INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Didaktické testy v systému evaluace [Learning tests in the system of evaluation] / Martin Chvál. [Část] 1, Co mohou testy napovědět [Part 1, What can tests suggest]. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 1 (2006/2007), s schem. Teoretický úvod do problematiky. Pojmy záměrné pedagogické hodnocení a úkolová situace. Rozbor úlohy z testu z hlediska strategií práce žáka s informacemi. Vztah testů a Rámcového vzdělávacího programu. didaktický test ; teorie ; řešení úloh ; analýza ; hodnocení ; hodnocení žáka ; práce s informacemi ; 2. Heslo budoucnosti: komunitní škola [Slogan for the future: community school] / Petr Sušanka, Kamila Dvořáková ; Jaroslava Štefflová. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 29 (2006), s fot. V článku je uveden příklad malé školy (málotřídky s pěti ročníky) v obci Valec v Karlovarském kraji, která se má změnit na komunitní školu. Její úsilí podporuje LEADER program EU. Ten je určen pro mikroregiony dobrovolně sloučených obcí, které mohou na projekt komunitní školy obdržet finanční podporu. Škola by měla nabízet své prostory nejen dětem a jejich rodičům k trávení volného času a k celoživotnímu vzdělávání, ale i dalším zájemcům. základní škola ; málotřídní škola ; venkovská škola ; komunitní vzdělávání ; vztah škola-veřejnost ; volný čas ; činnosti mimo vyučování ; vzdělávání dospělých ; celoživotní vzdělávání ; financování ; finanční zdroje ; LEADER ; Valec ; Evropská unie

2 3. Jak napsat správně projekt k akreditaci : po roce byla schválena jen pětina žádostí VOŠ [How to write correctly a project required for accreditation : after one year only one fifth of tertiary technical schools' applications has been approved] / Markéta Pražmová ; Petr Husník. Díl cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 29 (2006), s fot. Článek v UN č. 45/2005 se zabýval problémy zpracování projektů vyšších odborných škol (VOŠ) pro akreditační řízení, které zavedl školský zákon. Tento článek se věnuje některým potížím, které v této oblasti stále přetrvávají. vyšší odborná škola ; studijní obor ; studijní program ; akreditace ; školský zákon ; metodika ; názor ; 4. Je učitelské portfolio na pořadu dne? [Is teacher portfolio topic of the day?] / Hana Weissová, Blanka Janovská, Pravoslav Němeček ; Jaroslava Štefflová. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 30 (2006), s fot. Učitelská portfolia jsou jak profesní, tak osobní. Dokumentují činnost učitele i jeho profesní růst, tj. jaké kurzy a semináře v poslední době absolvoval, a zároveň jak se to odrazilo v jeho práci. Učitelská portfolia se začínají objevovat nejčastěji v pilotních školách připravujících školní vzdělávací program a také v těch, jejichž ředitelé začali studovat školní management. Článek přináší názory tří zainteresovaných ředitelů ZŠ na užitečnost učitelského portfolia. učitel ; dokumentace ; portfolio ; průběh kariéry ; pracovní kvalifikace ; další vzdělávání učitelů ; chování učitele ; názor ; 5. Jízdní řád pro celoživotní vzdělávání : o vznikající národní soustavě kvalifikací [Timetable for life-long education : emerging national system of qualifications] / Jiří Strádal ; Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 28 (2006), s fot. Článek přibližuje fungování vznikající Národní soustavy kvalifikací (NSK), jež je součástí zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jde o systém uznávání odborného vzdělání získaného mimo školní vzdělávací soustavu, a to v

3 praxi, v kurzech nebo samostudiem, ba dokonce mimoděk. Zákon stanovuje cestu, která dovede zájemce k určitému stupni vzdělání naskládáním tzv. dílčích kvalifikací. odborné vzdělání ; další vzdělávání ; neformální vzdělávání ; informální učení ; mimoškolní vzdělávání ; uznání kvalifikace ; školská legislativa ; názor ; Národní soustava kvalifikací 6. Jsou učitelé připraveni na žáky se specifickými poruchami učení? [Are teachers well prepared for teaching pupils with specific learning disorders?] / Lenka Krejčová. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 53, č. 6 (2006), s Jak jsou učitelé připraveni na práci s dětmi se specifickými poruchami učení (SPU), výsledky několika zahraničních výzkumů a studií zaměřených na pedagogy dětí s dyslexií - pedagogické a diagnostické schopnosti, kompetence k výuce dětí se SPU. Prezentace českého výzkumu, kterého se zúčastnili učitelé dětí s dyslexií ze specializovaných dyslektických tříd, učitelé z běžných tříd ZŠ a studenti z pedagogické fakulty UK. Jak vypadá dobrá škola, nejtypičtější charakteristiky škol, které poskytují vynikající výuku dětem s dyslexií. postižený ; žák ; dyslexie ; porucha učení ; učitel ; vztah učitel-žák ; pedagogická dovednost ; chování učitele ; pedagogická komunikace ; výzkum ; 7. Kantoři čekají, jak dopadne reforma [Teachers are waiting for how the reform will come out] / Jaroslav Jeřábek ; Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 30 (2006), s fot. Rozhovor s ředitelem Výzkumného ústavu pedagogického v Praze o novém metodickém portálu, který má školám pomáhat při tvorbě školních vzdělávacích programů (ŠVP), o školské reformě a jejím přijetí učiteli a o gymnaziálním kurikulu. školní vzdělávací program ; portál ; metodika ; poradenská služba ; školská reforma ; postoj učitele ; gymnázium ; kurikulum ; názor ;

4 8. Kraje začínají zřizovat třídy pro nadané děti [Regions start establishing classes for gifted children] / Jana Machálková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 19, č. 193 ( VIII.) (2006), s fot. Od září 2006 se otevírají v ČR první speciální třídy, kam budou chodit děti s mimořádným nadáním (letos to jsou třídy v Olomouci, Praze a Písku, v r v Kroměříži). Další třídy mají následovat později. Protože kraje tyto třídy zřizují při běžných základních školách, nepotřebují souhlas ministerstva školství. nadaný ; vysoce nadaný ; talent ; žák ; vzdělávání ; speciální výuka ; speciální třída ; základní škola ; regionální školství ; školská politika ; 9. Kritéria hodnocení žáků [Criteria of pupil evaluation] / Zdeněk Bělecký. [Část] 1 [Part 1]. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 1 (2006/2007), s Hodnocení jako porovnání výkonu, vlastnosti nebo projevu žáka s nějakou vztažnou soustavou (cíli, očekáváními, ostatními žáky, dřívějším výkonem apod.). Důležitost znát cíle vzdělávání a z nich odvodit kritéria hodnocení, což pomáhá žákovi (ví, co se má naučit a podle čeho bude hodnocen), tak učiteli. hodnocení ; hodnocení žáka ; výkon ; měření výkonu ; komparace ; cíl výuky ; hodnotící kritérium ; 10. Média, děti a násilí [Media, children and violence] / Zdeněk Smrčka. -- cze In: Česká a slovenská psychiatrie : Časopis Psychiatrické společnosti. -- [CZ] -- Roč. 102, č. 5 (2006), s Kritika zobrazování násilí v televizi. Porovnání akčního filmu s pohádkou, která násilí jen symbolicky naznačuje. Pohádka se odehrává v dávné minulosti a dítě ví, že nic takového mu nehrozí, zatímco akční film je záležitostí současnosti nebo blízké budoucnosti. Na rozdíl od pohádky se hrdina po stránce psychologické ve filmu nevyvíjí. Televize je charakterizována jako psychoaktivní droga, na kterou může vzniknout závislost. Tuto závislost ovšem společnost toleruje. Televize proto nepřispívá k pozitivnímu rozvoji psychiky dítěte. dítě ; násilí ; agrese ; agresivita ; televize ; pohádka ; symbol ; film ; psychologie ; psychika ; psychický vývoj ; strach ; stres ; společnost ; postoj ; závislost ; působení ;

5 11. Naše děti nemají stejné šance získat kvalitní vzdělání [Our children don't have equal chances to gain quality education] / Petr Matějů ; Václav Dvořák. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 53, č. 6 (2006), s Rozhovor se sociologem; děti z dělnických rodin mají menší naději získat dobré vzdělání než jejich stejně nadaní vrstevníci z rodin bohatších intelektuálů. Nutnost změn v systému školství, především v systému středního školství, zásadní změny v učňovském školství aj. vzdělávání ; školská politika ; přístupnost vzdělání ; rovnost možností ; volba školy ; sociální nerovnost ; sociální znevýhodnění ; diferenciace ; sociální původ ; kvalita vzdělání ; 12. Nebojte se změn ve školství, provedeme vás reformou krok za krokem : charakteristika školního vzdělávacího programu [Don't fear changes in the educational system, we'll lead you through reform step by step : charakterization of the school educational programme] -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 14, č. 24 (2006), s. 7. Tvorba školního vzdělávacího programu; zaměření školy a její výchovné a vzdělávací strategie (vyučovací metody, formy práce a další aktivity školy), které vedou k utváření klíčových kompetencí žáků. Doporučení, jak se vyvarovat nesprávných postupů a formulací, vyplývající z dosavadní analýzy České školní inspekce. Praktické ukázky zpracování výchovných a vzdělávacích strategií k jednotlivým částem klíčových kompetencí dvou základních škol. školní vzdělávací program ; forma výuky ; vyučovací metoda ; školní činnosti ; analýza ; ukázka ; způsobilostní minimum ; základní škola ; vývoj kurikula ; Česká školní inspekce 13. Nebojte se změn ve školství, provedeme vás reformou krok za krokem : tvorba ŠVP v málotřídních školách - Charakteristika školy [Don't fear changes in the educational system, we'll lead you through reform step by step : formation of school educational programmes in one teacher schools - characteristics of school] / Jana Hejčíková. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 14, č. 23 (2006), s fot.

6 Struktura školního vzdělávacího programu základních škol; identifikační údaje a údaje, které se uvádějí pro charakteristiku školy. Doporučení k částem úplnost a velikost školy, vybavení školy, charakteristika pedagogického sboru, dlouhodobé vzdělávací projekty a mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty. Příloha obsahuje praktické ukázky zpracování ŠVP v několika základních školách. školní vzdělávací program ; základní škola ; velikost školy ; vybavení ; vyučující personál ; vzdělávací projekt ; mezinárodní spolupráce ; spolupráce ve výchově ; rodičovská účast ; ukázka ; zpracování dat ; 14. Připravuje se evaluace dalšího vzdělávání [Evaluation of further education is under preparation] / Jiří Nekola ; Radmil Švancar. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 30 (2006), s graf. Informace o nové nabídce dalšího vzdělávání učitelů a ředitelů škol, kterou připravuje Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) pro tento školní rok 2006/2007. Protože dosud chyběla zpětná vazba o reálné kvalitě vzdělávacích akcí, zahájil NIDV přípravu profesionálního systému jejich evaluace. další vzdělávání učitelů ; ředitel školy ; obsah výuky ; studijní program ; hodnocení ; hodnocení výuky ; efektivnost vzdělávání ; zpětná vazba ; Národní institut pro další vzdělávání 15. Rozdíly ve vědomostech a dovednostech českých chlapců a děvčat na základě zjištění mezinárodních výzkumů [Differences between Czech boys' and girls' knowledge and skills as seen by international surveys] / Eva Potužníková, Jana Straková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Sociologický časopis -- [CZ] -- Roč. 42, č. 4 (2006), s tab., 2 graf. Přestože se v posledních desetiletích formální vzdělanost žen v ČR zvýšila, v podílu žen v přírodovědných a matematických oborech studia se řadíme pod průměr zemí OECD. Mezinárodní výzkumy ukázaly, že rozdíly ve výsledcích chlapců a děvčat se při průchodu vzdělávacím systémem zvyšují, a rozdíly v ČR patří k nejvyšším. Analýza rozdílů ve čtení, matematice a přírodních vědách. Aspirace českých chlapců a dívek na vzdělání. pohlaví ; gender ; pohlavní rozdíl ; znalost ; dovednost ; čtení ; matematika ; přírodní vědy ; komparace ; výzkum ; OECD ; Česká republika

7 16. Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek : č. j / ze dne [Education Ministry's regulation which sets-up the List of standardised language exams] -- cze In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- [CZ] -- Roč. 62, č. 8 (2006), s příl. Seznam jazykových zkoušek (úroveň 1-3) z angličtiny, němčiny a francouzštiny pro zaměstnance ve správních úřadech. zkouška ; cizí jazyk ; angličtina ; němčina ; francouzština ; soupis ; kvalifikační úroveň ; státní správa ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 17. Ředitelka mateřské školy jako manažerka [Headteacher of kindergarten as manager] / Lenka Burdíková. [Část] 4 [Part 4]. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 1 (2006/2007), s Dvě ukázky řádu mateřské školy vymezujícího např. provoz školy, stravování dětí, povinnosti rodičů, poslání školy, přijímací řízení. ředitel školy ; mateřská škola ; školní řád ; ukázka ; 18. Řízení a podpora změny [Management and support of change] / Michaela Prášilová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 1 (2006/2007), s. 1-3 přílohy Ředitelské listy. Aplikace obecného modelu řízení změn do podmínek školy. Základní předpoklady pro úspěšné provedení změny. Význam lidského faktoru v přípravě a realizaci změny. Vybráno z připravované publikace M. Prášilové Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky, která vyjde na podzim 2006 v nakladatelství UP Olomouc. řízení ; řízení školy ; ředitel školy ; manažerský personál ; metodická příručka ; Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky ; změna

8 19. Samo školné o dostupnosti vzdělání moc nevypovídá [School fees alone do not say much about access to education] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 19, č. 140 (16.VI.) (2006), s. 1-2 přílohy Akademie. 1 fot. Článek se ve stručnosti zabývá modely školného na vysokých školách a dostupnosti vzdělání v Austrálii a v několika zemích Evropy. studijní poplatky ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; financování ; přístupnost vzdělání ; komparace ; Austrálie ; Evropa 20. Sdělení MŠMT k prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků : č. j. 8225/ [Announcement of Ministry of Education on prolonging basic education of pupils with handicaps to 10 years] -- cze In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- [CZ] -- Roč. 62, č. 8 (2006), s. 6. Prodloužení základního vzdělávání zdravotně postižených žáků. postižený ; základní vzdělání ; povinná školní docházka ; docházka ; délka školní docházky ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 21. Školství v Evropě : učitelé a odchod do důchodu [Educational system in Europe : teachers and their going on pension] -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 14, č. 23 (2006), s tab. Problémy související se stárnutím evropské učitelské populace. Věková hranice pro odchod učitelů do důchodu v evropských zemích (porovnávací tabulka). Možnosti odchodu do předčasného důchodu podle počtu odpracovaných let. Genderové rozdíly v odchodu do důchodu v některých evropských zemích. Horní věkový limit pro odchod do důchodu. stáří ; učitel ; věk ; věková hranice ; důchod ; odchod do důchodu ; komparace ; Evropa Eurydice -- Ústav pro informace ve vzdělávání --

9 22. ŠVP - spolupráce, nebo souboj se sborovnou? [School educational programme - cooperation, or duel with teaching staff? : Transition of school system or declaring war to teaching staff] / Jan Korda. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 1 (2006/2007), s. 3-4 přílohy Ředitelské listy. Zaměření vedení školy na váhající skupinu učitelů při přípravě tvorby školního vzdělávacího programu. Náhrada učebních osnov Rámcovým vzdělávacím programem jako posun, nikoli naprostá změna. Čím se RVP liší od programu Základní škola: v menší míře závaznosti učiva, chápání učiva jako prostředku, nikoli cíle vzdělávání, v rozvíjení klíčových kompetencí. školní vzdělávací program ; vývoj kurikula ; základní škola ; rámcový vzdělávací program ; komparace ; učivo ; výchovně vzdělávací cíle ; způsobilostní minimum ; Základní škola 23. Temné stránky psychologie [Dark sides of psychology] / Philip G. Zimbardo, Martina Klicperová-Baker. -- cze In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- [CZ] -- Roč. 12, č. 1 (2006), s fot. Rozhovor s americkým psychologem Philipem Zimbardem o etice v psychologii. Možnosti zneužití psychologie např. v reklamě nebo v politice. Postavení psychologa ve společnosti, konflikt zájmů, finanční závislost na zaměstnavateli. Význam etických komisí a stavovských organizací. psychologie ; profesní etika ; konflikt rolí ; profesní organizace ; psycholog ; kontrola výkonu ; 24. Učitel bez expertního kabátu [Teacher without expert label] / Barbara Čechová. -- cze In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- [CZ] -- Roč. 12, č. 3 (2006), s Co přinese reforma českého školství učitelům a žákům. Omezení formální autority pedagogů, větší důraz na osobní prezentaci učitele a schopnost komunikace s žáky. Inspirace z alternativních škol, rozvíjení myšlení a individuální přístup k jednotlivým žákům.

10 školská reforma ; učitel ; pedagogická dovednost ; další vzdělávání učitelů ; nezávislost učitele ; autorita ; role učitele ; Česká republika 25. Vyjádření CERMAT k: Studentská antimaturitní iniciativa a nová maturitní zkouška [CERMAT's opinion on student initiative launched against secondary school leaving examination proposed by them, and what it should look like] / Martin Chvál. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 14, č. 24 (2006), s. 10. Podstatné námitky v petici studentů středních škol proti nové podobě maturitních zkoušek adresované řediteli Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu). Odpověď obsahuje vysvětlení základních informací o maturitních zkouškách, které budou podle školského zákona nově probíhat počínaje škol. rokem 2007/2008. Školská legislativa zakládající tuto změnu. Obsah společné a profilové části maturitních zkoušek. Možnosti výběru studentů v profilové části. Hodnotící kritéria pro stanovení stupně obtížnosti 1 a 2 v souladu s kritérii mezinárodními. veřejné mínění ; postoj žáka ; střední škola ; maturita ; informace ; školská legislativa ; selekce ; obsah zkoušky ; písemná zkouška ; ústní zkouška ; hodnotící kritérium ;

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 2 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii 1 Partnerství Comenius Regio Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii Materiál vznikl s grantovou podporou získanou v rámci Programu celoživotního

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 79 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 MARTIN CHVÁL, DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ, ELIŠKA WALTEROVÁ Anotace: Od poloviny 90. let 20. století

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání v 2012_06_04 1. Úvod Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání, v dalším textu zkráceně označována

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více