Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/34 /2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2014

2 Obsah: A) Základní údaje o organizaci 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena 8 C) Rozbor hospodaření Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání účelových dotací Výnosy v hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti Výsledek hospodaření Mzdové náklady, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky 26 D) Výsledky kontrol 26 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 27 F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 27 G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti 27 H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace 28 I) Tabulková část 28 2

3 A) Základní údaje o organizaci Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava-Moravská Ostrava Odloučené pracoviště: ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19 Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Kontakty: tel.: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: Moravskoslezský kraj Krajský úřad Ostrava, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD., PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., Datum zařazení do sítě škol: 1. leden 1999 Celková kapacita školy: 690 žáků Účel zřízení: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Organizace se svou činností řídí dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách, a dále zásadami zřizovatele (Moravskoslezský kraj) a jejich přílohami či dodatky. Zaměření školy: Škola poskytuje v souladu se současnými legislativními normami základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. To ovšem neznamená omezení se pouze na přípravu dětí a mládeže pro uměleckou dráhu, ale především snahu vychovat z nich citově bohaté a vyrovnané osobnosti s kulturním přehledem a poskytovat jim základy uměleckého vzdělání tak, že se naučí rozpoznávat kulturní hodnoty, kterých si budou vážit a předávat je svému okolí. 3

4 Organizační struktura Ředitel školy: rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe, zástupce ředitele a další vedoucí pracovníky školy, usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy, rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, spolurozhoduje s odborovou organizací na škole, projednává kolektivní smlouvu, dohlíží na dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, kontroluje osoby pověřené popisem práce za vedení předepsané dokumentace školy a současně za ni zodpovídá, předsedá a řídí pedagogické, umělecké a provozní rady, řídí činnost oddělení, kde není stanoven vedoucí oddělení. Statutární zástupce ředitele: zastupuje ředitele v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, plní samostatné úkoly dle popisu práce. Vedoucí oborů: zodpovídá a současně kontroluje úroveň vzdělávání ve výuce, spolupodílí se na organizaci uměleckých akcí žáků, informuje a dává požadavky ekonomickému útvaru o potřebě doplnění materiálů a učebních pomůcek potřebných k výuce, zodpovídá za informovanost pedagogů v nových učebních směrech a trendech, v případě nepřítomnosti ředitele a zástupce ředitele je pověřen zastupováním v pedagogických záležitostech. Vedoucí oddělení: jsou řízeni ve své práci vedoucím oborů (HO, TO, VO, LDO), zodpovídají za kvalitní výuku a výsledky žáků předmětových oddělení. Pedagogická rada: Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oborů a oddělení. Umělecká rada: Umělecká rada školy pracovala v roce 2014 ve složení 10 členů. Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Členové umělecké rady jsou rovněž jednotlivými vedoucími oddělení oborů ZUŠ. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných pedagogických a provozních radách, uměleckých radách, ve složení jednotlivých zástupců oddělení a vedoucích oborů, s ředitelem a zástupcem ředitele školy. Pedagogická a umělecká rada zasedá pravidelně 1x měsíčně a navrhuje celoroční dramaturgický plán, měsíční plány práce, organizaci jednotlivých akcí školy atd. 4

5 Organizační schéma ŘEDITEL zástupce ředitele vedoucí hudebního a nehudebních oborů pedagogičtí pracovníci provozní zaměstnanci účetní personalistka Složení oborů vzdělávání Seznam studijních oborů a počty žáků: Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/ Hudební obor 345 žáků 355 žáků 2. Výtvarný obor 103 žáků 98 žáků 3. Taneční obor 52 žáků 42 žáků 4. Literárně dramatický 25 žáků 25 žáků obor Celkem 525 žáků 520 žáků 5

6 Přehled učebních plánů v oborech Hudební obor: Všechny učební plány hudební oboru, podle kterých vyučujeme, byly schváleny MŠMT ČR dne pod č.j / Přehled učebních plánů hudebního oboru: přípravné studium UP č. 1b přípravné studium UP č. 1c hra na klavír UP č. 2a hra na elektronické klávesové nástroje UP č. 2b hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 hra na zobcovou flétnu UP č. 5a hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 hra na kytaru UP č. 8 hra na akordeon UP č. 9 pěvecká hlasová výchova UP č. 10 hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje UP č. 12 pěvecká výchova a zpěv UP č. 13 Výtvarný obor: Přípravné studium, I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a rozšířené vyučování (příprava na střední a vysoké školy uměleckého zaměření) se řídí UP pod č.j / , který byl schválen MŠMT ČR dne Taneční obor: Přípravné studium a I. stupeň základního studia se řídí UP pod č.j / , jenž byl schválen MŠMT ČR ze dne II. stupeň základního studia, rozšířené studium se řídí UP vydaným pod č.j /2003 schváleným MŠMT ČR ze dne Literárně-dramatický obor: Přípravný stupeň, I. a II. stupeň základního studia dramatické výchovy se řídí inovovanými UP vydanými pod č.j / s platností od a pod č. j / s platností od Školní vzdělávací program: Od se vyučují 1. až 3. ročníky jednotlivých oborů podle ŠVP, č. j.: ZUŠ- Sok/114/2013, vycházejícího z RVP pro základní umělecké vzdělávání z roku

7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet zaměstnanců ve školním roce 2013/2014 (k 30.9.) Počet zaměstnanců ve školním roce 2014/2015 (k 30.9.) fyz. přep. fyz. přep. Pedagogičtí zaměstnanci 28 17, ,9 Pedagogičtí zaměstnanci 7 2,1 8 2,2 - dohody Nepedagogičtí 3 3,0 3 3,0 zaměstnanci Nepedagogičtí 3 1,0 3 1,0 zaměstnanci - dohody Celkem 41 23, ,1 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Škola přijímá žáky na základě výběrového řízení, úspěšné absolvování talentové zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Nově přijatí žáci na šk. rok 2013/2014 Nově přijatí žáci na šk. rok 2014/2015 Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.- dram. obor 18 7 Celkem

8 B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy v roce 2014: JKGO přijati 2 žáci (klavír, klarinet) Soukromá střední škola uměleckých řemesel - návrhářství oděvů - přijat 1 žák VŠB - obor architektura - přijati 3 žáci Soutěže: Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - hra na klavír - 1. místo - 6 žáků; 3. místo - 3 žáci Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - ve hře na smyčc. nástroje - 1. místo - 2 žáci; 2. místo - 1 žák Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - ve hře na kytaru - 2. místo - 1 žák; 3. místo 3 žáci; čestné uznání - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ ve hře na klavír -1. místo - 1 žák; 3. místo - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ VO - 1. místo - 1 žák Pro Bohemia Ostrava místo - 2 žáci; čestné uznání - 2 žáci Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava místo - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ jazzových a ostatních orchestrů - 1. místo - Taneční kapela Combo; Zvláštní ocenění poroty za vynikající instrumentální výkon -1 žák Celostátní kolo národních soutěží ZUŠ ve hře na klavír - 3. místo - 1 žák XIII Mezinárodní festival akordeonistov - Euromusette - Golden tango 1. místo - 1 žák ročník soutěže Prague Junior Note - 3. místo - 1 žák; čestné uznání - 1 žák Účast pedagogů na seminářích, kurzech, školeních, studiích a přednáškách: Interpretační seminář I. Kahánka - Církevní konzervatoř v Opavě - 2 pedagogové Akordeonový Seminář - Ostravská setkání s akordeonem - JKGO - odborný lektor - 1 pedagog Seminář Bjarke Mogensen - Žilina - 1 pedagog Setkání přátel komorní hudby a interpretační seminář - Litomyšl pedagog Letní škola barokní hudby - XII. ročník - Holešov - 1 pedagog Celoroční vzdělávací akce: Doktorandské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Doktorandské studium na Akademii hudby K. Szymanowskeho Katowice - 1 pedagog Následné magisterské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - ŠM - 1 pedagog 8

9 Školní akce: Vánoční světlo Adventní vystoupení žáků LDO, TO a VO multimediální třída a prostory budovy ZUŠ vystoupili žáci LDO, TO a VO Taneční vystoupení Lázně Klimkovice vystoupili žáci TO Školní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na kytaru sál školy Do okresního kola postoupilo 5 žáků HO Školní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na smyčc. nástroje sál školy Do okresního kola postoupili 3 žáci HO Slavnostní pololetní koncert sál školy vystoupili žáci HO Školní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na klavír sál školy Do okresního kola postoupilo 9 žáků HO Vítání občánků radnice Ostrava, Mor. Ostrava vystoupilo 5 žáků HO Školní koncert sál školy vystoupili žáci HO Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ hra na klavír sál školy Jarní koncert sál školy vystoupili žáci TO, HO VII. ročník nesoutěžní přehlídky Máme rádi baroko Církevní konzervatoř Opava vystoupili 2 žáci HO Vítání občánků radnice Ostrava-Mor. Ostrava vystoupili 4 žáci HO Koncert v klubu důchodců Gajdošova 39 vystoupilo 12 žáků HO Koncert v Hlučíně Odbor sociální péče vystoupili 4 žáci HO Hommage a Carl Czerny 2014 Praha vystoupili 2 žáci HO Koncert populární hudby sál školy vystoupili žáci HO Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje sál školy Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2014 III. ročník sál školy Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ LDO Sólový a slovesný projev ZUŠ Krnov účast žáků LDO Absolventský koncert č. 1 sál školy vystoupilo 5 žáků HO Absolventský koncert č. 2 sál školy vystoupilo 5 žáků HO Jarní salón XIV ročník s tématickým názvem Světlo budova školy Prezentace prací žáku VO Koncert pro společnost KAFIRA o.p.s. Středisko KAFIRA o.p.s., - vystoupilo 14 žáků HO Koncert ke dni matek sál školy vystoupili žáci HO Absolventský koncert č. 3 sál školy vystoupilo 8 žáků HO Velice modrý pták a jiné příběhy Divadelní představení a pásma textů žáků LDO a VO Divadlo Loutek vystoupili žáci LDO a VO Vítání občánků radnice Ostrava- Mor. Ostrava vystoupilo 5 žáků HO Velice modrý pták Divadelní představení a pásma textů žáků LDO a VO Divadlo Loutek vystoupili žáci LDO a VO Absolventský koncert č. 4 sál školy vystoupilo 5 žáků HO Slavnostní závěrečný koncert sál školy vystoupili žáci HO Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR a SR Pořádá Pdf OU a ZUŠ Sokolská 15, Ostrava Moravská Ostrava budova ZUŠ Sokolská Slavnostní vyřazení absolventů sál školy Slavnostní pasování MŠ Repinova sál školy vystoupili 3 žáci HO 9

10 Mezinárodní klarinetové a saxofonové kurzy XIII. Ročník ZUŠ Sokolská tř. 15, Ostrava Moravská Ostrava ve spolupráci s Uměleckou agenturou Presto budova ZUŠ Sokolská tř Třídní koncerty (17x) Instalace a vernisáž v ústředním kole soutěží ZUŠ VO Zahajovací koncert sál ZUŠ Vítání občánků radnice Ostrava- Mor. Ostrava Školní koncert - sál ZUŠ Školní koncert - sál ZUŠ Klarinetový kongres budova školy Velice modrý pták středisko volného času Ostrava Zábřeh Mikulášské setkání sál ZUŠ Vánoční koncert sál školy Vánoční koncert sál školy Vánoční světlo budova školy Aktivity pedagogů: Učitelský koncert sál ZUŠ Sokolská tř pedagogů Pro Bohemia Ostrava 2014 XII. ročník mezinárodní interpretační soutěže klavírní spolupráce, ocenění poroty 1 pedagog J. Zach: Mše ve spolupráci s OU Ostrava 1. pedagog Premiéra operety J.Offenbach: Orfeus v podsvětí Konzervatoř v Žilině 1. pedagog Vokálně varhanový večer v Domě umění ŠKO Žilina 1. pedagog Koncert studentů pedagogické fakulty Ostravské univerzity v klubu Parník Ostrava dramaturgie koncertu 1. pedagog Noc kostelů Ostrava 1. pedagog TEMPLFEST Ostrava Adash 1. pedagog Ostrava a její skladatelé III. koncert v rámci Janáčkova máje 2014 Vítkovický zámek 1. pedagog Slavnostní vyřazení absolventů sál ZUŠ Sokolská tř pedagogové XXIII. Bělotínský týden zpěvu SPŠ Hranice sbormistr 1 Pedagog Folklorní koncerty v souboru "Valašský vojvoda" 1 pedagog Hudební redakce ČRo Ostrava 1 pedagog Ensemble Baroque Quintet 1 pedagog CM Iršava 1 pedagog Vedení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity 1 pedagog Vedení Ostravského smíšeného sboru 1 pedagog člen operního sboru NDMS 1 pedagog člen JFO 2 pedagogové člen DLo-Ostrava 1 pedagog 10

11 Ansámbl RETRO 30 1 pedagog publikační činost v tuzemských a zahraničních sbornících 1 pedagog přednášková činost: University of Santander 1 pedagog stálý host Slezské divadlo Opava 1 pedagog stálý host Národní divadlo moravskoslezské Ostrava 1 pedagog stálý host Státní opera Banská Bystrica 1 pedagog stálý host Státní divadlo Košice 1 pedagog Účast pedagogů v porotách soutěží: Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ hra na klavír - tajemník soutěže - 1 pedagog Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - ve hře na kytaru - člen poroty - 1 pedagog Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - ve hře na kytaru - člen poroty - 1 pedagog Swingová akordeonová soutěž Kysucké N. Mesto - člen poroty - 1 pedagog Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje - tajemník soutěže - 1 pedagog Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava III. ročník - člen poroty - 1 pedagog; tajemník soutěže - 1 pedagog Golden tango Rajecké Teplice - člen poroty - 1 pedagog Spolupráce školy s dalšími subjekty: Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz JFO Knihovna města Ostravy dětské a hudební oddělení Knihovna Ostrava-Přívoz dětské oddělení Multižánrové centrum Cooltour Magistrát města Ostravy DPS Ostrava: Hladnovská, Ostrava Muglinov Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava-Poruba Husův sbor CČSH, Ostrava-Hrabůvka Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů nábory talentovaných žáků autorské výstavy, vernisáže taneční vystoupení při různých příležitostech spolupráce s Moravskoslezským krajem odborem školství pořádání koncertů v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz vítání občánků 11

12 C) Rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku hospodaření Náklady období roku 2014 Náklady rok 2013 Náklady rok 2014 Náklady na platy , ,00 pracovníků Zákonné odvody , ,00 Výdaje na učební , ,00 pomůcky Účelové dotace , ,00 Ostatní provozní , ,01 náklady FKSP , ,00 Náklady celkem , ,01 Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady r ,00 Náklady r ,01 Rozdíl ,99 Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2013 byly náklady sníženy o částku ,99 Kč převážně z důvodu snížení nákladů na platy zaměstnanců a výdaji na učební pomůcky. Výnosy období roku 2014 VÝNOSY ROK 2013 VÝNOSY ROK 2014 Dotace ze státního , ,00 rozpočtu Dotace z rozpočtu , ,00 zřizovatele Další dotace 0,00 0,00 Poplatky od žáků , ,00 Ostatní výnosy , ,39 Výnosy celkem , ,39 12

13 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,00 207, ,01 445,00 Výnosy , , , ,00 Výsledek , , , ,00 hospodaření V roce 2014 došlo opět v hospodaření ke zlepšenému výsledku. Situace je způsobena šetrným hospodařením, za účelem posílit rezervní fond, jehož finanční prostředky by chtěla následně škola se souhlasem zřizovatele převést do fondu investičního. Převedené investiční prostředky by měly v budoucnu pokrýt náklady na výměnu oken a zateplení budovy školy. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2014 Výsledek hospodaření ,38 Plnění rezervního fondu ,38 Plnění fondu odměn ,00 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 byl sestaven takovým způsobem, že částka ,38 Kč posílí rezervního fondu a částkou ,-Kč je posílen fond odměn. 13

14 2. Čerpání účelových dotací Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel ZUŠ Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, stanovil pro rok 2014 závazné ukazatele, které škola v plné výši vyčerpala. 2.1 Výnosy v hlavní činnosti Závazné ukazatele na rok 2014 stanoveno vyčerpáno rozdíl ÚZ Přímé náklady celkem , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 OON , ,00 0,00 Zákonné odvody , , ,00 FKSP 1% , ,00 598,00 ONIV přímý , , ,00 Cestovní náhrady 0, , ,00 ÚZ RP Zvýšení platů ped. pracovníků regionálního školství , ,00 0,00 v roce 2014 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Zákonné odvody 3 609, ,00 0,00 FKSP 1% 106,00 106,00 0,00 ÚZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Zákonné odvody , ,00 0,00 FKSP 1% 440,00 440,00 0,00 ÚZ 203 Účelově určeno na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy , ,00 0,00 majetku prostřed. softwaru FaMa+ ÚZ 134 Účelové prostředky na Mezinárodní akordeonovou soutěže Ostrava , ,00 0,00 Závazný ukazatel celkem , ,00 0, 00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců 22,54 21,643 0,897 Prostředky na platy ÚZ ve výši ,00 Kč byly vyčerpány všechny, prostředky na OON byly rovněž vyčerpány do plné výše ,00 Kč. 14

15 Zákonné odvody ÚZ byly vyčerpány ve výši ,00 Kč, nedočerpána částka ve výši ,00 Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. Příděl do FKSP ÚZ byl vyčerpán ve výši ,00 Kč, nedočerpaná částka ve výši 598,-Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. ONIV přímý ÚZ byl vyčerpán ve výši 6 184,00 Kč, nedočerpaná částka ve výši 4 816,00 Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. Finanční prostředky ÚZ 33051, ÚZ 33052, ÚZ 203 a ÚZ 134 byly vyčerpány do plné výše. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 22,54. Skutečný přepočtený stav počtu zaměstnanců za rok 2014 byl 21,643. Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu pro rok 2014 nebyl stanoven. Rozbor příjmů z vlastní činnosti, rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v roce 2014 V porovnání statistických výkazů k a k došlo k následujícím změnám v počtech žáků v jednotlivých oborech. Školní rok Školní rok Změna 2013/ / Hudební obor 345 žáků 355 žáků Výtvarný obor 103 žáků 98 žáků Taneční obor 52 žáků 42 žáků Literárně dramatický 25 žáků 25 žáků 0 obor Celkem 525 žáků 520 žáků -5 Celkový počet žáků ve sledovaném období klesl o pět žáků. ROZBOR PŘÍJMŮ (POPLATKY OD ŽÁKŮ) STANOVENÁ VÝŠE ÚHRADY ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2013/ /2015 Hudební obor 3 500, ,- Výtvarný obor 3 400, ,- Taneční obor 3 400, ,- LDO 3 000, ,- VÝNOSY ROK 2013 VÝNOSY ROK 2014 Poplatky od žáků , ,00 Výše úplaty za vzdělávání žáků ZUŠ (poplatky od žáků) byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání mezi jednotlivými školními lety nedošlo k nárůstu výše úplaty za vzdělávání. Celkově získané finanční prostředky byly ve sledovaném období navýšené o 6 840,- Kč. V následujícím roce očekáváme stejnou výši úplaty za vzdělávání a obdobný počet žáků jako v roce

16 2.2 Náklady v hlavní činnosti Z výše uvedené tabulky vyplývá, že organizačně hospodařila v roce 2014 úsporněji oproti roku Především lze rozdíl najít v položkách spotřeba energií ,- Kč; Odpisy ,-Kč; Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,-Kč. Úspory položky spotřeba energií ,-Kč bylo dosaženo jak výhodnými smlouvami zřizovatele s poskytovateli, tak i mírnějšími klimatickými podmínkami a tím i menší spotřebou energií. Nedílnou součástí je i snaha organizace fungovat úsporněji a efektivněji. Položka odpisy byla snížena o ,-Kč systémově, neboť došlo ke změně způsobu odepisování dlouhodobého majetku. Záměr organizace byl uplatněn pouze v položce náklady drobného dlouhodobého majetku s meziroční úsporou ,-Kč. Poklesu bylo využito k nárůstu jiných položek pro školu potřebnějších. Nejvíce to je patrno v položce spotřeba materiálu o ,-Kč. 16

17 Celkovému meziročnímu porovnání nákladů v hlavní činnosti dominuje snaha řídit organizaci úsporněji a hledat problematické položky, které by se dařilo postupně omezovat. Z úspor pak jsou posilovány položky pro organizaci v dané vývojové fázi důležitější. V následném období chceme v tomto trendu pokračovat. Bude důležité hledat úspory v energiích, především ve spotřebě plynu potřebnému k vytápění budovy školy. Rádi bychom v součinnosti s patřičnými památkovými organizacemi dosáhli zateplení budovy a výměny oken a dveří, které jsou v současnosti největším problémem v optimalizaci nákladů. 2.3 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,00 207, ,01 445,00 Výnosy , , , ,00 Výsledek , , , ,00 hospodaření V roce 2014 došlo opět v hospodaření ke zlepšenému výsledku. Situace je způsobena šetrným hospodařením, za účelem posílit rezervní fond, jehož finanční prostředky by chtěla následně škola se souhlasem zřizovatele převést do fondu investičního. Převedené investiční prostředky by měly v budoucnu pokrýt náklady na výměnu oken a zateplení budovy školy. Zlepšeného výsledku hospodaření se podařilo dosáhnout především úsporami v oblasti hlavní činnosti snížením nákladů o ,-Kč oproti roku Dále výnosy v hlavní činnosti v roce 2014 byly oproti nákladům vyšší o ,-Kč. Nezanedbatelnou součástí celkového zlepšeného výsledku hospodaření je i zisk v doplňkové činnosti ve výši ,-Kč. Zisk z doplňkové činnosti byl dosažen pronájmem nebytových prostor k výuce Ostravské univerzitě v Ostravě. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2014 Výsledek hospodaření ,38 Plnění rezervního fondu ,38 Plnění fondu odměn ,00 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 byl sestaven takovým způsobem, že částka ,38 Kč posílí rezervní fond a částkou ,- Kč je posílen fond odměn. Hospodářský výsledek je plně krytý. 17

18 3. Mzdové náklady, průměrný plat Přímé náklady na vzdělávání Rozpis mzdových nákladů Rozdíl , , ,00 V roce 2014 došlo k nárůstu platové úrovně prostředků na platy o ,- Kč. Navýšení bylo způsobeno vyhlášenými rozvojovými programy v důsledku úpravy platových tabulek. Zaměstnanci pracující v organizaci Evidenční počet zaměstnanců Počet zaměstnanců v roce 2013 Počet zaměstnanců v roce 2014 fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav fyzické osoby celkem přepočtené osoby průměrný stav 31 22, ,643 V rámci zefektivnění pracoviště došlo v roce 2014 k snížení přepočteného průměrného počtu zaměstnanců zhruba o 0,604 úvazku. Průměrný plat Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Průměrný plat Rok 2013 Rok 2014 Rozdíl ,-Kč ,-Kč 917,-Kč ,-Kč ,-Kč 1 085,-Kč V roce 2014 došlo k mírnému nárůstu průměrného platu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, způsobenému větším objemem prostředků na platy a snížením počtu zaměstnanců. Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V roce 2014 nedošlo v organizaci k uskutečnění žádné zahraniční pracovní cesty. 18

19 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Z výše uvedené tabulky vyplývají tyto skutečnosti: Náklady celkem jsou v závěru účetního období rozdílné od plánu o -1,78%. Výnosy vykazují rozdíl -0,60%. Celkově se tyto výsledné položky v zásadě neliší od předpokladu uvedeného ve finančním plánu na rok Rozdíl ale můžeme zaznamenat v jednotlivých položkách nákladů. 19

20 Největší změna je v položce spotřeba materiálu, kde je dosažen nárůst 55,95%, způsobený nutnosti pořídit spotřební materiál, který byl potřebný k bezproblémovému chodu školy. Oproti tomu došlo k snížení spotřeby energie o -21,63%, způsobené nižší cenou a rovněž úsporami díky klimatickým podmínkám v daném roce. Opravy a údržba majetku školy nebyla tak náročná jako v roce 2013 a tím došlo k poklesu o -34,04%. Naopak cestovné z důvodů výjezdu na soutěže bylo o ,-Kč navýšeno oproti plánu. Snížená byla částka na reprezentaci, především používaná na realizaci akordeonové soutěže o 19,27%. Navýšení položky jiné sociální náklady o 238,00% je sice obrovské, ale ve skutečnosti se jedná o částku 2.380,-Kč. Dalšímu poklesu od plánu došlo v položce náklady z drobného dlouhodobého majetku o 42,93%. Tento pokles byl na úkor zvýšení položky spotřeba materiálu. Zbylé rozdílné položky ostatní náklady z činnosti a ostatní finanční náklady se v objemu finančních prostředků lišily 4.880,-Kč a 2.260,-Kč, což je v celkovém objemu předvídání reálných potřeb školy na celý kalendářní rok částka zanedbatelná. Účtová třída 6 (výnosy) zaznamenala škola tyto změny od předpokladu: Výnosy z pronájmu v doplňkové činnosti, změna -14,75%, byla způsobena menší poptávkou o 1.770,-Kč. Další položka úroky -100,00% byla způsobena částkou 10,-Kč. Závěrečný rozdíl ve výsledku hospodaření byl způsoben jeho zlepšeným výsledkem, který nebyl v plánu zaznamenán. Celková částka HV byla ,-Kč. 20

21 5. Péče o spravovaný majetek Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za hodnocený rok Investiční činnost V roce 2014 nevykázala Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 žádnou investiční činnost. Údržba a opravy V roce 2014 byly provedeny tyto opravy a údržba majetku: oprava a výměna zámku ve sborovně 1/ ,- instalatérské práce (WC + umyvadla) 1/ ,- výměna koberců 1/ ,- oprava výtahu 1/ ,- oprava zásuvek 2/ ,- oprava kotlů 2/ ,- čištění kanalizace 2/ ,- výměna a oprava žaluzií 2/ ,- oprava podlahy v suterénu školy 2/ ,- oprava a seřízení hodin 2/ ,- výměna koberců + pokládka 2/ ,- ladění klavírů 3/ ,- oprava počítače 3/ ,- oprava hudebního nástroje - combo 3/ ,- oprava kopírky 3/ ,- oprava výtahu 3/ ,89 oprava výtahu 3/ ,- oprava telefonu 3/ ,- ladění klavírů 4/ ,- ladění klavírů 6/ ,- oprava telefonních linek 6/ ,- oprava opony v učebně LDO 6/ ,- oprava keyboardů 7/ ,- ladění klavírů 10/ ,- kalibrace detekčního systému kotelny 12/ ,- oprava elektroinstalace 12/ ,- Celkem ,95 21

22 Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření. Organizace spravuje k tento majetek: budova ZUŠ ,30 pozemek ZUŠ ,00 SMV - odepisované ,00 SMV neodepisované ,00 DDHM do 3 tis ,22 DDHM do 3 tis. po delimitaci ,50 DDHM nad 3 tis ,31 DDHM nad 3 tis. po delimitaci ,00 UP nad 3 tis ,50 UP nad 3 tis. po delimitaci ,30 UP do 3 tis ,35 Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku Organizace v roce 2014 pronajímala svěřený nemovitý majetek v těchto případech: pronájem nebytových prostor k výuce tance ( , ) pronájem nebytových prostor k výuce Ostravské univerzity v Ostravě ( , ) Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech V roce 2014 měla organizace uzavřenou smlouvu o pojištění nemovitého majetku a odpovědnosti za škodu dle pojistné smlouvy č sjednané pro příspěvkové a jiné organizace Moravskoslezského kraje. V roce 2014 organizace neřešila škola žádnou pojistnou událost. Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku za rok 2014 proběhla od do Byla provedena inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku, učebních pomůcek, inventarizace pozemku a budovy. Inventarizace pokladny a cenin byla provedena k Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou. 22

23 Účetní jednotka Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15, příspěvková organizace IČ Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15, příspěvková organizace za rok Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále dle vnitřní směrnice účetnictví a příkazu ředitele. 2. Inventarizační komise Inventarizační komise byla jmenována ředitelem školy ve složení předseda a členové. Dále byla jmenována likvidační komise na vyřazený majetek. 3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur Termín provedení byl stanoven k okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k Místo: budova školy na Sokolské třídě učebna v budově ZŠ Těsnohlídkova 99, Ostrava-Lhotka Způsob provedení: movitý majetek fyzická periodická inventura ceniny fyzická periodická inventura peněžní prostředky fyzická periodická inventura pohledávky a závazky dokladová inventura 4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací Průběžná inventarizace: den zahájení: den ukončení: Dodatečná inventarizace: Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku Inventurní soupisy byly vypracovány počítačovým programem a uloženy ve škole jako průkazný účetní záznam. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů Inventarizační rozdíly byly nulové. 7. Závěr, zhodnocení inventarizace Inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku a učebních pomůcek proběhla z větší části v dopoledních hodinách, tzn. mimo výuku. Kontrolovány byly jednotlivé učebny s vybaveností a postupně odsouhlašovány se souhrnnými soupisy. Stav cenin a peněžních prostředků k byl zjišťován přepočítáváním. Ceniny i pokladní hotovost souhlasí s vykazovanou částkou v knize cenin a pokladní knize. 8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy:

24 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, vydané dne , může škola vykonávat tyto okruhy doplňkové činnosti: 1. Pronájem majetku. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. Organizace vykonávala v roce 2014 v návaznosti na zřizovací listinu tuto doplňkovou činnost: 1. Pronájem majetku (kód 109) pronájem nebytových prostor k výuce tance ( , ) pronájem nebytových prostor k výuce Ostravské univerzity v Ostravě ( , ) Výnosy doplňkové činnosti (bod č. 1) ,-Kč Náklady doplňkové činnosti (bod č. 1) 445,-Kč Hospodářský výsledek (bod č. 1) ,- Kč V dalším období chceme pokračovat v provozování okruhu doplňkové činnosti (bod č. 1) z důvodu vylepšení ekonomické situace školy. Množství získaných finančních prostředků závisí od poptávky. V současné době známe další zájemce, kteří potencionálně využijí našich nebytových prostor k pronájmu. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí (kód 127) organizace nevykonávala v roce 2014 žádné aktivity v tomto okruhu doplňkové činnosti. Výnosy doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Náklady doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Hospodářský výsledek (bod č. 2) 0,-Kč V roce 2014 nenastala příležitost, která by nabízela využití tohoto okruhu. V dalším období chceme rozvinout využívání tohoto okruhu doplňkové činnosti. Chceme nalézt přijatelné aktivity výše zmiňované doplňkové činnosti, které by ovšem nebyly chápany jako aktivity hlavní činnosti. Zde dochází v případě ZUŠ k výraznému krytí hlavní a doplňkové činnosti. 24

25 7. Peněžní fondy Fond odměn v roce 2014 Počáteční stav k ,00 Příděl z výsledku hospodaření 0,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Čerpání fondu odměn bylo v roce 2014 ve výši ,-Kč. V návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 plánuje organizace plnit fond odměn ve výši ,-Kč. Účet 411 nesouhlasí s účtem o ,-Kč z důvodu proúčtování odměn za prosinec 2014, které byly vyplaceny ve výplatě v lednu Rezervní fond v roce účet 413 Počáteční stav k ,07 Příděl z výsledku hospodaření ,15 Stav k ,22 Krytí účtu k ,22 Rezervní fond byl posílen částkou ,15 Kč přídělem z hospodářského výsledku roku Další posílení je realizováno z výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši ,38 Kč. Rezervní fond v roce účet 414 Počáteční stav k ,00 Peněžní dary - účelové ,00 Stav k ,00 Krytí účtu k ,00 Rezervní fond na účtu 414 byl čerpán ve výši ,-Kč na zabezpečení akce Akordeonová soutěž Ostrava Tyto finanční prostředky škola obdržela prostřednictvím účelového daru od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Investiční fond v roce 2014 Počáteční stav k ,61 Stav k ,61 Krytí účtu k ,61 Investiční fond nebyl v roce 2014 čerpán. Finanční prostředky organizace šetří na případné zateplování budovy a výměnu oken. V budoucnu by škola chtěla požádat zřizovatele právě k financování výše uvedených aktivit o posílení investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu. 25

26 FKSP v roce 2014 Počáteční stav k ,71 Příděl na vrub nákladů ,00 Použití fondu celkem ,00 Stav k ,71 Krytí účtu k ,71 Účet 412 nesouhlasí s účtem 243 a 261 (pokladna FKSP) o 6 472,- Kč z důvodu: byly časově rozlišeny 1 % FKSP za 12/2014 = 6 138,- Kč poplatek KB za 12/2014 činil 334,- Kč Rozdíl v částce: 334,00Kč (popl. KB) ,00 Kč (1 % FKSP) = 6 472,00 Kč. 8. Pohledávky K nevykazovala organizace žádné pohledávky. Nedobytné pohledávky organizace k rovněž nevykazuje. 9. Závazky Závazky organizace týkající se proplacení faktur k , byly uhrazeny v lednu Závazky vůči zaměstnancům (mzdy za měsíc prosinec 2014 ve výši ,-Kč) a (zákonně odvody ve výši ,-Kč) byly rovněž proplaceny v lednu Organizace neeviduje žádné další závazky. D) Výsledky kontrol V roce 2014 nebyla provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, ani žádná jiná kontrola. 26

27 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Škola nepatří k organizacím, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2014 nejméně 25,01 zaměstnance. Tímto se školy netýká plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dle zákona č. 106/1999 Sb. nebyly v roce 2014 podány žádné žádosti o informace, a rovněž nebyly podány žádné odvolání. Neproběhlo žádné soudní řízení, ani uloženy sankce za nedodržování tohoto zákona. Počet podaných žádostí o informaci 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 0 žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných částí každého rozsudku žádný soudu Výčet poskytnutých výhradních licencí, žádné včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence Počet stížností podaných podle 16a, důvody 0 jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení Další informace vztahující se k naplnění žádné tohoto zákona G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace projednala a schválila pedagogická rada 23. února Všichni zaměstnanci byli dne seznámení na pedagogické a provozní radě se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

28 H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Organizace s ohledem na pracovní dobu svých zaměstnanců zajišťovala v předchozích letech závodní stravování formou nákupu firmy SODEXHO PASS, s dotací organizace Kč 20,- na jednu stravenku. Celková hodnota stravenky 40,-Kč byla rozložena na dvě položky 20,- Kč platil zaměstnanec formou srážky ze mzdy (Dohoda o srážkách ze mzdy), 20,- Kč platila organizace z fondu FKSP. Z důvodů snížení přídělu finančních prostředků na 1% se od roku 2011odborová organizace dohodla s vedením školy na zrušení stravenek, neboť by dotace byla nízká. Zároveň zaměstnanci vzhledem k pracovní době realizované v odpoledních hodinách neprojevili zájem o závodní stravování. I) Tabulková část Tabulka č. 1 Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti formulář SK400,SK401,SK402 Tabulka č. 2 Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3 Tvorba a použití peněžních fondů formulář SK414 Tabulka č. 4 Výpočet přípustného objemu prostředků na platy v roce 2014 nahrazuje výkaz P1-04 Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti formulář SK406 + upravená tabulka Tabulka č. 6 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů formulář SK411 Formulář SK404 Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) Formulář SK405 Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) V Ostravě dne PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy 28

29 Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti formulář SK400,SK401,SK402 29

30 30

31 31

32 Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření 32

33 Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů formulář SK414 33

34 34

35 35

36 Tabulka č. 4: Výpočet přípustného objemu prostředků na platy v roce 2014 nahrazuje výkaz P

37 37

38 38

39 39

40 Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti formulář SK406 + upravená tabulka 40

41 41

42 Tabulka č. 6 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů formulář SK411 42

43 Formulář SK404 Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) 43

44 Formulář SK405 Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 44

45 Rozvaha 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 Výkaz zisku a ztráty 50

51 51

52 52

53 Příloha 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 Výkaz Rozbor plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) 74

75 75

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/32 /2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více