ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 rojednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 rojednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 Projednáno v radě města: 21.května 2014 Vyvěšeno dne: 26.května 2014 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: Schvalováno v zastupitelstvu města: 11.června 2014

2 Závěrečný účet hospodaření města Slaného za rok 2013 je zpracován v souladu s 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje vyhodnocení plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, podle organizačních jednotek, vyhodnocení příjmů a výdajů fondu obnovy, sociálního fondu, finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním rozpočtem a jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob. Vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu 2013 je uspořádáno do přehledných tabulek, pro srovnání jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2010, 2011, 2012 a pro názornost jsou použity grafy. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 V roce 2013 hospodařilo město Slaný bez nutnosti regulace finančního hospodaření rozpočtovým provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne V roce 2013 přijalo zastupitelstvo města 16 rozpočtových opatření, které v souhrnu zvýšily příjmy o ,73 tis. Kč. Celkové výdaje se rozpočtovými opatřeními zvýšily o ,48 tis. Kč. K navyšování výdajů docházelo hlavně v souvislosti se zapojováním přijatých neinvestičních a invenčních dotací, se zapojováním rezervy Finančního odboru nebo zapojováním mimořádných příjmů. V roce 2013 vlivem řady úsporných opatření a vlivem časového posunu financování projektů spolufinancovaných z EU do roku 2014 a 2015 (Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, Revitalizace historického jádra města Slaný Husova ulice, Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném, Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821 a Modernizace gynekologickoporodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný) byly celkové skutečné výdaje plněny jen na 66,76 %. Díky posunu zahájení zmíněných investičních akcí nebylo v roce 2013 vypsáno výběrové řízení na schválený dlouhodobý investiční úvěr ve výši 120 mil. Kč a tím zároveň došlo k úspoře běžných výdajů na plánovaných úrocích. Na snížení běžných výdajů měla dále významný vliv i vratka DPH za výstavbu Parkovacího domu cca v hodnotě tis. Kč. Z původně plánovaného deficitu ve výši tis. Kč všemi výše uvedenými vlivy byl ve skutečnosti přebytek ve výši ,02 tis. Kč, který dovolil městu Slaný splatit krátkodobý investiční úvěr od Komerční banky schválený a přijatý v roce 2012 z vlastních prostředků, neboť původní záměr byl tento krátkodobý úvěr přefinancovat schváleným dlouhodobým úvěrem ve výši 120 mil. Kč. Tato skutečnost významně kladně ovlivní výši zadluženosti města v roce 2014 a Celková bilance hospodaření města za rok 2013 je uvedena v tabulce č.1 a znázorněna v grafech č. 1 a 2. Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2, porovnání příjmů s roky 2010, 2011 a 2012 je v tabulce č.3. Zde je patrné, že v roce 2013 došlo k nárůstu daňových příjmů vlivem nového rozpočtového určení daní. Významně vzrostl příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, kde dalším vlivem bylo opatření ČNB na kurz koruny vůči EURU. Od roku 2012 město nevyplácí sociální dávky (výplatu provádí Úřad práce ČR) a tak došlo k výraznému poklesu přijatých dotací. Vyhodnocení běžných výdajů je patrné z tabulek č.4 5 a graficky znázorněno grafem č.3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového (tabulka č.4) a funkčního (tabulka č.6) členění podle platné rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů roku 2013,2012, 2011, 2010 je uvedeno v tabulce č. 5. Běžné výdaje v roce 2013 proti roku 2012 poklesly. Hlavní příčinou je vratka DPH za Parkovací dům (položka 5362), nečerpané úroky (položka 5141), nečerpaná rezerva (položka 5901). 2

3 V tabulce č.7 jsou vyhodnoceny investiční akce. Z grafu č.2 vyplývá, že v roce 2013 město z celkových výdajů proinvestovalo jen 13 % a to hlavně vlivem odsunu zahájení schválených prioritních investičních akcí spolufinancovaných z EU do roku 2014 a Další vliv měla úsporná opatření, která měla za následek zrušení některých plánovaných investičních akcí (vybudování hřiště na discgolf, kamerový bod Husova ulice, Slaný pramen stavební úpravy) a u některých investičních akcí jejich omezení (veřejné osvětlení Pod nemocnicí). V následujících tabulkách č.8 a 9 je vidět hospodaření jednotlivých organizačních jednotek města počínaje projektovým manažerem a konče odborem školství a tělovýchovy. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily rozpočtované výdaje. Tabulky č.10 a 11 ukazují na hospodaření fondu obnovy a sociálního fondu. Z tabulek č.12 a 13 jsou patrné finanční toky vůči příspěvkových organizacím zřízených městem Slaný a transfery z rozpočtu města vůči ostatním organizacím. 2) Hospodářská činnost města v roce 2012 Od došlo u obcí a měst k významné změně v účetních předpisech. Tato změna souvisí s reformou účetnictví státu a má za následek přiblížení účetnictví obcí účetnictví v podnikatelské sféře. Obce a města od začátku roku 2010 účtují na základě tzv.akruálního principu. To je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Důsledkem takovéhoto účtování je rozdíl mezi plněním rozpočtu (zde se jedná o rozdíl mezi příjmy a výdaji) a výsledkem hospodaření města (rozdíl mezi náklady a výnosy). Od došlo k další metodické změně v účetnictví a to skutečnost, že město začalo odepisovat svůj majetek a tudíž se významně zvýšily jeho náklady. Hlavní činnost v roce 2013 skončila ziskem ve výši ,88 Kč a hospodářská činnost ziskem ve výši ,29 Kč. Celkový hospodářský výsledek města za rok 2013 byl ,17 Kč. Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a s tím související náklady: pronájmy tepelných zařízení pronájmy vodovodního řadu pronájmy bytů a nebytových prostor pronájmy pozemků pronájem Nemocnice Slaný 3

4 3) Majetek města a fondy v roce 2013 Dle oficiálních výkazů města Slaného činí účetní hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k Kč ,91. Na bankovních účtech města bylo k celkem Kč ,01, z toho na základním běžném účtu Kč ,01, na účtu vedlejší hospodářské činnosti Kč ,22, na účtu fondu obnovy Kč ,26 (uvedeno v tabulce č.10) a na účtu sociálního fondu Kč ,67 (uvedeno v tabulce č.11). 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hospodářské výsledky za rok 2013 spolu s účetními závěrkami příspěvkových organizací zřízených městem budou schvalovány zastupitelstvem města na zasedání dne Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru a odboru školství a tělovýchovy MěÚ ve Slaném. Zde je přehled, jakých výsledků příspěvkové organizace dosáhly: hospodářský výsledek z činnosti v Kč název organizace hlavní doplňkové zisk / ztráta celkem ZŠ Politických vězňů, , , ,44 ZŠ Komenského nám., ,77 0, ,77 ZŠ Rabasova , , ,70 ŠJ Na Sadech , , ,01 MŠ Hlaváčkovo nám , ,85 MŠ Cyrila Boudy , ,40 MŠ Vančurova , ,58 MŠ Vítězná , , ,89 Nemocnice Slaný, Politických vězňů , , ,04 Vlastivědné muzeum, Masarykovo nám , , ,23 Kulturní zařízení města Slaného, Wilsonova , , ,43 Knihovna V. Štecha Masarykovo nám , , ,94 4

5 5) Hospodaření organizací založených městem Město Slaný má 100% majetkovou účast ve společnosti Víceúčelová sportovní hala spol. s r.o. Slaný, Lacinova 1720 a 50% majetkovou účast ve společnosti Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova Zatím neproběhly valné hromady, které by schválily výsledky hospodaření a jejich rozdělení. 6) Finanční vypořádání dotací a finančních vztahů k hospodaření dalších osob za rok 2013 V tabulce č. 12 a 13 jsou vyúčtovány transfery vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem a ostatní transfery dalším osobám. Cca dvě organizace řádně nevyúčtovaly přijatý transfer a byla jim nařízena vratka do rozpočtu města. V tabulce č.14 je provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. V tabulce č.15 je uveden přehled přijatých dotací k projektům spolufinancovaných z Evropské unie. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření za rok 2013 na základě uzavřené smlouvy provedla firma LN AUDIT s.r.o. Louny, zastoupená panem Ing. Tomášem Horou, jednatelem společnosti. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu listopad 2013 březen Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Slaný dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Slaný za rok 2013 je založena na finančním odboru MěÚ ve Slaném. 5

6 6

7 7

8 8

9 Tabulka č.1 Celková bilance hospodaření za rok 2013(v tis.kč) TŘÍDA NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Upr.R - Schv Skutečnost Skut/Upr % Skut/Schv % Skut.-Upr.R. 1DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 223, ,48 104,51 104, ,48 2NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,45 74,15 80, ,02 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 459, ,00 0, ,24 154,30 154,30 792,24 4PŘIJATÉ DOTACE , , , ,97 97,67 143, ,09 Příjmy celkem , , , ,14 101,51 111, ,61 5BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,31 87,70 94, ,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,81 25,92 27, ,91 Výdaje celkem , , , ,12 66,76 71, ,16 Saldo: Příjmy-Výdaje , , , ,02 x x ,77 8 FINANCOVÁNÍ , , , ,02 x x ,77 Splátky úvěrů a půjček , ,00 0, ,49 x x -168,49 Dlouhodobě přijaté půjčené prostř , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Krátkodobý úvěr KB , , , ,00 100,00 85,00 0,00 Změna stavu finač.prostř. na BÚ 2 517, , , ,53 x x 839,72 Graf č.1 Graf č.2 Skutečné příjmy 2013 v % Skutečné výdaje 2013 v % Transfery 27% Kapitálové výdaje 13% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 3% Daňové příjmy 69% Běžné výdaje 87% 9

10 Tabulka č.2 Příjmy celkem (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , , ,89 101, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,72 49, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3 000, , ,14 109, Daň z příjmů právnických osob , , ,86 103, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,37 89, DPH , , ,54 110, Poplatky za znečišťování ovzduší 15,00 15,00 0,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 166, , Popl. za likvidaci kom. odpadu 8 400, , ,85 114, Poplatek ze psů 500,00 500,00 544,05 108, Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 125, , ,32 106, Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroje 0,00 0,00-13,56 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 550,00 585,00 675,43 115, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 600,00 600,00 583,35 97, Odvody z výherních hracích přístrojů 6 850, , ,37 104, Správní poplatky 7 635, , ,56 109, Daň z nemovitostí 9 150, , ,00 107, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 924, , ,99 54, Příjmy z prodeje zboží 166,00 181,00 226,33 125, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 100,00 424,63 424, Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,58 0, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 625,00 625,00 787,12 125, Příjmy z úroků 170,00 172,00 144,66 84, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 25,00 0,00 2,50 0, Přijaté sankční platby od jiných subjektů 2 370, , ,58 101, Ost.příjmy z fin.vypořádání předch.období 0,00 216,37 216,37 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4,77 0, Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 2,00 2,00 28, , Přijaté neinvestiční dary 1 500, ,00 45,00 2, Přijaté pojistné náhrady 0,00 68,11 68,10 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 150, , ,23 84, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-0,51 0, Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 5,81 0, Splátky - od nefinančních subjektů 0,00 0,00 65,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 1 459, , ,57 137, Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 0,00 226,17 0, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 13,50 0, Neinv.přij.transfery z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0, , ,06 100, Neinv.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , ,80 100, Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 0, , ,87 100, Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 319, , ,91 47, Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 371,52 371,52 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 569,93 569,93 100, Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , ,00 100, Inv.přijaté transfery ze státních fondů 0,00 273,05 273,05 100, Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0, , ,50 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,33 100,00 Příjmy celkem , , ,14 101,51 10

11 Tabulka č.3 Porovnání příjmů 2013/2012/2011/2010 (skutečnost v tis.kč) Položka NÁZEV /2012 v % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , , , ,89 113, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 6 138, , , ,72 48, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 192, , , ,14 114, Daň z příjmů právnických osob , , , ,86 108, Daň z příjmů právnických osob za obce 9 866, , , ,37 88, DPH , , , ,54 129, Poplatky za znečišťování ovzduší 12,40 12,20 25,15 0,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 35,45 2,55 26,03 166,59 639, Popl. za likvidaci kom. odpadu 7 451, , ,98 0,00 0, Poplatek za likvidaci kom. Odpadu 0,00 0,00 0, ,85 0, Poplatek ze psů 668,08 542,90 505,61 544,05 107, Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 101, , , ,32 90, Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj 2 168, ,52 657,10-13,56 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 055,53 799, ,30 675,43 62, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské opráv. 546,20 655,20 630,40 583,35 92, Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0, , ,37 143, Správní poplatky 9 334, , , ,56 112, Daň z nemovitostí 9 131, , , ,00 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 856, , , ,99 110, Příjmy z prodeje zboží 200,42 202,39 251,61 226,33 89, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 412,91 377,75 690,19 424,63 61, Odvody příspěvkových organizací 740,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 0,58 0, Příjmy z pronájmů ost.nemovit. a jejich částí 854,16 786,82 672,48 787,12 117, Příjmy z úroků (část) 497,04 427,51 185,93 144,66 77, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 37,50 0,00 2,50 0, Přijaté sankční platby 2 108, , , ,58 64, Ost.příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozp , , ,26 216,37 4, Ostatní přijaté vratky transferů 31,50 0,00 7,10 4,77 67, Příjmy z prodeje krátk. a dr.dlouh.majetku 101,73 77,91 36,96 28,29 76, Přijaté neinvestiční dary 248,00 24,00 0,00 45,00 0, Přijaté pojistné náhrady 154,09 84,40 473,98 68,10 14, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 727, , , ,23 95, Neidentifikované příjmy 231,16 122,79 7,27-0,51-7, Ostatní nedaň. příjmy j.n. 21,04 13,60 3,20 5,81 181, Splátky od nefinančních subjektů 0,00 335,59 135,00 65,00 48, Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 350,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 250,00 350,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 3 195, ,83 270, ,57 744, Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 5 872, ,73 842,85 0,00 0, Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 0,00 145,00 28,00 226,17 807, Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 5,00 656,50 13,50 2, Neinvestiční přijaté transfery z VPS 4 188, , , ,06 30, Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV , , , ,80 91, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 46,89 255,50 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery ze SR , , , ,87 168, Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 583, , , ,91 41, Neinvestiční přijaté dotace od krajů 227, , ,95 371,52 23, Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad 607, , ,15 569,93 56, Ostatní neinv.transfery od rozp.územní úrovně 100,00 100,00 0,00 0,00 0, Převody z vlastních fondů hosp.činnosti , , , ,00 106, Investiční transfery z Všeobecné pokl.správy 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 063, ,60 570,00 273,05 47, Ostatní investiční dotace přijaté ze SR 6 426, , , ,50 273, Investiční dotace přijaté od krajů 1 536,00 0,00 203,76 0,00 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, ,50 0, ,33 0,00 Příjmy celkem , , , ,14 108,71 11

12 Tabulka č.4 Druhové členění běžných výdajů (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,78 99, Ostatní platy 0,00 4,59 4,59 100, Ostatní osobní výdaje 627, , ,45 100, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , ,27 88, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol , , ,50 99, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 145, , ,39 98, Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 221,50 230,83 257,98 111, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat. 0,00 0,17 0,17 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 0,00 0,00 0, Potraviny 15,00 37,00 36,40 0, Ochranné pomůcky 0,00 16,50 14,87 90, Léky a zdravotnický materiál 11,00 12,00 1,16 9, Prádlo,oděv a obuv 294,00 357,00 318,59 89, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 138,00 139,00 90,04 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 327, , ,25 97, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 213,00 157,50 158,13 100, Nákup materiálu j.n , , ,86 93, Úroky vlastní 2 100, ,00 595,46 29, Studená voda 497,00 513,00 468,67 91, Teplo 390,00 349,00 321,83 92, Plyn 1 190, , ,80 99, Elektrická energie 4 925, , ,23 96, Pevná paliva 60,00 51,00 50,47 98, Pohonné hmoty a maziva 591,00 597,30 459,12 76, Služby pošt 1 427, ,69 913,70 69, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 306, ,03 847,42 60, Služby peněžních ústavů 1 393, , ,81 91, Nájemné 883, , ,25 97, Konzult.,poradenské a právní služby 1 492, ,83 467,55 31, Služby školení a vzdělávání 903, ,56 569,86 55, Nákup ostatních služeb , , ,50 95, Opravy a udržování , , ,56 96, Programové vybavení 233,50 791,13 755,65 95, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 441,00 369,50 276,06 74, Pohoštění 227,00 245,06 238,55 97, Účastnické poplatky za konference 26,00 28,00 15,96 57, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 8,25 41, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 56,20 60,70 40,04 65, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 160, , ,51 96, Věcné dary 154,50 211,25 208,93 98, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 300,00 300,00 212,35 70, Neinv.transfery fyzickým osobám 62,00 15,50 2,50 16, Neinv.transfery podnik.subj-práv.os , , ,17 99, Transfery - obecně prospěšným společnostem 19,00 19,00 19,20 101, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 754, , ,26 98, Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 100,00 170,00 145,00 85, Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 70,00 71,00 63,22 89, Transfery jiným rozpočtům 38,00 38,00 38,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0,00 30,00 30,00 0, Transfery územním rozpočtům 76,00 70,00 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , ,50 100, Neinvestiční dotace zřízeným přísp. org. 0,00 385,39 385,39 100, Neinvestiční transfery cizím přísp. org. 20,00 68,00 68,00 100, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn 6 000, , ,93 100, Převody jiným vlastním fondům a účtům 0,00 98,00 97,84 99, Nákup kolků 38,00 23,00 14,50 63, Platby daní a poplatků 4 235, , ,63 0, Platby daní krajům, obcím 15,10 18,40 18,42 100, Náhrady mezd v době nemoci 479,50 485,50 162,25 33, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 2,00 2,00 100, Dary obyvatelstvu 5,00 15,00 15,00 100, Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os , , ,94 73, Neinv.transfery obyv.nemající char. Daru 5,00 15,00 15,00 0, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 800, ,00 807,92 69, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy 4 080, ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 471,00 469,94 99,77 Běžné výdaje celkem , , ,31 87,70 12

13 Tabulka č.5 Porovnání běžných výdajů skutečnost 2013/2012/2011/2010/ (v tis.kč) Položka NÁZEV /2012 v % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , ,78 104, Ostatní platy 2,26 0,00 0,69 4,59 665, Ostatní osobní výdaje 1 444, , , ,45 156, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 890, , , ,27 96, Odstupné 79, ,80 34,21 0,00 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol , , , ,50 105, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 765, , , ,39 105, Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 217,96 201,24 189,66 257,98 136, Ostatní povinné pojstné placené zaměstnav. 0,00 0,00 0,00 0,17 0, Odměny za užití duševního vlastnictví 22,32 9,72 13,32 0,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 36,40 0, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 14,87 0, Léky a zdravotnický materiál 6,04 9,44 15,31 1,16 7, Prádlo,oděv, obuv 370,24 154,58 295,04 318,59 107, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 607,71 494,14 114,81 90,04 78, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 249, , , ,25 156, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 341,41 158,92 233,30 158,13 67, Nákup materiálu j.n , , , ,86 100, Úroky vlastní 670, ,11 403,57 595,46 147, Studená voda 322,88 313,72 363,94 468,67 128, Teplo 344,91 348,43 355,43 321,83 90, Plyn 1 187, ,72 987, ,80 139, Elektrická energie 3 630, , , ,23 80, Pevná paliva 53,74 46,38 75,60 50,47 66, Pohonné hmoty a maziva 525,86 466,98 466,12 459,12 98, Teplá voda 40,94 49,73 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 333, ,11 606,14 913,70 150, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 210, ,74 867,20 847,42 97, Služby peněžních ústavů 1 083, ,36 974, ,81 135, Nájemné 841,75 994,99 901, ,25 141, Konzult.,poradenské a právní služby 429,59 303,13 372,23 467,55 125, Služby školení a vzdělávání 544,04 374, ,04 569,86 42, Nákup ostatních služeb , , , ,50 107, Opravy a udržování , , , ,56 87, Programové vybavení 219,97 287,69 125,99 755,65 599, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 331,66 276,90 306,16 276,06 90, Pohoštění 289,98 238,77 236,53 238,55 100, Účastnické poplatky za konference 15,35 23,68 17,44 15,96 91, Nájemné za nájem s právem koupě 123,13 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 17,50 15,75 17,00 8,25 48, Zaplacené sankce 1,21 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 112,19 73,04 40,22 40,04 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 108, , , ,51 97, Věcné dary 224,46 174,37 269,29 208,93 77, Odvod za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,05 206,42 256,24 212,35 82, Neinv.dot.nefinanč.podn.subj.-fyzickým os. 88,00 57,00 219,00 2,50 1, Neinv.dot. podnik.subj-práv.osoby , , , ,17 112, Transfery obecně prospěšným společ. 0,00 1,00 1,00 19, , Neinvestiční transfery občanským sdruž , , , ,26 107, Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 199,76 285,00 417,00 145,00 34, Neinvestiční transfery polit.stranám a hnutím 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Transfery společenství vlastníků 345,56 396,52 100,00 0,00 0, Neinv.dotace nezisk.a podobným org. 88,52 94,68 89,96 63,22 70, Transfery jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 38,00 0, Neinvestiční transfery obcím 30,00 0,00 0,00 30,00 0, Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 0,00 0,00 75,43 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org , , , ,50 99, Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org. 0, , ,70 385,39 8, Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizac. 88,96 0,00 4,00 68, , Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn , , , ,93 102, Převody jiným vlastním fondům a účtům 548,26 68,25 71,98 97,84 135, Nákup kolků 21,79 12,38 30,60 14,50 47, Platby daní a poplatků 1 435, ,83 791, ,63 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 227,58 3,73 0,00 0, Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp. 0,00 0,00 25,29 0,00 0, Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond. 0,00 25,99 12,68 18,42 145, Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc , , ,01 0,00 0, Sociální dávky , ,99 173,49 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 236,44 267,79 143,39 162,25 113, Náhrady placené obyvatelstvu 2,00 1,00 0,00 2,00 0, Dary obyvatelstvu 3,00 3,00 25,84 15,00 58, Účelové neinv. transf. nepodnikajícím FO 3 317, , , ,94 109, Neinv.transfery obyv.nemající char. daru 8,50 5,02 0,00 15,00 0, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 687,24 585,79 761,02 807,92 106, Půjčky občanským sdružením 0,00 350,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 8,86 0,50 0,60 469, ,33 Běžné výdaje celkem , , , ,31 95,17 13

14 Tabulka č.6 Funkční členění výdajů ( v tis.kč) dle oddílů Oddíl NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 274,00 700,28 680,69 97,20 21 Průmysl,stavebnictví,obchod aslužby 1 627, , ,36 112,74 22 Doprava , , ,15 97,55 23 Vodní hospodářstsví 1 740, , ,68 93,54 31 Vzdělání , , ,51 97,14 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky , , ,38 97,22 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,99 98,57 35 Zdravotnictví 2 500, , ,64 100,00 36 Bydlení,komunální služby a úz.rozvoj , , ,80 26,73 37 Ochrana životního prostředí , , ,02 98,02 39 Ostatní činnosti souv. se služ. pro obyv. 0,00 231,11 230,35 99,67 43 Soc.péče a pom. v soc. zabezpečení 5 738, , ,55 82,52 52 Civilní připravenost na krizové stavy 45,00 75,00 74,28 99,04 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,54 100,57 55 Požární ochrana a integr. záchr. systém 38,00 38,00 38,00 100,00 61 Státní správa a ÚSC , , ,46 93,13 63 Finanční operace , , ,21 0,00 64 Ostatní činnosti 5 580, ,00 320,93 6,60 Výdaje celkem , , ,12 66,76 Graf č.3 Skutečné výdaje dle skupin v roce , ,18 680, , , ,82 Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví Služby pro obyvatelstsvo Sociální věci Bezpečnost Všeobecná veřejná správa a služby 14

15 Tabulka č.7 Investiční akce z výdajového účtu v roce 2013 Název akce Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Skut/Upr% Podíly k dotacím , ,40 0,00 0,00 Parkovací dům + WC , , ,20 100,00 Kanalizace Kvíček - splátka 1 426, , ,36 99,96 Energetická opatření 3.ZŠ 167,00 167,00 166,87 99,92 Zateplení 3.ZŠ 0,00 545,98 545,98 100,00 1.ZŠ střecha a fasáda věže-ii.etapa 2 250, , ,12 85,34 1.ZŠ - stavební úpravy venkovního sportoviště 1 000, ,00 999,12 99,91 Slaný pramen - stavební úpravy 400,00 400,00 22,20 5,55 Vybudování hřiště na discgolf 250,00 250,00 0,00 0,00 Kamerový bod Husova ulice 380,00 380,00 0,00 0,00 Digitalizace v městském kině III.etapa 0,00 293,46 293,46 100,00 Modernizace gyn.-por.oddělení nemocnice ve Slaném 0,00 787,95 787,95 100,00 Územní plán - územně-analytické podklady 100,00 100,00 100,00 100,00 Veřejné osvětlení Pod Nemocnicí 3 000, ,00 609,75 20,33 MKDS - převod analogu do digitálního záznamu 0,00 402,00 401,54 99,89 Vyvolávací systém 0,00 600,00 326,70 54,45 Docházkový systém 0,00 112,00 111,55 99,60 Revitalizace ul. Husova 0,00 15,50 15,50 100,00 Teplovodní propojení K-29 s K-43 vč.směšovací stanice 2 130, , ,99 100,00 Kotelna K 38-osazení výměníku tepla spalin na 1 kotel 1 630, , ,80 66,67 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném 0,00 897,65 897,65 100,00 Rekonstrukce zázemí atletického stadionu 0,00 694,90 694,90 100,00 Modernizace Vlastivědného muzea 0,00 673,95 673,96 100,00 Škoda Yetti pro městskou policii 183,00 183,00 0,00 0,00 Parkovací automat 0,00 188,00 179,28 95,36 Výstavba víceúčelové sportovní haly-architektonická studie 0,00 105,86 105,86 100,00 Inv. Příspěvěk MZ - lesní hospodářské osnovy 0,00 163,07 163,07 100,00 Knihovna V.Štecha - inv.příspěvek od MK systém Verbis 0,00 75,00 75,00 100,00 C e l k e m , , ,81 25,92 15

16 Tabulka č.8 Celkové příjmy v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer 0, , ,00 100, tajemník 6,00 476,96 512,95 107, finanční odbor , , ,45 102, odbor soc.věcí a zdravotnictví 1 420, , ,54 94, stavební úřad 200,00 200, ,55 514, odbor životního prostředí , , ,50 103, odbor správy majetku 4 166, , ,31 93, živnostenský úřad 502,00 502,00 425,79 84, správní odbor 1 900, , ,92 88, odbor dopravy 8 320, , ,01 104, Městská policie a kriz.řízení 1 300, , ,49 79, odbor kultury 434,00 505,70 563,13 111, odbor školství a tělovýchovy 2 330, ,42 650,50 27,62 Celkem , , ,14 101,51 Tabulka č.9 Celkové výdaje v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer , , ,27 6, tajemník , , ,59 98, finanční odbor , ,53 63,59 0, odbor sociálních věcí a zdrav , , ,77 56, stavební úřad 65,00 65,00 64,46 99, odbor životního prostředí , , ,16 99, odbor správy majetku , , ,11 86, správní odbor 6 456, , ,70 69, odbor dopravy a siln.hospodář , , ,11 99, Městská policie a krizové říz , , ,91 92, odbor kultury , , ,41 99, odbor školství a tělovýchovy , , ,04 99,72 Celkem , , ,12 66,76 16

17 Tabulka č. 10 Fond obnovy v roce 2013 (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek Zůstatek FO k ,39 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Převod z Fondu bydlení 2 250,00 0,00 Příspěvky právnickým osobám 100,00 100,00 Příspěvky církvím 0,00 0,00 Příspěvky SVJ 0,00 0,00 Příspěvky nepodnik.fyzickým osobám 2 150, ,98 Celkem 2 250,00 0, , ,98 Zůstatek FO k ,41 Tabulka č. 11 Sociální fond v roce 2013(v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek SF k Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Příděl z rozpočtu města 1 450, ,12 Příjmy z ubytování chata Dolní Dvůr 330,00 320,77 Životní pojištění, odměny při výročích 400,00 283,10 Péče o zdraví zaměstnanců 550,00 490,94 Chata Dolní Dvůr - provozní výdaje 330,00 329,24 Přísp.zam.na letní tábory dětí 10,00 9,10 Dar při povodních 30,00 30,00 Příspěvky na stravování 720,00 650,44 Celkem 1 780, , , ,82 Zůstatek SF k Zůstatek 414,70 394,77 17

18 Tabulka č.12 Transfery příspěvkovým organizacím (v tis.kč) Organizace Schv.rozp.Upr.rozp. Skutečnost 1.MŠ 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 025, , ,00 6.MŠ 780,00 780,00 780,00 8.MŠ 1 000, , ,00 1.ZŠ 3 320, , ,86 2.ZŠ 2 150, , ,00 3.ZŠ 3 780, , ,00 Školní jídelna 800,00 800,00 800,00 Knihovna V.Štecha 3 820, , ,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256, , ,50 Vlastivědné muzeum 3 440, , ,00 Nemocnice Slaný 2 500, , ,53 DDM Ostrov Slaný - Den dětí 0,00 48,00 48,00 DDM Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00 20,00 20,00 Celkem , , ,89 Tabulka č.13 Ostatní transfery z výdajového účtu a Fondu sportu (v tis.kč) Druh Schv.rozp.Upr.rozp. Skutečnost Víceúčelová sportovní hala , , ,80 Neinvestiční transfery sportovním zař , , ,00 Neinv. transfery HK LEV,SK,BC Slaný-nájem 2 700, , ,61 Neinv.transfer SK Slaný -jednorázový příspěvek 0,00 270,00 270,00 Neinvestiční transfer - Odznak všestrannosti OV 40,00 40,00 40,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 700,00 700,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 766,00 766,00 766,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 317,84 Neinv.tran.SHMS,Př.Stř.Čechy,Hus.města 50,00 50,00 50,25 Neinv.transfery obč.sdr. - útulek pro kočky Vrbičany 60,00 60,00 60,00 Neinv.transfer Národní síť zdravých měst 24,00 30,00 29,17 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 70,00 0,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 107,00 85,75 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfery-příspěvky na hudební festivaly 0,00 17,50 17,50 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - nájem 60,00 60,00 60,00 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - navýšení příspěvku 0,00 35,00 35,00 Neinv. transfer církvím-římsko-kat.farnost 100,00 170,00 145,00 Neinv. trasfer HZS Stř. kraje - vybavení učebny 38,00 38,00 38,00 Neinv.transfer Asociace pečovatel. služby 5,00 5,00 4,90 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 0,00 0,00 Celkem , , ,82 18

19 Tabulka č.14 Finanční vypořádání dotací za rok 2013 (v Kč) Účelový znak Účel Poskytnuto Vyčerpáno Neinv.dotace poskytnuté MF ČR prostřednictvím kraje Výdaje spojené s volbami prezidenta , , , Výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR , ,82 0,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR prostř. kraje Podpora sociálních služeb s reg.působností , ,00 0, Výdaje spojené s pěstounskou péčí , ,00 * Výdaje spojené se soc.-právní ochranou dětí , ,00 0,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MZ ČR prostř. kraje Podpora výsadby melior. a zpevň.dřevin 6 300, ,00 0, Činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MK ČR Na obnovu kult. památek - děkanství , ,00 0, Na obnovu střešní krytiny Třebíz č.p , ,00 0,00 Neinvestiční dotace z MZ ČR Nemocnice - prohlubování odb.znalostí lékařů , ,00 0, Nemocnice - prohlubování odb.znalostí lékařů , ,00 0,00 Investiční dotace poskytnutá MZ ČR Zpracování lesních hospodářských osnov , ,00 0,00 Investiční dotace od MK ČR Knihovna V.Štecha - knihovnický systém Verbis , ,00 0,00 Celkem , , ,38 * Tato dotace není předmětem finančního vypořádání. Nevyčerpaná částka se převede do roku Tabulka č.15 Přijaté dotace v rámci projektů za podpory EU (v Kč) Účelový znak Účel Poskytnuto Neinvestiční dotace z ESF Operační program lidské zdroje a zaměstnanost-eu projekt "Otevřený úřad - efekt. řízení lidských zdrojů" ,82 projekt "Procesní optimalizace"-výzva č ,00 projekt "Vzdělávání zaměstnanců na MěÚ Slaný" ,90 projekt "Zefektivnění řízení města a MěÚ Slaný" , Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný-SR ,54 Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný-EU ,44 Neinvestiční dotace z ROP Střední Čechy Modernizace výstavních prostor Vlast. muzea - EU ,82 Neinvestiční dotace MPSV prostř. Úřadu práce ČR-ESF Podpora zaměstnanosti- SR ,55 Podpora zaměstnanosti- EU ,45 Investiční dotace z ROP Střední Čechy Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném - SR , Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném - EU ,75 Investiční dotace ze SZIF Restaurování františkánského nekrologia - SR ,00 Restaurování františkánského nekrologia - EU ,00 Investiční dotace z FS Zateplení objektu MŠ Slaný Vítězná - SFŽP ,65 Zateplení objektu MŠ Slaný Vítězná - EU ,04 Celkem ,52 Vráceno do SR SZIF ESF ROP FS SR EU SFŽP Státní zemědělský intervenční fond Evropský sociální fond Regionální operační program Fond soudržnosti Státní rozpočet Evropská unie Státní fond životního prostředí 19

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

R O Z P O Č E T 2013 Projednáno v radě města: 21.11.2012 Zveřejněno: 3.12.2012 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 19.12.2012 Rozpočet města Slaného

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Náchod Městys Nový Hrádek

Náchod Městys Nový Hrádek Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2008 [v tis. Kč] Rok Měsíc IČO 2008

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více