Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně Ing.Ludmila Bustová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně. 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová"

Transkript

1 Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Daně a jak na ně Ing.Ludmila Bustová Rodinné centrum ROUTA, o.s. Čelákovice

2 PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ DANĚ PŘÍMÉ DANĚ: 1.daň z příjmů FO a PO 2.daň z nemovitosti 3.daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací daň 4.silniční daň

3 PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ DANĚ NEPŘÍMÉ DANĚ: 1.daň z přidané hodnoty, 2.daň spotřební, 3.daň ekologická

4 Daň z příjmů fyzických osob Upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ( ZDP ), 2-16a Základní typy příjmů: Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Příjem z kapitálového majetku ( 8 ZDP) Příjem z pronájmu ( 9 ZDP) Ostatní příjmy ( 10 ZDP)

5 Předmět daně a osvobození Předmět daně je peněţní i nepeněţní plnění Předmětem daně není: Rozšíření či zúţení SJM Vypořádání SJM Úvěry a půjčky (pouze úrok) Významná osvobození příjmů od daně: Prodej nemovitosti po 2 letech bydlení či 5 letech vlastnictví Prodej movitých věcí, s výjimkou vozidel do 1 roku po nabytí Stipendia Starobní důchod, invalidní důchod Rodičovský příspěvek Příjem z prodeje akcií po 6 měsících, ostatní podíly 5 let Podíly na zisku a obdobná plnění (od )

6 Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Vše v souvislosti se zaměstnáním, ale i dohoda o provedení práce či o pracovní činnosti či příjem jednatele Podléhá soc./zdr. Pojištění (DPP do ,-Kč NE) Sazba 15% aplikována ze superhrubé mzdy tj.134% hrubé mzdy (34% = SZP zaměstnavatele), efektivní zdanění cca 20 % SZP zaměstnance = 11% (6,5 % SP + 4,5 % ZP)

7 Příjem ze zaměstnání ( 6 ZDP) Hrubý příjem zaměstnance = Kč SZP zaměstnavatele = 34% = Kč SZP zaměstnance = 11% = Kč DPFO = 15% * ([ ] sleva na poplatníka 2 070) = Kč Čistý příjem zaměstnance = Kč Náklady zaměstnavatele = Kč Celkové odvodové zatíţení = cca 41%

8 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Zpravidla příjem na základě ţivnostenského oprávnění popř. z nezávislého povolání (např. auditor, tlumočník atd.) Registrace do 15 dnů Podléhá soc./zdr. pojištění Sazba 15% aplikována na čistý příjem po odečtení nákladů: reálných (vedu evidence výdajů) paušálních (fixní % 60% u volných ţivností, 40% u nezávislých povolání)

9 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Hrubý příjem ţivnostníka = Kč Náklady: Reálné = Kč Paušální (60% - volná ţivnost) = Kč DPFO = 15% * Kč sleva na poplatníka = 0 Kč SP = 29,2% z 50% čistého příjmu, minimálně však Kč měsíčně ZP = 13,5% z 50% čistého příjmu, minimálně však Kč měsíčně

10 Příjem z podnikání ( 7 ZDP) Hrubý příjem ţivnostníka = Kč Čistý příjem = Kč (efektivní zdanění 19%) Hrubý příjem za měsíc = Kč Čistý příjem = Kč (efektivní zdanění 11%) Poměrně vysoké minimální odvody na SZP = nejvýhodnější zdanění při hrubém příjmu Kč a výše Pozor na švarc systém! Nutnost podat přiznání (1.4. standardně, 1.7. s daňovým poradcem)

11 Příklad č.1 Srovnejte odvodové zatíţení zaměstnance se stejným příjmem z podnikání podle 7: Hrubá mzda ,- Kč, náklady zaměstnavatele = ,- Kč (viz. Výpočet na str. 2 ) vs. Příjem z podnikání za měsíc = ,- Kč

12 Příjem z kapitálového majetku ( 8 ZDP) Dividendy, úroky z půjček Daní se 15% Zpravidla daň srazí ten, kdo vyplácí příjem Např. dividenda z akcií ČEZu -> daň odvede FÚ broker, kdyţ připisuje na účet Obdobně např. úrok ze spořícího účtu -> daň odvede banka při připsání úroku na účet V případě sráţky plátcem příjmu není nutné podat samostatně přiznání

13 Příjem z pronájmu ( 9 ZDP) Příjem z pronájmu nemovitostí se daní samostatně sazba 15% Moţnost uplatnit reálné výdaje (např. náklad na hypotéku, opravy, odpisy atd.) nebo 30% paušál (nově max. do limitu ,-Kč) Nutnost podat přiznání

14 Ostatní příjmy ( 10 ZDP) Příleţitostná činnost (bez nutnosti ţivnostenského oprávnění), příleţitostný pronájem a příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem. Osvobozeno, kdyţ úhrn nepřesáhne ,-Kč Prodeje nemovitostí Prodeje podílu na s.r.o. či a.s. Sazba daně 15% po odečtení nákladů

15 Odpočty od základu daně (Nezdanitelné části základu daně, 15) Uplatňují se proti zdanitelnému příjmu Hlavní typy: Dary na charitativní účely do výše 10% základu daně (zároveň úhrn darů musí přesáhnout 2 % ZD anebo činit alespoň 1.000,-Kč) Úroky z úvěrů na bytové potřeby do Kč ročně Příspěvek na penzijní připojištění do Kč Příspěvek na ţivotní pojištění do Kč

16 Slevy na dani ( 35ba) Uplatňují se v přiznání proti vypočítané daňové povinnosti Sleva na poplatníka Kč (1/12 = 2.070,-Kč) Sleva na manţelku bez zdanitelných příjmů nad Kč ročně Kč Rodičovský příspěvek se nezapočítává (osvobozené příjmy) Invalidita Kč Kč ZTP Kč Student Kč Sleva na dani Kč na vyţivované dítě (nezletilé či do 26 let pokud studuje), maximálně Kč ročně (Pozor na 35ca, od 2013 sleva na děti není, kdyţ paušál u příjmů podle 7 a podle 9) Poplatní musí mít příjem alespoň 6*min. mzdu (cca Kč) Případný převis slevy nad daňovou povinností = přeplatek, který je vyplacen poplatníkovi (daňový bonus)

17 Významné daňové povinnosti Zdaňovací období vţdy kalendářní rok Příjmy se daní na bázi inkasa (tj. nikoliv vystavením faktury, ale aţ její zaplacení) Zaměstnanci bez ostatních příjmů mohou poţádat zaměstnavatele o vyúčtování Daňové přiznání do 1.4. běţně, do 1.7. s poradcem, daň splatná ve stejné lhůtě Přeplatek splatný zpravidla do měsíce od lhůty podání Do přiznání se nezahrnují osvobozené příjmy Povinnost podat přiznání pokud zdanitelné příjmy > 15 tisíc Kč (nebo kdyţ mimo příjmů ze zaměstnání příjmy v úhrnu vyšší neţ 6.000,-Kč) Zálohy vychází z daně předchozího roku, do Kč ne, Kč pololetní, nad čtvrtletní (15.3.,15.6.,15.9.,15.12.)

18 Příklad č. 2 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Ţivnostník s příjmem Kč ročně z volné ţivnosti (konzultantská činnost) Reálné náklady související s podnikáním cca Kč ročně Manţelka pobírá rodičovský příspěvek Kč ročně, další příjem fakturace za vedení účetnictví ve výši Kč ročně 1 dítě, 1 rok Hypotéka na byt, roční úrok Kč Dar na charitu ve výši Kč

19 Příklad č. 3 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Ţivnostnice s obratem Kč ročně z volné ţivnosti (obchod s bytovými doplňky) Reálné náklady související s podnikáním Kč ročně (nájem obchodu, jeden zaměstnanec) 2 děti, 17 a 22 let, obě studují (SŠ resp. VŠ) Úvěr ze stavebního spoření na přestavbu bytu, roční úrok Kč Příspěvky na penzijní připojištění Kč ročně

20 Daň z příjmů právnických osob Obchodní společnosti: s.r.o. a a.s. Sazba daně 19% Základ daně vychází ze zisku dle podvojného účetnictví V daňovém přiznání se z hospodářského výsledku vylučují nedaňové náklady v účetnictví. (Reprezentace, občerstvení a jiné daňově neuznatelné výdaje) účetní vs. daňové odpisy (6 odpisových skupin) opravné poloţky a rezervy (zpravidla nedaňové) odpis pohledávek (striktní podmínky pro daňovou uznatelnost), upravuje samostatný Zákon o rezervách

21 Daň z příjmů právnických osob O zisku na konci roku rozhoduje valná hromada V případě distribuce zisku akcionáři sráţková daň 15% (od 2014 pravděpodobně zanikne) Práce jednatele posuzuje se stejně jako příjem ze zaměstnání Zdaňovací období stejné jako účetní (zpravidla kalendářní rok) Podání přiznání 1.4. násl. roku, 1.7. pokud podává poradce. Daň splatná ve stejný termín Zálohy zpravidla čtvrtletní

22 Daň z přidané hodnoty Zákon č.235/2004 Sb. Osoba povinná k dani vs. Plátce daně z přidané hodnoty Registrace k DPH nutná v případě přesáhnutí obratu ,- Kč za 12 měsíců (750 tis. od 2014) Moţnost dobrovolné registrace

23 Daň z přidané hodnoty Hlavní sazba 21% Sníţená sazba 15% (potraviny, léky, knihy atd.) Standardní zdaňovací období měsíc, moţnost čtvrtletí, pokud obrat za rok pod 10 mil. Kč Lhůta pro podání 25. den po skončení zdaň. období. Daň splatná ve stejné lhůtě

24 Daň z přidané hodnoty Odpočet DPH na vstupu: Moţný u všech přijatých plnění pouţitých pro podnikání s výjimkou reprezentace (občerstvení, restaurace, dary atd.) Nejčastější případy u OSVČ: automobil, PHM, kancelářské potřeby, nájem kanceláře, zásoby a materiál DPH na výstupu: Nutnost uplatňovat na všechna plnění od registrace s výjimkou plnění osvobozených od DPH s nárokem na odpočet: Poskytnutí sluţby plátci do ciziny Zaslání zboţí plátci do ciziny (nutnost prokázat dopravu) Převis odpočtů nad výstupy = nadměrný odpočet, vratka daně

25 Daň z přidané hodnoty Výhody být plátce: Pokud reálné náklady na podnikání obsahují DPH (např. nákup auta, PHM, kancelářské vybavení, nájem kanceláře s DPH) Pokud poskytujete sluţby plátcům (kteří si DPH odečtou = je pro ně neutrální) V ostatních případech lepší zůstat neplátce (do překročení obratu pro registraci)

26 Příklad č. 4 zadání Stanovte daňovou povinnost poplatníka, vyuţijte za tímto účelem všech dostupných prostředků pro optimální daňové zatíţení: Paní Eva podniká v maloobchodu, roční obrat cca Kč, je čtvrtletní plátkyní DPH Za 1. kvartál 2013 měla obrat z podnikání Kč brutto (bez DPH), všechny prodeje podléhaly DPH (maloobchod v rámci ČR) Zároveň v tomto kvartálu uskutečnila následující nákupy: Nájem prostor pro podnikání. Fakturuje ji neplátce, Kč celkem Reprezentace občerstvení pro obchodní partnery Kč včetně DPH ( Kč základ, Kč DPH) Nakoupené zboţí do obchodu Kč ( Kč základ, Kč DPH) Nakoupené zboţí pro soukromou potřebu v rámci rodiny a příbuzenstva Kč (2 000 Kč základ, 420 Kč DPH)

27 Příklad č. 5 zadání Pan Adam podniká, vyrábí a prodává stroje Doposud prodával pouze osobám z ČR Přichází za ním podnikatel z Německa, který chce koupit větší mnoţství strojů. Dopravu si zajistí sám (třetí strana speditér, odveze zboţí ze závodu pana Adama přímo do Německa) Podnikatel panu Adamovi poskytuje potvrzení, ţe zboţí obdrţel v Německu a zasílá kopii přepravních dokladů od speditéra DPH dopad?

28 Příklad č. 6 zadání Paní Věra podniká jako ţivnostnice, roční obrat má dlouhodobě cca Kč Sluţby poskytuje dvěma firmám v ČR: Firmě A, plátci DPH, fakturuje Kč Firmě B, neplátci DPH, fakturuje Kč Sluţby paní Věry by podléhaly standardní sazbě DPH 21% (pokud by byla plátce) Předpokládané vstupy pro podnikání jsou následující: Nájem kanceláře Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) PHM při sluţebních cestách Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) Kancelářské potřeby, subdodávky dalších plátců (poradenství v oblastech, ve kterých se paní Věra sama nespecializuje), překlady Kč ročně ( Kč základ, Kč DPH) Poraďte paní Věře, zda-li je pro ní výhodné stát se dobrovolně plátcem DPH

29 Spotřební daň Spotřební daň zaplacená v ceně pohonných hmot je i při podnikání vţdy nákladem Není moţnost odpočtu jako v případě DPH Není ani na dokladu vyčíslena, tzv.skrytá daň.

30 Silniční daň Uplatňuje se na vozidlo zařazené v obchodním majetku FO či PO Daňové přiznání do následujícího roku Zdaňovací období rok, zálohy splatné 15.dubna, července, října a prosince Výpočet vychází u automobilů z objemu motoru (zdvihový objem motoru) Např. nová Škoda Octavia 1.8 = cca 1500 Kč ročně

31 Příklad č. 7 zadání Paní Hana se rozhodne k podnikat Za účelem podnikání vyuţivá Škodu Fabia s motorem o objemu 1200 cm3 Auto uvedeno do uţívání v říjnu 2001, datum první registrace Spočítejte daň za rok 2013 a vyuţijte prostor pro optimalizaci daně

32 Příklad č. 7 zadání Sazby daně ( 6) 1. Roční sazba daně ze základu daně u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon), činí při zdvihovém objemu motoru: Sazby daně silniční pro osobní automobily Zdvihový objem motoru do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 Sazba daně Kč Kč Kč Kč Kč Kč

33 Příklad č. 7 zadání Sazba daně podle bodů 1 a 2 se u vozidel sniţuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné sníţení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhoţ vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na sníţení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné sníţení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhoţ vozidla se nepouţije současně sníţení sazby daně podle tohoto odstavce a podle dalších ustanovení 6 zákona č. 16/1993 Sb.Sníţení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichţ provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

34 Daň z nemovitostí V případě vyuţití stavby pro obchodní činnost je daň vyšší neţ v případě soukromého uţití pro bydlení (základní sazba 10 Kč/m2 vs. 2 Kč u bytu) Přiznání se podává pouze při změně, jinak se platí pouze daň. Splatnost do (daň do Kč)

35 Daň z převodu nemovitostí Převody nemovitostí podléhají dani ve výši 4% z vyšší hodnoty: Prodejní ceny Ceny stanovené znalcem Daň odvádí prodávající, kupující za ni ručí. Vhodné proto ošetřit v kupní smlouvě. (Od 2014 se to mělo obrátit, ale pravděpodobně se tak nestane).

36 Příklad č. 8 zadání Paní Dana prodává byt, který poslední 3 roky pronajímala Finanční prostředky potřebuje rychle, proto byt prodává pod trţní cenou za Kč. Nejvyšší trţní cena obdobného bytu je v okamţiku prodeje na internetu ve výši ,-Kč K daňovému přiznání má připraven znalecký posudek na daný byt. Znalec ocenil nemovitost na Kč Stanovte daň z převodu nemovitostí paní Dany

37 Daňový řád Zákon, jímţ je upraven: postup správců daní (finančních úřadů) práva a povinnosti daňových subjektů (účinnost od ) Správa daní - Lhůty a doručování písemností - Daňová kontrola - Dokazování a důkazní prostředky

38 Daňový řád Sankce - Pokuta - Penále - Úrok z prodlení Správní soudnictví

39 Daně a jak na ně řešení příkladů Ing. Ludmila Bustová

40 Příklad č. 1 řešení Měsíční příjem z podnikání ,-Kč: Základ daně= (60%p)=10.720,-kč DZFO: x15%= => daň=0,- Soc.poj:29,2 x 5.360(50%z10.720,-)=1.565, coţ je menší neţ minimální záloha 1.890,- Kč, tedy odečítám tuto minimální zálohu. Zdrav.poj:13,5%z5.360=723,- minimum je ale 1.748,-Kč = ,-Kč Odvodové zatíţení je 13,6 %, oproti zaměstnaneckým odvodům, které činí dohromady 41%.

41 Příklad č. 2 řešení Základ daně z podnikání = Kč poníţených o a) reálné náklady Kč b) paušální náklady ve výši 60% tj Kč Výhodnější paušál, základ daně před dalšími úpravami Kč Odpočet nákladů na hypotéku a daru na charitu Kč Kč = Kč Daň = Kč * 15% = Kč Slevy na daň: Sleva na poplatníka Kč Výsledná daň = 0 Kč

42 Příklad č. 3 řešení Základ daně z podnikání = Kč poníţených o a) reálné náklady Kč b) paušální náklady ve výši 60% tj Kč Výhodnější reálné náklady, základ daně před dalšími úpravami Kč Odpočet nákladů na úvěr ze SP Kč = Kč Daň = Kč * 15% = Kč Slevy na daň: Sleva na poplatníka Kč Sleva na 2 vyţivované děti 2 * Kč = Kč Výsledná daň = 0 Kč, daňový bonus Kč (převis slev na děti nad daňovou povinností záporná daň )

43 Příklad č. 4 řešení Daň na výstupu: 21% z Kč = Kč Daň na vstupu: Nakoupené zboţí do obchodu Kč ( Kč základ, Kč DPH) Ostatní plnění buď bez DPH (nájem), nebo neslouţila pro potřeby podnikání (soukromá spotřeba), či odpočet zakázán (reprezentace) Celková daňová povinnost = Kč

44 Příklad č. 5 řešení Prodeje zboţí do EU nepodléhají DPH osvobozené plnění s nárokem na odpočet Tj. pan Adam má nárok na odpočet DPH u materiálu pouţitém na výrobu strojů a souvisejících plněních Prodej je však osvobozený = nutno prokázat dopravu do EU! Pokud se pravidelně opakuje můţe vést k nadměrnému odpočtu DPH (vratka DPH)

45 Příklad č. 6 řešení Po registraci k DPH bude paní Věra na celý obrat uplatňovat DPH Firmám bude ročně fakturovat Kč základ a Kč DPH Dopad pro firmu A (plátce DPH) je neutrální, DPH si sama odečte Dopad pro firmu B (neplátce DPH) představuje zdraţení sluţby, protoţe si DPH neodečte a představuje pro ní dodatečný náklad, tj. 21% z Kč navíc. Paní Věra bude muset o tento dopad efektivně zlevnit svojí sluţbu, aby zůstala konkurenceschopná Na přijatých plněních ovšem paní Věra ušetří DPH, které si sama odečte všechna plnění slouţí pro podnikání, celkem tedy = plánovaný roční odpočet Kč na DPH Plánovaný odpočet cca 45 tis. Kč v tomto případě převýší negativní dopad ve výši cca 21 tis. Kč pro paní Věru je plátcovství výhodné.

46 Příklad č. 7 řešení Základní sazba daně činí 1800 Kč Vzhledem ke stáří vozu není moţné vyuţít zákonného sníţení. Výsledná daň = Kč

47 Příklad č. 8 řešení Daň z převodu nemovitostí Základem daně je cena v našem případě cena stanovená znalcem = * 4% Celková daň z převodu nemovitostí, kterou musí paní Dana zaplatit = Kč Porovnává se kupní cena a cena ve znaleckém posudku a jako základ daně se bere ta vyšší z těchto dvou. Cena na internetu pro výpočet v daňovém přiznání nehraje roli.

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Úvod do daní 23.4.2013 David Zářecký Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice Daň z příjmů fyzických

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy,

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy, Otázka: Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun Poplatník = plátce - všechny osoby, které nejsou FO (fyzické osoby), (obchodní společnosti, organizace, družstva)

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_412.UCE.24 Daňové tabulky pro studenty učební pomůcka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

SSOS_EK_3.10 Daňová soustava - kvíz

SSOS_EK_3.10 Daňová soustava - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku:

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku: Příloha k důvodové zprávě č. 2 Příklad č. 1: Roční zúčtování záloh na daň a zúčtování u poplatnice s příjmem 10.000 Kč měsíčně, která po celý rok uplatňovala daňové na tři děti. Poplatnice s podepsaným

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více