Daňový subjekt a jeho reakce na změny daňových zákonů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový subjekt a jeho reakce na změny daňových zákonů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Daňový subjekt a jeho reakce na změny daňových zákonů Bakalářská práce Autor: Milena Nováková Ekonomie a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Miluše Korbelová Praha Duben

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Milena Nováková 2

3 Poděkování Děkuji paní Ing. Miluši Korbelové za odborné vedení práce, za její vstřícnost a ochotu, za čas, který mi při konzultacích věnovala, a za její cenné rady. Dále děkuji Panu Ing. Indráčkovi a panu Ing. Semerádovi za umožnění nahlédnout do interních materiálů a pracovníkům Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu za vstřícný přístup a ochotné zodpovězení dotazů. 3

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu legislativních změn na chování daňových subjektů v České republice. Dopady daňového břemene jsou zkoumány u spotřební daně z minerálních olejů, konkrétně u automobilového benzínu a motorové nafty. Práce se zabývá reakcí spotřebitelů na zvýšení cen pohonných hmot, na kterém se částečně podílí zvýšení sazby spotřební daně na palivo určené pro dopravu, a to jak obyvatel a podnikatelů operujících na území České republiky, tak společností zajišťujících mezinárodní přepravu. Zvláštní pozornost pak věnuje aktivitám některých provozovatelů čerpacích stanic a dodavatelů pohonných hmot, jejichž důsledkem jsou daňové úniky, které znevýhodňují poctivé podnikatelské subjekty a stát připravují o výnos z nepřímých daní. Zjištění bakalářské práce dávají možnost navrhnout následnou úpravu sazeb spotřebních daní v návaznosti na sazby v Evropské unii. Klíčová slova: daň, daňový subjekt, spotřební daň z minerálních olejů, daň z přidané hodnoty, daňové úniky, sazba daně, pohonné hmoty Annotation The bacalory is focused on analysis of the influence on the taxpayer behaviour by tax law changes in the Czech Republic. The impact of the tax burden is set by excise duty on mineral oils in concrete on unleaded petrol and gas oil. The theses deal with the reaktion on fuel price increase in the period of the change in the excise duties rates. The consequenses of the high rates take all groups of business and citizens, also international transport companies. The tax evasions favor deceitful entrepreneurs and cause that the state loses revenues from indirect taxes.the result of the thesis enable to set the possibility of the recommendation for the future development of excises duties rates continuig the rates in the European Union. Key words tax, taxpayer, excise duty on mineral oils, value- added tax, VAT Fraud, tax rate, car fuel 4

5 Obsah Úvod Vývoj cen pohonných hmot na českém trhu Metody zpracování Základní pojmy Daň Daňový subjekt Daně přímé a nepřímé Daně ze spotřeby Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Dopady spotřební daně na spotřebitele pohonných hmot a reakce spotřebitelů na vyšší ceny Dopady spotřební daně na obyvatelstvo, domácnosti a podnikatele Alternativní paliva a možnosti jejich využití Dopady spotřební daně pohonných hmot na dopravce Vliv zvýšené spotřební daně na prodej a obchodování provozovatelů čerpacích stanic Dopad výše spotřební daně a daně z přidané hodnoty na dodavatele pohonných hmot Reakce některých dodavatelů pohonných hmot a provozovatelů čerpacích stanic na změnu spotřební daně a DPH, daňové úniky Daňové podvody a daňové úniky Přínos zvýšení spotřební daně státu Návrh řešení ke zlepšení situace pro daňové subjekty i pro stát Snížení spotřební daně Zavedení pružné plovoucí sazby spotřební daně Zavedení profesionální nafty Závěr Seznam použité literatury Tištěné monografie Články v tištěných periodikách Dizertační a diplomové práce Příspěvek ve sborníku Zákony, směrnice

6 Rozhovor v TV Elektronické dokumenty Přednášky, konference Seznam grafů Seznam tabulek

7 Úvod Od 1. ledna 2010 byla novelizací zákona o spotřebních daních zvýšena sazba spotřební daně na pohonné hmoty o jednu korunu na litr paliva. V současné době činí sazba spotřební daně na jeden litr automobilového benzínu 12,84 Kč a na jeden litr motorové nafty 10,95 Kč, čímž se Česká republika umístila na jednom z předních míst v Evropě v pořadí států s nejvyšším zdaněním spotřeby motorové nafty. Zvýšení spotřební daně se projevilo na ceně pohonných hmot, zvláště když došlo od 1. ledna 2010 k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty a tím ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod z 19 % na 20%. Změna těchto dvou daňových zákonů má výrazný vliv na cenu pohonných hmot a tím dopadá nejen na spotřebitele obyvatelstvo, podnikatele, dopravce, ale i na provozovatele čerpacích stanic a dodavatele pohonných hmot. Jediný, kdo z těchto dvou zákonů profituje, je stát, neboť ten má příjem jistý. Zvýšení DPH má minimální vliv na cenu paliva pro autodopravce, protože ti jsou většinou registrováni jako plátci DPH a tudíž mají nárok na odpočet, ale značný dopad má na cenu pro obyvatelstvo, domácnosti a uživatele, kteří nejsou plátci DPH. Vysoká cena nafty v důsledku vysoké spotřební daně zvyšuje inflaci a brzdí růst hrubého domácího produktu. Současné ceny pohonných hmot nemají v České republice obdoby, druhým rokem rostou přibližně o deset až dvanáct procent, nafta, která je pro ekonomiku rozhodující, zdražila během roku o čtyři koruny a nikdo nedokáže odhadnout, jak se ceny budou vyvíjet nadále. Na čerpacích stanicích pohonných hmot dochází stále častěji k vyjadřování nespokojenosti s výší ceny paliva, ke slovnímu napadání pracovníků čerpacích stanic mylně považovaných za viníky vysoké ceny benzínu a nafty, což je ještě podporováno a rozdmýcháváno médii. Spotřební daň je pouze jednou z položek tvořících cenu motorového paliva, na výslednou sumu mají vliv ještě další faktory, z nichž nejvýznamnější je cena na rotterdamské burze. Daňové subjekty mají snahu se platbě zvýšené daně vyhnout, ať už legálně omezením spotřeby, vyhledáváním dodavatelů za nižší ceny, nahrazováním pohonných hmot zatížených vysokou spotřební daní alternativními palivy, nebo nelegálně, dodavatelé například pančováním pohonných hmot nebo nezákonným dovozem a nepřiznáním daně a spotřebitelé vědomým nakupováním těchto protizákonně dodaných pohonných hmot. Tato práce se zaměří na analýzu dopadu zvýšené spotřební daně u pohonných hmot na změnu chování spotřebitelů, prodejců a dodavatelů pohonných hmot a na přínos zvýšené spotřební daně pro stát. 7

8 1. Vývoj cen pohonných hmot na českém trhu Ceny pohonných hmot se již třetím rokem šplhají nahoru a jejich růst se nezastavuje. V první polovině dubna 2012 dosáhla průměrná suma za jeden litr benzínu rekordu korun za litr, což je téměř o tři koruny více než na začátku roku, nafta zdražovala pomaleji, přibližně o 1,30 Kč. Při porovnání nynějších cen paliv s cenami v roce 2009 se projevuje výrazný rozdíl: v lednu 2009 stál litr benzínu průměrně 24,50, jeho cena tedy vzrostla o více než třináct korun. Vysoké ceny za pohonné hmoty platí nejen zákazníci u českých čerpacích stanic, ale náklady na pohonné hmoty rostou i v okolních státech. V dubnu 2012 se dal benzín pořídit přibližně o třicet haléřů za litr levněji v Rakousku, výhodněji v Polsku, kde benzín i nafta stály v přepočtu na české koruny průměrně Kč, na Slovensku se ceny šplhaly ke čtyřiceti korunám za litr a nejdráže bylo z okolních zemí v Německu, tam řidiči tankovali v průměru za 41 korun. Cenu pohonných hmot určuje několik faktorů. Z globálního hlediska jsou to náklady na těžbu ropy a především její cena na světových trzích ovlivňovaná poptávkou, zásobami a v poslední době situací v Iránu. V případě propuknutí válečného konfliktu v Iránu hrozí, že by se barel ropy mohl vyšplhat až nad 140 dolarů oproti nynějším 122 (cena barelu ropy Brent v únoru 2012), což by podle Petra Čermáka, analytika společnosti Colloseum mohlo zvýšit litr benzínu až na čtyřicet korun. 1 Na cenu ropy reaguje rotterdamská burza, která určuje cenu benzínu a nafty v západní a střední Evropě. Z cen obchodovaných na burze se vypočítávají ceny pohonných hmot. Od začátku roku 2012 do konce března vzrostla cena benzínu na komoditní burze v Rotterdamu téměř o 250 dolarů za tunu na 1200 USD. Nafta podražila o něco méně, na konci prvního čtvrtletí roku 2012 stála jedna tuna nafty přibližně 1040 amerických dolarů. Sumu, za jakou se nakupují pohonné hmoty, určuje i kurs české koruny vůči americkému dolaru. Vliv na cenu má i vzdálenost rafinerie od pobřeží, tzv. inland prémie, kde je zohledněna doprava suroviny do vnitrozemí. Ta se pohybuje mezi padesáti až sedmdesáti dolary za tunu. Čím dále od pobřeží, kde je možno získávat ropu přímo z tankerů, tím výše může cena základní suroviny růst. České čerpací stanice nakupují pohonné hmoty v rafineriích v České republice nebo v sousedních státech. Cena pohonných hmot bez daní se v západní a střední Evropě liší minimálně, rozdíl způsobuje právě položka za dopravu. Pohonné hmoty jsou v jednotlivých státech zatíženy odlišnou sazbou spotřební daně, která má výrazný vliv na cenu benzínu a nafty. K součtu ceny za naftu a benzín na rotterdamské burze a spotřební daně v dané zemi je ještě nutno 1 ČERMÁK, P. Interview. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 23. února 2012, 23:06. Dostupné z levize.cz/ct24/ekonomika/ pohonne-hmoty-v-cesku-nebyly-nikdy-tak-drahe /. 8

9 připočítat DPH. Zatímco daň spotřební je fixní, daň z přidané hodnoty se mění, v současné době zvyšuje cenu pohonných hmot o dvacet procent. Poslední faktor, který určuje cenu paliva je marže čerpacích stanic, která v sobě zahrnuje i dopravu na čerpací stanici z rafinerie. 2. Metody zpracování V bakalářské, práci jsou použity metody deskripce, pozorování, rozhovorů, analýzy, syntézy, indukce, komparace, definice. Tyto jednotlivé metody byly vzájemně kombinovány a doplňovány. Metodou deskripce byly popsány jednotlivé zjištěné a vypozorované skutečnosti a jejich vztahy, souvislosti, návaznost a důsledky. Pozorování a rozhovory byly používány soustavně při získávání informací z primárních zdrojů, při zjišťování cen pohonných hmot v různých částech České republiky a v některých evropských zemích, rozhovory byly vedeny s majiteli, nájemci, zaměstnanci a zákazníky čerpacích stanic, majitelů automobilů a autoservisů, majiteli a vedoucími pracovníky dopravních společností a odborníky z oblasti petrolejářského průmyslu. Metoda analýzy byla využívána při objektivním a systematickém zkoumání daňového dopadu na subjekty. Pomocí syntézy byly závěry z rozborů jednotlivých prvků a jevů. Metodou indukce bylo postupováno při sběru jednotlivých dat týkajících se údajů o množství nakoupených a prodaných pohonných hmot od jejich deskripce a komparace až po zevšeobecnění. Metodou komparace byly porovnávány prodeje pohonných hmot v různých částech České republiky, ve velkých městech, ve vnitrozemí, na venkově, v pohraničí. Použitím definice byly vysvětleny některé pojmy a zkratky. Informace byly čerpány i ze sekundárních zdrojů z odborné literatury, článků v oborových magazínech, na přednáškách, konferencích, z rozhovorů s odborníky, na webových stránkách různých institucí, z denního tisku a dalších médií. 9

10 3. Základní pojmy 3.1 Daň Od 1. ledna 2011 vešel v platnost zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, kterým byl nahrazen zákon o správě daní a poplatků. Tento zákon upravuje postup při správě daní a práva a povinnosti daňových subjektů a jelikož předmětem správy daní jsou podle tohoto zákona daně, definuje zákon daň i daňový subjekt. Daní je podle 2 odst. 3 písm. a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek. Podrobněji definuje daň Květa Kubátová: Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. 2 Neúčelovost znamená, že vybraná daň není určena k financování konkrétního výdaje nebo projektu, ale že je součástí příjmů veřejného rozpočtu a z tohoto rozpočtu jsou posléze financovány různé veřejné potřeby, proto je prvotní funkcí daně fiskální funkce, to znamená schopnost naplnit veřejný rozpočet. 3 To, že je daň neekvivalentní znamená, že ten, kdo daň platí, nemá nárok na protislužbu v hodnotě daně, kterou zaplatil. 3.2 Daňový subjekt Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně. 4 Na pojem daňový subjekt byl zaveden dvojí pohled a to subjekt evidovaný v agendách správců daní a subjekt ekonomicky aktivní ve sledovaném období. Evidovaný počet daňových subjektů lze interpretovat jako víceméně reálný počet subjektů spravovaných správcem daně. Daňový subjekt je podle zákona osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. 5 Daňové subjekty rozlišujeme na poplatníky a plátce podle toho, zda daň pouze odvádí, aniž by jí byl 2 KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika.5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém , aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a. s., 2010, s ČESKÁ REPUBLIKA. 20 odst. 1 zákona č. 280 ze dne 22. července 2009 Sb. daňového řádu. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 87, s Dostupný také z 5 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém , aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a. s., 2010, s

11 zatížen, nebo zda daňové břemeno nese a zároveň daň platí. Za aktivní počet daňových subjektů lze považovat počet skutečně aktivních daňových subjektů v sledovaném období. 6 Poplatník je daňový subjekt, jehož předmět (zejména příjem nebo majetek) je dani podroben. 7 Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností. 8 Tabulka č. 1: Účastníci daňového řízení. Zdroj:VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém , aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a. s., 2010, s ČESKÁ REPUBLIKA.MINISTERSTVO FINANCÍ. Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2010.č. j. 25/46 603/ s. 35. Dostupné z 7 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém , aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a. s., 2010, s VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém , aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a. s., 2010, s

12 Poplatník je tedy ten, kdo je daní zatížen a kdo ji zpravidla také sám platí, nepřenáší ji na jiný subjekt, pokud ji nezahrne do ceny svých služeb a tím ji pak nepřenese na zákazníka, např. majitel taxíku platí silniční daň a náklady na daň zahrne do ceny jízdného a tak přenese tuto částku na cestující. Naopak u plátce daně se už předem počítá s tím, že odvede daň vybranou od jiných subjektů tak, že tuto daň zahrne do ceny svých produktů a tudíž ji přenese na jiné subjekty. Plátce odvádí státu daně ze spotřeby (spotřební daň, DPH, clo), které zahrnuté do cen zaplatili poplatníci. Daňový subjekt, ať poplatník nebo plátce, je jedním ze základních účastníků daňového řízení. 9 Ten jedná s druhým účastníkem daňového řízení správcem daně. Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní 10 Daňový subjekt nemusí jednat se správcem daně osobně, může být zastupován svým zástupcem. Při daňovém řízení mohou vystupovat i třetí osoby, například svědci, soudní znalci, tlumočníci. I tyto třetí osoby jsou účastníky daňového řízení. Účastníci daňového řízení provádějí úkony, jejichž soubor chápeme jako správu daní. 11 Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém , aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a. s., 2010, s ČESKÁ REPUBLIKA. 10 odst. 1 zákona č. 280 ze dne 22. července 2009 Sb. daňového řádu. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 87, s Dostupný také z 11 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém , aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a. s., 2010, s ČESKÁ REPUBLIKA. 1 odst. 2 zákona č. 280 ze dne 22. července 2009 Sb. daňového řádu. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 87, s Dostupný také z 12

13 3.3 Daně přímé a nepřímé Z hlediska daňového subjektu rozdělujeme daně na daně přímé a nepřímé. Daně přímé platí poplatníci jako daně z příjmů a majetkové daně, poplatník a plátce je u přímých daní tentýž subjekt. Přímé daně jsou adresné, poplatníkem citlivěji vnímány než daně nepřímé, které platí poplatníci v ceně produktů i plátci, kteří tuto daň vybranou od poplatníků odevzdávají finančnímu úřadu. U daní nepřímých plátce není tatáž osoba, na niž daň dopadá. Charakteristiku daňového systému a význam jednotlivých daní pro státní rozpočet může poskytnout daňový mix, který znázorňuje podíl jednotlivých typů daní na celkovém daňovém výnosu státu. Graf č. 1: Daňový mix Zdroj: PETR, J. Analýza daňové politiky v České republice. Diplomová práce. Pardubice 2011.Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. s

14 Z grafu je patrné, že klesá podíl daní z příjmů, roste podíl daní ze spotřeby. Je pro to jednoduché vysvětlení. Daně ze spotřeby jsou daněmi nepřímými, platí se z prodeje zboží. Pro stát je snazší je zvyšovat a vybírat než daně přímé, protože jsou pro daňové subjekty snesitelnější než daně přímé. 13 Poplatník si více uvědomuje placení daní přímých než daní nepřímých. 3.4 Daně ze spotřeby Vzhledem k tomu, že se tato práce pokouší zaznamenat reakce daňových subjektů na zvyšování sazeb DPH a spotřební daně z minerálních olejů, bude se nadále zabývat pouze daněmi nepřímými. Mezi nepřímé daně patří především daň z přidané hodnoty a daně spotřební. Jedná se o jedny z historicky nejstarších daní. Tyto daně byly původně zaměřeny na zisky obchodníků, ale protože se postupně přesouvaly do cen zboží, staly se jejich faktickými plátci spotřebitelé. 14 V současnosti se dá vypozorovat tendence k přesouvání daňového zatížení od zřejmých přímých daní k nenápadnějším nepřímým daním Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je všeobecnou daní ze spotřeby. Podléhá jí zboží i služby. Je povinnou daní v Evropské unii. Pojem přidaná hodnota znamená, že daň je vybírána na každém stupni zpracování produktu, ale ne z celého obratu, nýbrž jen z toho, co bylo na daném stupni přidáno, tedy z nové hodnoty. Tím, že dochází k řetězení plátců, se snižuje možnost daňových úniků, neboť všichni plátci mají zájem prokázat, že daň zaplatili, aby si mohli uplatnit odpočet daně. 15 Daň z přidané hodnoty je vyměřována z peněžní hodnoty zboží. Většina evropských zemí má dvě sazby DPH základní a sníženou, aby se předešlo dopadu daně na méně majetné vrstvy obyvatel. Z toho důvodu je na objekty základní potřeby uvalena tzv. snížená sazba, například na potraviny. 13 HOLMAN,R. Ekonomie. 3., aktualizované vydání. Praha: C H Beck, 2002, s KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika.5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s

15 3.4.2 Spotřební daně Spotřební daně neboli akcízy (původ slova akcíz byl odvozen z anglického výrazu excese duty = spotřební daň) byly významným zdrojem státního rozpočtu už v dávné minulosti, patří mezi nejstarší daně. Spotřební daně jsou daně selektivní, je jimi cíleně zatěžována určitá skupina výrobků. Selektivní spotřební daně bývají uvalovány na zboží s nízkou elasticitou poptávky, a tudíž se stávají významným přínosem státního rozpočtu. Plní tedy funkci fiskální a zároveň funkci stabilizační, neboť stát uvaluje tyto daně na výrobky těžko nahraditelné jinými, a proto může snadno předvídat, kolik peněz do státní pokladny přinesou. Navíc zboží, které podléhá spotřební dani, bývá většinou zařazeno do zvýšené sazby daně z přidané hodnoty, a to v současnosti znamená, že stát získá dalších dvacet procent z tohoto zboží navíc. Základem daně je určitá fyzická jednotka, proto jsou chápány jako daně jednotkové. Na území Evropské unie jsou spotřební daně harmonizovány, je pevně stanoveno, které produkty spotřební dani povinně podléhají a které jsou od této daně osvobozeny. Pro jednotlivé skupiny zboží jsou stanoveny minimální sazby spotřební daně. Jsou vypracovány směrnice, které určují povinnost daň přiznat a zaplatit, aby se předešlo daňovým únikům. Jelikož se sazba spotřební daně u jednotlivých vybraných skupin výrobků liší stát od státu v Evropské unii, uplatňuje se princip zdanění v zemích spotřeby, to znamená, že daň se platí v zemi, kde je zboží prodáno poslednímu zákazníkovi. Spotřební daní je zatíženo pět skupin výrobků minerální oleje, tabákové výrobky, pivo, víno a meziprodukty, líh. Důvodem uvalování spotřební daně na tyto skupiny výrobků má být jejich výchovná funkce - odradit lidi od škodlivých návyků kouření, konzumace alkoholu, ale ve skutečnosti by bylo pro stát velice svízelné, kdyby lidé přestali kupovat tabákové výrobky a konzumovat alkohol, neboť by se výrazně snížil příjem do státní pokladny. Spotřební daň je vybírána z jednotky zboží, např. z litru benzínu, vína nebo krabičky cigaret. Největší podíl na příjmu do státního rozpočtu přináší státu daň z minerálních olejů, kolem 60 procent. Přibližně jedna desetina této částky připadne Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Sotva někdo podezírá stát, že by vysokou sazbou spotřební daně na minerální oleje sledoval její regulační funkci, protože spotřeba minerálních olejů v dopravě škodí životnímu prostředí a tudíž by se měla omezit. Zde stát sleduje jediný cíl maximální přínos do rozpočtu. Protože při obchodování s minerálními oleji dochází velice často k daňovým únikům, snaží se stát omezovat daňové úniky barvením minerálních olejů (např. motorové nafty nažluto, automobilové benzíny namodro). Dalším významným přínosem do státního rozpočtu je daň z tabákových výrobků, která tvoří přibližně jednu třetinu výnosu ze spotřebních daní. Na rozdíl od DPH vzniká povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň při uvedení zboží do volného daňového oběhu na daňovém území 15

16 České republiky a při dalších činnostech uvedených v 9 zákona o spotřebních daních, platí se tedy jednorázově. Je však rozdíl mezi vznikem povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit a mezi vznikem daňové povinnosti. Daňová povinnost je výše daně, kterou je nutno přiznat a zaplatit, vzniká v okamžiku výroby nebo dovozu. V období mezi těmito dvěma fázemi se zboží nachází v režimu podmíněného osvobození od daně a je umístěno v daňovém skladu, kde podléhá daňovému dohledu, který vykonávají celní orgány. Daňový sklad je objekt (prostorově ohraničené místo), ve kterém se vybrané výrobky vyrábějí, zpracovávají, skladují, přijímají nebo odesílají. Je zabezpečen proti daňovým únikům. 16 Provozovatelé daňových skladů jsou plátci spotřebních daní. Dále jsou plátci spotřební daně oprávnění příjemci, oprávnění odesílatelé nebo výrobci, jimž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu, a další právnické nebo fyzické osoby vyjmenované v 4 zákona o spotřebních daních. Plátce spotřební daně je povinen zahrnout daň do ceny produktu. Spotřební daně jsou ale součástí základu pro výpočet DPH, tudíž kupující platí ještě další daň z daně. Výši spotřební daně tvoří součin základu daně a příslušné sazby pro vybraný výrobek. Graf č. 2: Spotřební daně Zdroj: DANIELOVÁ. J. Boj proti páchání daňových deliktů při dovozu, distribuci a skladování minerálních olejů. Petrolsummit 11, Praha, Dostupnéz 16 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém , aktualizované vydání. Praha: 1. VOX a. s., 2010, s

17 Tabulka č.2: Podíl výnosu jednotlivých spotřebních daní Rok 2011 % Produkty 81,4 60,3 minerální oleje 6,5 4,8 líh 4,3 3,2 pivo 0,3 0,2 víno 42,5 31,5 tabák Zdroj: DANIELOVÁ. J. Boj proti páchání daňových deliktů při dovozu, distribuci a skladování minerálních olejů. Petrolsummit 11, Praha, Dostupnéz Spotřební daň se státu velice snadno vybírá, protože je uvalena na takové zboží, jež nemohou spotřebitelé lehce nahradit substituovat. Těžko nahradí alkohol, tabák nebo pohonné hmoty jiným druhem zboží. Při zvýšení ceny se sníží poptávka po zboží a spotřebitelé se snaží nahradit toto zboží jiným zbožím nebo se pořizování tohoto daňově nadměrně zatíženého zboží vyhnout. Vzniká tzv. substituční efekt, který je tím vyšší, čím vyšší je daň. 17 Pokud zvýšení ceny produktu vede k poklesu výdajů spotřebitele na toto zboží, hovoříme o pružné neboli elastické poptávce. Pokud však zvýšení ceny vede k růstu výdajů za daný produkt, hovoříme o poptávce neelastické. 18 Čím je poptávka elastičtější, tím větší část daně nese prodávající, čím je poptávka méně elastická, tím větší část daně nese kupující. 19 Na elasticitu poptávky má vliv to, jak jsou jednotlivé druhy zboží nahraditelné. Pokud je možné snadno jeden druh zboží nahradit jiným, jedná se o poptávku elastickou, ale u některých druhů zboží je velice obtížné je nahradit jinými druhy zboží, pak se bude jednat o poptávku neelastickou Spotřební daň z minerálních olejů Základem spotřební daně z minerálních olejů je množství minerálních olejů vyjádřené v 1000 litrech při teplotě 15 stupňů Celsia kromě těžkých topných olejů a zkapalněných ropných plynů, u nichž je základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti. Pro výpočet daně je rozhodující množství minerálních olejů okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Vypočtené množství minerálních olejů, u kterých vznikla daňová povinnost, se 17 KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika.5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s HOLMAN,R. Ekonomie. 3., aktualizované vydání. Praha: C H Beck, 2002, s KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika.5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s

18 zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 20 Sazbu spotřební daně z minerálních olejů udává 48 zákona 353/2003.Tato práce se bude zabývat dvěma skupinami minerálních olejů: středními oleji a těžkými plynovými oleji se sazbou ,- Kč/1000 l, z nichž je nejvýznamnější pro výběr spotřební daně motorová nafta, a motorovými benzíny zdaňovanými sazbou Kč/1000 l. Motorová nafta a motorový benzín jsou nejčastěji používané pohonné hmoty pro dopravu. 4. Dopady spotřební daně na spotřebitele pohonných hmot a reakce spotřebitelů na vyšší ceny Nejvýznamnější skupinou spotřebitelů pohonných hmot, přesněji motorové nafty, jsou dopravci zajišťující přepravu osob a nákladu. Spotřebovávají kolem 60% konečné spotřeby motorové nafty v České republice a tím se podílejí i na větší části výnosů spotřební daně z motorové nafty pro stát. Nezanedbatelnou skupinou spotřebitelů jsou osoby podnikající v zemědělství a lesnictví a nejmenší skupinu spotřebitelů tvoří obyvatelstvo a domácnosti. 21 Pokud se zvýší cena pohonných hmot, zvýší se i výdaje spotřebitelů za tuto komoditu, neboť jen velmi těžko ne-li vůbec naleznou vhodný substitut. Pohonné hmoty jsou těžko nahraditelné a tudíž poptávka na trhu s pohonnými hmotami je do značné míry neelastická. Pohonné hmoty jsou těžko nahraditelné jiným substitutem v krátkém časovém období. Proto je poptávka v krátkém období méně elastická než v období dlouhém. Elasticita poptávky se mění v čase. Pokud spotřebitelé nemohou pohonné hmoty nahradit jiným substitutem, musí za ně vydat vyšší částky. Velikost daňového výnosu tedy zaplatí spotřebitelé. O co se zvýší výnosy státního rozpočtu, o to se sníží koupěschopnost spotřebitelů ČESKÁ REPUBLIKA. 47, odst. 1, 2, 3 zákona č. 353 ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2003, částka 118, s Dostupný také z 21 ŠEVČÍK, M., ROD, A. Spotřební daň v České republice když více znamená méně. Praha: Ekonomia, 2010, s ŠEVČÍK, M., ROD, A. Spotřební daň v České republice když více znamená méně. Praha: Ekonomia, 2010, s

19 4.1 Dopady spotřební daně na obyvatelstvo, domácnosti a podnikatele Na spotřebitele dopadá výše spotřební daně přímo i nepřímo. Přímo zvýšením výdajů za pohonné hmoty a tudíž snížením možností pořídit si za svůj příjem jiné statky, nepřímo zvyšováním cen za zboží a služby, neboť někteří podnikatelé promítají zvýšení vstupů do konečných produktů. Tyto možnosti jsou však v konkurenčním prostředí velmi omezené, a tak se výše spotřební daně projevuje spíše ve snížených maržích podnikatelů, což má za následek nižší odvody ze zisku. Nejméně elastická je poptávka po automobilovém benzínu, neboť pro tento produkt se těžko nahrazuje substitutem. Následkem vysoké ceny benzínu klesají disponibilní výdaje domácností. Mnozí lidé přestali nakupovat nepotřebné věci, omezili jízdu automobily i jednostopými motorovými vozidly, obrátili se na málo důvěryhodné čerpací stanice, které prodávají palivo za extrémně nízké ceny nebo dojíždějí za čerpáním do okolních států v pohraničních oblastech. Výhodné bylo například v roce 2011 čerpání paliva v Polsku, pokud nebyli motoristé přistiženi příslušníky celní správy. Celníci prováděli denně kontroly na silnicích a pokud přistihli motoristy, jak převážejí v kanystrech více než dvacet litrů, doměřili jim spotřební daň za nadlimit. Podle 4 odst. 5) zákona o spotřební dani se smí přivážet pro osobní spotřebu kromě plné nádrže vozidla maximálně dvacet litrů pohonné hmoty v kanystru. (Na základě vlastního šetření autorky práce v dubnu 2010 v Libereckém kraji pokračovala nákupní turistika za pohonnými hmotami, řidiči se celníků neobávali, neboť se s nimi ani při opakovaných cestách do Polska nesetkali.) V posledních dvou letech dostává Česká obchodní inspekce stále více podnětů od občanů, kteří si stěžují na nízkou kvalitu pohonných hmot na českých čerpacích stanicích. Zatímco v roce 2010 obdržela přibližně tři sta stížností, o rok později jich bylo o sto více. 23 Obyvatelé i drobní podnikatelé reagují na zvýšení cen pohonných hmot stále častěji přestavbou dopravních prostředků na alternativní paliva. Přestože v řadě nejen evropských zemí probíhají rozsáhlé výzkumy zaměřené na vývoj alternativních pohonných hmot, není předpoklad, že by v blízkých desetiletích nahradily používání benzínu a nafty. 23 PĚKNÝ, J. Kontrola kvality pohonných hmot jako nástroj ochrany zákazníka a prevence daňových úniků. Petrolsummit 11, Praha, Dostupné z 19

20 4.1.1 Alternativní paliva a možnosti jejich využití Z alternativních paliv spotřebitelé volí LPG, zemní plyn, E85 a elektřinu. Do roku 2030 se očekává růst spotřeby zemního plynu, vodíku, a elektřiny LPG LPG (Liquified Petroleum Gas = zkapalněný ropný plyn) je u nás i ve světě nejrozšířenějším alternativním palivem, v České republice jezdí auta poháněná LPG už dvacet let. Osobní auta poháněná LPG tvoří více než jednu desetinu z celkového počtu osobních automobilů a mají možnost dočerpat palivo na přibližně osmi stech plnicích stanicích. Zatímco v posledních několika letech spotřeba LPG na rozdíl od ostatních alternativních paliv klesala, v roce 2011 zaznamenaly servisy zvýšený zájem o přestavbu osobních automobilů na LPG pohon. Je to pochopitelné, LPG se prodává přibližně za polovinu ceny benzínu, i když je jeho spotřeba zhruba o 15% vyšší než spotřeba benzínu. Vlivem zvýšení cen benzínu a nafty došlo ke zvýšení zájmu o přestavbu aut na LPG. Zatímco v roce 2009 bylo na LPG přestavěno přibližně 6000 aut, v roce 2010 jich bylo více než a v roce 2011 téměř Mnozí lidé často zaměňují pojmy LPG a CNG. Zatímco CNG je stlačený zemní plyn, tedy plyn přírodní, LPG není přírodní plyn, v České republice vzniká jako vedlejší produkt v rafinérii při rafinaci ropy, ve světě se také vyrábí ze zemního plynu, je tekutý, i v plynném skupenství je těžší než vzduch, proto se hromadí při zemi. Není jedovatý, ale se vzduchem tvoří výbušnou směs a z toho důvodu je označován za látku nebezpečnou, extrémně hořlavou. Na rozdíl od CNG stát prodej čerpaného LPG pro dopravu dostatečně nepodporuje, LPG je znevýhodněno vyšší spotřební daní než CNG (3933 Kč /t) a ani česká státní správa LPG nezařazuje do kategorie alternativních paliv CNG CNG ( Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn pro dopravu) zaznamenává postupný růst tak jako žádné jiné alternativní palivo. Vzhledem k dostatečným světovým zásobám, efektivitě těžby a rozvoji infrastruktury, která umožňuje vést plyn z místa těžby až ke konečnému spotřebiteli, se zemní plyn stává nejvýznamnějším substitutem ropy. Spotřeba zemního plynu v automobilech každoročně roste o čtvrtinu a představuje pro provozovatele čerpacích stanic významnou alternativu k benzínu a naftě, což se projevuje růstem počtu plnicích stanic i růstem počtu vozů jezdících na zemní plyn. Stát i plynárenské firmy spotřebu CNG podporují ( roku 2006 uzavřel stát s dodavateli plynu smlouvu o vzájemné podpoře stlačeného zemního plynu, plynárenské podniky měly vybudovat dostatečné množství 20

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty Konferenční sál Liberálního institutu, Praha

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO174

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku.

Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku. Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku. Příklad 2 Uveďte u jednotlivých vybraných výrobků nástroje, které stát

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě Dobrý partner dává více než energii Řešení pro mobilitu CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz/cng CNG (compressed natural gas) stlačený

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství.

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství. Strategie systémov mové spolupráce veřejných ejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast Energetika Výstupy ze zasedání 6.9.2011 v Opole Opatření 4.1 Společné aktivity

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 2 Číslo 3, 2007 Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

DPH- Daň z přidané hodnoty

DPH- Daň z přidané hodnoty DPH- Daň z přidané hodnoty DPH Je jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Je daní nepřímou, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně zboží a služeb. Výrobce nebo

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC 2 Zajištění VV nebo dopravního prostředku Ustanovení 42 Prokázat oprávněné nakládání při dopravě Prokázat

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Společná pro celou sadu Účetní dokumentace oblast

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Cukrovary a lihovary TTD Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Jaroslav Drštka obchodní manažer Autotec/Autosalon 2010 8. květen 2010, Brno Člen skupiny Tereos Obsah Úvod Palivo E85 Palivo

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO170

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2.1 Celkový užitek a mezní užitek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak má svůj důchod mezi různé

Více

Dopad využití biopaliv na veřejné finance

Dopad využití biopaliv na veřejné finance Dopad využití biopaliv na veřejné finance Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Záměrem Evropské Unie je postupné nahrazení fosilních pohonných hmot, používaných jako palivo

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015 červenec 2015 Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Oddělení

Více

Úkol 1: Obchodní rozpětí

Úkol 1: Obchodní rozpětí Obchodní rozpětí Úkol 1: Obchodní rozpětí obchodní rozpětí = rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou U kterých z následujících produktů je obvykle obchodní rozpětí v maloobchodě relativně nízké a u kterých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie 16.5.2012, Den s Fleetem CNG vozidla statistika svět - přes 14,5 mil. CNG vozidel, Evropa - 1,5 mil. CNG vozidel, ČR 3 730

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret v ČR. Petr David 1. Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key Words

Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret v ČR. Petr David 1. Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key Words Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret v ČR Petr David 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá daňovou incidencí v rámci změn sazby spotřební daně z cigaret v České republice. Přesuny zvýšeného daňového

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více