Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva Pelikánová ředitelka školy V Ostravě dne

2 Obsah A Základní údaje o organizaci... 1 B Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření... 3 B 1 Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti... 3 B 2 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu... 4 B 3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat... 5 B 4 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele... 7 B 5 Rozbor příjmů z vlastní činnosti... 8 B 6 Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku... 9 B 7 Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti C Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce C 1 Fond kulturních a sociálních potřeb C 2 Fond odměn C 3 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření C 4 Fond reprodukce majetku D Závodní stravování zaměstnanců organizace E Péče o spravovaný majetek E 1 Nemovitý majetek ve správě organizace E 2 Investiční činnost, provedené opravy a údržba na majetku E 3 Pojištění majetku E 4 Inventarizace majetku F Pohledávky a závazky F 1 Pohledávky F 2 Závazky G Výsledky kontrol H Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, údaj o projednání a schválení zprávy školskou radou. 22 I Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J Tabulková část včetně příloh... 24

3 A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace (dále jen SZŠ a VOŠZ Ostrava), je ojedinělou vzdělávací institucí pro nelékařské profese v Moravskoslezském kraji, Ostravě, která připravuje zdravotnické pracovníky v sekundárním a terciárním odborném vzdělávání. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání pro nelékařská povolání v klinických i technických zdravotnických oborech. SZŠ a VOŠZ Ostrava ukončila v roce 2010 fází transformace jednotlivých studijních programů, která byla nutná v důsledku kurikulární reformy vzdělávání v České republice. Studijní programy na SZŠ jsou již realizovány podle školních vzdělávacích programů a na vyšší odborné škole zdravotnické byly zavedeny nové studijní obory v kombinované formě. V roce 2011 se prokázala správná forma řízení pro ekonomický úsek, který prokázal v roce 2011 stabilitu. Škola svou činností a kvalitou patří mezi otevřené evropské školy s mezinárodní spoluprací. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy se zapojili do efektivního využití Evropských strukturálních fondů pro vzdělávání dle možností v projektech jako partneři. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Hlavním účelem zřízení této organizace je podle Zřizovací listiny vzdělávání a výchova žáků a studentů podle vzdělávacích programů. O činnosti této vzdělávací instituce pojednává Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 ze dne 27. října Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace provozuje svou činnost ve třech budovách. Budova v Ostravě Vítkovicích na Jeremenkově ulici je majetkem Úřadu městského obvodu Ostrava Vítkovice. Smlouva o výpůjčce je uzavřena do 31. července V této budově se vyučují obory střední zdravotnické školy: Zdravotnický asistent, Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, Zdravotnické lyceum, praktická výuka oboru vyšší odborné školy Diplomovaný zubní technik. Také se zde nachází ředitelství školy. Budova v Ostravě Mariánských Horách na Klicperově ulici je majetkem Moravskoslezského kraje a slouží pro výuku oborů vyšší odborné školy - Diplomovaný Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 1

4 farmaceutický asistent denní i dálková forma. Tuto budovu také využívá Střední odborná škola Waldorfská. Třetí budova v Ostravě Mariánských Horách na ulici 1. máje 11 je majetkem Moravskoslezského kraje. V této budově působí vyšší odborná škola zdravotnická a vyučují se zde obory Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný nutriční terapeut. Část budovy, blok A, využívá i střední zdravotnická škola, neboť budova v Ostravě Vítkovicích již kapacitně nedostačovala. Ve své správě má organizace ještě budovu na ul. Fráni Šrámka, jejímž vlastníkem je rovněž Moravskoslezský kraj. Vzhledem ke zhoršenému technickému stavu budovy není využívána k výuce. Většina prostor je pronajata ke komerčnímu využití nájemcům, část budovy využívá zřizovatel Moravskoslezský kraj. Část objektu využívá Vědecká knihovna Ostrava jako sklad vzhledem k rekonstrukci knihovny. Ve školním roce 2010/2011 studovalo na střední i vyšší odborné škole ve všech formách studia celkem 1080 studentek a studentů (662 a 418 ve škole vyššího odborného studia).ve školním roce 2011/2011 studuje na střední i vyšší odborné škole ve všech formách studia celkem 1080 studentek a studentů (662 na střední škole a 418 ve škole vyššího odborného studia). V roce 2009 působilo na SZŠ a VOŠZ Ostrava p.o. celkem 127,20 zaměstnanců, v roce ,42 zaměstnanců a od ,63 zaměstnanců (snížen počet nepedagogických zaměstnanců). Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 2

5 B ROZBOR HOSPODAŘENÍ NÁKLADY, VÝNOSY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ B 1 Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti Příspěvek na provozní činnost byl poskytnut celkem ve výši ,85 tis. Kč. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a čerpáním činí 1,591 tis. Kč. Tato částka byla vrácena na účty KÚ MSK jako vypořádání příspěvku k účelovému znaku Kč 174,- z toho 130,- Kč z OON a 44,- Kč odvody k OON a částka 1 417,- Kč účelový znak 33034, který byl vypořádaný dle pokynů KÚ MSK. V roce 2011 celkové výnosy v hlavní činnosti dosáhly ,31 tis. Kč (viz. Tabulka č.1). Z toho: Příspěvek na činnost v hlavní činnosti Dotace od jiných ÚSC Ostatní zdroje ,26 tis. Kč 30,00 tis. Kč 4 154,05 tis. Kč Příspěvek na činnost Příspěvek na provozní činnost školy byl vyčerpán ve výši tj ,26 tis. Kč. Přehled čerpání dle účelových znaků: ÚZ 205 ÚZ 001 ÚZ 001 ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ tis. Kč na krytí účetních odpisů DHM a nemovitého majetku 50 tis. Kč na ICT 5 757,1 tis. Kč na provozní náklady ,83 tis. Kč na přímé náklady na vzdělávání 21,96 tis. Kč na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 405 tis. Kč Rozvojový program Hustota a specifika pro nepedagogické pracovníky tis. Kč na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků části maturitní zkoušky 103,37 tis. Kč Rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (viz. oddíl. B 2). Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 3

6 Dotace na projekt Mosty partnerství od Statutárního města Ostravy Pro výše uvedený projekt nám byla schválena dotace 30 tis. Kč z veřejného rozpočtu, a to z rozpočtu Města Ostravy. Tato dotace byla vyúčtována v souladu se stanovenými smluvními podmínkami v rámci kalendářního roku Dotace na náklady spojené s Univerzitou volného času od Úřadu městského obvodu Ostrava - Vítkovice Od výše uvedeného úřadu jsme získali dotaci ve výši 3 tis. Kč na náklady spojené s Univerzitou volného času, kterou vedeme pod doplňkovou činností. Tato dotace byla vyčerpána na mzdové prostředky vynaložené na přednášky Univerzity volného času. Všechny získané dotace od jiných ÚSC byly v rámci sledovaného roku plně vyčerpány a řádně zdokumentovány příslušným úřadům. B 2 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Naše příspěvková organizace disponovala ve sledovaném období účelovými dotacemi na přímé náklady na vzdělávání v celkové částce ,163 tis.kč. Tyto dotace jsou členěny dle závazných účelových znaků takto: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání celkem Kč viz. Tabulka č. 1a Z toho: Prostředky na platy pedagogických pracovníků Ostatní osobní náklady pedagogických pracovníků Prostředky na platy nepedagogických pracovníků Ostatní osobní náklady pedagogických pracovníků Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV náhrady Přímý ONIV přímý Veškeré finanční prostředky přidělené naší příspěvkové organizaci na přímé náklady na vzdělávání byly řádně dle časových podmínek a účelovosti jednotlivých účelových znaků vyčerpány. Přidělené finanční prostředky na ONIV přímý ve výši Kč byly zcela vyčerpány a navíc byly rozpuštěny na nákup učebních pomůcek i zbývající finanční prostředky, které organizaci vyplynuly z odvodů ke mzdám. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 4

7 Dále na ONIV náhrady jsme dostali dotaci ve výši ,-Kč, ale na nemocenské dávky bylo ve sledovaném roce použito pouze Kč. Zůstatek ve výši Kč byl taktéž rozpuštěn na nákup učebních pomůcek. Čerpání ONIV Ostatní neinvestiční výdaje z ÚZ 33353: Celkem vyčerpáno Učební pomůcky Cestovné DVPP OOPP Zákonné pojistné Preventivní lékařské prohlídky Maturity Hustota a specifika (1. a 2. etapa) ÚZ v roce 2011 byly čerpány takto: - prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců 300 tis. Kč - pojistné + FKSP 105 tis. Kč Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ÚZ v roce 2011 byly čerpány takto: - prostředky na platy pedagogických zaměstnanců tis. Kč - pojistné + FKSP 394 tis. Kč Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky ÚZ v roce 2011 byly čerpány takto: - maturity odměny pedagogických zaměstnanců 21,96 tis. Kč Maturitní zkouška na vybraných školách v podzimním zkušebním období ÚZ v roce 2011 byly čerpány takto: - prostředky na platy pedagogických zaměstnanců 72,7 tis. Kč - pojistné + FKSP 30,677 tis. Kč B 3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat V roce 2011 pracovalo v naší škole celkem 113,366 zaměstnanců, z toho 77,286 pedagogických pracovníků a 36,08 nepedagogických pracovníků. V porovnání s rokem 2010 se snížil počet pedagogických pracovníků o 0,833 a počet nepedagogických pracovníků poklesl o 7,307 zaměstnance. Naše organizace byla nucena ve sledovaném roce propustit 9 nepedagogických zaměstnanců v důsledku změny metodiky financování, kdy se rozdělily finanční prostředky na platy do dvou částí tj. na část pedagogickou a ostatní. Vzhledem k tomu, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 5

8 že máme svěřeny do správy tři budovy a jednu v nájmu, je velmi zatěžující zvládnout práci zejména údržbovou v tomto sníženém počtu nepedagogických pracovníků. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl Krajským úřadem stanoven na 121,42 zaměstnanců. Naše organizace zaměstnává o 8,054 zaměstnanců méně. Limit mzdových prostředků včetně rozvojových programů (platy + OON) ve výši ,66 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši ,53. Rozdíl činí 130,- Kč, které byly odeslány zpět na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vrácené finanční prostředky jsou tvořeny nevyčerpáním OON pro nepedagogické zaměstnance. Tento zůstatek vznikl zaokrouhlením poskytnuté částky na OON. Procentuální nárůst výše průměrného platu uvádíme v této tabulce včetně rozvojových programů a použití fondu odměn: Rok Průměrný plat celkem % Průměrný plat pedagog. pracovníka % Průměrný plat nepedagog. pracovníka , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Podíl jednotlivých složek platu v roce 2011 znázorňuje graf: % Graf - podíl jednotlivých složek platu pedagogických zaměstnanců Náhrady platu; 18,20% Osobní příplatky; 6,98% Odměny; 12,69% Platové tarify; 55,26% Příplatky za vedení; 1,48% Zvláštní příplatky; 0,86% Ostatní příplatky; 9,00% Platy za přesčasy; 0,05% Nadúvazky; 4,38% Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 6

9 Graf - podíl jednotlivých složek platu nepedagogických zaměstnanců Platové tarify; 69,10% Náhrady platu; 0,10% Osobní příplatky; 10,09% Příplatky za vedení; 1,46% Odměny; 8,39% Ostatní příplatky; 0,12% Platy za přesčasy; 0,55% Finanční prostředky na ostatní platy za provedenou práci (OPPP) pro pedagogické zaměstnance ve výši tis. Kč byly použity pro externí pracovníky, kteří vyučují na naší škole. OPPP pro nepedagogické zaměstnance ve výši 294,87 tis. Kč použila příspěvková organizace na odstupné tj. 287,01 tis. Kč v rámci propuštění 9 pracovníků v důsledku změny metodiky financování platné od a 7,86 tis. Kč na externí pracovnici, která uklízela naše pronajaté šatny ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde vykonávají praxi naši žáci. K byla tato služba převedena na externí firmu a tyto náklady jsou hrazeny z ostatních finančních zdrojů školy. B 4 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Z rozpočtu zřizovatele nám byly pro rok 2011 přiznány účelové příspěvky na provozní náklady včetně prostředků na ICT, účelový příspěvek určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, Provozní příspěvek Z toho na ICT Z toho na odměny pracovníkům podílejícím se na realizaci přijímacích zkoušek Z toho na zvýšené náklady na zajištění státních maturitních zkoušek Příspěvek na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 7

10 Nařízený odvod do rozpočtu kraje odvod z fondu reprodukce majetku činil Kč v souladu s plánem účetních odpisů DHM a DNM pro období 2011 schváleným zřizovatelem. Prostředky na provozní výdaje naší organizace byly vyčerpány na 100 %. Nedošlo k nedočerpání těchto finančních prostředků. Prostředky na ICT výdaje jsme vyčerpali taktéž v plné výši a použili je na pravidelné platby související s připojením k internetu celkem 4,62 % z celkové částky a pořízením výukového softwaru celkem 95,38 % z celkové částky určené na ICT. Prostředky na krytí odpisů DHM a DNM byly vyčerpány a dle plánu účetních odpisů pro sledovaný kalendářní rok tyto činily Kč. Z toho odpisy z doplňkové činnosti činily ,76 Kč a ,24 Kč jsme dokryli z ostatních zdrojů. B 5 Rozbor příjmů z vlastní činnosti Na výši ostatních zdrojů se podílejí v největší míře výnosy ze školného studentů VOŠZ (3 tis na školní rok). Dále následuje stravné a výnosy z pořádaných školních akcí, které jsou rovny nákladům těchto akcí. Jedná se např. o lyžařské, sportovní, letní kurzy studentů střední školy apod. Zůstatek z těchto akcí je vyúčtován studentům zpět. Výjimku tvoří nejnižší nerozdělitelný zůstatek, tento zůstává v ostatních finančních výnosech ostatních zdrojů hlavní činnosti. Rozdělení: Školné Stravné Grant Biomedicínská technika na středních školách Grant Život pod akátem Školní akce Ostatní finanční výnosy 1 311,00 tis. Kč 1 409,85 tis. Kč 48,18 tis. Kč 8,78 tis. Kč 406,38 tis. Kč 969,86 tis. Kč Školní akce 9,78% Graf výnosů hlavní činnosti Ostatní finanční výnosy 23,35% Grant Biomedicínsk á technika na středních školách 1,16% Grant Život pod akátem 0,21% Školné 31,56% Stravné 33,94% Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 8

11 B 6 Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku V roce 2011 celkové náklady v hlavní činnosti dosáhly ,97 tis. Kč (viz. Tabulka č.2). Z této částky bylo vyčerpáno na přímé náklady ,83 tisíc Kč (viz analýza v oddílu B2), na hustotu a specifika (1. a 2. etapa) 405 tis. Kč, na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků tis. Kč, na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 21,96 tis. Kč, na maturitní zkoušku na vybraných školách v podzimním zkušebním období 103,377 tis. Kč a na provozní náklady od zřizovatele 6 457,1 tisíc Kč. Celkové náklady hlavní činnosti v roce 2011 zobrazuje tabulka č. 2. V porovnání s rokem 2010 došlo ke snížení nákladů v hlavní činnosti o 397,12 tis. Kč. V porovnání s minulým obdobím došlo ke snížení v oblasti spotřeby materiálu o tisíc Kč (řádek č. 2 tabulky č. 2), v energiích snížení o 136,19 tis. Kč (ř. č. 5 tabulky č. 2), v opravách došlo ke zvýšení o 65 tis. Kč (řádek č. 6 tabulky č. 2), cestovné se zvýšilo o 21,65 tis. Kč. Služby byly poníženy o 455 tis. Kč. Ve mzdové oblasti jsme mohli utratit více oproti minulému roku a to o 1 457,04 tis. Kč. S tím adekvátně vzrostly odvody ke mzdám. Značné šetření hlavně v oblasti nákladů na spotřebu materiálu bylo cílené. Potřebovali jsme vytvořit daňovou opravnou položku k pohledávce za firmou Soveko plast s.r.o., která je v insolvenci. Tato položka činila 579,37 tis. Kč viz oddíl B 7. Spotřeba energie; 6,07% Spotřeba materiálu; 4,27% Graf nákladů hlavní činnosti Opravy a udržování; 2,19% Cestovné; 0,26% Služby; 3,19% Ostatní náklady; 0,7% Daňové opravné položky; 0,06% Mzdové náklady; 59,43% Odpisy; 1,09% Daně a poplatky; 0,002% Zákonné sociální pojištění; 20,31% Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 9

12 Graf porovnání nákladů hlavní činnosti v letech 2010 a 2011 Ostatní náklady Odpisy Zákonné sociální pojištění Mzdové náklady Služby Cestovné Opravy a udržování Spotřeba energie Spotřeba materiálu 0,90% 0,70% 1,13% 1,09% 3,89% 3,19% 0,23% 0,26% 2,07% 2,19% 6,25% 6,07% 6,67% 4,27% 20,51% 20,31% 58,35% 59,43% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% B 7 Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti V roce 2011 probíhala v naší příspěvkové organizaci doplňková činnost již osmým rokem. Na střední škole proběhlo 8 let výuky Univerzity volného času se zaměřením na vzdělávání občanů vyšší věkové skupiny. Na vyšší odborné škole byly pořádány jednodenní vzdělávací semináře pro odbornou zdravotnickou veřejnost a pedagogické pracovníky. Pro velký zájem veřejnosti budou konference pořádány i v roce následujícím. Cílem doplňkové vzdělávací činnosti není jen odborné vzdělávání, ale také zvyšování prestiže a reklamy školy pro zdravotnická povolání na úrovni regionální, ale také celostátní. V této doplňkové činnosti chceme pokračovat i v roce 2012 a využít tak efektivně příležitostně volných lidských a materiálních zdrojů. Další doplňkovou činností a ekonomicky nejvýznamnější jsou pronájmy nebytových prostor, které představují podstatnou část našeho rozpočtu. Dále naše příspěvková provozuje hostinskou činnost a sice stravování cizích strávníků a závodní stravování. Stravování cizích strávníků na naší škole v tomto roce skončilo k Jedním z důvodů bylo odstěhování Státní jazykové školy k Zaměstnanci této školy se u nás pravidelně stravovali. Druhým důvodem je výše ceny oběda, která je od vyšší oproti minulému roku a to Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 10

13 z důvodů potřebnosti obnovovat strojový park ve školní kuchyni, který je již v některých případech nevyhovující. Do kuchyně byly v roce 2011 zakoupeny dvě investice a kuchyňský robot a krouhač. Celkové náklady doplňkové činnosti činily 1 457,53 tis. Kč. Ty jsou podrobně rozepsány v tabulce č. 2. K hlavním nákladům patří především spotřeba energie 355,97 tisíc Kč, opravy a udržování 92,7 tis. Kč, služby 213,44 tis. Kč, mzdové náklady, které jsou vynakládány v rámci Univerzity volného času. Dále byla vytvořena daňová opravná položka ve výši 579,37 tis. Kč, odpisy nemovitého majetku (budova Fr. Šrámka) ve výši 24,52 tis. Kč, ostatní náklady činí 4,34 a daň z příjmů 137,14 tis. Kč. V rámci doplňkové činnosti jsme dostali také dotaci od Úřadu města Ostravy - Vítkovic ve výši 3 tis. Kč na mzdové náklady - dohody přednášejícím v rámci Univerzity volného času. Značná část nákladů vyvstává z toho, že od jsou pronájmy nemovitého majetku převedeny do doplňkové činnosti tzn. tím jsou převedeny taktéž související náklady na doplňkovou činnost. Ty představují nejvyšší položku v oblasti energií. Celkové výnosy doplňkové činnosti činily 2 124,80 tis. Kč (viz. tabulka č. 1). Z toho: výnosy ze služeb 45,55 tis. Kč výnosy z pronájmů - služby 688,23 tis. Kč výnosy z čistých pronájmů 1 365,84 tis. Kč ostatní výnosy 22,18 tis. Kč dotace Úřadu městského obvodu na Univerzitu volného času 3,00 tis. Kč Graf výnosů doplňkové činnosti Výnosy ze služeb 2,14% Výnosy z pronájmů - služby 32,39% Výnosy z čistých pronájmů 64,28% Dotace Úřadu městského obvodu na Univerzitu volného času 0,14% Ostatní výnosy 1,04% Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 11

14 Výsledek hospodaření Vzhledem k tomu, že v hlavní činnosti naší příspěvkové organizace jsou náklady v hlavní činnosti vyšší než výnosy z hlavní činnosti (viz. tabulka č. 1 a č. 2) je hospodářský výsledek hlavní činnosti záporný a to 496,67 tis. Kč. V okruhu doplňkové činnosti jsme naopak dospěli ke kladnému hospodářskému výsledku 667,27 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek naší školy představuje částku Kč. Zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do roku ti % zaokrouhlenými na tisíce dolů do fondu odměn a zbytek HV do fondu rezervního. V korunách to vypadá takto: Kč do fondu odměn Kč do rezervního fondu Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 12

15 C PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE C 1 Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k činil 187,53 tis. Kč. Příděl v roce 2011 zvýšil stav FKSP o 365,42 tis. Kč. V dané roce jsme fond použili takto: Stravování Rekreace zaměstnanců s rekondiční pobyty Penzijní připojištění 159,38 tis. Kč 95,16 tis. Kč 158,00 tis. Kč do roku Stav FKSP k činí 140,42 tis. Kč. Tyto prostředky jsou automaticky převedeny C 2 Fond odměn Stav fondu odměn k činil 67,3 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byl proúčtován na fond příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 291 tis. Kč. Fond ve sledovaném období byl čerpán na překročení mzdových prostředků nepedagogických zaměstnanců ve výši 160,125 tis. Kč tzn., že stav fondu odměn k činí 198,18 tis. Kč. C 3 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav rezervního fondu k činil 256,18 tis. Kč. Fond je rozdělen na rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a z rezervního fondu z ostatních titulů. Rezervní fond ze zlepšeného HV měl k počáteční stav 249,18 tis. Kč, přídělem do fondu byla částka 73,79 tis. Kč ze zlepšeného HV (hospodářský výsledek) roku Čerpání ve sledovaném období bylo nulové. Stav fondu k činí 322,97 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů měl počáteční stav 7 tis. Kč, přídělem byly peněžní dary účelově vázané v darovacích smlouvách ve výši 504,50 tis. Kč a použitím těchto darů ve výši 511,50 tis. Kč zůstává ve fondu rezerv z ostatních titulů k pouze nula korun. Finanční dar ve výši 500 tis. Kč, který jsme přijali od Úřadu městského obvodu Ostrava Vítkovice na opravu rozvodů teplé a studené vody v budově B na ulici Jeremenkova, ve které jsme v nájmu, jsem vyčerpali v plné výši na daný účel. Dalšími finančními dary ve výši 4,5 tis. Kč, které nám poskytli dodavatelé potravin, jsme použili na drobné vybavení školní jídelny a kuchyně. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 13

16 Ve sledovaném období byl také vyčerpán dar na projekt Zdraví do školek ve výši 3 tis. Kč a 4 tis. Kč na Univerzitu volného času. Tyto prostředky byly převedeny z roku Konečným zůstatkem na fondu z ostatních titulů je nula. C 4 Fond reprodukce majetku Stav fondu reprodukce majetku k činil 1 520,59 tis. Kč. Tvorbou fondu byl roční účetní odpis ve výši 718,25 tis. Kč. V daném roce příspěvková organizace dostala investiční dotaci ve výši 150,96 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce střechy na školní jídelně budovy Vyšší odborné školy na ulici 1. Máje 11 v Ostravě. Tuto investiční dotaci škola plně vyčerpala na daný účel. Fond škola ve sledovaném období čerpala ve výši 355,94 tis. Kč na pořízení nového strojového parku do školní kuchyně (kuchyňský robot a krouhač). Pro obor zubní technik a diplomovaný zubní technik jsme pořídili 3 ks mikromotorů, které je nutné postupně obnovovat a digestoř do zubní laboratoře, která byla v nevyhovujícím stavu. Pro zabezpečení chodu počítačové sítě v budově na Jeremenkové ulici PO zakoupila nové datové uložiště. Nařízený odvod do rozpočtu kraje činil 126 tis. Kč. Stav fondu k je ve výši 1 756,90 tis. Kč. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 14

17 D ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE SZŠ a VOŠZ provozuje školní jídelnu, vývařovnu a výdejnu. Školní jídelna a vývařovna se nachází v budově na ulici 1. máje v Mariánských Horách a výdejna na ulici Jeremenkově ve Vítkovicích. Obsluhu výdejny i přípravu a převoz obědů zajišťujeme vlastními silami. Zaměstnanci tak využívají závodního stravování v místě, kde právě probíhá jejich výuka nebo pedagogická činnost. Stravu si zaměstnanci mohou vybrat ze dvou druhů. Z celkového průměrného počtu našich 113 zaměstnanců se formou závodního stravování ve školní jídelně stravuje průměrně 99 zaměstnanců, což představuje 86,61 %. Cena oběda od do činila dle minulé kalkulace nákladů Kč 62,-. Z toho potraviny činily 28,- Kč. Od je celková cena oběda dle kalkulace nákladů vypočtena na 85,- Kč vč. DPH. Z toho zaměstnanec hradí pouze cenu potravin, která činí 28,- Kč. Každému zaměstnanci organizace přispívala od 1. ledna ,-Kč na jeden odebraný oběd z fondu kulturních a sociálních potřeb a s datem od byl příspěvek snížen na 6,- Kč na jeden odebraný oběd. Naše organizace stravovala do cizí strávníky z řad zaměstnanců Státní jazykové školy, která u nás sídlila. Taktéž se u nás stravovali zaměstnanci Střední odborné školy waldorfské. Od škola nemá cizí strávníky. Nyní stravujeme pouze naše studenty a zaměstnance školy vč. našich důchodců. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 15

18 E PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK Naše organizace vede účetní a operativní evidenci majetku v programu VEMA, provádí pravidelnou roční inventarizaci a odepisuje dlouhodobý hmotný majetek podle opisového plánu schváleného zřizovatelem. Odepisování se provádí měsíčním účetním odpisem po celou dobu jeho odepisování. Odpisy DHM činily v roce 2011 celkem 718,25 tis. Kč. E 1 Nemovitý majetek ve správě organizace Příspěvková organizace má ve správě tento nemovitý majetek - budovy: Odloučené pracoviště SZŠ a VOŠZ Ostrava, Mariánské Hory, 1. Máje 11 Odloučené pracoviště SZŠ a VOŠZ Ostrava, Mariánské Hory, Klicperova 8 Odloučené pracoviště SZŠ a VOŠZ Ostrava, Mariánské Hory, Fráni Šrámka Hlavní školní budova SZŠ a VOŠZ Ostrava, Jeremenkova 2 - ve výpůjčce E 2 Investiční činnost, provedené opravy a údržba na majetku Na naší škole během roku 2011 proběhly tyto investiční činnosti: Technické zhodnocení budovy na ulici 1. máje (rekonstrukce střechy na budově školní jídelny celkem za ,- Kč Nákup 3 kusů mikromotorů pro zubní techniky a diplomované zubní techniky celkem za ,- Kč + jeden mikromotor ve stejné ceně jsme dostali darem Nákup digestoře pro zubní laboratoř za ,- Kč Robot kuchyňský pro školní kuchyň za ,- Kč Krouhač kuchyňský na zeleninu ve výši ,- Kč Datové úložiště pro chod ,- Kč Na údržbu a opravy jsme v roce 2011 vynaložili částku 1 480,7 tis. Kč. Z toho náklad oprav na doplňkovou činnost byl 92,7 tis. Kč. Provedené opravy a udržování se týkají všech tří budov: Opravy a udržování nemovitého majetku budovy Opravy a udržování movitého majetku Opravy a udržování movitého majetku auto Opravy a udržování ostatní 1 372,840 tis. Kč 76,343 tis. Kč 6,552 tis. Kč 24,961 tis. Kč Organizace spravuje 4 budovy, tudíž je nutno vynakládat vysoké finanční prostředky na jejich opravu a údržbu. Ve většině případů se problém řeší až jako havarijní stav. V havarijním stavu jsou především střešní krytiny, především pak u budovy na ulici 1. máje. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 16

19 K rekonstrukci jedné střešní krytiny tj. na školní jídelně v budově na ulici 1. máje došlo v období letních prázdnin Investiční požadavky na opravy dalších střešních krytin předkládáme každým rokem jako požadavek na majetkový odbor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. E 3 Pojištění majetku Rada kraje svým usnesením č. 80/4894 ze dne rozhodla o výběru pojistitele České pojišťovny a.s. a uzavřela centrální pojistné smlouvy za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací na období od do V období od do byly uzavřeny tzv. dočasné pojistné smlouvy uzavřené mezi Českou pojišťovnou a.s. a Krajským úřadem MSK. Hlášení škodních událostí probíhá prostřednictvím pojišťovacího makléře kraje, kterým je firma SATUM CZECH s.r.o. E 4 Inventarizace majetku Na základě zákona č. 563/91 Sb. O účetnictví, vnitřního předpisu a příkazu ředitelky školy byla za rok 2011 provedena řádná inventarizace majetku. Skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány fyzickou a dokladovou inventarizací. Fyzickou inventarizací byly odsouhlašeny stavy s inventurními seznamy, se stavy na skladových kartách a se stavy pokladních hotovostí. Dokladovou inventarizací byl odkontrolován evidenční stav majetku na majetkové účty a podrozvahovou evidenci v účetnictví. Dále byly odkontrolovány stavy na účtech, které byly doloženy příslušnými doklady. Inventurní soupisy byly podepsány pověřenými odpovědnými osobami a členy inventarizační komise. Se zaměstnanci, kteří nesou hmotnou zodpovědnost za finanční prostředky v pokladně, za zásoby potravin, za přísně zúčtovatelné tiskopisy a zabezpečení budov školy a jejich vybavení, jsou sepsány dohody o hmotné odpovědnosti. Pedagogičtí pracovníci, kteří spravují učební pomůcky, didaktickou techniku, pracovní oděvy pedagogů i studentů a spotřební materiál pro provoz laboratoří, jsou touto správou pověřeni ředitelkou školy. Drobný spotřební materiál pro provádění údržby školních budov, kancelářské potřeby, spotřební materiál pro provoz laboratoří nakupujeme pro přímou spotřebu. Výjimku tvoří potraviny, které jsou evidovány ve skladu potravin na základě příjemek. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 17

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Telefon: 596 734 201, 596 734 202 e-mail: ddhrab@proactive.cz www.ddhrabova.logout.cz Fax: 596734526 IČ: 61989339 Zpráva

Více