Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně Ing.Ludmila Bustová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně. 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová"

Transkript

1 Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Daně a jak na ně Ing.Ludmila Bustová Rodinné centrum ROUTA, o.s. Čelákovice

2 PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ DANĚ PŘÍMÉ DANĚ: 1.daň z příjmů FO a PO 2.daň z nemovitosti 3.daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací daň 4.silniční daň

3 PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ DANĚ NEPŘÍMÉ DANĚ: 1.daň z přidané hodnoty, 2.daň spotřební, 3.daň ekologická

4 Daň z příjmů fyzických osob Upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ( ZDP ), 2-16a Základní typy příjmů: Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Příjem z kapitálového majetku ( 8 ZDP) Příjem z pronájmu ( 9 ZDP) Ostatní příjmy ( 10 ZDP)

5 Předmět daně a osvobození Předmět daně je peněţní i nepeněţní plnění Předmětem daně není: Rozšíření či zúţení SJM Vypořádání SJM Úvěry a půjčky (pouze úrok) Významná osvobození příjmů od daně: Prodej nemovitosti po 2 letech bydlení či 5 letech vlastnictví Prodej movitých věcí, s výjimkou vozidel do 1 roku po nabytí Stipendia Starobní důchod, invalidní důchod Rodičovský příspěvek Příjem z prodeje akcií po 6 měsících, ostatní podíly 5 let Podíly na zisku a obdobná plnění (od )

6 Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Vše v souvislosti se zaměstnáním, ale i dohoda o provedení práce či o pracovní činnosti či příjem jednatele Podléhá soc./zdr. Pojištění (DPP do ,-Kč NE) Sazba 15% aplikována ze superhrubé mzdy tj.134% hrubé mzdy (34% = SZP zaměstnavatele), efektivní zdanění cca 20 % SZP zaměstnance = 11% (6,5 % SP + 4,5 % ZP)

7 Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Hrubý příjem zaměstnance = Kč SZP zaměstnavatele = 34% = Kč SZP zaměstnance = 11% = Kč DPFO = 15% * ([ ] sleva na poplatníka 2 070) = Kč Čistý příjem zaměstnance = Kč Náklady zaměstnavatele = Kč Celkové odvodové zatíţení = cca 41%

8 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Zpravidla příjem na základě ţivnostenského oprávnění popř. z nezávislého povolání (např. auditor, tlumočník atd.) Registrace do 15 dnů Podléhá soc./zdr. pojištění Sazba 15% aplikována na čistý příjem po odečtení nákladů: reálných (vedu evidence výdajů) paušálních (fixní % 60% u volných ţivností, 40% u nezávislých povolání)

9 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Hrubý příjem ţivnostníka = Kč Náklady: Reálné = Kč Paušální (60% - volná ţivnost) = Kč DPFO = 15% * Kč sleva na poplatníka = 0 Kč SP = 29,2% z 50% čistého příjmu, minimálně však Kč měsíčně ZP = 13,5% z 50% čistého příjmu, minimálně však Kč měsíčně

10 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Hrubý příjem ţivnostníka = Kč Čistý příjem = Kč (efektivní zdanění 19%) Hrubý příjem za měsíc = Kč Čistý příjem = Kč (efektivní zdanění 11%) Poměrně vysoké minimální odvody na SZP = nejvýhodnější zdanění při hrubém příjmu Kč a výše Pozor na švarc systém! Nutnost podat přiznání (1.4. standardně, 1.7. s daňovým poradcem)

11 Příklad č.1 Srovnejte odvodové zatíţení zaměstnance se stejným příjmem z podnikání podle 7: Hrubá mzda ,- Kč, náklady zaměstnavatele = ,- Kč (viz. Výpočet na str. 2 ) vs. Příjem z podnikání za měsíc = ,- Kč

12 Příjem z kapitálového majetku ( 8 ZDP) Dividendy, úroky z půjček Daní se 15% Zpravidla daň srazí ten, kdo vyplácí příjem Např. dividenda z akcií ČEZu -> daň odvede FÚ broker, kdyţ připisuje na účet Obdobně např. úrok ze spořícího účtu -> daň odvede banka při připsání úroku na účet V případě sráţky plátcem příjmu není nutné podat samostatně přiznání

13 Příjem z pronájmu ( 9 ZDP) Příjem z pronájmu nemovitostí se daní samostatně sazba 15% Moţnost uplatnit reálné výdaje (např. náklad na hypotéku, opravy, odpisy atd.) nebo 30% paušál (nově max. do limitu ,-Kč) Nutnost podat přiznání

14 Ostatní příjmy ( 10 ZDP) Příleţitostná činnost (bez nutnosti ţivnostenského oprávnění), příleţitostný pronájem a příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem. Osvobozeno, kdyţ úhrn nepřesáhne ,-Kč Prodeje nemovitostí Prodeje podílu na s.r.o. či a.s. Sazba daně 15% po odečtení nákladů

15 Odpočty od základu daně (Nezdanitelné části základu daně, 15) Uplatňují se proti zdanitelnému příjmu Hlavní typy: Dary na charitativní účely do výše 10% základu daně (zároveň úhrn darů musí přesáhnout 2 % ZD anebo činit alespoň 1.000,-Kč) Úroky z úvěrů na bytové potřeby do Kč ročně Příspěvek na penzijní připojištění do Kč Příspěvek na ţivotní pojištění do Kč

16 Slevy na dani ( 35ba) Uplatňují se v přiznání proti vypočítané daňové povinnosti Sleva na poplatníka Kč (1/12 = 2.070,-Kč) Sleva na manţelku bez zdanitelných příjmů nad Kč ročně Kč Rodičovský příspěvek se nezapočítává (osvobozené příjmy) Invalidita Kč Kč ZTP Kč Student Kč Sleva na dani Kč na vyţivované dítě (nezletilé či do 26 let pokud studuje), maximálně Kč ročně (Pozor na 35ca, od 2013 sleva na děti není, kdyţ paušál u příjmů podle 7 a podle 9) Poplatní musí mít příjem alespoň 6*min. mzdu (cca Kč) Případný převis slevy nad daňovou povinností = přeplatek, který je vyplacen poplatníkovi (daňový bonus)

17 Významné daňové povinnosti Zdaňovací období vţdy kalendářní rok Příjmy se daní na bázi inkasa (tj. nikoliv vystavením faktury, ale aţ její zaplacení) Zaměstnanci bez ostatních příjmů mohou poţádat zaměstnavatele o vyúčtování Daňové přiznání do 1.4. běţně, do 1.7. s poradcem, daň splatná ve stejné lhůtě Přeplatek splatný zpravidla do měsíce od lhůty podání Do přiznání se nezahrnují osvobozené příjmy Povinnost podat přiznání pokud zdanitelné příjmy > 15 tisíc Kč (nebo kdyţ mimo příjmů ze zaměstnání příjmy v úhrnu vyšší neţ 6.000,-Kč) Zálohy vychází z daně předchozího roku, do Kč ne, Kč pololetní, nad čtvrtletní (15.3.,15.6.,15.9.,15.12.)

18 Příklad č. 2 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Ţivnostník s příjmem Kč ročně z volné ţivnosti (konzultantská činnost) Reálné náklady související s podnikáním cca Kč ročně Manţelka pobírá rodičovský příspěvek Kč ročně, další příjem fakturace za vedení účetnictví ve výši Kč ročně 1 dítě, 1 rok Hypotéka na byt, roční úrok Kč Dar na charitu ve výši Kč

19 Příklad č. 3 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Ţivnostnice s obratem Kč ročně z volné ţivnosti (obchod s bytovými doplňky) Reálné náklady související s podnikáním Kč ročně (nájem obchodu, jeden zaměstnanec) 2 děti, 17 a 22 let, obě studují (SŠ resp. VŠ) Úvěr ze stavebního spoření na přestavbu bytu, roční úrok Kč Příspěvky na penzijní připojištění Kč ročně

20 Daň z příjmů právnických osob Obchodní společnosti: s.r.o. a a.s. Sazba daně 19% Základ daně vychází ze zisku dle podvojného účetnictví V daňovém přiznání se z hospodářského výsledku vylučují nedaňové náklady v účetnictví. (Reprezentace, občerstvení a jiné daňově neuznatelné výdaje) účetní vs. daňové odpisy (6 odpisových skupin) opravné poloţky a rezervy (zpravidla nedaňové) odpis pohledávek (striktní podmínky pro daňovou uznatelnost), upravuje samostatný Zákon o rezervách

21 Daň z příjmů právnických osob O zisku na konci roku rozhoduje valná hromada V případě distribuce zisku akcionáři sráţková daň 15% (od 2014 pravděpodobně zanikne) Práce jednatele posuzuje se stejně jako příjem ze zaměstnání Zdaňovací období stejné jako účetní (zpravidla kalendářní rok) Podání přiznání 1.4. násl. roku, 1.7. pokud podává poradce. Daň splatná ve stejný termín Zálohy zpravidla čtvrtletní

22 Daň z přidané hodnoty Zákon č.235/2004 Sb. Osoba povinná k dani vs. Plátce daně z přidané hodnoty Registrace k DPH nutná v případě přesáhnutí obratu ,- Kč za 12 měsíců (750 tis. od 2014) Moţnost dobrovolné registrace

23 Daň z přidané hodnoty Hlavní sazba 21% Sníţená sazba 15% (potraviny, léky, knihy atd.) Standardní zdaňovací období měsíc, moţnost čtvrtletí, pokud obrat za rok pod 10 mil. Kč Lhůta pro podání 25. den po skončení zdaň. období. Daň splatná ve stejné lhůtě

24 Daň z přidané hodnoty Odpočet DPH na vstupu: Moţný u všech přijatých plnění pouţitých pro podnikání s výjimkou reprezentace (občerstvení, restaurace, dary atd.) Nejčastější případy u OSVČ: automobil, PHM, kancelářské potřeby, nájem kanceláře, zásoby a materiál DPH na výstupu: Nutnost uplatňovat na všechna plnění od registrace s výjimkou plnění osvobozených od DPH s nárokem na odpočet: Poskytnutí sluţby plátci do ciziny Zaslání zboţí plátci do ciziny (nutnost prokázat dopravu) Převis odpočtů nad výstupy = nadměrný odpočet, vratka daně

25 Daň z přidané hodnoty Výhody být plátce: Pokud reálné náklady na podnikání obsahují DPH (např. nákup auta, PHM, kancelářské vybavení, nájem kanceláře s DPH) Pokud poskytujete sluţby plátcům (kteří si DPH odečtou = je pro ně neutrální) V ostatních případech lepší zůstat neplátce (do překročení obratu pro registraci)

26 Příklad č. 4 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Paní Eva podniká v maloobchodu, roční obrat cca Kč, je čtvrtletní plátkyní DPH Za 1. kvartál 2013 měla obrat z podnikání Kč brutto (bez DPH), všechny prodeje podléhaly DPH (maloobchod v rámci ČR) Zároveň v tomto kvartálu uskutečnila následující nákupy: Nájem prostor pro podnikání. Fakturuje ji neplátce, Kč celkem Reprezentace občerstvení pro obchodní partnery Kč včetně DPH ( Kč základ, Kč DPH) Nakoupené zboţí do obchodu Kč ( Kč základ, Kč DPH) Nakoupené zboţí pro soukromou potřebu v rámci rodiny a příbuzenstva Kč (2 000 Kč základ, 420 Kč DPH)

27 Příklad č. 5 zadání Pan Adam podniká, vyrábí a prodává stroje Doposud prodával pouze osobám z ČR Přichází za ním podnikatel z Německa, který chce koupit větší mnoţství strojů. Dopravu si zajistí sám (třetí strana speditér, odveze zboţí ze závodu pana Adama přímo do Německa) Podnikatel panu Adamovi poskytuje potvrzení, ţe zboţí obdrţel v Německu a zasílá kopii přepravních dokladů od speditéra DPH dopad?

28 Příklad č. 6 zadání Paní Věra podniká jako ţivnostnice, roční obrat má dlouhodobě cca Kč Sluţby poskytuje dvěma firmám v ČR: Firmě A, plátci DPH, fakturuje Kč Firmě B, neplátci DPH, fakturuje Kč Sluţby paní Věry by podléhaly standardní sazbě DPH 21% (pokud by byla plátce) Předpokládané vstupy pro podnikání jsou následující: Nájem kanceláře Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) PHM při sluţebních cestách Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) Kancelářské potřeby, subdodávky dalších plátců (poradenství v oblastech, ve kterých se paní Věra sama nespecializuje), překlady Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) Poraďte paní Věře, zda-li je pro ní výhodné stát se dobrovolně plátcem DPH

29 Spotřební daň Spotřební daň zaplacená v ceně pohonných hmot je i při podnikání vţdy nákladem Není moţnost odpočtu jako v případě DPH Není ani na dokladu vyčíslena, tzv.skrytá daň.

30 Silniční daň Uplatňuje se na vozidlo zařazené v obchodním majetku FO či PO Daňové přiznání do následujícího roku Zdaňovací období rok, zálohy splatné 15.dubna, července, října a prosince Výpočet vychází u automobilů z objemu motoru (zdvihový objem motoru) Např. nová Škoda Octavia 1.8 = cca 1500 Kč ročně

31 Příklad č. 7 zadání Paní Hana se rozhodne k podnikat Za účelem podnikání vyuţivá Škodu Fabia s motorem o objemu 1200 cm3 Auto uvedeno do uţívání v říjnu 2001, datum první registrace Spočítejte daň za rok 2013 a vyuţijte prostor pro optimalizaci daně

32 Příklad č. 7 zadání Sazby daně ( 6) 1. Roční sazba daně ze základu daně u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon), činí při zdvihovém objemu motoru: Sazby daně silniční pro osobní automobily Zdvihový objem motoru do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 Sazba daně Kč Kč Kč Kč Kč Kč

33 Příklad č. 7 zadání Sazba daně podle bodů 1 a 2 se u vozidel sniţuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné sníţení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhoţ vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na sníţení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné sníţení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhoţ vozidla se nepouţije současně sníţení sazby daně podle tohoto odstavce a podle dalších ustanovení 6 zákona č. 16/1993 Sb.Sníţení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichţ provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

34 Daň z nemovitostí V případě vyuţití stavby pro obchodní činnost je daň vyšší neţ v případě soukromého uţití pro bydlení (základní sazba 10 Kč/m2 vs. 2 Kč u bytu) Přiznání se podává pouze při změně, jinak se platí pouze daň. Splatnost do (daň do Kč)

35 Daň z převodu nemovitostí Převody nemovitostí podléhají dani ve výši 4% z vyšší hodnoty: Prodejní ceny Ceny stanovené znalcem Daň odvádí prodávající, kupující za ni ručí. Vhodné proto ošetřit v kupní smlouvě. (Od 2014 se to mělo obrátit, ale pravděpodobně se tak nestane).

36 Příklad č. 8 zadání Paní Dana prodává byt, který poslední 3 roky pronajímala Finanční prostředky potřebuje rychle, proto byt prodává pod trţní cenou za Kč. Nejvyšší trţní cena obdobného bytu je v okamţiku prodeje na internetu ve výši ,-Kč K daňovému přiznání má připraven znalecký posudek na daný byt. Znalec ocenil nemovitost na Kč Stanovte daň z převodu nemovitostí paní Dany

37 Daňový řád Zákon, jímţ je upraven: postup správců daní (finančních úřadů) práva a povinnosti daňových subjektů (účinnost od ) Správa daní - Lhůty a doručování písemností - Daňová kontrola - Dokazování a důkazní prostředky

38 Daňový řád Sankce - Pokuta - Penále - Úrok z prodlení Správní soudnictví

39 Daně a jak na ně řešení příkladů Ing. Ludmila Bustová

40 Příklad č. 1 řešení Měsíční příjem z podnikání ,-Kč: Základ daně= (60%p)=10.720,-kč DZFO: x15%= => daň=0,- Soc.poj:29,2 x 5.360(50%z10.720,-)=1.565, coţ je menší neţ minimální záloha 1.890,- Kč, tedy odečítám tuto minimální zálohu. Zdrav.poj:13,5%z5.360=723,- minimum je ale 1.748,-Kč = ,-Kč Odvodové zatíţení je 13,6 %, oproti zaměstnaneckým odvodům, které činí dohromady 41%.

41 Příklad č. 2 řešení Základ daně z podnikání = Kč poníţených o a) reálné náklady Kč b) paušální náklady ve výši 60% tj Kč Výhodnější paušál, základ daně před dalšími úpravami Kč Odpočet nákladů na hypotéku a daru na charitu Kč Kč = Kč Daň = Kč * 15% = Kč Slevy na daň: Sleva na poplatníka Kč Výsledná daň = 0 Kč

42 Příklad č. 3 řešení Základ daně z podnikání = Kč poníţených o a) reálné náklady Kč b) paušální náklady ve výši 60% tj Kč Výhodnější reálné náklady, základ daně před dalšími úpravami Kč Odpočet nákladů na úvěr ze SP Kč = Kč Daň = Kč * 15% = Kč Slevy na daň: Sleva na poplatníka Kč Sleva na 2 vyţivované děti 2 * Kč = Kč Výsledná daň = 0 Kč, daňový bonus Kč (převis slev na děti nad daňovou povinností záporná daň )

43 Příklad č. 4 řešení Daň na výstupu: 21% z Kč = Kč Daň na vstupu: Nakoupené zboţí do obchodu Kč ( Kč základ, Kč DPH) Ostatní plnění buď bez DPH (nájem), nebo neslouţila pro potřeby podnikání (soukromá spotřeba), či odpočet zakázán (reprezentace) Celková daňová povinnost = Kč

44 Příklad č. 5 řešení Prodeje zboţí do EU nepodléhají DPH osvobozené plnění s nárokem na odpočet Tj. pan Adam má nárok na odpočet DPH u materiálu pouţitém na výrobu strojů a souvisejících plněních Prodej je však osvobozený = nutno prokázat dopravu do EU! Pokud se pravidelně opakuje můţe vést k nadměrnému odpočtu DPH (vratka DPH)

45 Příklad č. 6 řešení Po registraci k DPH bude paní Věra na celý obrat uplatňovat DPH Firmám bude ročně fakturovat Kč základ a Kč DPH Dopad pro firmu A (plátce DPH) je neutrální, DPH si sama odečte Dopad pro firmu B (neplátce DPH) představuje zdraţení sluţby, protoţe si DPH neodečte a představuje pro ní dodatečný náklad, tj. 21% z Kč navíc. Paní Věra bude muset o tento dopad efektivně zlevnit svojí sluţbu, aby zůstala konkurenceschopná Na přijatých plněních ovšem paní Věra ušetří DPH, které si sama odečte všechna plnění slouţí pro podnikání, celkem tedy = plánovaný roční odpočet Kč na DPH Plánovaný odpočet cca 45 tis. Kč v tomto případě převýší negativní dopad ve výši cca 21 tis. Kč pro paní Věru je plátcovství výhodné.

46 Příklad č. 7 řešení Základní sazba daně činí 1800 Kč Vzhledem ke stáří vozu není moţné vyuţít zákonného sníţení. Výsledná daň = Kč

47 Příklad č. 8 řešení Daň z převodu nemovitostí Základem daně je cena v našem případě cena stanovená znalcem = * 4% Celková daň z převodu nemovitostí, kterou musí paní Dana zaplatit = Kč Porovnává se kupní cena a cena ve znaleckém posudku a jako základ daně se bere ta vyšší z těchto dvou. Cena na internetu pro výpočet v daňovém přiznání nehraje roli.

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Úvod do daní 23.4.2013 David Zářecký Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice Daň z příjmů fyzických

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více