ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014"

Transkript

1 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

2 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Název: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace Sídlo: Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov Odloučená pracoviště: ZŠ Stonava ZŠ Petrovice u Karviné 186 Ředitel: BcA. Kamil Novák Zástupce statutárního orgánu: Olga Klímová Kapacita školy dle zařazení: 1200 žáků Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace pronájem majetku. Hlavním zaměřením školy je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením nebo pedagogickým zaměřením zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům Organizace se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách a zásadami zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 2

3 Organizační struktura - viz organizační schéma v příloze Nejvýznamnějším spolupracovníkem vedení školy je umělecká rada. Ředitel na základě jejího doporučení rozhoduje o zařazení žáků do rozšířeného vyučování, o přiznání vyšší hodinové dotace mimořádně talentovaným žákům, o četnosti, obsahu a termínech koncertů, výstav, tanečních přehlídek a vystoupení literárně-dramatického oboru, o udělení Výročních cen nejlepším žákům, udělení Cen roku osobnostem, které škole pomáhají a o způsobu talentového průzkumu. Vyjadřuje se ke zpracování dlouhodobých koncepčních záměrů dalšího rozvoje školy, projednává plán práce školy a vyjadřuje se k dalším otázkám, které souvisí s výchovně vzdělávací činností školy. Umělecká rada pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení 15 členů, ve školním roce 2014/2015 pak ve 14 členech. Rozdíl v počtu členů umělecké rady byl dán změnou na pozici zástupkyně ředitele v aktuálním školním roce. Členové umělecké rady jsou odbornými garanty jednotlivých oddělení a jsou řízeni zástupkyněmi ředitele. Nejvyšším poradním orgánem je pedagogická rada školy. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných poradách vedení školy, na pedagogických a pracovních poradách a jednáních umělecké rady. Přehled studijních oborů, počty žáků ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné poskytovala v roce 2014 vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Po několika letech poklesu počtu žáků, který byl způsoben nejen nepříznivou demografickou situací v kraji, ale také i velmi vysokou nezaměstnaností v Karviné, se trend obrátil a my jsme tak zaznamenali mírný nárůst žáků. Vývoj počtu žáků v jednotlivých letech / / / /2015 Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 3

4 Složení studijních oborů: hudební obor taneční obor výtvarný obor literárnědramatický obor počet žáků celkem 2013/ / průměr za rok Ve všech oborech se snažíme maximálně dodržovat učební plány vydané MŠMT ČR, od školního roku 2012/2013 začínáme postupně vyučovat podle ŠVP, v oboru hudebním jsme zařadili do výuky rozšířené vyučování. Údaje o počtech zaměstnanců V uplynulém roce 2014 bylo v ZUŠ zaměstnáno v přepočteném počtu 43,136 zaměstnanců. Z toho pedagogů bylo celkem 36,567, provozních zaměstnanců školy bylo v pracovním poměru 6,573. Pedagogický sbor je složen z učitelů všech kategorií podle délky odborné praxe. Daří se nám vytvořit tým s vhodnou věkovou strukturou, jehož jádrem jsou pedagogové v tzv. produktivním věku, menší část tvoří čerství absolventi uměleckých škol, z nichž někteří jsou absolventy naší ZUŠ. Další část týmu jsou pedagogové seniorského věku, kteří přinášejí zkušenosti a reprezentují kontinuitu práce. Můžeme říci, že věkové rozložení je rovnoměrné. Stále se snažíme získávat do našeho pedagogického sboru absolventy konzervatoří nebo Ostravské univerzity v Ostravě a umožňujeme jim získávat cenné zkušenosti a praxi. Mladí začínající učitelé byli zastoupeni 16 % z celkového počtu pedagogických pracovníků. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 4

5 Vyučující podle délky praxe fyzický počet vyučující do 6 let vyučující do 12 let vyučující do 19 let vyučující do 27 let vyučující nad 27 let 44 učitelů celkem 7 učitelů 4 učitelů 7 učitelů 8 učitelů 18 učitelů, z toho 7 starobních důchodců Vyučující podle délky praxe do 6 let 16% nad 27 let 41% do 12 let 9% do 27 let 18% do 19 let 16% B) Vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena Informace k vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena, lze vyčíst z výroční zprávy o činnosti, která je dostupná na webových stránkách školy: Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 5

6 C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) V roce 2014 jsme zaznamenali pokles nákladů i výnosů v hlavní činnosti o ,00 Kč. Pokles nákladů nejvíce ovlivnilo snížení v položce mezd. Ve výnosech na snížení příjmů měly vliv nejen výnosy z transferů, ale i menší příjem výnosů ze školného, které bylo způsobeno nižším počtem žáků v hudebním oboru. 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání V roce 2014 nám byly poskytnuty tyto účelové dotace: a) Příspěvky a dotace MŠMT UZ Přímé náklady na vzdělání kraje UZ RP Zvýšení platů pedag. pracovníků regionálního školství v r UZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství b) Příspěvky a dotace od zřizovatele UZ 203 Účel. Prostředky na částečné pokrytí nákladů přechod na nový software FaMa+ Rozpis závazných ukazatelů a jejich čerpání PNP UZ , ,00 0,00 OON UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 457,00 FKSP UZ , ,00-601,00 ONIV přímý 527 0,00 0,00 0,00 Náhrady za nemoc UZ , ,00 144,00 PNP UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 0,00 FKSP UZ ,00 214,00 0,00 PNP UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 0,00 FKSP UZ ,00 843,00 0,00 Dotace MŠMT celkem , ,00 0,00 PNP UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 0,00 FKSP UZ ,00 100,00 0,00 Dotace od zřizovatele celkem 13500, ,00 0,00 Dotace celkem , ,00 0,00 Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 6

7 V roce 2014 jsme nedočerpali rozpočet v položce FKSP ve výši 601,00 Kč, který jsme vyčerpali v položce rozpočtu a to: přímý ONIV náhrady ve výši 144,00 Kč a v položce odvody ve výši 457,00 Kč. Přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání i příspěvek od zřizovatele byly ve sledovaném období čerpány v plné výši. V hodnoceném roce se naše organizace s normativním rozpisem rozpočtu přímých výdajů vyrovnala a nepožadovala dohodovací řízení výnosy v hlavní činnosti v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč. rozboru a hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech Finanční zdroje z hlavní činnosti byly efektivně využívány v souladu s platnými předpisy, hospodaření v hlavní činnosti bylo vyrovnané. Zájem o studium v ZUŠ je do značné míry motivován četnými kulturními aktivitami školy, úspěšnými vystoupeními sborového studia Permoník a možnostmi zapojit se do činnosti školních souborů a skupin. Nejlepší žáci mají možnost vystupovat i v zahraničí na mezinárodních soutěžích a festivalech. Dotace ze státního rozpočtu byla v roce 2014 v celkové částce nižší o ,00 Kč oproti roku V roce 2014 nám byly poskytnuty prostředky na přímý ONIV náhrady ve výši ,00 Kč oproti roku 2013 se snížily o 1.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 7

8 Dotace z rozpočtu statutárního města Karviná: Na základě velmi dobré spolupráce s městem získala ZUŠ Bedřicha Smetany v roce 2014 od statutárního města Karviná finanční prostředky formou grantů ve výši ,00 Kč. Finanční prostředky ve výši ,00 Kč byly účelově vázané na realizaci projektů: 1. Malování Karviné a Plenér malování v přírodě 7.000,00 Kč, 2. Nová Konfrontace aneb Metodický seminář pro učitele EKN ,00 Kč, výročí založení ZUŠ B. Smetany v Karviné ,00 Kč, 4. Příspěvek pro žáky ze sociálně slabých rodin ,00 Kč. Dotace poskytnuté statutárním městem Karviná byly využity v plné výši dle rozpočtu jednotlivých projektů a v souladu s účelem projektů. V posledních letech přispívá statutární město Karviná v rámci úspor stále méně finančními prostředky na vypisované granty žadatelů, z tohoto důvodu je patrný i pokles v získaných dotacích města. Účelové dotace poskytnuté statutárním městem Karviná rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 V roce 2014 nám poskytla obec Stonava účelový peněžní sponzorský dar ve výši 5.000,00 Kč na zajištění provozních výdajů v souvislosti s pořádáním mezinárodního metodického semináře ve hře na elektronické klávesové nástroje Nová Konfrontace, který se uskutečnil ve dnech 10. a 11. dubna Vlastní příjmy výše úplaty za vzdělávání: Výše úplaty za vzdělávání nezletilých žáků a dospělých žáků, kteří jsou zároveň studenty denního studia na střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné školy byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 8

9 HUDEBNÍ OBOR 2013/ /2015 Hlavní předmět Individuální výuka , ,- Skupinová výuka , ,- Přípravná hudební výchova , ,- Sborový zpěv , ,- Vedlejší obor Individuální výuka , ,- Skupinová výuka , ,- VÝTVARNÝ OBOR Výtvarná výchova , ,- Počítačová grafika a počítačová fotografie , ,- Mozaika a šperk , ,- Keramika , ,- Přípravná výtvarná výchova , ,- Výtvarná výchova pro dospělé zaměstnané , ,- TANEČNÍ OBOR Přípravná taneční výchova , ,- Taneční výchova , ,- LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Přípravné studium , ,- Literárně dramatická výchova , ,- Obec Stonava přispívá již několik let na částečnou úhradu školného žákům naší školy, kteří mají bydliště v této obci a zároveň jsou ze sociálně slabých rodin. Nejvyšší příjmy z hlavní činnosti tvoří příjmy úplaty za vzdělání dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání s rokem 2013 došlo k poklesu příjmů za úplatu za vzdělávání o 1,00 %. Mírný meziroční pokles příjmů z hlavní činnosti byl způsoben jiným poměrem studovaných oborů na ZUŠ. Zejména hudební obor pak zaznamenal v září 2014 úbytek žáků. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 9

10 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok náklady v hlavní činnosti analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změnových indexů (u významnějších položek je vhodné hodnotit i víceletý vývoj nákladů) Hospodaření školy v roce 2014 bylo přes zvýšené nároky na provozní náklady úspěšné. Účet 501 Spotřeba materiálu: Spotřeba materiálu v roce 2014 byla oproti roku 2013 nižší. Škola dodržovala úsporná opatření způsobené nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií, které vedly k omezeným nákupům. Účet 502 Spotřeba energie: Spotřeba energie je každoročně hrazena zálohově. Náklady na spotřebu energie jsou posuzovány odhadem s přihlédnutím k minulému období a cenám za energii. Celkové vyúčtování spotřeby vody a tepla obdržíme vždy koncem dubna následujícího roku. Rozdíly v odhadu roku 2013 byly v roce 2014 promítnuty v nákladech organizace. Z důvodů předpokládané spotřeby v roce 2014 jsme v dohadných položkách odhadovali vyšší spotřebu za vytápění školy. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 10

11 spotřeba elektřiny spotřeba vody spotřeba tepla Účet 511 Náklady na opravy majetku: V hodnoceném roce 2014 se zvýšily náklady na opravu a údržbu. Z provozních prostředků byly hrazeny např.: opravy hudebních nástrojů, kopírky, ale hlavně malování prvního a druhého poschodí v prostorách chodeb a první etapa malování kanceláří v prvním patře po výměně oken. Účet 518 Služby: V porovnání s rokem 2013 se v hodnoceném roce snížily náklady za služby. Škola dodržovala úsporná opatření způsobené nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií. Účet 551 Odpisy: V oblasti materiálních podmínek došlo opět k zlepšení. Pro hudební obor byly zakoupeny nové hudební nástroje clavinova Yamaha a digitální piano Yamaha v celkové ceně ,00 Kč. Tím vzrostly náklady na odpisy dlouhodobého majetku. Uvedený investiční majetek je měsíčně odepisován. Účet 558 Náklady z DDNM a DDHM: V roce 2014 jsme v rámci modernizace zakoupili dvě počítačové sestavy včetně příslušenství a výkonnějších softwarů pro provozní účely. Počítačové sestavy z kanceláře byly použity pro snadnější přístup učitelů k programu Klasifikace ve sborovně školy. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 11

12 2.3. výsledek hospodaření rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, informace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace Hospodářský výsledek za rok 2014 v hlavní činnosti je nulový. V celkovém hospodaření školy bylo dosaženo zisku pouze z doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je ,20 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku doplňkové činnosti ve výši ,20 Kč: Fond odměn Rezervní fond ,00 Kč 3.406,20 Kč 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Prostředky na platy Kč čerpáno celkem - z toho z rozpočtu Kč - z toho z ost. zdrojů Kč (dotace od zřizovatele) - z toho z FO 0 Kč - z toho z jiné činnosti Kč (VHČ) Prostředky na OPPP Kč čerpáno celkem - z toho z rozpočtu Kč - z toho z ost. zdrojů Kč Celkem mzdové náklady Kč Stanovený limit počtu zaměstnanců stanovený na 44 byl dodržen. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců ,136 - z toho počet pedagogů... 36,563 - z toho počet provozních zaměstnanců... 6,573 Průměrný měsíční plat všech zaměstnanců dosáhl částky Kč, což je o 197 Kč méně oproti roku Toto snížení průměrného platu je ovlivněno nižšími přidělenými prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání pro stejný počet zaměstnanců. V roce 2014 to bylo o Kč méně, než v roce 2013, a to na základě menšího počtu žáků školy k , podle kterého se stanovil objem prostředků na rok Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 12

13 průměrný plat všichni zaměstnanci učitelé provoz komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10 % (Tab. č.2 přílohy 2) - informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) Škola nevlastní budovy ani pozemek. ZUŠ se nachází v pronajatých prostorách statutárního města Karviná, odloučená pracoviště jsou v budovách ZŠ v Petrovicích u Karviné a ZŠ ve Stonavě. Komentář k plnění plánu hospodaření: V položce spotřeba materiálu došlo oproti plánu ke snížení o 17,08 % z důvodu úsporných opatření způsobených nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií. V položce opravy a udržování došlo oproti plánu ke zvýšení o 64,79 % z důvodu změn, které nastaly při výměně oken statutárním městem Karviná, které budova patří. Původně plánované pořízení žaluzií v pavilónu E nám magistrát statutárního města Karviná pořídil z vlastních prostředků a nám tak vznikla možnost použít investiční fond na vymalování vnitřních prostorů budovy. V položce cestovné došlo k mírnému zvýšení o 12,85 %, které bylo způsobeno účastí pedagogů na prestižních soutěžích. V položce náklady na reprezentaci jsme oproti plánu výdaje snížili na minimum. Finanční prostředky vyhrazené na reprezentaci k 90. výročí školy jsme získali z jiných zdrojů. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 13

14 Mírné snížení o 12,77 % v položce jiné sociální pojištění (Kooperativa) způsobil nižší rozpočet mzdových prostředků. V položce náklady z drobného dlouhodobého majetku došlo oproti plánu ke snížení o 27 % z důvodu úsporných opatření způsobených nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií. V letošním roce jsme dosáhli dostatečného objemu nákupu s náhradním plněním, takže nebyl nutný žádný odvod do státního rozpočtu za neplnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ke snížení v položce pronájmů došlo z důvodu méně uzavřených smluv o krátkodobém pronájmu s dechovým orchestrem Májovák, který získal prostory ke své činnosti v naší budově uzavřením smlouvy o pronájmu s magistrátem statutárního města Karviná. Oproti plánovanému čerpání z fondů se neuskutečnilo pořízení žaluzií v pavilónu E, které bylo plánované do výše ,00 Kč a čerpání z fondu odměn ve výši ,00 Kč. V položce úroky došlo ke snížení z důvodu snížení úrokových sazeb. 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (v souladu s údaji dodanými v elektronické databázi FaMa+) a o případných pojistných událostech Škola zajišťuje vlastními prostředky údržbu a opravu veškerého hmotného majetku. Mimo jiné provádíme také servis, údržbu a menší opravy pronajatého objektu školy. Opravy a rekonstrukce většího rozsahu řešilo dodavatelsky i finančně statutární město Karviná. V oblasti materiálních podmínek ke vzdělávání došlo opět k významnému zlepšení. Magistrát statutárního města Karviná nám na základě darovací smlouvy předal 7 ks houslí v celkové odhadné ceně ,00 Kč. Pro hudební obor byly rovněž zakoupeny organizací nové hudební nástroje, viz investiční fond. - informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Pronajatá budova je pojištěna majitelem, statutárním městem Karviná. S účinnosti od na základě rozhodnutí rady kraje č. 18/1017 ze dne je uzavřená smlouva o pojištění majetku: Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti se společnostmi SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, Ostrava a BUCLEY ASSOCIATES, a.s., Kořenského 15/1107, Praha 5. V roce 2014 naše organizace neřešila žádnou pojistnou událost. - informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku je prováděna podle platných předpisů a pokynů zřizovatele ke dni Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou a následně i odsouhlasen se stavem účetním. Výsledky inventury jsou zaznamenány v inventarizačním zápise. Inventarizační komisí nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 14

15 - informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku ZUŠ na základě souhlasu majitele budovy statutárního města Karviná pronajímala ve sledovaném roce prostory: od do od do Janina Rigová (Turečková) - pronájem bufetu Inspirace - 61,00 Kč, od do Krajské středisko volného času Juventus Karviná kancelář - 38,00 Kč, rok hodinový pronájem u více smluvních stran - Celkem ,00 Kč, ,00 Kč. Rada města Karviné usnesením č rozhodla s účinností od udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Janinou Turečkovou, IČ: , jejímž předmětem je podnájem bufetu a kuchyně o rozloze 117,3 m 2 na dobu určitou do , za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m 2. Služby jsou účtovány dle skutečných nákladů. Rada města Karviné usnesením č rozhodla dne s účinností od udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Janinou Rigovou, IČ: , jejímž předmětem je podnájem bufetu a kuchyně o rozloze 117,3 m 2 na dobu určitou do , za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m 2. Služby jsou účtovány dle skutečných nákladů. Rada města Karviné usnesením č rozhodla dne s účinností od udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Krajským střediskem volného času JUVENTUS, IČ: , jejímž předmětem je podnájem kanceláře o celkové výměře 38 m 2 na dobu určitou do , za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m 2. Organizace uzavřela smlouvy o výpůjčce pronájmu budovy č. p. 1/1 (Zámek Fryštát) na Masarykově náměstní v Karviné-Fryštátě za účelem pořádaní koncertů ve dnech: ,5 hodiny ,5 hodiny ,5 hodiny ,0 hodiny Škola uzavřena dne Smlouvu o spolupráci č. 42/2013. Předmětem smlouvy je zajištění koncertů a vernisáží. Škola dále uzavřena Smlouvu o spolupráci č. 69/2014 ze dne s Městským domem kultury Karviné, kde se opět jedná o zajištění koncertů a vernisáží. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 15

16 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů doplňkové činností v návaznosti na zřizovací listinu (k Tab. č. 6 přílohy č. 2) V oblasti pronájmů nemovitého majetku škola poskytuje koncertní sál téměř výhradně společenským organizacím nebo školám k zajištění kulturních akcí. Výnosy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí činí celkem ,00 Kč. Výnosy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí v oblasti služeb spojených s pronájmem činí celkem ,00 Kč. Výše tržeb je závislá na počtu pronájmů a tržeb z používání společných prostorů s dechovým orchestrem Májovák nájmy služby Výnosy z pronájmů se výrazně snížily o pronájem prostor dechovému orchestru Májovák, který po uzavření smlouvy o pronájmu s magistrátem města Karviná od března 2013 působí v budově naší školy. V případě pronájmu dechovému orchestru Májovák jsme dne uzavřeli dohodu o užívání společných prostor mezi Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany, Karviná- Mizerov, příspěvková organizace a dechovým orchestrem Májovák, občanské sdružení. Kalkulace nákladů za energie jsme rozpočítali poměrnou částí vzhledem využívání společných prostorů, které nebylo možné oddělit od školy. Na základě kalkulace jsme do nákladů proúčtovali spotřebu materiálu, spotřebu energie a mzdy a skutečně odebranou spotřebu energie a vody (spotřeba dle elektroměru a vodoměru v pronajímaném bufetu Inspirace ). Ekonomický efekt doplňkové činnosti je pro školu pozitivní. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 16

17 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce (Tab.č.3 přílohy č. 2) Naše organizace používá tyto fondy: Fond odměn účet 411 Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP účet 412 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV účet 413 Rezervní fond (z ostatních titulů) účet 414 Fond investiční účet 416 Fond odměn účet 411 V roce 2014 fond odměn nebyl čerpán. Fond odměn je kryt finančními prostředky na bankovním účtu. V roce 2014 u fondu odměn nedošlo k navýšení o příděl HV za rok Zůstatek k činí ,00 Kč. Fond FKSP účet 412 Fond FKSP je tvořen jednotným přídělem z hrubých mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 %, tj. částkou ,00 Kč a je čerpán v souladu se zásadami a rozpočtem na rok 2014 odsouhlaseným odborovou organizací. Rezervní fond Od byl rezervní fond rozčleněn na dva fondy: účet 413 fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku, účet 414 fond tvořený z ostatních titulů. Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV účet 413 V roce 2014 byl použit k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši ,65,00 Kč a navýšen o příděl z hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 8.715,20 Kč. Zůstatek k činí ,17 Kč a je kryt finančními prostředky na bankovním účtu. Rezervní fond účet 414 (tvořený z ostatních titulů) Na tomto fondu byly proúčtovány účelové peněžní dary ve výši 5.000,00 Kč a jejich čerpání se uskutečnilo rovněž v roce 2014 a to: - finanční dar obce Stonava ve výši 5.000,00 Kč za účelem financování činností spojených s organizačním zajištěním provozních výdajů v souvislosti s pořádáním mezinárodního metodického semináře ve hře na elektronické klávesové nástroje Nová Konfrontace. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 17

18 Fond investiční účet 416 Tvorba investičního fondu z odpisů ve výši ,00 Kč je v souladu s plánem na rok Prostředky investičního fondu byly použity k nákupu majetku v celkové výši ,00 Kč: Clavinova Yamaha ve výši Digitální piano Yamaha ve výši ,00 Kč ,00 Kč Investiční fond jsme použili i na opravy a údržbu malování ve výši ,00 Kč 8. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek (k Tab. č. 5 přílohy 2) Organizace vykazuje v účetnictví pohledávky ve výši 1, ,50 Kč, pohledávky týkající se pouze měsíce prosince roku 2014 jsou ve výši ,00 Kč a to: - za školné za 1. pololetí, které nebylo uhrazeno v celkové výši ,00 Kč. Jedná se především o platby čtvrtletní a měsíční. U těch žáků, kde školné nebylo uhrazeno vůbec, bylo zasláno písemné upozornění, v ostatních případech se s rodiči zkontaktovali učitelé a dohodli další postup. Zároveň nám vznikly i přeplatky školného ve výši ,00 Kč, tyto přeplatky se řeší individuálně, - doplatek vystavené faktury za vyúčtování služeb z pronájmu ve výši 62,00 Kč, - vratka přeplatku za elektrickou energií ve výši 8.214,00 Kč. Organizace neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti. 9. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k Tab. č. 5 přílohy č. 2) Organizace má závazky ve výši 4, ,19 Kč, - nevyplacené mzdy za prosinec 2014 vyplacené v lednu 2015 (1, ,00 Kč), - nezaplacené sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců úhrada leden 2015 ( ,00 Kč), - nezaplacené přijaté faktury se zdanitelným plněním za měsíc prosinec 2014; zapsáním do evidence přijatých faktur v prosinci 2014 a lednu 2015 (18.370,29 Kč), - nezaplacená zálohová daň z příjmů odvedeno na FÚ v lednu 2015 ( ,00 Kč), - krátkodobé závazky srážky z mezd, odbory, ostatní srážky, odvod za nesplnění podmínky zaměstnání zdravotně postiženého zaměstnance, II. pilíř důchodového spoření (23.489,00 Kč) Organizace neeviduje závazky po lhůtě splatnosti. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 18

19 D) Výsledky kontrol Dle Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím nebyla v roce 2014 provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Magistrát statutárního města Karviné ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedl v době od do veřejnosprávní kontrolu na místě, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole subjektu. Předmět kontroly: Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Karviné v roce 2012 v celkové výši ,00 Kč. Nedostatky nebyly zjištěny. V únoru 2014 proběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce. V inspekčním hodnocení je v závěru konstatováno, cituji: Vzdělávací nabídka ZUŠ v době inspekce odpovídala zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení. Za svou 90letou existenci ZUŠ dosáhla vysoké umělecké úrovně, díky které se může řadit mezi nejlepší školy v ČR. Škola určovala priority podle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení všech vzdělávacích dokumentů. Úroveň výuky v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru je dlouhodobě na vysoké úrovni, výsledky tanečního oboru jsou momentálně na požadované úrovni. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení. Od poslední inspekce (březen 2007) došlo ke změně ve funkci ředitele (srpen 2012) a výraznému zkvalitnění podmínek vzdělávání pro taneční i literárně dramatický obor. Zvýšila se bezpečnost v celém areálu školy. Úroveň výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům je dlouhodobě na vysoké úrovni, stejně jako úspěšnost žáků v soutěžích, přehlídkách a v dalších aktivitách školy. E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Za rok 2014 splnila ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov povinnost podle 81 odst. 2 písm. a/ a b/ zákona: - zaměstnáním osob se zdravotním postižením 0,57 osob - odběrem výrobků a služeb 1,30 osob Povinný 4% podíl činil 1,73 osob. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 19

20 F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Ve výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za období od do je uvedeno: 1) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 2) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 3) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 4) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona: 0 5) Vzhledem k tomu, že za uvedené období nemáme žádné prokazatelné písemné dotazy, nemáme ani žádné archivní materiály dle tohoto zákona za rok 2014 Tato výroční zpráva o poskytování informací je k dispozici na webových stránkách školy: G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti - nebo termín, kdy byla (bude) zpráva projednána školskou radou (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona) Se Zprávou o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany, příspěvková organizace, Karviná-Mizerov za rok 2014 budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci organizace na pracovní poradě dne H) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin Zaměstnanci se stravují u jiných subjektů, a to ve školní jídelně ZŠ Majakovského v Karviné, ZŠ Stonavě, ZŠ v Petrovicích u Karviné jako cizí strávníci. Se všemi subjekty máme uzavřeny smlouvy o poskytování závodního stravování. V době prázdnin pro zaměstnance není zajištěno závodní stravování. Výše příspěvku z fondu FKSP byla dána zásadami FKSP a plánem rozpočtu FKSP na kalendářní rok za všeobecného souhlasu všech zaměstnanců organizace. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 20

21 Celkový náklad na oběd pro cizího strávníka činil: ZŠ Majakovského ZŠ ve Stonavě ZŠ v Petrovicích u Karviné 53,00 Kč, 53,00 Kč, 52,00 Kč. Cena oběda ZŠ Majakovského ZŠ a MŠ Stonava ZŠ a MŠ Petrovice Náklady organizace za jeden oběd: * mzdové, režijní náklady 16 Kč, * potraviny hrazené z FKSP 5 Kč věcná a mzd. režie FKSP - příspěvek Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 21

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Způsob hospodaření: Příspěvková organizace Zlínského kraje IČO: 60371757 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Ředitel organizace: RNDr. Karel Radil Vypracoval: Ing.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více