ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. telefon: , , .cz. ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. telefon: 412 386 968, 412 386 219, vak@seznam.cz. .cz. ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè"

Transkript

1 ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: , , e.mail: ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè Letní prázdniny jsou už minulostí a šluknovské dìti se s nimi rozlouèily v pátek odpoledne na sále DK, kde pro nì pracovníci kulturního oddìlení MìÚ pøipravili zábavné odpoledne se soutìžemi a diskotékou. I když se školáci na hlavu stavìli, nakonec všem nezbylo nic jiného, než prázdninám zamávat a rozlouèit se sborovým AHÓÓÓJ. Tak zase za rok!

2 Šluknovské noviny - strana 2 Slovo má starosta: Živo na zámku - tak nìjak by se dal pro šluknovské podmínky upravit titul známého televizního seriálu, který znovu bìží na obrazovkách. Jenom dìj by byl ponìkud jiný. Když v roce 1986 zámek vyhoøel a v následujících letech se podaøilo rychle obnovit støechu a stropy a zaèalo se s vnitøními pøíèkami a rozvody elektro, vypadala situace docela optimisticky. Jenže po krátké dobì došly poskytnuté peníze a tím pádem zmizel optimismus. Ze šluknovské památky se pomìrnì rychle stal nejdøíve spící a pozdìji i strašidelný zámek. Jedno zastupitelstvo za druhým hledalo cestu ven z prokletí, ale žádné ji nenašlo. Ale dost pohádek! Teprve poslední dvì zastupitelstva si tento problém zvolila za svùj stìžejní úkol a pomalu, ale systematicky, na nìm zaèala pracovat. Nejprve byly vyèlenìny prostøedky na projekt a po jeho zpracování se vytvoøily rezervy na zahájení praktických úprav. Shánìly se dotace z grantù ministerstev i Evropské unie, shánìla se podpora na kraji i v sousedním Nìmecku a vše se dotáhlo do stádia, že bylo možné vyhlásit výbìrová øízení na realizaci stavby. Úmyslnì píši øízení v množném èísle, protože od minulého mìsíce zde bìží tøi stavební akce soubìžnì. První je zajištìní statiky celé stavby. V prùbìhu let, kdy nebylo možné zámek používat, na nìm stále pracoval èas a proto je teï nutné stavbu znovu zkontrolovat a staticky zpevnit. V praxi to znamená, že na potøebných místech budou vyztuženy krovy, protože dnešní stavební pøedpisy požadují trochu jinou konstrukci vazby, než tomu bylo pøed lety. A kdo se byl pøi dnech otevøených dveøí na pùdì podívat, vídìl, že se jedná o obrovský rozpon a je tedy lepší poèítat s nìkolikanásobnou bezpeèností konstrukce. Dále potom budou mikropiloty zpevnìny základy, protože voda z rozkradených svodù se na jejich kvalitì podepsala. Na nìkterých místech budou vymìnìny odmrzlé hurdisky, které zaèaly vápenatìt, a obvod stavby bude svázán vyztužovacími táhly na zdech a koneènì v pøízemí budou novou technikou vyztuženy stropní klenby. Tuto první akci ve výbìrovém øízení dostala pøidìlenu spoleènost AZ sanace z Ústí nad Labem, která má s památkami nemalé zkušenosti a provede ji do konce letošního roku za 2,7 mil. Kè, pøièemž nám dotací v hodnotì 1,65 mil. Kè pøispìje Ústecký kraj. Druhá, jak jsem již øekl soubìžná akce, je stavební úprava pøízemí, kterou provádí další vítìz výbìrového øízení, s.r.o. STAMO z Dìèína. Ta už pøedstavuje stavební úpravy pøízemí zámku tak, aby po jejím skonèení bylo možné vzniklé a upravené prostory používat pro potøeby mìsta a veøejnosti. Nedokonèený ale zùstane strop vstupní haly, protože jsou na nìm pod omítkou skryté pùvodní malby a ty je tøeba podle pokynù památkáøù zrestaurovat a ochránit. Zato bude v pùdních prostorách postaven nový komín a k nìmu plynová kotelna, ze které se bude celý objekt vytápìt. Konec prací na úpravách bude rovnìž do konce roku a náklady na nì jsou poèítány ve výši 6,15 mil. Kè, pøièemž zhruba 3,5 mil. Kè jsme získali z programu Ministerstva Živo na zámku pro místní rozvoj na rozvoj Severozápadních Èech. Tøetí soubìžná akce se týká okolí zámku, výbìrové øízení vyhrála a.s. Strabag Praha a náklady se pøedpokládají 7,7 mil. Kè, pøièemž jsme z programu PHARE získali 165 tis. EUR další dotace. Tahle èást bude ve mìstì nejvíc vidìt, protože jsme ji našim obèanùm prezentovali jako autobusový terminál a inženýrské sítì pro zámek. Úpravy a stavba budou trvat až do konce pololetí roku 2006 a kromì napojení zámku na centrální stoku a èistièku, napojení na plyn a vodu a úpravy komunikací a parkovacích míst pøinesou pøedevším zcivilizování prostoru pøed zámkem mezi starým pivovarem a pìší zónou. Ten je opìt už nìkolik desítek let ostudou našeho mìstského centra. Navíc pøenesení autobusových stanoviš na toto místo

3 Šluknovské noviny - strana 3 by mìlo odstranit dopravnì nebezpeèná místa na námìstí, kdy se v dopravní špièce proplétají chodci a cestující, kteøí vystoupí z autobusu na hlavní silnici, mezi projíždìjícími kamiony, osobními vozy i motorkáøi, prohánìjícími se bezohlednì pøes námìstí. Pøed zámkem je mnohem víc prostoru, kde se lidé mohou rozejít buï k Edece, nebo do pìší zóny, nebo pøes zámecký park ke škole èi k novým bytovkám. Letos to ještì taková idylka nebude, ale po dokonèení zelených ploch a úpravì pìších cest v pøíštím roce, po osazení lavièek a odpadkových košù a po vybudování nástupních zálivù pro autobusy, po osazení autobusových zastávek a zabudování nového veøejného osvìtlení jsem pøesvìdèen, že vìtšina Šluknovákù bude spokojena. A když jsem se zmínil o autobusových zastávkách, i když jejich výbìr je podroben pøísným oèím památkáøù, nepùjde o modernu jako na námìstí. Budou klasické døevìné, uzavøené ze tøí stran a s mírným pøesahem stìny do pøední, vstupní èásti, takže by èekající cestující mìli být kryti pøed nepohodou. Jen si musíme ohlídat, aby se z nich brzy nestaly neplacené veøejné záchodky! Ing. Milan Koøínek První den ve škole je velká událost nejen pro prvòáèky, ale i pro jejich rodièe. A tak kromì toho, že své ratolesti hrdì doprovodí do ZŠ J. Vohradského, až do tøíd a lavic, také je vyzbrojí nìjakou tou sladkostí v kornoutu a patøiènì obléknou do sváteèního. Na každé poprvé se pøece nezapomíná - dny her konèí, zaèínají povinnosti. Absolutnì nejmladší z dìtí, které zavítaly 1. záøí do naší školy, byla urèitì dvoumìsíèní Nella. Tentokrát ji v náruèí pøinesla maminka, paní uèitelka Eichlerová. Ale uteèe to jako voda a Nellinka pøijde po svých jako prvòáèek. To už ale bude díky mamince ve škole jako doma.

4 Šluknovské noviny - strana 4 Svozový den Dne 24. záøí 2005 budou ve Šluknovì opìt pøistaveny velkokapacitní kontejnery, do kterých bude možné odložit lednice, pneumatiky a elektroodpad. Kontejnery budou umístìny v tìchto lokalitách a èasových termínech.: 1. Císaøský - za konzumem H+H hod., 2. pod nám. Míru - ul. Nerudova hod., 3. Sídlištì - nad autoopravnou hod., 4. Království - horní èást - u hasièárny hod., 5. Království - dolní èást - internát hod., 6. Rožany - náves hod. Na uvedená stanovištì lze odpad odložit s pøedstihem. Ne však po uvedeném termínu. Ostatní odpad lze v prùbìhu pracovního týdne (od 7.00 do hod.) a bìhem sobotního dopoledne (od 8.00 do hod.) odložit do sbìrného dvora v areálu Technických služeb Šluknov. Vyzýváme obèany, aby na uvedená stanovištì odkládali pouze objemný odpad, nikoli smíšený nebo nebezpeèný. Svoz tøídìného odpadu Dne 24. øíjna 2005 se uskuteèní svoz tøídìného odpadu, PET lahví ve žlutých pytlích a nápojových kartonù v oranžových pytlích. Pytle s vytøídìným odpadem pøipravte na obvyklou trasu den pøedem, tj. v nedìli Upozoròujeme na to, že žluté a oranžové pytle s jiným odpadem nebudou sváženy. Pytle na tøídìný odpad ob- držíte na MìÚ ve Šluknovì, odbor výstavby a životního prostøedí ȮVŽP MìÚ Šluknov Městský úřad přijme uklízečku Mìstský úøad Šluknov pøijme do pracovního pomìru na dobu urèitou uklízeèku pro hlavní budovu radnice (zástup za mateøskou dovolenou) - pøedpokládaný nástup v mìsíci øíjnu Zájemci se mohou hlásit osobnì v kanceláøi è. 15 u vedoucí odboru vnitøní správy Bc. Ivany Barcalové, tel a to nejpozdìji do 20. záøí Bc. Ivana Barcalová, vedoucí odboru vnitøní správy Dne od 10:00 hod. bude po dlouhodobé rekonstrukci probíhající od roku 1998 slavnostnì otevøena Køížová cesta ve Šluknovì a probìhne její nové vysvìcení. Tato akce se uskuteèní v rámci DNÙ EVROPSKÉHO DÌDICTVÍ (www.ehd.cz). Slavnostní otevøení pro veøejnost provede starosta mìs- Velcí lidé z malého ukova V Domì kultury je od 6. záøí pøístupná veøejnosti výstava s výše uvedeným názvem. Už z nìj je patrné, že pøibližuje významné osobnosti kulturního a spoleèenského života, které se narodily, žily nebo tvoøily ve ukovì, dnes již zaniklé pøíhranièní obci. Výstava bude pøístupná dennì od pondìlí do pátku od 8 do 15 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin. Po telefonické dohodì na tel. è lze výstavu shlédnout i v jinou dobu. Slavnostní otevøení Køížové cesty ve Šluknovì a její nové vysvìcení ta Ing. Milan Koøínek a vysvìcení pak šluknovský faráø Pavel Procházka. Na samotné rekonstrukci se podílelo Mìsto Šluknov, Ministerstvo kultury ÈR a Program PHARE. Doufáme, že køížová cesta bude sloužit široké veøejnosti i návštìvníkùm mìsta. (buš) Platnost obèanských prùkazù typu knížka konèí Znovu obèany našeho mìsta - a to zejména ty starší, upozoròujeme na skuteènost, že platnost obèanských prùkazù, vydaných do , v letošním roce konèí (a to i když je v obèanském prùkazu uvedena platnost neomezenì ) a o nový obèanský prùkaz je tøeba požádat do 30. listopadu 2005! S veškerými dotazy èi žádostmi o pomoc pøi vyøizování výmìny obèanských prùkazù se lze obrátit na p. Ivanu Jirùvovou, tel Žádosti o výmìnu OP se podávají na šluknovském mìstském úøadì - kanceláø è. 19, 1. podlaží. Úøední hodiny: pondìlí a støeda a hodin. Bc. Ivana Barcalová, vedoucí odboru vnitøní správy

5 Šluknovské noviny - strana 5 Srpen ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Srpen ve Šluknovì 2. srpna Co bude s čerpadlem společnosti Benzina enzina? Na popud èlenù rady mìsta požádal stavební úøad majitele starého benzinového èerpadla ve Šluknovì, spoleènost Benzina, o vyjádøení, co s opuštìným a chátrajícím objektem zamýšlí. Podnik ve své odpovìdi sdìlil, že se snaží stanici nabídnout k odprodeji jinému zájemci. Pokud se prodej nezdaøí, bude se snažit v roce 2006 èinnost èerpadla znovu obnovit s tím, že ještì pøed tím provede na své náklady sanaci zneèištìné pùdy v jejím prostoru. Ovšem pøi souèasné situaci na trhu pohonných hmot a poètu èerpadel na území mìsta je spíše pravdìpodobné, že se nakonec rozhodne pro její úplnou likvidaci. 3. srpna Výb ýběro ěrové vé řízení se opět ět týkalo zámku Další, v poøadí již tøetí výbìrové øízení, probìhlo pøed výbìrovou komisí mìsta. Opìt se vztahovalo k zámku, ale tentokrát se týkalo stavebních úprav prostor v pøízemí. V záøí tak naplno zaènou vlastnì tøi stavební akce zároveò - statické zajištìní stavby vèetnì základù, klenby a èásteènì krovù, už zmínìné stavební úpravy pøízemí a koneènì výstavba autobusového terminálu, se kterou souvisí i napojení zámku na inženýrské sítì. Souèasnému zastupitelstvu a mìstskému úøadu se tak koneènì podaøilo pøipravit projekènì i finanènì zahájení úprav této památky, o což se marnì usilovalo od konce osmdesátých let minulého století. Zprovoznìno bude zatím jen pøízemí, ale i v dalších letech budou úpravy postupovat do vyšších poschodí podle penìz, které se podaøí na zámek z rùzných fondù a dotací získat. 8.srpna Senátor Zoser přislíbil pomo omoc V rámci svých pravidelných cest po regionu, za který byl zvolen, navštívil šluknovskou radnici senátor Josef Zoser. Se starostou prodiskutovali možnosti, které má Senát pøi uplatòování požadavkù starostù mìst a jejich V sobotu 20. srpna znìly letním podveèerem na velkém sále DK ve Šluknovì tóny krásné hudby v podání kytary a dvou fagotù, na kterých své umìní pøedvedli hudebníci ze Šluknovského výbìžku Martin Vosátka, Petr Richter a Patrik Engler. Pøíjemnou prùvodkyní tohoto nevšedního letního koncertu byla paní Helena Ansorgová.

6 Šluknovské noviny - strana 6 Srpen ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Srpen ve Šluknovì obèanù v oblasti zmìn legislativy. Zabývali se pøedevším otázkami bezpeènosti obyvatel a ochrany majetku. Senátor pøislíbil podporu požadavkùm na zvýšení nìkterých pravomocí mìstské policie, která pøedevším v dopravì a ochranì majetku mnohdy nemùže zákonným zpùsobem operativnì postihnout pøestupce pøímo na místì a v okamžiku spáchání pøestupku. Další diskutovanou problematikou byla otázka podpory zemìdìlství a ochrany krajiny a nakonec záležitosti rozvoje a udržení školství ve výbìžku. V prùbìhu jednání nabídl senátor žákùm sedmých a osmých tøíd naší základní školy návštìvu Senátu a prohlídku jeho prostor a zaøízení, což bylo s povdìkem pøijato. Naše dìti by tak brzy mohly navštívit místa, kam se my ostatní smrtelníci asi nikdy nedostaneme. 12. srpna Kuželkáři se činí, zvládnou to svépomo omocí cí Družstva šluknovských kuželkáøù dlouhodobì patøí k nejúspìšnìjším oddílùm našeho SK Plaston. První družstvo mužù trvale bojuje na špici krajského pøeboru, družstvo žen, dìtské družstvo i druhé a tøetí družstvo mužù si výbornì vedou ve svých soutìžích na okresní úrovni. Pozoruhodná je ale nejen sportovní výkonnost, ale i úsilí, se kterým udržují v provozu svou kuželnu a její technické zaøízení. Aby se jejich údìl alespoò trochu zlepšil a aby své výkony mohli pøedávat na lépe vybavených drahách, sehnali si stavìcí zaøízení kuželek, které nahradí pùvodní, postavené svépomocí už pøed nìkolika desítkami let. Nejde o stavìèe zbrusu nové, ale o použité, které ale daleko lépe a snadnìji budou plnit svou funkci a navíc budou i energeticky úspornìjší. Instalace probìhne pochopitelnì svépomocí, ale to našim nadšeným sportovcùm nedìlá potíže. Pøejme jim proto radost a další úspìchy v jejich sportu. 16. srpna S mlouva o ústavě EU je k dispozici veřejnosti V mìstské knihovnì a na radnici je k dispozici nìkolik výtiskù Smlouvy o ústavì pro Evropu v èeském pøekladu. Dokument, který pøed nìkolika týdny názorovì rozdìlil Evropu a témìø do krvavých støetù na hranici slušnosti rozeštval naše nejvyšší politiky, je teï k dispozici všem obèanùm, kteøí budou mít chu se s ním seznámit, a už ze studijních dùvodù nebo èistì ze snahy alespoò si pøeèíst to, o èem zøejmì vìtšina politikù jen ohnivì diskutuje, ale vìtšinou se s tím stejnì neseznámila! 19. srpna Obřadní síň má být nezapomenutelná I když to zní neuvìøitelnì, v letošním roce se na naší radnici uskuteènilo mnohem víc svateb, než v minulých letech. Je to skuteènost, která nás velmi tìší a aby svatební obøady byly pro svatebèany ještì pøíjemnìjší a nezapomenutelnìjší, byly pøes prázdniny provedeny nìkteré úpravy v obøadní síni. Ne stavební, ale v její výzdobì a uspoøádání. Už pøed èasem byly poøízeny nové židle a osvìtlení, a teï je doplnily nové záclony, koberec, závìsy i kvìtinová výzdoba sínì. Tím byla potvrzena snaha všech, kteøí se podílejí na poøádání obèanských obøadù - svateb, jubilejních støíbrných nebo zlatých svateb i vítání nových obèánkù a dalších slavností - aby všechno tvoøilo pøíjemné a nezapomenutelné prostøedí a aby dnešní svatebèané do naší obøadní sínì pøivádìli pozdìji i své dìti a vnouèata nebo se k nám po letech rádi vraceli k potvrzení svého manželského slibu pøi jubilejních svatbách. Plechoví ví krasavci zářili na náměstí Svátek a nádherné zážitky prožili všichni milovníci automobilových a motocyklových veteránù, když se na námìstí uskuteènil jejich první oficiální sraz. Po loòském nultém roèníku, který byl jakýmsi prùzkumem zájmu Šluknovákù o tato vozidla, pozvali Veterán Klub Sever a mìsto Šluknov své pøíznivce na pøehlídku krásnì udržovaných zázrakù tehdejší techniky. Témìø sto exponátù od Pragy Picolo pøes sportovní kabriolet BMW, Anglického Hillmana, francouzského Peugeota, dvoutaktního Saaba, Tatøièky a Tatraplán, Škodov-

7 Šluknovské noviny - strana 7 Srpen ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Srpen ve Šluknovì ky a stále bojeschopné americké džípy, pokud jde o dvoustopá vozidla bezpoèet motocyklù Jawa od paøezù znaèky Pionýr a celou vyrábìnou škálu této znaèky, pøes policejní kapotovaný stroj a nádhernou soutìžní tøistapadesátku - úèastnici šestidenní, Èechii a elegantní Èezetu, až k zahranièním BMW a zcela moderním Hondám, a mnoho dalších výbornì fungujících strojù - to vše bylo skuteènou pastvou pro nìkolik stovek divákù všech vìkových kategorií, kteøí se bìhem hodiny na námìstí vystøídali. Celá kolona automobilových a motocyklových veteránù se potom po vlastní ose vydala na okružní pøehlídkovou jízdu Šluknovským výbìžkem, aby nakonec spoleènì vychutnala svùj úspìch na závìreèném posezení v Kunraticích. Doufejme, že tím byla definitivnì založena nová tradice setkávání majitelù a pøíznivcù nádherných historických strojù ve Šluknovì. 31. srpna Jezevčíci na výstavě i v knižním vydání V oblastním muzeu v Dìèínì byla slavnostnì zahájena výstava k 80.výroèí zahájení výroby pozoruhodných motocyklù Èechie - Böhmerland. Na nìkolika desítkách výstavních panelù se návštìvníci mohou seznámit s historií založení továrny v Krásné Lípì a jejím pozdìjším pøestìhování do vìtších a lepších prostorù v Kunrati-cích, se životem konstruktéra a majitele Albina Huga Liebische i s jeho tìžkým osudem po skonèení války. Jsou zde zachyceny i sportovní a obchodní úspìchy tìchto strojù a nakonec i historie a souèasnost klubu majitelù tìchto motorových jezevèíkù. I když výstava je instalována v Dìèínì, Šluknov zde sehrává významnou úlohu nejen proto, že výroba probíhala na našem území, ale i proto, že tradièní setkání i okružní jízdy mají ve mìstì obrovskou podporu a úspìch a také proto, že se po rozhodnutí rady mìsta Šluknov finanènì podílel na vydání nádherné knižní publikace na téma Èechie - Böhmerland. Ten, kdo výstavu v Dìèínì nemùže navštívit, témìø o nic nepøijde, protože vìtšina materiálù, a fotografií, textù nebo ostatních dokumentù, je v knize zachycena. A jak jsme uvedli, protože jsme se na ní finanènì podíleli, je nìkolik výtiskù publikace zájemcùm k dispozici v naší mìstské knihovnì. Upozornìní pro diváky Kino Dukla ve Šluknovì bude po celé záøí a až do 15. øíjna uzavøeno. Z dùvodu rekonstrukce se NEPROMÍTÁ!

8 Šluknovské noviny - strana 8 Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám - Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám Na naši redakci se obrátil pan Jan Tichý z Nového Boru se žádostí o pomoc pøi pátrání v minulosti. Pøipojil následující svìdectví pana Hanse Trägera z Bergisch Gladbach, který pátrá po informacích o svém otci: Poslední dny MUDr.. Trä rägera (prosba o pomo omoc) Mùj otec Alfred Träger, narozený , byl v zimì 1944 ze zdravotních dùvodù propuštìn z wehrmachtu, kde bìhem války sloužil jako vojenský lékaø. Vzápìtí nastoupil do nemocnice ve rýdlantu. 9. kvìtna 1945 skonèila válka a naše bydlištì Nový Bor obsadily ruské a polské jednotky. Po nìkolika dnech MNV jmenoval otce primáøem místní nemocnice, protože stejnou funkci vykonával už pøed válkou. 2. èervna 1945 otec poprvé zase operoval. Toho dne asi ve 12 hodin byl pøímo u operaèního stolu zatèen Revoluèními gardami, které krátce pøedtím obsadily Haidu, a ozbrojená eskorta ho odvedla domù. Celá naše rodina, tj. otec Alfred Träger (48), matka Margarete (44), bratr Walter (15), já (14) a sestra Christine (8), jsme byli rozsazeni do ètyø koutù èekárny, sestra sedìla otci na klínì. Gardisté nás hlídali a nesmìli jsme spolu mluvit. Bìhem dvou hodin celý dùm dùkladnì prohledali. Po prohlídce odnesli s sebou všechny kufry, které si naplnili našimi vìcmi. Po 14. hodinì mého otce odvedli a s mnoha dalšími muži uvìznili na radnici. Odpoledne byli zadržení lidé veøejnì trýznìni na námìstí. Svìdkové, kteøí také podstoupili muèení, a byli pak spoleènì s námi druhý den ráno vyhnáni do Nìmecka, vyprávìli, že otec následkem bití upadl do bezvìdomí. Gardisté ho vzkøísili studenou vodou, aby mohli v muèení pokraèovat. Naveèer bylo u zadní zdi radnice zastøeleno 8 nìmeckých obèanù - 2 ženy a 6 mužù. Byli jsme uvìznìni spoleènì s rodinami zadržených mužù. V cele bylo zavøeno asi 40 lidí, místnost byla pøeplnìná, nedali nám vodu, nikdo nesmìl na toaletu. Celou noc jsme poslouchali výkøiky mužù, kteøí byli jednotlivì vyvádìni z cel a v pøíèné chodbì vyslýcháni, muèeni a biti. V nedìli 3. èervna ráno mezi 4. a 5. hodinou nás postupnì po rodinách vyvádìli z cely a zapisovali do seznamu. Naše rodina pak nastoupila do nákladního auta stojícího u pøedního vchodu radnice vpravo. Ostatní rodiny zadržených nastoupily do autobusu. Asi po 5 minutách jsem naposled uvidìl svého otce, kterého muèení tìžce poznamenalo, jen v košili a kalhotách, bosého. Dovedli ho k

9 Šluknovské noviny - strana 9 Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám - Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám autobusu, aby nastoupil zadními dveømi. Hned potom jsme odjeli smìrem k Rumburku. Autobus jel první, za ním nákladní auto, takže jsem na autobus nevidìl. Nìkde ve Šluknovì - nevím to už pøesnì - jsme zastavili. Pozdìji nám lidé z autobusu øekli, že je gardisté výslovnì varovali: kdo se otoèí dozadu, bude zastøelen! Zadní dveøe autobusu se otevøely a zase zavøely. Mùj otec mohl být vyvleèen z autobusu jedinì bìhem této zastávky. Buï zemøel už cestou na následky muèení, nebo ho gardisté odstranili jako nepohodlného svìdka, protože prý na námìstí dùraznì protestoval proti krutému zacházení se zadrženými. Oba vozy jely dál a dovezly nás až na hranici u Sebnitz. Museli jsme vystoupit. Moje matka se poøád znova vyptá- vala, kde je náš otec, ale nedostala žádnou odpovìï, najednou nikdo nìmecky nerozumìl. Jeden z gardistù nakonec matce pøikázal, a ihned pøebìhne pøes hranici do Saska, jinak bude zastøelena i ona. V následujících dnech jsme se sice dozvídali nejrùznìjší verze a dohady, ale dodnes nemáme žádnou ovìøenou zprávu o tom, kdy, kde a jak mùj otec pøišel o život... Teprve kolem roku 1990 jsem od jednoho známého dostal kopii rozkazu pplk. Sekáèe, ve kterém vyhlašuje trest smrti osmi lidem a vypovídá ostatní zadržené i s rodinami. Dùvodem vypovìzení naší rodiny je podle tohoto rozkazu nález rádia. Ale rádio jsme už v polovinì kvìtna na pøíkaz èeských úøadù spoleènì s dalšími vìcmi odevzdali ve škole, sám jsem tam naše jediné rádio odnesl! Je tedy pravdìpodobné, že v nedìli 3. èervna 1945 brzy ráno nìkde poblíž Šluknova musel MUDr. Alfred Träger (na snímku) z autobusu s vypovìzenými Nìmci vystoupit a gardisté ho zastøelili. (Nebo - pokud zemøel už cestou na následky pøedcházejícího bití - chtìli odstranit jeho tìlo.) Je možné, že byl anonymnì pohøben v lese nebo na nìkterém høbitovì mezi Rumburkem a hranicí u Sebnitz. Primáø Träger byl nadprùmìrnì vysoký a statný muž, v roce 1945 mu bylo 48 let. Prosím o pomoc pøi pátrání po jeho osudu. Jan Tichý, Nový Bor Èesko vstupuje do EU - dùm v Království è. p. 391 (foceno ). Text a foto: D. Petters

10 Šluknovské noviny - strana 10 KPVH zahajuje novou sezónu Vážení pøátelé a pøíznivci Kruhu pøátel vážné hudby, léto pomalu konèí, ale nová sezóna našich koncertù naopak zaèíná! Rádi bychom vás pozvali na zahajovací setkání, které obstará pìvecký sbor ŠENOVÁÈEK. I když je tento výborný soubor, složený z žákù základních a støedních škol Šluknovského výbìžku, známý i v širokém okolí, dovolte pøesto nìkolik informací o jeho minulosti i pøítomnosti. Soubor byl založen již v roce 1966, ale svùj název má od roku Souèasnì je veden umìleckou vedoucí paní Ludvikou MILLERO- VOU, která jej založila, a sbormistryní souboru je paní Iveta VONDRÁÈKOVÁ. Kvalita souboru je dána nároènou a intenzivní pøípravou, ve které nechybí ani dlouhodobé soustøedìní v pøírodì nebo u moøe. Vìhlas Šenováèku pøesáhl hranice regionu. Vystupoval na mnoha místech Evropy, napø. v Itálii, Polsku, Anglii nebo Skotsku. Být èlenem takového pìveckého souboru je jistì velmi atraktivní záležitost a protože Šenováèek hledá nové posily, nabízíme touto cestou dìtem a mládeži možnost pøihlásit se do konkurzu. A tak vy všichni, kteøí máte výborný sluch a zdravý hlas a také vám nechybí píle a vytrvalost, neváhejte! Abychom ale nezapomnìli na to hlavní: první koncert nové hudební sezóny 2005 / 2006 se koná zcela netradiènì v sobotu 17. záøí v 16 hodin v sále Domu kultury. Urèitì vás potìší lidové písnì èi písnì známých autorù, napø. Petra Ebena. Na shledání se všemi svými pøíznivci se tìší & KPVH a Lenka Houžvièková Malé nahlédnutí do sezóny 2005 / 2006 V øíjnu se uskuteèní odložený koncert (z dubna 2005), kdy mìla vystoupit harfistka Hana Mullerová a flétnista Vítìzslav Drápal. V listopadu uslyšíme trio lesních rohù, které zahraje i pro studenty SLŠ. V prosinci nás potìší svým umìním klavírista Ivan Klánský a houslista Èenìk Pavlík. Lednový koncert bude pìvecký, na únor chceme pozvat smyècový kvartet, kdežto v bøeznu se sálem rozezní krásné šluknovské køídlo pøi klavírním recitálu. Rozlouèíme se v dubnu a jak jinak, než hudnou regionální. Už dlouho vám chceme pøedstavit varnsdorfský dechový soubor ZUŠ. Pevnì vìøíme, že takto sestavený program nové sezóny uspokojí i ty nejnároènìjší posluchaèe. Výbor KPVH Dětský pěvecký sbor or při městě Velký Šenov ŠENOVÁČEK přijímá v září roku 2005 opět nové členy. Zkoušky sboru jsou každý pátek od do hodin na mìstském úøadì ve Velkém Šenovì (vstup zadním vchodem). Zájemci se mohou pøihlásit u vedoucí sboru paní Millerové na tel. èísle dennì po hod. nebo pøímo každý pátek pøi zkoušce.

11 Jaký byl èervenec a srpen v našem domovì, jak ho prožívali naši senioøi? Seznámím Vás s dìním u nás ve struènosti: Krásných a sluneèných dnù v letošním létì moc nebylo, a tak jsme využívali každého hezkého dne k posezení venku. Uspoøádali jsme zahradní grilování pøi dechovce, vyjíždìli jsne na nákupy do Rumburka, které jsme spojili s návštìvou zmrzlinového stánku - naši klienti nikdy neodolali sladkému potìšení. Aktivnì jsme se zapojili do celostátní køížovkáøské soutìže, které se letos zúèastnilo 12 našich klientù. V loòském roce se umístila na prvém místì p. Kubcová, a tak budeme držet palce i letos. Ve dnech, kdy nám poèasí moc nepøálo, jsme se v knihovnì pøipravovali na olympiádu, která u nás probìhne 14. záøí. Zúèastnit se jí má 10 družstev z Ústeckého kraje v deseti disciplinách. Dále jsme vyrábìli drobné upomínkové pøedmìty na prodejní trhy, které se konají 28. záøí. Tímto Vás srdeènì zvu k našemu stánku, kde si tyto pøedmìty budete moci zakoupit za symbolické ceny. Nebo se jen pøijïte podívat a zhodnotit šikovnost našich klientù. Pøispìjete tím k jejich dalšímu aktivnímu životu. Na etapy jsme také slavili narozeniny, na kterých se podíleli i pøíbuzní klientù, kteøí pøipravili velké pohoštìní pro všechny, co se schází v klubovnì. Je velice hezké, když máte možnost být u toho, jak si navzájem pøejí a pøedávají dáreèky. Rodin tìchto klientek a klientù si velice vážím a moc jim dìkuji, nebo vím, že je to pro nì èasovì i finanènì nároèné. Jelikož snad všichni obyvatelé Šluknova vyrazili do lesa Šluknovské noviny - strana 11 Ze života seniorù v Domovì dùchodcù na houby, nesmìli jsme tak chybìt ani my. Pøi této krásné procházce jsme nasbírali košík hub a dvakrát jsme si uvaøili v klubovnì smaženici. Musím pochválit nejaktivnìjšího houbaøe, pana Klikara. Ještì nedávno byl upoután na lùžko a na mou otázku, jestli ho napadlo, že bude v Domovì dùchodcù chodit na houby, odpovìdìl, to ani náhodou. Ale zásluhou rehabilitaèního a ošetøovatelského personálu to dokázal. Dùležité bylo, že sám chtìl a nevzdal to. Je to náš šikulka! 29. záøí odjíždíme s našimi klienty na týdenní dovolenou ke Kamenickému Šenovu. O té Vás budeme informovat až v záøí. Snad nám bude pøát sluníèko, abychom si to øádnì užili. Se seniory v klubovnì sepsala Z. Morkusová Sluníèka a správných odpoèinkových dnù jsme si letos v létì moc neužili a mnozí z nás hartusili na neustálý déš. Ten ovšem pøišel k duhu houbám, a tak si alespoò houbaøi pøišli o dovolené na své. Houby letos musel nasbírat úplnì každý - rostly totiž všude. V parcích, v zahradách, u silnice, pøímo uprostøed polních cest, nebo rovnou z prostøedku šišky. A høíbek, který nalezl pan Jan Lehrl, vyrostl prostì z hlavy svého kolegy. To tedy byly letos houbaøské žnì!

12 Šluknovské noviny - strana 12 Pozdrav ze skautského tábora Letní tábor skautského støediska Seveøan Šluknov se konal èervence 2005 na louce u obce Dolní Svìtlá v Lužických horách. Místo mnoha slov nech promluví fotografie a zápis z táborové kroniky. Za zdárný prùbìh tábora dìkuji vedoucímu tábora Janu Zemanovi - Èertovi, jeho zástupkyni Radce Zemanové - Klíštìti, zdravotnici Sonì Bikové - Danìlce, vrchní šéfkuchaøce paní Vašíèkové a všem ostatním vedoucím: Ivetì Nastoupilové - Perlièce, Katce Babovákové - elis, Lucii Macurové - Želvièce, Helenì Matìjkové a Tondovi Matìjkovi - Tomíkovi. Ing.Iva Jaburková - Ajví, vùdkynì støediska

13 Šluknovské noviny - strana 13

14 Šluknovské noviny - strana 14 Dìtský koutek Ahoj dìti! Letní prázdniny už jsou minulostí a teï Vás zase èeká ŠKOLA, úkoly, uèení a povinnosti. Tak aby ten pøechod pro Vás nebyl tak tvrdý, dáme Vám i my pár úkolù - a lehouèkých, se kterými si snadno poradíte. A si zvykáte. Nemusíme snad už ani zdùrazòovat, že z tìch, kteøí správnì úkoly splní a pošlou do na adresu redakce (ŠN, Mìstský úøad Šluknov, nám. Míru 1), nebo vhodí do schránky na budovì radnice èi mìstské knihovny, budou ( ; Zmrzlá voda ( Mazadlo ( ; Orgán sluchu ( ; Jeden ze smyslù ( Èerné døevo ( ; Opak dne Í ; ; ; Nápovìda ( Srnèí máma ( ; Pole É ; ; ; Nápovìda ( Pøíbuzná ( ; Adam a??? ( Matka vylosováni výherci volné vstupenky do kina Dukla, pastelek, vodovek nebo fixù. Prvním úkolem bude už tradiènì doplòovaèka. Výrazy doplòte do políèek - postup už jistì znáte, a jen pro zaèáteèníky upozornìní: zamraèená políèka nevyplòujte, ta usmìvavá Vám naopak naznaèují, kde najdete tajenku. Zdá se Vám luštìní tìžké, nebo naopak velmi lehké? Mùžete tedy vymyslet úkol pro své vrstevníky sami. A už pùjde o doplòovaèku, nebo obyèejnou hádanku. Pokud Váš pokus bude zdaøilý a otiskneme ho v Dìtském koutku, odmìníme Vás volòáskem do kina nebo pastelkami. Druhý úkol je pro ty, kteøí rádi kreslí: nakreslete, co jste o prázdninách vidìli, zažili, kde se Vám líbilo. A do tøetice nìco pro básníky: Napištì pár veršíkù o zvíøátkách na fotografii, nebo krátký pøíbìh, v nìmž bududou jednou z postav. Vaše obrázky, povídky nebo veršíky otiskneme v pøíštích vydáních ŠN. Tìšíme se na Vaše pøíspìvky a pøejeme Vám š astné vykroèení do nového školního roku.

SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè. Vìtrníky - snad už naposledy

SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè. Vìtrníky - snad už naposledy ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè Vìtrníky - snad už naposledy Slovo má starosta Pøed

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

BØEZEN 2004 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè. K únoru patøí tradièní oslavy masopustu. Na snímku masopustní prùvod dorazil na šluknovské námìstí.

BØEZEN 2004 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè. K únoru patøí tradièní oslavy masopustu. Na snímku masopustní prùvod dorazil na šluknovské námìstí. ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz BØEZEN 2004 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè K únoru patøí tradièní oslavy masopustu. Na snímku

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více