produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 ( kw) Informace o kompaktních hofiácích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích"

Transkript

1 produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw)

2 Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás jiï více neï let vïdy znovu pobízí, stanovovat v branïi nové standardy. Ve vlastním v zkumném a v vojovém centru Weishaupt se neustále pracuje na novém v voji a optimalizaci v ech pfiístrojû, zafiízení a systémû. V eobecn m cílem je odpovûdnost za v voj systémû spalování, které produkují stále ménû kodlivin, etfií stále více energie a spojují smysluplnû ekologii a ekonomii. Investujeme nejen do v zkumu a techniky, ale téï moderními stroji obrábíme jen nejlep í materiály a provádíme neustálou kontrolu kvality. V praxi jsme jiï v milionech pfiípadû prokázali, Ïe hofiák Weishaupt platí u odborníkû a zákazníkû jako hofiák trvale spolehliv, technicky vyspûl a ohledupln k Ïivotnímu prostfiedí. Dokládají to také ãetná vyznamenání cenami za design a inovaci. Ve vlastních vysoce moderních v robních provozech ve Schwendi se dennû vyrobí pfies 6 hofiákû. Pfiitom kaïd jednotliv hofiák je odzkou- en na svojí mechanickou a elektrickou funkci. Spoleãná souhra High Tech s úãinn m zku ebním a kontrolním systémem zaji Èuje pfiísloveãnou kvalitu Weishaupt. Nov hofiák je trvale investicí do budoucnosti. Investicí, která je dobr m vyváïením mezi cenou a vyuïitím. Nakonec ale o trvalém úspûchu rozhoduje kvalita, technika a zabezpeãení provozu. Rozhodnutí se pro hofiák Weishaupt je proto investicí zaji tûné budoucnosti. Moderní v zkumné a v robní provozy a komplexní zku ební a kontrolní systém zaji Èují pfiísloveãnou kvalitu Weishaupt 2

3 3

4

5 Spalovací technika osvûdãená v praxi Bezpeãné elektrické pfiipojení kódovan mi konektory V echny souãásti jsou snadno pfiístupné Snadné uvedení do provozu a diagnostika Zásada do budoucna Spolehlivost, hospodárn provoz a pfiíznivá cena: milionkrát ovûfien úspûch kompaktních hofiákû Weishaupt je v sledkem orientace na zákazníka a kvalitu bez kompromisû. Hofiáky byly v prûbûhu desetiletí technicky dále vyvíjeny a zlep ovány. Nejmodernûj í v robní metody a dûsledná v stupní kontrola v ech v robkû, zaji Èují pfiísloveãnou kvalitu Weishaupt. Tím také provozní spolehlivost a v drï po dlouhé ãasové údobí. Velk v konov rozsah Velk celkov rozsah v konû 3 aï 7 kw umoïàuje individuální pouïití na nejrûznûj ích topn ch zafiízeních. Elektronické zapalování Elektronické zapalovací zafiízení W-ZG1, které je pouïito u v ech hofiákû fiady W se vyznaãuje vysokou spolehlivostí a nízk m pfiíkonem. Digitální management spalování pro bezpeãnost a komfort Weishaupt je prûkopníkem digitálního managementu spalování. Ten nabízí více komfortu pfii obsluze a údrïbû, je tû vy í provozní spolehlivost a neposlednû: nejvût í atraktivitou je pomûr cena - v kon. Kromû toho tato inteligentní technologie umoïàuje zapojení hofiáku do komplexního systému automatizace. Servis na vysoké úrovni Weishaupt udrïuje po celém svûtû hustou síè zastoupení a servisû. SluÏba zákazníkûm je bez prodlení k dispozici. Optimální podmínky kolení a vzdûlávání zaji Èují vysokou úroveà servisních technikû firmy Weishaupt a vybran ch zastoupení. Servisní kufr Servisní kufr Weishaupt pro hofiáky typu WL dûmyslnû spojuje zásobení náhradními díly a optimální servisní pohotovost. V robustních ochrann ch plastov ch kapsách jsou v echny díly potfiebné pro servis pfiehlednû uloïeny a vïdy po ruce. Odzkou ená kvalita V echny hofiáky byly odzkou eny nezávislou zku ebnou a splàují následující normy a smûrnice EU: EN 267 Smûrnice pro strojní zafiízení 98/37/EG Elektromagnetická kompatibilita EMV 89/336/EWG Smûrnice pro nízká napûtí 73/23/EWG Smûrnice pro úãinnost 92/42/EWG navíc pro provedení LN: Nafiízení emisní ochrany ve spolkov ch zemích (1.BImSchV) v carské nafiízení o ãistotû ovzdu í (LRV) Správná dimenze hofiáku Weishaupt pro kaïdé pouïití

6 Digitální management spalování: komfort a spolehlivost V echny hofiáky Weishaupt fiady W jsou sériovû vybaveny digitálním managementem spalování. Ve keré funkce hofiáku jsou pfiitom ovládány a hlídány v konn m mikroprocesorem. V sledek: W-hofiáky Weishaupt jsou komfortní, precizní a spolehlivé. Digitální management spalování také nabízí moïnost komunikace s ostatními systémy pfies integrované ebus rozhraní. Odborník na vytápûní tak mûïe dohlíïet na funkãní prûbûh a pfii poru e diagnostikovat závadu. NejdÛleÏitûj í detaily Shodné provedení pro olejové a plynové hofiáky usnadàuje uvedení do provozu a minimalizuje skladové zásoby Kódované zasouvací konektory zaji Èují nezamûnitelná zapojení v ech elektrick ch komponent MoÏnost dálkového elektrického odblokování poruchy Technika zabezpeãení pomocí 2 mikroprocesorû, které se navzájem kontrolují Vícebarevná LED kontrolka k hlá ení funkãního prûbûhu a pfiíãiny poruchy. (WL1, WL2) LCD displej s informaãními, servisními a parametrov mi funkcemi. MoÏnosti pfiímého nastavení funkãními tlaãítky (WL3 a WL4) Pro provoz teplovodních zafiízení a také i pro nepfieru ované vytápûní (s nucen m vypnutím kaïd ch 24 hodin) Vhodné pro ohfiívaãe vzduchu a také parní kotle skupiny II a III a také IV (moïnost s W-FM21) Integrované ebus rozhraní nabízí následující funkce: Napojení na PC pro zobrazení funkãního prûbûhu a nastavení funkãních parametrû Kontrola a diagnóza na dálku pomocí modemu s automatickou volbou Napojení na moderní systémy TZB Nastavitelná doba provûtrávání s PC pfies ebus Pfiehled systémû digitálního managementu spalování W-FM W-FM 1 W-FM 2 W-FM 21 Automatika hofiáku pro pfieru ovan provoz Automatika hofiáku pro trval provoz Hlídaã plamene pro pfieru ovan provoz QRB, ion QRB, ion QRB, ion QRB, ion Hlídaã plamene pro trval provoz QRB, ion 1 ) Servopohon s krokovacím motorem Provoz s jedním palivem Oddûlitelná obsluïná jednotka (do max. vzdálenosti) 1 m 1 m MoÏnost mûfiení spotfieby paliva 2 ) 2 ) ebus rozhraní Pfiíslu né typy hofiákû WL 1-D WL 1-D WL 3-C WL 3-C WL 2-C WL 2-C WL 4 WL 4 jednostupàov dvoustupàov dvoustupàov dvoustupàov 1 ) v plánu 2 ) ve spojení s olejov m prûtokomûrem VZ4 s impulsními v stupy 6

7 Displej hofiáku Krokovací motor pro vzduch BUS rozhraní Zapalovací zafiízení Hlídaã plamene Motor hofiáku P P Olejové ãerpadlo Bezpeãnostní ventil Magnetick ventil 1 Regulátor kotle 2. stupeà Magnetick ventil 2 Digitální management spalování na pfiíkladu WL 4 7

8 Technika, která vytváfií dûvûru JiÏ vizuální vjem po sundání krytu hofiáku je pfiesvûdãiv. V echny konstrukãní díly jsou pfiehlednû uspofiádány a elektrická pfiipojení jsou jasná s nezamûniteln mi zasouvacími konektory. Tomu odpovídá snadn pfiístup ke komponentám pfii údrïbû a servisu na hofiáku. Dojem dûvûry dûlá technika, protoïe ta je typická weishaupt. Kompaktní konstrukce Díky kompaktní konstrukci zvládne lehce a jednodu e montáï hofiáku WL ve v ech tfiídách v konû jedna osoba. V daje za uvedení do provozu jsou redukovány na minimum. Weishaupt systém uzavfiení trysky V echny hofiáky v provedení LowNO x jsou vybaveny Weishaupt systémem uzavfiení trysky.ten zaji Èuje po vypnutí hofiáku tûsné uzavfiení olejové tryskové hlavy a spolehlivû zabraàuje odkapávání topného oleje. Provedení LowNO x Pro v echny WL hofiáky je k dispozici také provedení LowNO x. Pomocí zvlá tního principu míchacího zafiízení se dosahuje intenzívní vnitfiní recirkulace spalin. Tento zpûsob umoïàuje spalování s pfiíkladnû nízk mi hodnotami emisí. Odhluãnûné tûleso sání vzduch Pfiíãnû uspofiádan ventilátor je na stranû sání speciálnû odhluãnûn. Provoz hofiáku je tím obzvlá tû tich. Elektronické ovládání vzduchové klapky Elektronicky ovládaná vzduchová klapka v klidovém stavu uzavfie a brání tak ochlazování spalovacího prostoru. Servisní a kontrolní pozice Pomocí speciálního závûsného zafiízení je moïné hofiák zavûsit do servisní a kontrolní pozice. Práce na míchacím zafiízení nebo na hofiáku tak mohou b t provádûny snadno a pohodlnû. Jednotná platforma Strategie jednotné platformy v ech W-hofiákÛ pfiispívá k jednodu í dispozici a skladování náhradními díly. Diagnostika notebookem Pro diagnostiku a vyhodnocení dat z manageru spalování je k dispozici speciální sada software se zasouvacím adaptérem. Optimalizaci a anal zu poruch lze provádût komfortnû pomocí notebooku. Hofiák v kontrolní pozici umoïàující snadn pfiístup k míchacímu zafiízení 8

9 Olejové potrubí Pístov ventil Filtr Tryska Potrubí pfiebyteãného oleje Rychlouzavírací ventil Weishaupt systém uzavírání trysky Odhluãnûné tûleso sání vzduchu Elektronicky ovládaná vzduchová klapka Tûleso ventilátoru s namontovan mi díly v servisní pozici: snadn pfiístup k ventilátoru 9

10 Manager spalování s pfiipojovacími konektory Svorník se stupnicí a roub nastavení vírníku Vyklápûcí pfiíruba Zapalovací elektrody Vírník Hlava hofiáku Tûleso sání vzduchu Olejové hadice Servopohon s krokovacím motorem vzduchové klapky Svûtelné ãidlo hlídání plamene Olejové ãerpadlo s magnetick m ventilem Displej hofiáku (WL 3 a WL 4) Pfiíklad WL 3 / WL 4, provedení LN (LowNOx) 1

11 Typov pfiehled Typ Prove- Druh regulace Rozsah Elektrick Váha Obj. ãíslo hofiáku dení v konu pfiíkon Standard WL 1/2-D jednostupàov 3 7 kw,13 kw 14, kg WL 1/2-D jednostupàov se servopohonem 3 7 kw,13 kw 14, kg WL 1/2-D Z dvoustupàov se servopohonem 3 7 kw,13 kw 14, kg WL 1/3-D jednostupàov 9 kw,13 kw 14, kg WL 1/3-D jednostupàov se servopohonem 9 kw,13 kw 14, kg WL 1/3-D Z dvoustupàov se servopohonem 1 kw,13 kw 14, kg WL 2/1-C jednostupàov 12 kw,2 kw 2, kg WL 2/1-C jednostupàov se servopohonem 12 kw,2 kw 2, kg WL 2/1-C Z dvoustupàov se servopohonem 12 kw,2 kw 2, kg WL 2/2-C jednostupàov 7 18 kw,2 kw 2, kg WL 2/2-C jednostupàov se servopohonem 7 18 kw,2 kw 2, kg WL 2/2-C Z dvoustupàov se servopohonem 7 2 kw,2 kw 2, kg WL 3-C Z dvoustupàov kw,42 kw 28, kg WL 4-A Z dvoustupàov 14 7 kw,62 kw 37, kg LowNO x WL 1/1-D 1LN 1LN jednostupàov 3 kw,13 kw 14, kg WL 1/2-D 1LN 1LN jednostupàov 7 kw,13 kw 14, kg WL 2/1-C 1LN Z-1LN dvoustupàov 13 kw,2 kw 2, kg WL 3-Z-C 4LN 4LN dvoustupàov kw,42 kw 28, kg WL 4-Z-A 1LN 1LN dvoustupàov 12 3 kw,62 kw 37, kg Zvlá tní vybavení viz ceník 11

12 V kon hofiáku v závislosti na tlaku spalovací komory (hofiák Standard) Pracovní pole WL 1/2-D mbar Typ hofiáku WL 1/2-D WL 1/2-D, prov. Z Hlava hofiáku typ W 1/2-D W 1/2-D V kon 3 7 kw 3 7 kw 2,9,9 2,9,9 1,2 1,,8,6,4,2 -,2 -,4 -,6 kw Pracovní pole WL 1/3-D mbar Typ hofiáku WL 1/3-D WL 1/3-D, prov. Z Hlava hofiáku typ W 1/3-D W 1/3-D V kon 9 kw 1 kw 4,2 7, 4,2 8,4 1,2 1,,8,6,4,2 -,2 -,4 -,6 kw , 3 3, 4 4,, 6 6, 7 7, 8 2, 3 3, 4 4,, 6 6, 7 7, 8 Pracovní pole WL 2/1-C mbar Typ hofiáku WL 2/1-C WL 2/1-C prov. Z Hlava hofiáku typ W 2/1-C W 2/1-C V kon 12 kw 12 kw 4,2 1,1 4,2 1,1 3, 2, 2, 1, 1,, -, -1, -1, kw Pracovní pole WL 2/2-C mbar Typ hofiáku WL 2/2-C WL 2/2-C, prov. Z Hlava hofiáku typ W 2/2-C W 2/2-C V kon 7 18 kw 7 2 kw,9 1,1,9 16,8 3, 2, 2, 1, 1,, -, -1, -1, kw Pracovní pole WL 3Z-C mbar Typ hofiáku WL 3Z-C Hlava hofiáku typ W 3/2 V kon kw 6,1 27, kw Pracovní pole WL 4Z-A mbar Typ hofiáku WL 4Z-A Hlava hofiáku typ W 4/1 V kon 14 7 kw kw

13 V kon hofiáku v závislosti na tlaku spalovací komory (hofiák LowNO x ) Pracovní pole WL1/...-D, prov. 1LN mbar Typ hofiáku WL 1/1-D, prov. 1LN WL 1/2-D, prov. 1LN Hlava hofiáku typ W 1/1-1LN W 1/2-1LN V kon 3 kw 7 kw 2, 4,6 4,2,9 1,2 1,,8,6,4,2 -,2 -,4 -,6 kw Pracovní pole podle EN 267. V echny v konové údaje jsou vztaïeny k teplotû vzduchu 2 C a umístûní provozu v nadmofiské v ce m. Údaje mnoïství oleje se vztahují k v hfievnosti 11,91 kwh/kg extra lehkého topného oleje. 2, 3 3, 4 4,, 6 Pracovní pole WL2/1-C, prov. Z-1LN mbar Typ hofiáku WL 2/1-C, prov. Z-1LN Hlava hofiáku typ W 2/1-C-1LN V kon 13 kw 4,6 1,9 3, 2, 2, 1, 1,, -, -1, -1, kw Pracovní pole WL3-Z-C, prov. 4LN mbar Typ hofiáku WL 3Z-C, prov. 4LN Hlava hofiáku typ W 3/4 LN V kon kw 6,1 18,1 7-3 kw Vysvûtlení typového znaãení W L 2 / 1 - C prov. Z - 1LN Pracovní pole WL4-Z-A, prov. 1LN mbar Typ hofiáku WL 4Z-A, prov. 1LN Hlava hofiáku typ W 4/1 LN V kon 12 3 kw Velikost Hofiák Weishaupt typové fiady W Velikost v konu L = Extra lehk topn olej Konstrukãní stav Prov. dvoustupàov 1 v carské omezení: provoz pouze na topn ch zafiízeních s tfiítahov m principem -3 kw LowNO x

14 R2 Rozmûry d1 h3 h1 h2 b1 d1 1 Nástavba hlavy WL1, prov. 1LN l1 l2 l1 l4 l b2 l3 l6 d3 d4 l7 α d2 R1 I8 14

15 Rozmûry hofiáku Typ hofiáku Míry v mm I1 I2 I3 I4 I I6 I7 I8 b1 b2 b3 h1 h2 h3 h4 d1 d2 d3 d4 d d6 R1 R2 α Standard WL 1/2-D M WL 1/3-D M WL 2/1-C M WL 2/2-C M WL 3Z-C M WL 4Z-A M LowNO x WL 1/1-D 1LN M WL 1/2-D 1LN M WL 2/1-C 1LN M WL 3Z-C 4LN M WL 4Z-A 1LN M

16 Weishaupt spol. s r. o. Stra nická 1 C/ Praha 1 Tel.: Fax: Weishaupt spol. s r. o. Námestie SNP Zvolen Tel.: (4) (4) Fax: (4) Pfii servisu a poradenství pohotovû k dispozici ã. tisku 83211, leden 24 Ve keré zmûny vyhrazeny Pfietisk zakázán Servis Weishaupt: vïdy tam, kde nás potfiebujete Hofiáky Weishaupt obdrïíte u dobr ch topenáfisk ch firem, s kter mi firma Weishaupt partnersky spolupracuje. K podpofie firem z oboru vytápûní udrïuje Weishaupt hustou prodejní a servisní síè. Dodávka hofiákû, zásobení náhradními díly a servis jsou tak trvale zabezpeãeny. Pokud je ãlovûk v nouzi, je Weishaupt pohotovû na místû. Technická pomoc je zákazníkûm Weishaupt k dispozici 36 dní v roce vïdy tam, kde nás potfiebujete.

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více