Úvod do hospodářské politiky, teorie a cíle HP KEU 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do hospodářské politiky, teorie a cíle HP KEU 1"

Transkript

1 Úvod do hospodářské politiky, teorie a cíle HP KEU 1

2 Hospodářská politika Přístup státu k ekonomice své země Záměrná a praktická Zároveň: Vědní disciplína na pomezí ekonomické teorie a hospodářské praxe Formulována na základě určitého ekonomického směru K dosahování stanovených ek. cílů

3 Institucionální podmínky Hospodářský systém uspořádání ek. Politický systém Byrokracie Velké sociální skupiny Nadnárodní organizace

4 Hospodářský systém Koordinační systém: 1. Dědičného přinucení př. kastovní systém 2. Tržně cenový poptávka - nabídka 3. Organizačně příkazový CPE Zájmové skupiny: odbory, zaměstnanecké svazy, státní zaměstnanci, důchodci atd.

5 Nositelé HP Parlament Vládní instituce CB Antimonopolní úřady Justice Odbory, politické strany

6 Nositelé HP Formování HP: vláda, parlament, odbory, státní aparát, profesní svazy, hospodářské komory Realizace: vláda, státní správa, soudy, úřady práce, fin.úřady Kontrola: parlament, NKÚ, tisk

7 Nástroje HP Makro vs. mikroekonomické Přímé vs. nepřímé Dle oblasti měnové, fiskální.. Selektivní vs. plošné Systémotvorné vs. běžné

8 Selhání a HP Tržní: problém nedokonalé konkurence, bariér vstupu, asymetrických informací atd. Externality: externí náklady/ užitky Veřejné statky: nevylučitelnost ze spotřeby, nedělitelnost Problém tzv. černého pasažéra

9 Selhání a HP Vládní selhání: zájmy politiků a byrokracie, časová zpoždění, politický vs. hospodářský cyklus, vztah politiků k ekonomické teorii i praxi časová zpoždění: tzv. time lags ekonomika se často při realizaci opatření již nachází v odlišné části hospodářského cyklu, opatření vlády tedy mohou být kontraproduktivní

10 HP koncepce 1. Liberální 2. Intervencionistická 3. Marxistická

11 1. Liberální koncepce Zásahy státu jsou chápány jako rušivé Role státu je omezena na bezpečnost, ochranu vlastnictví a vytvoření rámcových podmínek V praxi: udržení stabilní cenové hladiny a vnější rovnováhy Monetární politika a regulace nabídky peněz Orientace na střednědobý horizont Dodržování pravidel a vyrovnaný státní rozpočet

12 2. Intervencionistická V případě tržních selhání má stát zasahovat Externality, veřejné statky, udržení konkurence, přerozdělování důchodů a majetků, existence nerovnovážných stavů Cíle: vysoká zaměstnanost a hospodářský růst Regulace celkové poptávky Preference fiskální politiky a krátkodobého horizontu

13 3. Marxistická Totální selhání tržního mechanismu Příkazový systém místo signálů trhu Stát je správcem celé ekonomiky Cíle: centrální plán Tvorba zisků a mezd není vázána na tržby, ale na plnění plánu Pevné ceny Izolace od světových trhů

14 Cíle HP 1. Maximalizace společenského blahobytu 2. Základní společenské cíle 3. Tradiční ekonomické cíle

15 Pyramida cílů hospodářské politiky

16 1. Maximalizace spol. blahobytu Vrcholný cíl, ale těžko uchopitelný Kvantifikace blahobytu je obtížná Alternativa: Výše HDP Rozdělení ve společnosti Human development index Index štěstí

17 Human Development Index 1993 OSN Měření kvality lidského života, za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti

18 Human development index, 2014 https://data.undp.org/dataset/table-1-human-development-index-and-its-components/wxub-qc5khuman

19 ČR HDI https://data.undp.org/dataset/table-1-human-development-index-and-its-components/wxub-qc5k

20 2. Základní společenské cíle Svoboda Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. (John Stuart Mill) Spravedlnost - vylučuje diskriminaci Jistota - řád a pravidla Pokrok - přiblížení žádoucím cílům Nezávislost Demokracie - politický proces, přirozená práva Racionalita - výběr optima

21 3. Tradiční ekonomické cíle Tzv. Magický čtyřúhelník růst inflace saldo BÚ nezaměstnanost (saldo veřejných rozpočtů)

22 Růst Stimulace celkové produkce v ekonomice Odvíjí se od něj velikost příjmu občana Ukazatelé: HDP, HNP, tempo růstu HDP Nicméně: HDP nezahrnuje šedou (černou) ekonomiku, výrobky poskytované sami sobě, hodnotu volného času atd. HDP Evropa, 2013

23 Inflace Trvalý vzestup cenové hladiny Poptávková, nabídková, importní Mírná, pádivá, hyperinflace Pozitiva: stimuluje subjekty k činnostem,které by jinak neprováděly (př. Tobinův efekt), zvyšování akumulace kapitálu Negativa: podporuje odkládání splátek dluhů, přeceňovací náklady (menu costs) atd.

24 Nezaměstnanost Frikční, cyklická, sezonní, strukturální Přirozená míra nezaměstnanosti tzv. NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment) Úroveň nez., při které je míra inflace stabilní Faktory: výše a délka poskytování podpor, organizace trhu práce, strukturální parametry Hystereze na trhu práce: výše soc. dávek, příliš vysoká podpora, ztráta prac. návyků

25

26

27 Vyrovnaná PB Saldo BÚ Platí rovnováha mezi BÚ a FÚ, Tedy deficit BÚ (obchodní bilance) musí být kompenzován přebytkem FÚ a naopak

28 Vývoj zahr. obchodu a BÚ %HDP ,4-6,4-6,0-2,0-2,4-4,6-5,1-5,3-6,0-5,0-1,0-2,0-4,3-2,1-2,4-3,9-2,7-2,4

29

30 Přístupy k HP Stabilizační: ovlivňuje míru oscilace hospodářského cyklu okolo růstového trendu Politika jemného ladění: diskreční opatření Politika automatického ladění: vestavěné stabilizátory Prorůstová: stimulace úspor a jejich přeměny na investice Stimulace přílivu FDI Zvyšování lidského kapitálu

31 Přístupy k HP Poptávkově orientovaná: v případě recesní mezery, stimulace AD (expanzivní FP zvyšování G, snižování T, expanzivní MP snižování úrokových měr, zvyšování nabídky peněz Nabídkově orientovaná: thatcherismus Snížení daňové zátěže, snížení G, preference nepřímých daní před přímými, podpora konkurence

32 Historický vývoj 1.Období Laissez-Faire 2.Velká hospodářská krize 3.Intervencionistická etapa hospodářské politika 4.Krize intervencionismu a nástup konzervatismu 5.Hospodářská politika v éře globalizace

33 1. Období Laissez-Faire Adam Smith ( ) koncepce přirozených zákonů a neviditelná ruka trhu - Bohatství národů (1776) Jean Baptiste Say ( ) zákon o automatické obnově rovnováhy na všech trzích. Nabídka si vždy vytvoří vlastní poptávku na trhu zboží a služeb přizpůsobením cen, na trhu kapitálu přizpůsobením úrokové míry a na trhu práce přizpůsobením mezd.

34 1. Období Laissez-Faire Prostor pro hospodářskou politiku představoval ekonomický liberalismus Rysy: minimalizace státních zásahů státu a jejich omezení pouze na případy: ochrany vlastnictví obrany státu a konstrukci spravování právního řádu

35 2. Velká hospodářská krize Vznikla krachem na NYSE (černý pátek 13. října 1929) Charakterizována: poklesem výroby a investic rozvratem mezinárodního obchodu zhroucením bank hromadnou nezaměstnaností

36 2. Velká hospodářská krize Liberální léčba by znamenala: prudké snížení mezd, udržení vyrovnaného rozpočtu ochranu domácího trhu vůči zahraniční konkurenci (tzv. politika ožebračování souseda) Zrod intervencionistické politiky vycházel ze ztráty přesvědčení o schopnosti automatického obnovování rovnováhy ekonomiky.

37 3. Intervencionistická etapa Nové prvky hospodářské politiky: Stát jako aktivní činitel, samostatný ekonomický subjekt, nositel prvků stability v tržním systému Deficitní financování s cílem ekonomické stabilizace Podpora agregátní poptávky jako prostředek proti hospodářskému poklesu

38 3. Intervencionistická etapa New Deal (F.D. Roosevelt ) založený na snaze: obnovy průmyslové výroby podpoře farmářů programech veřejných prací provázeném změnami na trhu práce (minimální mzdy, ochrana odborů)

39 3. Intervencionistická etapa Velká Británie John Maynard Keynes ( ): Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz 1936 start moderní hospodářské politiky; revoluce v ekonomické vědě

40 3. Intervencionistická etapa Charakteristiky keynesovské politiky: Stimulace agregátní poptávky Snaha o plnou zaměstnanost Záměrné zásahy státu do ekonomického mechanismu Dominance fiskální politiky: státní výdaje, daňové změny Podřízené místo monetární politiky (nízká úroková míra)

41 3. Intervencionistická etapa I. etapa: Zlatý věk kapitalismu: léta vysoký hospodářský růst, nízká nezaměstnanost, rozvoj mezinárodního obchodu, boj proti chudobě, aktivní hospodářská politika.

42 3. Intervencionistická etapa Rozdělení světa: vznik socialistického tábora centrálně plánované ekonomiky RVHP Studená válka Rozvojové země: boj za nezávislost Vazba na socialistické země

43 3. Intervencionistická etapa Další formy intervencionistické politiky: Indikativní plánování: strukturální změny národní ekonomiky Stát blahobytu: řešení sociálních problémů, přerozdělování důchodů Sociálně tržní hospodářství (ordoliberalismus): sociální aspekty + priorita tržního mechanismu při řešení hlavních ekonomických otázek

44 3. Intervencionistická etapa 70. léta: počátek krize intervencionistické politiky Rozpad poválečného měnového uspořádání Bretton-Woodský měnový systém Fixní kurzy zúčastněných měn vázané na dolar směnitelný za zlato Rozpad počátek 70. let Znehodnocování dolaru Zrušení směnitelnosti za zlato

45 3. Intervencionistická etapa Od fixních k soustavě plovoucích kurzů Zvýšení nejistoty ve vnějších vztazích Ropné šoky 1973 a 1979: Prudký vzestup cen ropy (ze 2 na 36 USD za barel) Prudký nárůst cen (nákladů) Problémy s financováním platební bilance Růst cenové hladiny při poklesu produkce

46 3. Intervencionistická etapa Další podněty růstu inflace Pokračující růst mezd při nižších přírůstcích produktu a produktivity Tlak na růst sociálních výdajů Nepříznivý vývoj příjmů státního rozpočtu a produktivity práce Omezená účinnost důchodové politiky

47 3. Intervencionistická etapa Stagflace, Ekonomická stagnace (nízký hospodářský růst) + vysoké tempo růstu inflace Neúčinnost keynesovské ekonomiky (snížení daní a růst výdajů) v prostředí rostoucích rozpočtových deficitů, restrikce výdajů

48 4. Krize intervencionismu a nástup Krize státních financí: konzervatismu Růst váhy veřejného sektoru a ekonomické úlohy státu, expanzivní fiskální politiky, zdanění Nedostatečné příjmy vedou k deficitům státního rozpočtu Zátěž splátek rostoucího státního dluhu

49 4. Krize intervencionismu a nástup konzervatismu Neúčinnost keynesovské politiky: 1. Nízký hospodářský růst, zvýšení míry nezaměstnanosti 2. Snaha o zvýšení agregátní poptávky expanzivní fiskální politikou růst veřejného sektoru 3. Podpora agregátní poptávky vede k růstu inflace 4. Nízká a většinou klesající ekonomická výkonnost při rostoucím vlivu státu a inflačních tendencích

50 Nutnost změny: Orientace teorie na stranu nabídky: 1. Boj proti inflaci 2. Reforma systému sociálního zabezpečení 3. Nutnost snížení podílu veřejného sektoru 4. Proměna úlohy a funkce fiskální politiky 5. Změna v pojetí státních financí: pokles deficitu, od spotřeby k investicím

51 4. Krize intervencionismu a nástup konzervatismu Thatcherismus a Reaganomika Snížení daňové zátěže Snížení úlohy státu v ekonomice: deregulace, privatizace Individuální iniciativa a odpovědnost Zvýšení motivace ekonomických aktérů k práci a investování

52 90. léta Evropská unie a další integrační seskupení Euro a ECB Tranzitivní ekonomiky a jejich integrace do EU Nová (znalostní) ekonomika - ekonomika založená na znalostech Lidský a sociální kapitál Nová institucionální ekonomie Terorismus

53 5. Etapa globalizace Proměny obchodních, finančních a kapitálových toků Turbulence a nejistota Mezinárodní finanční krize Oslabení účinnosti národních HP Nadnárodní korporace, nové finanční instituce, fúzovací mánie Ekonomické rozdíly mezi zeměmi Globální rozměr ekologických problémů

54 5. Etapa globalizace Znalostní společnost : Vzdělání jako základní podmínka Svoboda jednotlivce (tvořivost x diktatura) Rizikový kapitál (veřejné vs. soukromé)

55 5. Etapa globalizace Politické aspekty : rostoucí míra příjmové nerovnosti jako politický nástroj Krize, ohrožení, mimořádné okolnosti skutečnost a rétorika pevné ruky Expanze výkonné a byrokratické moci na úkor zákonodárné a soudní globální ústavní diktatura a nové -ismy

56 5. Etapa globalizace Klíčové otázky Prostředí pro inovace od vzdělání přes výzkum k intelektuálnímu vlastnictví a financování jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů Klimatické změny low-carbon ekonomiky a tržně konformní nástroje Energetické otázky

57 Literatura KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, V a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, s. ISBN , kap 1-2 KREJČÍ, O.: Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, s. ISBN: HAMILTON, K. - RUTA, G.: Measuring Social Welfare and Sustainability. Environment Department, The World Bank, June 8, on.pdf.)

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Hospodářská politika Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Zkouška: písemný test multiple choice Literatura: Slaný A., Žák M.: Hospodářská politika. C.H.Beck 1999. Slaný

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010,

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Hamerníková B.,,Kubátová K.: Veřejné finance, EUROLEX,

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST...

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... 7 EKONOMIKA PODNIKU I... 8 EKONOMIKA PODNIKU II... 9 EKONOMIKA

Více

2. kapitola: Ekonomie a ekonomika. Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte:

2. kapitola: Ekonomie a ekonomika. Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte: 2. kapitola: Ekonomie a ekonomika Studijní cíle. V této kapitole se seznámíte: s tím, že stát vždy vykonával hospodářské funkce s pojetím státu jako "nočního strážníka" a státu jako "lékaře u lože nemocného"

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko)

Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko) VIII. cvičení Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko) Nejsilnější hospodářskou velmocí zůstaly po druhé světové válce USA (v roce 1945 produkovaly

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Makroekonomie I. Saldo státního rozpočtu. Skutečné saldo státního rozpočtu. Saldo státního rozpočtu. Strukturální saldo rozpočtu

Makroekonomie I. Saldo státního rozpočtu. Skutečné saldo státního rozpočtu. Saldo státního rozpočtu. Strukturální saldo rozpočtu Saldo státního rozpočtu Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky skutečné = skutečné příjmy rozpočtu skutečné výdaje strukturální ekonomika pracuje na potenciálním produktu závisí na

Více

2 Hospodářská politika

2 Hospodářská politika V srpnu 2004 nastoupila k moci nová vláda, která ve svém programovém prohlášení potvrdila, že naváže na hospodářskou politiku předchozích vlád zaměřenou zejména na podporu hospodářského růstu, snižování

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Světové hospodářství

Světové hospodářství Světové hospodářství AAA a NIRA - USA zákony institucionalistů AAA 30. léta v USA zákon institucionalistů podpora zemědělců přes zvýšení agrárních cen ACQUIS - zákony, které by země měla změnit v rámci

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více