THE MULTI-ATTRIBUTE UTILITY APPROACH TO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THE MULTI-ATTRIBUTE UTILITY APPROACH TO"

Transkript

1 THE MULTI-ATTRIBUTE UTILITY APPROACH TO ASSESSING HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE Více parametrický užitkový přístup k hodnocení kvality života podmíněné zdravím Veronika Mezerová

2 OBSAH Kvalita ţivota (QOL) Více parametrický přístup k hodnocení HRQL Závěr

3 QUALITY OF LIFE (QOL) KVALITA ŢIVOTA Objektivní Hodnocení tělesného stavu Podmínky ţivota (není předmět výzkumu) Subjektivní Kognitivní funkce Wellbeing (pohoda) Hodnocení duševního stavu

4 KVALITA ŢIVOTA Fyzický stav Základní doména Psychický stav Psychologické aspekty Sociální stav Ekonomické aspekty Duchovní stav Spokojenost s léčbou Věk, pohlaví, vzdělání, rodina, víra, kultura

5 METODY HODNOCENÍ KVALITY ŢIVOTA Hodnotitel Zkratka Celý název APACHE II Acute Physiological and Chronic Health Evaluation System I. Druhá osoba PSI Symbolické vyjádření QoL Performance status index Symbolické vyjádření kvality ţivota Slovní vyjádření QoL Slovní vyjádření kvality ţivota DDRS Distress and Disability Rating Scale II. Sama daná osoba III. Kombinace I. a II. SWLS SEIQoL MANSA LSS Satisfaction with Life Scale Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life Manchester Short Assessment of Quality of Life Life Satisfaction Scale

6 METODY HODNOCENÍ KVALITY ŢIVOTA PSI - názor na celkový zdravotní stav LSS škála spokojenosti se životem

7 TYPY DOTAZNÍKU NA KVALITU ŢIVOTA Typ dotazníku Příklad Celý název Generické dotazníky Specifické dotazníky KPSS ADL SIP SF-36 NHP EuroQoL EQ-5D WHO QoL-100 MSQoL-54 KDQoLI EORTC QLQ C-30 Karnofsky Performance Status Scale Activities of Daily Living Sickness Impact Profile Short Form 36 Health Subject Questionnaire Nottingham Health Profile European Quality of Life Questionnaire Version EQ-5D World Health Organization Quality of Life Assessment Multiple Sclerosis Quality of Life Questionnaire 54 Kidney Disease Quality of Life Instrument European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Live Questionnaire

8 VÍCE PARAMETRICKÝ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ HRQL ČLÁNEK Účel HRQL: Popis zdravotního stavu Schopnost rozlišení skupin v místě a čase Cross-sectional analýzy Zhodnocení v průběhu času Prospektivní (výhledové) analýzy

9 HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE Aspekty Tělesné (Physical) Duševní (Mental) Společenské (Social) Definice: Kvalita ţivota podmíněná zdravím je hodnota přiřazená délce ţivota, změnám zdravotního stavu daných postiţením, funkčnímu stavu, vnímání a sociálním moţnostem, které jsou ovlivněny nemocí, zraněním, léčbou nebo politikou. Oceňování zdravotního stavu Zaloţené na preferencích (preference based) Měření uţitku (utility measures)

10 DVA HLAVNÍ PŘÍSTUPY MĚŘENÍ UTILITY Přímý přístup Pacient (popř. lékař) zodpoví dotaz týkající se názoru na zdravotní stav Konvenční škála je od 0.00 (stav blízký smrti nebo smrt) do 1.00 (perfektní stav) Př. VAS, SG, TTO Více parametrický přístup Respondent (pacient) sám posuzuje zdravotní stav Několik atributů, dimenzí

11 PŘÍMÉ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ UTILITY VAS Vizuálně analogová škála Time Trade-off Čas výměny Standard Gamble Standardní risk Vyţaduje posouzení preferencí vyškoleným profesionálním tazatelem

12 ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ UTILITY Respondenti vyplní dotazník Analytik vyčíslí skóre zdravotního stavu pomocí multi-attribute utility function Preference získané průzkumem pomocí 1 či více technik (VAS, SG, TTO) náhodného vzorku běţné populace společenské preference Existují 3 hlavní formy této funkce Lineárně aditivní Multiplikativní Multi-lineární

13 FORMY FUNKCE UTILITY 1. Lineárně aditivní Nejjednodušší forma Nejvíce omezujících předpokladů Nedovoluje ţádné vazby mezi atributy (slepota, ztráta sluchu) 2. Multiplikativní Přepokládá vzájemnou nezávislost atributů Dovoluje pouze 1 vazbu mezi atributy Atributy jsou buď preferences complements nebo preference substitutes 3. Multi-lineární Nejlepší forma, nejméně omezujících předpokladů Cílem je pouze 1 nezávislost atributů Dovoluje, aby rozdílné páry atributů (řeč, zrak a sluch) byly preference substitutes, jiné (řeč, emoce a myšlení) preference complements a nedostatek preference interactions pro další páry (řeč, sluch a bolest) Nejkomplikovanější odhad funkce

14 ODHAD FUNKCE UTILITY uj(xj) jedno-parametrická funkce utility pro atribut j u(x) utilita pro zdravotní stav x n počet prvků vektoru k a kj počet parametrů modelu n n 1. Lineárně aditivní funkce u x k ju j x j, kde k j j 1 j 1 2. Multiplikativní funkce u 3. Multi-lineární funkce 1 x 1 k 1 1, kde 1 k 1 n j k kk j u j u x j u n j 1 kk j x k1 1 x1... k12u1 x1 u 2 x2 k13u1 x1 u 3 x3 k u x u x u x..., kde všech k

15 VÍCE PARAMETRICKÁ MĚŘENÍ 3 nejčastěji pouţívané systémy: EuroQoL EQ-5D 5 atributů 3 úrovně (bez problémů, nějaké problémy, extrémní problémy) Health Utility Index (HUI) 3 verze (HUI1 nepouţívá se, HUI2, HUI3) HUI 3 má vysokou korelaci (0,88) přímo měřených skór a skór z multiplikativní funkce Quality of Well Being scale (QWB) Nejstarší systém Short form (SF-6D), př. SF-36 6 atributů Často lineárně aditivní forma funkce utility Atributy interpretovány jako preference complements Limitní počet atributů 7 ± 2 (udrţení aktivní pozornosti)

16 VÍCE PARAMETRICKÉ SYSTÉMY Název Atributy (počet úrovní) EQ-5D Pohyblivost (3), Samostatnost (3), Běţné aktivity (3), Bolest/Nepohodlí (3), Úzkost/Deprese (3) HUI2 Pohyblivost (5), Hmat (4), Emoce (5), Kognice (4), Samostatnost (4), Bolest/Nepohodlí (5), Plodnost (3) HUI3 Chůze (6), Zrak (6), Sluch (6), Řeč (5), Zručnost (6), Emoce (5), Kognice (5), Bolest/Nepohodlí (5) QWB Pohyblivost (3), Fyzické aktivity (3), Společenské aktivity (5), Příznaky/Sloţitější problémy (27) SF-6D Tělesné funkce (6), Omezení kvůli zdraví(4), Společenské funkce (5), Bolest (6), Duševní zdraví (5), Vitalita (5) Počet unikátních zdrav. stavů bezvědomí + smrt Funkce utility Modifikovaná lineárně aditivní fce (TTO) VB, US smrt Multiplikativní více parametrická fce (SG, VAS) Kanada smrt Multiplikativní více parametrická fce (SG, VAS) Kanada smrt Lineárně aditivní fce (VAS) US smrt Modifikovaná lineárně aditivní fce (SG) VB

17 ODHAD VÍCE PARAMETRICKÉ FUNKCE UTILITY 1. Statistická inference (regrese) 2. Model rozloţení (decomposed model) HUI Nejhorší stav jednoho atributu, ostatní normální váha atributů určení k (interaction term) Kladné k = preferences complements (HUI) tj. ztráta funkčnosti ve 2 atributech je horší než stejné ztráty v 1, ale ne tak hrozné jako součet 2 individuálních ztrát Záporné k = preferences substitutes Nulové k = funkce je lineárně aditivní

18 VLASTNOSTI A POROVNÁNÍ MĚŘENÍ Vlastnosti měření: Spolehlivost (reliability) Korelační koeficient mezi skóre získaným v jednom čase a v jiném, ICC 0.70 Platnost (validity, construct validity) Porovnání s tzv. zlatým standardem kritérium platnosti (neplatí pro HRQL) Posouzení konstrukce platnosti (specifické hypotézy, jak by se mělo chovat), nedá se pouţívat pro nové prostředí Citlivost (responsiveness) Detekce významné změny, porovnání velikosti změn Různá měření citlivosti podle volby směrodatné odchylky (sd) Hrozby překročení škály (floor a ceiling efekt), podceněný rozsah (např. u EQ-5D a SF-6D) Výklad (interpretation) Poukazuje na význam skór, zaloţen na zkušenosti, dostupnosti dat

19 KLINICKY DŮLEŢITÝ ROZDÍL (CCI) Tj. změna ve skóre Při velkém rozsahu výběru je změna o 0,001 pravděpodobně nesmyslná Celkově je u HUI2 a HUI3 povaţován za klinicky důleţitý rozdíl CCI 0,03 U EQ-5D vývojáři neposkytují informaci

20 APLIKACE Široké uplatnění v klinických a populačních studiích týkajících se zdraví Cross-sectional studie Výhledové (prospective) studie Měření výstupů v randomizovaných kontrolních klinických zkouškách (RCTs) Další výhledové studie vstupující do ekonomických hodnocení (CEA, souhrnná měření populační kvality zdraví)

21 PŘÍKLAD APLIKACE 1 EQ-5D, HUI2, HUI3 a SF-36 (SF-6D) Dotazníky pacienti 2 týdny po mrtvici Rozhovory během 1, 3, a 6 měsíců Zaznamenaný deficit (omezení) EQ-5D HUI2 HUI3 SF-36 Pohyblivost Samostatnost Běţné aktivity Úzkost/Deprese Pohyblivost Samostatnost Kognice Řeč Chůze Zručnost Emoce Tělesné funkce Omezení tělesné role Vitalita Společenská funkce Omezení emoční role Duševní zdraví Zaznamenané změny se v závislosti na dotaznících podstatně lišily (floor efekt u SF-6D)

22 PŘÍKLAD APLIKACE 2 HUI3 Dotazníky kaţdý měsíc po 1 rok Cost-utility analýza (CUA) výměny sinuvialní tekutiny v koleni s osteoartritidou 1. Hrazená péče (z počátku zlepšení, pak stabilní) 2. Hrazená péče + injekce (dramatické zlepšení, stabilizace) Nárůst v HRQL stál $CA 710 Pravidelný CU poměr byl získaných $CA / QALY relativně výhodné

23 BUDOUCÍ SMĚR EQ-5D přidání kognice Zvětšení významu v klinických aplikacích Zvýšení schopnosti rozlišit a zachytit změnu Pilotní studie týkající se schopnosti intenzivně zapojit tělesnou aktivitu a emoční odolnost rozdílný zájem (sloţité) Problémy s odhadem skórovací funkce (silné předpoklady x nízká pravdivost)

24 ZÁVĚR Více parametrická měření dávají Komplexní informace o zdravotním stavu Hodnotí a popisují zdravotní stav Široké porovnání skupin v čase Pouţité k vytvoření QALY pro CU a CE analýzy Stále se vyvíjí Existují nezodpovězené otázky Které atributy vybrat? Kolik úrovní? Jaký přístup přímý x nepřímý? Jaká forma funkce utility? Politicky významné informace ohledně zdravotního stavu, podrobnější

25 DĚKUJI ZA POZORNOST

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. Diplomová práce. Bc. Blanka Drexlerová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. Diplomová práce. Bc. Blanka Drexlerová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Blanka Drexlerová Kvalita ţivota pacientů s jaterní cirhózou sledovaných ve FNOL Olomouc 2014 Vedoucí

Více

Disabilita - problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace

Disabilita - problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Škola veřejného zdravotnictví Ruská 85, 100 05 Praha 10 Disabilita - problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace Vypracovala: MUDr.

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIII ÚNOR 2004 ČÍSLO 1 MOŽNOSTI VČASNÉ DETEKCE NEFROPATIÍ U SYSTÉMOVÝCH CHOROB POJIVA 1 Miroslav BRNDIAR, 1 Jaroslav KAČEROVSKÝ, 2 Petr BRADNA, 1 Ladislav JEBAVÝ, 1

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kvalita života nemocných po totální laryngektomii Mgr. Eva Baudyšová Diplomová práce 2008 2 3 SOUHRN Diplomová práce se zabývá ovlivněním kvality života

Více

Technická univerzita v Liberci KVALITA ŽIVOTA V DOMOVĚ PRO SENIORY THE QUALITY OF LIFE AT HOME FOR THE ELDERLY

Technická univerzita v Liberci KVALITA ŽIVOTA V DOMOVĚ PRO SENIORY THE QUALITY OF LIFE AT HOME FOR THE ELDERLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální pracovník

Více

Key words: quality of life - transplantation of haemopoietic cells - quality of life questionnaires

Key words: quality of life - transplantation of haemopoietic cells - quality of life questionnaires KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI KRVETVORNÝCH BUNĚK: TRANSVERZÁLNÍ, RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Quality of life of patients after transplantation of haemopoietic cells: transversal, retrospective study

Více

Bužgová R, Hajnová E, Feltl D, Stolička M. Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci

Bužgová R, Hajnová E, Feltl D, Stolička M. Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci původní práce Radka Bužgová 1 Erika Hajnová 1,2 David Feltl 2,3 Milan Stolička 1,4 1 Ústav ošetřovatelství a porodní

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Neurologická klinika Pavel Martínek Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi Assessment of activities of daily living in

Více

Jak zjišťovat kvalitu života u pacientů s demencí?

Jak zjišťovat kvalitu života u pacientů s demencí? Přehledová práce Jak zjišťovat kvalitu života u pacientů s demencí? Jak zjišťovat kvalitu života u pacientů s demencí? MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D. Abstrakt Výzkum kvality života u pacientů s demencí nabývá

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI: Doc.

Více

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím bakalářská práce

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory provozovaných Oblastní charitou Uherský Brod. Bc. Vladimíra Suchánková (roz.

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory provozovaných Oblastní charitou Uherský Brod. Bc. Vladimíra Suchánková (roz. Kvalita života seniorů v domovech pro seniory provozovaných Oblastní charitou Uherský Brod Bc. Vladimíra Suchánková (roz. Beníčková) Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na problematiku

Více

Sešit 3 Analýza potřeb

Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3. Analýza potřeb 1 Světová zdravotnická organizace, 2000 WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace UNDCP United Nations International Drug Control Programme

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY NEZAMĚSTNANOSTI

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY NEZAMĚSTNANOSTI ZDRAVOTNÍ ASPEKTY NEZAMĚSTNANOSTI Malindová Kateřina Abstrakt Placené zaměstnání se v naší společnosti stalo důleţitou součástí osobní identity, neboť uspokojuje potřebu finančního příjmu, umoţňuje společenský

Více

STUDIUM VLIVU REMINISCENÈNÍ TERAPIE NA KVALITU IVOTA SENIORÙ VYU ITÍ KVANTITATIVNÍCH A KVALITATIVNÍCH METOD

STUDIUM VLIVU REMINISCENÈNÍ TERAPIE NA KVALITU IVOTA SENIORÙ VYU ITÍ KVANTITATIVNÍCH A KVALITATIVNÍCH METOD STUDIUM VLIVU REMINISCENÈNÍ TERAPIE NA KVALITU IVOTA SENIORÙ VYU ITÍ KVANTITATIVNÍCH A KVALITATIVNÍCH METOD H. JANEÈKOVÁ, I. HOLMEROVÁ, H. VAÒKOVÁ, E. DRAGOMIRECKÁ SOUHRN Výzkumný projekt Vliv reminiscenční

Více

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení Péče o duševní zdraví Metody hodnocení CAN: Camberwellské hodnocení potřeb 2. vydání Václava Probstová Pavla Šelepová Eva Dragomirecká Hynek Kalvoda Gabriela Sochorová Ondřej Pěč Manuál CAN: Camberwellské

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

Dysport Bulletin. Be you

Dysport Bulletin. Be you číslo 2 Duben 2013 Dysport Bulletin Be you Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta Bakalářská práce The quality of life of patients with chronic fatigue syndrome Vedoucí práce: RNDr. Jana Leontovyčová, CSc. Autor: Petra Jansová Praha

Více

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života*

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života* Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života* LUCIE VIDOVIĆOVÁ, MARCELA PETROVÁ KAFKOVÁ** Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Activities of Seniors

Více

AUTONOMIE Z POHLEDU SENIORŮ AUTONOMY FROM THE PERSPECTIVE OF SENIORS. Zuzana Truhlářová, Alena Vosečková

AUTONOMIE Z POHLEDU SENIORŮ AUTONOMY FROM THE PERSPECTIVE OF SENIORS. Zuzana Truhlářová, Alena Vosečková AUTONOMIE Z POHLEDU SENIORŮ AUTONOMY FROM THE PERSPECTIVE OF SENIORS Zuzana Truhlářová, Alena Vosečková Abstract: Personal autonomy and respect for personal autonomy is the right of every human being in

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA HODNOCENÍ NUTRIČNÍHO PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Štajnochrová Autor: Veronika Volavá Obor: Nutriční terapeut Brno, květen

Více

Marketingový výzkum. RNDr. Ludvík Čichovský, CSc,MBA ludvik.cichovsky@vsem.cz VŠEM 2012

Marketingový výzkum. RNDr. Ludvík Čichovský, CSc,MBA ludvik.cichovsky@vsem.cz VŠEM 2012 Marketingový výzkum RNDr. Ludvík Čichovský, CSc,MBA ludvik.cichovsky@vsem.cz VŠEM 2012 Literatura: Čichovský L. (2010): Marketingový výzkum, VŠEM (vybrané kapitoly) Čichovský L. (2010): Prezentace Marketingový

Více