ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014"

Transkript

1 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

2 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Název: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace Sídlo: Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov Odloučená pracoviště: ZŠ Stonava ZŠ Petrovice u Karviné 186 Ředitel: BcA. Kamil Novák Zástupce statutárního orgánu: Olga Klímová Kapacita školy dle zařazení: 1200 žáků Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace pronájem majetku. Hlavním zaměřením školy je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením nebo pedagogickým zaměřením zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům Organizace se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách a zásadami zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 2

3 Organizační struktura - viz organizační schéma v příloze Nejvýznamnějším spolupracovníkem vedení školy je umělecká rada. Ředitel na základě jejího doporučení rozhoduje o zařazení žáků do rozšířeného vyučování, o přiznání vyšší hodinové dotace mimořádně talentovaným žákům, o četnosti, obsahu a termínech koncertů, výstav, tanečních přehlídek a vystoupení literárně-dramatického oboru, o udělení Výročních cen nejlepším žákům, udělení Cen roku osobnostem, které škole pomáhají a o způsobu talentového průzkumu. Vyjadřuje se ke zpracování dlouhodobých koncepčních záměrů dalšího rozvoje školy, projednává plán práce školy a vyjadřuje se k dalším otázkám, které souvisí s výchovně vzdělávací činností školy. Umělecká rada pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení 15 členů, ve školním roce 2014/2015 pak ve 14 členech. Rozdíl v počtu členů umělecké rady byl dán změnou na pozici zástupkyně ředitele v aktuálním školním roce. Členové umělecké rady jsou odbornými garanty jednotlivých oddělení a jsou řízeni zástupkyněmi ředitele. Nejvyšším poradním orgánem je pedagogická rada školy. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných poradách vedení školy, na pedagogických a pracovních poradách a jednáních umělecké rady. Přehled studijních oborů, počty žáků ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné poskytovala v roce 2014 vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Po několika letech poklesu počtu žáků, který byl způsoben nejen nepříznivou demografickou situací v kraji, ale také i velmi vysokou nezaměstnaností v Karviné, se trend obrátil a my jsme tak zaznamenali mírný nárůst žáků. Vývoj počtu žáků v jednotlivých letech / / / /2015 Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 3

4 Složení studijních oborů: hudební obor taneční obor výtvarný obor literárnědramatický obor počet žáků celkem 2013/ / průměr za rok Ve všech oborech se snažíme maximálně dodržovat učební plány vydané MŠMT ČR, od školního roku 2012/2013 začínáme postupně vyučovat podle ŠVP, v oboru hudebním jsme zařadili do výuky rozšířené vyučování. Údaje o počtech zaměstnanců V uplynulém roce 2014 bylo v ZUŠ zaměstnáno v přepočteném počtu 43,136 zaměstnanců. Z toho pedagogů bylo celkem 36,567, provozních zaměstnanců školy bylo v pracovním poměru 6,573. Pedagogický sbor je složen z učitelů všech kategorií podle délky odborné praxe. Daří se nám vytvořit tým s vhodnou věkovou strukturou, jehož jádrem jsou pedagogové v tzv. produktivním věku, menší část tvoří čerství absolventi uměleckých škol, z nichž někteří jsou absolventy naší ZUŠ. Další část týmu jsou pedagogové seniorského věku, kteří přinášejí zkušenosti a reprezentují kontinuitu práce. Můžeme říci, že věkové rozložení je rovnoměrné. Stále se snažíme získávat do našeho pedagogického sboru absolventy konzervatoří nebo Ostravské univerzity v Ostravě a umožňujeme jim získávat cenné zkušenosti a praxi. Mladí začínající učitelé byli zastoupeni 16 % z celkového počtu pedagogických pracovníků. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 4

5 Vyučující podle délky praxe fyzický počet vyučující do 6 let vyučující do 12 let vyučující do 19 let vyučující do 27 let vyučující nad 27 let 44 učitelů celkem 7 učitelů 4 učitelů 7 učitelů 8 učitelů 18 učitelů, z toho 7 starobních důchodců Vyučující podle délky praxe do 6 let 16% nad 27 let 41% do 12 let 9% do 27 let 18% do 19 let 16% B) Vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena Informace k vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena, lze vyčíst z výroční zprávy o činnosti, která je dostupná na webových stránkách školy: Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 5

6 C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) V roce 2014 jsme zaznamenali pokles nákladů i výnosů v hlavní činnosti o ,00 Kč. Pokles nákladů nejvíce ovlivnilo snížení v položce mezd. Ve výnosech na snížení příjmů měly vliv nejen výnosy z transferů, ale i menší příjem výnosů ze školného, které bylo způsobeno nižším počtem žáků v hudebním oboru. 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání V roce 2014 nám byly poskytnuty tyto účelové dotace: a) Příspěvky a dotace MŠMT UZ Přímé náklady na vzdělání kraje UZ RP Zvýšení platů pedag. pracovníků regionálního školství v r UZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství b) Příspěvky a dotace od zřizovatele UZ 203 Účel. Prostředky na částečné pokrytí nákladů přechod na nový software FaMa+ Rozpis závazných ukazatelů a jejich čerpání PNP UZ , ,00 0,00 OON UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 457,00 FKSP UZ , ,00-601,00 ONIV přímý 527 0,00 0,00 0,00 Náhrady za nemoc UZ , ,00 144,00 PNP UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 0,00 FKSP UZ ,00 214,00 0,00 PNP UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 0,00 FKSP UZ ,00 843,00 0,00 Dotace MŠMT celkem , ,00 0,00 PNP UZ , ,00 0,00 Odvody UZ , ,00 0,00 FKSP UZ ,00 100,00 0,00 Dotace od zřizovatele celkem 13500, ,00 0,00 Dotace celkem , ,00 0,00 Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 6

7 V roce 2014 jsme nedočerpali rozpočet v položce FKSP ve výši 601,00 Kč, který jsme vyčerpali v položce rozpočtu a to: přímý ONIV náhrady ve výši 144,00 Kč a v položce odvody ve výši 457,00 Kč. Přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání i příspěvek od zřizovatele byly ve sledovaném období čerpány v plné výši. V hodnoceném roce se naše organizace s normativním rozpisem rozpočtu přímých výdajů vyrovnala a nepožadovala dohodovací řízení výnosy v hlavní činnosti v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč. rozboru a hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech Finanční zdroje z hlavní činnosti byly efektivně využívány v souladu s platnými předpisy, hospodaření v hlavní činnosti bylo vyrovnané. Zájem o studium v ZUŠ je do značné míry motivován četnými kulturními aktivitami školy, úspěšnými vystoupeními sborového studia Permoník a možnostmi zapojit se do činnosti školních souborů a skupin. Nejlepší žáci mají možnost vystupovat i v zahraničí na mezinárodních soutěžích a festivalech. Dotace ze státního rozpočtu byla v roce 2014 v celkové částce nižší o ,00 Kč oproti roku V roce 2014 nám byly poskytnuty prostředky na přímý ONIV náhrady ve výši ,00 Kč oproti roku 2013 se snížily o 1.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 7

8 Dotace z rozpočtu statutárního města Karviná: Na základě velmi dobré spolupráce s městem získala ZUŠ Bedřicha Smetany v roce 2014 od statutárního města Karviná finanční prostředky formou grantů ve výši ,00 Kč. Finanční prostředky ve výši ,00 Kč byly účelově vázané na realizaci projektů: 1. Malování Karviné a Plenér malování v přírodě 7.000,00 Kč, 2. Nová Konfrontace aneb Metodický seminář pro učitele EKN ,00 Kč, výročí založení ZUŠ B. Smetany v Karviné ,00 Kč, 4. Příspěvek pro žáky ze sociálně slabých rodin ,00 Kč. Dotace poskytnuté statutárním městem Karviná byly využity v plné výši dle rozpočtu jednotlivých projektů a v souladu s účelem projektů. V posledních letech přispívá statutární město Karviná v rámci úspor stále méně finančními prostředky na vypisované granty žadatelů, z tohoto důvodu je patrný i pokles v získaných dotacích města. Účelové dotace poskytnuté statutárním městem Karviná rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 V roce 2014 nám poskytla obec Stonava účelový peněžní sponzorský dar ve výši 5.000,00 Kč na zajištění provozních výdajů v souvislosti s pořádáním mezinárodního metodického semináře ve hře na elektronické klávesové nástroje Nová Konfrontace, který se uskutečnil ve dnech 10. a 11. dubna Vlastní příjmy výše úplaty za vzdělávání: Výše úplaty za vzdělávání nezletilých žáků a dospělých žáků, kteří jsou zároveň studenty denního studia na střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné školy byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 8

9 HUDEBNÍ OBOR 2013/ /2015 Hlavní předmět Individuální výuka , ,- Skupinová výuka , ,- Přípravná hudební výchova , ,- Sborový zpěv , ,- Vedlejší obor Individuální výuka , ,- Skupinová výuka , ,- VÝTVARNÝ OBOR Výtvarná výchova , ,- Počítačová grafika a počítačová fotografie , ,- Mozaika a šperk , ,- Keramika , ,- Přípravná výtvarná výchova , ,- Výtvarná výchova pro dospělé zaměstnané , ,- TANEČNÍ OBOR Přípravná taneční výchova , ,- Taneční výchova , ,- LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Přípravné studium , ,- Literárně dramatická výchova , ,- Obec Stonava přispívá již několik let na částečnou úhradu školného žákům naší školy, kteří mají bydliště v této obci a zároveň jsou ze sociálně slabých rodin. Nejvyšší příjmy z hlavní činnosti tvoří příjmy úplaty za vzdělání dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání s rokem 2013 došlo k poklesu příjmů za úplatu za vzdělávání o 1,00 %. Mírný meziroční pokles příjmů z hlavní činnosti byl způsoben jiným poměrem studovaných oborů na ZUŠ. Zejména hudební obor pak zaznamenal v září 2014 úbytek žáků. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 9

10 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok náklady v hlavní činnosti analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změnových indexů (u významnějších položek je vhodné hodnotit i víceletý vývoj nákladů) Hospodaření školy v roce 2014 bylo přes zvýšené nároky na provozní náklady úspěšné. Účet 501 Spotřeba materiálu: Spotřeba materiálu v roce 2014 byla oproti roku 2013 nižší. Škola dodržovala úsporná opatření způsobené nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií, které vedly k omezeným nákupům. Účet 502 Spotřeba energie: Spotřeba energie je každoročně hrazena zálohově. Náklady na spotřebu energie jsou posuzovány odhadem s přihlédnutím k minulému období a cenám za energii. Celkové vyúčtování spotřeby vody a tepla obdržíme vždy koncem dubna následujícího roku. Rozdíly v odhadu roku 2013 byly v roce 2014 promítnuty v nákladech organizace. Z důvodů předpokládané spotřeby v roce 2014 jsme v dohadných položkách odhadovali vyšší spotřebu za vytápění školy. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 10

11 spotřeba elektřiny spotřeba vody spotřeba tepla Účet 511 Náklady na opravy majetku: V hodnoceném roce 2014 se zvýšily náklady na opravu a údržbu. Z provozních prostředků byly hrazeny např.: opravy hudebních nástrojů, kopírky, ale hlavně malování prvního a druhého poschodí v prostorách chodeb a první etapa malování kanceláří v prvním patře po výměně oken. Účet 518 Služby: V porovnání s rokem 2013 se v hodnoceném roce snížily náklady za služby. Škola dodržovala úsporná opatření způsobené nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií. Účet 551 Odpisy: V oblasti materiálních podmínek došlo opět k zlepšení. Pro hudební obor byly zakoupeny nové hudební nástroje clavinova Yamaha a digitální piano Yamaha v celkové ceně ,00 Kč. Tím vzrostly náklady na odpisy dlouhodobého majetku. Uvedený investiční majetek je měsíčně odepisován. Účet 558 Náklady z DDNM a DDHM: V roce 2014 jsme v rámci modernizace zakoupili dvě počítačové sestavy včetně příslušenství a výkonnějších softwarů pro provozní účely. Počítačové sestavy z kanceláře byly použity pro snadnější přístup učitelů k programu Klasifikace ve sborovně školy. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 11

12 2.3. výsledek hospodaření rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, informace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace Hospodářský výsledek za rok 2014 v hlavní činnosti je nulový. V celkovém hospodaření školy bylo dosaženo zisku pouze z doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je ,20 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku doplňkové činnosti ve výši ,20 Kč: Fond odměn Rezervní fond ,00 Kč 3.406,20 Kč 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Prostředky na platy Kč čerpáno celkem - z toho z rozpočtu Kč - z toho z ost. zdrojů Kč (dotace od zřizovatele) - z toho z FO 0 Kč - z toho z jiné činnosti Kč (VHČ) Prostředky na OPPP Kč čerpáno celkem - z toho z rozpočtu Kč - z toho z ost. zdrojů Kč Celkem mzdové náklady Kč Stanovený limit počtu zaměstnanců stanovený na 44 byl dodržen. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců ,136 - z toho počet pedagogů... 36,563 - z toho počet provozních zaměstnanců... 6,573 Průměrný měsíční plat všech zaměstnanců dosáhl částky Kč, což je o 197 Kč méně oproti roku Toto snížení průměrného platu je ovlivněno nižšími přidělenými prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání pro stejný počet zaměstnanců. V roce 2014 to bylo o Kč méně, než v roce 2013, a to na základě menšího počtu žáků školy k , podle kterého se stanovil objem prostředků na rok Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 12

13 průměrný plat všichni zaměstnanci učitelé provoz komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10 % (Tab. č.2 přílohy 2) - informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) Škola nevlastní budovy ani pozemek. ZUŠ se nachází v pronajatých prostorách statutárního města Karviná, odloučená pracoviště jsou v budovách ZŠ v Petrovicích u Karviné a ZŠ ve Stonavě. Komentář k plnění plánu hospodaření: V položce spotřeba materiálu došlo oproti plánu ke snížení o 17,08 % z důvodu úsporných opatření způsobených nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií. V položce opravy a udržování došlo oproti plánu ke zvýšení o 64,79 % z důvodu změn, které nastaly při výměně oken statutárním městem Karviná, které budova patří. Původně plánované pořízení žaluzií v pavilónu E nám magistrát statutárního města Karviná pořídil z vlastních prostředků a nám tak vznikla možnost použít investiční fond na vymalování vnitřních prostorů budovy. V položce cestovné došlo k mírnému zvýšení o 12,85 %, které bylo způsobeno účastí pedagogů na prestižních soutěžích. V položce náklady na reprezentaci jsme oproti plánu výdaje snížili na minimum. Finanční prostředky vyhrazené na reprezentaci k 90. výročí školy jsme získali z jiných zdrojů. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 13

14 Mírné snížení o 12,77 % v položce jiné sociální pojištění (Kooperativa) způsobil nižší rozpočet mzdových prostředků. V položce náklady z drobného dlouhodobého majetku došlo oproti plánu ke snížení o 27 % z důvodu úsporných opatření způsobených nižšími příjmy a vyšší spotřebou energií. V letošním roce jsme dosáhli dostatečného objemu nákupu s náhradním plněním, takže nebyl nutný žádný odvod do státního rozpočtu za neplnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ke snížení v položce pronájmů došlo z důvodu méně uzavřených smluv o krátkodobém pronájmu s dechovým orchestrem Májovák, který získal prostory ke své činnosti v naší budově uzavřením smlouvy o pronájmu s magistrátem statutárního města Karviná. Oproti plánovanému čerpání z fondů se neuskutečnilo pořízení žaluzií v pavilónu E, které bylo plánované do výše ,00 Kč a čerpání z fondu odměn ve výši ,00 Kč. V položce úroky došlo ke snížení z důvodu snížení úrokových sazeb. 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (v souladu s údaji dodanými v elektronické databázi FaMa+) a o případných pojistných událostech Škola zajišťuje vlastními prostředky údržbu a opravu veškerého hmotného majetku. Mimo jiné provádíme také servis, údržbu a menší opravy pronajatého objektu školy. Opravy a rekonstrukce většího rozsahu řešilo dodavatelsky i finančně statutární město Karviná. V oblasti materiálních podmínek ke vzdělávání došlo opět k významnému zlepšení. Magistrát statutárního města Karviná nám na základě darovací smlouvy předal 7 ks houslí v celkové odhadné ceně ,00 Kč. Pro hudební obor byly rovněž zakoupeny organizací nové hudební nástroje, viz investiční fond. - informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Pronajatá budova je pojištěna majitelem, statutárním městem Karviná. S účinnosti od na základě rozhodnutí rady kraje č. 18/1017 ze dne je uzavřená smlouva o pojištění majetku: Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti se společnostmi SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, Ostrava a BUCLEY ASSOCIATES, a.s., Kořenského 15/1107, Praha 5. V roce 2014 naše organizace neřešila žádnou pojistnou událost. - informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku je prováděna podle platných předpisů a pokynů zřizovatele ke dni Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou a následně i odsouhlasen se stavem účetním. Výsledky inventury jsou zaznamenány v inventarizačním zápise. Inventarizační komisí nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 14

15 - informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku ZUŠ na základě souhlasu majitele budovy statutárního města Karviná pronajímala ve sledovaném roce prostory: od do od do Janina Rigová (Turečková) - pronájem bufetu Inspirace - 61,00 Kč, od do Krajské středisko volného času Juventus Karviná kancelář - 38,00 Kč, rok hodinový pronájem u více smluvních stran - Celkem ,00 Kč, ,00 Kč. Rada města Karviné usnesením č rozhodla s účinností od udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Janinou Turečkovou, IČ: , jejímž předmětem je podnájem bufetu a kuchyně o rozloze 117,3 m 2 na dobu určitou do , za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m 2. Služby jsou účtovány dle skutečných nákladů. Rada města Karviné usnesením č rozhodla dne s účinností od udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Janinou Rigovou, IČ: , jejímž předmětem je podnájem bufetu a kuchyně o rozloze 117,3 m 2 na dobu určitou do , za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m 2. Služby jsou účtovány dle skutečných nákladů. Rada města Karviné usnesením č rozhodla dne s účinností od udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem ZUŠ Bedřicha Smetany a Krajským střediskem volného času JUVENTUS, IČ: , jejímž předmětem je podnájem kanceláře o celkové výměře 38 m 2 na dobu určitou do , za podmínky, že nájem činí 1,00 Kč za m 2. Organizace uzavřela smlouvy o výpůjčce pronájmu budovy č. p. 1/1 (Zámek Fryštát) na Masarykově náměstní v Karviné-Fryštátě za účelem pořádaní koncertů ve dnech: ,5 hodiny ,5 hodiny ,5 hodiny ,0 hodiny Škola uzavřena dne Smlouvu o spolupráci č. 42/2013. Předmětem smlouvy je zajištění koncertů a vernisáží. Škola dále uzavřena Smlouvu o spolupráci č. 69/2014 ze dne s Městským domem kultury Karviné, kde se opět jedná o zajištění koncertů a vernisáží. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 15

16 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů doplňkové činností v návaznosti na zřizovací listinu (k Tab. č. 6 přílohy č. 2) V oblasti pronájmů nemovitého majetku škola poskytuje koncertní sál téměř výhradně společenským organizacím nebo školám k zajištění kulturních akcí. Výnosy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí činí celkem ,00 Kč. Výnosy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí v oblasti služeb spojených s pronájmem činí celkem ,00 Kč. Výše tržeb je závislá na počtu pronájmů a tržeb z používání společných prostorů s dechovým orchestrem Májovák nájmy služby Výnosy z pronájmů se výrazně snížily o pronájem prostor dechovému orchestru Májovák, který po uzavření smlouvy o pronájmu s magistrátem města Karviná od března 2013 působí v budově naší školy. V případě pronájmu dechovému orchestru Májovák jsme dne uzavřeli dohodu o užívání společných prostor mezi Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany, Karviná- Mizerov, příspěvková organizace a dechovým orchestrem Májovák, občanské sdružení. Kalkulace nákladů za energie jsme rozpočítali poměrnou částí vzhledem využívání společných prostorů, které nebylo možné oddělit od školy. Na základě kalkulace jsme do nákladů proúčtovali spotřebu materiálu, spotřebu energie a mzdy a skutečně odebranou spotřebu energie a vody (spotřeba dle elektroměru a vodoměru v pronajímaném bufetu Inspirace ). Ekonomický efekt doplňkové činnosti je pro školu pozitivní. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 16

17 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce (Tab.č.3 přílohy č. 2) Naše organizace používá tyto fondy: Fond odměn účet 411 Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP účet 412 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV účet 413 Rezervní fond (z ostatních titulů) účet 414 Fond investiční účet 416 Fond odměn účet 411 V roce 2014 fond odměn nebyl čerpán. Fond odměn je kryt finančními prostředky na bankovním účtu. V roce 2014 u fondu odměn nedošlo k navýšení o příděl HV za rok Zůstatek k činí ,00 Kč. Fond FKSP účet 412 Fond FKSP je tvořen jednotným přídělem z hrubých mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 %, tj. částkou ,00 Kč a je čerpán v souladu se zásadami a rozpočtem na rok 2014 odsouhlaseným odborovou organizací. Rezervní fond Od byl rezervní fond rozčleněn na dva fondy: účet 413 fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku, účet 414 fond tvořený z ostatních titulů. Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV účet 413 V roce 2014 byl použit k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši ,65,00 Kč a navýšen o příděl z hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 8.715,20 Kč. Zůstatek k činí ,17 Kč a je kryt finančními prostředky na bankovním účtu. Rezervní fond účet 414 (tvořený z ostatních titulů) Na tomto fondu byly proúčtovány účelové peněžní dary ve výši 5.000,00 Kč a jejich čerpání se uskutečnilo rovněž v roce 2014 a to: - finanční dar obce Stonava ve výši 5.000,00 Kč za účelem financování činností spojených s organizačním zajištěním provozních výdajů v souvislosti s pořádáním mezinárodního metodického semináře ve hře na elektronické klávesové nástroje Nová Konfrontace. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 17

18 Fond investiční účet 416 Tvorba investičního fondu z odpisů ve výši ,00 Kč je v souladu s plánem na rok Prostředky investičního fondu byly použity k nákupu majetku v celkové výši ,00 Kč: Clavinova Yamaha ve výši Digitální piano Yamaha ve výši ,00 Kč ,00 Kč Investiční fond jsme použili i na opravy a údržbu malování ve výši ,00 Kč 8. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek (k Tab. č. 5 přílohy 2) Organizace vykazuje v účetnictví pohledávky ve výši 1, ,50 Kč, pohledávky týkající se pouze měsíce prosince roku 2014 jsou ve výši ,00 Kč a to: - za školné za 1. pololetí, které nebylo uhrazeno v celkové výši ,00 Kč. Jedná se především o platby čtvrtletní a měsíční. U těch žáků, kde školné nebylo uhrazeno vůbec, bylo zasláno písemné upozornění, v ostatních případech se s rodiči zkontaktovali učitelé a dohodli další postup. Zároveň nám vznikly i přeplatky školného ve výši ,00 Kč, tyto přeplatky se řeší individuálně, - doplatek vystavené faktury za vyúčtování služeb z pronájmu ve výši 62,00 Kč, - vratka přeplatku za elektrickou energií ve výši 8.214,00 Kč. Organizace neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti. 9. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k Tab. č. 5 přílohy č. 2) Organizace má závazky ve výši 4, ,19 Kč, - nevyplacené mzdy za prosinec 2014 vyplacené v lednu 2015 (1, ,00 Kč), - nezaplacené sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců úhrada leden 2015 ( ,00 Kč), - nezaplacené přijaté faktury se zdanitelným plněním za měsíc prosinec 2014; zapsáním do evidence přijatých faktur v prosinci 2014 a lednu 2015 (18.370,29 Kč), - nezaplacená zálohová daň z příjmů odvedeno na FÚ v lednu 2015 ( ,00 Kč), - krátkodobé závazky srážky z mezd, odbory, ostatní srážky, odvod za nesplnění podmínky zaměstnání zdravotně postiženého zaměstnance, II. pilíř důchodového spoření (23.489,00 Kč) Organizace neeviduje závazky po lhůtě splatnosti. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 18

19 D) Výsledky kontrol Dle Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím nebyla v roce 2014 provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Magistrát statutárního města Karviné ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedl v době od do veřejnosprávní kontrolu na místě, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole subjektu. Předmět kontroly: Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Karviné v roce 2012 v celkové výši ,00 Kč. Nedostatky nebyly zjištěny. V únoru 2014 proběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce. V inspekčním hodnocení je v závěru konstatováno, cituji: Vzdělávací nabídka ZUŠ v době inspekce odpovídala zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení. Za svou 90letou existenci ZUŠ dosáhla vysoké umělecké úrovně, díky které se může řadit mezi nejlepší školy v ČR. Škola určovala priority podle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení všech vzdělávacích dokumentů. Úroveň výuky v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru je dlouhodobě na vysoké úrovni, výsledky tanečního oboru jsou momentálně na požadované úrovni. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení. Od poslední inspekce (březen 2007) došlo ke změně ve funkci ředitele (srpen 2012) a výraznému zkvalitnění podmínek vzdělávání pro taneční i literárně dramatický obor. Zvýšila se bezpečnost v celém areálu školy. Úroveň výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům je dlouhodobě na vysoké úrovni, stejně jako úspěšnost žáků v soutěžích, přehlídkách a v dalších aktivitách školy. E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Za rok 2014 splnila ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov povinnost podle 81 odst. 2 písm. a/ a b/ zákona: - zaměstnáním osob se zdravotním postižením 0,57 osob - odběrem výrobků a služeb 1,30 osob Povinný 4% podíl činil 1,73 osob. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 19

20 F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Ve výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za období od do je uvedeno: 1) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 2) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 3) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 4) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona: 0 5) Vzhledem k tomu, že za uvedené období nemáme žádné prokazatelné písemné dotazy, nemáme ani žádné archivní materiály dle tohoto zákona za rok 2014 Tato výroční zpráva o poskytování informací je k dispozici na webových stránkách školy: G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti - nebo termín, kdy byla (bude) zpráva projednána školskou radou (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona) Se Zprávou o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany, příspěvková organizace, Karviná-Mizerov za rok 2014 budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci organizace na pracovní poradě dne H) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin Zaměstnanci se stravují u jiných subjektů, a to ve školní jídelně ZŠ Majakovského v Karviné, ZŠ Stonavě, ZŠ v Petrovicích u Karviné jako cizí strávníci. Se všemi subjekty máme uzavřeny smlouvy o poskytování závodního stravování. V době prázdnin pro zaměstnance není zajištěno závodní stravování. Výše příspěvku z fondu FKSP byla dána zásadami FKSP a plánem rozpočtu FKSP na kalendářní rok za všeobecného souhlasu všech zaměstnanců organizace. Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 20

21 Celkový náklad na oběd pro cizího strávníka činil: ZŠ Majakovského ZŠ ve Stonavě ZŠ v Petrovicích u Karviné 53,00 Kč, 53,00 Kč, 52,00 Kč. Cena oběda ZŠ Majakovského ZŠ a MŠ Stonava ZŠ a MŠ Petrovice Náklady organizace za jeden oběd: * mzdové, režijní náklady 16 Kč, * potraviny hrazené z FKSP 5 Kč věcná a mzd. režie FKSP - příspěvek Zpráva o činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné za rok 2014 Stránka 21

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Zpracovala: Bc. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov V Ý R O Č N Í Z P R Á VA o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Název dokumentu: Výroční zpráva o hospodaření

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více