Akustická diagnostika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akustická diagnostika"

Transkript

1 Akustická diagnostika doc. Dr. Ing. Pavel Němeček

2 Fyzika Co je zvuk Vlnění Vibrace Vlnění v pevných látkách HLUK Zvuk Vlnění ve vzduchu

3 Zvuk a hluk Zvuk Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí (vzduchu) v kmitočtovém rozsahu normálního lidského sluchu (20 Hz až 20 khz). Hluk Hluk je každý nežádoucí zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem nebo poškozuje lidské zdraví.

4 Hluk Kvalitativní stránka Řeší vztah Hluk Posluchač. Vyznačuje se silně subjektivními znaky. Bývá popsána kvalitativními ukazateli (vlastnostmi). Číselný popis často vyjadřuje bezrozměrnou (bez jednotky) míru naplnění určité vlastnosti. Zabývá se jí směr nazývaný akustický design. Kvantitativní stránka Popisuje především vlastnosti zdrojů, akustických prostředí a cest šíření zvuku. Je vyjádřena měřitelnými veličinami a lze ji popsat číselnými hodnotami. Na mnohé veličiny jsou dány limity. Má zázemí v legislativě. Má široké odborné a literární zázemí.

5 Akustický tlak p [Pa] Střídavý tlak superponovaný barometrickému tlaku je skalár, má vlnový charakter, je přímo měřitelný. Barometrický tlak se pohybuje kolem 10 5 Pa Akustický tlak se pohybuje v rozmezí Pa (práh slyšitelnosti) až Pa (práh bolestivosti).

6 Akustická rychlost u [m.s -1 ] Akustická rychlost (částicová rychlost) je rychlost, se kterou se částice vzduchu pohybují pod působením akustického tlaku kolem své rovnovážné polohy. je vektor, má vlnový charakter, je energetickou veličinou, je nepřímo měřitelná. Akustická rychlost se pohybuje v rozmezí m.s -1 (práh slyšitelnosti) až 1, m.s -1 (práh bolestivosti).

7 Intenzita zvuku I [W.m -2 ] Intenzita zvuku je měřítkem akustické energie procházející jednotkou plochy. je vektor, má vlnový charakter, je energetickou veličinou, je nepřímo měřitelná. Je dána vzorcem : I p u Intenzita Výkon Plocha Síla Rychlost Plocha Tlak Rychlost

8 Akustický výkon W (P) [W] Akustický výkon je měřítkem celkové akustické energie, která je vyzářena ze zdroje nebo která prochází danou plochou. je skalár, má vlnový charakter, je energetickou veličinou, je nepřímo měřitelný. je základní a nejdůležitější veličinou popisující akustické vlastnosti zdroje zvuku Je dán vzorcem : W I. S

9 Rychlost zvuku ve vzduchu c [m.s -1 ] Rychlost zvuku je rychlost, se kterou se akustická informace šíří prostředím (pro naše účely především plynným vzduchem) je vektor, nemá vlnový charakter, je měřitelná. Pro 23 o C, 1013 hpa dosahuje hodnoty cca 344 m.s -1.

10 akustická veličina Harmonický akustický signál je popsán funkcí sinus nebo cosinus je základním signálem pro odvození akustických veličin A l čas

11 Základní vztahy pro harmonický signál x A sin( 2 ft ) l c f c T t = čas [ s ] = počáteční fáze l = vlnová délka [ m ] c = rychlost zvuku ve vzduchu [ m.s -1 ] f = frekvence signálu [ Hz ] T = perioda signálu [ s ]

12 Hladiny akustických veličin Plynou z Weberova-Fechnerova zákona, který zjednodušeně říká: akustické veličiny, která se mění řadou geometrickou vnímá lidské ucho řadou aritmetickou. násobky akustického signálu jsou uchem vnímány jako přírůstky. Převod geometrické řady na aritmetickou umožňuje funkce logaritmus

13 HLADINA L log x x 0 B L= hladina akustické veličiny [ Bel ] x = akustická veličina x 0 = vztažná (srovnávací) hodnota akustické veličiny x a x 0 musí mít energetický tvar L 10 log x x 0 db protože Bel by dával akustické veličině velmi hrubou stupnici, je jednotkou hladiny deci Bel - db

14 Hladina akustického tlaku [ db ] L p 10 log p p log p p 0 p 0 = Pa Na prahu slyšitelnosti je L p = 0 db Na prahu bolestivosti je L p = 140 db

15 Hladina akustické rychlosti [ db ] L u 10 log u u log u u 0 u 0 = m s -1

16 Hladina intenzity zvuku [ db ] L I 10 log I I 0 I 0 = W m -2

17 Hladina akustického výkonu [ db ] L W 10 log W W 0 W 0 = W

18 Matematické operace s hladinami Jedná se výhradně o sčítání a odčítání hladin. Sčítání hladin se provádí především pro odhad výsledného působení více zdrojů hluku. Odčítání hladin se provádí především pro odečet hluku pozadí z měřeného signálu.

19 Součet a rozdíl hladin - početně Základní vzorec zní : Pro součet L C 10 log n i 1 L i Pro rozdíl

20 Součet hladin - početně Pro n shodných zdrojů o hladině L L C L 10 log n Dva shodné zdroje zvýší původní hladinu vždy o 3 db Vypnutí jednoho ze dvou shodných zdrojů se hladina sníží vždy o 3 db.

21 Součet hladin - graficky LC L1 L (L1 L2 )

22 Rozdíl hladin - graficky L 2 = hluk pozadí [db] L = celková hladina [db] L1 L L (L1 L2 )

23 Poznámky Součet dvou shodných hladin zvyšuje hodnotu o 3 db. Sčítat hladiny, mezi nimiž je rozdíl větší než 10 (15) db je prakticky zbytečné. Výsledek je roven přibližně vyšší hladině ze sčítanců. Odčítat hladiny, jestliže je odstup hluku pozadí větší než 10 (15) db je prakticky zbytečné. Výsledek je roven původní hladině. To ukazuje na hodnotu bezpečného odstupu hluku pozadí. Odčítat hladiny, pokud je hluk pozadí nižší o méně než 2 db se nedoporučuje. Důvodem je velká variabilita při odečtu L a především vysoká hladina hluku pozadí, která příliš ovlivňuje celkovou hladinu. To ukazuje na nepřípustnou hodnotu hluku pozadí. Nejpřesnější stanovení výsledných hladin je jejich měření.

24 Lidské ucho třmínek sluchový nerv kladívko rovnovážné ústrojí kovadlinka ušní boltec zvukovod bubínek kulaté okénko oválné okénko hlemýžď Eustachova trubice

25 Zvukoměr

26 Mikrofon nejdůležitější část měřícího řetězce převodník změny akustického tlaku na změnu jiné (elektrické) veličiny kondenzátorové mikrofony : - konstrukční jednoduchost - vysoká citlivost - provozní stálost

27 Mikrofon

28 Mikrofon

29 Vlivy prostředí : Mikrofon vítr ( nežádoucí účinky lze eliminovat speciálním krytem ) vlhkost ( do 90 % nemá vliv POZOR na kondenzaci ) teplota ( rozsah použití -25 o C až 70 o C ) atmosférický tlak ( v rozmezí 10% jen zanedbatelný vliv ) mechanické chvění ( nutná ochrana ) elektrostatická a magnetická pole ( zanedbatelný vliv )

30 Váhové filtry křivky stejné hlasitosti

31 Váhové filtry Přizpůsobují frekvenční charakteristiku měřeného signálu charakteristice lidského ucha (křivkám stejné hlasitosti) Uplatňují se především při měření celkových (širokopásmových) hladin Standardizovány jsou 4 váhové filtry : A, B, C a D

32 Váhové filtry

33 Průměrování Jedná se o zpracování časového průběhu signálu s cílem získat průměrnou hodnotu: za předem stanovenou dobu Lineární průměrování za stanovenou dobu, která předchází aktuálnímu času Exponenciální průměrování

34 Lineární průměrování Po nastaveném čase měřidlo ukončí měření a indikuje průměrnou hodnotu. Každá část časového signálu má v průměrné hodnotě stejnou váhu. Používá se především v hygienické oblasti a při stanovení akustických vlastností zdrojů zvuku.

35 Exponenciální průměrování Probíhá trvale. Používá se pro vyhlazení časového průběhu. Měřidlo indikuje průměrnou hodnotu za právě uplynulou dobu (časovou konstantu) Používá se při monitorování hluku, popisu proměnlivých dějů a při normalizovaných měřeních.

36 Časové konstanty Číselně jsou dány exponentem 2 ( ; 2-3 ; 2-2 ; 2-1 ; 2 0 ; 2 1 ; 2 2 ;...)s Jsou dány standardizované časy: FAST 1/8 s SLOW 1 s IMPULS 0,035 s (indikace impulsu) + 2 s (pomalý pokles)

37 Časové konstanty

38 Časové konstanty

39 Frekvenční analýza s konstantní absolutní šířkou pásma FFT f C f S 2 f H s konstantní relativní šířkou pásma CPB f C f S f H

40 Frekvenční analýza s konstantní absolutní šířkou pásma FFT [db/20,0u Pa] Autospectrum(Signal 1) - Input Working : Input : Input : FFT Analyzer k 4k 6k 8k 10k 12k 14k 16k 18k 20k 22k 24k [Hz]

41 Frekvenční analýza s konstantní relativní šířkou pásma CPB [db/20,0u Pa] Autospectrum(Signal 1) - Input1 Working : Input : Input : CPB Analyzer , k 2k 4k 8k 16k [Hz]

42 Frekvenční analýza CPB Oktáva zdvojnásobení kmitočtu 31, k 2k 4k 8k 16k Hz Zlomky oktáv 1/3 1/6 1/12 1/24

43 Pásmové filtry a šířka pásma Šířka pásma = f 2 f 1 Centrální frekvence = f 0 B 0 0 Zvlnění (šum) Ideální filtr - 3 db Reálný filtr a definice 3 db šířky pásma f Frekvence 1 f 0 f 2 f 1 f 0 f 2 n f2 f1 2 f 2n 2 f S 2 f 1 f S Frekvence 2n 1 2

44 Zvukové pole Zvukové pole prostor v němž se šíří zvukové vlny. Na zvukové pole má vliv : šíření zvuku ohyb a odraz vlnění akustické vlastnosti prostředí členitost prostředí.

45 Zvukové pole Základní typy zvukového pole pole volné (bezdozvukové) pole difúzní (dozvukové)

46 Zvukové pole - volné Šíření vln pouze směrem od zdroje hluku.

47 Zvukové pole - volné L p L u L I pro r 2 = 2 r 1 je L p2 - L p1 = - 6 Se zdvojnásobením vzdálenosti od zdroje hluku ve volném zvukovém poli klesne hladina akustického tlaku o 6 db.

48 Zvukové pole - volné Orientační závislost útlumu zvuku ve vzduchu vlivem fyzikálních a chemických vlastností vzduchu

49 Zvukové pole - difúzní

50 Měření zvuku (hluku) Měření zvuku Technická měření Hygienická měření Stavební akustika Ostatní měření

51 Technická měření Cíle Sledovat akustický signál z pohledu : zdrojů, velikosti energie, přenosových cest, akustického výkonu. hluk není prvotně sledován z hygienického hlediska. hluk může být porovnáván s legislativně danými limity. Prostředky měření celkových hladin, měření akustického výkonu, frekvenční analýza, multispektrální analýza,

52 Měření zvuku (hluku) Technická měření Hladina akustického tlaku Hladina intenzity zvuku a akustického výkonu Akustická diagnostika

53 Výhody měření Hladina akustického tlaku jednoduchost měření, konstrukční jednoduchost snímače, legislativní zázemí, základ pro odvozené veličiny (akustická rychlost, intenzita zvuku), rozšířenost měřidel, dostupnost odborné literatury.

54 Hladina akustického tlaku Nevýhody měření akustický tlak je skalár, akustický tlak není energetická veličina, měřením je udána akustická situace v měřicím bodě, což nelze obecně vztahovat k určitému zdroji.

55 Hladina akustické intenzity Je odvozené z měření hladin akustického tlaku, je výrazně energetickou veličinou, měření je prováděno na dvoukanálovém měřidle speciální sondou.

56 Výhody měření Hladina akustické intenzity intenzita zvuku je vektor, dává informaci o směru šíření akustické energie prostorem, měření intenzity zvuku je nejlepším podkladem (z definice) pro stanovení akustického výkonu, intenzita zvuku je podkladem pro mapování zvukových polí a identifikaci zdrojů hluku, při měření intenzity zvuku lze určit kvalitu zvukového pole (volné difúzní).

57 Nevýhody měření Hladina akustické intenzity vysoká pořizovací cena měřidel, při jakékoliv konfiguraci sondy nelze měřit v celém frekvenčním pásmu (20 Hz 20 khz), vyšší nároky na odbornost operátorů a jejich zkušenosti s akustickými měřeními.

58 Akustický výkon Jediná akustická konstanta charakterizující zdroj hluku (výrobek, stroj, zdroj zvuku apod.) Je vyžadován legislativou Je udáván na výrobcích (lednice, sekačky, stroje apod.) Existují vzorce, ze kterých je možné na základě znalosti akustického výkonu stanovit hladiny akustického tlaku v obecném bodě prostoru Existují metodiky (normy) pro jeho výpočet v různých polích

59 Akustický výkon Dán skalárním součinem vektoru intenzity zvuku a normálového vektoru plochy W I S S I W I S cos( ) S

60 Z definice plyne: Akustický výkon Je nutné stanovit plochu a měřit tak, aby sonda byla rovnoběžná s normálou k této rovině Sonda zachytí kosinovou složku vektoru intenzity Z toho plyne: Minimalizovat úhel stanovení intenzity, čímž se zlepší reaktivita a sníží chyba Normálový vektor plochy by měl směřovat ke zdroji zvuku

61 Hladina akustického výkonu Volné pole: L p L u L I Ve volném poli lze zaměnit L I a L p Avšak: LI 10log S L 10log S Akustický tlak je skalár (nemáme informaci o vektoru šíření) Nemáme informaci o kvalitě pole (nutno řešit korekcemi) Nelze oddělit aktivní (šířící se) a reaktivní (nešířící se) intenzitu L L W W p

62 Plocha S Kvádr S 4 ( a b a c b c) S 2 ( d v š v) d š a = d/2 b = š/2 c = v v min 9 měřicích bodů d = 2a š = 2b

63 Plocha S Polokoule S 2 r 2 min 10 měřicích bodů Obalová plocha Kopíruje vnější povrch objektu

64 1/3 oktávová multispektra

65 1/3 oktávová multispektra

66 Doba dozvuku T V 0,164 S

67 Identifikace zdrojů hluku měřením akustického tlaku měřením akustické intenzity

68 Identifikace zdrojů hluku

69

70 Matematické simulace z dat získaných od výrobce z experimentáně získaných hodnot simulace v ještě neexistující lokalitě

71 Hygienická měření Cíle Sledovat akustický signál z pohledu : působení na člověka, ochrany zdraví, technické hledisko je až druhotné (v okamžiku řešení situace) existují jasné legislativní limity. Prostředky měření celkových hladin, měření akustického výkonu, frekvenční analýza, měření speciálních hygienických veličin, statistické hodnocení.

72 Základní hygienické výpočty SEL db SEL L 10 log eq T L(t) L eq 1s čas T

73 Schéma výpočtu L eq z dílčích hodnot L eq1 (T 1 ) SEL 1 (T 1 ) T n i 1 T i L eq2 (T 2 ) SEL 2 (T 2 ) L eqi (T i ) SEL i (T i ) n db SEL i i 1 SEL 10log SEL (T) L eq (T) n 10 i 1 SEL i 10 L eqn (T n ) SEL n (T n ) L eq SEL 10logT SEL i Leq i 10log T i SEL L 10log T i i eq i

74 Stavební akustika Cíle Sledovat akustický signál z pohledu : šíření v uzavřených prostorech, útlumu stavebními konstrukcemi, převládá technické hledisko měření, cílem je i hygienický dopad. Prostředky měření celkových hladin, měření akustického výkonu, frekvenční analýza, měření speciálních stavebních a izolačních veličin, statistické hodnocení.

75 Akustická diagnostika Využívá vyzařování zvukové energie ze stroje jako nositele informace o jeho technickém stavu. Využívá stejné nástroje zpracování signálu jako vibrační diagnostika. Využívá stejné (podobné) přístrojové vybavení jako vibrační diagnostika.

76 Akustická diagnostika - Výhody Bezkontaktní snímání signálu (v bezpečné vzdálenosti) Propracovaná metodika zpracování a hodnocení naměřených hodnot Frekvenční analýza Celkové hladiny Akustický výkon Intenzita zvuku Subjektivní hodnocení Lze pracoval v on-line režimu

77 Akustická diagnostika - Nevýhody Rušení (maskování) signálu šumem z pozadí Logaritmická stupnice (lze přepočítat) Vyšší náklady oproti vibrační diagnostice

78 Transformátory Stroje s kontaktním rizikem Akustická diagnostika Vhodné aplikace Průjezdový test dopravních prostředků (např. tramvají) Výrobky s nízkou hlučností (např. klimatizace)

79 Akustické vlastnosti izolačních materiálů

80 Základní dělení akustické energie v izolačním materiálu W DOP W PROŠ W ODR W POH

81 Akustická pohltivost Vlastnost konstrukce zmenšit odraženou část akustické energie, Je popsána zvukovou pohltivostí, která nabývá hodnot od 0 do 1 Pohltivost a je rozeznávána pro kolmý a všesměrový dopad akustické vlny W W POH DOP

82 Rozdělení materiálů podle pohltivosti zvuku Materiály kmitající Materiály rezonanční Materiály porézní

83 Materiály kmitající Dopadající zvukové vlny uvádějí tento materiál do ohybového kmitání, přičemž v důsledku vnitřního tření dochází k absorpci energie změnou na teplo. Akustické vlastnosti jsou dány hmotností, tuhostí desky a tloušťkou zvukové mezery.

84 Materiály rezonanční Dopadající zvukové vlny dostanou do kmitavého pohybu vzduchový objem hrdla rezonátoru. Jakmile se jeho kmitočet dostatečně přiblíží k rezonančnímu kmitočtu, rozkmitá se i celý vzduchový objem. Část zvukové energie je tedy pohlcena v rezonátoru, zbytek je postupně vrácen do prostoru.

85 Materiály porézní Zvukové vlny dopadající na pórovité povrchy těchto materiálů vnikají do pórů a prostupují jimi. Vzduchové částice uvedené do pohybu zvukovou energií se třou o stěny pórů, čímž se značná část zvukové energie promění v energii tepelnou. Pohltivost je tím větší, čím větší je pórovitost materiálu.

86 Co ovlivňuje pohltivost Složení materiálu (vlákenný, porézní) Přítomnost vzduchu Tloušťka materiálu (až od l/4 tloušťky má materiál maximální účinnost) Při pohlcování zvuku se akustická energie mění především v energii tepelnou (třením částic vzduchu o povrch vláken)

87 16,00 20,00 25,00 31,50 40,00 50,00 63,00 80,00 100,00 125,00 160,00 200,00 250,00 315,00 400,00 500,00 630,00 800,00 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k akustická pohltivost - Průběh zvukové pohltivosti 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10 3 IT 4 IT 5 IT 3 a 4 a 5 a frekvence Hz

88 Akustická odrazivost Vlastnost konstrukce odrazit část akustické energie, Je popsána činitelem zvukové odrazivosti b b W W ODR DOP

89 Akustická průzvučnost Vyjadřuje schopnost materiálu propouštět akustickou energii Je definována jako: W W PROŠ DOP

90 Akustická neprůzvučnost Je vlastně opakem průzvučnosti Je vyjádřením izolačních vlastností materiálu Je definována jako: R W 10log W DOP PROŠ db R L L DOP PROŠ

91 Co ovlivňuje neprůzvučnost Složení materiálu (homogenní, těžký) Tloušťka materiálu (až od l/4 tloušťky má materiál maximální účinnost) Zvuk se od materiálu musí odrazit, zbytek energie do materiálu vstoupí a přemění se v teplo vnitřním tlumením Příklady: zděná příčka, pryž, asfaltová lepenka, olověný plech, dřevo. Obecně vše co je těžké a nepružné

92 Průběh neprůzvučnosti

93 Shrnutí k izolačním materiálům Izolační materiály jsou účinné od frekvence jejíž čtvrtina vlnové délky odpovídá tloušťce materiálu Nízké frekvence se těžko izolují f [ Hz ] l [ m ] l/4 [ m ] f [ Hz ] l [ m ] l/4 [ m ] 20 17,20 4, ,4300 0, ,76 3,44 1k 0,3440 0, ,5 10,92 2,73 1,25k 0,2752 0, ,60 2,15 1,6k 0,2150 0, ,88 1,72 2k 0,1720 0, ,46 1,37 2,5k 0,1376 0, ,30 1,08 3,15k 0,1092 0, ,44 0,86 4k 0,0860 0, ,75 0,69 5k 0,0688 0, ,15 0,54 6,3k 0,0546 0, ,72 0,43 8k 0,0430 0, ,38 0,34 10k 0,0344 0, ,09 0,27 12,5k 0,0275 0, ,86 0,22 16k 0,0215 0, ,69 0,17 20k 0,0172 0, ,55 0,14

94 Shrnutí k protihlukovým materiálům Neprůzvučné materiály nás od zdroje hluku oddělují tvoří bariéru. Zabraňují především přímé vlně v šíření. Pohltivé materiály zabraňují, aby se ve společném prostoru (zdroj + posluchač) hluk šířil pomocí odrazů.

95 Shrnutí k protihlukovým materiálům Žádný materiál není univerzální. Vždy jsou problémy na nízkých frekvencích. Frekvenční spektrum hluku je důležitou informací Pozor na kvalitu protihlukových panelů. Hluk může unikat netěsnostmi a mezerami Brát v úvahu i ostatní vlastnosti protihlukových materiálů (hořlavost, nasákavost, toxicita, drolení, životnost, cena apod.)

96 Aplikace pohltivých materiálů Ideální je aplikace do kmitny akustické rychlosti Kmitna je od uzlu vzdálena o λ/4 Na stěně je uzel (částice nemohou kmitat) Na stěnu je nutné umístit materiál o minimální tloušťce λ/4 nebo Posunout materiál do polohy λ/4 od stěny

97 Metody snižování hluku

98 Metody snižování hluku Primární - Snižováním akustické emise zdroje hluku Sekundární - Snižováním akustické energie na cestě od zdroje k posluchači Terciální ochranou posluchače

99 Snižování akustické emise zdroje hluku Nejúčinnější z protihlukových úprav Často je založeno zejména na snižování vibrací Je zaměřeno na odstranění příčin nadměrných vibrací, tření, proudění kapalin a plynů U některých zařízení lze jen velmi obtížně (spalovací motor, vibrační lis )

100 Úpravy zvukového pole Změny akustické pohltivosti stěn Změny rozmístění zdrojů hluku Vkládání překážek mezi zdroj hluku a posluchače Zakrytování zdrojů hluku

101 Postup odhlučnění 1. Určit cíle (požadovaný hluk v místě hodnocení) 2. Identifikovat zdroje hluku, provést úvodní měření poznat základní stav 3. Organizačně zajistit, aby byly nepotřebné zdroje odstraněny (hlavně z hluku pozadí) 4. Zbylé zdroje uvést do řádného technického stavu (odstranit nadměrné vibrace) 5. Zdroj hluku obklopit neprůzvučným krytem. Vnitřní stranu vyplnit pohltivým materiálem. Respektovat: Chlazení Bezpečnost Ovladatelnost Přívody energií apod.

102 Postup odhlučnění 6. Zabránit odrazům zvuku, který prošel neprůzvučným krytem aplikací pohltivého materiálu v místnosti 7. Provést měření a situaci vyhodnotit (konfrontovat s cíli) 8. Pokud předchozí kroky nestačí a je třeba chránit obsluhu, nařídit osobní ochranné prostředky Po každém kroku je vhodné provést kontrolní měření

103 Hlavní zásady pro měření zvuku a pro práci se zvukoměrem Barometrický tlak je zdrojem chyby měření Zvukoměr je citlivé měřidlo Pozor na legislativu! Pozor na hluk pozadí

104 Desatero měření zvuku 1. Shrň a vyhodnoť informace o měření (proč, kde, podle čeho, jak, kdo zadává atd.), vyhodnoť rizika. 2. Zkontroluj kalibrační lhůty. 3. Zkontroluj měřidlo, proveď a zkontroluj nastavení parametrů měření a stav akumulátorů. 4. Před měřením justuj měřidlo korekce na barometrický tlak. 5. Chraň mikrofon vlákenným krytem. 6. Změř a vyhodnoť hluk pozadí. 7. Pokud existuje oficiální postup (norma atd.), použij jej. 8. Během měření zachovej klid (pozor na mobilní telefon) 9. Zaznamenávej všechny okolnosti, které jsou pro měření významné. 10. Po měření znovu justuj (odhal změnu).

105 Další doporučení Naměřené a zpracované hodnoty jsou určeny zadavateli měření Data archivuj Pozor na otřesy Pracuj především se stativem Fotografuj situaci při měření Pozor na déšť a vítr (max. 5 m.s -1 ) Měřidlo správně skladuj Měřidlo pravidelně čisti (pozor na kontakty a membránu mikrofonu)

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí Fyziologická akustika anatomie: jak to vypadá fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí hudební akustika: jak dosáhnout libých počitků Anatomie lidského ucha Vnější

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku OSNOVA 10. KAPITOLY Úvod do měření hluku Teoretické základy

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více

Měření zvukové pohltivosti materiálů

Měření zvukové pohltivosti materiálů Úloha č. 2 Měření zvukové pohltivosti materiálů Úkoly měření: 1. Proměřte frekvenční závislosti činitele zvukové pohltivosti pro 6 různých druhů materiálů a jejich vrstevnatých soustav. 2. Měření činitele

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN NEBEZPEČNÝ HLUK Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN 978-80-87676-16-5 OBSAH Úvod 3 Jak vzniká zvuk 3 Vlnová délka 4 Kmitočty zvuku 4 Ucho řez 5 Oblast slyšení 6 Křivky stejné hlasitosti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická diagnostika Základy akustiky a hlukové diagnostiky Učební text Ivan Jaksch Liberec 2010 Materiál vznikl

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice HLUK A VIBRACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Experimentální analýza hluku

Experimentální analýza hluku Experimentální analýza hluku Mezi nejčastěji měřené akustické veličiny patří akustický tlak, akustický výkon a intenzita zvuku (resp. jejich hladiny). Vedle členění dle měřené veličiny lze měření v akustice

Více

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění Zvukové (akustické) vlny: Akustické vlnění elastické podélné vlny s frekvencí v intervalu 16Hz-kHz objektivní fyzikální příčina (akustická vlna) vyvolá subjektivní vjem (vnímání zvuku) člověk tyto vlny

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

AKUSTICKA. Jan Řezáč

AKUSTICKA. Jan Řezáč AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)

Více

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda 1. Legislativa 2. Co je hladina akustického tlaku a výkonu 3. Hodnoty uváděné výrobci a jak s nimi pracovat

Více

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Využití měření intenzity zvuku pro stanovení akustického výkonu klapek? Výhody: 1) přímé stanovení akustického výkonu zvláště při

Více

Obr.1 Vznik a šíření vibrací a hluku strojních zařízení [1]

Obr.1 Vznik a šíření vibrací a hluku strojních zařízení [1] Snižování vibrací a hluku V moderní společnosti se hluk stal důležitým měřítkem spolehlivosti a kvality. Každý z nás si automaticky vybírá byt nebo rodinný dům v klidném a příjemném prostředí. Tichá myčka

Více

Pružné ukládání, hluková izolace obráběcích strojů

Pružné ukládání, hluková izolace obráběcích strojů TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz Pružné ukládání, hluková izolace obráběcích

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky ) Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.18 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 8.12.2013 Předmět, ročník Fyzika, 2. ročník Tematický celek Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Téma Zvuk a

Více

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v

Více

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0 Kmity základní popis kmitání je periodický pohyb, při kterém těleso pravidelně prochází rovnovážnou polohou mechanický oscilátor zařízení vykonávající kmity Základní veličiny Perioda T [s], frekvence f=1/t

Více

Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky

Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky XXVI. ASR '00 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 6-7, 00 Paper Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky KOČÍ, Petr Ing., Katedra ATŘ-, VŠB-TU Ostrava, 7. listopadu, Ostrava

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY nezávislá společnost Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz interní číslo zakázky: standard: revize: 1.1 zpracoval: spolupracoval:

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

difúzní zvukové pole Q r

difúzní zvukové pole Q r Prostorová akustika Prostorová akustika se zabývá studiem akustických jevů uvnitřčástečně nebo zcela uzavřených prostorů. Cílem není ochrana proti hluku, ale zajištění dobré slyšitelnosti a srozumitelnosti

Více

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní

Více

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 TERMÍNY A DEFINICE MÍSTO PŘÍJMU Místo ve kterém je hluk posuzován ČASOVÝ INTERVAL MĚŘENÍ Časový interval

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Protokol o zkoušce č. 311/12

Protokol o zkoušce č. 311/12 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro

Více

Řešení prostorové akustiky v ZUŠ

Řešení prostorové akustiky v ZUŠ Řešení prostorové akustiky v ZUŠ 4. seminář k projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR Ing. Tomáš Hrádek +420 731 463 403 hradek@aveton.cz Základní dělení oborů akustiky Stavební akustika Zvukové oddělení

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Úvod do akustiky AVETON s.r.o, Ing. Tomáš Hrádek / Ing. Josef Žikovský Obsah 1. Akustika obecný úvod 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum 1 Úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jan Kotek stud.sk.: 17 dne: 2.3.2012 Odevzdal dne:... možný počet bodů

Více

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie ZVUKOVÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou Pružnost Působení

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

poli nad odrazivou plochou podle ČSN ISO 3746

poli nad odrazivou plochou podle ČSN ISO 3746 Stanovení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku Provozní metoda ve volném poli nad odrazivou plochou podle ČSN ISO 3746 Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

Měření hlukových map

Měření hlukových map Úloha č. 1 Měření hlukových map Úkoly měření: 1. Pomocí hlukoměru SL400 měřte rozložení hladin akustického tlaku v blízkosti zdroje hluku. 2. Pomocí hlukoměru SL400 měřte rozložení hladin akustického tlaku

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí,

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH   Elias Tomeh / Snímek 1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Frekvenční spektrum Dělení frekvenčního pásma (počet čar) Průměrování Časovou váhovou funkci Elias Tomeh / Snímek 2 Vzorkovací

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI DO 8 618 kg ŽÁDOST O TYPOVÉ OSVĚDČENÍ PODANÁ 17. 11. 1988 NEBO POZDĚJI Poznámka: Viz Část II, Hlava

Více

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 Základní pojmy ZVUK Mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence

Více

Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ

Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ Objednatel Akustického.posouzení : Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby společnost

Více

STAVEBNÍ AKUSTIKA. Vypracoval: Pavel Pech Patrik Bárta. Vedoucí práce: Mgr. Milada Jedličková Spolupracovali: Ing. Karel Kříž

STAVEBNÍ AKUSTIKA. Vypracoval: Pavel Pech Patrik Bárta. Vedoucí práce: Mgr. Milada Jedličková Spolupracovali: Ing. Karel Kříž STAVEBNÍ AKUSTIKA Vypracoval: Pavel Pech Patrik Bárta Vedoucí práce: Mgr. Milada Jedličková Spolupracovali: Ing. Karel Kříž Rozložení ročníkové práce 1. Teoretická část Základy akustiky Rozdělení akustiky

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Elektrotechnická měření a diagnostika

Elektrotechnická měření a diagnostika Chyby měření analogovými přístroji Absolutní a relativní chyba Třída přesnosti Ověřování MP Ověřování MP Ověřování MP Ověřování MP Ověřování MP Chyby digitálních měřících přístrojů příklad

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění Mechanické kmitání a vlnění Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění Kmitání mechanického oscilátoru Kmitavý pohyb Mechanický oscilátor = zařízení, které kmitá bez vnějšího působení

Více

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů 3 Měření hlukových emisí elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s hlukem jako vedlejším produktem průmyslové činnosti, zásadami pro jeho objektivní měření pomocí moderních

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa

Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa Zakázka číslo: 2014-002594-RPa Prostorová akustika UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc Zpracováno v období: březen 2014 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Příručka vznikla v rámci aktivit informační kampaně Evropský týden BOZP 2005 a na základě využití materiálů Brüel & Kjaer Spectris Praha spol. s r.o.

Příručka vznikla v rámci aktivit informační kampaně Evropský týden BOZP 2005 a na základě využití materiálů Brüel & Kjaer Spectris Praha spol. s r.o. Příručka vznikla v rámci aktivit informační kampaně Evropský týden BOZP 2005 a na základě využití materiálů Brüel & Kjaer Spectris Praha spol. s r.o., České hudební společnosti, SONING Praha Centrum akustických

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK Typy konstrukcí jednoduchá vrstvená dvojitá kombinovaná složená Víceprvkové konstrukce Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí o více než dvou prvcích zpravidla není vyšší než

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 září Období Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 Vyučovací předmět: Fyzika Třída: VIII. Vyučující: Jitka Wachtlová, Clive Allen Časová dotace: 1 hodina týdně v českém jazyce + 1 hodina týdně v anglickém

Více

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Úkoly měření: 1. Seznámení s měřením na přenosném dataloggeru LabQuest 2 základní specifikace přístroje, způsob zapojení přístroje, záznam dat a práce se senzory, vyhodnocování

Více

Vyhodnocení měření akustických parametrů ve vybraných mateřských školách

Vyhodnocení měření akustických parametrů ve vybraných mateřských školách Název: Vyhodnocení měření akustických parametrů ve vybraných mateřských školách Zakázkové číslo: 16-06-09 Profese: prostorová akustika Dokument: protokol z měření Datum: říjen 2016 Revize: 00 Zpracoval:

Více

Zvuk a akustika. Helena Uhrová

Zvuk a akustika. Helena Uhrová Zvuk a akustika Helena Uhrová Zvuk Mechanické vlnění částic hmotného prostředí - zdroj rozruchu - prostředí ve kterém se rozruch šíří - vazba nebo mechanismus, kterým se přenos uskutečňuje Přenos energie

Více

Prostorová akustika obytných místností

Prostorová akustika obytných místností Prostorová akustika obytných místností VŠEOBECNÝ ROZBOR Ing. Tomáš Hrádek hradek@aveton.cz Ing. Josef Žikovský josef.zikovsky@aveton.cz S postupem času se zcela zásadním způsobem proměnilo pojetí interiéru

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

ZAŘÍZENÍ PRO SNÍŽENÍ HLUKU Z POZEMNÍ DOPRAVY ZVLÁŠTNÍ ZAMĚŘENÍ NA AKUSTICKÉ CLONY. Karel Mašata

ZAŘÍZENÍ PRO SNÍŽENÍ HLUKU Z POZEMNÍ DOPRAVY ZVLÁŠTNÍ ZAMĚŘENÍ NA AKUSTICKÉ CLONY. Karel Mašata ZAŘÍZENÍ PRO SNÍŽENÍ HLUKU Z POZEMNÍ DOPRAVY ZVLÁŠTNÍ ZAMĚŘENÍ NA AKUSTICKÉ CLONY Karel Mašata Stručný obsah diplomové práce Úvod Důsledky působení hluku Měření zvuku Přehled zařízení pro snížení hluku

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické

Více

Protokol o zkoušce č. 160/14

Protokol o zkoušce č. 160/14 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín Zkušební laboratoř č. 1007.1 akreditovaná ČIA

Více

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku Atestováno dle ČSN EN ISO 11691 Žaluzie s útlumem hluku AVL Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku ÚVOD POUŽITÍ Žaluzie s útlumem hluku se primárně používají ve ventilačních otvorech určených

Více

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze Sluchové stimulátory České vysoké učení technické v Praze Zvuk jedna z forem energie (k šíření potřebuje médium) vzduchem se šíří jako pravidelné tlakové změny = vlny vlnová délka amplituda frekvence Sluch

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas! MECHANICKÉ VLNĚNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í uveďte rozdíly mezi mechanickým a elektromagnetickým vlněním zdroj mechanického vlnění musí. a to musí být přenášeno vhodným prostředím,

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D18_Z_OPAK_E_Elektromagneticke_kmitani_a_ vlneni_t Člověk a příroda Fyzika Elektromagnetické

Více

Hluk je nechtěný zvuk. Hluk je zápach pro uši. Ambrose Bierce

Hluk je nechtěný zvuk. Hluk je zápach pro uši. Ambrose Bierce Hluk je nechtěný zvuk Hluk je zápach pro uši. Ambrose Bierce 2 Zvuk = mechanické vlnění λ vlnová délka, v rychlost postupného vlnění, (v = 340 m/s) v λ = vt = T perioda f f frekvence kmitání. Vlnová délka

Více

Přístavba ZŠ Nučice JP/02. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - květen Zakázka číslo:

Přístavba ZŠ Nučice JP/02. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - květen Zakázka číslo: Zakázka číslo: 2015-003966-JP/02 Akustická studie Přístavba ZŠ Nučice Zpracováno v období: březen - květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D19_Z_OPAK_KV_Mechanicke_kmitani_T Člověk a příroda Fyzika Mechanické kmitání Opakování

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

VacL. Akustická studie. Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda. Květen Zakázka číslo:

VacL. Akustická studie. Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda. Květen Zakázka číslo: Zakázka číslo: 2016-008381-VacL Akustická studie Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda Květen 2016 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti AKUSTIKA Tón a jeho vlastnosti Zvuky dělíme na dvě základní skupiny: 1. Tóny vznikají pravidelným chvěním zdroje zvuku, průběh závislosti výchylky na čase je periodický, jsou to např. zvuky hudebních nástrojů,

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

Záznam a reprodukce zvuku

Záznam a reprodukce zvuku Záznam a reprodukce zvuku 1 Jiří Sehnal Zpracoval: Ing. Záznam a reprodukce zvuku 1. Akustika a základní pojmy z akustiky 2. Elektroakustické měniče - mikrofony - reproduktory 3. Záznam zvuku - mechanický

Více

ování hluku a vibrací ení

ování hluku a vibrací ení Snižov ování hluku a vibrací Cvičen ení příklady Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze Ústav techniky prostřed edí Příklady jsou doplněny ny teoretickými výpočtovými vztahy a pro kontrolu

Více

Protokol o zkoušce č. 173/12

Protokol o zkoušce č. 173/12 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI část 5, díl 3, kapitola 5.2, str. 1 5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI Metody hodnocení hlukové expozice, jejích účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. OTVOROVÉ VÝPLNĚ II. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Výpočet doby dozvuku. Stavba: Dostavba ZŠ Polesná. Ing. Petr Brutar, K Biřičce 1646, Hradec Králové IČO :

Výpočet doby dozvuku. Stavba: Dostavba ZŠ Polesná. Ing. Petr Brutar, K Biřičce 1646, Hradec Králové IČO : Ing. Petr Brutar, K Biřičce 1646, 500 08 Hradec Králové IČO : 48646903 Technika prostředí staveb - TEPS Tel.: 495268173 Stavba: Dostavba ZŠ Polesná Výpočet doby dozvuku Zpracoval: Ing. Petr Brutar Osvědčení

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory. Datum (období) vytvoření:

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1).

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1). 5. Hluková kritéria Při hodnocení účinků hluku na člověka je třeba přihlížet na objektivní fyziologické reakce, produktivitu práce a subjektivní slovní reakce na podněty. Při měření účinků hluku na lidi

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Technické listy. ROMAn s.r.o. ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PANELY RS 40 RS 80 RS40G10 RS80G20 RS80G20/20 RS80/2 OBOUSTRANNÝ

Technické listy. ROMAn s.r.o. ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PANELY RS 40 RS 80 RS40G10 RS80G20 RS80G20/20 RS80/2 OBOUSTRANNÝ Technické listy ROMAn s.r.o. ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PANELY RS 40 RS 80 RS40G10 RS80G20 RS80G20/20 RS80/2 OBOUSTRANNÝ Aktualizováno 12/2014 Výrobce a distributor: ROMAn s.r.o. Domkovská 2374/17 193 00 Praha 9

Více