ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 rojednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 rojednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 Projednáno v radě města: 21.května 2014 Vyvěšeno dne: 26.května 2014 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: Schvalováno v zastupitelstvu města: 11.června 2014

2 Závěrečný účet hospodaření města Slaného za rok 2013 je zpracován v souladu s 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje vyhodnocení plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, podle organizačních jednotek, vyhodnocení příjmů a výdajů fondu obnovy, sociálního fondu, finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním rozpočtem a jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob. Vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu 2013 je uspořádáno do přehledných tabulek, pro srovnání jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2010, 2011, 2012 a pro názornost jsou použity grafy. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 V roce 2013 hospodařilo město Slaný bez nutnosti regulace finančního hospodaření rozpočtovým provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne V roce 2013 přijalo zastupitelstvo města 16 rozpočtových opatření, které v souhrnu zvýšily příjmy o ,73 tis. Kč. Celkové výdaje se rozpočtovými opatřeními zvýšily o ,48 tis. Kč. K navyšování výdajů docházelo hlavně v souvislosti se zapojováním přijatých neinvestičních a invenčních dotací, se zapojováním rezervy Finančního odboru nebo zapojováním mimořádných příjmů. V roce 2013 vlivem řady úsporných opatření a vlivem časového posunu financování projektů spolufinancovaných z EU do roku 2014 a 2015 (Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, Revitalizace historického jádra města Slaný Husova ulice, Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném, Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821 a Modernizace gynekologickoporodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný) byly celkové skutečné výdaje plněny jen na 66,76 %. Díky posunu zahájení zmíněných investičních akcí nebylo v roce 2013 vypsáno výběrové řízení na schválený dlouhodobý investiční úvěr ve výši 120 mil. Kč a tím zároveň došlo k úspoře běžných výdajů na plánovaných úrocích. Na snížení běžných výdajů měla dále významný vliv i vratka DPH za výstavbu Parkovacího domu cca v hodnotě tis. Kč. Z původně plánovaného deficitu ve výši tis. Kč všemi výše uvedenými vlivy byl ve skutečnosti přebytek ve výši ,02 tis. Kč, který dovolil městu Slaný splatit krátkodobý investiční úvěr od Komerční banky schválený a přijatý v roce 2012 z vlastních prostředků, neboť původní záměr byl tento krátkodobý úvěr přefinancovat schváleným dlouhodobým úvěrem ve výši 120 mil. Kč. Tato skutečnost významně kladně ovlivní výši zadluženosti města v roce 2014 a Celková bilance hospodaření města za rok 2013 je uvedena v tabulce č.1 a znázorněna v grafech č. 1 a 2. Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2, porovnání příjmů s roky 2010, 2011 a 2012 je v tabulce č.3. Zde je patrné, že v roce 2013 došlo k nárůstu daňových příjmů vlivem nového rozpočtového určení daní. Významně vzrostl příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, kde dalším vlivem bylo opatření ČNB na kurz koruny vůči EURU. Od roku 2012 město nevyplácí sociální dávky (výplatu provádí Úřad práce ČR) a tak došlo k výraznému poklesu přijatých dotací. Vyhodnocení běžných výdajů je patrné z tabulek č.4 5 a graficky znázorněno grafem č.3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového (tabulka č.4) a funkčního (tabulka č.6) členění podle platné rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů roku 2013,2012, 2011, 2010 je uvedeno v tabulce č. 5. Běžné výdaje v roce 2013 proti roku 2012 poklesly. Hlavní příčinou je vratka DPH za Parkovací dům (položka 5362), nečerpané úroky (položka 5141), nečerpaná rezerva (položka 5901). 2

3 V tabulce č.7 jsou vyhodnoceny investiční akce. Z grafu č.2 vyplývá, že v roce 2013 město z celkových výdajů proinvestovalo jen 13 % a to hlavně vlivem odsunu zahájení schválených prioritních investičních akcí spolufinancovaných z EU do roku 2014 a Další vliv měla úsporná opatření, která měla za následek zrušení některých plánovaných investičních akcí (vybudování hřiště na discgolf, kamerový bod Husova ulice, Slaný pramen stavební úpravy) a u některých investičních akcí jejich omezení (veřejné osvětlení Pod nemocnicí). V následujících tabulkách č.8 a 9 je vidět hospodaření jednotlivých organizačních jednotek města počínaje projektovým manažerem a konče odborem školství a tělovýchovy. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily rozpočtované výdaje. Tabulky č.10 a 11 ukazují na hospodaření fondu obnovy a sociálního fondu. Z tabulek č.12 a 13 jsou patrné finanční toky vůči příspěvkových organizacím zřízených městem Slaný a transfery z rozpočtu města vůči ostatním organizacím. 2) Hospodářská činnost města v roce 2012 Od došlo u obcí a měst k významné změně v účetních předpisech. Tato změna souvisí s reformou účetnictví státu a má za následek přiblížení účetnictví obcí účetnictví v podnikatelské sféře. Obce a města od začátku roku 2010 účtují na základě tzv.akruálního principu. To je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Důsledkem takovéhoto účtování je rozdíl mezi plněním rozpočtu (zde se jedná o rozdíl mezi příjmy a výdaji) a výsledkem hospodaření města (rozdíl mezi náklady a výnosy). Od došlo k další metodické změně v účetnictví a to skutečnost, že město začalo odepisovat svůj majetek a tudíž se významně zvýšily jeho náklady. Hlavní činnost v roce 2013 skončila ziskem ve výši ,88 Kč a hospodářská činnost ziskem ve výši ,29 Kč. Celkový hospodářský výsledek města za rok 2013 byl ,17 Kč. Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a s tím související náklady: pronájmy tepelných zařízení pronájmy vodovodního řadu pronájmy bytů a nebytových prostor pronájmy pozemků pronájem Nemocnice Slaný 3

4 3) Majetek města a fondy v roce 2013 Dle oficiálních výkazů města Slaného činí účetní hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k Kč ,91. Na bankovních účtech města bylo k celkem Kč ,01, z toho na základním běžném účtu Kč ,01, na účtu vedlejší hospodářské činnosti Kč ,22, na účtu fondu obnovy Kč ,26 (uvedeno v tabulce č.10) a na účtu sociálního fondu Kč ,67 (uvedeno v tabulce č.11). 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hospodářské výsledky za rok 2013 spolu s účetními závěrkami příspěvkových organizací zřízených městem budou schvalovány zastupitelstvem města na zasedání dne Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru a odboru školství a tělovýchovy MěÚ ve Slaném. Zde je přehled, jakých výsledků příspěvkové organizace dosáhly: hospodářský výsledek z činnosti v Kč název organizace hlavní doplňkové zisk / ztráta celkem ZŠ Politických vězňů, , , ,44 ZŠ Komenského nám., ,77 0, ,77 ZŠ Rabasova , , ,70 ŠJ Na Sadech , , ,01 MŠ Hlaváčkovo nám , ,85 MŠ Cyrila Boudy , ,40 MŠ Vančurova , ,58 MŠ Vítězná , , ,89 Nemocnice Slaný, Politických vězňů , , ,04 Vlastivědné muzeum, Masarykovo nám , , ,23 Kulturní zařízení města Slaného, Wilsonova , , ,43 Knihovna V. Štecha Masarykovo nám , , ,94 4

5 5) Hospodaření organizací založených městem Město Slaný má 100% majetkovou účast ve společnosti Víceúčelová sportovní hala spol. s r.o. Slaný, Lacinova 1720 a 50% majetkovou účast ve společnosti Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova Zatím neproběhly valné hromady, které by schválily výsledky hospodaření a jejich rozdělení. 6) Finanční vypořádání dotací a finančních vztahů k hospodaření dalších osob za rok 2013 V tabulce č. 12 a 13 jsou vyúčtovány transfery vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem a ostatní transfery dalším osobám. Cca dvě organizace řádně nevyúčtovaly přijatý transfer a byla jim nařízena vratka do rozpočtu města. V tabulce č.14 je provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. V tabulce č.15 je uveden přehled přijatých dotací k projektům spolufinancovaných z Evropské unie. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření za rok 2013 na základě uzavřené smlouvy provedla firma LN AUDIT s.r.o. Louny, zastoupená panem Ing. Tomášem Horou, jednatelem společnosti. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu listopad 2013 březen Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Slaný dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Slaný za rok 2013 je založena na finančním odboru MěÚ ve Slaném. 5

6 6

7 7

8 8

9 Tabulka č.1 Celková bilance hospodaření za rok 2013(v tis.kč) TŘÍDA NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Upr.R - Schv Skutečnost Skut/Upr % Skut/Schv % Skut.-Upr.R. 1DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 223, ,48 104,51 104, ,48 2NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,45 74,15 80, ,02 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 459, ,00 0, ,24 154,30 154,30 792,24 4PŘIJATÉ DOTACE , , , ,97 97,67 143, ,09 Příjmy celkem , , , ,14 101,51 111, ,61 5BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,31 87,70 94, ,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,81 25,92 27, ,91 Výdaje celkem , , , ,12 66,76 71, ,16 Saldo: Příjmy-Výdaje , , , ,02 x x ,77 8 FINANCOVÁNÍ , , , ,02 x x ,77 Splátky úvěrů a půjček , ,00 0, ,49 x x -168,49 Dlouhodobě přijaté půjčené prostř , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Krátkodobý úvěr KB , , , ,00 100,00 85,00 0,00 Změna stavu finač.prostř. na BÚ 2 517, , , ,53 x x 839,72 Graf č.1 Graf č.2 Skutečné příjmy 2013 v % Skutečné výdaje 2013 v % Transfery 27% Kapitálové výdaje 13% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 3% Daňové příjmy 69% Běžné výdaje 87% 9

10 Tabulka č.2 Příjmy celkem (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , , ,89 101, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,72 49, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3 000, , ,14 109, Daň z příjmů právnických osob , , ,86 103, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,37 89, DPH , , ,54 110, Poplatky za znečišťování ovzduší 15,00 15,00 0,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 166, , Popl. za likvidaci kom. odpadu 8 400, , ,85 114, Poplatek ze psů 500,00 500,00 544,05 108, Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 125, , ,32 106, Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroje 0,00 0,00-13,56 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 550,00 585,00 675,43 115, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 600,00 600,00 583,35 97, Odvody z výherních hracích přístrojů 6 850, , ,37 104, Správní poplatky 7 635, , ,56 109, Daň z nemovitostí 9 150, , ,00 107, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 924, , ,99 54, Příjmy z prodeje zboží 166,00 181,00 226,33 125, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 100,00 424,63 424, Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,58 0, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 625,00 625,00 787,12 125, Příjmy z úroků 170,00 172,00 144,66 84, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 25,00 0,00 2,50 0, Přijaté sankční platby od jiných subjektů 2 370, , ,58 101, Ost.příjmy z fin.vypořádání předch.období 0,00 216,37 216,37 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4,77 0, Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 2,00 2,00 28, , Přijaté neinvestiční dary 1 500, ,00 45,00 2, Přijaté pojistné náhrady 0,00 68,11 68,10 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 150, , ,23 84, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-0,51 0, Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 5,81 0, Splátky - od nefinančních subjektů 0,00 0,00 65,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 1 459, , ,57 137, Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 0,00 226,17 0, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 13,50 0, Neinv.přij.transfery z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0, , ,06 100, Neinv.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , ,80 100, Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 0, , ,87 100, Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 319, , ,91 47, Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 371,52 371,52 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 569,93 569,93 100, Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , ,00 100, Inv.přijaté transfery ze státních fondů 0,00 273,05 273,05 100, Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0, , ,50 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,33 100,00 Příjmy celkem , , ,14 101,51 10

11 Tabulka č.3 Porovnání příjmů 2013/2012/2011/2010 (skutečnost v tis.kč) Položka NÁZEV /2012 v % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , , , ,89 113, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 6 138, , , ,72 48, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 192, , , ,14 114, Daň z příjmů právnických osob , , , ,86 108, Daň z příjmů právnických osob za obce 9 866, , , ,37 88, DPH , , , ,54 129, Poplatky za znečišťování ovzduší 12,40 12,20 25,15 0,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 35,45 2,55 26,03 166,59 639, Popl. za likvidaci kom. odpadu 7 451, , ,98 0,00 0, Poplatek za likvidaci kom. Odpadu 0,00 0,00 0, ,85 0, Poplatek ze psů 668,08 542,90 505,61 544,05 107, Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 101, , , ,32 90, Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj 2 168, ,52 657,10-13,56 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 055,53 799, ,30 675,43 62, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské opráv. 546,20 655,20 630,40 583,35 92, Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0, , ,37 143, Správní poplatky 9 334, , , ,56 112, Daň z nemovitostí 9 131, , , ,00 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 856, , , ,99 110, Příjmy z prodeje zboží 200,42 202,39 251,61 226,33 89, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 412,91 377,75 690,19 424,63 61, Odvody příspěvkových organizací 740,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 0,58 0, Příjmy z pronájmů ost.nemovit. a jejich částí 854,16 786,82 672,48 787,12 117, Příjmy z úroků (část) 497,04 427,51 185,93 144,66 77, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 37,50 0,00 2,50 0, Přijaté sankční platby 2 108, , , ,58 64, Ost.příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozp , , ,26 216,37 4, Ostatní přijaté vratky transferů 31,50 0,00 7,10 4,77 67, Příjmy z prodeje krátk. a dr.dlouh.majetku 101,73 77,91 36,96 28,29 76, Přijaté neinvestiční dary 248,00 24,00 0,00 45,00 0, Přijaté pojistné náhrady 154,09 84,40 473,98 68,10 14, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 727, , , ,23 95, Neidentifikované příjmy 231,16 122,79 7,27-0,51-7, Ostatní nedaň. příjmy j.n. 21,04 13,60 3,20 5,81 181, Splátky od nefinančních subjektů 0,00 335,59 135,00 65,00 48, Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 350,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 250,00 350,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 3 195, ,83 270, ,57 744, Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 5 872, ,73 842,85 0,00 0, Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 0,00 145,00 28,00 226,17 807, Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 5,00 656,50 13,50 2, Neinvestiční přijaté transfery z VPS 4 188, , , ,06 30, Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV , , , ,80 91, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 46,89 255,50 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery ze SR , , , ,87 168, Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 583, , , ,91 41, Neinvestiční přijaté dotace od krajů 227, , ,95 371,52 23, Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad 607, , ,15 569,93 56, Ostatní neinv.transfery od rozp.územní úrovně 100,00 100,00 0,00 0,00 0, Převody z vlastních fondů hosp.činnosti , , , ,00 106, Investiční transfery z Všeobecné pokl.správy 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 063, ,60 570,00 273,05 47, Ostatní investiční dotace přijaté ze SR 6 426, , , ,50 273, Investiční dotace přijaté od krajů 1 536,00 0,00 203,76 0,00 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, ,50 0, ,33 0,00 Příjmy celkem , , , ,14 108,71 11

12 Tabulka č.4 Druhové členění běžných výdajů (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,78 99, Ostatní platy 0,00 4,59 4,59 100, Ostatní osobní výdaje 627, , ,45 100, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , ,27 88, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol , , ,50 99, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 145, , ,39 98, Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 221,50 230,83 257,98 111, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat. 0,00 0,17 0,17 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 0,00 0,00 0, Potraviny 15,00 37,00 36,40 0, Ochranné pomůcky 0,00 16,50 14,87 90, Léky a zdravotnický materiál 11,00 12,00 1,16 9, Prádlo,oděv a obuv 294,00 357,00 318,59 89, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 138,00 139,00 90,04 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 327, , ,25 97, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 213,00 157,50 158,13 100, Nákup materiálu j.n , , ,86 93, Úroky vlastní 2 100, ,00 595,46 29, Studená voda 497,00 513,00 468,67 91, Teplo 390,00 349,00 321,83 92, Plyn 1 190, , ,80 99, Elektrická energie 4 925, , ,23 96, Pevná paliva 60,00 51,00 50,47 98, Pohonné hmoty a maziva 591,00 597,30 459,12 76, Služby pošt 1 427, ,69 913,70 69, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 306, ,03 847,42 60, Služby peněžních ústavů 1 393, , ,81 91, Nájemné 883, , ,25 97, Konzult.,poradenské a právní služby 1 492, ,83 467,55 31, Služby školení a vzdělávání 903, ,56 569,86 55, Nákup ostatních služeb , , ,50 95, Opravy a udržování , , ,56 96, Programové vybavení 233,50 791,13 755,65 95, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 441,00 369,50 276,06 74, Pohoštění 227,00 245,06 238,55 97, Účastnické poplatky za konference 26,00 28,00 15,96 57, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 8,25 41, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 56,20 60,70 40,04 65, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 160, , ,51 96, Věcné dary 154,50 211,25 208,93 98, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 300,00 300,00 212,35 70, Neinv.transfery fyzickým osobám 62,00 15,50 2,50 16, Neinv.transfery podnik.subj-práv.os , , ,17 99, Transfery - obecně prospěšným společnostem 19,00 19,00 19,20 101, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 754, , ,26 98, Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 100,00 170,00 145,00 85, Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 70,00 71,00 63,22 89, Transfery jiným rozpočtům 38,00 38,00 38,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0,00 30,00 30,00 0, Transfery územním rozpočtům 76,00 70,00 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , ,50 100, Neinvestiční dotace zřízeným přísp. org. 0,00 385,39 385,39 100, Neinvestiční transfery cizím přísp. org. 20,00 68,00 68,00 100, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn 6 000, , ,93 100, Převody jiným vlastním fondům a účtům 0,00 98,00 97,84 99, Nákup kolků 38,00 23,00 14,50 63, Platby daní a poplatků 4 235, , ,63 0, Platby daní krajům, obcím 15,10 18,40 18,42 100, Náhrady mezd v době nemoci 479,50 485,50 162,25 33, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 2,00 2,00 100, Dary obyvatelstvu 5,00 15,00 15,00 100, Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os , , ,94 73, Neinv.transfery obyv.nemající char. Daru 5,00 15,00 15,00 0, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 800, ,00 807,92 69, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy 4 080, ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 471,00 469,94 99,77 Běžné výdaje celkem , , ,31 87,70 12

13 Tabulka č.5 Porovnání běžných výdajů skutečnost 2013/2012/2011/2010/ (v tis.kč) Položka NÁZEV /2012 v % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , ,78 104, Ostatní platy 2,26 0,00 0,69 4,59 665, Ostatní osobní výdaje 1 444, , , ,45 156, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 890, , , ,27 96, Odstupné 79, ,80 34,21 0,00 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol , , , ,50 105, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 765, , , ,39 105, Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 217,96 201,24 189,66 257,98 136, Ostatní povinné pojstné placené zaměstnav. 0,00 0,00 0,00 0,17 0, Odměny za užití duševního vlastnictví 22,32 9,72 13,32 0,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 36,40 0, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 14,87 0, Léky a zdravotnický materiál 6,04 9,44 15,31 1,16 7, Prádlo,oděv, obuv 370,24 154,58 295,04 318,59 107, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 607,71 494,14 114,81 90,04 78, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 249, , , ,25 156, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 341,41 158,92 233,30 158,13 67, Nákup materiálu j.n , , , ,86 100, Úroky vlastní 670, ,11 403,57 595,46 147, Studená voda 322,88 313,72 363,94 468,67 128, Teplo 344,91 348,43 355,43 321,83 90, Plyn 1 187, ,72 987, ,80 139, Elektrická energie 3 630, , , ,23 80, Pevná paliva 53,74 46,38 75,60 50,47 66, Pohonné hmoty a maziva 525,86 466,98 466,12 459,12 98, Teplá voda 40,94 49,73 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 333, ,11 606,14 913,70 150, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 210, ,74 867,20 847,42 97, Služby peněžních ústavů 1 083, ,36 974, ,81 135, Nájemné 841,75 994,99 901, ,25 141, Konzult.,poradenské a právní služby 429,59 303,13 372,23 467,55 125, Služby školení a vzdělávání 544,04 374, ,04 569,86 42, Nákup ostatních služeb , , , ,50 107, Opravy a udržování , , , ,56 87, Programové vybavení 219,97 287,69 125,99 755,65 599, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 331,66 276,90 306,16 276,06 90, Pohoštění 289,98 238,77 236,53 238,55 100, Účastnické poplatky za konference 15,35 23,68 17,44 15,96 91, Nájemné za nájem s právem koupě 123,13 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 17,50 15,75 17,00 8,25 48, Zaplacené sankce 1,21 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 112,19 73,04 40,22 40,04 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 108, , , ,51 97, Věcné dary 224,46 174,37 269,29 208,93 77, Odvod za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,05 206,42 256,24 212,35 82, Neinv.dot.nefinanč.podn.subj.-fyzickým os. 88,00 57,00 219,00 2,50 1, Neinv.dot. podnik.subj-práv.osoby , , , ,17 112, Transfery obecně prospěšným společ. 0,00 1,00 1,00 19, , Neinvestiční transfery občanským sdruž , , , ,26 107, Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 199,76 285,00 417,00 145,00 34, Neinvestiční transfery polit.stranám a hnutím 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Transfery společenství vlastníků 345,56 396,52 100,00 0,00 0, Neinv.dotace nezisk.a podobným org. 88,52 94,68 89,96 63,22 70, Transfery jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 38,00 0, Neinvestiční transfery obcím 30,00 0,00 0,00 30,00 0, Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 0,00 0,00 75,43 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org , , , ,50 99, Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org. 0, , ,70 385,39 8, Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizac. 88,96 0,00 4,00 68, , Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn , , , ,93 102, Převody jiným vlastním fondům a účtům 548,26 68,25 71,98 97,84 135, Nákup kolků 21,79 12,38 30,60 14,50 47, Platby daní a poplatků 1 435, ,83 791, ,63 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 227,58 3,73 0,00 0, Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp. 0,00 0,00 25,29 0,00 0, Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond. 0,00 25,99 12,68 18,42 145, Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc , , ,01 0,00 0, Sociální dávky , ,99 173,49 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 236,44 267,79 143,39 162,25 113, Náhrady placené obyvatelstvu 2,00 1,00 0,00 2,00 0, Dary obyvatelstvu 3,00 3,00 25,84 15,00 58, Účelové neinv. transf. nepodnikajícím FO 3 317, , , ,94 109, Neinv.transfery obyv.nemající char. daru 8,50 5,02 0,00 15,00 0, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 687,24 585,79 761,02 807,92 106, Půjčky občanským sdružením 0,00 350,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 8,86 0,50 0,60 469, ,33 Běžné výdaje celkem , , , ,31 95,17 13

14 Tabulka č.6 Funkční členění výdajů ( v tis.kč) dle oddílů Oddíl NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 274,00 700,28 680,69 97,20 21 Průmysl,stavebnictví,obchod aslužby 1 627, , ,36 112,74 22 Doprava , , ,15 97,55 23 Vodní hospodářstsví 1 740, , ,68 93,54 31 Vzdělání , , ,51 97,14 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky , , ,38 97,22 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,99 98,57 35 Zdravotnictví 2 500, , ,64 100,00 36 Bydlení,komunální služby a úz.rozvoj , , ,80 26,73 37 Ochrana životního prostředí , , ,02 98,02 39 Ostatní činnosti souv. se služ. pro obyv. 0,00 231,11 230,35 99,67 43 Soc.péče a pom. v soc. zabezpečení 5 738, , ,55 82,52 52 Civilní připravenost na krizové stavy 45,00 75,00 74,28 99,04 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,54 100,57 55 Požární ochrana a integr. záchr. systém 38,00 38,00 38,00 100,00 61 Státní správa a ÚSC , , ,46 93,13 63 Finanční operace , , ,21 0,00 64 Ostatní činnosti 5 580, ,00 320,93 6,60 Výdaje celkem , , ,12 66,76 Graf č.3 Skutečné výdaje dle skupin v roce , ,18 680, , , ,82 Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví Služby pro obyvatelstsvo Sociální věci Bezpečnost Všeobecná veřejná správa a služby 14

15 Tabulka č.7 Investiční akce z výdajového účtu v roce 2013 Název akce Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Skut/Upr% Podíly k dotacím , ,40 0,00 0,00 Parkovací dům + WC , , ,20 100,00 Kanalizace Kvíček - splátka 1 426, , ,36 99,96 Energetická opatření 3.ZŠ 167,00 167,00 166,87 99,92 Zateplení 3.ZŠ 0,00 545,98 545,98 100,00 1.ZŠ střecha a fasáda věže-ii.etapa 2 250, , ,12 85,34 1.ZŠ - stavební úpravy venkovního sportoviště 1 000, ,00 999,12 99,91 Slaný pramen - stavební úpravy 400,00 400,00 22,20 5,55 Vybudování hřiště na discgolf 250,00 250,00 0,00 0,00 Kamerový bod Husova ulice 380,00 380,00 0,00 0,00 Digitalizace v městském kině III.etapa 0,00 293,46 293,46 100,00 Modernizace gyn.-por.oddělení nemocnice ve Slaném 0,00 787,95 787,95 100,00 Územní plán - územně-analytické podklady 100,00 100,00 100,00 100,00 Veřejné osvětlení Pod Nemocnicí 3 000, ,00 609,75 20,33 MKDS - převod analogu do digitálního záznamu 0,00 402,00 401,54 99,89 Vyvolávací systém 0,00 600,00 326,70 54,45 Docházkový systém 0,00 112,00 111,55 99,60 Revitalizace ul. Husova 0,00 15,50 15,50 100,00 Teplovodní propojení K-29 s K-43 vč.směšovací stanice 2 130, , ,99 100,00 Kotelna K 38-osazení výměníku tepla spalin na 1 kotel 1 630, , ,80 66,67 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném 0,00 897,65 897,65 100,00 Rekonstrukce zázemí atletického stadionu 0,00 694,90 694,90 100,00 Modernizace Vlastivědného muzea 0,00 673,95 673,96 100,00 Škoda Yetti pro městskou policii 183,00 183,00 0,00 0,00 Parkovací automat 0,00 188,00 179,28 95,36 Výstavba víceúčelové sportovní haly-architektonická studie 0,00 105,86 105,86 100,00 Inv. Příspěvěk MZ - lesní hospodářské osnovy 0,00 163,07 163,07 100,00 Knihovna V.Štecha - inv.příspěvek od MK systém Verbis 0,00 75,00 75,00 100,00 C e l k e m , , ,81 25,92 15

R O Z P O Č E T 2013 Projednáno v radě města: 21.11.2012 Zveřejněno: 3.12.2012 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 19.12.2012 Rozpočet města Slaného

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41 OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA... 2 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013... 2 1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření... 2 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku... 2 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Příspěvkové organizace města : Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - náměstí Míru 128, okres Česká Lípa - IČO : 6843132 Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více