ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014"

Transkript

1 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

2 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Název: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace Sídlo: Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov Odloučená pracoviště: ZŠ Stonava ZŠ Petrovice u Karviné 186 Ředitel: BcA. Kamil Novák Zástupce statutárního orgánu: Olga Klímová Kapacita školy dle zařazení: 1200 žáků Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace pronájem majetku. Hlavním zaměřením školy je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením nebo pedagogickým zaměřením zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům Organizace se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách a zásadami zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 2

3 Organizační struktura - viz organizační schéma v příloze Nejvýznamnějším spolupracovníkem vedení školy je umělecká rada. Ředitel na základě jejího doporučení rozhoduje o zařazení žáků do rozšířeného vyučování, o přiznání vyšší hodinové dotace mimořádně talentovaným žákům, o četnosti, obsahu a termínech koncertů, výstav, tanečních přehlídek a vystoupení literárně-dramatického oboru, o udělení Výročních cen nejlepším žákům, udělení Cen roku osobnostem, které škole pomáhají a o způsobu talentového průzkumu. Vyjadřuje se ke zpracování dlouhodobých koncepčních záměrů dalšího rozvoje školy, projednává plán práce školy a vyjadřuje se k dalším otázkám, které souvisí s výchovně vzdělávací činností školy. Umělecká rada pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení 15 členů, ve školním roce 2014/2015 pak ve 14 členech. Rozdíl v počtu členů umělecké rady byl dán změnou na pozici zástupkyně ředitele v aktuálním školním roce. Členové umělecké rady jsou odbornými garanty jednotlivých oddělení a jsou řízeni zástupkyněmi ředitele. Nejvyšším poradním orgánem je pedagogická rada školy. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných poradách vedení školy, na pedagogických a pracovních poradách a jednáních umělecké rady. Přehled studijních oborů, počty žáků ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné poskytovala v roce 2014 vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Po několika letech poklesu počtu žáků, který byl způsoben nejen nepříznivou demografickou situací v kraji, ale také i velmi vysokou nezaměstnaností v Karviné, se trend obrátil a my jsme tak zaznamenali mírný nárůst žáků. Vývoj počtu žáků v jednotlivých letech / / / /2015 Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 3

4 Složení studijních oborů: hudební obor taneční obor výtvarný obor literárnědramatický obor počet žáků celkem 2013/ / průměr za rok Ve všech oborech se snažíme maximálně dodržovat učební plány vydané MŠMT ČR, od školního roku 2012/2013 začínáme postupně vyučovat podle ŠVP, v oboru hudebním jsme zařadili do výuky rozšířené vyučování. Údaje o počtech zaměstnanců V uplynulém roce 2014 bylo v ZUŠ zaměstnáno v přepočteném počtu 43,136 zaměstnanců. Z toho pedagogů bylo celkem 36,567, provozních zaměstnanců školy bylo v pracovním poměru 6,573. Pedagogický sbor je složen z učitelů všech kategorií podle délky odborné praxe. Daří se nám vytvořit tým s vhodnou věkovou strukturou, jehož jádrem jsou pedagogové v tzv. produktivním věku, menší část tvoří čerství absolventi uměleckých škol, z nichž někteří jsou absolventy naší ZUŠ. Další část týmu jsou pedagogové seniorského věku, kteří přinášejí zkušenosti a reprezentují kontinuitu práce. Můžeme říci, že věkové rozložení je rovnoměrné. Stále se snažíme získávat do našeho pedagogického sboru absolventy konzervatoří nebo Ostravské univerzity v Ostravě a umožňujeme jim získávat cenné zkušenosti a praxi. Mladí začínající učitelé byli zastoupeni 16 % z celkového počtu pedagogických pracovníků. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 4

5 Vyučující podle délky praxe fyzický počet vyučující do 6 let vyučující do 12 let vyučující do 19 let vyučující do 27 let vyučující nad 27 let 44 učitelů celkem 7 učitelů 4 učitelů 7 učitelů 8 učitelů 18 učitelů, z toho 7 starobních důchodců Vyučující podle délky praxe do 6 let 16% nad 27 let 41% do 12 let 9% do 27 let 18% do 19 let 16% B) Vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena Informace k vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena, lze vyčíst z výroční zprávy o činnosti, která je dostupná na webových stránkách školy: Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 5

6 C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) V roce 2014 jsme zaznamenali pokles nákladů i výnosů v hlavní činnosti o ,00 Kč. Pokles nákladů nejvíce ovlivnilo snížení v položce mezd. Ve výnosech na snížení příjmů měly vliv nejen výnosy z transferů, ale i menší příjem výnosů ze školného, které bylo způsobeno nižším počtem žáků v hudebním oboru. 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání V roce 2014 nám byly poskytnuty tyto účelové dotace: a) Příspěvky a dotace MŠMT UZ Přímé náklady na vzdělání kraje UZ RP Zvýšení platů pedag. pracovníků regionálního školství v r UZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství b) Příspěvky a dotace od zřizovatele UZ 203 Účel. Prostředky na částečné pokrytí nákladů přechod na nový software FaMa+ Rozpis závazných ukazatelů a jejich čerpání PNP UZ , ,00 0,00 OON UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 457,00 FKSP UZ , ,00-601,00 ONIV přímý 527 0,00 0,00 0,00 Náhrady za nemoc UZ , ,00 144,00 PNP UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 0,00 FKSP UZ ,00 214,00 0,00 PNP UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 0,00 FKSP UZ ,00 843,00 0,00 Dotace MŠMT celkem , ,00 0,00 PNP UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 0,00 FKSP UZ ,00 100,00 0,00 Dotace od zřizovatele celkem 13500, ,00 0,00 Dotace celkem , ,00 0,00 Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 6

7 V roce 2014 jsme nedočerpali rozpočet v položce FKSP ve výši 601,00 Kč, který jsme vyčerpali v položce rozpočtu a to: přímý ONIV náhrady ve výši 144,00 Kč a v položce odvody ve výši 457,00 Kč. Přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání i příspěvek od zřizovatele byly ve sledovaném období čerpány v plné výši. V hodnoceném roce se naše organizace s normativním rozpisem rozpočtu přímých výdajů vyrovnala a nepožadovala dohodovací řízení výnosy v hlavní činnosti v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč. rozboru a hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech Finanční zdroje z hlavní činnosti byly efektivně využívány v souladu s platnými předpisy, hospodaření v hlavní činnosti bylo vyrovnané. Zájem o studium v ZUŠ je do značné míry motivován četnými kulturními aktivitami školy, úspěšnými vystoupeními sborového studia Permoník a možnostmi zapojit se do činnosti školních souborů a skupin. Nejlepší žáci mají možnost vystupovat i v zahraničí na mezinárodních soutěžích a festivalech. Dotace ze státního rozpočtu byla v roce 2014 v celkové částce nižší o ,00 Kč oproti roku V roce 2014 nám byly poskytnuty prostředky na přímý ONIV náhrady ve výši ,00 Kč oproti roku 2013 se snížily o 1.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 7

8 Dotace z rozpočtu statutárního města Karviná: Na základě velmi dobré spolupráce s městem získala ZUŠ Bedřicha Smetany v roce 2014 od statutárního města Karviná finanční prostředky formou grantů ve výši ,00 Kč. Finanční prostředky ve výši ,00 Kč byly účelově vázané na realizaci projektů: 1. Malování Karviné a Plenér malování v přírodě 7.000,00 Kč, 2. Nová Konfrontace aneb Metodický seminář pro učitele EKN ,00 Kč, výročí založení ZUŠ B. Smetany v Karviné ,00 Kč, 4. Příspěvek pro žáky ze sociálně slabých rodin ,00 Kč. Dotace poskytnuté statutárním městem Karviná byly využity v plné výši dle rozpočtu jednotlivých projektů a v souladu s účelem projektů. V posledních letech přispívá statutární město Karviná v rámci úspor stále méně finančními prostředky na vypisované granty žadatelů, z tohoto důvodu je patrný i pokles v získaných dotacích města. Účelové dotace poskytnuté statutárním městem Karviná rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 V roce 2014 nám poskytla obec Stonava účelový peněžní sponzorský dar ve výši 5.000,00 Kč na zajištění provozních výdajů v souvislosti s pořádáním mezinárodního metodického semináře ve hře na elektronické klávesové nástroje Nová Konfrontace, který se uskutečnil ve dnech 10. a 11. dubna Vlastní příjmy výše úplaty za vzdělávání: Výše úplaty za vzdělávání nezletilých žáků a dospělých žáků, kteří jsou zároveň studenty denního studia na střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné školy byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 8

9 HUDEBNÍ OBOR 2013/ /2015 Hlavní předmět Individuální výuka , ,- Skupinová výuka , ,- Přípravná hudební výchova , ,- Sborový zpěv , ,- Vedlejší obor Individuální výuka , ,- Skupinová výuka , ,- VÝTVARNÝ OBOR Výtvarná výchova , ,- Počítačová grafika a počítačová fotografie , ,- Mozaika a šperk , ,- Keramika , ,- Přípravná výtvarná výchova , ,- Výtvarná výchova pro dospělé zaměstnané , ,- TANEČNÍ OBOR Přípravná taneční výchova , ,- Taneční výchova , ,- LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Přípravné studium , ,- Literárně dramatická výchova , ,- Obec Stonava přispívá již několik let na částečnou úhradu školného žákům naší školy, kteří mají bydliště v této obci a zároveň jsou ze sociálně slabých rodin. Nejvyšší příjmy z hlavní činnosti tvoří příjmy úplaty za vzdělání dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání s rokem 2013 došlo k poklesu příjmů za úplatu za vzdělávání o 1,00 %. Mírný meziroční pokles příjmů z hlavní činnosti byl způsoben jiným poměrem studovaných oborů na ZUŠ. Zejména hudební obor pak zaznamenal v září 2014 úbytek žáků. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 9

10 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok náklady v hlavní činnosti analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změnových indexů (u významnějších položek je vhodné hodnotit i víceletý vývoj nákladů) Hospodaření školy v roce 2014 bylo přes zvýšené nároky na provozní náklady úspěšné. Účet 501 Spotřeba materiálu: Spotřeba materiálu v roce 2014 byla oproti roku 2013 nižší. Škola dodržovala úsporná opatření způsobené nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií, které vedly k omezeným nákupům. Účet 502 Spotřeba energie: Spotřeba energie je každoročně hrazena zálohově. Náklady na spotřebu energie jsou posuzovány odhadem s přihlédnutím k minulému období a cenám za energii. Celkové vyúčtování spotřeby vody a tepla obdržíme vždy koncem dubna následujícího roku. Rozdíly v odhadu roku 2013 byly v roce 2014 promítnuty v nákladech organizace. Z důvodů předpokládané spotřeby v roce 2014 jsme v dohadných položkách odhadovali vyšší spotřebu za vytápění školy. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 10

11 spotřeba elektřiny spotřeba vody spotřeba tepla Účet 511 Náklady na opravy majetku: V hodnoceném roce 2014 se zvýšily náklady na opravu a údržbu. Z provozních prostředků byly hrazeny např.: opravy hudebních nástrojů, kopírky, ale hlavně malování prvního a druhého poschodí v prostorách chodeb a první etapa malování kanceláří v prvním patře po výměně oken. Účet 518 Služby: V porovnání s rokem 2013 se v hodnoceném roce snížily náklady za služby. Škola dodržovala úsporná opatření způsobené nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií. Účet 551 Odpisy: V oblasti materiálních podmínek došlo opět k zlepšení. Pro hudební obor byly zakoupeny nové hudební nástroje clavinova Yamaha a digitální piano Yamaha v celkové ceně ,00 Kč. Tím vzrostly náklady na odpisy dlouhodobého majetku. Uvedený investiční majetek je měsíčně odepisován. Účet 558 Náklady z DDNM a DDHM: V roce 2014 jsme v rámci modernizace zakoupili dvě počítačové sestavy včetně příslušenství a výkonnějších softwarů pro provozní účely. Počítačové sestavy z kanceláře byly použity pro snadnější přístup učitelů k programu Klasifikace ve sborovně školy. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 11

12 2.3. výsledek hospodaření rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, informace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace Hospodářský výsledek za rok 2014 v hlavní činnosti je nulový. V celkovém hospodaření školy bylo dosaženo zisku pouze z doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je ,20 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku doplňkové činnosti ve výši ,20 Kč: Fond odměn Rezervní fond ,00 Kč 3.406,20 Kč 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Prostředky na platy Kč čerpáno celkem - z toho z rozpočtu Kč - z toho z ost. zdrojů Kč (dotace od zřizovatele) - z toho z FO 0 Kč - z toho z jiné činnosti Kč (VHČ) Prostředky na OPPP Kč čerpáno celkem - z toho z rozpočtu Kč - z toho z ost. zdrojů Kč Celkem mzdové náklady Kč Stanovený limit počtu zaměstnanců stanovený na 44 byl dodržen. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců ,136 - z toho počet pedagogů... 36,563 - z toho počet provozních zaměstnanců... 6,573 Průměrný měsíční plat všech zaměstnanců dosáhl částky Kč, což je o 197 Kč méně oproti roku Toto snížení průměrného platu je ovlivněno nižšími přidělenými prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání pro stejný počet zaměstnanců. V roce 2014 to bylo o Kč méně, než v roce 2013, a to na základě menšího počtu žáků školy k , podle kterého se stanovil objem prostředků na rok Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 12

13 průměrný plat všichni zaměstnanci učitelé provoz komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10 % (Tab. č.2 přílohy 2) - informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) Škola nevlastní budovy ani pozemek. ZUŠ se nachází v pronajatých prostorách statutárního města Karviná, odloučená pracoviště jsou v budovách ZŠ v Petrovicích u Karviné a ZŠ ve Stonavě. Komentář k plnění plánu hospodaření: V položce spotřeba materiálu došlo oproti plánu ke snížení o 17,08 % z důvodu úsporných opatření způsobených nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií. V položce opravy a udržování došlo oproti plánu ke zvýšení o 64,79 % z důvodu změn, které nastaly při výměně oken statutárním městem Karviná, které budova patří. Původně plánované pořízení žaluzií v pavilónu E nám magistrát statutárního města Karviná pořídil z vlastních prostředků a nám tak vznikla možnost použít investiční fond na vymalování vnitřních prostorů budovy. V položce cestovné došlo k mírnému zvýšení o 12,85 %, které bylo způsobeno účastí pedagogů na prestižních soutěžích. V položce náklady na reprezentaci jsme oproti plánu výdaje snížili na minimum. Finanční prostředky vyhrazené na reprezentaci k 90. výročí školy jsme získali z jiných zdrojů. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 13

14 Mírné snížení o 12,77 % v položce jiné sociální pojištění (Kooperativa) způsobil nižší rozpočet mzdových prostředků. V položce náklady z drobného dlouhodobého majetku došlo oproti plánu ke snížení o 27 % z důvodu úsporných opatření způsobených nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií. V letošním roce jsme dosáhli dostatečného objemu nákupu s náhradním plněním, takže nebyl nutný žádný odvod do státního rozpočtu za neplnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ke snížení v položce pronájmů došlo z důvodu méně uzavřených smluv o krátkodobém pronájmu s dechovým orchestrem Májovák, který získal prostory ke své činnosti v naší budově uzavřením smlouvy o pronájmu s magistrátem statutárního města Karviná. Oproti plánovanému čerpání z fondů se neuskutečnilo pořízení žaluzií v pavilónu E, které bylo plánované do výše ,00 Kč a čerpání z fondu odměn ve výši ,00 Kč. V položce úroky došlo ke snížení z důvodu snížení úrokových sazeb. 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (v souladu s údaji dodanými v elektronické databázi FaMa+) a o případných pojistných událostech Škola zajišťuje vlastními prostředky údržbu a opravu veškerého hmotného majetku. Mimo jiné provádíme také servis, údržbu a menší opravy pronajatého objektu školy. Opravy a rekonstrukce většího rozsahu řešilo dodavatelsky i finančně statutární město Karviná. V oblasti materiálních podmínek ke vzdělávání došlo opět k významnému zlepšení. Magistrát statutárního města Karviná nám na základě darovací smlouvy předal 7 ks houslí v celkové odhadné ceně ,00 Kč. Pro hudební obor byly rovněž zakoupeny organizací nové hudební nástroje, viz investiční fond. - informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Pronajatá budova je pojištěna majitelem, statutárním městem Karviná. S účinnosti od na základě rozhodnutí rady kraje č. 18/1017 ze dne je uzavřená smlouva o pojištění majetku: Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti se společnostmi SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, Ostrava a BUCLEY ASSOCIATES, a.s., Kořenského 15/1107, Praha 5. V roce 2014 naše organizace neřešila žádnou pojistnou událost. - informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku je prováděna podle platných předpisů a pokynů zřizovatele ke dni Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou a následně i odsouhlasen se stavem účetním. Výsledky inventury jsou zaznamenány v inventarizačním zápise. Inventarizační komisí nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 14

15 - informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku ZUŠ na základě souhlasu majitele budovy statutárního města Karviná pronajímala ve sledovaném roce prostory: od do od do Janina Rigová (Turečková) - pronájem bufetu Inspirace - 61,00 Kč, od do Krajské středisko volného času Juventus Karviná kancelář - 38,00 Kč, rok hodinový pronájem u více smluvních stran - Celkem ,00 Kč, ,00 Kč. Rada města Karviné usnesením č rozhodla s účinností od udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Janinou Turečkovou, IČ: , jejímž předmětem je podnájem bufetu a kuchyně o rozloze 117,3 m 2 na dobu určitou do , za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m 2. Služby jsou účtovány dle skutečných nákladů. Rada města Karviné usnesením č rozhodla dne s účinností od udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Janinou Rigovou, IČ: , jejímž předmětem je podnájem bufetu a kuchyně o rozloze 117,3 m 2 na dobu určitou do , za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m 2. Služby jsou účtovány dle skutečných nákladů. Rada města Karviné usnesením č rozhodla dne s účinností od udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Krajským střediskem volného času JUVENTUS, IČ: , jejímž předmětem je podnájem kanceláře o celkové výměře 38 m 2 na dobu určitou do , za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m 2. Organizace uzavřela smlouvy o výpůjčce pronájmu budovy č. p. 1/1 (Zámek Fryštát) na Masarykově náměstní v Karviné-Fryštátě za účelem pořádaní koncertů ve dnech: ,5 hodiny ,5 hodiny ,5 hodiny ,0 hodiny Škola uzavřena dne Smlouvu o spolupráci č. 42/2013. Předmětem smlouvy je zajištění koncertů a vernisáží. Škola dále uzavřena Smlouvu o spolupráci č. 69/2014 ze dne s Městským domem kultury Karviné, kde se opět jedná o zajištění koncertů a vernisáží. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 15

16 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů doplňkové činností v návaznosti na zřizovací listinu (k Tab. č. 6 přílohy č. 2) V oblasti pronájmů nemovitého majetku škola poskytuje koncertní sál téměř výhradně společenským organizacím nebo školám k zajištění kulturních akcí. Výnosy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí činí celkem ,00 Kč. Výnosy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí v oblasti služeb spojených s pronájmem činí celkem ,00 Kč. Výše tržeb je závislá na počtu pronájmů a tržeb z používání společných prostorů s dechovým orchestrem Májovák nájmy služby Výnosy z pronájmů se výrazně snížily o pronájem prostor dechovému orchestru Májovák, který po uzavření smlouvy o pronájmu s magistrátem města Karviná od března 2013 působí v budově naší školy. V případě pronájmu dechovému orchestru Májovák jsme dne uzavřeli dohodu o užívání společných prostor mezi Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany, Karviná- Mizerov, příspěvková organizace a dechovým orchestrem Májovák, občanské sdružení. Kalkulace nákladů za energie jsme rozpočítali poměrnou částí vzhledem využívání společných prostorů, které nebylo možné oddělit od školy. Na základě kalkulace jsme do nákladů proúčtovali spotřebu materiálu, spotřebu energie a mzdy a skutečně odebranou spotřebu energie a vody (spotřeba dle elektroměru a vodoměru v pronajímaném bufetu Inspirace ). Ekonomický efekt doplňkové činnosti je pro školu pozitivní. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 16

17 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce (Tab.č.3 přílohy č. 2) Naše organizace používá tyto fondy: Fond odměn účet 411 Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP účet 412 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV účet 413 Rezervní fond (z ostatních titulů) účet 414 Fond investiční účet 416 Fond odměn účet 411 V roce 2014 fond odměn nebyl čerpán. Fond odměn je kryt finančními prostředky na bankovním účtu. V roce 2014 u fondu odměn nedošlo k navýšení o příděl HV za rok Zůstatek k činí ,00 Kč. Fond FKSP účet 412 Fond FKSP je tvořen jednotným přídělem z hrubých mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 %, tj. částkou ,00 Kč a je čerpán v souladu se zásadami a rozpočtem na rok 2014 odsouhlaseným odborovou organizací. Rezervní fond Od byl rezervní fond rozčleněn na dva fondy: účet 413 fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku, účet 414 fond tvořený z ostatních titulů. Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV účet 413 V roce 2014 byl použit k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši ,65,00 Kč a navýšen o příděl z hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 8.715,20 Kč. Zůstatek k činí ,17 Kč a je kryt finančními prostředky na bankovním účtu. Rezervní fond účet 414 (tvořený z ostatních titulů) Na tomto fondu byly proúčtovány účelové peněžní dary ve výši 5.000,00 Kč a jejich čerpání se uskutečnilo rovněž v roce 2014 a to: - finanční dar obce Stonava ve výši 5.000,00 Kč za účelem financování činností spojených s organizačním zajištěním provozních výdajů v souvislosti s pořádáním mezinárodního metodického semináře ve hře na elektronické klávesové nástroje Nová Konfrontace. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 17

18 Fond investiční účet 416 Tvorba investičního fondu z odpisů ve výši ,00 Kč je v souladu s plánem na rok Prostředky investičního fondu byly použity k nákupu majetku v celkové výši ,00 Kč: Clavinova Yamaha ve výši Digitální piano Yamaha ve výši ,00 Kč ,00 Kč Investiční fond jsme použili i na opravy a údržbu malování ve výši ,00 Kč 8. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek (k Tab. č. 5 přílohy 2) Organizace vykazuje v účetnictví pohledávky ve výši 1, ,50 Kč, pohledávky týkající se pouze měsíce prosince roku 2014 jsou ve výši ,00 Kč a to: - za školné za 1. pololetí, které nebylo uhrazeno v celkové výši ,00 Kč. Jedná se především o platby čtvrtletní a měsíční. U těch žáků, kde školné nebylo uhrazeno vůbec, bylo zasláno písemné upozornění, v ostatních případech se s rodiči zkontaktovali učitelé a dohodli další postup. Zároveň nám vznikly i přeplatky školného ve výši ,00 Kč, tyto přeplatky se řeší individuálně, - doplatek vystavené faktury za vyúčtování služeb z pronájmu ve výši 62,00 Kč, - vratka přeplatku za elektrickou energií ve výši 8.214,00 Kč. Organizace neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti. 9. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k Tab. č. 5 přílohy č. 2) Organizace má závazky ve výši 4, ,19 Kč, - nevyplacené mzdy za prosinec 2014 vyplacené v lednu 2015 (1, ,00 Kč), - nezaplacené sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců úhrada leden 2015 ( ,00 Kč), - nezaplacené přijaté faktury se zdanitelným plněním za měsíc prosinec 2014; zapsáním do evidence přijatých faktur v prosinci 2014 a lednu 2015 (18.370,29 Kč), - nezaplacená zálohová daň z příjmů odvedeno na FÚ v lednu 2015 ( ,00 Kč), - krátkodobé závazky srážky z mezd, odbory, ostatní srážky, odvod za nesplnění podmínky zaměstnání zdravotně postiženého zaměstnance, II. pilíř důchodového spoření (23.489,00 Kč) Organizace neeviduje závazky po lhůtě splatnosti. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 18

19 D) Výsledky kontrol Dle Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím nebyla v roce 2014 provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Magistrát statutárního města Karviné ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedl v době od do veřejnosprávní kontrolu na místě, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole subjektu. Předmět kontroly: Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Karviné v roce 2012 v celkové výši ,00 Kč. Nedostatky nebyly zjištěny. V únoru 2014 proběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce. V inspekčním hodnocení je v závěru konstatováno, cituji: Vzdělávací nabídka ZUŠ v době inspekce odpovídala zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení. Za svou 90letou existenci ZUŠ dosáhla vysoké umělecké úrovně, díky které se může řadit mezi nejlepší školy v ČR. Škola určovala priority podle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení všech vzdělávacích dokumentů. Úroveň výuky v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru je dlouhodobě na vysoké úrovni, výsledky tanečního oboru jsou momentálně na požadované úrovni. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení. Od poslední inspekce (březen 2007) došlo ke změně ve funkci ředitele (srpen 2012) a výraznému zkvalitnění podmínek vzdělávání pro taneční i literárně dramatický obor. Zvýšila se bezpečnost v celém areálu školy. Úroveň výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům je dlouhodobě na vysoké úrovni, stejně jako úspěšnost žáků v soutěžích, přehlídkách a v dalších aktivitách školy. E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Za rok 2014 splnila ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov povinnost podle 81 odst. 2 písm. a/ a b/ zákona: - zaměstnáním osob se zdravotním postižením 0,57 osob - odběrem výrobků a služeb 1,30 osob Povinný 4% podíl činil 1,73 osob. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 19

20 F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Ve výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za období od do je uvedeno: 1) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 2) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 3) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 4) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona: 0 5) Vzhledem k tomu, že za uvedené období nemáme žádné prokazatelné písemné dotazy, nemáme ani žádné archivní materiály dle tohoto zákona za rok 2014 Tato výroční zpráva o poskytování informací je k dispozici na webových stránkách školy: G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti - nebo termín, kdy byla (bude) zpráva projednána školskou radou (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona) Se Zprávou o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany, příspěvková organizace, Karviná-Mizerov za rok 2014 budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci organizace na pracovní poradě dne H) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin Zaměstnanci se stravují u jiných subjektů, a to ve školní jídelně ZŠ Majakovského v Karviné, ZŠ Stonavě, ZŠ v Petrovicích u Karviné jako cizí strávníci. Se všemi subjekty máme uzavřeny smlouvy o poskytování závodního stravování. V době prázdnin pro zaměstnance není zajištěno závodní stravování. Výše příspěvku z fondu FKSP byla dána zásadami FKSP a plánem rozpočtu FKSP na kalendářní rok za všeobecného souhlasu všech zaměstnanců organizace. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 20

21 Celkový náklad na oběd pro cizího strávníka činil: ZŠ Majakovského ZŠ ve Stonavě ZŠ v Petrovicích u Karviné 53,00 Kč, 53,00 Kč, 52,00 Kč. Cena oběda ZŠ Majakovského ZŠ a MŠ Stonava ZŠ a MŠ Petrovice Náklady organizace za jeden oběd: * mzdové, režijní náklady 16 Kč, * potraviny hrazené z FKSP 5 Kč věcná a mzd. režie FKSP - příspěvek Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 21

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/34 /2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více