ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. telefon: , , .cz. ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. telefon: 412 386 968, 412 386 219, vak@seznam.cz. .cz. ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè"

Transkript

1 ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: , , e.mail: ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè Letní prázdniny jsou už minulostí a šluknovské dìti se s nimi rozlouèily v pátek odpoledne na sále DK, kde pro nì pracovníci kulturního oddìlení MìÚ pøipravili zábavné odpoledne se soutìžemi a diskotékou. I když se školáci na hlavu stavìli, nakonec všem nezbylo nic jiného, než prázdninám zamávat a rozlouèit se sborovým AHÓÓÓJ. Tak zase za rok!

2 Šluknovské noviny - strana 2 Slovo má starosta: Živo na zámku - tak nìjak by se dal pro šluknovské podmínky upravit titul známého televizního seriálu, který znovu bìží na obrazovkách. Jenom dìj by byl ponìkud jiný. Když v roce 1986 zámek vyhoøel a v následujících letech se podaøilo rychle obnovit støechu a stropy a zaèalo se s vnitøními pøíèkami a rozvody elektro, vypadala situace docela optimisticky. Jenže po krátké dobì došly poskytnuté peníze a tím pádem zmizel optimismus. Ze šluknovské památky se pomìrnì rychle stal nejdøíve spící a pozdìji i strašidelný zámek. Jedno zastupitelstvo za druhým hledalo cestu ven z prokletí, ale žádné ji nenašlo. Ale dost pohádek! Teprve poslední dvì zastupitelstva si tento problém zvolila za svùj stìžejní úkol a pomalu, ale systematicky, na nìm zaèala pracovat. Nejprve byly vyèlenìny prostøedky na projekt a po jeho zpracování se vytvoøily rezervy na zahájení praktických úprav. Shánìly se dotace z grantù ministerstev i Evropské unie, shánìla se podpora na kraji i v sousedním Nìmecku a vše se dotáhlo do stádia, že bylo možné vyhlásit výbìrová øízení na realizaci stavby. Úmyslnì píši øízení v množném èísle, protože od minulého mìsíce zde bìží tøi stavební akce soubìžnì. První je zajištìní statiky celé stavby. V prùbìhu let, kdy nebylo možné zámek používat, na nìm stále pracoval èas a proto je teï nutné stavbu znovu zkontrolovat a staticky zpevnit. V praxi to znamená, že na potøebných místech budou vyztuženy krovy, protože dnešní stavební pøedpisy požadují trochu jinou konstrukci vazby, než tomu bylo pøed lety. A kdo se byl pøi dnech otevøených dveøí na pùdì podívat, vídìl, že se jedná o obrovský rozpon a je tedy lepší poèítat s nìkolikanásobnou bezpeèností konstrukce. Dále potom budou mikropiloty zpevnìny základy, protože voda z rozkradených svodù se na jejich kvalitì podepsala. Na nìkterých místech budou vymìnìny odmrzlé hurdisky, které zaèaly vápenatìt, a obvod stavby bude svázán vyztužovacími táhly na zdech a koneènì v pøízemí budou novou technikou vyztuženy stropní klenby. Tuto první akci ve výbìrovém øízení dostala pøidìlenu spoleènost AZ sanace z Ústí nad Labem, která má s památkami nemalé zkušenosti a provede ji do konce letošního roku za 2,7 mil. Kè, pøièemž nám dotací v hodnotì 1,65 mil. Kè pøispìje Ústecký kraj. Druhá, jak jsem již øekl soubìžná akce, je stavební úprava pøízemí, kterou provádí další vítìz výbìrového øízení, s.r.o. STAMO z Dìèína. Ta už pøedstavuje stavební úpravy pøízemí zámku tak, aby po jejím skonèení bylo možné vzniklé a upravené prostory používat pro potøeby mìsta a veøejnosti. Nedokonèený ale zùstane strop vstupní haly, protože jsou na nìm pod omítkou skryté pùvodní malby a ty je tøeba podle pokynù památkáøù zrestaurovat a ochránit. Zato bude v pùdních prostorách postaven nový komín a k nìmu plynová kotelna, ze které se bude celý objekt vytápìt. Konec prací na úpravách bude rovnìž do konce roku a náklady na nì jsou poèítány ve výši 6,15 mil. Kè, pøièemž zhruba 3,5 mil. Kè jsme získali z programu Ministerstva Živo na zámku pro místní rozvoj na rozvoj Severozápadních Èech. Tøetí soubìžná akce se týká okolí zámku, výbìrové øízení vyhrála a.s. Strabag Praha a náklady se pøedpokládají 7,7 mil. Kè, pøièemž jsme z programu PHARE získali 165 tis. EUR další dotace. Tahle èást bude ve mìstì nejvíc vidìt, protože jsme ji našim obèanùm prezentovali jako autobusový terminál a inženýrské sítì pro zámek. Úpravy a stavba budou trvat až do konce pololetí roku 2006 a kromì napojení zámku na centrální stoku a èistièku, napojení na plyn a vodu a úpravy komunikací a parkovacích míst pøinesou pøedevším zcivilizování prostoru pøed zámkem mezi starým pivovarem a pìší zónou. Ten je opìt už nìkolik desítek let ostudou našeho mìstského centra. Navíc pøenesení autobusových stanoviš na toto místo

3 Šluknovské noviny - strana 3 by mìlo odstranit dopravnì nebezpeèná místa na námìstí, kdy se v dopravní špièce proplétají chodci a cestující, kteøí vystoupí z autobusu na hlavní silnici, mezi projíždìjícími kamiony, osobními vozy i motorkáøi, prohánìjícími se bezohlednì pøes námìstí. Pøed zámkem je mnohem víc prostoru, kde se lidé mohou rozejít buï k Edece, nebo do pìší zóny, nebo pøes zámecký park ke škole èi k novým bytovkám. Letos to ještì taková idylka nebude, ale po dokonèení zelených ploch a úpravì pìších cest v pøíštím roce, po osazení lavièek a odpadkových košù a po vybudování nástupních zálivù pro autobusy, po osazení autobusových zastávek a zabudování nového veøejného osvìtlení jsem pøesvìdèen, že vìtšina Šluknovákù bude spokojena. A když jsem se zmínil o autobusových zastávkách, i když jejich výbìr je podroben pøísným oèím památkáøù, nepùjde o modernu jako na námìstí. Budou klasické døevìné, uzavøené ze tøí stran a s mírným pøesahem stìny do pøední, vstupní èásti, takže by èekající cestující mìli být kryti pøed nepohodou. Jen si musíme ohlídat, aby se z nich brzy nestaly neplacené veøejné záchodky! Ing. Milan Koøínek První den ve škole je velká událost nejen pro prvòáèky, ale i pro jejich rodièe. A tak kromì toho, že své ratolesti hrdì doprovodí do ZŠ J. Vohradského, až do tøíd a lavic, také je vyzbrojí nìjakou tou sladkostí v kornoutu a patøiènì obléknou do sváteèního. Na každé poprvé se pøece nezapomíná - dny her konèí, zaèínají povinnosti. Absolutnì nejmladší z dìtí, které zavítaly 1. záøí do naší školy, byla urèitì dvoumìsíèní Nella. Tentokrát ji v náruèí pøinesla maminka, paní uèitelka Eichlerová. Ale uteèe to jako voda a Nellinka pøijde po svých jako prvòáèek. To už ale bude díky mamince ve škole jako doma.

4 Šluknovské noviny - strana 4 Svozový den Dne 24. záøí 2005 budou ve Šluknovì opìt pøistaveny velkokapacitní kontejnery, do kterých bude možné odložit lednice, pneumatiky a elektroodpad. Kontejnery budou umístìny v tìchto lokalitách a èasových termínech.: 1. Císaøský - za konzumem H+H hod., 2. pod nám. Míru - ul. Nerudova hod., 3. Sídlištì - nad autoopravnou hod., 4. Království - horní èást - u hasièárny hod., 5. Království - dolní èást - internát hod., 6. Rožany - náves hod. Na uvedená stanovištì lze odpad odložit s pøedstihem. Ne však po uvedeném termínu. Ostatní odpad lze v prùbìhu pracovního týdne (od 7.00 do hod.) a bìhem sobotního dopoledne (od 8.00 do hod.) odložit do sbìrného dvora v areálu Technických služeb Šluknov. Vyzýváme obèany, aby na uvedená stanovištì odkládali pouze objemný odpad, nikoli smíšený nebo nebezpeèný. Svoz tøídìného odpadu Dne 24. øíjna 2005 se uskuteèní svoz tøídìného odpadu, PET lahví ve žlutých pytlích a nápojových kartonù v oranžových pytlích. Pytle s vytøídìným odpadem pøipravte na obvyklou trasu den pøedem, tj. v nedìli Upozoròujeme na to, že žluté a oranžové pytle s jiným odpadem nebudou sváženy. Pytle na tøídìný odpad ob- držíte na MìÚ ve Šluknovì, odbor výstavby a životního prostøedí ȮVŽP MìÚ Šluknov Městský úřad přijme uklízečku Mìstský úøad Šluknov pøijme do pracovního pomìru na dobu urèitou uklízeèku pro hlavní budovu radnice (zástup za mateøskou dovolenou) - pøedpokládaný nástup v mìsíci øíjnu Zájemci se mohou hlásit osobnì v kanceláøi è. 15 u vedoucí odboru vnitøní správy Bc. Ivany Barcalové, tel a to nejpozdìji do 20. záøí Bc. Ivana Barcalová, vedoucí odboru vnitøní správy Dne od 10:00 hod. bude po dlouhodobé rekonstrukci probíhající od roku 1998 slavnostnì otevøena Køížová cesta ve Šluknovì a probìhne její nové vysvìcení. Tato akce se uskuteèní v rámci DNÙ EVROPSKÉHO DÌDICTVÍ (www.ehd.cz). Slavnostní otevøení pro veøejnost provede starosta mìs- Velcí lidé z malého ukova V Domì kultury je od 6. záøí pøístupná veøejnosti výstava s výše uvedeným názvem. Už z nìj je patrné, že pøibližuje významné osobnosti kulturního a spoleèenského života, které se narodily, žily nebo tvoøily ve ukovì, dnes již zaniklé pøíhranièní obci. Výstava bude pøístupná dennì od pondìlí do pátku od 8 do 15 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin. Po telefonické dohodì na tel. è lze výstavu shlédnout i v jinou dobu. Slavnostní otevøení Køížové cesty ve Šluknovì a její nové vysvìcení ta Ing. Milan Koøínek a vysvìcení pak šluknovský faráø Pavel Procházka. Na samotné rekonstrukci se podílelo Mìsto Šluknov, Ministerstvo kultury ÈR a Program PHARE. Doufáme, že køížová cesta bude sloužit široké veøejnosti i návštìvníkùm mìsta. (buš) Platnost obèanských prùkazù typu knížka konèí Znovu obèany našeho mìsta - a to zejména ty starší, upozoròujeme na skuteènost, že platnost obèanských prùkazù, vydaných do , v letošním roce konèí (a to i když je v obèanském prùkazu uvedena platnost neomezenì ) a o nový obèanský prùkaz je tøeba požádat do 30. listopadu 2005! S veškerými dotazy èi žádostmi o pomoc pøi vyøizování výmìny obèanských prùkazù se lze obrátit na p. Ivanu Jirùvovou, tel Žádosti o výmìnu OP se podávají na šluknovském mìstském úøadì - kanceláø è. 19, 1. podlaží. Úøední hodiny: pondìlí a støeda a hodin. Bc. Ivana Barcalová, vedoucí odboru vnitøní správy

5 Šluknovské noviny - strana 5 Srpen ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Srpen ve Šluknovì 2. srpna Co bude s čerpadlem společnosti Benzina enzina? Na popud èlenù rady mìsta požádal stavební úøad majitele starého benzinového èerpadla ve Šluknovì, spoleènost Benzina, o vyjádøení, co s opuštìným a chátrajícím objektem zamýšlí. Podnik ve své odpovìdi sdìlil, že se snaží stanici nabídnout k odprodeji jinému zájemci. Pokud se prodej nezdaøí, bude se snažit v roce 2006 èinnost èerpadla znovu obnovit s tím, že ještì pøed tím provede na své náklady sanaci zneèištìné pùdy v jejím prostoru. Ovšem pøi souèasné situaci na trhu pohonných hmot a poètu èerpadel na území mìsta je spíše pravdìpodobné, že se nakonec rozhodne pro její úplnou likvidaci. 3. srpna Výb ýběro ěrové vé řízení se opět ět týkalo zámku Další, v poøadí již tøetí výbìrové øízení, probìhlo pøed výbìrovou komisí mìsta. Opìt se vztahovalo k zámku, ale tentokrát se týkalo stavebních úprav prostor v pøízemí. V záøí tak naplno zaènou vlastnì tøi stavební akce zároveò - statické zajištìní stavby vèetnì základù, klenby a èásteènì krovù, už zmínìné stavební úpravy pøízemí a koneènì výstavba autobusového terminálu, se kterou souvisí i napojení zámku na inženýrské sítì. Souèasnému zastupitelstvu a mìstskému úøadu se tak koneènì podaøilo pøipravit projekènì i finanènì zahájení úprav této památky, o což se marnì usilovalo od konce osmdesátých let minulého století. Zprovoznìno bude zatím jen pøízemí, ale i v dalších letech budou úpravy postupovat do vyšších poschodí podle penìz, které se podaøí na zámek z rùzných fondù a dotací získat. 8.srpna Senátor Zoser přislíbil pomo omoc V rámci svých pravidelných cest po regionu, za který byl zvolen, navštívil šluknovskou radnici senátor Josef Zoser. Se starostou prodiskutovali možnosti, které má Senát pøi uplatòování požadavkù starostù mìst a jejich V sobotu 20. srpna znìly letním podveèerem na velkém sále DK ve Šluknovì tóny krásné hudby v podání kytary a dvou fagotù, na kterých své umìní pøedvedli hudebníci ze Šluknovského výbìžku Martin Vosátka, Petr Richter a Patrik Engler. Pøíjemnou prùvodkyní tohoto nevšedního letního koncertu byla paní Helena Ansorgová.

6 Šluknovské noviny - strana 6 Srpen ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Srpen ve Šluknovì obèanù v oblasti zmìn legislativy. Zabývali se pøedevším otázkami bezpeènosti obyvatel a ochrany majetku. Senátor pøislíbil podporu požadavkùm na zvýšení nìkterých pravomocí mìstské policie, která pøedevším v dopravì a ochranì majetku mnohdy nemùže zákonným zpùsobem operativnì postihnout pøestupce pøímo na místì a v okamžiku spáchání pøestupku. Další diskutovanou problematikou byla otázka podpory zemìdìlství a ochrany krajiny a nakonec záležitosti rozvoje a udržení školství ve výbìžku. V prùbìhu jednání nabídl senátor žákùm sedmých a osmých tøíd naší základní školy návštìvu Senátu a prohlídku jeho prostor a zaøízení, což bylo s povdìkem pøijato. Naše dìti by tak brzy mohly navštívit místa, kam se my ostatní smrtelníci asi nikdy nedostaneme. 12. srpna Kuželkáři se činí, zvládnou to svépomo omocí cí Družstva šluknovských kuželkáøù dlouhodobì patøí k nejúspìšnìjším oddílùm našeho SK Plaston. První družstvo mužù trvale bojuje na špici krajského pøeboru, družstvo žen, dìtské družstvo i druhé a tøetí družstvo mužù si výbornì vedou ve svých soutìžích na okresní úrovni. Pozoruhodná je ale nejen sportovní výkonnost, ale i úsilí, se kterým udržují v provozu svou kuželnu a její technické zaøízení. Aby se jejich údìl alespoò trochu zlepšil a aby své výkony mohli pøedávat na lépe vybavených drahách, sehnali si stavìcí zaøízení kuželek, které nahradí pùvodní, postavené svépomocí už pøed nìkolika desítkami let. Nejde o stavìèe zbrusu nové, ale o použité, které ale daleko lépe a snadnìji budou plnit svou funkci a navíc budou i energeticky úspornìjší. Instalace probìhne pochopitelnì svépomocí, ale to našim nadšeným sportovcùm nedìlá potíže. Pøejme jim proto radost a další úspìchy v jejich sportu. 16. srpna S mlouva o ústavě EU je k dispozici veřejnosti V mìstské knihovnì a na radnici je k dispozici nìkolik výtiskù Smlouvy o ústavì pro Evropu v èeském pøekladu. Dokument, který pøed nìkolika týdny názorovì rozdìlil Evropu a témìø do krvavých støetù na hranici slušnosti rozeštval naše nejvyšší politiky, je teï k dispozici všem obèanùm, kteøí budou mít chu se s ním seznámit, a už ze studijních dùvodù nebo èistì ze snahy alespoò si pøeèíst to, o èem zøejmì vìtšina politikù jen ohnivì diskutuje, ale vìtšinou se s tím stejnì neseznámila! 19. srpna Obřadní síň má být nezapomenutelná I když to zní neuvìøitelnì, v letošním roce se na naší radnici uskuteènilo mnohem víc svateb, než v minulých letech. Je to skuteènost, která nás velmi tìší a aby svatební obøady byly pro svatebèany ještì pøíjemnìjší a nezapomenutelnìjší, byly pøes prázdniny provedeny nìkteré úpravy v obøadní síni. Ne stavební, ale v její výzdobì a uspoøádání. Už pøed èasem byly poøízeny nové židle a osvìtlení, a teï je doplnily nové záclony, koberec, závìsy i kvìtinová výzdoba sínì. Tím byla potvrzena snaha všech, kteøí se podílejí na poøádání obèanských obøadù - svateb, jubilejních støíbrných nebo zlatých svateb i vítání nových obèánkù a dalších slavností - aby všechno tvoøilo pøíjemné a nezapomenutelné prostøedí a aby dnešní svatebèané do naší obøadní sínì pøivádìli pozdìji i své dìti a vnouèata nebo se k nám po letech rádi vraceli k potvrzení svého manželského slibu pøi jubilejních svatbách. Plechoví ví krasavci zářili na náměstí Svátek a nádherné zážitky prožili všichni milovníci automobilových a motocyklových veteránù, když se na námìstí uskuteènil jejich první oficiální sraz. Po loòském nultém roèníku, který byl jakýmsi prùzkumem zájmu Šluknovákù o tato vozidla, pozvali Veterán Klub Sever a mìsto Šluknov své pøíznivce na pøehlídku krásnì udržovaných zázrakù tehdejší techniky. Témìø sto exponátù od Pragy Picolo pøes sportovní kabriolet BMW, Anglického Hillmana, francouzského Peugeota, dvoutaktního Saaba, Tatøièky a Tatraplán, Škodov-

7 Šluknovské noviny - strana 7 Srpen ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Srpen ve Šluknovì ky a stále bojeschopné americké džípy, pokud jde o dvoustopá vozidla bezpoèet motocyklù Jawa od paøezù znaèky Pionýr a celou vyrábìnou škálu této znaèky, pøes policejní kapotovaný stroj a nádhernou soutìžní tøistapadesátku - úèastnici šestidenní, Èechii a elegantní Èezetu, až k zahranièním BMW a zcela moderním Hondám, a mnoho dalších výbornì fungujících strojù - to vše bylo skuteènou pastvou pro nìkolik stovek divákù všech vìkových kategorií, kteøí se bìhem hodiny na námìstí vystøídali. Celá kolona automobilových a motocyklových veteránù se potom po vlastní ose vydala na okružní pøehlídkovou jízdu Šluknovským výbìžkem, aby nakonec spoleènì vychutnala svùj úspìch na závìreèném posezení v Kunraticích. Doufejme, že tím byla definitivnì založena nová tradice setkávání majitelù a pøíznivcù nádherných historických strojù ve Šluknovì. 31. srpna Jezevčíci na výstavě i v knižním vydání V oblastním muzeu v Dìèínì byla slavnostnì zahájena výstava k 80.výroèí zahájení výroby pozoruhodných motocyklù Èechie - Böhmerland. Na nìkolika desítkách výstavních panelù se návštìvníci mohou seznámit s historií založení továrny v Krásné Lípì a jejím pozdìjším pøestìhování do vìtších a lepších prostorù v Kunrati-cích, se životem konstruktéra a majitele Albina Huga Liebische i s jeho tìžkým osudem po skonèení války. Jsou zde zachyceny i sportovní a obchodní úspìchy tìchto strojù a nakonec i historie a souèasnost klubu majitelù tìchto motorových jezevèíkù. I když výstava je instalována v Dìèínì, Šluknov zde sehrává významnou úlohu nejen proto, že výroba probíhala na našem území, ale i proto, že tradièní setkání i okružní jízdy mají ve mìstì obrovskou podporu a úspìch a také proto, že se po rozhodnutí rady mìsta Šluknov finanènì podílel na vydání nádherné knižní publikace na téma Èechie - Böhmerland. Ten, kdo výstavu v Dìèínì nemùže navštívit, témìø o nic nepøijde, protože vìtšina materiálù, a fotografií, textù nebo ostatních dokumentù, je v knize zachycena. A jak jsme uvedli, protože jsme se na ní finanènì podíleli, je nìkolik výtiskù publikace zájemcùm k dispozici v naší mìstské knihovnì. Upozornìní pro diváky Kino Dukla ve Šluknovì bude po celé záøí a až do 15. øíjna uzavøeno. Z dùvodu rekonstrukce se NEPROMÍTÁ!

8 Šluknovské noviny - strana 8 Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám - Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám Na naši redakci se obrátil pan Jan Tichý z Nového Boru se žádostí o pomoc pøi pátrání v minulosti. Pøipojil následující svìdectví pana Hanse Trägera z Bergisch Gladbach, který pátrá po informacích o svém otci: Poslední dny MUDr.. Trä rägera (prosba o pomo omoc) Mùj otec Alfred Träger, narozený , byl v zimì 1944 ze zdravotních dùvodù propuštìn z wehrmachtu, kde bìhem války sloužil jako vojenský lékaø. Vzápìtí nastoupil do nemocnice ve rýdlantu. 9. kvìtna 1945 skonèila válka a naše bydlištì Nový Bor obsadily ruské a polské jednotky. Po nìkolika dnech MNV jmenoval otce primáøem místní nemocnice, protože stejnou funkci vykonával už pøed válkou. 2. èervna 1945 otec poprvé zase operoval. Toho dne asi ve 12 hodin byl pøímo u operaèního stolu zatèen Revoluèními gardami, které krátce pøedtím obsadily Haidu, a ozbrojená eskorta ho odvedla domù. Celá naše rodina, tj. otec Alfred Träger (48), matka Margarete (44), bratr Walter (15), já (14) a sestra Christine (8), jsme byli rozsazeni do ètyø koutù èekárny, sestra sedìla otci na klínì. Gardisté nás hlídali a nesmìli jsme spolu mluvit. Bìhem dvou hodin celý dùm dùkladnì prohledali. Po prohlídce odnesli s sebou všechny kufry, které si naplnili našimi vìcmi. Po 14. hodinì mého otce odvedli a s mnoha dalšími muži uvìznili na radnici. Odpoledne byli zadržení lidé veøejnì trýznìni na námìstí. Svìdkové, kteøí také podstoupili muèení, a byli pak spoleènì s námi druhý den ráno vyhnáni do Nìmecka, vyprávìli, že otec následkem bití upadl do bezvìdomí. Gardisté ho vzkøísili studenou vodou, aby mohli v muèení pokraèovat. Naveèer bylo u zadní zdi radnice zastøeleno 8 nìmeckých obèanù - 2 ženy a 6 mužù. Byli jsme uvìznìni spoleènì s rodinami zadržených mužù. V cele bylo zavøeno asi 40 lidí, místnost byla pøeplnìná, nedali nám vodu, nikdo nesmìl na toaletu. Celou noc jsme poslouchali výkøiky mužù, kteøí byli jednotlivì vyvádìni z cel a v pøíèné chodbì vyslýcháni, muèeni a biti. V nedìli 3. èervna ráno mezi 4. a 5. hodinou nás postupnì po rodinách vyvádìli z cely a zapisovali do seznamu. Naše rodina pak nastoupila do nákladního auta stojícího u pøedního vchodu radnice vpravo. Ostatní rodiny zadržených nastoupily do autobusu. Asi po 5 minutách jsem naposled uvidìl svého otce, kterého muèení tìžce poznamenalo, jen v košili a kalhotách, bosého. Dovedli ho k

9 Šluknovské noviny - strana 9 Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám - Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám autobusu, aby nastoupil zadními dveømi. Hned potom jsme odjeli smìrem k Rumburku. Autobus jel první, za ním nákladní auto, takže jsem na autobus nevidìl. Nìkde ve Šluknovì - nevím to už pøesnì - jsme zastavili. Pozdìji nám lidé z autobusu øekli, že je gardisté výslovnì varovali: kdo se otoèí dozadu, bude zastøelen! Zadní dveøe autobusu se otevøely a zase zavøely. Mùj otec mohl být vyvleèen z autobusu jedinì bìhem této zastávky. Buï zemøel už cestou na následky muèení, nebo ho gardisté odstranili jako nepohodlného svìdka, protože prý na námìstí dùraznì protestoval proti krutému zacházení se zadrženými. Oba vozy jely dál a dovezly nás až na hranici u Sebnitz. Museli jsme vystoupit. Moje matka se poøád znova vyptá- vala, kde je náš otec, ale nedostala žádnou odpovìï, najednou nikdo nìmecky nerozumìl. Jeden z gardistù nakonec matce pøikázal, a ihned pøebìhne pøes hranici do Saska, jinak bude zastøelena i ona. V následujících dnech jsme se sice dozvídali nejrùznìjší verze a dohady, ale dodnes nemáme žádnou ovìøenou zprávu o tom, kdy, kde a jak mùj otec pøišel o život... Teprve kolem roku 1990 jsem od jednoho známého dostal kopii rozkazu pplk. Sekáèe, ve kterém vyhlašuje trest smrti osmi lidem a vypovídá ostatní zadržené i s rodinami. Dùvodem vypovìzení naší rodiny je podle tohoto rozkazu nález rádia. Ale rádio jsme už v polovinì kvìtna na pøíkaz èeských úøadù spoleènì s dalšími vìcmi odevzdali ve škole, sám jsem tam naše jediné rádio odnesl! Je tedy pravdìpodobné, že v nedìli 3. èervna 1945 brzy ráno nìkde poblíž Šluknova musel MUDr. Alfred Träger (na snímku) z autobusu s vypovìzenými Nìmci vystoupit a gardisté ho zastøelili. (Nebo - pokud zemøel už cestou na následky pøedcházejícího bití - chtìli odstranit jeho tìlo.) Je možné, že byl anonymnì pohøben v lese nebo na nìkterém høbitovì mezi Rumburkem a hranicí u Sebnitz. Primáø Träger byl nadprùmìrnì vysoký a statný muž, v roce 1945 mu bylo 48 let. Prosím o pomoc pøi pátrání po jeho osudu. Jan Tichý, Nový Bor Èesko vstupuje do EU - dùm v Království è. p. 391 (foceno ). Text a foto: D. Petters

10 Šluknovské noviny - strana 10 KPVH zahajuje novou sezónu Vážení pøátelé a pøíznivci Kruhu pøátel vážné hudby, léto pomalu konèí, ale nová sezóna našich koncertù naopak zaèíná! Rádi bychom vás pozvali na zahajovací setkání, které obstará pìvecký sbor ŠENOVÁÈEK. I když je tento výborný soubor, složený z žákù základních a støedních škol Šluknovského výbìžku, známý i v širokém okolí, dovolte pøesto nìkolik informací o jeho minulosti i pøítomnosti. Soubor byl založen již v roce 1966, ale svùj název má od roku Souèasnì je veden umìleckou vedoucí paní Ludvikou MILLERO- VOU, která jej založila, a sbormistryní souboru je paní Iveta VONDRÁÈKOVÁ. Kvalita souboru je dána nároènou a intenzivní pøípravou, ve které nechybí ani dlouhodobé soustøedìní v pøírodì nebo u moøe. Vìhlas Šenováèku pøesáhl hranice regionu. Vystupoval na mnoha místech Evropy, napø. v Itálii, Polsku, Anglii nebo Skotsku. Být èlenem takového pìveckého souboru je jistì velmi atraktivní záležitost a protože Šenováèek hledá nové posily, nabízíme touto cestou dìtem a mládeži možnost pøihlásit se do konkurzu. A tak vy všichni, kteøí máte výborný sluch a zdravý hlas a také vám nechybí píle a vytrvalost, neváhejte! Abychom ale nezapomnìli na to hlavní: první koncert nové hudební sezóny 2005 / 2006 se koná zcela netradiènì v sobotu 17. záøí v 16 hodin v sále Domu kultury. Urèitì vás potìší lidové písnì èi písnì známých autorù, napø. Petra Ebena. Na shledání se všemi svými pøíznivci se tìší & KPVH a Lenka Houžvièková Malé nahlédnutí do sezóny 2005 / 2006 V øíjnu se uskuteèní odložený koncert (z dubna 2005), kdy mìla vystoupit harfistka Hana Mullerová a flétnista Vítìzslav Drápal. V listopadu uslyšíme trio lesních rohù, které zahraje i pro studenty SLŠ. V prosinci nás potìší svým umìním klavírista Ivan Klánský a houslista Èenìk Pavlík. Lednový koncert bude pìvecký, na únor chceme pozvat smyècový kvartet, kdežto v bøeznu se sálem rozezní krásné šluknovské køídlo pøi klavírním recitálu. Rozlouèíme se v dubnu a jak jinak, než hudnou regionální. Už dlouho vám chceme pøedstavit varnsdorfský dechový soubor ZUŠ. Pevnì vìøíme, že takto sestavený program nové sezóny uspokojí i ty nejnároènìjší posluchaèe. Výbor KPVH Dětský pěvecký sbor or při městě Velký Šenov ŠENOVÁČEK přijímá v září roku 2005 opět nové členy. Zkoušky sboru jsou každý pátek od do hodin na mìstském úøadì ve Velkém Šenovì (vstup zadním vchodem). Zájemci se mohou pøihlásit u vedoucí sboru paní Millerové na tel. èísle dennì po hod. nebo pøímo každý pátek pøi zkoušce.

11 Jaký byl èervenec a srpen v našem domovì, jak ho prožívali naši senioøi? Seznámím Vás s dìním u nás ve struènosti: Krásných a sluneèných dnù v letošním létì moc nebylo, a tak jsme využívali každého hezkého dne k posezení venku. Uspoøádali jsme zahradní grilování pøi dechovce, vyjíždìli jsne na nákupy do Rumburka, které jsme spojili s návštìvou zmrzlinového stánku - naši klienti nikdy neodolali sladkému potìšení. Aktivnì jsme se zapojili do celostátní køížovkáøské soutìže, které se letos zúèastnilo 12 našich klientù. V loòském roce se umístila na prvém místì p. Kubcová, a tak budeme držet palce i letos. Ve dnech, kdy nám poèasí moc nepøálo, jsme se v knihovnì pøipravovali na olympiádu, která u nás probìhne 14. záøí. Zúèastnit se jí má 10 družstev z Ústeckého kraje v deseti disciplinách. Dále jsme vyrábìli drobné upomínkové pøedmìty na prodejní trhy, které se konají 28. záøí. Tímto Vás srdeènì zvu k našemu stánku, kde si tyto pøedmìty budete moci zakoupit za symbolické ceny. Nebo se jen pøijïte podívat a zhodnotit šikovnost našich klientù. Pøispìjete tím k jejich dalšímu aktivnímu životu. Na etapy jsme také slavili narozeniny, na kterých se podíleli i pøíbuzní klientù, kteøí pøipravili velké pohoštìní pro všechny, co se schází v klubovnì. Je velice hezké, když máte možnost být u toho, jak si navzájem pøejí a pøedávají dáreèky. Rodin tìchto klientek a klientù si velice vážím a moc jim dìkuji, nebo vím, že je to pro nì èasovì i finanènì nároèné. Jelikož snad všichni obyvatelé Šluknova vyrazili do lesa Šluknovské noviny - strana 11 Ze života seniorù v Domovì dùchodcù na houby, nesmìli jsme tak chybìt ani my. Pøi této krásné procházce jsme nasbírali košík hub a dvakrát jsme si uvaøili v klubovnì smaženici. Musím pochválit nejaktivnìjšího houbaøe, pana Klikara. Ještì nedávno byl upoután na lùžko a na mou otázku, jestli ho napadlo, že bude v Domovì dùchodcù chodit na houby, odpovìdìl, to ani náhodou. Ale zásluhou rehabilitaèního a ošetøovatelského personálu to dokázal. Dùležité bylo, že sám chtìl a nevzdal to. Je to náš šikulka! 29. záøí odjíždíme s našimi klienty na týdenní dovolenou ke Kamenickému Šenovu. O té Vás budeme informovat až v záøí. Snad nám bude pøát sluníèko, abychom si to øádnì užili. Se seniory v klubovnì sepsala Z. Morkusová Sluníèka a správných odpoèinkových dnù jsme si letos v létì moc neužili a mnozí z nás hartusili na neustálý déš. Ten ovšem pøišel k duhu houbám, a tak si alespoò houbaøi pøišli o dovolené na své. Houby letos musel nasbírat úplnì každý - rostly totiž všude. V parcích, v zahradách, u silnice, pøímo uprostøed polních cest, nebo rovnou z prostøedku šišky. A høíbek, který nalezl pan Jan Lehrl, vyrostl prostì z hlavy svého kolegy. To tedy byly letos houbaøské žnì!

12 Šluknovské noviny - strana 12 Pozdrav ze skautského tábora Letní tábor skautského støediska Seveøan Šluknov se konal èervence 2005 na louce u obce Dolní Svìtlá v Lužických horách. Místo mnoha slov nech promluví fotografie a zápis z táborové kroniky. Za zdárný prùbìh tábora dìkuji vedoucímu tábora Janu Zemanovi - Èertovi, jeho zástupkyni Radce Zemanové - Klíštìti, zdravotnici Sonì Bikové - Danìlce, vrchní šéfkuchaøce paní Vašíèkové a všem ostatním vedoucím: Ivetì Nastoupilové - Perlièce, Katce Babovákové - elis, Lucii Macurové - Želvièce, Helenì Matìjkové a Tondovi Matìjkovi - Tomíkovi. Ing.Iva Jaburková - Ajví, vùdkynì støediska

13 Šluknovské noviny - strana 13

14 Šluknovské noviny - strana 14 Dìtský koutek Ahoj dìti! Letní prázdniny už jsou minulostí a teï Vás zase èeká ŠKOLA, úkoly, uèení a povinnosti. Tak aby ten pøechod pro Vás nebyl tak tvrdý, dáme Vám i my pár úkolù - a lehouèkých, se kterými si snadno poradíte. A si zvykáte. Nemusíme snad už ani zdùrazòovat, že z tìch, kteøí správnì úkoly splní a pošlou do na adresu redakce (ŠN, Mìstský úøad Šluknov, nám. Míru 1), nebo vhodí do schránky na budovì radnice èi mìstské knihovny, budou ( ; Zmrzlá voda ( Mazadlo ( ; Orgán sluchu ( ; Jeden ze smyslù ( Èerné døevo ( ; Opak dne Í ; ; ; Nápovìda ( Srnèí máma ( ; Pole É ; ; ; Nápovìda ( Pøíbuzná ( ; Adam a??? ( Matka vylosováni výherci volné vstupenky do kina Dukla, pastelek, vodovek nebo fixù. Prvním úkolem bude už tradiènì doplòovaèka. Výrazy doplòte do políèek - postup už jistì znáte, a jen pro zaèáteèníky upozornìní: zamraèená políèka nevyplòujte, ta usmìvavá Vám naopak naznaèují, kde najdete tajenku. Zdá se Vám luštìní tìžké, nebo naopak velmi lehké? Mùžete tedy vymyslet úkol pro své vrstevníky sami. A už pùjde o doplòovaèku, nebo obyèejnou hádanku. Pokud Váš pokus bude zdaøilý a otiskneme ho v Dìtském koutku, odmìníme Vás volòáskem do kina nebo pastelkami. Druhý úkol je pro ty, kteøí rádi kreslí: nakreslete, co jste o prázdninách vidìli, zažili, kde se Vám líbilo. A do tøetice nìco pro básníky: Napištì pár veršíkù o zvíøátkách na fotografii, nebo krátký pøíbìh, v nìmž bududou jednou z postav. Vaše obrázky, povídky nebo veršíky otiskneme v pøíštích vydáních ŠN. Tìšíme se na Vaše pøíspìvky a pøejeme Vám š astné vykroèení do nového školního roku.

15 Šluknovské noviny - strana 15 Spoleèenská kronika Přivítali jsme nové ob- čánky: Lucii Svobodovou Matyáše Rozvorala Veroniku Kirchnerovou Viktorii Kirchnerovou Dominiku Burdovou Nikolu Koudelovou Viktorii Bielíkovou Adélu Petrouškovou Martinu Grundzovou Patrika Altmana Tadeáše Mišecha Manželství uzavřeli: Petr Benda a Renata Brýdová Milan Bouzek a Alena ialová Ladislav Podlipský a Petra ranková Vìroslav Týnek a Olga Koláøová Miroslav Havlíèek a Petra Uchytilová Pavel Hejhal a Olga Vodáková Libor Vrána a Jaroslava Kuèerová Rozloučili jsme se s : panem Pavlem Pavlíkem panem Vladislavem Zadinou panem Milošem Lejšem panem Josefem Vaculíkem panem Janem Komrskou Blahopøejeme všem obèanùm, kteøí se v srpnu letošního roku dožili životních jubileí: 60 let p. Katarina Baboráková 65 let pp. Marie olprechtová, Vítìzslav Houda, Jiøí riš, Ingrid Petrnoušková, Rùžena Wienerová 70 let pp. Karel Bureš, Jaroslav Beytler, Jiøí Hamala 75 let pp. Blažena Bìlecká, Hana Procházková 80 let pp. Valburga Malinská, Ella Nováková, Rùžena Sovová 81 let pp. Marie Šedivá, Božena Vìtrovcová 82 let pp. Vìra Štìpánová, Marie Chudá, Vìra Ciprová 83 let pp. Alžbìta Schäferová, Marie Lochaøová, Hildegarda Vonšovská 84 let pp. Marie Novotná, lorentina Kurucová 86 let p. Marie Blažková 88 let p. rantišek Puš 89 let p. Rùžena Pavlíèková 90 let p. Josefa Heømanová Všem oslavencùm pøejeme hodnì štìstí, spokojenosti a pevného zdraví. BLAHOPŘÁNÍ ÁNÍ 19. záøí oslaví své 50. narozeniny mùj syn MIROSLAV NOVOTNÝ. Chtìla bych mu touto cestou popøát hodnì štìstí do dalších let, moc a moc zdraví. Aby mu ještì dlouho vydržel elán s jeho harmonikou a zpìvem ve Šramlíku pøeje maminka a sourozenci Standa, Vlaïa, Jiøík, Hanka a Lenka. VZPOMÍNKY Dne uplynulo 27 let od tragického úmrtí našeho syna, bratra a strýèka MI- ROSLAVA HRŠELA. Vzpomínají rodièe a sestry s rodinami 15. záøí je to sedm let, co nás opustil pan JIØÍ OL- PRECHT. Stále vzpomínají manželka Eva, dcera Dana s rodinou a synové Jiøí a Jan s rodinami 21. záøí uplyne jeden rok ode dne, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, babièka a prababièka, paní MARIE DEÒOVÁ. Stále vzpomínají dcera Eva s rodinou a ostatní pøíbuzní

16 Šluknovské noviny - strana 16 Høíšní lidé mìsta Šluknova (ze svodek Policie ČR) Nakonec spadla klec V pøedcházejícím vydání našich novin byla veøejnost seznámena se skuteèností, že v poslední dobì dochází k páchání trestné èinnosti v samotném støedu mìsta - pøímo na námìstí, kdy jakoby obchody pøitahovaly rùzné kriminální živly, které se snad nebojí nièeho. Potvrzuje to i jednání šestadvacetiletého recidivisty, kterému se snad nelíbila výloha objektu lékárny, a proto se rozhodl, že vše napraví. 10. srpna 2005 krátce po pùlnoci tedy výlohu vysklil dvìma údery. Nenašel však pochopení u hlídky Policie ÈR a mìstské policie, které ráznì a nekompromisnì proti pachateli zasáhly. Ani policisté nebyli výtržníkovi sympatiètìjší než výloha, a proto se rozhodl, že se jim za každou cenu nìjakým zpùsobem odvdìèí. Útok na samotné policisty by byl pro nìj asi silnou kávou, a proto si vztek èi nezdar vylil na služebním vozidle Policie ÈR. Následnì v souvislosti se zákrokem hlídky poškodil dveøe a karoserii vozidla. Svým jednáním zpùsobil škodu v celkové výši Kè. Vzhledem k tomu, že policisté mìli již na tohoto muže nabito - byl to totiž další z jeho kouskù, když tímto spáchal tr. èin poškozování cizí vìci podle 257/1 tr. zákona, skonèil ještì téhož dne v cele pøedbìžného zadržení. Soudce následnì akceptoval návrh policejního komisaøe a výteèník skonèil ve vazební vìznici v Liberci. Problematika dopravní nehodovosti od do V našem mìstì došlo v uvedeném období k 39 dopravním nehodám, což je o 5 nehod ménì v porovnání se stejným obdobím pøedcházejícího roku. Nejvìtší podíl na nehodovosti má nedodržování stanovené rychlosti, alkohol a nedání pøednosti v jízdì. V rámci okresu Dìèín došlo v uvedeném období r k dopravním nehodám, což je o 22 nehody ménì v porovnání s rokem Zatímco usmrcených a tìžce zranìných osob bylo celkem 39 (5 mrtvých, 34 zranìných), což je stejný poèet jako v pøedcházejícím roce, došlo ke snížení poètu osob lehce zranìných o 47. V roce 2004 byly zpùsobeny hmotné škody ve výši Kè, zatímco v uvedeném období r pouze Kè. kpt. Petr Horák policejní inspektor OOPÈR Šluknov Používání elektrických koloběžek na pozemních komunikacích V obchodní síti jsou v prodeji elektrické kolobìžky (nazývané také jako kolobìžky s elektrickým pohonem èi elektrické skùtry). V nìkterých pøípadech je k tìmto vozidlùm vydávána kopie stanoviska Ministerstva dopravy s èj /03-152, podepsaná øeditelem odboru schvalování vozidel a pøedpisù. Stanovisko Ministerstva dopravy bylo vydáno pouze firmì BLATA, s.r.o. Blansko na kolobìžku s dodateènì montovaným pomocným motorkem znaèky BLATINO W/kit s è.j / Jakákoli kopie na jinou firmu a jiný typ vozidla je neplatná a není stanoviskem Ministerstva dopravy. Vozidla, ke kterým je prodejci vydávána uvedená nepravdivá informace, NEMOHOU být na pozemních komunikacích provozována! Øidiè elektrické kolobìžky, která je schválena pro provoz na pozemních komunikacích, je povinnen mít ochrannou pøilbu, sjednáno zák. pojištìní k uvedenému vozidlu a dále je povinen být držitelem øidièského oprávnìní pro skupiny A,M. Nepøedložením by i jednoho z uvedených dokladù øidiè porušuje ustanovení 3 písm. a,b,c zák. 361/2000, pøi øízení vozidla, které není schváleno k provozu na pozemních komunikacích, porušuje øidiè povinnosti uvedené v 5 odst. 1 písm. a téhož zákona. Na základì množících se dotazù, jsme tento pøíspìvek pøipravili, aby byla široká veøejnost informována o tom, jak to s provozem elektrických kolobìžek skuteènì je. kpt. Petr Horák policejní inspektor OOPÈR Šluknov ÚLOMKY ŠLUKNOVSKÝCH NEPRAVOSTÍ (ze svodek městské p olicie) Na nezvykle delší dobu jsme se našim ètenáøùm odmlèeli a to mimo jiné také z dùvodu prázdnin a dovolených. Doufáme, že i pøes nepøízeò poèasí jste si všichni co možná nejvíce pøi èerpání zaslouženého volna odpoèinuli, nabrali novou energii a posílili nervovou soustavu. Dìti øádnì využily všech prázdninových radovánek, a tak mohly v klidu a radostnì vykroèit do nového školního roku. Zase na nì budeme každé ráno èekat v ulici T.G.M., abychom se alespoò èásteènì postarali o jejich bezpeèí pøi cestì do školy. Znovu bychom rádi pøipomenuli, aby se všichni, kdo jezdí na kole, pøesvìdèili, že je mají správnì vybavené, a to zejména co se osvìtlení týká. V dobì prázdnin jsme se mnohokrát setkali s tím, že stále není samozøejmostí za snížené viditelnosti bílé svìtlo vpøedu a èervené vzadu. Zarážející na tom je, že pro relativnì malou finanèní èástku (øádovì 200,- Kè) jsou mnozí rodièe ochotni riskovat zdraví a život svých dìtí. Každý øidiè motorového dopravního prostøedku vám pøi tom øekne, jak strašnì je nepøíjemné veèer potkat neosvìtlené jízdní kolo èi neoznaèeného chodce. A to jsme se ještì ani nezmínili o povinnosti vybavit nezletilé dítì ochrannou pøílbou na kolo, to je další kapitola sama pro sebe. A opìt se jedná o hlavy našich nejdražších. To skuteènì zùstává rozum stát, jak velká èást naší spoleènosti je v tomto smìru lehkovážná. Apelujeme na vás na všechny, kterých se to týká: Zjednejte nápravu! Nyní pár pøíbìhù, které jsme pro vás vybrali jako hodné pozornosti za období pøed dovolenými i z doby prázdnin. * Koncem mìsíce kvìtna se jeden ze zahranièních turistù ze sousedního SRN nechal ukonejšit sladkými øeèièkami a pøíslibem nevšedních zážitkù. Zda do naší republiky pøijel s úmyslem si neskonale užívat není zcela zøejmé, ale od skupinky snìdých mládežníkù z našeho mìsta se nechal snadno oblouznit. Nebylo to pro nì nic složitého, nebo mezi sebou mìli také

17 Šluknovské noviny - strana 17 rozpustilé dívky a èlenové této partièky již mají s podobnými praktikami zkušenosti. To že pøistoupil na jejich pøitažlivou hru byla jeho nejvìtší chyba a také mu bylo dopøáno to v zápìtí poznat. S naivním šniclíkem si pohráli natolik, až z nìho nedobrovolnì vyklepali nìjaké to kapesné. Pak si najednou uvìdomil, že bude nutné hledat si nové kamarády a za tímto úèelem si vybral služebnu mìstské policie. Protože pøátelské dovádìní snìdých kamarádù bylo hodnì podobné loupežnému pøepadení, bylo nezbytné pøibrat do dìje ještì další kámoše z øad Policie ÈR. Konec pøíbìhu, domníváme se, se již sám nabízí. * V èervnu, v jednom z posledních vyuèovacích dnù pøed prázdninami, jsme zaznamenali zoufalství uèitelek základní školy ve Šluknovì. Stala se jim vìc, nad kterou nestaèí jen zakroutit hlavou, ale bohužel alarmující na tom je, že se nejedná o ojedinìlý pøípad. Jeden z žákù základní školy si popletl paní uèitelky se svými vrstevníky a poèastoval je takovými výrazy, že se o nich nedá ani psát. Mnohdy musí dospìlý èlovìk v sobì nastøádat hodnì zlosti a posbírat hodnì odvahy, aby nìco takového øekl na adresu nìkoho druhého. Mladý hrubián, který si dovolí své paní uèitelce do oèí vysypat tolik vulgárních a hrubých slov, by zasloužil rozhodnì a jednoznaènì jednu po hubì, neøku-li radìji dvì (nakonec bude projednán pøed komisí na MìÚ). Ale pro nás dospìlé je to už dávno alarm, že s naší mládeží se nìco dìje, že není nìco v poøádku. Nedáváme náhodou špatný pøíklad svým dìtem sami doma? Tøeba tím, jak pøed nimi mluvíme, nebo, že pøed nimi rozebíráme vìci, které by nemìli slyšet. Nebo tím, že u nás najdou zastání, když je za jejich hrubosti nìkdo jiný chce napomenout. Anebo, že je necháme koukat v televizi na cokoli! POZOR - onen ležérní pøístup k chování našich dìtí se mùže otoèit i proti nám samotným! * Pokud jste snad zaslechli, že ve Šluknovì se koncem èervna zjevila lesní víla, která v závoji nahoty protanèila støedem mìsta až ke kostelu, kde hledala jistotu a zázemí, tak to není tak docela drb. Pouze se nejednalo o nadpøirozenou bytost, ale bohužel o ženu, která momentálnì nezvládala svoji životní situaci a celkovì má zøejmì problém zvládat svoji duševní vyrovnanost. Proto bylo nutné trochu té pomoci ze strany strážníkù mìstské policie, kteøí byli nuceni díky vzniklé situaci s nahou ženou pomìøit své síly. Nakonec vše se ctí zvládli a ženì, která pøivolávala Satana, chtìla umøít a dovolávala se pøíkladu Ježíše, povolali lékaøskou pomoc. Lékaøka svým odborným a citlivým zákrokem ukonèila její blouznìní. * Bezohlednost a nepøizpùsobivost nìkterých obèanù mìsta je zarážející a je zcela nepochopitelné, že i pøes rùzná jednání a postihy tìchto lidí není možné je pøinutit k tomu, aby se chovali jinak. O èem že je øeè? O mnohokrát již zmiòovaných prasátkách, která stelou bordel a humus, kde se jim jen zlíbí. Vlastnì bychom se mìli prasátkuzvíøeti omluvit, protože z nìho je alespoò užitek a když mu dáme do palice, tak je z nìho dobrý øízeèek nebo jitrnièka. Z tìchto našich mìstských prasátek však žádný užitek není, spíše jsou svými zvyklostmi na obtíž. A pokud se náhodou povede pøimìt je nìco uklidit, tak vzápìtí udìlají nový nepoøádek, protože už jsou prostì takoví. Na lidské èuníky, co tak nepìknì upravují své okolí, znepøíjemòují život ostatním a nenapravily je ani zákonné postihy, by asi platilo jen jedno: Klacek a praštit. Ne do hlavy, jak by se nabízelo, ale po høbetì a pìknì veøejnì a pak hezky alou - pod dozorem uklízet. Škoda, že je ta naše spoleènost tak moc demokratická, až pøestává myslet na ty slušné a mnohdy bezbranné obèany. Napøíklad jedno takový soukromý smìtiš átko je nám všem na obdiv v Království u odboèky ke Konírnì, další zahrada ticha je v ulici Budyšínské u rodinného domku pod hasièárnou. Svùj svinèíèek nám také vystavují v ulici Dr. E. Beneše vedle zverimexu, kde vytváøí krásné zákoutí hned u hlavní silnice. Další takový exempláø je na sídlišti, tomu pracovnì øíkáme vrakaø. Pokaždé když mu doslouží vozidlo, tak ho ponechá na parkovišti a když mu dají státní orgány najevo, že se lidi již dost vynadívali, tak se teprve dokáže se svým miláèkem rozlouèit. Ovšem nikdy to netrvá dlouho a mùžeme obdivovat dalšího automobilového krasavce, nìkdy i vícero najednou. A dalo by se pokraèovat... Zkrátka, zatím tu tento živoèišný druh je a jen doufejme, že se brzy podaøí jej dostat do knihy ohrožených druhù. * Zaèátkem srpna projíždìl Šluknovem dosud neznámý závodník vozidlem Seat Toledo modré barvy. Asi to byl fakt velkej borec, protože na tìžkém rovném úseku ulice Dr. E. Beneše dostal mezi domy železáøství ŠROUBEK a bývalým obvodním oddìlením PÈR smyk, otøel se o budovu MP a svou spanilou jízdu ukonèil o služební vozidlo MP. Pøed tím ještì nárazem ustøelil dopravní znaèku a posunul ozdobný kvìtináè. Asi se mu nelíbilo jejich umístìní?! Naštìstí tou dobou nikdo z živých nebyl v blízkosti místa umìlcovo snažení, nebo nemusela celá událost konèit jen škodou na majetku. A pøípadná obì by se asi smíchy neudržela, protože náš kluk šikovná hned po nárazu kopl do vrtule a hurá pryè. Kdyby tam náhodou nìkdo skonèil pod autem, tak mìl prostì smùlu. Skuteènì ohleduplnost sama! * Je tøeba sdìlit, že se koneènì podaøilo lapit záškodníka, který útoèil na nervy všech lidí, co mají nìjaký vztah k námìstí Míru a nejbližšímu okolí. A již zde mají obchod, nebo tu bydlí a nebo jim jenom není jedno, jak to tu vypadá. Byl lapen pøírodnì snìdý kriminálník pøímo ve chvíli, kdy mu vadila jedna z výloh na námìstí Míru. Nebyl však sám, kdo podobným zpùsobem v poslední dobì škodil, a tak jsou již veškeré rozbité výlohy a pøípadné krádeže z nich zásluhou strážníkù MP a policistù PÈR odhaleny. Pravdou zùstává, že pøimìt nìkteré obèany k dodržování zákonù a snaha o udržení poøádku, jsou mnohdy znaènì nároèný úkol. Stále èastìji se setkáváme se vzrùstající agresivitou a nevolí spoluobèanù. Býváme pøi zákrocích zpravidla odmìnìni záplavou teplých lidských slov a stále èastìji i poškozením rùzných výstrojních souèástek a poranìním. Tak jsme i my nuceni stále èastìji sáhnout po donucovacích prostøedcích. Strážníci Èerný a Horèièka, MP tel Mobilní telefon

18 Šluknovské noviny - strana 18 Šluknovský volejbal Žáci a dorost V minulé sezónì se zúèastnila soutìží dvì družstva žákù a jedno dorostu. V žácích první rok odehráli malí volejbalisté, žáci 1. až 4. tøíd, které trénuje Petra Gallová s Lenkou Žemlovou. Jejich elán a nadšení, se kterým se postavili starším soupeøùm z Rumburku, Velkého Šenova, Mikulášovic, by mohli pøevzít i ti starší a zkušenìjší hráèi. Starším žákùm se moc nevedlo. Zpùsobil to odchod vìtšího poètu žákù do dorostu, který naopak posílil a pøedvádìl na turnajích pìkné výkony. Nìkteøí hráèi a hráèky z øad dorostu již hrají okresní soutìž dospìlých, jak u mužù tak i u žen. V záøí opìt zaènou tréninky na kurtech a od øíjna v tìlocviènì. Mladším hráèùm z 1. až 5. tøídy upøesní dny a èas P. Gallová. Starší žáci a dorost budou mít trénink ve støedu a pátek od pùl ètvrté na kurtech. Rádi pøivítáme nové zájemce o volejbal. Staèí pøijít na trénink nebo se zeptat ve škole. Jaroslav ráòa Plážový volejbal profesionálù O pohár ajnklubu Zaèátkem záøí se uskuteèní druhý roèník o pohár ajnklubu v plážovém volejbale profesionálù - za úèasti takových velièin èeského plážáku jako jsou mimo jiné: Michal Palinek, Michal Bíza, Pavel Krè, bratøi Benešové, Luboš Kuchta, ilip Hanák, Jirka Plachý a mnozí další. Tak nezapomeòte 10. záøí od 9 hodin na Marinì v Dolní Poustevnì uvidíme to nejlepší co u nás na písku máme! ( Výsledky 44. roèníku Lesního bìhu ve Šluknovì Muži 10 km - muži nad 40 let: 1. Bufka Zdenìk (roè. 1957, AC Èeská Lípa, 38:28,4) - muži nad 50 let: 1. Kuthan Vojtìch (roè. 1950, Krásná Lípa, 40:02,8), 2. Kalvoda Bøetislav (roè. 1955, Cyklosprint Cvikov, 41:53,4). Muži 5 km - muži nad 40 let: 1. Krupka Milan (roè. 1956, Slovan Jiøetín, 19:51,9), 2. Šrachta Vladimír (roè. 1960, Cyklosprint Cvikov, 22:17,1). - muži nad 60 let: 1. Sládek Karel (roè. 1945, SÈA Ústí n. L., 24:24,2). Najdete nás: Hlavní poøadatel: Tichý rantišek Muži 3 km Námìstí Míru 120, Šluknov, telefon muži nad 60 let: 1. Èech Vlastimil (roè. 1938, Terezín, 22:07,6), 2. Tichý rantišek (roè. 1938, SK Plaston, 22:15,7), 3. Tichý Zdenìk (roè. 1943, Rumburk, 23:02,6). Junioři 5 km 1. Malát Jiøí (roè. 1989, Liberec, 23:27,3), 2. Malát Tomáš (roè. 1991, Liberec, 25:32,7). Juniorky 5 km 1. Èechová Tereza (roè. 1988, Slavoj Terezín, 24:59,3). Žákyně 500 m 1. Králová Kateøina (roè. 1995, Šluknov, 2:20,1) Žáci 500 m 1. Král Tomáš (roè. 1998, Šluknov, 2:32,3), 2. Èech Martin (roè. 2000, Terezín, 2:51,9). Hlavní rozhodèí závodu: Kostelka Stanislav Poøadatelé 44. roèníku Lesního bìhu dìkují Mìstskému úøadu ve Šluknovì, TJ SK Plaston Šluknov a panu Aleši Gallovi za sponzorování našeho závodu ve Šluknovì.

19 Šluknovské noviny - strana 19 ZOO CENTRUM na pìší zónì ve Šluknovì prodej terarijních zvířat,, potřeb a krmného hmyzu pavouci,, štíři,, hadi,, chameleoni,, leguáni atd. krmivo, kosmetika, hraèkypro koèky, psy i ptáèky vše pro akvaristy Jazyková škola Mgr.. M.. Peroutko eroutková vá Růžová vá 4, Rumburk tel: : (zázn.).) otevírá od záøí 2005 jazykové kurzy angličtiny,, němčiny a francouzštiny pro začátečníky,, mírně pokro okročilé čilé i pokro okročilé čilé přihlášky na ØÁDKOVÁ INZERCE PRODÁM poloèistokrevnou tøíletou kozu a soupravu na porážku prasat. Kontakt: tel. è HLEDÁME ještì nìkolik lidí do projektu Zhubnìte natrvalo! Volejte Centrum regenerace Varnsdorf, pí Haubertová, tel.è Nabízíme zpracování úèetnictví pro malé i vìtší firmy. Zpracujeme DE, Pú, DPH, mzdy, personalistiku, vèetnì všech potøebných pøiznání. Oznamujeme, že jsme otevøeli novou kanceláø finanèního poradenství. Kanceláø se nachází na hlavní køižovatce v Rumburku, vedle Komerèní banky. Otevøeno máme každé odpoledne od do hodin. Dále pak v sobotu dopoledne. Nabízíme zajištìní úvìrù, hypoték, veškerá pojištìní (vèetnì povinného ruèení, cestovního pojištìní, úrazového pojištìní atd., zastupujeme nìkolik penzijních fondù. Najdeme pro Vás nejlepší øešení Vašich finanèních potøeb! Zastupujeme 18 finanèních a pojiš ovacích ústavù! Instalatér topenáø Alois BALDA nabízí své služby v oboru: - rekonstrukce koupelen - koupelny na klíè - vodovodní odpady - kanalizace - topení a jiné rozumné ceny Alois BALDA K. H. Borovského 809, Šluknov tel. è.: , Prodám nìkolik objektù k bydlení i podnikání ve Šluknovì - støed mìsta. Kontakt: : mobil nebo o tel. č.. :

20 V dramatickém utkání nakonec vyhrál Šluknov stre, ktorá sa prišla pozriet 900 km zo Slovenska a opa našim skvelim divakom!!! A co na to sestra Šluknovského špílmachra? V prvom radì chlapcom gratulujem k ví azstvu, lebo si to zaslužili, aj keï to z oboch stran bolo vyrovnané. Ve¾mi sa mi tu páèilo a ïakujem za prijemný zážitok. (nf) Zápas 3.kola 1.A tøídy mezi SK Plaston Šluknov a Brozany 3:2. Sestava Šluknova: Janda P., Holešovský A., Kulhavý J., Dostál M., ojta R., Diviš St., Oèipka P., Kirchner Zd., Èurgali Lad., Holešovský P., Blažek P. Støídali: Jírùv P., Rýdl K., Novák Zd. Do Šluknova pøijelo mužstvo, které spadlo z krajského pøeboru a jistì má myšlenky na brzký návrat do vyšší tøídy. Pro domácí zaèalo utkání velice slibnì. Nejprve již v 6. minutì po úniku Diviše a následném pøesném zakonèení Oèipka to bylo 1:0 a v 15. minutì po Oèipkovì rohu vymetl pavuèinu ze šibenice hlavou Èurgali 2:0. V tu chvíli to vypadalo na poøádný pøídìl, ovšem již za minutu, po nedorozumìní brankáøe Jandy s obranou, snížil Došek na 2:1 a bylo vše jinak. Utkání bylo velice vyrovnané a útoky se pøelévaly na obou stranách. Tìsnì pøed poloèasem pøišla pro domácí další tvrdá rána. Po lobu na vybíhajícího brankáøe dorážel na brankové èáøe Tupý a rázem to bylo 2:2. Ve druhém poloèase byla vidìt na obou mužstvech snaha o vstøelení vítìzného gólu a obì mužstva se soustøedila hlavnì na útok. Proto se hrál hodnì divácky atraktivní zápas s mnoha šancemi na obou stranách. Nakonec se štìstí obrátilo na stranu domácích a v 90. minutì Kirchner po klièce brankáøi rozhodl utkání 3:2. Tou rozhodující kapkou na jinak vyrovnaném utkání byla asi o trošku vìtší vùle po vítìzství domácích. Asi hlavnì za to je potøeba celému mužstvu podìkovat. Ohlasy po utkání: Jak jsi se cítil v rozjetém zápase po dlouhém zranìní? Karel Rýdl: Pocit byl výborný, protože jsem dostal šanci hrát, ale na druhou stranu jsem byl nervózní. yzický fond ještì na tuto tøídu není úplnì uspokojivý. Dìkuji spoluhráèùm za celkovou podporu jak v prùbìhu zranìní, tak i nyní. Komu vìnuješ tento gól a co øíkáš na dnešní utkání? Peter Oèipka: Podla mòa to bol vyborný zapas, kde sa striedali útoky z obidvoch stran. Ja si myslím, že sme vyhrali zasluženì a koneènì protrhli tu strelecku smolu! Tento gól venujem svojej se- Program Domu kultury Šluknov září od hod. - ŠRAMLÍK - nedìlní taneèní odpoledne se skupinou PELETON, vstupné: 50 Kè hod. - Výkup starožitností hod. - KONCERT KPVH - Vystoupí pìvecký soubor Šenováèek SVATOVÁCLAVSKÁ POU - na námìstí Míru hodin - Výroèní schùze KSÈM *** hodin - DRAKIÁDA - soutìž pro dìti i dospìlé o nejkrásnìjšího a nejlétavìjšího draka u rybníka na Køížovém vrchu. Pár èísel z Mìstské knihovny V naší knihovnì je celkem registrováno 370 ètenáøù, z tohoto poètu pøedstavuje celých 94 mládež do 15 let. Od ledna letošního roku do konce èervence do knihovny pøišlo návštìvníkù, kteøí si vypùjèili celkem titulù, z toho èinila nauèná literatura pro dospìlé knížek, beletrie pro dospìlé 8 810, nauèná literatura pro mládež 658, beletrie pro mládež knížek a èasopisù a tiskovin. V rámci MVS (meziknihovní výpùjèní systém) bylo zapùjèeno 57 titulù. Internet pro veøejnost v prùmìru každý mìsíc navštíví lidí (v dobì prázdnin se poèet návštìvníkù podstatnì zvyšuje, nebo internet ve vyšší míøe navštìvují také chalupáøi a turisté). ŠLUKNOVSKÉ NOVINY - mìsíèník pro šluknovské obèany. Vydává MìÚ Šluknov, námìstí Míru 1, Šluknov, IÈO v nákladu kusù. Šéfredaktor: Daniela Štindlová (tel.: , ). Redakèní rada: Mgr. Jitka Slaninová, Hana Jandová, Zdenìk Kirchner. Nepodepsané materiály jsou redakèní. Povoleno MK ÈR pod r. è. E Tisk: Tiskárna - Aleš Gall, Šluknov. Inzerce se pøijímá v úøedních hodinách v mìstské knihovnì - p. Štindlová. Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelù. Uzávìrka každého èísla do 25. dne v mìsíci. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí.

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Šluknov na rok 2014 Název organizace Způsob úhrady Název akce Kontaktní osoba Telefon e-mail Požadovaný příspěvek (v Kč) Schválený příspěvek v

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ÚÈAST velitel + 4 èlenové hlídky (družstva), jednotlivci MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ 30 špalíkù o rozmìrech 7 x 5 x 2 cm podkladové desky pod špalíky o celkové délce min. 5 m

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

KVÌTEN 2004 ÈÍSLO 5 CENA 5.- Kè. Slovo má starosta: Ani v Evropì není nic zadarmo

KVÌTEN 2004 ÈÍSLO 5 CENA 5.- Kè. Slovo má starosta: Ani v Evropì není nic zadarmo ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz KVÌTEN 2004 ÈÍSLO 5 CENA 5.- Kè Slovo má starosta: Ani v Evropì není nic zadarmo

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více