Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně Ing.Ludmila Bustová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně. 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová"

Transkript

1 Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Daně a jak na ně Ing.Ludmila Bustová Rodinné centrum ROUTA, o.s. Čelákovice

2 PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ DANĚ PŘÍMÉ DANĚ: 1.daň z příjmů FO a PO 2.daň z nemovitosti 3.daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací daň 4.silniční daň

3 PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ DANĚ NEPŘÍMÉ DANĚ: 1.daň z přidané hodnoty, 2.daň spotřební, 3.daň ekologická

4 Daň z příjmů fyzických osob Upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ( ZDP ), 2-16a Základní typy příjmů: Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Příjem z kapitálového majetku ( 8 ZDP) Příjem z pronájmu ( 9 ZDP) Ostatní příjmy ( 10 ZDP)

5 Předmět daně a osvobození Předmět daně je peněţní i nepeněţní plnění Předmětem daně není: Rozšíření či zúţení SJM Vypořádání SJM Úvěry a půjčky (pouze úrok) Významná osvobození příjmů od daně: Prodej nemovitosti po 2 letech bydlení či 5 letech vlastnictví Prodej movitých věcí, s výjimkou vozidel do 1 roku po nabytí Stipendia Starobní důchod, invalidní důchod Rodičovský příspěvek Příjem z prodeje akcií po 6 měsících, ostatní podíly 5 let Podíly na zisku a obdobná plnění (od )

6 Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Vše v souvislosti se zaměstnáním, ale i dohoda o provedení práce či o pracovní činnosti či příjem jednatele Podléhá soc./zdr. Pojištění (DPP do ,-Kč NE) Sazba 15% aplikována ze superhrubé mzdy tj.134% hrubé mzdy (34% = SZP zaměstnavatele), efektivní zdanění cca 20 % SZP zaměstnance = 11% (6,5 % SP + 4,5 % ZP)

7 Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Hrubý příjem zaměstnance = Kč SZP zaměstnavatele = 34% = Kč SZP zaměstnance = 11% = Kč DPFO = 15% * ([ ] sleva na poplatníka 2 070) = Kč Čistý příjem zaměstnance = Kč Náklady zaměstnavatele = Kč Celkové odvodové zatíţení = cca 41%

8 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Zpravidla příjem na základě ţivnostenského oprávnění popř. z nezávislého povolání (např. auditor, tlumočník atd.) Registrace do 15 dnů Podléhá soc./zdr. pojištění Sazba 15% aplikována na čistý příjem po odečtení nákladů: reálných (vedu evidence výdajů) paušálních (fixní % 60% u volných ţivností, 40% u nezávislých povolání)

9 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Hrubý příjem ţivnostníka = Kč Náklady: Reálné = Kč Paušální (60% - volná ţivnost) = Kč DPFO = 15% * Kč sleva na poplatníka = 0 Kč SP = 29,2% z 50% čistého příjmu, minimálně však Kč měsíčně ZP = 13,5% z 50% čistého příjmu, minimálně však Kč měsíčně

10 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Hrubý příjem ţivnostníka = Kč Čistý příjem = Kč (efektivní zdanění 19%) Hrubý příjem za měsíc = Kč Čistý příjem = Kč (efektivní zdanění 11%) Poměrně vysoké minimální odvody na SZP = nejvýhodnější zdanění při hrubém příjmu Kč a výše Pozor na švarc systém! Nutnost podat přiznání (1.4. standardně, 1.7. s daňovým poradcem)

11 Příklad č.1 Srovnejte odvodové zatíţení zaměstnance se stejným příjmem z podnikání podle 7: Hrubá mzda ,- Kč, náklady zaměstnavatele = ,- Kč (viz. Výpočet na str. 2 ) vs. Příjem z podnikání za měsíc = ,- Kč

12 Příjem z kapitálového majetku ( 8 ZDP) Dividendy, úroky z půjček Daní se 15% Zpravidla daň srazí ten, kdo vyplácí příjem Např. dividenda z akcií ČEZu -> daň odvede FÚ broker, kdyţ připisuje na účet Obdobně např. úrok ze spořícího účtu -> daň odvede banka při připsání úroku na účet V případě sráţky plátcem příjmu není nutné podat samostatně přiznání

13 Příjem z pronájmu ( 9 ZDP) Příjem z pronájmu nemovitostí se daní samostatně sazba 15% Moţnost uplatnit reálné výdaje (např. náklad na hypotéku, opravy, odpisy atd.) nebo 30% paušál (nově max. do limitu ,-Kč) Nutnost podat přiznání

14 Ostatní příjmy ( 10 ZDP) Příleţitostná činnost (bez nutnosti ţivnostenského oprávnění), příleţitostný pronájem a příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem. Osvobozeno, kdyţ úhrn nepřesáhne ,-Kč Prodeje nemovitostí Prodeje podílu na s.r.o. či a.s. Sazba daně 15% po odečtení nákladů

15 Odpočty od základu daně (Nezdanitelné části základu daně, 15) Uplatňují se proti zdanitelnému příjmu Hlavní typy: Dary na charitativní účely do výše 10% základu daně (zároveň úhrn darů musí přesáhnout 2 % ZD anebo činit alespoň 1.000,-Kč) Úroky z úvěrů na bytové potřeby do Kč ročně Příspěvek na penzijní připojištění do Kč Příspěvek na ţivotní pojištění do Kč

16 Slevy na dani ( 35ba) Uplatňují se v přiznání proti vypočítané daňové povinnosti Sleva na poplatníka Kč (1/12 = 2.070,-Kč) Sleva na manţelku bez zdanitelných příjmů nad Kč ročně Kč Rodičovský příspěvek se nezapočítává (osvobozené příjmy) Invalidita Kč Kč ZTP Kč Student Kč Sleva na dani Kč na vyţivované dítě (nezletilé či do 26 let pokud studuje), maximálně Kč ročně (Pozor na 35ca, od 2013 sleva na děti není, kdyţ paušál u příjmů podle 7 a podle 9) Poplatní musí mít příjem alespoň 6*min. mzdu (cca Kč) Případný převis slevy nad daňovou povinností = přeplatek, který je vyplacen poplatníkovi (daňový bonus)

17 Významné daňové povinnosti Zdaňovací období vţdy kalendářní rok Příjmy se daní na bázi inkasa (tj. nikoliv vystavením faktury, ale aţ její zaplacení) Zaměstnanci bez ostatních příjmů mohou poţádat zaměstnavatele o vyúčtování Daňové přiznání do 1.4. běţně, do 1.7. s poradcem, daň splatná ve stejné lhůtě Přeplatek splatný zpravidla do měsíce od lhůty podání Do přiznání se nezahrnují osvobozené příjmy Povinnost podat přiznání pokud zdanitelné příjmy > 15 tisíc Kč (nebo kdyţ mimo příjmů ze zaměstnání příjmy v úhrnu vyšší neţ 6.000,-Kč) Zálohy vychází z daně předchozího roku, do Kč ne, Kč pololetní, nad čtvrtletní (15.3.,15.6.,15.9.,15.12.)

18 Příklad č. 2 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Ţivnostník s příjmem Kč ročně z volné ţivnosti (konzultantská činnost) Reálné náklady související s podnikáním cca Kč ročně Manţelka pobírá rodičovský příspěvek Kč ročně, další příjem fakturace za vedení účetnictví ve výši Kč ročně 1 dítě, 1 rok Hypotéka na byt, roční úrok Kč Dar na charitu ve výši Kč

19 Příklad č. 3 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Ţivnostnice s obratem Kč ročně z volné ţivnosti (obchod s bytovými doplňky) Reálné náklady související s podnikáním Kč ročně (nájem obchodu, jeden zaměstnanec) 2 děti, 17 a 22 let, obě studují (SŠ resp. VŠ) Úvěr ze stavebního spoření na přestavbu bytu, roční úrok Kč Příspěvky na penzijní připojištění Kč ročně

20 Daň z příjmů právnických osob Obchodní společnosti: s.r.o. a a.s. Sazba daně 19% Základ daně vychází ze zisku dle podvojného účetnictví V daňovém přiznání se z hospodářského výsledku vylučují nedaňové náklady v účetnictví. (Reprezentace, občerstvení a jiné daňově neuznatelné výdaje) účetní vs. daňové odpisy (6 odpisových skupin) opravné poloţky a rezervy (zpravidla nedaňové) odpis pohledávek (striktní podmínky pro daňovou uznatelnost), upravuje samostatný Zákon o rezervách

21 Daň z příjmů právnických osob O zisku na konci roku rozhoduje valná hromada V případě distribuce zisku akcionáři sráţková daň 15% (od 2014 pravděpodobně zanikne) Práce jednatele posuzuje se stejně jako příjem ze zaměstnání Zdaňovací období stejné jako účetní (zpravidla kalendářní rok) Podání přiznání 1.4. násl. roku, 1.7. pokud podává poradce. Daň splatná ve stejný termín Zálohy zpravidla čtvrtletní

22 Daň z přidané hodnoty Zákon č.235/2004 Sb. Osoba povinná k dani vs. Plátce daně z přidané hodnoty Registrace k DPH nutná v případě přesáhnutí obratu ,- Kč za 12 měsíců (750 tis. od 2014) Moţnost dobrovolné registrace

23 Daň z přidané hodnoty Hlavní sazba 21% Sníţená sazba 15% (potraviny, léky, knihy atd.) Standardní zdaňovací období měsíc, moţnost čtvrtletí, pokud obrat za rok pod 10 mil. Kč Lhůta pro podání 25. den po skončení zdaň. období. Daň splatná ve stejné lhůtě

24 Daň z přidané hodnoty Odpočet DPH na vstupu: Moţný u všech přijatých plnění pouţitých pro podnikání s výjimkou reprezentace (občerstvení, restaurace, dary atd.) Nejčastější případy u OSVČ: automobil, PHM, kancelářské potřeby, nájem kanceláře, zásoby a materiál DPH na výstupu: Nutnost uplatňovat na všechna plnění od registrace s výjimkou plnění osvobozených od DPH s nárokem na odpočet: Poskytnutí sluţby plátci do ciziny Zaslání zboţí plátci do ciziny (nutnost prokázat dopravu) Převis odpočtů nad výstupy = nadměrný odpočet, vratka daně

25 Daň z přidané hodnoty Výhody být plátce: Pokud reálné náklady na podnikání obsahují DPH (např. nákup auta, PHM, kancelářské vybavení, nájem kanceláře s DPH) Pokud poskytujete sluţby plátcům (kteří si DPH odečtou = je pro ně neutrální) V ostatních případech lepší zůstat neplátce (do překročení obratu pro registraci)

26 Příklad č. 4 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Paní Eva podniká v maloobchodu, roční obrat cca Kč, je čtvrtletní plátkyní DPH Za 1. kvartál 2013 měla obrat z podnikání Kč brutto (bez DPH), všechny prodeje podléhaly DPH (maloobchod v rámci ČR) Zároveň v tomto kvartálu uskutečnila následující nákupy: Nájem prostor pro podnikání. Fakturuje ji neplátce, Kč celkem Reprezentace občerstvení pro obchodní partnery Kč včetně DPH ( Kč základ, Kč DPH) Nakoupené zboţí do obchodu Kč ( Kč základ, Kč DPH) Nakoupené zboţí pro soukromou potřebu v rámci rodiny a příbuzenstva Kč (2 000 Kč základ, 420 Kč DPH)

27 Příklad č. 5 zadání Pan Adam podniká, vyrábí a prodává stroje Doposud prodával pouze osobám z ČR Přichází za ním podnikatel z Německa, který chce koupit větší mnoţství strojů. Dopravu si zajistí sám (třetí strana speditér, odveze zboţí ze závodu pana Adama přímo do Německa) Podnikatel panu Adamovi poskytuje potvrzení, ţe zboţí obdrţel v Německu a zasílá kopii přepravních dokladů od speditéra DPH dopad?

28 Příklad č. 6 zadání Paní Věra podniká jako ţivnostnice, roční obrat má dlouhodobě cca Kč Sluţby poskytuje dvěma firmám v ČR: Firmě A, plátci DPH, fakturuje Kč Firmě B, neplátci DPH, fakturuje Kč Sluţby paní Věry by podléhaly standardní sazbě DPH 21% (pokud by byla plátce) Předpokládané vstupy pro podnikání jsou následující: Nájem kanceláře Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) PHM při sluţebních cestách Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) Kancelářské potřeby, subdodávky dalších plátců (poradenství v oblastech, ve kterých se paní Věra sama nespecializuje), překlady Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) Poraďte paní Věře, zda-li je pro ní výhodné stát se dobrovolně plátcem DPH

29 Spotřební daň Spotřební daň zaplacená v ceně pohonných hmot je i při podnikání vţdy nákladem Není moţnost odpočtu jako v případě DPH Není ani na dokladu vyčíslena, tzv.skrytá daň.

30 Silniční daň Uplatňuje se na vozidlo zařazené v obchodním majetku FO či PO Daňové přiznání do následujícího roku Zdaňovací období rok, zálohy splatné 15.dubna, července, října a prosince Výpočet vychází u automobilů z objemu motoru (zdvihový objem motoru) Např. nová Škoda Octavia 1.8 = cca 1500 Kč ročně

31 Příklad č. 7 zadání Paní Hana se rozhodne k podnikat Za účelem podnikání vyuţivá Škodu Fabia s motorem o objemu 1200 cm3 Auto uvedeno do uţívání v říjnu 2001, datum první registrace Spočítejte daň za rok 2013 a vyuţijte prostor pro optimalizaci daně

32 Příklad č. 7 zadání Sazby daně ( 6) 1. Roční sazba daně ze základu daně u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon), činí při zdvihovém objemu motoru: Sazby daně silniční pro osobní automobily Zdvihový objem motoru do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 Sazba daně Kč Kč Kč Kč Kč Kč

33 Příklad č. 7 zadání Sazba daně podle bodů 1 a 2 se u vozidel sniţuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné sníţení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhoţ vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na sníţení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné sníţení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhoţ vozidla se nepouţije současně sníţení sazby daně podle tohoto odstavce a podle dalších ustanovení 6 zákona č. 16/1993 Sb.Sníţení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichţ provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

34 Daň z nemovitostí V případě vyuţití stavby pro obchodní činnost je daň vyšší neţ v případě soukromého uţití pro bydlení (základní sazba 10 Kč/m2 vs. 2 Kč u bytu) Přiznání se podává pouze při změně, jinak se platí pouze daň. Splatnost do (daň do Kč)

35 Daň z převodu nemovitostí Převody nemovitostí podléhají dani ve výši 4% z vyšší hodnoty: Prodejní ceny Ceny stanovené znalcem Daň odvádí prodávající, kupující za ni ručí. Vhodné proto ošetřit v kupní smlouvě. (Od 2014 se to mělo obrátit, ale pravděpodobně se tak nestane).

36 Příklad č. 8 zadání Paní Dana prodává byt, který poslední 3 roky pronajímala Finanční prostředky potřebuje rychle, proto byt prodává pod trţní cenou za Kč. Nejvyšší trţní cena obdobného bytu je v okamţiku prodeje na internetu ve výši ,-Kč K daňovému přiznání má připraven znalecký posudek na daný byt. Znalec ocenil nemovitost na Kč Stanovte daň z převodu nemovitostí paní Dany

37 Daňový řád Zákon, jímţ je upraven: postup správců daní (finančních úřadů) práva a povinnosti daňových subjektů (účinnost od ) Správa daní - Lhůty a doručování písemností - Daňová kontrola - Dokazování a důkazní prostředky

38 Daňový řád Sankce - Pokuta - Penále - Úrok z prodlení Správní soudnictví

39 Daně a jak na ně řešení příkladů Ing. Ludmila Bustová

40 Příklad č. 1 řešení Měsíční příjem z podnikání ,-Kč: Základ daně= (60%p)=10.720,-kč DZFO: x15%= => daň=0,- Soc.poj:29,2 x 5.360(50%z10.720,-)=1.565, coţ je menší neţ minimální záloha 1.890,- Kč, tedy odečítám tuto minimální zálohu. Zdrav.poj:13,5%z5.360=723,- minimum je ale 1.748,-Kč = ,-Kč Odvodové zatíţení je 13,6 %, oproti zaměstnaneckým odvodům, které činí dohromady 41%.

41 Příklad č. 2 řešení Základ daně z podnikání = Kč poníţených o a) reálné náklady Kč b) paušální náklady ve výši 60% tj Kč Výhodnější paušál, základ daně před dalšími úpravami Kč Odpočet nákladů na hypotéku a daru na charitu Kč Kč = Kč Daň = Kč * 15% = Kč Slevy na daň: Sleva na poplatníka Kč Výsledná daň = 0 Kč

42 Příklad č. 3 řešení Základ daně z podnikání = Kč poníţených o a) reálné náklady Kč b) paušální náklady ve výši 60% tj Kč Výhodnější reálné náklady, základ daně před dalšími úpravami Kč Odpočet nákladů na úvěr ze SP Kč = Kč Daň = Kč * 15% = Kč Slevy na daň: Sleva na poplatníka Kč Sleva na 2 vyţivované děti 2 * Kč = Kč Výsledná daň = 0 Kč, daňový bonus Kč (převis slev na děti nad daňovou povinností záporná daň )

43 Příklad č. 4 řešení Daň na výstupu: 21% z Kč = Kč Daň na vstupu: Nakoupené zboţí do obchodu Kč ( Kč základ, Kč DPH) Ostatní plnění buď bez DPH (nájem), nebo neslouţila pro potřeby podnikání (soukromá spotřeba), či odpočet zakázán (reprezentace) Celková daňová povinnost = Kč

44 Příklad č. 5 řešení Prodeje zboţí do EU nepodléhají DPH osvobozené plnění s nárokem na odpočet Tj. pan Adam má nárok na odpočet DPH u materiálu pouţitém na výrobu strojů a souvisejících plněních Prodej je však osvobozený = nutno prokázat dopravu do EU! Pokud se pravidelně opakuje můţe vést k nadměrnému odpočtu DPH (vratka DPH)

45 Příklad č. 6 řešení Po registraci k DPH bude paní Věra na celý obrat uplatňovat DPH Firmám bude ročně fakturovat Kč základ a Kč DPH Dopad pro firmu A (plátce DPH) je neutrální, DPH si sama odečte Dopad pro firmu B (neplátce DPH) představuje zdraţení sluţby, protoţe si DPH neodečte a představuje pro ní dodatečný náklad, tj. 21% z Kč navíc. Paní Věra bude muset o tento dopad efektivně zlevnit svojí sluţbu, aby zůstala konkurenceschopná Na přijatých plněních ovšem paní Věra ušetří DPH, které si sama odečte všechna plnění slouţí pro podnikání, celkem tedy = plánovaný roční odpočet Kč na DPH Plánovaný odpočet cca 45 tis. Kč v tomto případě převýší negativní dopad ve výši cca 21 tis. Kč pro paní Věru je plátcovství výhodné.

46 Příklad č. 7 řešení Základní sazba daně činí 1800 Kč Vzhledem ke stáří vozu není moţné vyuţít zákonného sníţení. Výsledná daň = Kč

47 Příklad č. 8 řešení Daň z převodu nemovitostí Základem daně je cena v našem případě cena stanovená znalcem = * 4% Celková daň z převodu nemovitostí, kterou musí paní Dana zaplatit = Kč Porovnává se kupní cena a cena ve znaleckém posudku a jako základ daně se bere ta vyšší z těchto dvou. Cena na internetu pro výpočet v daňovém přiznání nehraje roli.

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Úvod do daní 23.4.2013 David Zářecký Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska Comparison of tax systems

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Sborník příkladů I. díl Ing. Ivana Důrasová Ing. Magda Morávková 2011 Recenzovali: JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. Ing. Petr

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012 Obsah DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR... 2 Daň... 2 Daňové přiznání... 3 ČLENĚNÍ DANÍ... 3 Daň z příjmu fyzických osob... 5 Poplatník daně ( 2)... 5 Předmět DzP FO ( 3)... 5 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3)...

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paušální výdaje

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paušální výdaje Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Právo a finance Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paušální výdaje Ing. Lenka Stavělová 2012 2 PODĚKOVÁNÍ Touto cestou chci

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Věra Juráková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Optimalizace daňového zatížení dani z příjmu u podnikajících fyzických osob

Optimalizace daňového zatížení dani z příjmu u podnikajících fyzických osob SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace daňového zatížení dani z příjmu u podnikajících

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Jakub Končitík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je psána na téma optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Práce je rozdělena do dvou

Více