci uměleckých akcí žáků, informuje a dává požadavky ekonomickému útvaru o potřebě doplnění materiálů a učebních pomůcek potřebných k výuce, zodpovídá za informovanost pedagogů v nových učebních směrech a trendech, v případě nepřítomnosti ředitele a zástupce ředitele je pověřen zastupováním v pedagogických záležitostech. Vedoucí oddělení: jsou řízeni ve své práci vedoucím oborů (HO, TO, VO, LDO), zodpovídají za kvalitní výuku a výsledky žáků předmětových oddělení. Pedagogická rada: Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oborů a oddělení. Umělecká rada: Umělecká rada školy pracovala v roce 2014 ve složení 10 členů. Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Členové umělecké rady jsou rovněž jednotlivými vedoucími oddělení oborů ZUŠ. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných pedagogických a provozních radách, uměleckých radách, ve složení jednotlivých zástupců oddělení a vedoucích oborů, s ředitelem a zástupcem ředitele školy. Pedagogická a umělecká rada zasedá pravidelně 1x měsíčně a navrhuje celoroční dramaturgický plán, měsíční plány práce, organizaci jednotlivých akcí školy atd. 4

5 Organizační schéma ŘEDITEL zástupce ředitele vedoucí hudebního a nehudebních oborů pedagogičtí pracovníci provozní zaměstnanci účetní personalistka Složení oborů vzdělávání Seznam studijních oborů a počty žáků: Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/ Hudební obor 345 žáků 355 žáků 2. Výtvarný obor 103 žáků 98 žáků 3. Taneční obor 52 žáků 42 žáků 4. Literárně dramatický 25 žáků 25 žáků obor Celkem 525 žáků 520 žáků 5

6 Přehled učebních plánů v oborech Hudební obor: Všechny učební plány hudební oboru, podle kterých vyučujeme, byly schváleny MŠMT ČR dne pod č.j / Přehled učebních plánů hudebního oboru: přípravné studium UP č. 1b přípravné studium UP č. 1c hra na klavír UP č. 2a hra na elektronické klávesové nástroje UP č. 2b hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 hra na zobcovou flétnu UP č. 5a hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 hra na kytaru UP č. 8 hra na akordeon UP č. 9 pěvecká hlasová výchova UP č. 10 hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje UP č. 12 pěvecká výchova a zpěv UP č. 13 Výtvarný obor: Přípravné studium, I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a rozšířené vyučování (příprava na střední a vysoké školy uměleckého zaměření) se řídí UP pod č.j / , který byl schválen MŠMT ČR dne Taneční obor: Přípravné studium a I. stupeň základního studia se řídí UP pod č.j / , jenž byl schválen MŠMT ČR ze dne II. stupeň základního studia, rozšířené studium se řídí UP vydaným pod č.j /2003 schváleným MŠMT ČR ze dne Literárně-dramatický obor: Přípravný stupeň, I. a II. stupeň základního studia dramatické výchovy se řídí inovovanými UP vydanými pod č.j / s platností od a pod č. j / s platností od Školní vzdělávací program: Od se vyučují 1. až 3. ročníky jednotlivých oborů podle ŠVP, č. j.: ZUŠ- Sok/114/2013, vycházejícího z RVP pro základní umělecké vzdělávání z roku

7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet zaměstnanců ve školním roce 2013/2014 (k 30.9.) Počet zaměstnanců ve školním roce 2014/2015 (k 30.9.) fyz. přep. fyz. přep. Pedagogičtí zaměstnanci 28 17, ,9 Pedagogičtí zaměstnanci 7 2,1 8 2,2 - dohody Nepedagogičtí 3 3,0 3 3,0 zaměstnanci Nepedagogičtí 3 1,0 3 1,0 zaměstnanci - dohody Celkem 41 23, ,1 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Škola přijímá žáky na základě výběrového řízení, úspěšné absolvování talentové zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Nově přijatí žáci na šk. rok 2013/2014 Nově přijatí žáci na šk. rok 2014/2015 Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.- dram. obor 18 7 Celkem

8 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy v roce 2014: JKGO přijati 2 žáci (klavír, klarinet) Soukromá střední škola uměleckých řemesel - návrhářství oděvů - přijat 1 žák VŠB - obor architektura - přijati 3 žáci Soutěže: Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - hra na klavír - 1. místo - 6 žáků; 3. místo - 3 žáci Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - ve hře na smyčc. nástroje - 1. místo - 2 žáci; 2. místo - 1 žák Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - ve hře na kytaru - 2. místo - 1 žák; 3. místo 3 žáci; čestné uznání - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ ve hře na klavír -1. místo - 1 žák; 3. místo - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ VO - 1. místo - 1 žák Pro Bohemia Ostrava místo - 2 žáci; čestné uznání - 2 žáci Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava místo - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ jazzových a ostatních orchestrů - 1. místo - Taneční kapela Combo; Zvláštní ocenění poroty za vynikající instrumentální výkon -1 žák Celostátní kolo národních soutěží ZUŠ ve hře na klavír - 3. místo - 1 žák XIII Mezinárodní festival akordeonistov - Euromusette - Golden tango 1. místo - 1 žák ročník soutěže Prague Junior Note - 3. místo - 1 žák; čestné uznání - 1 žák Účast pedagogů na seminářích, kurzech, školeních, studiích a přednáškách: Interpretační seminář I. Kahánka - Církevní konzervatoř v Opavě - 2 pedagogové Akordeonový Seminář - Ostravská setkání s akordeonem - JKGO - odborný lektor - 1 pedagog Seminář Bjarke Mogensen - Žilina - 1 pedagog Setkání přátel komorní hudby a interpretační seminář - Litomyšl pedagog Letní škola barokní hudby - XII. ročník - Holešov - 1 pedagog Celoroční vzdělávací akce: Doktorandské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Doktorandské studium na Akademii hudby K. Szymanowskeho Katowice - 1 pedagog Následné magisterské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - ŠM - 1 pedagog 8

9 Školní akce: Vánoční světlo Adventní vystoupení žáků LDO, TO a VO multimediální třída a prostory budovy ZUŠ vystoupili žáci LDO, TO a VO Taneční vystoupení Lázně Klimkovice vystoupili žáci TO Školní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na kytaru sál školy Do okresního kola postoupilo 5 žáků HO Školní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na smyčc. nástroje sál školy Do okresního kola postoupili 3 žáci HO Slavnostní pololetní koncert sál školy vystoupili žáci HO Školní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na klavír sál školy Do okresního kola postoupilo 9 žáků HO Vítání občánků radnice Ostrava, Mor. Ostrava vystoupilo 5 žáků HO Školní koncert sál školy vystoupili žáci HO Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ hra na klavír sál školy Jarní koncert sál školy vystoupili žáci TO, HO VII. ročník nesoutěžní přehlídky Máme rádi baroko Církevní konzervatoř Opava vystoupili 2 žáci HO Vítání občánků radnice Ostrava-Mor. Ostrava vystoupili 4 žáci HO Koncert v klubu důchodců Gajdošova 39 vystoupilo 12 žáků HO Koncert v Hlučíně Odbor sociální péče vystoupili 4 žáci HO Hommage a Carl Czerny 2014 Praha vystoupili 2 žáci HO Koncert populární hudby sál školy vystoupili žáci HO Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje sál školy Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2014 III. ročník sál školy Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ LDO Sólový a slovesný projev ZUŠ Krnov účast žáků LDO Absolventský koncert č. 1 sál školy vystoupilo 5 žáků HO Absolventský koncert č. 2 sál školy vystoupilo 5 žáků HO Jarní salón XIV ročník s tématickým názvem Světlo budova školy Prezentace prací žáku VO Koncert pro společnost KAFIRA o.p.s. Středisko KAFIRA o.p.s., - vystoupilo 14 žáků HO Koncert ke dni matek sál školy vystoupili žáci HO Absolventský koncert č. 3 sál školy vystoupilo 8 žáků HO Velice modrý pták a jiné příběhy Divadelní představení a pásma textů žáků LDO a VO Divadlo Loutek vystoupili žáci LDO a VO Vítání občánků radnice Ostrava- Mor. Ostrava vystoupilo 5 žáků HO Velice modrý pták Divadelní představení a pásma textů žáků LDO a VO Divadlo Loutek vystoupili žáci LDO a VO Absolventský koncert č. 4 sál školy vystoupilo 5 žáků HO Slavnostní závěrečný koncert sál školy vystoupili žáci HO Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR a SR Pořádá Pdf OU a ZUŠ Sokolská 15, Ostrava Moravská Ostrava budova ZUŠ Sokolská Slavnostní vyřazení absolventů sál školy Slavnostní pasování MŠ Repinova sál školy vystoupili 3 žáci HO 9

10 Mezinárodní klarinetové a saxofonové kurzy XIII. Ročník ZUŠ Sokolská tř. 15, Ostrava Moravská Ostrava ve spolupráci s Uměleckou agenturou Presto budova ZUŠ Sokolská tř Třídní koncerty (17x) Instalace a vernisáž v ústředním kole soutěží ZUŠ VO Zahajovací koncert sál ZUŠ Vítání občánků radnice Ostrava- Mor. Ostrava Školní koncert - sál ZUŠ Školní koncert - sál ZUŠ Klarinetový kongres budova školy Velice modrý pták středisko volného času Ostrava Zábřeh Mikulášské setkání sál ZUŠ Vánoční koncert sál školy Vánoční koncert sál školy Vánoční světlo budova školy Aktivity pedagogů: Učitelský koncert sál ZUŠ Sokolská tř pedagogů Pro Bohemia Ostrava 2014 XII. ročník mezinárodní interpretační soutěže klavírní spolupráce, ocenění poroty 1 pedagog J. Zach: Mše ve spolupráci s OU Ostrava 1. pedagog Premiéra operety J.Offenbach: Orfeus v podsvětí Konzervatoř v Žilině 1. pedagog Vokálně varhanový večer v Domě umění ŠKO Žilina 1. pedagog Koncert studentů pedagogické fakulty Ostravské univerzity v klubu Parník Ostrava dramaturgie koncertu 1. pedagog Noc kostelů Ostrava 1. pedagog TEMPLFEST Ostrava Adash 1. pedagog Ostrava a její skladatelé III. koncert v rámci Janáčkova máje 2014 Vítkovický zámek 1. pedagog Slavnostní vyřazení absolventů sál ZUŠ Sokolská tř pedagogové XXIII. Bělotínský týden zpěvu SPŠ Hranice sbormistr 1 Pedagog Folklorní koncerty v souboru "Valašský vojvoda" 1 pedagog Hudební redakce ČRo Ostrava 1 pedagog Ensemble Baroque Quintet 1 pedagog CM Iršava 1 pedagog Vedení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity 1 pedagog Vedení Ostravského smíšeného sboru 1 pedagog člen operního sboru NDMS 1 pedagog člen JFO 2 pedagogové člen DLo-Ostrava 1 pedagog 10

11 Ansámbl RETRO 30 1 pedagog publikační činost v tuzemských a zahraničních sbornících 1 pedagog přednášková činost: University of Santander 1 pedagog stálý host Slezské divadlo Opava 1 pedagog stálý host Národní divadlo moravskoslezské Ostrava 1 pedagog stálý host Státní opera Banská Bystrica 1 pedagog stálý host Státní divadlo Košice 1 pedagog Účast pedagogů v porotách soutěží: Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ hra na klavír - tajemník soutěže - 1 pedagog Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - ve hře na kytaru - člen poroty - 1 pedagog Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - ve hře na kytaru - člen poroty - 1 pedagog Swingová akordeonová soutěž Kysucké N. Mesto - člen poroty - 1 pedagog Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje - tajemník soutěže - 1 pedagog Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava III. ročník - člen poroty - 1 pedagog; tajemník soutěže - 1 pedagog Golden tango Rajecké Teplice - člen poroty - 1 pedagog Spolupráce školy s dalšími subjekty: Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz JFO Knihovna města Ostravy dětské a hudební oddělení Knihovna Ostrava-Přívoz dětské oddělení Multižánrové centrum Cooltour Magistrát města Ostravy DPS Ostrava: Hladnovská, Ostrava Muglinov Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava-Poruba Husův sbor CČSH, Ostrava-Hrabůvka Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů nábory talentovaných žáků autorské výstavy, vernisáže taneční vystoupení při různých příležitostech spolupráce s Moravskoslezským krajem odborem školství pořádání koncertů v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz vítání občánků 11

12 C) Rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku hospodaření Náklady období roku 2014 Náklady rok 2013 Náklady rok 2014 Náklady na platy , ,00 pracovníků Zákonné odvody , ,00 Výdaje na učební , ,00 pomůcky Účelové dotace , ,00 Ostatní provozní , ,01 náklady FKSP , ,00 Náklady celkem , ,01 Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady r ,00 Náklady r ,01 Rozdíl ,99 Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2013 byly náklady sníženy o částku ,99 Kč převážně z důvodu snížení nákladů na platy zaměstnanců a výdaji na učební pomůcky. Výnosy období roku 2014 VÝNOSY ROK 2013 VÝNOSY ROK 2014 Dotace ze státního , ,00 rozpočtu Dotace z rozpočtu , ,00 zřizovatele Další dotace 0,00 0,00 Poplatky od žáků , ,00 Ostatní výnosy , ,39 Výnosy celkem , ,39 12

13 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,00 207, ,01 445,00 Výnosy , , , ,00 Výsledek , , , ,00 hospodaření V roce 2014 došlo opět v hospodaření ke zlepšenému výsledku. Situace je způsobena šetrným hospodařením, za účelem posílit rezervní fond, jehož finanční prostředky by chtěla následně škola se souhlasem zřizovatele převést do fondu investičního. Převedené investiční prostředky by měly v budoucnu pokrýt náklady na výměnu oken a zateplení budovy školy. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2014 Výsledek hospodaření ,38 Plnění rezervního fondu ,38 Plnění fondu odměn ,00 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 byl sestaven takovým způsobem, že částka ,38 Kč posílí rezervního fondu a částkou ,-Kč je posílen fond odměn. 13

14 2. Čerpání účelových dotací Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel ZUŠ Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, stanovil pro rok 2014 závazné ukazatele, které škola v plné výši vyčerpala. 2.1 Výnosy v hlavní činnosti Závazné ukazatele na rok 2014 stanoveno vyčerpáno rozdíl ÚZ Přímé náklady celkem , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 OON , ,00 0,00 Zákonné odvody , , ,00 FKSP 1% , ,00 598,00 ONIV přímý , , ,00 Cestovní náhrady 0, , ,00 ÚZ RP Zvýšení platů ped. pracovníků regionálního školství , ,00 0,00 v roce 2014 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Zákonné odvody 3 609, ,00 0,00 FKSP 1% 106,00 106,00 0,00 ÚZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Zákonné odvody , ,00 0,00 FKSP 1% 440,00 440,00 0,00 ÚZ 203 Účelově určeno na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy , ,00 0,00 majetku prostřed. softwaru FaMa+ ÚZ 134 Účelové prostředky na Mezinárodní akordeonovou soutěže Ostrava , ,00 0,00 Závazný ukazatel celkem , ,00 0, 00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců 22,54 21,643 0,897 Prostředky na platy ÚZ ve výši ,00 Kč byly vyčerpány všechny, prostředky na OON byly rovněž vyčerpány do plné výše ,00 Kč. 14

15 Zákonné odvody ÚZ byly vyčerpány ve výši ,00 Kč, nedočerpána částka ve výši ,00 Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. Příděl do FKSP ÚZ byl vyčerpán ve výši ,00 Kč, nedočerpaná částka ve výši 598,-Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. ONIV přímý ÚZ byl vyčerpán ve výši 6 184,00 Kč, nedočerpaná částka ve výši 4 816,00 Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. Finanční prostředky ÚZ 33051, ÚZ 33052, ÚZ 203 a ÚZ 134 byly vyčerpány do plné výše. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 22,54. Skutečný přepočtený stav počtu zaměstnanců za rok 2014 byl 21,643. Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu pro rok 2014 nebyl stanoven. Rozbor příjmů z vlastní činnosti, rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v roce 2014 V porovnání statistických výkazů k a k došlo k následujícím změnám v počtech žáků v jednotlivých oborech. Školní rok Školní rok Změna 2013/ / Hudební obor 345 žáků 355 žáků Výtvarný obor 103 žáků 98 žáků Taneční obor 52 žáků 42 žáků Literárně dramatický 25 žáků 25 žáků 0 obor Celkem 525 žáků 520 žáků -5 Celkový počet žáků ve sledovaném období klesl o pět žáků. ROZBOR PŘÍJMŮ (POPLATKY OD ŽÁKŮ) STANOVENÁ VÝŠE ÚHRADY ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2013/ /2015 Hudební obor 3 500, ,- Výtvarný obor 3 400, ,- Taneční obor 3 400, ,- LDO 3 000, ,- VÝNOSY ROK 2013 VÝNOSY ROK 2014 Poplatky od žáků , ,00 Výše úplaty za vzdělávání žáků ZUŠ (poplatky od žáků) byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání mezi jednotlivými školními lety nedošlo k nárůstu výše úplaty za vzdělávání. Celkově získané finanční prostředky byly ve sledovaném období navýšené o 6 840,- Kč. V následujícím roce očekáváme stejnou výši úplaty za vzdělávání a obdobný počet žáků jako v roce

16 2.2 Náklady v hlavní činnosti Z výše uvedené tabulky vyplývá, že organizačně hospodařila v roce 2014 úsporněji oproti roku Především lze rozdíl najít v položkách spotřeba energií ,- Kč; Odpisy ,-Kč; Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,-Kč. Úspory položky spotřeba energií ,-Kč bylo dosaženo jak výhodnými smlouvami zřizovatele s poskytovateli, tak i mírnějšími klimatickými podmínkami a tím i menší spotřebou energií. Nedílnou součástí je i snaha organizace fungovat úsporněji a efektivněji. Položka odpisy byla snížena o ,-Kč systémově, neboť došlo ke změně způsobu odepisování dlouhodobého majetku. Záměr organizace byl uplatněn pouze v položce náklady drobného dlouhodobého majetku s meziroční úsporou ,-Kč. Poklesu bylo využito k nárůstu jiných položek pro školu potřebnějších. Nejvíce to je patrno v položce spotřeba materiálu o ,-Kč. 16

17 Celkovému meziročnímu porovnání nákladů v hlavní činnosti dominuje snaha řídit organizaci úsporněji a hledat problematické položky, které by se dařilo postupně omezovat. Z úspor pak jsou posilovány položky pro organizaci v dané vývojové fázi důležitější. V následném období chceme v tomto trendu pokračovat. Bude důležité hledat úspory v energiích, především ve spotřebě plynu potřebnému k vytápění budovy školy. Rádi bychom v součinnosti s patřičnými památkovými organizacemi dosáhli zateplení budovy a výměny oken a dveří, které jsou v současnosti největším problémem v optimalizaci nákladů. 2.3 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,00 207, ,01 445,00 Výnosy , , , ,00 Výsledek , , , ,00 hospodaření V roce 2014 došlo opět v hospodaření ke zlepšenému výsledku. Situace je způsobena šetrným hospodařením, za účelem posílit rezervní fond, jehož finanční prostředky by chtěla následně škola se souhlasem zřizovatele převést do fondu investičního. Převedené investiční prostředky by měly v budoucnu pokrýt náklady na výměnu oken a zateplení budovy školy. Zlepšeného výsledku hospodaření se podařilo dosáhnout především úsporami v oblasti hlavní činnosti snížením nákladů o ,-Kč oproti roku Dále výnosy v hlavní činnosti v roce 2014 byly oproti nákladům vyšší o ,-Kč. Nezanedbatelnou součástí celkového zlepšeného výsledku hospodaření je i zisk v doplňkové činnosti ve výši ,-Kč. Zisk z doplňkové činnosti byl dosažen pronájmem nebytových prostor k výuce Ostravské univerzitě v Ostravě. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2014 Výsledek hospodaření ,38 Plnění rezervního fondu ,38 Plnění fondu odměn ,00 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 byl sestaven takovým způsobem, že částka ,38 Kč posílí rezervní fond a částkou ,- Kč je posílen fond odměn. Hospodářský výsledek je plně krytý. 17

18 3. Mzdové náklady, průměrný plat Přímé náklady na vzdělávání Rozpis mzdových nákladů Rozdíl , , ,00 V roce 2014 došlo k nárůstu platové úrovně prostředků na platy o ,- Kč. Navýšení bylo způsobeno vyhlášenými rozvojovými programy v důsledku úpravy platových tabulek. Zaměstnanci pracující v organizaci Evidenční počet zaměstnanců Počet zaměstnanců v roce 2013 Počet zaměstnanců v roce 2014 fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav 31 22, ,643 V rámci zefektivnění pracoviště došlo v roce 2014 k snížení přepočteného průměrného počtu zaměstnanců zhruba o 0,604 úvazku. Průměrný plat Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Průměrný plat Rok 2013 Rok 2014 Rozdíl ,-Kč ,-Kč 917,-Kč ,-Kč ,-Kč 1 085,-Kč V roce 2014 došlo k mírnému nárůstu průměrného platu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, způsobenému větším objemem prostředků na platy a snížením počtu zaměstnanců. Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V roce 2014 nedošlo v organizaci k uskutečnění žádné zahraniční pracovní cesty. 18

19 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Z výše uvedené tabulky vyplývají tyto skutečnosti: Náklady celkem jsou v závěru účetního období rozdílné od plánu o -1,78%. Výnosy vykazují rozdíl -0,60%. Celkově se tyto výsledné položky v zásadě neliší od předpokladu uvedeného ve finančním plánu na rok Rozdíl ale můžeme zaznamenat v jednotlivých položkách nákladů. 19

20 Největší změna je v položce spotřeba materiálu, kde je dosažen nárůst 55,95%, způsobený nutnosti pořídit spotřební materiál, který byl potřebný k bezproblémovému chodu školy. Oproti tomu došlo k snížení spotřeby energie o -21,63%, způsobené nižší cenou a rovněž úsporami díky klimatickým podmínkám v daném roce. Opravy a údržba majetku školy nebyla tak náročná jako v roce 2013 a tím došlo k poklesu o -34,04%. Naopak cestovné z důvodů výjezdu na soutěže bylo o ,-Kč navýšeno oproti plánu. Snížená byla částka na reprezentaci, především používaná na realizaci akordeonové soutěže o 19,27%. Navýšení položky jiné sociální náklady o 238,00% je sice obrovské, ale ve skutečnosti se jedná o částku 2.380,-Kč. Dalšímu poklesu od plánu došlo v položce náklady z drobného dlouhodobého majetku o 42,93%. Tento pokles byl na úkor zvýšení položky spotřeba materiálu. Zbylé rozdílné položky ostatní náklady z činnosti a ostatní finanční náklady se v objemu finančních prostředků lišily 4.880,-Kč a 2.260,-Kč, což je v celkovém objemu předvídání reálných potřeb školy na celý kalendářní rok částka zanedbatelná. Účtová třída 6 (výnosy) zaznamenala škola tyto změny od předpokladu: Výnosy z pronájmu v doplňkové činnosti, změna -14,75%, byla způsobena menší poptávkou o 1.770,-Kč. Další položka úroky -100,00% byla způsobena částkou 10,-Kč. Závěrečný rozdíl ve výsledku hospodaření byl způsoben jeho zlepšeným výsledkem, který nebyl v plánu zaznamenán. Celková částka HV byla ,-Kč. 20

21 5. Péče o spravovaný majetek Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za hodnocený rok Investiční činnost V roce 2014 nevykázala Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 žádnou investiční činnost. Údržba a opravy V roce 2014 byly provedeny tyto opravy a údržba majetku: oprava a výměna zámku ve sborovně 1/ ,- instalatérské práce (WC + umyvadla) 1/ ,- výměna koberců 1/ ,- oprava výtahu 1/ ,- oprava zásuvek 2/ ,- oprava kotlů 2/ ,- čištění kanalizace 2/ ,- výměna a oprava žaluzií 2/ ,- oprava podlahy v suterénu školy 2/ ,- oprava a seřízení hodin 2/ ,- výměna koberců + pokládka 2/ ,- ladění klavírů 3/ ,- oprava počítače 3/ ,- oprava hudebního nástroje - combo 3/ ,- oprava kopírky 3/ ,- oprava výtahu 3/ ,89 oprava výtahu 3/ ,- oprava telefonu 3/ ,- ladění klavírů 4/ ,- ladění klavírů 6/ ,- oprava telefonních linek 6/ ,- oprava opony v učebně LDO 6/ ,- oprava keyboardů 7/ ,- ladění klavírů 10/ ,- kalibrace detekčního systému kotelny 12/ ,- oprava elektroinstalace 12/ ,- Celkem ,95 21

22 Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření. Organizace spravuje k tento majetek: budova ZUŠ ,30 pozemek ZUŠ ,00 SMV - odepisované ,00 SMV neodepisované ,00 DDHM do 3 tis ,22 DDHM do 3 tis. po delimitaci ,50 DDHM nad 3 tis ,31 DDHM nad 3 tis. po delimitaci ,00 UP nad 3 tis ,50 UP nad 3 tis. po delimitaci ,30 UP do 3 tis ,35 Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku Organizace v roce 2014 pronajímala svěřený nemovitý majetek v těchto případech: pronájem nebytových prostor k výuce tance ( , ) pronájem nebytových prostor k výuce Ostravské univerzity v Ostravě ( , ) Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech V roce 2014 měla organizace uzavřenou smlouvu o pojištění nemovitého majetku a odpovědnosti za škodu dle pojistné smlouvy č sjednané pro příspěvkové a jiné organizace Moravskoslezského kraje. V roce 2014 organizace neřešila škola žádnou pojistnou událost. Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku za rok 2014 proběhla od do Byla provedena inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku, učebních pomůcek, inventarizace pozemku a budovy. Inventarizace pokladny a cenin byla provedena k Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou. 22

23 Účetní jednotka Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15, příspěvková organizace IČ Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15, příspěvková organizace za rok Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále dle vnitřní směrnice účetnictví a příkazu ředitele. 2. Inventarizační komise Inventarizační komise byla jmenována ředitelem školy ve složení předseda a členové. Dále byla jmenována likvidační komise na vyřazený majetek. 3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur Termín provedení byl stanoven k okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k Místo: budova školy na Sokolské třídě učebna v budově ZŠ Těsnohlídkova 99, Ostrava-Lhotka Způsob provedení: movitý majetek fyzická periodická inventura ceniny fyzická periodická inventura peněžní prostředky fyzická periodická inventura pohledávky a závazky dokladová inventura 4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací Průběžná inventarizace: den zahájení: den ukončení: Dodatečná inventarizace: Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku Inventurní soupisy byly vypracovány počítačovým programem a uloženy ve škole jako průkazný účetní záznam. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů Inventarizační rozdíly byly nulové. 7. Závěr, zhodnocení inventarizace Inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku a učebních pomůcek proběhla z větší části v dopoledních hodinách, tzn. mimo výuku. Kontrolovány byly jednotlivé učebny s vybaveností a postupně odsouhlašovány se souhrnnými soupisy. Stav cenin a peněžních prostředků k byl zjišťován přepočítáváním. Ceniny i pokladní hotovost souhlasí s vykazovanou částkou v knize cenin a pokladní knize. 8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy:

24 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, vydané dne , může škola vykonávat tyto okruhy doplňkové činnosti: 1. Pronájem majetku. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. Organizace vykonávala v roce 2014 v návaznosti na zřizovací listinu tuto doplňkovou činnost: 1. Pronájem majetku (kód 109) pronájem nebytových prostor k výuce tance ( , ) pronájem nebytových prostor k výuce Ostravské univerzity v Ostravě ( , ) Výnosy doplňkové činnosti (bod č. 1) ,-Kč Náklady doplňkové činnosti (bod č. 1) 445,-Kč Hospodářský výsledek (bod č. 1) ,- Kč V dalším období chceme pokračovat v provozování okruhu doplňkové činnosti (bod č. 1) z důvodu vylepšení ekonomické situace školy. Množství získaných finančních prostředků závisí od poptávky. V současné době známe další zájemce, kteří potencionálně využijí našich nebytových prostor k pronájmu. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí (kód 127) organizace nevykonávala v roce 2014 žádné aktivity v tomto okruhu doplňkové činnosti. Výnosy doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Náklady doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Hospodářský výsledek (bod č. 2) 0,-Kč V roce 2014 nenastala příležitost, která by nabízela využití tohoto okruhu. V dalším období chceme rozvinout využívání tohoto okruhu doplňkové činnosti. Chceme nalézt přijatelné aktivity výše zmiňované doplňkové činnosti, které by ovšem nebyly chápany jako aktivity hlavní činnosti. Zde dochází v případě ZUŠ k výraznému krytí hlavní a doplňkové činnosti. 24

25 7. Peněžní fondy Fond odměn v roce 2014 Počáteční stav k ,00 Příděl z výsledku hospodaření 0,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Čerpání fondu odměn bylo v roce 2014 ve výši ,-Kč. V návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 plánuje organizace plnit fond odměn ve výši ,-Kč. Účet 411 nesouhlasí s účtem o ,-Kč z důvodu proúčtování odměn za prosinec 2014, které byly vyplaceny ve výplatě v lednu Rezervní fond v roce účet 413 Počáteční stav k ,07 Příděl z výsledku hospodaření ,15 Stav k ,22 Krytí účtu k ,22 Rezervní fond byl posílen částkou ,15 Kč přídělem z hospodářského výsledku roku Další posílení je realizováno z výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši ,38 Kč. Rezervní fond v roce účet 414 Počáteční stav k ,00 Peněžní dary - účelové ,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Rezervní fond na účtu 414 byl čerpán ve výši ,-Kč na zabezpečení akce Akordeonová soutěž Ostrava Tyto finanční prostředky škola obdržela prostřednictvím účelového daru od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Investiční fond v roce 2014 Počáteční stav k ,61 Stav k ,61 Krytí účtu k ,61 Investiční fond nebyl v roce 2014 čerpán. Finanční prostředky organizace šetří na případné zateplování budovy a výměnu oken. V budoucnu by škola chtěla požádat zřizovatele právě k financování výše uvedených aktivit o posílení investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu. 25

26 FKSP v roce 2014 Počáteční stav k ,71 Příděl na vrub nákladů ,00 Použití fondu celkem ,00 Stav k ,71 Krytí účtu k ,71 Účet 412 nesouhlasí s účtem 243 a 261 (pokladna FKSP) o 6 472,- Kč z důvodu: byly časově rozlišeny 1 % FKSP za 12/2014 = 6 138,- Kč poplatek KB za 12/2014 činil 334,- Kč Rozdíl v částce: 334,00Kč (popl. KB) ,00 Kč (1 % FKSP) = 6 472,00 Kč. 8. Pohledávky K nevykazovala organizace žádné pohledávky. Nedobytné pohledávky organizace k rovněž nevykazuje. 9. Závazky Závazky organizace týkající se proplacení faktur k , byly uhrazeny v lednu Závazky vůči zaměstnancům (mzdy za měsíc prosinec 2014 ve výši ,-Kč) a (zákonně odvody ve výši ,-Kč) byly rovněž proplaceny v lednu Organizace neeviduje žádné další závazky. D) Výsledky kontrol V roce 2014 nebyla provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, ani žádná jiná kontrola. 26

27 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Škola nepatří k organizacím, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2014 nejméně 25,01 zaměstnance. Tímto se školy netýká plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dle zákona č. 106/1999 Sb. nebyly v roce 2014 podány žádné žádosti o informace, a rovněž nebyly podány žádné odvolání. Neproběhlo žádné soudní řízení, ani uloženy sankce za nedodržování tohoto zákona. Počet podaných žádostí o informaci 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 0 žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných částí každého rozsudku žádný soudu Výčet poskytnutých výhradních licencí, žádné včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence Počet stížností podaných podle 16a, důvody 0 jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení Další informace vztahující se k naplnění žádné tohoto zákona G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace projednala a schválila pedagogická rada 23. února Všichni zaměstnanci byli dne seznámení na pedagogické a provozní radě se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

28 H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Organizace s ohledem na pracovní dobu svých zaměstnanců zajišťovala v předchozích letech závodní stravování formou nákupu firmy SODEXHO PASS, s dotací organizace Kč 20,- na jednu stravenku. Celková hodnota stravenky 40,-Kč byla rozložena na dvě položky 20,- Kč platil zaměstnanec formou srážky ze mzdy (Dohoda o srážkách ze mzdy), 20,- Kč platila organizace z fondu FKSP. Z důvodů snížení přídělu finančních prostředků na 1% se od roku 2011odborová organizace dohodla s vedením školy na zrušení stravenek, neboť by dotace byla nízká. Zároveň zaměstnanci vzhledem k pracovní době realizované v odpoledních hodinách neprojevili zájem o závodní stravování. I) Tabulková část Tabulka č. 1 Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti formulář SK400,SK401,SK402 Tabulka č. 2 Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3 Tvorba a použití peněžních fondů formulář SK414 Tabulka č. 4 Výpočet přípustného objemu prostředků na platy v roce 2014 nahrazuje výkaz P1-04 Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti formulář SK406 + upravená tabulka Tabulka č. 6 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů formulář SK411 Formulář SK404 Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) Formulář SK405 Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) V Ostravě dne PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy 28

29 Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti formulář SK400,SK401,SK402 29

30 30

31 31

32 Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření 32

33 Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů formulář SK414 33

34 34

35 35

36 Tabulka č. 4: Výpočet přípustného objemu prostředků na platy v roce 2014 nahrazuje výkaz P

37 37

38 38

39 39

40 Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti formulář SK406 + upravená tabulka 40

41 41

42 Tabulka č. 6 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů formulář SK411 42

43 Formulář SK404 Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) 43

44 Formulář SK405 Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 44

45 Rozvaha 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 Výkaz zisku a ztráty 50

51 51

52 52

53 Příloha 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 Výkaz Rozbor plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) 74

75 75

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci Název:

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více