Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/ Praha 2 Zákaznická podpora Tel.: Obchodní oddělení Všechna práva vyhrazena. Ţádná část této publikace nesmí být reprodukována ţádným prostředkem, ani distribuována jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného povolení společnosti ŠKOLA ONLINE a.s. Společnost ŠKOLA ONLINE a.s. si vyhrazuje právo změny programových produktů popsaných v této publikaci bez předchozího upozornění. V dokumentu pouţité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Revize příručky:

3 1 Úvod Ovládání Prostředí Spuštění a přihlášení do aplikace Ověření přes Windows Live ID Odhlášení z aplikace Práce s číselníky Zobrazení dat Řazení dat Filtr Export dat do aplikace Microsoft Office Excel Kalendář Co je kalendář? Změna týdne v kalendáři Volání dalších formulářů z kalendáře Akce zobrazující se v kalendáři Rozvrhová akce Výukový zdroj Poznámka k hodině Zkušební termín Hodnocení Index Přehled studenta Termíny zkoušek Zápis výsledků zkoušek Zápočty/zkoušky v předmětu Seznam vyučujících Informace o předmětech Zápis předmětů Závěrečné zkoušky Okruhy diplomových a bakalářských prací Evidence diplomových a bakalářských prací Termíny závěrečných zkoušek

4 4.2.4 Státní závěrečné zkoušky Části závěrečných zkoušek Hodnocení závěrečných zkoušek Rozvrh Tvorba rozvrhu Předměty Dělení studijních skupin Rozvrhové akce Výpis rozvrhu Rozvrh učitele Rozvrh učebny Administrace evidence osob Školní matrika Učitelé Ostatní uţivatelé Osobní karta zaměstnance Číselníky Katedry Studijní programy Studijní obory Studijní skupiny Budovy Místnosti Druhy hodnocení Stupnice hodnocení Období roku Vyučovací hodiny Stavy osoby Předměty Volné poloţky Studijní plány Studijní plány Vizualizace studijního plánu

5 6.4 Export dat Export dat pro SIMS Export dat pro ÚIV Export dat pro VZP Nastavení Vlastnosti organizace Kalendář organizace Parametry aplikace Změna hesla Změna období Přístupy Role osoby Správa uţivatelských rolí Výchozí role osoby Ostatní Zprávy Odeslat zprávu Přijaté zprávy Odeslané zprávy Neodeslané zprávy Knihovna Evidence knih Rezervace knih Přehled výpůjček Druhy knihovny Výpůjčka/vrácení Dokumenty Tiskové sestavy Generování dat Mapa datových skupin XML dokumenty Vzory dokumentů Generování dat Publikační činnost

6 7.5.1 Evidence publikační činnosti Vyhledávání Inventář Inventář Kategorie v inventáři Číselník sbírek Druhy majetku Statistiky a přehledy Statistiky přístupů Přehled přihlášení do aplikace Uţivatelský účet Nastavení vlastního hesla Přehled přihlášení do aplikace Přijímací zkoušky Nastavení přijímacích zkoušek Elektronické přihlášky Evidence uchazečů Evidence zkušebních komisí Automatické přijetí Zápis výsledků přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení Zařazení studentů do skupin Registrace sluţeb Správa uţivatelů

7 1 Úvod Škola OnLine je interaktivní školský informační systém, který umoţňuje 24 hodin denně zpracovávat prostřednictvím sítě Internet potřebné školní agendy a data. Akademie je hostovaná aplikace určená vysokým školám k vedení školní matriky a elektronické agendy spojené s provozem školy. Umoţňuje 24 hodin jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k potřebným informacím na základě určeného přístupu jednotlivým uţivatelům. Důleţité je, ţe škola nemusí nic instalovat, stačí pouze internetové připojení. Celá příručka je rozdělena do několika kapitol podle modulů, ze kterých se aplikace skládá. Jedná se o modul Hodnocení, Výuka, Rozvrh, Administrace, Ostatní a Kaţdý z modulů má své specifické menu, na které se dostaneme po kliknutí na příslušný název modulu. Menu s názvy modulů se zobrazí v horní části obrazovky po přihlášení do aplikace. V následujících kapitolách budou podrobněji popsány jednotlivé moduly a konkrétní formuláře aplikace. Nejdůleţitější funkce Akademie: školní matrika studijní výsledky osobní kalendáře uţivatelů studijní plány přijímací řízení

8 rozvrhové akce zápis předmětů evidence závěrečných zkoušek evidence bakalářských a diplomových prací komunikace se studenty školní knihovna evidence inventáře, plateb export dat pro SIMS e-learningová výuka Co přináší systém učitelům? moţnost průběţné kontroly práce učitele evidence zápočtů a zkoušek evidence bakalářských a diplomových prací tvorba výukových zdrojů komunikace se studenty generování dokumentů 2 Ovládání Cílem této kapitoly je sdělit uţivateli, jak se aplikace spouští a ukončuje, objasnit základní ovládání aplikace a způsob ovládání některých specifických komponent. 2.1Prostředí Jedná se o webovou aplikaci určenou pro běh v prostředí webového prohlíţeče. K jejímu spuštění je tedy nutné mít nainstalovaný některý z dnes běţně dostupných webových prohlíţečů, jakým je např. MS Internet Explorer (doporučujeme verzi 5.5 nebo vyšší), Mozilla Firefox nebo Netscape Spuštění a přihlášení do aplikace Pod pojmem klasické přihlášení se rozumí přihlášení za pouţití standardních přihlašovacích údajů nastavených administrátorem aplikace Akademie. Přihlašovací údaje do aplikace Akademie zakládá studentům administrátor aplikace, nejčastěji tedy studijní oddělení. Je zvykem vytvářet jim stejné účty jako ové schránky studentů, které zaručí jednoznačnost studenta. Aplikaci lze spustit zapsáním příslušné URL adresy do webového prohlíţeče. Poté se zobrazí přihlašovací stránka aplikace. Zde dochází k ověření uţivatele, který se do aplikace přihlašuje. Uţivatel musí zadat své uţivatelské jméno (přidělené od administrátora) a heslo:

9 U uţivatelského jména se nerozlišují velká a malá písmena (uţivatelské jméno "novak" znamená totéţ jako "Novak" nebo "NOVAK"), avšak u hesla přihlašovaného uţivatele je brán zřetel na malá/velká písmena a na aktuálně nastavený typ klávesnice (čeština, angličtina apod.). V případě neplatného přihlášení si tedy nejdříve zkontrolujeme, zdali nemáme zapnutý reţim velkých písmen (Caps Lock) a aktuálně nastavený jazyk klávesnice (CS, EN) Problémy s přihlašováním do aplikace Akademie Pokud má uţivatel s rolí "učitel" problémy s přihlášením do aplikace Akademie (nefunguje heslo, zapomenutí přihlašovacích údajů, uzamknutí uţivatelského účtu apod.), doporučujeme, aby se obracel na administrátora aplikace na škole. Administrátor mu sdělí jeho uţivatelské jméno a změní dosavadní heslo. V případě, ţe má uţivatel s rolí "administrátor" problémy s přihlášením do aplikace Akademie (nefunguje heslo, zapomenutí přihlašovacích údajů, uzamknutí uţivatelského účtu apod.), a na škole působí ještě jiný administrátor, je vhodné, aby jej kontaktoval. Sdělí mu uţivatelské jméno a změní dosavadní heslo. Jestliţe je na škole pouze 1 administrátor, kontaktujte zákaznickou podporu na telefonním čísle kaţdý všední den od 8.00 do nebo kdykoliv na ové adrese Uţivatelé s rolí "student" se s problémy ohledně přihlašovacích údajů obracejí primárně na administrátora aplikace, tj. nejčastěji na studijní oddělení Ověření přes Windows Live ID Windows Live ID je kombinace ové adresy a hesla, se kterou se můţeme přihlásit ke sluţbám Windows Live. Slouţí také pro přihlášení do dalších sluţeb a k informačním zdrojům společnosti Microsoft, jakými jsou různé

10 portály určené pro partnery, zákazníky a akce společnosti Microsoft. S Windows Live ID se také můţeme setkat na dalších stránkách, které vyuţívají tento způsob ověřování svých uţivatelů. Pokud si chceme zaregistrovat Windows Live ID, přihlásíme se na tuto stránku a vytvoříme si vlastní účet Windows Live ID. Pokud jiţ máme vytvořen vlastní účet v aplikaci Škola OnLine, můţeme jej propojit se svým účtem Windows Live ID. Pro přihlášení přes Windows Live ID stiskneme tlačítko Přihlášení. Poté budeme přesměrováni na přihlašovací stránku Windows Live ID. Vyplníme poloţky Windows Live ID a Heslo, které jsme zadali při zřizování účtu Windows Live ID, a potvrdíme tlačítkem Přihlásit

11 Po úspěšném přihlášení budeme opět přesměrováni na úvodní přihlašovací stránku Školy OnLine. Zobrazí se hláška informující o úspěšném ověření uţivatele přes Windows Live ID. Pokud tímto způsobem přistupujeme k aplikaci Škola OnLine poprvé, je nezbytné vzájemně provázat účet Windows Live ID s účtem pro přístup do aplikace Akademie, tj. vyplníme vlastní přihlašovací údaje do aplikace Škola OnLine a stiskneme tlačítko Přihlášení. Po přihlášení do aplikace se zobrazí hláška potvrzující úspěšnou asociaci účtů. Od této chvíle můţeme přistupovat do aplikace Akademie přes svůj účet Windows Live ID, tj. při opětovném přihlášení do aplikace Akademie přes Windows Live ID budeme po stisku tlačítka Přihlášení přesměrováni na přihlašovací stránku Windows Live ID a po vyplnění přihlašovacích údajů (heslo Windows Live ID!) se dostaneme do aplikace Akademie

12 Pokud chceme zrušit asociaci účtů Windows Live ID a Školy OnLine, můţeme tak učinit v aplikaci Akademie v části Nastavení vlastního hesla - tlačítko Zrušit vazbu na Live ID Odhlášení z aplikace Aplikaci Akademie lze kdykoliv ukončit kliknutím na tlačítko Odhlášení, které je umístěno v horní části stránky nebo v dolním rohu stránky. Po úspěšném odhlášení se opět zobrazí přihlašovací dialog

13 V uţivatelských parametrech aplikace (Administrace - Nastavení - Parametry aplikace / uţivatelské parametry) je moţné nastavit časový parametr, při jehoţ dosaţení bude uţivatel informován, kolik času zbývá do automatického odhlášení. 2.2Práce s číselníky V této podkapitole se seznámíme s nejběţnější podobou formuláře v aplikaci, tj. s číselníkem. Tyto formuláře vyuţívají zejména administrátoři aplikace, ale setkat se s nimi mohou i ostatní uţivatelé Zobrazení dat Výchozím zobrazením většiny stránek je zobrazení v podobě přehledného číselníku, proto většina formulářů v aplikaci vypadá následovně: Na tomto obrázku je jako příklad uveden výpis všech předmětů. V horní části formuláře se zobrazují poţadovaná data o předmětech v podobě tabulky. S touto tabulkou lze provádět několik operací, tím můţeme získat poţadované výpisy, viz následující text Řazení dat Častou operací, kterou potřebujeme se zobrazenými daty provést, je seřazení výpisu podle nějakého kritéria (sloupce tabulky). Seřazení výpisu podle vybraného sloupce provedeme jednoduchým kliknutím myši na název příslušného sloupce. Po kliknutí na sloupec získáme výpis předmětů seřazených vzestupně podle abecedy:

14 Chceme-li ten samý výpis seřadit pro změnu sestupně, pak klikněte na název daného sloupečku ještě jednou, dostanete tak následující výpis: Tímto způsobem můţete provést seřazení kteréhokoliv výpisu podle všech zobrazených sloupců Filtr Tato kapitola nás seznámí s tím, jak pracovat s filtry. Filtry slouţí k omezování zobrazovaných dat, nacházejí se na více formulářích v aplikaci Akademie, např. Školní matrika, Učitelé, Ostatní uţivatelé, Export dat pro ÚIV. Jejich funkčnost si popíšeme například na formuláři Školní matrika:

15 Dle potřeby vybereme ve filtru danou poloţku, u které rozhrneme rolovací seznam, vybereme vhodnou variantu a do pole vpravo vypíšeme dané slovo. Můţeme kombinovat více filtrů najednou. Příklad: Potřebujeme vyfiltrovat všechny studenty, kteří navštěvují třídu 5. A a jejichţ příjmení začíná na "No". Řešení: Ve filtru u "příjmení" vybereme "Začíná na" a napíšeme "No", ve filtru "Třída" zvolíme "Rovná se" a napíšeme "5. A". Poté stiskneme tlačítko Zobrazit a objeví se seznam všech studentů podle námi zadaných kritérií. U některých vybraných poloţek ve filtru se automaticky přednastavují dané hodnoty ve výběrovém seznamu, např. ve filtru na formuláři Učitelé:

16 U poloţky Stav je jasně daný výčet hodnot, proto se při výběru "Rovná se" automaticky zobrazí výčet hodnot. Na formulářích, kde můţe uţivatel omezovat zobrazovaná data, se nachází na filtru tlačítko Spravovat filtry. Na formuláři Export dat pro ÚIV si ukáţeme, jaký formulář se zobrazí, pokud na toto tlačítko klikneme: Objeví se tabulka se všemi filtry, které jsme si jiţ v minulosti definovali. Tabulka obsahuje Název filtru, dále jeho Popis a Pořadí zobrazení. Pokud chceme zaloţit nový filtr, klikneme na tlačítko Nový záznam. V případě, ţe se chceme vrátit na původní filtr, klikneme na tlačítko Zavřít a zobrazit filtr. Na detail daného filtru se dostaneme stiskem ikony :

17

18 Do pole Název vţdy uvádíme pojmenování filtru, do Popisu můţeme uvést charakteristiku daného filtru, jeho upřesnění. Zaškrtnutím příznaku Výchozí filtr umoţníme, aby byl tento filtr pouţit jako výchozí při filtrování. V případě, ţe chceme uvést pořadí zobrazení, vyplníme pole Pořadí zobrazení. Druhá část formuláře obsahuje tabulku, ve které nastavujeme poloţky filtru. Příznak Pouţít zaškrtneme u takových poloţek, dle kterých budeme filtrovat data. Pole Poloţka obsahuje název poloţky daný definicí filtru. Dvojím kliknutím v poli Podmínka se zobrazí moţnost definovat podmínku. Dále zadáváme Hodnotu od a Hodnotu do, do kterých dvojím klikem vepíšeme textovou/numerickou/datumovou hodnotu. Posledním pole je Pořadí zobrazení. Filtr uloţíme tlačítkem Uloţit. Kdyţ se vrátíme na původní podobu filtru, zobrazí se uţ i s filtry, které jsme vytvořili:

19 Pokud některý z filtru vybereme, zobrazí se formulář následujícím způsobem:

20 Objeví se pouze námi vybraný filtr s filtry, které jsme definovali při zakládání tohoto filtru Export dat do aplikace Microsoft Office Excel Vybrané formuláře v aplikaci Akademie umoţňují vyexportovat aktuálně zobrazená data do souboru ve formátu XLS pro aplikace Microsoft Excel. Nejprve si nastavíme poloţky, které chceme exportovat do Microsoft Excelu. K tomu slouţí ikonka Nastavení exportu do Excelu, která se nachází v pravém dolním rohu: Vybrané formuláře v aplikaci Akademie umoţňují vyexportovat aktuálně zobrazená data do souboru ve formátu XLS pro aplikace Microsoft Excel. Nejprve si nastavíme poloţky, které chceme exportovat do Microsoft Excelu. K tomu slouţí ikonka Nastavení exportu do Excelu, která se nachází v pravém dolním rohu:

21 Pokud klikneme na ikonu, zobrazí se její detail: Zde můţeme zaškrtat poloţky, které chceme, aby obsahoval výsledný soubor ve formátu aplikace Microsoft Excel. Exportovat je moţné buď všechny záznamy (zvolením poloţky "Vše"), nebo pouze ty z aktuálně zobrazené stránky tabulky (pole "Stránka"). Pole "Bez formátování" znamená, ţe se vyexportuje čistý nevycentrovaný text. Volbou "Nechat formátování" docílíme vyexportovaní textu se zachovanými fonty, orámováním apod. Provedené změny potvrdíme stiskem tlačítka Nastavit. Po kliknutí na tuto ikonu dojde k vytvoření patřičného datového výstupu, který se dle lokálního nastavení počítače můţe otevřít přímo v aplikaci Microsoft Excel

22 3 Kalendář 3.1Co je kalendář? Kalendář je první stránka aplikace, která se uţivateli po přihlášení zobrazí. Je koncipována tak, aby na ní přihlášený uţivatel viděl co nejvíce informací týkajících se výuky a zároveň se mohl z této stránky dostat na nejčastěji prováděné operace s aplikací, jako je u učitelů např. zobrazit informace o předmětu, seznam studentů a jejich zápočtů/zkoušek, poznámka k hodině a přiloţit výukový zdroj. Učitelé zde mají zobrazeny všechny informace, které potřebují k orientaci ve výuce, tj. co (předmět), koho (studijní skupina) a kde (učebny) učí. Typická stránka kalendáře vypadá následovně: Kalendář standardně zobrazuje celý aktuální pracovní týden. Počet hodin v kalendáři (standardně 0-13) je dán nastavením aplikace pro konkrétní školu. V pravé části záhlaví kalendáře vidí přihlášený uţivatel svou roli v systému, své jméno a aktuální akademický rok (jako na všech ostatních formulářích v aplikaci). V kalendáři je zobrazeno velké mnoţství informací, avšak velikost stránky je limitována, proto jsou informace v kalendáři vypisovány ve zjednodušené podobě a detailní informace se zobrazují pomocí tzv. tooltipu. Chce-li tedy daný uţivatel vidět podrobnější informace, např. o hodině v kalendáři, stačí najet myší na příslušnou vyučovací hodinu a zobrazí se detail hodiny:

23 Pokud je v kalendáři zobrazena ikonka, znamená, ţe byl do něj vloţen výukový zdroj: Kalendář lze kdykoli zobrazit kliknutím na ikonku kalendáře formuláře. v hlavičce stránky z jakéhokoliv jiného

24 3.2Změna týdne v kalendáři Kalendář nezobrazuje pouze aktuální rozvrh, ale lze se kdykoliv podívat i na rozvrh v minulosti nebo budoucnosti. K tomuto účelu je na levé straně stránky aplikace (v oblasti, kde se nachází jednotlivá menu) malý kalendář s daty: Touto komponentou lze nastavit zobrazovaný týden v kalendáři s rozvrhem. Jednoduchým kliknutím na den v měsíci se kalendář překreslí podle vybraného data s automatickým výběrem celého týdne. Chce-li si uţivatel zobrazit rozvrh v jiném měsíci, pouţije k tomu šipky "<" a ">" zobrazené u měsíce a roku na této komponentě. Klikáním na šipky se uţivateli mění měsíce (v tuto chvíli se kalendář s rozvrhem nepřekresluje). Po výběru měsíce zvolí uţivatel zobrazovaný týden kliknutím na konkrétní den v daném měsíci: Tato komponenta také obsahuje moţnost zobrazit si kalendář s rozvrhem na celý měsíc. Zaškrtneme poloţku "měsíc":

25 3.3Volání dalších formulářů z kalendáře Pro zjednodušení práce s celou aplikací obsahuje kalendář také moţnost volání jednotlivých funkcí aplikace spojených s hodinou v rozvrhu. Pro hodiny v kalendáři lze vyvolat toto popupmenu: Pomocí tohoto popupmenu můţe uţivatel volat funkce, jako je zobrazení informací o předmětu, seznam studentů a jejich zápočtů/zkoušek, poznámka k hodině a přiloţit výukový zdroj. Poznámka k hodině Hodina s vloţenou poznámkou se v rozvrhu zobrazí následovně:

26 Vloţenou poznámku je moţné později upravit či zrušit kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu "P". 3.4Akce zobrazující se v kalendáři V kalendáři daného uţivatele se mohou zobrazovat tyto akce (události): Rozvrhová akce Rozvrhová akce se v kalendáři zobrazuje oranţovou barvou. Pro zaloţení rozvrhové akce je nutné v menu Rozvrh - Tvorba rozvrhu zaloţit předměty na formuláři Předměty, k nim přiřazené vyučující a vytvořené rozvrhové akce. Poté je zapotřebí na formuláři Rozvrh - pravidelná výuka zařadit vyučovací hodiny na dané pozice v rozvrhu a zaktualizovat kalendář Výukový zdroj Výukové zdroje slouţí pro podporu výuky studentů na škole. Díky tomuto modulu má uţivatel systému, vyučující nějaký předmět, moţnost přiřazovat předmětům nebo konkrétním rozvrhovým akcím různé soubory, odkazy, e- kurzy nebo testy pro rozšíření a zpestření výuky. Informace o vytváření a přiřazování výukových zdrojů nalezneme v menu Výuka - Výukové zdroje a dále formuláře Správa výukových zdrojů, Přidělení výukového zdroje a Převod materiálů mezi obdobími

27 3.4.3 Poznámka k hodině Pokud chceme vloţit poznámku ke konkrétní rozvrhové akci, klikneme na ni pravým tlačítkem myši a následně zvolíme moţnost Poznámka k hodině. Poté vyplníme daný formulář. Dozor učitelů definujeme pomocí menu Rozvrh - Dozory učitelů - Dozory učitelů. V případě, ţe suplujeme za jiného učitele dozor, zobrazí se v našem rozvrhu jako na obrázku výše Zkušební termín Pokud učitel zadá zkušební termín (menu Hodnocení - Index - Termíny zkoušek), projeví se to v kalendáři zelenou barvou. 4 Hodnocení Funkce hodnocení umoţňují několik způsobů hodnocení. Jedná se o moţnost zadávání hodnocení do systému ručně učitelem. Druhou moţností jsou automatická hodnocení převzatá z e -learningových testů. Pokud je u vzdělávací jednotky vloţen e-learningový test a zadán maximální bodový zisk, pak je systém schopen z výsledků kurzu automaticky vytvořit hodnocení, které je uloţeno a zobrazeno v systému. 4.1Index V menu Index má učitel moţnost vypisovat termíny zkoušek a zapisovat jejich výsledky. Administrátor zde uvidí přehled studenta Přehled studenta Tento formulář zpřístupňuje veškeré informace o dosavadním průběhu studia daného studenta (příchod, odchod, apod.), dále studijní výsledky v jednotlivých akademických rocích a závěrečné zkoušky. Z této agendy jsou čerpány údaje o zařazení studentů do studijních skupin, na průběhu studia můţeme také měnit Datum od a Datum do a Ročník. Na formulář se dostaneme přes odkaz Hodnocení - Index - Přehled studenta:

28 Ve filtru vybereme daného studenta a stiskneme tlačítko Zobrazit: Formulář se skládá ze 4 záloţek: Studijní výsledky, Závěrečné zkoušky, Diplomová/bakalářská práce a Průběh studia. Na záloţce Studijní výsledky je k dispozici náhled na všechny zapsané předměty za kaţdý akademický rok a na veškeré získané studijní výsledky příslušného studenta v rámci studia, tj. získané zápočty a absolvované zkoušky. Pomocí tlačítka Přidat záznam o zkoušce/zápočtu můţeme dodatečně přidávat záznam o vykonané zkoušce či zápočtu. Toto tlačítko je přístupné pouze administrátorům aplikace, kteří mohou tyto záznamy přidávat. Všechna pole konkrétního záznamu jsou editovatelná. Dvojím kliknutím v kterémkoliv poli jej můţeme přepsat. Poté je nutné stisknout tlačítko Uloţit. Na této záloţce také můţeme kontrolovat, jaký počet kreditů získal student za daný akademický rok a kolik kreditů získal celkem. Upozornění: Pokud neexistuje ţádný záznam o vykonané zkoušce či zápočtu, tlačítko Přidat záznam o zkoušce/zápočtu je rovněţ nedostupné

29 Záloţka Závěrečné zkoušky slouţí pouze pro přehled a evidují se na ní všechny termíny státních závěrečných zkoušek, na které je student přihlášen. Student se můţe přihlásit ke státní závěrečné zkoušce pouze v případě, ţe jsme mu zaškrtnuli příznak Student má splněny všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky. V případě úspěšné obhajoby bakalářské nebo diplomové práce můţeme do polí Číslo diplomu a Datum předání diplomu zapsat potřebné údaje. Záloţka Diplomová/bakalářská práce slouţí pouze pro přehled názvu, obsahu, data zadání, mezního termínu odevzdání a data odevzdání bakalářské a diplomové práce. Údaje se na ni dotahují z formuláře Evidence diplomových a bakalářských prací (odkaz Hodnocení - Závěrečné zkoušky)

30 Na záloţce Průběh studia jsou evidovány veškeré záznamy o průběhu studia daného studenta. Hodnoty v těchto poloţkách se dotahují z menu Administrace - Číselníky - Studijní skupiny (tlačítka "Přidat ţáky/studenty", "Odebrat ţáky/studenty"). Můţeme zde měnit pole Ročník, Datum od a Datum do, dále Způsob ukončení studia. V případě jakýchkoliv změn stiskneme tlačítko "Uloţit změny". V prvním sloupci posledního řádku se nachází ikona můţeme odmazat poslední záznam průběhu studia., pomocí které Dále se na tento formulář dotahují Poznámky k průběhu vzdělávání (zobrazí se zde po jejich zadání přes tlačítko na kartě studenta nebo pomocí ikony (3. ikona zleva ve Školní matrice); tlačítko "Zobrazit" slouţí k otevření přílohy přiloţené k poznámkám) Termíny zkoušek Formulář slouţí k zakládání a zobrazování přehledu zkušebních termínů. Je určen pouze pro učitele, kteří vyučují nějaký předmět na škole. Dostaneme se na něj pomocí menu Hodnocení - Index - Termíny zkoušek:

31 Při příchodu na formulář se zobrazí seznam všech aktuálně vypsaných termínů daného učitele pro všechny jeho předměty. Pole "Období" slouţí k omezení na 1. /2. pololetí pouze aktuálního školního roku. Pod tabulkou s termíny se nacházejí přepínače, které umoţňují zobrazit termíny "aktuální", "prošlé", "zrušené" a "všechny". V případě, ţe chceme omezit termíny zkoušek pouze na daný předmět (např. na zoologii, pokud učitel vyučuje zoologii a botaniku), pouţijeme výběrový seznam s předměty s názvem "Seznam termínů zkoušek pro předmět:", který se nachází nad tabulkou s termíny. Ve výchozím stavu je vţdy přednastavena hodnota "všechny předměty". Ikona slouţí k náhledu na detail daného termínu. Pokud potřebujeme zrušit termín, na kterém nejsou přihlášeni ţádní studenti, označíme jej a stiskneme tlačítko "Zrušit vybraný termín". Termín se smaţe z formuláře. Jestliţe však budeme mazat termín, na kterém jsou jiţ studenti přihlášeni, nedojde ke smazání záznamu, ale pouze k jeho přesunu mezi "zrušené" termíny. Zároveň se zobrazí moţnost odeslat zprávu o zrušení termínu všem studentům přihlášeným na zkoušku. V případě zakládání nového termínu stiskneme tlačítko "Nový termín": Detail formuláře obsahuje tyto poloţky: Období (neměnné pole, které je přednastavené z původní podoby formuláře), Datum a čas konání (nabízí se pouze aktuální období; pokud bychom zvolili datum před začátkem aktuálního období, vypíše se hláška:"datum konání zkušebního termínu nesmí být menší, neţ je začátek období, ve kterém se nacházíte!"), Od a Do, Typ termínu (zda se jedná o zápočet nebo zkoušku), Předmět (pouze ty, které daný učitel vyučuje), Určeno pro (2 rolovací seznamy; v levém se nabízejí všechny studijní skupiny typu "třída", v pravém všechny skupiny patřící do skupiny vybrané v levém rolovacím seznamu), Místnost, Max. počet studentů (jaká je maximální kapacita termínů, tj. nejvyšší počet studentů, který se můţe na zkoušku přihlásit), Přihlásit se lze do (datum a hodina, dokdy se můţe student přihlásit na termín), Odhlásit se lze do (datum a hodina, dokdy se lze z termínu odhlásit) a Poznámka. Pokud jsou jiţ studenti na daný termín

32 přihlášeni, objeví se jejich seznam ve druhé polovině formuláře. Pokud chceme těmto studentům poslat , klikneme na tlačítko Odeslat všem přihlášeným. Nakonec vše uloţíme tlačítkem "Uloţit" Zápis výsledků zkoušek Formulář je určen k zápisu hodnocení studentů na jiţ proběhlých zkušebních termínech a je dostupný pouze učitelům. Dostaneme se na něj pomocí menu Hodnocení - Index - Zápis výsledků zkoušek: V horní části formuláře se nachází "Seznam termínů zkoušek pro předmět". Je zde přednastavena hodnota "všechny předměty", avšak učitel si můţe kdykoli zvolit pouze konkrétní předmět. Tabulka obsahuje tato pole: Datum a začátek termínu, Předmět, Zkoušející, Určeno pro (studijní skupiny, kterým je termín určen), Místo zkoušky (budova), Místnost, Typ termínu (zápočet/zkouška), Kapacita (maximální počet studentů, kteří se mohou na termín přihlásit), Přihlášek (kolik studentů je v danou chvíli přihlášeno) a tlačítko "Hodnotit". Pokud na toto tlačítko klikneme, zobrazí se následující formulář pro zadávání hodnocení: Formulář hodnocení zobrazuje ty studenty, kteří byli zapsáni na daný termín. U kaţdého z nich je uvedeno Příjmení a jméno, Osobní číslo, Skupina (do které student patří), Číslo pokusu (pokolikáté koná student zápočet/zkoušku z daného předmětu) a Hodnocení. Pokud v tomto poli dvakrát klikneme myší, objeví se rolovací seznam s nabídkou. V případě hodnocení zápočtu se objeví "započteno", "nezapočteno" a "omluveno". Pokud hodnotíme zkoušku nebo klasifikovaný zápočet, zobrazí se moţnosti "výborně", "velmi dobře", "dobře", "nevyhověl (a)" a "omluveno". Nakonec vše uloţíme tlačítkem "Uloţit" Zápočty/zkoušky v předmětu Tento formulář slouţí k výslednému zapisování hodnocení studentů. Neeviduje se na něm historie hodnocení studenta z daného předmětu, jednotlivá hodnocení, data, učitelé apod. lze však přepisovat. Není také závislý na termínu zkoušky. Ovlivňuje výsledné hodnocení zkoušky/zápočtu, nikoliv hodnocení konkrétního termínu. Můţeme

33 jej vyuţít např. při udělování zápočtu pouze za účast, není tedy nutné vypisovat termín. Na formulář se dostaneme přes menu Hodnocení - Index - Zápočty/zkoušky v předmětu: Ve filtru Předmět vybereme daný předmět a zaškrtneme dle potřeby příznak zobrazit všechny studenty studující předmět nebo zobrazit pouze studenty z vybraných skupin v předmětu. Stiskneme tlačítko Zobrazit: Objeví se formulář, který obsahuje seznam studentů. U kaţdého z nich jsou pole, která můţe učitel dvojitým klikem editovat. Jsou jimi Datum, kdy byl zápočet udělen, dále Zápočet Udělil/neudělil, Výsledek (udělen/neudělen), Datum, kdy byla zkouška vykonána, Zkouška Udělil/neudělil, Výsledek a počet Pokusů. Pod tabulkou se nacházejí zaškrtávátka, která ovlivňují výpis daného formuláře. Jakékoliv změny ukládáme tlačítkem Uloţit změny Seznam vyučujících Tento formulář mají v aplikaci pouze učitelé a slouţí jim k vypsání všech učitelů na škole a jejich kontaktních údajů. Dostaneme se na něj přes menu Hodnocení - Index - Seznam vyučujících:

34 Zobrazí se seznam všech vyučujících a u nich Katedra, do které spadají, dále jejich Telefon, Školní a Kancelář (číslo). Pokud se chceme podívat na detail záznamu, klikneme na ikonu : Informace o předmětech Tento formulář slouţí k vypsání všech předmětů na škole a jejich informací o nich. Dostaneme se na něj přes menu Hodnocení - Index - Informace o předmětech:

35 Zobrazí se seznam všech předmětů a u nich jejich Zkratka, Název, Katedra, Garant a Pořadí zobrazení. Pokud se chceme podívat na detail záznamu, klikneme na ikonu : Zápis předmětů Tento formulář je určený pro zápis předmětů pro příslušný semestr a je dostupný studentům a administrátorovi. Dostaneme se na něj pomocí menu Hodnocení - Index - Zápis předmětů:

36 Nachází se zde rolovací seznamy pro výběr Akademického roku, Semestru a Studenta, pro kterého se má zápis provádět. V Akademickém roce se nabízejí pouze budoucí akademické roky a semestry vzhledem k aktuálnímu datu. Např. pokud přistoupíme na formulář v říjnu 2008/2009, pak se zobrazí rok 2008/2009, ale nabízet se bude pouze letní semestr, jelikoţ zimní uţ začal. Vstoupíme-li však na formulář v srpnu 2008/2009, nabídne se rok 2009/2010 a oba semestry. Pole Semestr obsahuje všechna období akademického roku a automaticky se nabízí nejbliţší budoucí semestr. Výběrový seznam Student zahrnuje podle abecedy všechny aktivní studenty ve formátu příjmení - jméno - (studijní číslo - pokud je uvedeno) a je povinné toto pole vybrat. Pokud zvolíme semestr, ve kterém ještě nelze provádět zápis předmětů, tj. aktuální datum nespadá do tohoto rozmezí, zobrazí se následující hláška: Pokud máme přidělený studijní plán a proces zápisu je povolen, stiskneme tlačítko "Zápis předmětů na zvolený semestr" a zobrazí se následující podoba formuláře:

37 Na začátku formuláře se nachází několik informativních polí, např. Akademický rok, Semestr, Studijní plán, Studijní obor, Forma studia, Počty kreditů. Za těmito informacemi jsou zobrazeny jednotlivé předměty (povinné/povinně volitelné) a u nich potřebné informace, tj. Hodinové dotace (kolik hodin týdně se předmět vyučuje, hodiny jsou děleny na přednášky a semináře), Způsob zakončení (zkouška/zápočet), Počet kreditů, Garant předmětu (kdo tento předmět vyučuje), Katedra (pod kterou předmět spadá) a Stav zápisu (zda si jiţ student předmět zapsal, tzn., objeví se "zapsáno" a tlačítko "Změnit zápis" pro případ odepsání se z předmětu, nebo nezapsal, tzn. "nezapsáno" a tlačítko "Zapsat" pro případ zapsání si předmětu). Pokud budeme chtít zapsat předmět, který se vyučuje v jiném ročníku nebo semestru, stiskneme tlačítko "Změnit ročník a semestr k zápisu". Z rozbalovacího seznamu vybereme Ročník, ze kterého chceme vybrat předměty, a Semestr. Poté stiskneme tlačítko "Zobrazit předměty" a na formuláři zapíšeme předměty stejným způsobem, jaký je popsán výše u zápisu předmětů. Pokud na původním formuláři klikneme na modrý název předmětu, zobrazí se základní informace o předmětu:

38 Tlačítkem "Zpět" se opět vrátíme na původní formulář. V případě, ţe budeme chtít některý předmět zapsat, klikneme na tlačítko "Zapsat": Zobrazí se základní informace o předmětu a hodinové dotace předmětu, které student musí mít zapsané, dále Plánovaný rozvrh předmětu. Zde jsou evidovány aktuální akce předmětu (přednášky, cvičení, seminář, skupinová konzultace, individuální konzultace). Nalézáme zde také informaci o tom, kdy se daný předmět bude vyučovat, viz Plánovaná výuka předmětu, a můţeme jednoduchým zaškrtnutím příznaku v prvním sloupci tabulky vybrat příslušné přednášky, cvičení, semináře apod. Pokud máme vybrány všechny rozvrhové akce, potvrdíme náš výběr tlačítkem "Provést zápis předmětu s vybranými rozvrhovými akcemi". Pokud předmět, na který zkoušíme zapsat studenta, nemá nadefinován rozvrh, pak se zobrazí formulář v následující podobě:

39 Nebude povoleno zapisovat předmět díky neaktivnosti tlačítka "Provést zápis předmětu s vybranými rozvrhovými akcemi". 4.2Závěrečné zkoušky Tento modul obsahuje formuláře týkající se evidence diplomových a bakalářských prací a jejich okruhů, státních závěrečných zkoušek a jejích hodnocení Okruhy diplomových a bakalářských prací Tento formulář slouţí k zadávání okruhů diplomových a bakalářských prací a dostaneme se na něj přes odkaz Hodnocení - Závěrečné zkoušky - Témata diplomových a bakalářských prací: Zvolíme Období, tj. akademický rok, dále Katedru a Typ (bakalářská/diplomová práce). Poté klikneme na tlačítko Zobrazit: Zobrazí se seznam všech evidovaných témat dle námi zadaného filtru. Pod ním se nacházejí příznaky vypsané/zrušené/všechny, které dle potřeby zaškrtneme. V polích Nastavení zobrazení vypsaných okruhů pro studenty zadáváme datumové a časové rozmezí, ve kterém se studentům budou dané okruhy nabízet. Z rolovacího seznamu Pouze pro skupiny vybíráme pomocí šipky skupiny, pro které mají být dané okruhy určeny. Pro vytvoření nového okruhu klikneme na tlačítko Nový záznam. Pokud chceme daný okruh zrušit, označíme jej nalevo a stiskneme tlačítko Zrušit vybraný okruh. Ikona záznamu: u daného záznamu slouţí k zobrazení daného

40 Detail formuláře obsahuje tato pole: Katedra, Typ (Bakalářská/diplomová práce), Okruh (jeho název), Anotace (poznámka, vysvětlivka), Určeno pro obory (z rolovacího seznamu vybereme pomocí dané šipky obory, kterým je daný okruh určen), Garant a Maximální počet zájemců (nejvyšší počet studentů, kteří se mohou na daný okruh přihlásit). V případě, ţe si někteří studenti tento okruh zvolili, zobrazí se ve druhé části formuláře v tabulce Seznam zájemců o toto téma. Je-li o dané téma více zájemců, můţe učitel rozhodnout, jakému studentovi dané téma přidělí. Učiní tak kliknutím na tlačítko Přidělit práci u vybraného studenta. Poté se zobrazí následující formulář:

41 Na tomto formuláři učitel vyplní všechny nezbytné informace. Později také můţe nahrát posudky k dané práci. Nakonec vše uloţí tlačítkem Uloţit Evidence diplomových a bakalářských prací Tento formulář slouţí k evidenci diplomových a bakalářských prací. K formuláři má přístup vedoucí práce, oponent, garant oboru, vedoucí katedry a administrátor. Dostaneme se na něj přes odkaz: Hodnocení - Závěrečné zkoušky - Evidence diplomových a bakalářských prací:

42 Zobrazí se filtr, dle kterého omezíme data, a stiskneme tlačítko Zobrazit: Objeví se seznam všech studentů, kteří jiţ mají přidělenou diplomovou/bakalářskou práci. Tabulka obsahuje jméno Řešitele (student), Název práce, Typ (bakalářská/diplomová práce), Vedoucího práce, Oponenta práce a Stav zadání (zpracovává se/schváleno vedoucím práce/schváleno garantem oboru bez výhrad/neschváleno garantem oboru, vráceno k dopracování/neschváleno garantem oboru, nutno zpracovat zcela nové zadání).pokud chceme zaloţit novou práci, stiskneme tlačítko Nová práce. Ikona zobrazí detail daného záznamu:

43

44 Kdyţ na detail daného záznamu přistupujeme poprvé, je v něm jiţ předvyplněna Katedra, Typ práce, Okruh, Řešitel a Stav zadání. Učitel pak vyplňuje ostatní pole, kterými jsou Název práce, Název práce anglicky, Obsah práce (co by měla práce zahrnovat), Mezní termín odevzdání zadání, Zadání odevzdáno dne, Zadání práce schváleno dne, Zadání práce schválil a Práce odevzdána dne. V poli Text práce můţeme nahlédnout do textu, který jiţ student napsal. Vybereme Vedoucího práce, jeho Návrh hodnocení, popř. připojíme Soubor s posudkem, Oponenta, jeho Návrh hodnocení, popř. připojíme jeho Soubor s posudkem. Nakonec vše uloţíme tlačítkem Uloţit. Upozornění: pokud jsme parametr aplikace Umoţnit studentovi editovat název a obsah diplomové/bakalářské práce (menu Administrace - Nastavení - Parametry aplikace) nastavili na hodnotu "ANO", budou si moci studenti sami upravovat název a obsah diplomové/bakalářské práce Postup při evidenci bakalářských a diplomových prací Student se přihlásil na okruh bakalářské/diplomové práce. Garant okruhu mu sdělí, jaké téma práce si má zvolit. K zadanému tématu dostane rovnou přiděleného vedoucího práce. Vedoucí práce navrhne studentovi strukturu celé práce, kapitoly v ní, dále jakou literaturu a zdroje má pouţít atd. V okamţiku, kdy se student dohodnul s vedoucím práce na struktuře práce, můţe jej předloţit garantovi oboru ke schválení. Garant oboru má na výběr z těchto moţností (pole Stav zadání): Zpracovává se - garant ještě nedostal ţádnou zpětnou vazbu od studenta, tj. jaké téma si vybral apod. Schváleno vedoucím práce - vedoucí práce je spokojen se zadáním práce, a proto jej schválí Schváleno garantem oboru bez výhrad - garant oboru je spokojen se zadáním práce, a proto jej schválí Neschváleno garantem oboru, vráceno k dopracování - garant oboru zamítnul zadání práce a vrátil ji studentovi k přepracování, dodělání apod. Neschváleno garantem oboru, nutno zpracovat zcela nové zadání - garant oboru odmítnul zadání práce; student musí zpracovat nové zadání práce Pokud je tedy garant oboru spokojený se zadáním práce, můţe student odevzdat práci. Poté mu také bude přiřazen oponent Jednotlivé role osob a jejich funkce při evidenci bakalářských a diplomových prací Výpis seznamu prací je závislý na rolích uţivatele vůči konkrétní práci. Pokud má uţivatel v aplikaci více rolí, vypisují se všechny práce přístupné dané osobě. Např. pokud je uţivatel garantem oboru a zároveň vedoucím práce mimo "svůj" obor, uvidí práce všech studentů studujících obor daného garanta a navíc i práci, kterou vede mimo svůj obor. Upozornění: pouze administrátor má na tomto formuláři přístupná tlačítka Nová práce a Smazat vybrané práce Administrátor Administrátor vidí všechny práce zadané pro daný akademický rok. Oproti ostatním rolím má navíc přístupná tlačítka Nová práce a Smazat vybrané práce Vedoucí práce Vedoucí práce vidí v seznamu všechny práce, u kterých je vypsán jako vedoucí. V případě, ţe garant oboru nastavil stav práce na "Zpracovává se" nebo na "Neschváleno garantem oboru" a ještě nenastal mezní termín pro odevzdání zadání, vyuţije vedoucí práce a student tento čas ke zpracování zadání práce, resp. k přepracování vráceného zadání práce od garanta oboru

45 Vedoucí práce můţe na tomto formuláři editovat tato pole: Název práce, Název práce anglicky, Obsah práce, Základní struktura práce, Literatura a zdroje a Stav zadání. Pokud garant oboru neschválil zadání práce a vrátil jej k přepracování, nabídnou se vedoucímu práce v poli Stav zadání tyto hodnoty: Schváleno vedoucím práce - pouţijeme v případě, ţe student jiţ přepracoval zadání práce, a my mu jej chceme schválit Neschváleno garantem oboru, vráceno k dopracování - pouţijeme v případě, ţe student ještě nepřepracoval zadání práce Pokud garant oboru schválil zadání práce, nabídnou se vedoucímu práce v poli Stav zadání tyto hodnoty: Zpracovává se - zobrazí se v případě, ţe zadání práce nebylo ještě schváleno vedoucím práce Schváleno vedoucím práce - stav, kdy ještě neuplynul mezní termín zadání práce; vedoucí práce akceptuje zadání práce a chce umoţnit postoupení práce k jejímu schválení garantem oboru Vedoucí katedry Vedoucí katedry vidí v seznamu všechny práce, které jsou vypsány některou z kateder, kde je nastavený jako vedoucí. Vedoucí katedry můţe na tomto formuláři editovat tato pole: Název práce, Název práce anglicky, Obsah práce, Základní struktura práce, Literatura a zdroje, Stav zadání a Oponent. Uţivatel s touto rolí můţe nastavovat jako Stav zadání hodnotu Schváleno vedoucím práce Garant oboru Garant oboru vidí v seznamu všechny práce, které mají jako řešitele nastaveného studenta, jeţ má studijní obor, jehoţ je daná osoba garantem. Uţivatel s touto rolí vidí na formuláři všechny poloţky, ale nemůţe ţádnou z nich měnit. Garant oboru má v poli Stav zadání přístupné tyto hodnoty: Schváleno garantem oboru - v případě, ţe garant schválil zadání práce Neschváleno garantem oboru, vráceno k dopracování - garant oboru neschválil zadání práce a vrátil ji studentovi k přepracování Neschváleno garantem oboru, nutno zpracovat nové zadání - garant oboru odmítnul zadání práce; student musí zpracovat nové zadání práce Garant okruhu Termíny závěrečných zkoušek Tento formulář slouţí k definici a evidenci zkušebních termínů závěrečných zkoušek. Dostaneme se na něj přes odkaz Hodnocení - Závěrečné zkoušky - Termíny závěrečných zkoušek:

46 Zobrazí se seznam všech termínů závěrečných zkoušek evidovaných v systému. Pokud chceme zaloţit nový termín, klikneme na tlačítko Nový termín. Detail kaţdého termínu závěrečné zkoušky se zobrazí kliknutím na ikonu : Detail záznamu obsahuje Název termínu závěrečné zkoušky, Datum od a Datum do, tj. odkdy dokdy daný termín trvá, dále pole Přihlásit se lze do a Odhlásit se lze do, tj. odkdy dokdy se mohou studenti z daného termínu závěrečné zkoušky odhlásit. Nakonec vše uloţíme tlačítkem Uloţit. Pokud na úvodním formuláři klikneme vpravo u daného záznamu na tlačítko Seznam přihlášených, zobrazí se následující formulář:

47 Objeví se seznam všech přihlášených studentů na daný termín. Horní část formuláře obsahuje filtr, dle kterého můţeme daný výpis omezit. Jedná se o Studenti přihlášení na termín, Místo výuky a Studijní obor. U přihlášeného studenta se vţdy vypisuje jeho Příjmení a jméno (studijní číslo), Studijní obor, Typ termínu, Typ zkoušky a Části státní závěrečné zkoušky, ze kterých bude student konat zkoušku. Zobrazené studenty můţeme téţ omezovat dle těchto Voleb zobrazení: zobrazit všechny studenty přihlášené na termínu nebo zobrazit pouze studenty konající zkoušku z těchto částí. Při druhé výběru se zaktivní volby pod ní a tlačítko Zobrazit Státní závěrečné zkoušky Tento formulář slouţí k rozdělení závěrečných zkoušek do jednotlivých dnů. Dostaneme se na něj přes odkaz Hodnocení - Závěrečné zkoušky - Státní závěrečné zkoušky: Zobrazí se seznam všech jiţ evidovaných státních závěrečných zkoušek. V horním filtru Seznam konaných závěrečných zkoušek pro termín vybereme termín, ke kterému budeme příslušné zkoušky přiřazovat. Novou státní zkoušku zaloţíme tlačítkem Nový záznam. Detail konkrétní státní závěrečné zkoušky otevřeme pomocí ikony :

48 Na detailu závěrečné zkoušky vyplňujeme tato pole: Datum a čas konání, Místnost, ve které se bude zkouška konat, vybereme Studijní obor, dále určíme Sloţení komise, tj. Předsedu, Místopředsedu, Tajemníka a Členy komise. Nakonec vybereme studenty, kteří budou konat zkoušku, a zařadíme je pomocí příslušné šipky do tabulky s názvem Studenti konající zkoušku. Nakonec vše uloţíme tlačítkem Uloţit. Pokud na úvodním formuláři klikneme vpravo u daného záznamu na tlačítko Zadat výsledky, zobrazí se formulář shodný s formulářem Hodnocení závěrečných zkoušek (Hodnocení - Závěrečné zkoušky):

49 Zde můţeme jednotlivým studentům zadávat výsledné hodnocení. Nahoře ve filtru vybereme Datum zkoušky a daného Studenta. Na základě tohoto výběru se zobrazí tabulka Záznamy o konaných zkouškách, která vţdy obsahuje Datum konání, Název části státní zkoušky, Hodnocení a Zkoušejícího. Podle prospěchu všech částí státní závěrečné zkoušky pak vybereme z rolovacího seznamu Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky, či pouţijeme tlačítko Přednastavit, které zajistí jeho automatické přednastavení. Z dalšího rolovacího seznamu Celkový výsledek studia vybereme, zda student prospěl(a) s vyznamenáním/prospěl(a)/neprospěl(a). Nakonec vše uloţíme tlačítkem Uloţit. Pokud chceme studentovi z některé části státní závěrečné zkoušky změnit hodnocení, klikneme u dané části zkoušky na ikonu :

50 Na tomto formuláři vybereme hodnocení z dané části zkoušky a uloţíme jej tlačítkem Uloţit. Pokud ještě student nebyl z některé části státní závěrečné zkoušky ohodnocen, klikneme na úvodním formuláři na tlačítko Přidat záznam o konané zkoušce. Zobrazí se stejný formulář, jaký představuje předchozí obrázek. Zde vyplníme a vybereme potřebné údaje a uloţíme je tlačítkem Uloţit Části závěrečných zkoušek Tento formulář slouţí především k definici a rozdělení závěrečných zkoušek do jednotlivých částí. Dostaneme se na něj přes odkaz Hodnocení - Závěrečné zkoušky - Části závěrečných zkoušek: Po přístupu na formulář se zobrazí seznam všech vypsaných částí závěrečných zkoušek. Tento seznam můţeme omezovat dle studijního oboru pomocí filtru Pro studijní obor. Jednotlivé části závěrečných zkoušek zaloţíme pomocí tlačítka Nová část. Pokud chceme některou z částí editovat, klikneme na ikonu :

51 Na detailu definované části vyplníme Zkratku a Název části závěrečné zkoušky. U pole Typ máme na výběr z hodnot obhajoba diplomové/bakalářské práce a ústní zkouška ze studijního předmětu. Pokud zvolíme Typ části ústní zkouška ze studijního předmětu, změní se vzhled stránky takto: Ve spodní části formuláře přibyla část Tematické okruhy, která umoţňuje definovat tematické okruhy daného předmětu. Kliknutím na tlačítko Nový okruh evidujeme okruhy dané části zkoušky. Jakékoliv změny ukládáme tlačítkem Uloţit Hodnocení závěrečných zkoušek Tento formulář je určený k zadávání hodnocení závěrečných zkoušek a je dostupný přes odkaz Hodnocení - Závěrečné zkoušky - Hodnocení závěrečných zkoušek:

52 Zde můţeme jednotlivým studentům zadávat výsledné hodnocení. Nahoře ve filtru vybereme Datum zkoušky a daného Studenta. Na základě tohoto výběru se zobrazí tabulka Záznamy o konaných zkouškách, která vţdy obsahuje Datum konání, Název části státní zkoušky, Hodnocení a Zkoušejícího. Podle prospěchu všech částí státní závěrečné zkoušky pak vybereme z rolovacího seznamu Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky, či pouţijeme tlačítko Přednastavit, které zajistí jeho automatické přednastavení.. Z dalšího rolovacího seznamu Celkový výsledek studia vybereme, zda student prospěl(a) s vyznamenáním/prospěl(a)/neprospěl(a).nakonec vše uloţíme tlačítkem Uloţit. Pokud chceme studentovi z některé části státní závěrečné zkoušky změnit hodnocení, klikneme u dané části zkoušky na ikonu :

53 Na tomto formuláři vybereme Hodnocení z dané Části zkoušky a Okruhu a uloţíme jej tlačítkem Uloţit. Pokud ještě student nebyl z některé části státní závěrečné zkoušky ohodnocen, klikneme na úvodním formuláři na tlačítko Přidat záznam o konané zkoušce. Zobrazí se stejný formulář, jaký představuje předchozí obrázek. Zde vyplníme a vybereme potřebné údaje a uloţíme je tlačítkem Uloţit. 5 Rozvrh Výchozím prvkem celé aplikace Akademie je rozvrh. Menu Rozvrh slouţí k tvorbě rozvrhových akcí a k výpisům rozvrhů. 5.1Tvorba rozvrhu K tomu, abychom mohli vytvořit rozvrh dané školy, je třeba nadefinovat předměty, které se vyučují na dané škole, dále aprobace učitele (tedy oprávněnost učit příslušné předměty) a rozdělení tříd do skupin. Pokud máme všechny tyto informace zadané, jsme schopni vytvořit úvazky jednotlivých učitelů a z těchto úvazků následně sestavit rozvrhové akce. Ke tvorbě rozvrhu má přístup pouze administrátor aplikace Předměty Na tomto formuláři definujeme jednotlivé předměty a k nim přiřazujeme dané vyučující. Dostaneme se na něj prostřednictvím odkazu Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Předměty: Zobrazí se seznam všech evidovaných předmětů. Kliknutím na tlačítko Nový záznam zaloţíme nový předmět. Detail jiţ zaevidovaného předmětu zobrazíme pomocí ikony :

54

55 Zobrazí se formulář, který obsahuje Zkratku, Název a Anglický název předmětu. Z roletového menu je zvolen Garantující katedra a Garant. Ze seznamu Vyučující na škole zvolíme ty učitele, kteří daný předmět vyučují, a přesuneme je dle pomocí daných tlačítek do seznamu Vyučující tohoto předmětu. Vyplníme pole Minimální naplněnost pro otevření, tj. nejmenší počet přihlášených studentů na tento předmět, a pole Pořadí zobrazení. Druhá část formuláře se týká upřesnění toho, čeho se předmět týká, jaká literatura je k němu vztaţena atd. Do příslušných polí tedy uvedeme Anotaci předmětu, Osnovu předmětu, Povinnou literaturu, Doporučenou literaturu a Poţadavky na předmět. V případě, ţe má tento předmět podmiňující předmět, vybereme jej z rolovacího seznamu Podmiňující předměty. K předmětu téţ můţeme pomocí tlačítka Procházet vloţit kurz nebo test. Nakonec všechny informace uloţíme tlačítkem Uloţit Dělení studijních skupin Tento formulář slouţí k tvorbě dělení studijních skupin, např. dělení podle jazyků a nepovinných předmětů. Student můţe být zařazen do více skupin, avšak v rámci 1 dělení pouze do 1 skupiny (např. v dělení podle jazyků

56 na AJ a NJ můţe být pouze v jedné ze skupin). Na formulář se dostaneme pomocí menu Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Dělení třídy na skupiny: Zobrazí se tabulka s dělením studijních skupin. Nahoře se nachází filtr Zadaná dělení studijní skupiny, dle kterého můţeme vygenerovat dělení určité studijní skupiny. Automaticky můţeme generovat dělení dle formy studia a oboru vzdělání. V případě nového dělení pouţijeme tlačítko Nové dělení. Kliknutím na ikonku zobrazí detail dělení: se

57 V horním seznamu se nacházejí studenti z celé studijní skupiny, kteří dosud nenáleţí do ţádné skupiny dělení. Pomocí šipek je rozdělujeme do jednotlivých skupin. Skupiny si můţeme libovolně nazvat tak, ţe názvy "Skupina 1", "Skupina 2" atd. přepíšeme. Pokud potřebujeme v rámci jednoho dělení více skupin, pouţijeme tlačítko "Další seminární skupina". Poté stiskneme tlačítko "Uloţit dělení" Rozvrhové akce Tento formulář slouţí k vytváření rozvrhových akcí. Skládá se ze tří záloţek: Rozvrhové akce, Rozvrh - pravidelná výuka a Rozvrh - nepravidelná výuka, které si postupně popíšeme. Předpokladem je mít zaloţené předměty (menu Rozvrh - Tvorba předmětů - Předměty). Na formulář se dostaneme přes menu Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Rozvrhové akce:

58 V horní části formuláře se nachází filtr na Období, Katedru, Studijní plán a Předmět, dle kterých omezujeme výpis rozvrhových akcí Záložka "Výukové akce" Pro přidání nové rozvrhové akce označíme vlevo daný předmět, dole v roletovém menu vybereme, zda se bude jednat o cvičení, e-learning, seminář, přednášku, individuální konzultaci, skupinovou konzultaci nebo o vyučování - teorii, a klikneme na tlačítko Přidat rozvrhovou akci druhu. Pokud se chceme podívat na detail dané rozvrhové akce, nejprve klikneme na ikonu : Výpis dané rozvrhové akce se rozšíří o její typ, např. cvičení nebo přednáška. Klikneme na ikonu :

59 Vybereme Druh rozvrhové akce (cvičení/přednáška/seminář). V definici rozvrhové akce zadáme vyučujícího. Vpravo ze seznamu Učitelů vybereme poţadovaného vyučujícího a přiřadíme jej k akci stiskem tlačítka. Poté se daný učitel objeví na levé straně. Tímto způsobem je moţné k jedné rozvrhové akci přiřadit více učitelů najednou. Odebrání vyučujícího z výběru lze provést kliknutím na červený kříţek ( ). Po výběru učitele zvolíme Skupinu. K tomu je určena dvojice výběrových seznamů v pravé části řádku. V prvním seznamu vybereme skupinu, které se výběr studentů týká. Pomocí druhého seznamu lze upřesnit mnoţinu vybraných studentů. Pokud chceme přiřadit všechny studenty dané skupiny, vybereme v tomto seznamu hodnotu "celá třída". Pokud chceme k rozvrhové akci přiřadit jiţ dříve definovanou skupinu studentů (viz formulář Dělení studijních skupin), vybereme v seznamu příslušný název skupiny. Jestliţe chceme provést výběr na úrovni jednotlivých studentů, vybereme do druhého seznamu hodnotu "seminář". Přiřazení vybrané skupiny k rozvrhové akci provedeme tlačítkem. Skupina se pak zobrazí na levé straně, odkud ji lze odebrat opět kliknutím na tlačítko. Pokud se k akci přiřadí skupina, která má u sebe uvedenou hodnotu "seminář", zobrazí se u dané skupiny ikona. Klikneme-li na ni, rozšíří se formulář pro zadávání úvazku o moţnost přiřazení konkrétních studentů dané skupiny k akci:

60 Po přiřazení studentů přiřadíme k úvazku Místnost. Vybereme ji z rolovacího seznamu a stiskneme tlačítko pro zařazení k rozvrhové akci ( ). Uvedeme Kapacitu pro danou akci. Poté je třeba specifikovat vlastnosti rozvrhové akce, jakými jsou např. Hodinová dotace (mnoţství hodin daného předmětu za týden, délka výuky - 1, 2 hodiny atd.), Cyklus (týdenní) a zaškrtávátko "Platná celé období" (časová platnost úvazku v rámci pololetí). Úvazek můţe být platný po celé období (výchozí nastavení formuláře) nebo lze po odškrtnutí příznaku "Platný celé období" zadat data, odkdy dokdy bude rozvrhová akce platit (např. chceme-li zadat rozvrhovou akci pravidelného semináře trvajícího pouze od 1.3 do 31.3.). Po zadání všech vlastností uloţíme rozvrhovou akci pomocí tlačítka "Uloţit". V případě, ţe chceme pokračovat v zadávání nového akce, stiskneme tlačítko "Uloţit a nový". Pokud budeme pouţívat hodnoty, které jsme zadali v předchozí akci, i pro další zadávanou akci, stiskneme tlačítko "Uloţit a nový podobný". Nechceme-li zadanou akci ukládat, stiskneme pouze tlačítko "Zpět" pro návrat na seznam akcí bez uloţení. Upozornění: v případě, ţe máme parametr aplikace "Pouţít rozvrh" nastavený na hodnotu "NE", nebude se tento formulář zobrazovat, tj. nebudeme mít moţnost vytvořit rozvrhové v aplikaci Akademie Rozvrh - pravidelná výuka Tvorba rozvrhu úzce souvisí se zadáváním rozvrhových akcí, proto jsou tyto dva formuláře provázány. Hlavička pro vyfiltrování údajů je totoţná s formulářem Rozvrhové akce

61 V tabulce nezařazených hodin se nacházejí rozvrhové akce, které jsme vytvořili na záloţce Rozvrhové akce. Tyto akce můţeme přetáhnout do tabulky "Definice rozvrhu". Pokud najedeme myší na oranţové políčko představující nějakou rozvrhovou akci, zobrazí se okno s detailem akce (vyučující, skupina, cyklus a platnost akce). Tlačítko "Uloţit" uloţí daný stav rozvrhu, "Zpět" vrátí provedené změny na výchozí stav před posledním uloţením, rolovací seznam "Zobrazit" umoţňuje vybrat týden, pro který chceme definici rozvrhu vidět, implicitně je nastaven na "vše" (všechny týdny současně). Zaškrtávací okénko "Podrobnosti u hodin" zobrazí tabulku "Definice rozvrhu" s podrobnými informacemi o jednotlivých hodinách. Pro vytvoření definice rozvrhu máme šablonu, kterou je třeba "obtisknout" na příslušné období do kalendáře všem uţivatelům systému. K tomu slouţí tlačítko "Aktualizovat kalendář". Dokud totiţ neaktualizujeme kalendář v období zvoleném dle nastavení v polích Od: a Do:, neuvidí ţádný uţivatel změny, které byly v rozvrhu provedeny (tj. změny se neprojeví v jeho kalendáři). Po provedení aktualizace se definice rozvrhu promítne v zadaném období do kalendáře všech uţivatelů systému

62 Upozornění: Díky nastavení hodnot v polích Od: a Do: lze kalendář aktualizovat i do minulosti Rozvrh - nepravidelná výuka Poslední záloţka slouţí pro jednorázové úpravy v rozvrhu. Jedná se o téměř totoţný formulář jako na předchozí záloţce. Zde máme moţnost vybrat týden, ve kterém chceme provést příslušné změny, aniţ bychom museli opět aktualizovat rozvrh na celé období. Po vybrání poţadovaného týdne provedeme příslušné změny, tj. přesuneme, odebereme hodiny, a vše uloţíme tlačítkem Uloţit. Tímto dosáhneme poţadovaných změn. Upozornění: v případě, ţe máme parametr aplikace "Pouţít rozvrh" nastavený na hodnotu "NE", nebude se tento formulář zobrazovat, tj. nebudeme mít moţnost vytvořit rozvrh v aplikaci Akademie Naplněnost předmětů Tento přehledový formulář ukazuje minimální, aktuální a plánovanou naplněnost daného předmětu. Dostaneme se na něj přes menu Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Naplněnost předmětů:

63 V tomto filtru vybereme z rolovacích seznamů Akademický rok, Semestr, Studijní plán a Blok předmětů a stiskneme tlačítko Zobrazit: Zobrazí se dané Předměty s jejich Zkratkou a Katedrou, pod kterou spadají. U kaţdého z nich je pak vypsán Počet studentů - Minimální, Aktuální a Plánovaný. Minimální počet studentů se udává přes odkaz Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Předměty. Aktuální počet studentů znamená, kolik jich má v danou chvíli tento předmět zapsáno. Plánovaný počet studentů znamená, kolik studentů si můţe daný předmět zapsat. 5.2Výpis rozvrhu Pro přehledné výpisy rozvrhů jsou v modulu Rozvrh dostupné dva formuláře. Tyto formuláře zobrazují rozvrh pro daného učitele nebo pro konkrétní učebnu. Standardně zobrazují rozvrh vţdy pro aktuální kalendářní týden. Chceme-li zobrazit rozvrh k jinému datu, vyuţijeme k tomu komponentu malého kalendáře v levé části obrazovky stejně jako na výchozí stránce aplikace - Kalendáři (viz Změna týdne v kalendáři). K výpisům rozvrhu mají přístup všichni uţivatelé aplikace. Upozornění: Všechny výpisu rozvrhu jsou jen výpisy, není na nich povolena funkčnost vyvolání kontextového menu na příslušné hodině jako v Kalendáři Rozvrh učitele Odkazem Rozvrh - Výpis rozvrhu - Rozvrh učitele lze vypsat rozvrh pro vybraného učitele, kterého zvolíme z rozbalovacího seznamu Učitel:

64 Zobrazí se aktuální rozvrh učitele, pod nímţ se nacházejí příznaky, které můţeme dle potřeby zaškrtnout: "Zobrazit sobotu i neděli" (v případě, ţe učitel vyučuje i v tyto dny), "Zobrazit příznak zápisu do třídní knihy" (v zapsaných hodinách se zobrazí zelený příznak o provedení zápisu) a "Zobrazit názvy skupin tříd" Rozvrh učebny Odkazem Rozvrh - Výpis rozvrhu - Rozvrh učebny lze zobrazit poslední výpis rozvrhu, a to z pohledu učebny:

65 Zobrazí se aktuální rozvrh učebny, pod nímţ se nacházejí příznaky, které můţeme dle potřeby zaškrtnout: "Zobrazit sobotu i neděli" (v případě, ţe výuka probíhá i v tyto dny) a "Zobrazit názvy skupin tříd". 6 Administrace Modul Administrace obsahuje formuláře, pomocí nichţ lze měnit všechny parametry aplikace Akademie a definovat základní číselníky dané školy nutné pro běh aplikace, jakými jsou studenti, učitelé, ale i studijní programy, vyučovací hodiny, stupnice hodnocení, druhy hodnocení apod. Menu Administrace je tedy určeno hlavně administrátorům aplikace na jednotlivých školách. Ostatní uţivatelé mají přístup pouze k některým funkcím tohoto modulu. 6.1evidence osob Modul Administrace obsahuje formuláře, pomocí nichţ lze definovat základní číselníky dané školy nutné pro běh aplikace, tj. studenti, učitelé, studijní obory, vyučovací hodiny, stupnice a druhy hodnocení. Toto menu vyuţívají zejména administrátoři aplikace na jednotlivých školách. Ostatní uţivatelé mají přístup pouze k některým funkcím tohoto modulu Školní matrika V současné době se předpokládá předávání individuálních dat ze školních matrik VOŠ, SŠ, konzervatoří a ZŠ, tedy škol poskytujících stupeň vzdělání. Ostatní školy a školská zařízení mají povinnost matriku vést, ale i nadále se u nich předpokládá sběr dat prostřednictvím standardních statistických výkazů. Předávání individuálních dat ze školních matrik je moţné jen při elektronickém vedení školní matriky školou

66 Škola OnLine plně podporuje předávání dat do školní matriky pro všechny typy škol, které mají povinnost předávat data v tzv. standardním sběru dat. Nutnou podmínkou pro úspěšné předání dat je mít u všech ţáků/studentů správně vyplněná data. Většinu údajů předávaných do školní matriky nalezneme na kartě studenta. Údaje týkající se průběhu školní docházky se vyplňují při zařazování ţáků/studentů do tříd a v přehledné formě jsou vypisovány na Přehledu studenta Legislativa Školní matrika školy/školského zařízení je ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. formulována jako nové označení pro evidenci dětí, ţáků a studentů škol a školských zařízení. Zákon v 28 vymezuje okruh údajů vedených ve školní matrice, subjekty odpovědné za vedení školní matriky a zapojené do sdruţování údajů ze školních matrik a další náleţitosti vedení školní matriky. Předávání údajů upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) Karta studenta Při vstupu na formulář Školní matrika se zobrazí tento filtr: Slouţí k omezování jednotlivých studentů. Dle potřeby vybereme ve filtru danou poloţku, u které rozhrneme rolovací seznam, vybereme vhodnou variantu a do pole vpravo vypíšeme dané slovo. Můţeme kombinovat více filtrů najednou

67 Příklad: Potřebujeme vyfiltrovat všechny studenty, kteří navštěvují studijní skupinu 5. A a jejichţ příjmení začíná na "No". Řešení: Ve filtru u "příjmení" vybereme "Začíná na" a napíšeme "No", ve filtru "Studijní skupina" zvolíme "Rovná se" a napíšeme "5. A". Poté stiskneme tlačítko "Zobrazit" a zobrazí se seznam všech studentů podle námi zadaných kritérií. Pro vloţení nové karty klikneme na tlačítko "Nový záznam". Pokud máme ve filtru zadané omezující podmínky, které chceme zrušit, pouţijeme tlačítko "Zrušit omezení a zobrazit vše". Tím se zobrazí všichni ţáci/studenti evidovaní ve školní matrice. Při kterémkoliv omezení ve filtru obsahuje seznam studentů ve Školní matrice stále stejné poloţky. Tabulka obsahuje Příjmení a Jméno studenta, Třídu, kterou navštěvuje, Datum narození, Obor vzdělání, který student studuje, pole "V evidenci od" (datum, odkdy je evidován ve Školní matrice), Pohlaví a PIN. Pokud chceme vygenerovat PIN pouze konkrétnímu studentovi, stiskneme odkaz "Vytvoř PIN". Pokud má student PIN jiţ vygenerovaný, zobrazí se v příslušném poli tato poloţka ve tvaru desetimístného čísla. Chceme-li smazat PIN pouze u konkrétního studenta, stiskneme ikonu. Pro hromadné nastavení nebo smazání PINů můţeme pouţít tlačítko "vyvolat akci". Předtím je však zapotřebí vybrat z rolovacího seznamu akci "Generovat PINy", "Smazat PINy". U kaţdého studenta se nacházejí 3 ikony: Ikona slouţí k zobrazení karty studenta a ke změně údajů na ní. Druhá ikona přesměruje uţivatele na formulář Přehled ţáka/studenta. Poslední ikona umoţňuje evidovat poznámky k průběhu vzdělávání příslušného studenta. Tlačítkem "Nový záznam" zaloţíme novou kartu pro studenta. Pro ukládání změn slouţí tlačítko "Uloţit změny". Pokud budeme mazat některého studenta, označíme příslušný záznam v levé části obrazovky a stiskneme tlačítko "Smazat vybrané". Toto tlačítko umoţňuje mazat příslušné záznamy ve Školní matrice a jejich veškeré vazby. Neţ provedeme smazání studenta, je nezbytné si uvědomit, jaké bude mít tento krok následky, tzn., ţe student přijde o veškeré záznamy evidované v aplikaci Akademie napříč všemi akademickými roky! Jestliţe má student např. uzavřené hodnocení nebo je přihlášen na státní závěrečné zkoušky, neměl by být z důvodu správné evidence smazán! Mazat záznamy je vhodné např., jedná-li se o pokusné studenty, respektive záznamy, jejichţ smazání nebude mít ţádné následky a dopad na evidenci studentů v systému. Po stisku výše jmenovaného tlačítka budeme přesměrováni na následující formulář:

68 Na této stránce se zobrazují informace o studentech, které právě maţeme z evidence, a přehled veškerých vazeb v systému. Nelze smazat jen některé vazby, maţou se vţdy všechny! Stiskem tlačítka "Smazat zobrazené" dojde ke smazání všech vybraných studentů a dat, které se k nim vztahují. Tato operace je NEVRATNÁ!!!!. Smazaní studenti nebudou součástí výkazů, exportů dat atd. Před definitivním smazáním budeme ještě varováni následujícím oknem: Pod seznamem studentů ve Školní matrice se dále nachází tlačítko "Uloţit změny", které ukládá veškeré změny provedené na tomto formuláři. Tlačítko "Vyvolat akci" je úzce spjato s rolovacím seznamem, který se nachází hned vedle něj. Nabízí tyto moţnosti: "Hromadné nastavení", "Změnit platnost poloţek", "Generovat PINy" a "Smazat PINy" (pro více informací viz kapitolu Hromadné nastavení). Ikona slouţí k přesměrování na úvodní filtr při přístup na formulář "Školní matrika". Ikona slouţí k nastavení exportu do Excelu. Po jejím stisku se otevře okénko, ve kterém zaškrtáme všechny poloţky, jeţ chceme exportovat do Excelu, a stiskneme tlačítko "Nastavit". Ikona slouţí k exportu do Excelu. Pokud zaškrtneme příznak "Pouze aktivní k datu" a vyplníme datum (automaticky je přednastaven aktuální), zobrazí se všichni studenti, kteří na naší škole studují právě k tomuto datu. Pokud příznak odškrtneme, zobrazí se všichni aktivní i neaktivní studenti, tj. i ti, kteří jiţ na naší škole nestudují (ukončili studium, přešli na jinou školu)

69 Osobní údaje Záloţka Osobní údaje obsahuje základní informace o studentovi. Ţlutě zvýrazněná pole se předávají do školní matriky, proto je nutné mít je vyplněna. Příjmení a Jméno V horní části formuláře do příslušných kolonek vyplníme Příjmení a Jméno studenta. Rodné číslo Jednoznačný identifikátor fyzické osoby, ze kterého lze vyčíst datum narození a pohlaví příslušné osoby. Vyplňujeme jej bez lomítka. Studenti narození před rokem 1954 mají pouze devítimístné rodné číslo. Studenti narození po roce 1954 mají desetimístné rodné číslo, které je vţdy dělitelné číslem 11. Dále existují specifické případy ohledně vyplňování této poloţky: U studentů, kterým nebylo našimi státními úřady přiděleno rodné číslo (čísla přidělená cizincům provizorně Správou sociálního zabezpečení se neuvádějí), se uvede kód ve tvaru RRNNDDXXXX, kde RR= poslední dvojčíslí roku narození, NN u muţů = MM (pořadové číslo měsíce), u ţen MM+50, DD= den narození a za XXXX se dosadí X + trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou, např. X001, X002, X Tato čtyřmístná koncovka kódu přiděleného školou musí mít u kaţdého studenta, kterému byl kód školou přidělen, různé pořadové číslo, a to i v případě, ţe se datum narození studentů nebo číslo části školy neshoduje, např. muţ narozený má rodné číslo /X001. U studentů, kteří neuvedli rodné číslo, a školu opustili během září, platí stejné podmínky jako u osob, kterým nebylo rodné číslo přiděleno

70 našimi státními úřady. Jediným rozdílem je, ţe se za XXXX dosadí Y + trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou. Studijní obor, Studijní skupina v záhlaví V záhlaví jsou dále uvedeny poloţky Studijní obor a Studijní skupina. Zde slouţí pouze pro přehled a informaci, neboť se vyplňují na jiných záloţkách či formulářích, které si popíšeme později. "vloţit fotografii" Kliknutím na odkaz "vloţit fotografii" máme moţnost přiloţit fotografii k danému studentovi. Datum narození Uvedeme datum narození studenta. Pohlaví Plnoletý Pokud je student plnoletý, zaškrtneme tento příznak. Rodné příjmení Uvedeme rodné příjmení studenta. Stav Nabízejí se zde hodnoty zadané na formuláři Stavy osoby. Základními stavy jsou "aktivní" pro studenty, kteří právě teď na naší škole studují (budou se nabízet na formulářích při zaškrtnutí i odškrtnutí příznaku "pouze aktivní k datu"), a "neaktivní" pro ty, kteří jiţ školu opustili (budou se ukazovat na formulářích pouze při zaškrtnutí příznaku "pouze aktivní k datu"). Místo narození Vybereme místo narození studenta. Okres narození Uvedeme okres narození studenta. Stát narození Z rolovacího seznamu vybereme stát narození studenta. Rodinný stav Z rolovacího seznamu zvolíme rodinný stav studenta. Počet dětí Pokud má student děti, můţeme jejich počet uvést. Číslo OP Pokud má student občanský průkaz, uvedeme jeho číslo. Číslo pasu V případě cizinců uvedeme číslo pasu

71 Uvedeme studenta. Vyplnění této poloţky je důleţité zejména v případě, ţe škola rozesílá hromadné zprávy. Mobilní telefon Do tohoto pole napíšeme číslo mobilního telefonu studenta. Číslo účtu Uvedeme číslo bankovního účtu studenta. Kvalifikátor st. občanství Tento údaj vybíráme z číselníku ÚIV, je určen na základě státní příslušnosti a nastavujeme ho ve spolupráci se státem trvalého bydliště studenta. Hodnotu Občan ČR vybíráme pro občany České republiky nebo v případě, ţe má student dvojí nebo vícenásobné státní občanství a jedním z nich je státní občanství ČR, k jinému státnímu občanství se tedy nepřihlíţí. Pro ostatní občany zvolíme kvalifikátor podle daných okolností ("Azylant nebo ţadatel o azyl", "Cizinec s přechodným pobytem", "Cizinec s trvalým pobytem v ČR", "Občanství neznámé, neudané", "Osoba bez státního občanství"). Státní občanství Z číselníku ÚIV vybereme stát, jehoţ občanem je daný student. Pokud má student dvojí nebo vícenásobné státní občanství a jedním z nich je státní občanství ČR, je povaţován za občana ČR a k jinému státnímu občanství se nepřihlíţí. V takovém případě se ve školní matrice uvede státní občanství Česká republika. Pokud má student dvojí nebo vícenásobné státní občanství a nemá státní občanství ČR, je povaţován za cizince a ve školní matrice se uvede státního občanství, které cizinec doloţí. Záleţí na studentovi, jaké z uvedených státní občanství si zvolí. Zdravotní pojišťovna Vybereme příslušnou zdravotní pojišťovnu, u které je student přihlášen. Nárok na sociální stipendium Pokud má student nárok na sociální stipendium, zaškrtneme tento příznak. Poznámka Uvedeme zde jakoukoliv informaci, která se týká studenta a pro kterou neexistuje kolonka na formuláři. Stravuje se Pokud se student stravuje v menze, zaškrtneme tento příznak. Poté se student přenáší do stravovacího systému. Ubytován na internátu Pokud je student ubytován na studentské koleji, zaškrtneme tento příznak Adresy Záloţka Adresy obsahuje základní údaje o bydlišti studenta. Spadají pod ní další 3 podzáloţky - Trvalé bydliště, Přechodné bydliště, Kontaktní adresa

72 V části Trvalé bydliště vyplňujeme tyto údaje: Ulice Uvedeme ulici trvalého bydliště. Číslo popisné/orientační: Číslo popisné v rámci katastrálního území. Číslo orientační ve velkých městech, slouţí ke snadnějšímu rozpoznání objektů, řadí se ke konkrétní ulici. Např. Plzenecká 5 / 707 (5 = číslo popisné; 707 = číslo orientační) Obec Obec je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy. Kliknutím na ikonu vybereme z přednastaveného číselníku poţadovanou hodnotu. Pokud uvedenou obec v číselníku nenajdeme, je moţné, ţe je v adrese uváděna jen část obce. Správnou obec lze dohledat podle části adresy na internetové stránce ČSÚ U cizinců, kteří nemají evidováno trvalé bydliště v ČR, se obec nemusí vyplňovat. Číselníky ÚIV neobsahují zahraniční města, resp. obce. Okres bydliště Okres je označení typu územně-správní jednotky menší neţ kraj a větší neţ obec. Výběrem obce pomocí ikony lze zvolit i okres. U cizinců, kteří nemají evidováno trvalé bydliště v ČR, se okres nemusí vyplňovat. Číselníky ÚIV neobsahují zahraniční města. PSČ Vyplníme poštovní směrovací číslo (číselné označení územního obvodu dodávací pošty). Telefon

73 Uvedeme telefon. Kraj bydliště Uvedeme kraj bydliště (územní jednotka státu nebo samosprávná územní korporace). Stát bydliště Stát bydliště vybíráme z rozbalovacího seznamu (číselník ÚIV). V případě, ţe má student trvalé bydliště v jiném státě neţ v ČR, vybereme mu daný stát. Ostatní poloţky na této záloţce nejsou předávány na ÚIV. Podzáloţky Přechodné bydliště a Kontaktní adresa vyplňujeme stejným způsobem jako u podzáloţky Trvalého bydliště Předchozí vzdělávání Na této záloţce vyplňujeme údaje týkající se předchozí školy, kterou student navštěvoval. V případě, ţe student navštěvoval střední školu a nyní bude studovat vysokou školu, bude vypadat záloţka následovně: Nejvyšší dosaţené vzdělání Z rolovacího seznamu vybereme nejvyšší dosaţené vzdělání, které student získal na škole, kterou navštěvoval, neţ začal studovat na naší škole, např. Střední vzdělání s maturitní zkouškou. Název předchozí školy Pomocí číselníku vybereme školu, kterou student navštěvoval, neţ začal studovat na naší škole. IZO předchozí školy Uvedeme IZO školy, ze které se student hlásí ke vzdělávání na naší škole. Zpravidla se jedná o IZO SŠ, z níţ student nastupuje do 1. ročníku VŠ. Obsah poloţky zůstává stejný po celou dobu setrvání studenta na škole

74 Pokud potřebujeme IZO některé školy dohledat, můţeme se podívat na adresář škol na serveru nebo na stránce U studentů, kteří absolvovali českou školu při zastupitelském úřadu v zahraničí, se uvede kód xxx, kde za xxx dosadíme kód státu sídla školy podle číselníku RAST, který získáme na U studentů, kteří absolvovali zahraniční školu, se uvede kód xxx, kde za xxx opět dosadíme kód státu sídla školy podle číselníku RAST. V ostatních případech je moţné vyuţívat IZO Obor vzdělání Pomocí tlačítka vybereme obor vzdělání, který student studoval na předchozí škole. Rok maturity Zaevidujeme rok, ve kterém daný student maturoval. Stát, kde maturoval Vybereme stát, ve kterém student maturoval Probíhající vzdělávání Studijní program Studijní program vybíráme pomocí tlačítka, které umoţňuje zaevidovat určitou hodnotu od konkrétního data. Nabízí se studijní programy, které máme zaloţené na formuláři Studijní programy (Administrace - Číselníky). Studijní obor 1 Studijní obor vybíráme pomocí tlačítka, které umoţňuje zaevidovat určitou hodnotu od konkrétního data. Nabízejí se ty studijní obory, které máme zaloţené na formuláři Studijní obory (Administrace - Číselníky)

75 Studijní obor 2, 3, 4 Pokud student studuje více studijních oborů, zaevidujeme je do těchto polí stejným způsobem popsaným u pole Studijní obor 1. Zápis do studia Pokud studenta zařadíme do příslušné studijní skupiny, vyplňujeme na formuláři Studijní skupiny datum zahájení vzdělávání studia. Odtud se pak přenesou tyto záznamy do tohoto pole. Slouţí zde tedy pouze pro informaci a opravit jej můţeme na přehledu studenta. Ukončení studia Pokud studentovi ukončujeme studium, vyplňujeme na formuláři Studijní skupiny odchod ze skupiny k datu. Odtud se pak přenesou tyto záznamy do tohoto pole. Slouţí zde tedy pouze pro informaci a opravit jej můţeme na přehledu studenta. Místo výuky Místo výuky vybíráme pomocí tlačítka, které umoţňuje zaevidovat určitou hodnotu od konkrétního data. Nabízejí se všechny obce, které se nacházejí v číselníku ÚIV. Financování studenta Tuto poloţku vybíráme pomocí tlačítka, které umoţňuje zaevidovat určitou hodnotu od konkrétního data, a obsahuje informaci pro přidělování finančních prostředků škole z rozpočtu MŠMT. U daného studenta vybereme vhodný druh financování jeho studia. Nově přijatý student Nezahrnovat do výkazů Studijní plán Na této záloţce evidujeme informace a nastavení individuálního studijního plánu příslušného studenta. Na této záloţce se nacházejí pole: Studijní plán

76 V roletovém seznamu vybereme studijní plán, který chceme studentovi přiřadit. Budou se nabízet takové studijní plány, které jsme si nadefinovali na formuláři Studijní plány přes menu Administrace - Studijní plány v rámci daného akademického roku. Platnost od V tomto poli nastavujeme datum, odkdy daný studijní plán u konkrétního studenta platí Hromadné nastavení Vyplňované údaje ve Školní matrice (např. obor vzdělání, zaměření) bývají společné určité skupině studentů, např. v rámci studijní skupiny. K tomuto účelu je určeno tlačítko "Vyvolat akci" (nachází se pod tabulkou se studenty), které stiskneme po výběru moţnosti "Hromadné nastavení" z rolovacího seznamu: Formulář hromadného nastavení vypadá následujícím způsobem:

77 Vybereme poloţku, které se bude hromadné nastavování týkat. Poté zvolíme novou hodnotu, zadáme platnost "OD" (tj. od zvoleného data, či data zahájení). Zaškrtnutím příznaku Odstranit z historie hodnoty s novější platností dojde k odstranění poloţek z novější platností evidovaných v historii poloţek studenta. Konkrétní příklad: Studentům hromadně nastavíme poloţku Místo výuky k datu zahájení studia, viz následující obrázek: Jestliţe měli studenti v historii u poloţky Místo výuky evidovány záznamy s novějším datem platnosti ve srovnání s datem zahájení vzdělávání, dojde k jejich smazání, jelikoţ jsme zaškrtli příznak Odstranit z historie hodnoty s novější platností Změna platnosti položek Formulář vyuţíváme v případě, ţe potřebujeme u konkrétního studenta nastavit platnosti všech poloţek k datu zahájení studia. Pouţijeme tlačítko "Vyvolat akci", které stiskneme po výběru moţnosti "Změnit platnost poloţek" z rolovacího seznamu:

78 Formulář pro změnu platnosti poloţek vypadá následujícím způsobem: Vybereme Školu, Údaj, tj. poloţku, u které chceme změnit časovou platnost, a Studenta, viz rolovací seznam. Pro výběr Údaje a Studenta je nutné zaškrtnout odpovídající příznak, tím se daná poloţka zaktivní, např. na obrázku je zaškrtnuta poloţka Student, to znamená, ţe můţeme zvolit daného studenta. Poté stiskneme tlačítko "Zobrazit":

79 Na tomto formuláři se objeví všechny poloţky, u nichţ je evidovaná historie. Tabulka obsahuje Údaj, tj. název poloţky, Hodnotu, Platnost od, tj. datum, odkdy je evidováno, ţe daná poloţka platí, a Nová platnost (dvojitým kliknutím na datum, viz obrázek, můţeme datum přepsat, a tím nastavit novou platnost poloţky). Nakonec stiskneme tlačítko "Uloţit" Správa historie žáka/studenta Veškeré hodnoty evidované v historii studenta je moţné spravovat přes tlačítko, umístěné v dolní části na kaţdé kartě studenta. Tento formulář poskytuje nejen prostředky pro mazání celých záznamů z historie, ale slouţí i pro změnu dat evidovaných u jednotlivých poloţek. Data je moţné upravit poklepáním ve sloupci Datum, ve kterém zaevidujeme změny a následně je uloţíme tlačítkem "Uloţit změny". Pro smazání celého záznamu slouţí tlačítko "Smazat vybrané". Na kartu se vrátíme tlačítkem "Zpět". Upozornění! Většina chyb v předávaných datech do školní matriky je způsobena chybnou evidencí hodnot s ohledem na historii, např. pokud student navštěvuje školu od , je nutné mít od stejného data vyplněné i rodné číslo, jméno, příjmení apod Přidělení studijních plánů Formulář vyuţíváme v případě, ţe potřebujeme u studentů od určitého data hromadně přidělit studijní plán. Pouţijeme tlačítko "Vyvolat akci", které stiskneme po výběru moţnosti "Přidělení studijních plánů" z rolovacího seznamu:

80 Formulář pro hromadné přidělování studijních plánů vypadá následujícím způsobem: Z rolovacího seznamu Studijní plán vybereme studijní plán, který mají mít studenti přiřazený. Do pole Platnost od uvedeme datum, odkdy bude studijní plán platit. Zaškrtnutím příznaku vybereme studenty, kterým chceme studijní plán nastavit. Ve výchozím stavu jsou zaškrtnuti všichni. Nakonec stiskneme tlačítko Nastavit zvolený studijní plán vybraným studentům Import fotografií studentů Tato část formuláře slouţí k hromadnému vkládání fotografií studentů

81 Ve Školní matrice vybereme z rolovacího seznamu poloţku "Hromadný import fotografií" a klikneme na tlačítko Vyvolat akci: Nyní shromáţdíme digitální fotografie studentů. Kaţdá fotografie musí být pojmenovaná dle rodného čísla, které má daný student evidované na své kartě, a mít poměr stran (výška/šířka) optimálně 9:7. Minimální šířka fotografie musí být 84 px a výška musí být alespoň 108 px. Fotografie uloţíme na náš lokální počítač, klikneme na ně pravým tlačítkem myši, zvolíme z nabídky variantu Odeslat a dále moţnost Komprimovaná sloţka (metoda ZIP). Nakonec ji potvrdíme na "Ano". Tímto krokem jsme vytvořili ZIP soubor. Dále nahrajeme pomocí tlačítka Procházet vytvořený ZIP soubor na server a stiskneme tlačítko Pokračovat. V tento okamţik došlo ke kontrole nahrávaných fotografií. Aplikace ověřuje typ souboru, tzn., jestli je soubor podporovaného typu (JPEG), dále velikost souboru (fotografie nesmí být větší neţ 1 MB), rozměry fotografie (optimální poměr stran je 9:7, minimální šířka 84px a výška alespoň 108 px), nalezení rodného čísla (zda se

82 rodné číslo uvedené v názvu fotografie vyskytuje u některé osoby evidované v aplikaci Katedra) a duplicitu rodného čísla (jestli se rodné číslo uvedené v názvu fotografie nevyskytuje u více neţ jedné osoby). Klikneme na tlačítko Dokončit import fotografií: Hláška nás upozorní, ţe jsme úspěšně importovali fotografie. Tlačítko Zpět na výběr souboru nám umoţní vloţit nový soubor fotografií a import fotografií zopakovat Přehled žáka/studenta Tento formulář zpřístupňuje veškeré informace o dosavadním průběhu studia daného studenta (příchod, odchod, apod.), dále studijní výsledky v jednotlivých akademických rocích a závěrečné zkoušky. Z této agendy jsou čerpány údaje o zařazení studentů do studijních skupin, na průběhu studia můţeme také měnit Datum od a Datum do a Ročník. Na formulář se dostaneme pomocí tlačítka, které je umístěné v dolní části kaţdé karty studenta, nebo přes ikonu umístěnou ve Školní matrice v seznamu studentů u jejich jmen:

83 Formulář se skládá ze 4 záloţek: Studijní výsledky, Závěrečné zkoušky, Diplomová/bakalářská práce a Průběh studia. Na záloţce Studijní výsledky je k dispozici náhled na všechny zapsané předměty za kaţdý akademický rok a na veškeré získané studijní výsledky příslušného studenta v rámci studia, tj. získané zápočty a absolvované zkoušky. Pomocí tlačítka Přidat záznam o zkoušce/zápočtu můţeme dodatečně přidávat záznam o vykonané zkoušce či zápočtu. Toto tlačítko je přístupné pouze administrátorům aplikace, kteří mohou tyto záznamy přidávat. Všechna pole konkrétního záznamu jsou editovatelná. Dvojím kliknutím v kterémkoliv poli jej můţeme přepsat. Poté je nutné stisknout tlačítko Uloţit. Na této záloţce také můţeme kontrolovat, jaký počet kreditů získal student za daný akademický rok a kolik kreditů získal celkem. Upozornění: Pokud neexistuje ţádný záznam o vykonané zkoušce či zápočtu, tlačítko Přidat záznam o zkoušce/zápočtu je rovněţ nedostupné. Záloţce Závěrečné zkoušky slouţí pouze pro přehled a evidují se na ní všechny termíny státních závěrečných zkoušek, na které je student přihlášen. Student se můţe přihlásit ke státní závěrečné zkoušce pouze v případě, ţe jsme mu zaškrtnuli příznak Student má splněny všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky. V případě úspěšné obhajoby bakalářské nebo diplomové práce můţeme do polí Číslo diplomu a Datum předání diplomu zapsat potřebné údaje

84 Záloţka Diplomová/bakalářská práce slouţí pouze pro přehled názvu, obsahu, data zadání, mezního termínu odevzdání a data odevzdání bakalářské a diplomové práce. Údaje se na ni dotahují z formuláře Evidence diplomových a bakalářských prací (odkaz Hodnocení - Závěrečné zkoušky). Na záloţce Průběh studia jsou evidovány veškeré záznamy o průběhu studia daného studenta. Hodnoty v těchto poloţkách se dotahují z menu Administrace - Číselníky - Studijní skupiny (tlačítka "Přidat ţáky/studenty", "Odebrat ţáky/studenty"). Můţeme zde měnit pole Ročník, Datum od a Datum do, dále Způsob ukončení studia. V případě jakýchkoliv změn stiskneme tlačítko "Uloţit změny". V prvním sloupci posledního řádku se nachází ikona můţeme odmazat poslední záznam průběhu studia., pomocí které

85 Dále se na tento formulář dotahují Poznámky k průběhu vzdělávání (zobrazí se zde po jejich zadání přes tlačítko na kartě studenta nebo pomocí ikony ; tlačítko "Zobrazit" slouţí k otevření přílohy přiloţené k poznámkám) Poznámky k průběhu vzdělávání Tento formulář slouţí ke vkládání poznámek. Vyuţíváme jej v případě, ţe má student podmíněný zápis, individuální vzdělávací plán apod. K vloţení poznámky můţeme pouţít tlačítko, umístěné v pravém dolním rohu stránky karty studenta, nebo ikonu umístěnou u kaţdého studenta v seznamu ve Školní matrice. Jestliţe vkládáme poznámku ke vzdělávání poprvé, zobrazí se následující vzhled formuláře: Pro vloţení poznámky stiskneme tlačítko "Nová poznámka": Na detailu poznámky vybereme Typ poznámky (podmíněný zápis, individuální vzdělávací plán, ostatní), Akademický rok, Období roku, tj. semestr, Datum, kdy byla poznámka zadaná, dále Platnost od a Platnost

86 do (odkdy dokdy má poznámka platnost). Dále uvedeme Číslo jednací a v případě doplňujících informací vyplníme pole Text. K poznámce můţeme také přiloţit libovolný soubor. Po stisku tlačítka "Přiloţit soubor" vyuţijeme tlačítko "Procházet " k nalezení přikládaného souboru. Nakonec poznámku uloţíme tlačítkem "Uloţit", dále dle potřeby "Uloţit a nová", "Uloţit a zavřít". Poté budeme přesměrováni na úvodní stránku přehledu zaloţených poznámek: Vloţená poznámka se rovněţ objeví na Přehledu studenta v příslušném akademickém roce Učitelé Odkazem Administrace - Osobní data - Učitelé se dostaneme na formulář určený k evidenci učitelů: Po spuštění formuláře se zobrazí seznam všech učitelů na dané škole. Tento seznam obsahuje Příjmení a Jméno učitele, jeho Zkratku, Uţivatelské jméno, Datum nástupu na školu, Telefon a Stav. Pokud ještě nemá učitel zaloţen přístup do aplikace, můţeme tak učinit pomocí tlačítka "Zaloţit účet". V případě, ţe jiţ účet vytvořený má, provedeme změnu jeho hesla pomocí tlačítka "Změna hesla" u konkrétního záznamu. Pod tabulkou se nacházejí tlačítka "Nový záznam" (pro vytvoření karty nového učitele), "Uloţit změny" (pro uloţení změn v tabulce) a "Smazat vybrané" (vlevo označíme učitele a můţeme jej smazat, nesmí však existovat ţádná vazba na aprobace, úvazky, kalendář apod.). Kliknutím na tlačítko u vybraného učitele zobrazíme jeho osobní údaje:

87 Nezbytné je mít vyplněné Příjmení a Jméno učitele, dále jeho (důleţitý v případě rozesílání zpráv), Telefon a Kancelář, neboť právě tyto údaje se přenášejí do aplikace Akademie a student k nim má přístup v menu Hodnocení - Index - Seznam vyučujících. Ostatní poloţky vyplňujeme dle potřeby školy. V případě, ţe učitel v dané chvíli na škole vyučuje, nastavíme mu Stav "Aktivní". Pokud učitel ukončil na škole svoji činnost, správným řešením je nastavit mu Stav "Neaktivní". Pokud na kartě zaškrtneme příznak "Stravuje se", přenáší se tento učitel i do formuláře Stravovací systém. Pomocí ikon můţeme vloţit hodnoty poloţek Číslo klíče (od místnosti, budovy) a Číslo vstupní karty (jedinečné pro kaţdou osobu). Tyto hodnoty se vţdy evidují k určitému datu

88 Na této stránce můţeme učiteli jeho uţivatelský účet zrušit pomocí tlačítka "Zrušit účet". Kaţdou změnu na kartě ukládáme tlačítkem "Uloţit". V případě, ţe chceme učiteli změnit heslo, nebo pokud učitel zapomněl svoje přihlašovací údaje do aplikace Akademie, pouţijeme tlačítko "Změna hesla". Pro případ zrušení přihlašovacích údajů slouţí tlačítko "Zrušit účet" Ostatní uživatelé Odkazem Administrace - Osobní data - Ostatní uţivatelé se dostaneme na evidenci ostatních interních uţivatelů, jakými jsou např. administrátor, knihovník, sekretářka: Po spuštění formuláře se zobrazí seznam všech ostatních interních uţivatelů na dané škole. Pomocí rolovacího seznamu Kategorie osoby můţeme vyfiltrovat všechny, Administrátora a Obecného uţivatele. Úvodní tabulka obsahuje Příjmení a Jméno, Kategorii osoby a . Pokud ještě daný uţivatel nemá zaloţen přístup do aplikace, můţeme mu jej zavést tlačítkem "Zaloţit účet". Pokud jiţ účet vytvořen má, můţeme provést změnu hesla uţivatele pomocí tlačítka "Změna hesla" u konkrétního záznamu. Kliknutím na tlačítko u vybraného uţivatele zobrazíme jeho osobní údaje:

89 Nezbytné je mít vyplněné Příjmení a Jméno uţivatele, dále jeho (důleţitý v případě rozesílání zpráv), Telefon a Kancelář, neboť právě tyto údaje se přenášejí do aplikace Akademie a student k nim má přístup v menu Hodnocení - Index - Seznam vyučujících. Ostatní poloţky vyplňujeme dle potřeby školy. V případě, ţe uţivatel v dané chvíli na škole nepůsobí, nastavíme mu Stav "Aktivní". Pokud jiţ ukončil na škole svoji činnost, správným řešením je nastavit mu Stav "Neaktivní". Pokud na kartě zaškrtneme příznak "Stravuje se", přenáší se tento uţivatel i do formuláře Stravovací systém. Pomocí ikon můţeme vloţit hodnoty poloţek Číslo klíče (od místnosti, budovy) a Číslo vstupní karty (jedinečné pro kaţdou osobu). Tyto hodnoty se vţdy evidují k určitému datu. Na této stránce můţeme uţivateli jeho uţivatelský účet zrušit pomocí tlačítka "Zrušit účet". Kaţdou změnu na kartě ukládáme tlačítkem "Uloţit". V případě, ţe chceme uţivateli změnit heslo, nebo pokud zapomněl svoje přihlašovací údaje do aplikace Akademie, pouţijeme tlačítko "Změna hesla". Pokud chceme zrušit přihlašovací údaje, pouţijeme tlačítko "Zrušit účet" Osobní karta zaměstnance Formulář dává zaměstnancům školy moţnost nahlíţet na údaje, které jsou o něm v informačním systému evidovány. Zobrazovány jsou vţdy pouze osobní údaje právě přihlášené osoby. Na formulář se dostaneme pomocí menu Administrace - Osobní data - Osobní karta zaměstnance:

90 Na této kartě se zobrazí všechny údaje, které je moţné zadat na formuláři Učitelé, resp. Ostatní uţivatelé. Formulář slouţí pouze pro čtení, tj. nelze v něm činit změny poloţek, např. přepisovat rodné číslo. Změnit lze pouze pole Konzultační hodiny. Změnu pak uloţíme tlačítkem "Uloţit konzultační hodiny". Tlačítko "Změnit heslo" umoţní uţivateli změnit si své heslo do aplikace Akademie. V případě chybně uvedených údajů nebo při jejich změně kontaktujeme osobu uvedenou v dolní části výpisu, jedná se o administrátora školy. Po kliknutí na jeho jméno budeme přesměrováni na administrátorovu ovou adresu a sdělíme mu poţadavky ohledně změn daných polí. 6.2Číselníky V této kapitole se seznámíme se základními číselníky, které jsou nutné pro správné fungování školy

91 6.2.1 Katedry Odkazem Administrace - Číselníky - Katedry se dostaneme na číselník kateder: Tabulka obsahuje údaje o katedrách. Tlačítkem "Nový záznam" můţeme zaevidovat novou katedru, pro uloţení změn slouţí tlačítko "Uloţit změny". Kliknutím na ikonu dané katedře: u vybrané katedry se dostaneme na změnu údajů o

92 Detail formuláře obsahuje údaje ohledně dané katedry: Zkratku (povinný údaj), Název (povinný údaj), Fakultu, Vedoucího a Tajemníka, PSČ. Dále zahrnuje tabulku Seznam učitelů, ze kterého vybíráme pomocí šipek Členy katedry, a tabulku Seznam osob, z něhoţ volíme Sekretariát. Pokud některý z údajů změníme, stiskneme tlačítko "Uloţit" Studijní programy Odkazem Administrace - Číselníky - Studijní programy se dostaneme na číselník studijních programů:

93 Tabulka obsahuje údaje o studijních programech. Tlačítkem "Nový záznam" můţeme zaevidovat nový studijní program, pro uloţení změn slouţí tlačítko "Uloţit změny". Kliknutím na ikonu programu se dostaneme na změnu údajů o daném studijním programu: u vybraného studijního Detail formuláře obsahuje údaje ohledně daného studijního programu: Kód a název programu (vybíráme jej pomocí ikony ), Fakultu, na které studijní program probíhá, Typ programu (bakalářský, magisterský, magisterský navazující na bakalářský, doktorský), Jazyk studia, Platný od a Platný do (odkdy dokdy má program platnost), Standardní délku studia, Maximální délku studia, Limit kreditů a Udělovaný titul. Pokud některý z údajů změníme, stiskneme tlačítko "Uloţit" Studijní obory Odkazem Administrace - Číselníky - Studijní obory se dostaneme na číselník studijních oborů:

94 Tabulka obsahuje údaje o studijních oborech. Tlačítkem "Nový záznam" můţeme zaevidovat nový studijní obor, pro uloţení změn slouţí tlačítko "Uloţit změny". Kliknutím na ikonu dostaneme na změnu údajů o daném studijním oboru: u vybraného studijního oboru se Detail formuláře obsahuje údaje ohledně daného studijního oboru: Studijní program (výběr z roletového menu), Kód a název oboru (vybíráme jej pomocí ikony ), Zkratku oboru, Formu studia (prezenční, kombinovaná, distanční apod.), Garanta oboru (vybíráme jej z výběrového seznamu), Charakteristiku oboru, Profil absolventa, Poznámku, Kapacitu oboru (maximální počet studentů, který můţe být na daný obor přijat), Záměr přijímacího řízení (počet studentů, který má v plánu škola na daný obor přijmout) a Mezní termín

95 zadání absolventské práce (dokdy musí být zadána absolventská práce). Pokud některý z údajů změníme, stiskneme tlačítko "Uloţit" Studijní skupiny Tento formulář slouţí k evidenci studijních skupin. Kromě základních údajů zde máme téţ přístup k definici sloţení studijních skupin a nastavení jejich dělení. Na číselník tříd se dostaneme odkazem Administrace - Číselníky - Třídy: Odkazem Administrace - Číselníky Studijní skupiny se dostaneme na číselník studijních tříd: Kliknutím na tlačítko formuláře vypadá následovně: u vybrané studijní skupiny se dostaneme na změnu údajů o dané studijní skupině. Detail Zobrazí se základní údaje o konkrétní studijní skupině: Název studijní skupiny (povinný údaj), Ročník (vybereme jej z rolovacího seznamu), Pořadí zobrazení (sled, dle kterého se budou řadit jednotlivé studijní skupiny v úvodním seznamu) a Popis. Při jakékoliv změně klikneme na tlačítko Uloţit Složení studijní skupiny Tato část formuláře slouţí k evidenci studentů, kteří patří do konkrétní studijní skupiny. Je určen pro přidávání, přesouvání a odebírání studentů. Pokud škola nepouţívá modul Přijímací řízení, můţe evidovat nově příchozí studenty přímo na tomto formuláři. Pokud na úvodním formuláři klikneme u dané studijní skupiny na tlačítko, objeví se následující výpis:

96 Zobrazí se seznam všech studentů zařazených do dané studijní skupiny. Pokud se chceme přepnout na kartu studenta, klikneme u jeho jména na ikonu. Pro účely zařazování studentů do studijní skupiny, vyřazování studentů ze studijní skupiny (např. z důvodu ukončení studia) a přesouvání studentů mezi studijními skupinami slouţí ve spodní části formuláře tlačítka "Přidat studenty", "Odebrat studenty" a "Přesunout studenty" Přidání studenta do studijní skupiny Tlačítko "Přidat ţáky/studenty" slouţí k přidání studentů do studijních skupin. Pokud na něj klikneme, zobrazí se tento detail formuláře:

97 Obsahuje jiţ neměnnou poloţku Do studijní skupiny:, v níţ je vybrána studijní skupina, do které bude student přidán. Ostatní pole pak nastavujeme dle našich poţadavků. Jsou jimi: Datum zařazení do studijní skupiny - den, měsíc, rok zařazení studenta do studijní skupiny. Důvod - máme na výběr z těchto moţností: Řádné vzdělávání, Řádné vzdělávání po přerušení vzdělávání, Opakování ročníku. Ročník - do jakého ročníku je student zařazen. Datum zahájení studia - při prvním zařazení studenta do studijní skupiny v rámci jeho vzdělávání lze nastavit tuto poloţku odlišně od data zařazení do studijní skupiny. Do tohoto pole vybereme datum začátku studia na naší škole. Dále se na formuláři nabízí seznam "Nezařazení studenti", ze kterého vybereme všechny osoby, které chceme do studijní skupiny zařadit, a seznam "Studenti pro zařazení do studijní skupiny", do kterého pomocí šipek přesuneme dané studenty. Nakonec vše uloţíme tlačítkem "Uloţit" Odebrání studenta ze studijní skupiny Tlačítko "Odebrat ţáky/studenty" slouţí k odebírání studentů ze studijních skupin. Pokud na něj klikneme, zobrazí se tento detail formuláře:

98 Obsahuje jiţ neměnnou poloţku Ze studijní skupiny:, v níţ je vybrána studijní skupina, ze které bude student odebrán. Ostatní pole pak nastavujeme dle našich poţadavků. Jsou jimi: Odchod ze skupiny k datu: (datum, kdy je student naposledy studentem v dané studijní skupině) - den, měsíc, rok odchodu studenta ze studijní skupiny. Důvod - máme na výběr z moţností: Přerušení vzdělávání, Vzdělávání ukončeno Kód ukončení - udává způsob ukončení studia, např. úspěšné vykonání státní zkoušky (par. 55), zanechání studia (per. 56, odst. 1, písm. a)), vyloučení ze studia podle par. 67; měnit ho můţeme např. na Přehledu ţáka/studenta. Dále se na formuláři nabízí seznam "Studenti ve skupině", ze kterého vybereme všechny osoby, které chceme ze studijní skupiny odebrat, a seznam "Odcházející studenti", do kterého pomocí šipek přesuneme dané studenty. V případě, ţe potřebujeme zobrazit všechny aktuálně nezařazené studenty, zaškrtneme příznak "pouze aktuálně platní studenti". Dle potřeby můţeme také zaškrtnout příznak "zobrazit i studenty s přerušeným studiem". Nakonec stiskneme tlačítko Uloţit. Takto zaevidované ukončení studia se zobrazí v Přehledu ţáka studenta na záloţce Průběh studia:

99 Přesun studenta mezi studijními skupinami Tlačítko "Přesunout ţáky/studenty" slouţí k přesouvání studentů mezi studijními skupinami. Pokud na něj klikneme, zobrazí se tento detail formuláře: Obsahuje jiţ neměnnou poloţku Ze studijní skupiny:, v níţ je vybrána studijní skupina, ze které bude student přesunut. Ostatní pole pak nastavujeme dle našich poţadavků. Jsou jimi: Do studijní skupiny - zvolíme třídu, do které bude student přesunut. Ročník - vybereme ročník, do něhoţ bude student přesunut

100 Přesun od data - den, měsíc, rok přesunu studenta do jiné studijní skupiny. Dále se na formuláři nabízí seznam "Ţáci/studenti ve třídě ", ze kterého vybereme všechny osoby, které chceme do studijní skupiny přesunout, a seznam "Přesouvaní ţáci/studenti", do kterého pomocí šipek přesuneme dané studenty. V případě, ţe potřebujeme zobrazit všechny aktuálně platné studenty, zaškrtneme příznak "pouze aktuálně platní ţáci/studenti". Nakonec vše uloţíme tlačítkem "Uloţit" Dělení studijní skupiny Tlačítko "Dělení" na formuláři Studijní skupiny slouţí k tvorbě dělení studijní skupiny, např. dělení podle jazyků a nepovinných předmětů. Student můţe být zařazen do více skupin, avšak v rámci 1 dělení pouze do 1 skupiny (např. v dělení podle jazyků na AJ a NJ můţe být pouze v jedné ze skupin). Základní formulář vypadá následovně: Zobrazí se tabulka s dělením studijních skupin. Nahoře se nachází filtr Zadaná dělení studijní skupiny, dle kterého můţeme vygenerovat dělení určité studijní skupiny. Automaticky můţeme generovat dělení dle formy studia a oboru vzdělání. V případě nového dělení pouţijeme tlačítko Nové dělení. Kliknutím na ikonku zobrazí detail dělení: se

101 V horním seznamu se nacházejí studenti z celé studijní skupiny, kteří dosud nenáleţí do ţádné skupiny dělení. Pomocí šipek je rozdělujeme do jednotlivých skupin. Skupiny si můţeme libovolně nazvat tak, ţe názvy "Skupina 1", "Skupina 2" atd. přepíšeme. Pokud potřebujeme v rámci jednoho dělení více skupin, pouţijeme tlačítko "Další seminární skupina". Poté stiskneme tlačítko "Uloţit dělení" Budovy Tento formulář slouţí k evidenci budov dané školy nebo školského zařízení. Dostaneme se na něj přes odkaz Administrace - Číselníky - Budovy:

102 Tabulka obsahuje údaje o budovách. Tlačítkem "Nový záznam" můţeme zaevidovat novou budovu, pro uloţení změn slouţí tlačítko "Uloţit změny". Kliknutím na ikonu dané budově: u vybrané budovy se dostaneme na změnu údajů o Detail formuláře obsahuje Zkratku budovy (povinný údaj), Název budovy (povinný údaj), Ulici, Číslo orientační/popisné, Město, PSČ, příznak Aktivní (jeho zaškrtnutí značí aktivnost budovy napříč všemi školními roky) a Pořadí zobrazení. Pokud některý z údajů změníme, stiskneme tlačítko "Uloţit". Budovy se nacházejí také na číselníku místností, viz další kapitola Místnosti Formulář slouţí k evidenci místností (učeben, tělocvičen, kabinetů apod.). Názvy a zkratky místností se zobrazují v kalendáři atd. Dostaneme se na něj pomocí menu Administrace - Číselníky - Místnosti:

103 Tabulka obsahuje základní údaje o učebnách. Tlačítkem "Nový záznam" můţeme zaevidovat novou učebnu, pro uloţení změn slouţí tlačítko "Uloţit změny". Kliknutím na ikonu údajů o dané učebně: u vybrané učebny se dostaneme na změnu Detail formuláře obsahuje Zkratku místnosti (povinný údaj), Název místnosti, Druh místnosti (např. učebna, kabinet, knihovna, tělocvična), Budova (v jaké části školy se místnost nachází), Patro, Dveře, Kapacita a Pořadí zobrazení. Pokud některý z údajů změníme, stiskneme tlačítko "Uloţit" Druhy hodnocení Tento formulář slouţí k evidenci druhů hodnocení. Pro vysoké školy nemá velký význam, slouţí pouze k evidenci e- learningu. Na číselník druhů hodnocení se dostaneme přes odkaz Administrace - Číselníky - Druhy hodnocení:

104 Zobrazí se seznam všech evidovaných druhů hodnocení. Nový druh hodnocení vloţíme pomocí tlačítka Nový záznam. Pro editaci jiţ stávajícího záznamu klikneme na ikonu : Na detailu daného hodnocení je uveden Název hodnocení, jeho Popis, Váha a Pořadí zobrazení. Jakoukoliv změnu ukládáme tlačítkem Uloţit Stupnice hodnocení Formulář umoţňuje evidovat dohodnutý způsob průběţného hodnocení studentů na škole. Dostaneme se na něj odkazem Administrace - Číselníky - Stupnice hodnocení:

105 Počet sloupců můţeme ovlivnit tlačítkem Změnit počet sloupců. Detail kaţdého stupně hodnocení zobrazíme kliknutím na ikonu : Období roku Formulář slouţí k zakládání a evidenci akademických roků. Nastavením období roku definujeme dobu jeho trvání, dále odkdy dokdy budou trvat jednotlivá období roku (semestry). Odkazem Administrace - Číselníky - Období roku se dostaneme na číselník období roku: V tomto číselníku můţe administrátor zakládat nové akademické roky a u nich pak jednotlivá období, tj. semestry. Po kliknutí na ikonu akademického roku:, nacházející se v tabulce vlevo u kaţdého záznamu, se zobrazí podrobnější popis daného

106 Doporučujeme zadávat název akademického roku ve tvaru 2010/2011 a názvy období ve tvaru zimní semestr, letní semestr. Tyto názvy se pak tisknou na všechny dokumenty. Na detailu formuláře administrátor určí rozsah trvání obou semestrů, odkdy dokdy je moţné zapsat si předměty v daném semestru apod. Pokud si tedy bude student zapisovat předměty mimo toto datumové rozmezí, nebude si moci zapisovat předměty na příslušný semestr. Dle nařízení MŠMT je nutné pro organizaci akademického roku definovat nejprve délku akademického roku, dále jej rozčlenit na dvě období zimní a letní semestr. Po vyplnění formuláře vše uloţíme stiskem tlačítka Uloţit Vyučovací hodiny Formulář slouţí k evidenci počtu vyučovacích hodin na škole. I v případě, ţe má škola více budov, musí mít v aplikaci Akademie sjednocené začátky výuky pro celou školu (např. celé škole bude začínat výuka v 08:00). Odkazem Administrace - Číselníky - Vyučovací hodiny se dostaneme na číselník vyučovacích hodin:

107 Zobrazí se seznam vyučovacích hodin evidovaných na škole. Pokud chceme změnit jejich počet, klikneme na tlačítko Změnit počet hodin. Stiskem ikony hodině: u vybrané hodiny máme moţnost měnit údaje o vyučovací Na detailu vyučovací hodiny definujeme začátek a konec vyučovací hodiny (nesmí se časově překrývat) Stavy osoby Na tomto číselníku evidujeme stavy osoby a dostaneme se na něj odkazem Administrace - Číselníky - Stavy osoby:

108 Společně pro všechny osoby v aplikaci (studenty, učitele a ostatní uţivatele) lze definovat jednotlivé stavy. Standardně existují dva výchozí stavy osoby - "Aktivní" a "Neaktivní". Příznakem (zaškrtávátkem) ve sloupci s názvem Aktivní dáváte najevo, ţe daný stav osoby znamená aktivní osobu, tedy osobu, která se v aktuálním školním roce aktivně podílí na výuce nebo studiu, aţ uţ se jedná o aktivní učitelé nebo aktivní studenty. Pokud daný stav nemá příznak Aktivní a následně stav přiřadíme některým osobám v aplikaci, pak to znamená, ţe se jiţ tyto osoby v aktuálním akademickém roce nepodílí na výuce, ani na studiu. Jedná se o učitele, kteří odešli na mateřskou dovolenou, nebo o studenty, kteří jiţ ze školy odešli, přerušili studium, byli vyloučeni apod Předměty Pomocí odkazu Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Předměty se dostaneme na formulář pro zadávání a úpravu předmětů vyučujících se na dané škole. Po spuštění formuláře se zobrazí seznam jiţ evidovaných předmětů: Změnu Zkratky, Názvu, Katedry, Garanta či Pořadí zobrazení vypsaných předmětů lze provést přímo v seznamu, a to dvojitým kliknutím myši do příslušného pole. Změny provedené tímto způsobem ukládáme tlačítkem Uloţit změny. Chceme-li nějaký předmět smazat, pouţijeme tlačítko Smazat vybrané. Při mazání předmětu je nutné, aby neměl ţádnou vazbu, např. v rozvrhových akcích. K označení více předmětů najednou pouţijeme klávesu Shift nebo Ctrl a klikneme na příslušný řádek v seznamu. K vloţení nového předmětu slouţí tlačítko Nový záznam. K editaci příslušného předmětu slouţí ikona seznamu: zobrazeného před kaţdým z předmětů v

109

110 Na detailu předmětu vyplňujeme jeho Zkratku, Název a Anglický název. Z roletového menu vybereme Garantující katedru a Garanta. Lze u něj také zadat pořadí zobrazení. Pořadí zobrazení je celé kladné číslo, které udává pořadí ve výběrových seznamech s předmětem v celé aplikaci a zároveň pořadí zobrazení předmětu ve výpisech hodnocení. Z výběrového seznamu Vyučující na škole vybereme dle daných šipek do seznamu Vyučující tohoto předmětu všechny učitele, kteří tento předmět vyučují. Uvedeme Minimální naplněnost pro otevření (nejmenší počet osob pro otevření tohoto předmětu) a Pořadí zobrazení. Druhá část formuláře se týká upřesnění toho, čeho se předmět týká, jaká literatura je k němu vztaţena atd. Do příslušných polí tedy uvedeme Anotaci předmětu, Osnovu předmětu, Povinnou literaturu, Doporučenou literaturu a Poţadavky na předmět. V případě, ţe má tento předmět podmiňující předmět, vybereme jej z rolovacího seznamu Podmiňující předměty. K předmětu téţ můţeme pomocí tlačítka Procházet vloţit kurz nebo test. Nakonec všechny informace uloţíme tlačítkem Uloţit

111 Volné položky Tento formulář vyuţíváme v případě, ţe potřebujeme na kartě administrátora, obecného uţivatele, učitele a studenta evidovat poloţku, která není na jejich kartách obsaţena. Odkazem Administrace - Číselníky - Volné poloţky máme moţnost definovat volné poloţky u osob: Je moţné nastavit aţ deset volných poloţek, do kterých se budou uvádět další doplňující informace při zadávání nových osob. Volné poloţky lze definovat pro jednotlivé kategorie osob zvlášť, viz rolovací seznam Kategorie osoby. Definujeme-li volné poloţky ke kategorii "student", viz snímek výše, pak se při vkládání nového nebo po úpravě existujícího studenta budou nabízet i tato volná pole, viz následující obrázek (údaje v červeném rámečku):

112 6.3Studijní plány Modul Studijní plány zahrnuje formuláře, pomocí nichţ můţeme vytvářet nové a upravovat stávající studijní plány a příslušné bloky předmětů. Rovněţ je umoţněna vizualizace studijních plánů Studijní plány Tento formulář umoţňuje evidenci studijních plánů a dostaneme se na něj pomocí odkazu Administrace Studijní plány Studijní plány: Zobrazí se filtr, který omezíme dle Fakulty, Studijního programu a Studijního oboru. Poté stiskneme tlačítko Zobrazit:

113 Zobrazí se seznam všech studijních plánů dle zadaného filtru. Pokud potřebujeme zadat nový studijní plán, klikneme na tlačítko Nový záznam. Kliknutím na se dostaneme na detail studijního plánu: Zobrazí se detail ohledně daného studijního plánu. Horní polovina formuláře obsahuje informace ohledně studijního plánu, jeho druhá část zahrnuje tabulku s Bloky předmětů. Pomocí tlačítka Nový blok předmětů definujeme nové bloky předmětů. Nejčastěji definujeme Povinné předměty, Povinně volitelné předměty a Nepovinné předměty. Dále uvádíme Typ bloku, Kreditní limit a Minimální počet předmětů. Pokud chceme upravit informace ohledně daného bloku, klikneme na ikonu tlačítko Předměty v bloku:. Pokud chceme přidat předměty do bloku, klikneme na

114 Zobrazí se seznam všech předmětů v rámci daného bloku. Pokud chceme další předmět přidat, klikneme na tlačítko Přidat předmět z číselníku předmětů. Na detail daného předmětu se podíváme pomocí ikony : Vybereme Katedru a Předmět. Uvedeme počet kreditů, který student získá po jeho splnění. Nadefinujeme rozsah výuky, tj. počet jednotek za Přednášku, Cvičení a Seminář. Zvolíme Způsob zakončení (Zápočet, Zkouška, Zápočet/zkouška), Ročník, Semestr a Plánovanou kapacitu. nakonec vše uloţíme tlačítkem Uloţit. Vrátíme se na detail formuláře s tabulkou Bloky předmětů a klikneme na tlačítko Minimální kredity:

115 Zde nadefinujeme minimální počet kreditů pro jednotlivé semestry a uloţíme je tlačítkem Uloţit. Poznámka: jak hromadně přiřadit učební plány, se dozvíme v kapitole Přidělení studijních plánů Vizualizace studijního plánu Tento formulář slouţí k detailnímu zobrazení konkrétního studijního plánu a dostaneme se na něj přes odkaz Administrace Studijní plány Vizualizace studijního plánu: Ve filtru si určíme, zda chceme vizualizovat obecný studijní plán, či studijní plán studenta. Na základě tohoto výběru pak nastavíme další filtry (Fakulta/Studijní plán nebo Student). Poté stiskneme tlačítko Zobrazit:

116 Zobrazí se přehled všech předmětů za dané ročníky a semestry a u nich Katedra, Garant předmětu, Hodinové dotace, Způsob zakončení a Počet kreditů. Výpis slouţí pouze pro přehled a informace na něm můţeme změnit na formuláři Studijní plány (odkaz Administrace - Studijní plány). 6.4Export dat Export dat pro SIMS Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách) ukládá vysokým školám vést matriku studentů, která slouţí k evidenci studentů a k rozpočtovým a statistickým účelům. Matrika obsahuje údaje o jednotlivých studentech vysoké školy zapsaných do bakalářského nebo magisterského nebo doktorského studijního programu. Zápis nově přijatých studentů do matriky se provádí neprodleně po zápisu studenta do studia v příslušném studijním programu ( 88 odst. 4, 51 odst. 1 citovaného zákona). Studenti studující na vysokých školách po mají být podle 101 odst. 4 citovaného zákona do matriky zapsáni do Pro rozpočtové a statistické účely mohou být vyuţívány údaje o jednotlivých studentech pouze tehdy, jsou-li zpracovávány prostředky výpočetní techniky, a to formou databáze vytvořenou příslušnou vysokou školou. Proto zákon o vysokých školách, který opravňuje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (dále jen ministerstvo) sdruţovat a vyuţívat informace z matriky studentů podle zvláštních předpisů ( 87 písm. i) citovaného zákona), současně ministerstvo zmocňuje stanovit strukturu informační věty provozované databáze a její technické podmínky

117 Přístup do systému SIMS ministerstvo přiděluje kaţdé vysoké škole její přihlašovací jméno a heslo do systému SIMS a autorizovanou písemnou formou je předává akademickému vedení školy, zpravidla k rukám rektora. Správce matriky vysoké školy, pověřený vedením školy zodpovědností za správnost a úplnost údajů vedených za tuto školu v centrální databázi a vybavený přihlašovacím jménem a heslem přiděleným ministerstvem, má v systému SIMS k dispozici prostředky pro vytváření dalších uţivatelských účtů v rozsahu své pravomoci. Kaţdá vysoká škola, veřejná nebo soukromá, je povinna uloţit do centrální databáze svou matriku studentů a trvale ji doplňovat a aktualizovat periodickými sběry dat (zpravidla čtyřikrát ročně). Nově zřizované vysoké školy jsou povinny se přihlásit do systému SIMS neprodleně po svém zřízení a svou matriku studentů uloţit do centrální databáze při nejbliţším hromadném sběru dat následujícím první zápis studentů ke studiu. Díky mechanismu, který nabízí aplikace Akademie, máme moţnost exportovat data pro SIMS v txt formátu. Přes odkaz Administrace - Export dat - Export dat pro SIMS se dostaneme na příslušný formulář. Na úvodním formuláři vybereme Akci, zadáme Sběrné období, popř. můţeme výběr omezit pouze na jednoho studenta, a to tím, ţe do pole Omezit výběr pouze na studenta s rodným číslem: napíšeme rodné číslo konkrétního studenta. Nakonec stiskneme tlačítko Generovat výstup: Ve spodní části formuláře se zobrazí vygenerovaný soubor, který si můţeme otevřít či uloţit na disk Export dat pro ÚIV Vysoké školy předávají data pro úlohu UCHAZEČ VŠ na ÚIV ve dvou termínech: přihlášky ke studiu podle stavu k 31.3, se musejí zaslat na ÚIV do 16.4 příslušného roku výsledky přijímacího řízení podle stavu k se musejí zaslat na ÚIV do příslušného roku

118 Předávají se data za uchazeče o studium bakalářské a magisterské/inţenýrské nenavazující, ve formě prezenční, distanční a kombinované, a to za všechny uchazeče bez rozdílu státní příslušnosti. Do předávaných dat tedy jsou zahrnuti i cizinci na rozdíl od uchazečů o navazující magisterské studium a doktorské studium, uchazečů ucházejících se o různé druhy mimořádného studia, které není úplným vysokoškolským vzděláním (např. rozšiřující studium k získání pedagogické kvalifikace, univerzita 3. věku). Doplňující informace k vyplňování poloţek IZOS, OBSS a RMAT, jsou dostupné na stránce Formulář umoţňující export dat o uchazečích nalezneme přes odkaz Administrace - Export dat - Export dat pro ÚIV: Po přístupu na formulář se jiţ přednabízí Sběrné období od a do. Dále z rolovacího seznamu vybereme Fakultu a stiskneme tlačítko Exportovat: Vygenerovaný soubor můţeme posléze otevřít, či uloţit. Jednotlivé poloţky souboru jsou podrobně popsány na stránce Export dat pro VZP O některých pojištěncích, za které je plátcem pojistného za zdravotní pojištění stát, přebírá VZP hromadně údaje od státních orgánů nebo institucí. Díky mechanismu, který nabízí aplikace Akademie, máme moţnost exportovat data pro VZP v elektronické podobě, přičemţ musí být dodrţeno datové rozhraní VZP, určené pro instituce. VZP pro přijímání i předávání dokladů v elektronické podobě předepisuje textové soubory (kódování v PC LATIN2). Pouţití tohoto typu souborů oproti typu "DBF" bylo voleno s ohledem na univerzální moţnosti jejich exportu i

119 importu do jakýchkoliv databázových systémů i snadnost jejich pořízení na kaţdém typu počítače i bez pouţití databáze. V předávané větě pro VZP se vyskytuje 5 atributů týkajících se příslušné osoby: DRZM C 1 Druh změny: + zařazen do evidence - vyřazen z evidence CPOJ C 10 Číslo pojištěnce VZP z průkazu pojištěnce VZP. U devítimístných čísel musí být na 10. pozici mezera PRIJM C 30 Příjmení JMENO C 24 Jméno DAT (od ) C 8 Datum změny, tj. datum zařazení do (vyřazení z) evidence (DDMMRRRR, např. datum se zapíše jako ). Jsou povoleny pouze číslice 0 au 9 Příklady přípustných vět: Od : Svoboda"""Miroslav""" Novák"""Juan""" Horáková"""Jaroslava""" Konop"""Sviatoslav""" Na úvodní stránce zadáme období Od - Do, z něhoţ se budou vybírat studenti evidováni v tomto časovém rozmezí. Po zobrazení změn vybereme příslušné studenty a stiskneme tlačítko Exportovat:

120 Poté máme moţnost otevřít příslušný soubor či uloţit. Upozornění: Pro export dat je nutné mít vyplněny všechny potřebné údaje ke správnému datu na Historii poloţek na kartě studenta (Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Datum a kód změny). Nevyplníme-li všechny potřebné údaje, nebude moţné provést export dat a zobrazí se chybové hlášení. Generuje se přihláška v případě, ţe student studuje (nemá přerušené, ani ukončené vzdělání), má nastaven stát trvalého bydliště na ČR a formu vzdělání na denní. V případě, ţe jiţ nestuduje, nebo má nastaveno trvalé bydliště na jinou hodnotu, neţ je ČR, pak se generuje odhláška. Školy nemají oznamovací povinnost, tzn., ţe nemusí předávat data pro VZP. Školy se mohou rozhodnout, zda budou předávat data všech studentů a všech pojišťoven, nebo zda budou předávat data pouze studentů pojištěných u VZP. Pokud zvolí 1. moţnost, VZP zpracuje své pojištěnce a ostatní pojišťovny mají moţnost převzít si od VZP data svých pojištěnců. 6.5Nastavení Menu Nastavení v sobě sdruţuje odkazy na formuláře z definicí základních údajů o škole, nastavení parametrů aplikace pro danou školu a kalendář školy, změnu hesla a období Vlastnosti organizace Formulář slouţí k evidenci administrativních údajů o organizaci, škole, zařízení. Dostaneme se na něj odkazem Administrace - Nastavení - Vlastnosti organizace:

121 Základní informace o organizaci (právnické osobě) obsahují tyto informace: Název organizace - tlačítkem se objeví následující okno: můţeme evidovat od určitého data a změnit název organizace. Po jeho stisku Vidíme seznam všech názvů organizace, které byly pouţity, a data, odkdy tyto hodnoty platí. V případě uvádění nového názvu školy pouţijeme tlačítko "Nový záznam":

122 Vyplníme Hodnotu (nový název organizece) a Platnost od (odkdy tento název bude platit; automaticky se přednastavuje aktuální datum). Nakonec vše uloţíme tlačítkem "Uloţit". Zkratka organizace Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, PSČ Obec - dotahuje se na diplomy a vzory dokumentů. Obec v - dotahuje se na diplomy a vzory dokumentů. Stát IČ - unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby. Stát, který IČ vydal RED_IZO - začíná na 6, je devítimístné. Ředitel/Rektor - tlačítkem stisku se objeví následující okno: můţeme evidovat od určitého data a změnit jméno ředitele/rektora. Po jeho Vidíme seznam ředitelů, kteří na škole působili, a data, odkdy tuto funkci zastávali. V případě uvádění nového ředitele školy pouţijeme tlačítko "Nový záznam":

123 Vyplníme Hodnotu (jméno ředitele/rektora školy) a Platnost od (datum začátku působnosti na škole; automaticky se přednastavuje aktuální datum). Nakonec vše uloţíme tlačítkem "Uloţit". Název OSSZ - vyplnění tohoto pole je nutné v případě exportu dat pro ČSSZ. Okres OSSZ - vyplnění tohoto pole je nutné v případě exportu dat pro ČSSZ. Variabilní symbol pro OSSZ pro odesílání zpráv aplikace - pouţívá se při odesílání ů v rámci organizace (např. zapomenutí hesla). Druhá část formuláře obsahuje tabulku "Školy/zařízení v organizaci". Zde evidujeme všechny školy, které patří do dané organizace. Pokud chceme přidat další školu, stiskneme tlačítko "Přidat". Klikneme-li na ikonu, dostaneme se na detail dané organizace: Zde se nacházejí administrativní údaje o dané organizaci, které je nutné vyplnit. Ţlutě zvýrazněná poloţka, tedy IZO, je povinný údaj pro předávání dat do SIMS. Tyto údaje se dotahují na diplomy a vzory dokumentů. Po vyplnění údajů stiskneme tlačítko "Uloţit". Tím se vrátíme na původní podobu formuláře. Pokud má organizace nějaké části, evidujeme je pomocí tlačítka "Části", které se nachází vpravo u kaţdé organizace. Po jeho stisku se dostaneme na tuto stránku:

124 Pro zaloţení nové části organizace klikneme na tlačítko "Nový záznam". Ikona část organizace a ke změně údajů o ní: slouţí k náhledu na detail na Na detailu se nachází Název, Popis a Číslo části organizace (doporučujeme evidovat 01, 02, 03 atd.). Změny ukládáme tlačítkem "Uloţit" Kalendář organizace Tento formulář je určen ke generování kalendáře organizace, tj. kalendářních dní. Dostaneme se na něj pomocí menu Administrace - Nastavení - Kalendář organizace:

125 Obsahuje tabulku s těmito poloţkami: Datum (kaţdý den v kalendářním roce), Druh dne (pracovní den, svátek, volno), Svátek (můţeme libovolně napsat. Kdo má svátek, druh svátku apod.), Druh výuky (vyučuje se, nevyučuje se, prázdniny) a Poznámka (kolonka pro napsání libovolného textu, který se zobrazí v třídní knize). Na začátku máme vzorový kalendář, ve kterém je sděleno, ve kterých dnech jsou soboty, neděle a prázdniny (pouze ty, které probíhají celorepublikově ve stejných dnech, např. letní, vánoční)

126 Tlačítko "Vygenerovat kalendář" slouţí ke generování kalendáře (automaticky se přednastaví pracovní dny, svátky, celorepublikové prázdniny probíhající ve stejných dnech). Podle druhu kalendářního dne nastavujeme Druh výuky. Pokud se jedná o pracovní den, pak je nastaven příznak "Vyučuje se". V případě, ţe se jedná o den volna nebo o státní svátek, je vybrán příznak "Nevyučuje se". Pokud jsou ve škole prázdniny, vybíráme jako druh výuky "Prázdniny". Kaţdá škola má moţnost tento příznak sama nastavovat podle toho, zda v daný kalendářní den probíhá výuka či nikoliv. Toho lze vyuţít při rušení výuky z různých důvodů. Pokud máme všechny dny nastaveny, stiskneme tlačítko "Uloţit kalendář". Podle tohoto kalendáře (tedy příznaku "Vyučuje se") probíhá generování (aktualizace) kalendáře s jednotlivými rozvrhy učitelů a studentů v aplikaci Akademie. Ve dnech, ve kterých je nastaven příznak "Nevyučuje se" nebo "Prázdniny", se neprovádí generování rozvrhu. Před první aktualizací rozvrhu je vhodné provést nejdříve nastavení příznaku "Vyučuje se" a poté provést aktualizaci. K tomu, aby se provedly změny v rozvrhu všem učitelům a studentům školy, je nutné ještě provést aktualizaci rozvrhu. Aktualizaci rozvrhu provedeme pomocí formuláře Rozvrhové akce (menu Rozvrh - Tvorba rozvrhu, dále záloţka Rozvrh - pravidelná výuka):

127 Na tomto formuláři nastavíme datum Od a Do, poté stiskneme tlačítko "Aktualizovat kalendář", které provede aktualizaci rozvrhu pro dané období. Pokud nastane situace, ţe má škola jiţ vygenerován rozvrh pro všechny učitele a studenty na celé období, a je nutné zrušit v některé dny výuku, můţe postupovat podle následujícího příkladu: Předpokládejme, ţe má jiţ naše škola vygenerován rozvrh pro celý semestr a rozvrh uţ byl generován podle standardního kalendáře (tedy v pracovní dny výuka probíhá, ve dny volna a státní svátky výuka neprobíhá). Před Vánocemi se škola rozhodne, ţe mezi Štědrým dnem ( ) a Novým rokem ( ) nebude na dané škole probíhat výuka. Jelikoţ škola generovala rozvrhy podle standardního kalendáře, ve kterém jsou dny stanoveny jako pracovní, má vygenerovány rozvrhy i do těchto dnů. Pokud tedy škola nechce mít mezi vánočními svátky výuku, musí zrušit příznak "Vyučuje se" u dní , , , a Po odznačení příznaku u těchto dní uloţíme kalendář stisknutím tlačítka "Uloţit kalendář". Poté provedeme aktualizaci rozvrhu na formuláři Tvorba rozvrhu pro období od do Upozornění: V případě, ţe generujeme záznamy o prázdninách do třídní knihy, je nutné nastavit pomocí menu Administrace - Nastavení - Parametry aplikace parametr "Počet dnů před generováním záznamů o

128 prázdninách do třídní knihy a školních akcí". Tento parametr s předstihem udává, do kolika dní dojde ke generování záznamů o prázdninách z kalendáře školy do třídní knihy (pokud ji škola vyuţívá) a do školních akcí. Pokud je na formuláři Kalendář školy nastavena u některých dnů hodnota ve sloupci Druh výuky na hodnotu prázdniny, pak systém na základě tohoto parametru provádí v nočních hodinách automatické generování záznamů o prázdninách do třídní knihy a zároveň odstraňuje výuku v rozvrhu pro tyto dny Parametry aplikace Tento formulář obsahuje seznam parametrů, jejichţ nastavením můţeme ovlivnit chování a vzhled celé aplikace Akademie. Odlišují se dle typu školy a dělíme je na aplikační a uţivatelské. Rozčleňujeme je podle kategorií, které usnadňují vyhledávání poţadovaného parametru. Aplikační parametry mají tyto kategorie: Všechny, Index, Obecné, Přijímací řízení, Rozvrh, Správa účtu, Rozvrh, Správa účtu, Třídní kniha, Zasílání zpráv a Závěrečné zkoušky. Uţivatelské parametry obsahují tyto kategorie: Všechny, Obecné, Správa účtu a Zasílání zpráv. Na formulář se dostaneme přes menu Administrace - Nastavení - Parametry aplikace. Aplikační parametry, které můţeme upravovat pouze v roli administrátora, ovlivňují chod aplikace pro všechny přidruţené uţivatele. Takto nastavené parametry tedy budou pro všechny uţivatele shodné

129 Uţivatelské parametry jsou přístupné všem uţivatelům, kaţdý si je tedy můţe nastavit podle vlastních poţadavků, tj. aplikace se pak bude chovat kaţdému uţivateli podle nastavení těchto parametrů. Administrátor se k uţivatelským parametrům dostane překliknutím záloţky v horní části obrazovky, viz obrázek:

130 Popis funkce aplikačních a uţivatelských parametrů je uveden v detailu příslušného parametru, který se zobrazí po stisku ikony. V takto otevřeném detailu lze hodnotu konkrétního parametru nastavit pomocí rolovacího menu nebo zadáním konkrétní hodnoty. Změny ukládáme tlačítkem "Uloţit" Popis uživatelských parametrů Jazyk aplikace Moţnost zvolit si jazyk (český/německý/anglický), ve kterém se prezentuje celá aplikace. Počet zobrazovaných záznamů na stránku Parametr dovoluje uţivateli zadat počet zobrazovaných záznamů na stránku, nejvíce však 999. Poté se bude v aplikaci na všech stránkách se seznamy studentů, dokumentů, místnostmi atd. zobrazovat námi zadaný počet záznamů na stránku. Je tedy na kaţdém uţivateli, zda zvolí nízký počet zobrazovaných záznamů na stránku (např. 10), tím tedy bude mít více stran na daném formuláři, nebo zda vysoký počet zobrazovaných záznamů na stránku (např. 50), tudíţ méně stran na formuláři. Čím zvolíme větší počet zobrazovaných záznamů na stránku, tím nastane větší přenos dat mezi serverem a naším počítačem, tudíţ trvá delší dobu, neţ se formulář načte. Doporučujeme záznamů na stránku. Typ menu aplikace Nastavením typu aplikace můţeme změnit vzhled aplikace. V klasickém menu se nahoře nacházejí moduly a nalevo nabídka všech formulářů v rámci modulu, ve kterém se v danou chvíli nacházíme. Tento typ je vhodný pro začátečníky, neboť jsou zde vidět všechny formuláře, které jsou v aplikaci. Moderní menu je vhodné pro pokročilé uţivatele, protoţe zde není vidět celá struktura menu. Nahoře se nachází menu se všemi moduly a v rámci kaţdého z nich si přímo vybíráme formuláře. Upozornit na blíţící se automatické odhlášení v následujících minutách Pokud čas zbývající do odhlášení klesne pod zadaný počet minut, zobrazí se upozornění na blíţící se odhlášení. Např. pokud zadáme hodnotu 10, znamená to, ţe pokud nám bude zbývat 10 minut do odhlášení z aplikace, budeme na tento fakt upozorněni 10 minut před odhlášením z aplikace. Pokud zvolíme hodnotu 0, nebudeme na odhlášení z aplikace upozorněni. Zasílat informační zprávy Školy OnLine

131 Parametr upravuje zasílání informačních zpráv o systému Škola OnLine. Zprávy upozorňují uţivatele na pořádání školení, seznamují jej s novou funkčností aplikace či doporučují nové postupy pro maximální přínos aplikace Popis aplikačních parametrů Index Počet opravných termínů Parametr udává, kolik opravných termínů povoluje studentům škola při získávání klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky z příslušného předmětu. Tento parametr se vyuţívá v modulu Index při vypisování zkušebních termínů. Zobrazovat zkoušející u vypsaných termínů zkoušek (jen pro VŠ) Parametr povoluje zobrazovat zkoušející u vypsaných termínů zkoušek Obecné Formát generování studijního čísla Parametr povoluje mechanismus automatického generování studijního čísla při zařazení uchazeče z přijímacího řízení do evidence studentů a zároveň specifikuje formát tohoto studijního čísla. Pokud bude zvolena hodnota "negenerovat" (výchozí hodnota), pak se automatické generování pouţívat nebude a evidence studijních čísel bude v kompetenci školy. Pokud zvolíme hodnotu "generovat ve formátu PRRXXX", pak se studijní číslo bude generovat takto: První znak (P) bude obsahovat jednopísmenný kód typu studijního programu, tj. znak "B" pro bakalářský, "D" pro doktorský, "M" pro magisterský a "N" pro magisterský navazující na bakalářský. Druhý a třetí znak (RR) obsahuje poslední dvojčíslí roku, ve kterém se student zapsal do studia, tj. např. hodnotu "10" pro studenta, který se zapsal v roce Poslední tři znaky (XXX) tvoří pořadové číslo studenta v rámci daného roku, tj. např. hodnota "001" pro prvního studenta, který byl zapsán jako první v daném roce. Jakou preferovat dobu, je-li kniha ve více druzích knihovny Parametr říká, zda se pouţije "kratší" nebo "delší" zadaná hodnota pro standardní výpůjční dobu a upozornění na nevrácení em, je-li kniha ve více druzích knihoven s různě zadanými lhůtami. Povolit pouţití poznámek k hodině Umoţní zadávání a zobrazení poznámky k hodině v kalendáři. Povolit učitelům zadat informace k předmětu Parametr dává učitelům moţnost nadefinovat si k předmětu vlastní osnovu, doporučenou literaturu a další informace, a to nezávisle na garantovi. Umoţnit učitelům spravovat historii poloţek studenta Určuje, zda má učitel právo odstranit záznamy na kartě studenta uloţené v historii poloţek. Umoţnit učitelům upravovat průběh vzdělávání studenta Určuje, zda má učitel právo upravovat a mazat záznamy, definující jeho průběh vzdělávání, na kartě studenta. Zpřístupnit osobní údaje Parametr upravuje přístup zaměstnanců školy k citlivým osobním údajům evidovaným v systému. Nastavení ovlivňuje například moţnost zobrazení rodného čísla atd. na kartě studenta Přijímací řízení

132 Povolit zadat hranice přijímacího řízení mimo aktuální období Umoţní zadat termín přijímacího řízení a datum podání přihlášky spadající do jiného neţ aktuálního období, např. nacházíme se v roce 2009/2010 a chceme pro školní rok 2010/2011 v září 2010 přijmout studenta. Umoţnit společné zadávání dílčích výsledků a celkového rozhodnutí Parametr řídí, na kterých formulářích aplikace bude moţné zadávat dílčí výsledky přijímacího řízení. V případě, ţe chceme na naši školu přijmout např. prvních 20 uchazečů s nejlepším výsledkem, nastavíme tento parametr na hodnotu "NE". Pokud však přijímáme všechny uchazeče, např. s počtem bodů 50 a více, zvolíme hodnotu "ANO". Volbou této hodnoty budeme zároveň moci dílčí výsledky přijímacího řízení zadávat nejen na formuláři Zápis výsledků přijímacího řízení, ale i na formuláři Výsledky přijímacího řízení Rozvrh Pouţít rozvrh Pokud škola netvoří rozvrhy hodin v aplikaci Akademie, můţe tuto poloţku na hodnotu "NE". Pouţít rozvrh ASC Volba parametru "ANO" umoţňuje uţivatelům import rozvrhů z aplikace asc do aplikace Akademie přes odkaz Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Importovat data z ASC. Při volbě "NE" se uvedený odkaz nebude zobrazovat. Pozor: pokud zvolíme hodnotu "ANO", nebudeme mít moţnost upravovat rozvrhy učitelů přes aplikaci Škola Online (tedy přes odkaz Rozvrh - Tvorba rozvrhu - Úvazky učitele). Jediná moţnost bude upravit rozvrh v ASC a znovu jej importovat do Škola OnLine Správa účtu Doba uzamknutí účtu (minuty) Doba, po kterou zůstane účet uzamčen, pokud se uţivatel několikrát chybně přihlásí (počet chybných přihlášení se určuje parametrem aplikace). 0 = 1 rok Platnost hesla pro ostatní osoby - počet dnů Počet dnů, po kterých si studenti a další osoby změnit heslo. 0 = bez kontroly. Doporučujeme zadávat 90 aţ 365 dní. Čím častěji budeme své heslo měnit, tím více sniţujeme moţnost, ţe se neoprávněná osoba dostane na náš účet. Platnost hesla pro zaměstnance školy - počet dnů Tento parametr udává počet dní, po jehoţ uplynutí si musí zaměstnanec školy/zařízení změnit heslo. Nejvhodnější je zvolit 60 aţ 180dní. V případě, ţe tak neučiní, bude při kaţdém přihlašování na tuto skutečnost upozorňován. Počet dnů, kdy nesmí ostatní osoby pouţít stejné heslo Při změně hesla pro studenty a další osoby se zkontrolují hesla pouţívaná v předchozím počtu dnů a nedovolí se zadat stejné. 0 = bez kontroly. Doporučujeme nastavit 2 aţ 365 dní. Tento parametr donutí uţivatele vytvářet si stále nové heslo a nepouţívat např. stále dvě stejná hesla "dokola". Počet dnů, kdy nesmí zaměstnanci školy pouţít stejné heslo Při změně hesla pro zaměstnance školy/zařízení se zkontrolují hesla pouţívaná v předchozím počtu dnů a nedovolí se zadat stejná. 0 = bez kontroly. Doporučujeme nastavit 5 aţ 365 dní. Tento parametr donutí uţivatele vytvářet si stále nové heslo a nepouţívat např. stále dvě stejná hesla "dokola"

133 Počet chybných přihlášení Nastavení určuje maximálně povolený počet pokusů zadat chybně heslo. Přiměřené je zvolit 5 aţ 20 chybných pokusů o přihlášení. Pokud překročíme stanovenou hranici počtu pokusů, zablokuje se nám uţivatelský účet. Vzor hesla pro administrátory Tento parametr ovlivňuje minimální nároky na sloţitost hesla uplatňované školou pro administrátory aplikace. Např. ccccn znamená, ţe heslo musí obsahovat minimálně 4 znaky ("c" jako anglicky "character") a 1 číslici ("n" jako anglicky "number"). Doporučujeme zadávat heslo pro administrátory v tomto tvaru: ccccccnn Vzor hesla pro zaměstnance školy Tento parametr ovlivňuje minimální nároky na sloţitost hesla uplatňované školou pro učitele a další pracovníky školy, kteří nespadají mezi administrátory. Např. ccccn znamená, ţe heslo musí obsahovat minimálně 4 znaky ("c" jako anglicky "character") a 1 číslici ("n" jako anglicky "number"). Pro zaměstnance školy doporučujeme zadávat heslo v tomto tvaru: cccccn Vzor hesla pro studenty Tento parametr ovlivňuje minimální nároky na sloţitost hesla uplatňované školou pro studenty. Např. ccccn znamená, ţe heslo musí obsahovat minimálně 4 znaky ("c" jako anglicky "character") a 1 číslici ("n" jako anglicky "number"). Pro studenty je nejvhodnější zvolit heslo v této variantě: ccccn Třídní kniha Počet dnů před generováním záznamů o prázdninách do třídní knihy a školních akcí Tento parametr udává, s předstihem kolika dní dojde ke generování záznamů o prázdninách z kalendáře školy do třídní knihy (pokud ji škola vyuţívá). Pokud je na formuláři Kalendář školy nastavena u některých dnů sloupec Druh výuky na hodnotu prázdniny, pak systém na základě tohoto parametru provádí v nočních hodinách automatické generování záznamů o prázdninách do třídní knihy a zároveň odstraňuje výuku v rozvrhu pro tyto dny Zasílání zpráv Povolit zasílání SMS zpráv Povolí učitelům moţnost zasílaní SMS zpráv z formuláře pro odesílání ů a zpráv Školy OnLine (škola ovšem musí mít zaplacenou sluţbu posílání SMS z aplikace). Způsob zaslání zprávy z Ţákovské učiteli Parametr nastaví způsob zaslání zprávy učiteli z Ţákovské buď em, oznámením v rámci aplikace Škola OnLine nebo dá uţivateli moţnost volby při odesílání Závěrečné zkoušky Maximální počet okruhů DP a BP, na kterých můţe být student současně přihlášen Parametr udává, na kolik okruhů diplomových nebo bakalářských prací můţe být student současně přihlášen jako zájemce. Pro neomezování počtu přihlášení na okruhy zadáme hodnotu 0. Umoţnit studentovi editovat název a obsah diplomové/bakalářské práce Parametr udává, zdali student můţe měnit název, anglický název a obsah bakalářské/diplomové práce na formuláři Bakalářské/diplomové práce

134 6.5.4 Změna hesla Odkazem Administrace - Nastavení - Změna hesla hesla se dostaneme na formulář, pomocí něhoţ lze změnit heslo právě přihlášeného uţivatele: Ke změně je nutné zadat nejdříve původní heslo a následně pak napsat dvakrát heslo nové. Administrátor aplikace můţe nastavit v parametrech aplikace dobu, po kterou uţivatel nemůţe pouţít původní heslo jako heslo nové. Uţivatel poté musí zadat heslo nové Změna období Odkazem Administrace - Nastavení - Změna období se dostaneme na formulář, pomocí něhoţ se lze přepínat do jiných školních roků: V rolovacím seznamu Školní rok vybereme daný akademický rok, do kterého se chceme přepnout, a poté stiskneme tlačítko Nastavit. 6.6Přístupy Menu Přístupy obsahuje formuláře, pomocí nichţ lze řídit přístupy k jednotlivým funkcím aplikace na základě uţivatelských rolí Role osoby Tento formulář slouţí k přidělování rolí jednotlivým kategoriím osob. Dostaneme se na něj přes odkaz Administrace - Přístupy - Role osoby:

135 V aplikaci existují tyto kategorie osob: "Administrátor", "Obecný uţivatel", "Učitel", "Student" a "Bez kategorie". Tyto kategorie nelze nikde v aplikaci přidávat, jsou tedy neměnné a slouţí pouze k omezování seznamu osob. Podle těchto kategorií lze na formuláři filtrovat osoby a přiřazovat jim uţivatelské role v aplikaci. U dané osoby klikneme na ikonu : Ze seznamu Nepřidělené role vybereme dané role a pomocí daných šipek je přesuneme do seznamu Přidělené role. Nakonec stiskneme tlačítko Uloţit. Kromě výše uvedených rolí uţivatelů lze v aplikaci definovat nové role, specifické pro konkrétní školu. Při zakládání nového studenta je dané osobě přiřazena automaticky role "Student" a při zakládání nového učitele role "Učitel". Při zakládání nové osoby na formuláři Ostatní uţivatelé je moţné přiřazovat další role, a to "Přijímací řízení", "Administrátor", "Knihovník" a "Vedoucí katedry". Zakládat uţivatelské role a přiřazovat jim následně přístupy k jednotlivým funkcím aplikace lze na následujícím formuláři Správa uţivatelských rolí

136 6.6.2 Správa uživatelských rolí Formulář slouţí k zakládání nových uţivatelských rolí a k úpravě těch stávajících. Dostaneme se na něj prostřednictvím odkazu Administrace - Nastavení - Správa uţivatelských rolí: Pokud klikneme na tlačítko aplikace:, můţeme těmto uţivatelským rolím přiřazovat přístupy k jednotlivým funkcím Např. na obrázku výše vidíme, ţe role "Knihovník" má přidělené funkce "Generování vzorů dokumentů", "Osobní karta zaměstnance", "Rezervace knih", "Sluţby "Správa knihovny", "Standardní formuláře (Akademie)" a "Stravovací systém", takţe pokud nastavíme pomocí formuláře Role osoby některé osobě v aplikaci pouze tuto roli, bude mít přístup na standardní formuláře, jako je "Nastavení hesla" a "Kalendář", ale zároveň bude mít

137 přístup k formulářům, které umoţňují spravovat knihovnu v menu Ostatní. Pokud pomocí formuláře Role osoby nastavíme některé osobě roli "Učitel" a zároveň roli "Knihovník", bude mít tato osoba kromě přístupů k funkcím aplikace pro běţné učitele ještě navíc přístup do evidence knihovny. Tlačítko "Kopie" pouţijeme v případě, ţe potřebujeme udělat kopii dané role. Poté můţeme v této kopii ještě učinit změny (přidat/odebrat některé funkce). Vše nakonec uloţíme tlačítkem "Uloţit" Výchozí role osoby Tento formulář slouţí k nastavování výchozích rolí osob. Pokud zakládáme nové osoby na formulářích Školní matrika, Učitelé, Zařazení uchazečů do skupin (u přijímacího řízení), přiřazujeme tím jednotlivým osobám role nastavené na tomto formuláři pro daný typ osoby. Ke kaţdému typu osoby je moţné nastavit jednu nebo více rolí, které jsou definované na formuláři Správa uţivatelských rolí. Pokud na tomto formuláři nastavíme např. pro typ osoby "Učitel" role "Učitel" a "Knihovník", budou mu automaticky při zakládání nového učitele přiřazeny právě tyto dvě role. Tento formulář vyuţijeme především v situacích, kdy definujeme na škole vlastní role osoby, tj. například studentům chceme zamezit přístup k formulářům, které jsou zahrnuté do standardních rolí. Na formulář se dostaneme pomocí menu Administrace - Přístupy - Výchozí role osoby: V horní části stránky se nachází rolovací seznam s názvem Typ osoby. Zde vybereme třídního učitele, učitele nebo studenta. Tabulka Nepřidělené role obsahuje všechny role, které můţeme danému typu osoby přidělit. Aplikace Akademie přednastavuje základní role a škola můţe další role přidávat. Podle typu osoby určíme, jaké role ji chceme přiřadit, poté příslušnými tlačítky přesouváme námi zvolené uţivatelské role do pravé tabulky s názvem Role přidělované standardně osobě. Vše ukládáme tlačítkem "Uloţit"

138 7 Ostatní Menu Ostatní obsahuje dokumenty, rozšiřující funkce systému, jakými jsou např. rozesílání oznámení uţivatelům aplikace, evidence školní knihovny, inventáře, skladu, statistik a přehledů, dále evidence přijímacího řízení. 7.1Zprávy Menu Ostatní - Zprávy slouţí k psaní nových zpráv a obsahuje přehledové formuláře odeslaných a přijatých zpráv. Zprávy si mohou posílat učitelé navzájem nebo studentům. Nejprve je nutné zadat Předmět zprávy (výstiţný popisek zprávy zobrazený příjemci) a vlastní text zprávy. V dalším kroku pak vybereme příjemce, kteří jsou pro přehlednost členěni do 3 záloţek. Tento modul byl koncipován tak, aby umoţňoval snadnější a rychlejší komunikaci mezi učiteli a mezi učiteli a studenty Odeslat zprávu Menu Ostatní - Zprávy - Odeslat zprávu obsahuje formulář, který umoţňuje vytvořit novou zprávu a odeslat ji vybraným příjemcům. Na prvním obrázku vidíme, jakým způsobem vybereme studenty jako příjemce. Z rozbalovacího seznamu Studijní skupina zvolíme konkrétní studijní skupinu, tím se pod čarou zobrazí tabulka se jmény studentů, kteří patří do této studijní skupiny, zaškrtneme zaškrtávací políčko u poţadovaných studentů. Pro odeslání zprávy máme tyto moţnosti: oznámení v systému Škola OnLine, (pokud ho má uţivatel uvedený na kartě v aplikaci Akademie) a SMS (uţivatel musí mít v aplikaci uvedené číslo mobilního telefonu). Tlačítkem Odeslat zprávu odešleme zprávu vybraným uţivatelům

139 V případě, ţe chceme zprávu odeslat učitelům, klikneme na záloţku Učitelé. Z levého seznamu vybereme příjemce, klikneme na šipku a vybraní učitelé se přesunou do pravého seznamu. Poté můţeme zprávu odeslat

140 V případě, ţe chceme zprávu odeslat ostatním uţivatelům, klikneme na záloţku Ostatní uţivatelé. Z levého seznamu vybereme, komu chceme zprávu odeslat, klikneme na šipku a vybraní ostatní uţivatelé se přesunou do pravého seznamu. Poté můţeme zprávu odeslat: Přijaté zprávy Výpis přijatých zpráv můţeme ovlivnit dle filtru Zobrazit od - do určitého data. Po zadání těchto dat se objeví seznam písemností, které se vztahují k námi nastavenému datu. Po kliknutí na ikonu se zobrazí detail

141 konkrétní zprávy. Pod tabulkou máme na výběr zobrazit zprávy všechny nebo jen nepřečtené. Tlačítkem Nová zpráva je moţné napsat novou zprávu, viz kapitola Odeslané zprávy Výpis odeslaných zpráv můţeme ovlivnit dle filtru Zobrazit od - do určitého data. Po zadání těchto dat se objeví seznam písemností, které se vztahují k námi nastavenému datu. Po kliknutí na ikonu konkrétní zprávy. Tlačítkem Nová zpráva je moţné napsat novou zprávu, viz kapitola se zobrazí detail Neodeslané zprávy Zprávy se stanou neodeslanými v případě, ţe zprávu neodešleme, ale pouze ji uloţíme. Výpis neodeslaných zpráv můţeme ovlivnit dle filtru Zobrazit od - do určitého data. Po zadání těchto dat se objeví seznam písemností, které se vztahují k námi nastavenému datu. Po kliknutí na ikonu Nová zpráva je moţné napsat novou zprávu, viz kapitola se zobrazí detail konkrétní zprávy. Tlačítkem

142 7.2Knihovna V této kapitole se seznámíme s moţností evidence knihovny v systému. Podrobněji si popíšeme jednotlivé formuláře a ukáţeme si, jak s tímto modulem správně pracovat. Knihovna umoţňuje evidovat a rezervovat publikace, poskytuje přehled výpůjček a druhů knihoven, dále zprostředkovává výpůjčky a vracení Evidence knih Před odkaz Ostatní - Knihovna - Evidence knih se dostanete na formulář pro evidenci knihovny: Je určen správcům knihovny, kterým umoţňuje zapisovat/evidovat nové publikace, aktualizovat, rezervovat, vypůjčovat/vracet je. Na formuláři rovněţ vidíme základní informace o knize včetně toho, ve které knihovně se publikace nachází, kolik obsahuje celkem exemplářů a počet aktuálně půjčených exemplářů. Novou publikaci vloţíme tlačítkem Nový záznam. Kdyţ u vybrané publikace klikneme na ikonu (stejný, na který se dostaneme přes tlačítko "Nový záznam"):, zobrazí se následující formulář

143 U kaţdé knihy je moţné zadat Název, Autora, Signaturu, ISBN/ISSN, Nakladatele, Vydavatele, Jazyk, Rok vydání, Číslo vydání, Cenu, Počet stran, Ţánr, Klíčová slova, Kategorie, Anotaci, Poznámku a další potřebné údaje. Pokud máme vyplněny alespoň základní údaje o knize, je zapotřebí publikaci zařadit do některé z knihoven (pokud jich má škola více). Na konci formuláře se evidují počty exemplářů dané publikace (tzn., pokud škola vlastní tři vydané publikace, je zapotřebí zde všechny zaevidovat). S příslušnými exempláři můţeme libovolně manipulovat, tj. vkládat a mazat. Přírůstkové číslo se vţdy zvětšuje o jedničku s přírůstkem dalšího exempláře. Číselný kód odpovídá čárovému kódu a vţdy se jedná o jedinečné číslo napříč všemi publikacemi evidovanými v Akademii. V posledním sloupci Vypůjčeno je moţné vidět, zdali příslušný exemplář je v danou dobu půjčený či nikoliv. Kategorie tematického zařazení knih blíţe určují, jaké oblasti se publikace týká. K tematickým kategoriím se dostaneme pomocí ikony :

144 Zde můţeme definovat mnoţinu příslušných kategorií, tj. zaškrtávat odbornou oblast, které se publikace týká. Poté stiskneme tlačítko Pokračovat. Objeví se podkategorie námi zvolené oblasti. Opět je zaškrtneme. Nakonec stiskneme tlačítko Vloţit a v původní tabulce se objeví námi zaškrtnuté kategorie: Nyní se vrátíme zpět na úvodní formulář. U kaţdého záznamu knihy se nacházejí tři tlačítka: Rezervace, Výpůjčka, Vrácení Rezervace knih Kliknutím na tlačítko Rezervace budeme přesměrováni na následující formulář:

145 Na tomto formuláři se provádí veškeré rezervace publikací. Pokud chcete zarezervovat knihu nějakému uţivateli, vyberte jej z nabízeného seznamu Osoba. Zároveň nastavte datum rezervace a stiskněte tlačítko Uloţit. Záznam o provedené rezervaci se promítne v části Seznam rezervací a v horní části stránky se objeví nápis potvrzující úspěšné uloţení rezervace Výpůjčka Kliknutím na tlačítko Výpůjčka budete přesměrování na následující formulář:

146 Na tomto formuláři se realizují výpůjčky jednotlivých publikací. Při provádění výpůjčky je zapotřebí vybrat jméno osoby, která o publikaci ţádá, zadat datum výpůjčky a vybrat alespoň jeden dostupný exemplář. Výpůjčku potvrdíte stisknutím tlačítka Uloţení výpůjčky. Příslušný záznam o výpůjčkách se zobrazí v části Seznam výpůjček. Ve spodní části formuláře se rovněţ zobrazují případní uţivatelé, kteří si příslušnou knihu rezervovali a čekají v pořadí Vrácení Kliknutím na poslední tlačítko Vrácení budete přesměrování na následující formulář:

147 Pomocí tohoto formuláře zaevidujeme vrácení vypůjčených publikací. V seznamu výpůjček vybereme záznam/uţivatele, který vrací publikaci. Nastavíme skutečný datum vrácení (skutečný datum vrácení se můţe lišit od data, do kterého měl uţivatel publikaci k dispozici. Pokud dojde k jeho překročení, je na kaţdé škole, jak se s tímto problémem vypořádá). Vrácení publikace potvrdíme tlačítkem Vrácení. V tento okamţik se exemplář publikace vrátí do seznamu dostupných/volných knih. Pokud nás zajímá informace, kolik a jaké knihy obsahuje konkrétní knihovna, je moţné si tyto údaje nechat zobrazit pomocí tlačítka Výpis knihovny. Na úvodním formuláři omezíme výpis dle vstupních parametrů, tj. necháme si zobrazit např. pouze půjčené exempláře, jméno posledního vypůjčitele a v neposlední řadě druh knihovny. Po stisku tlačítka Zobrazit záznamy, se zobrazí výpis knih dle zadaných kritérií

148 7.2.2 Rezervace knih Na tomto formuláři se provádí veškeré rezervace publikací. Dostaneme se na něj pomocí menu Ostatní - Knihovna - Rezervace knih: Úvodní podoba formuláře obsahuje tabulku s publikacemi, které lze rezervovat. U kaţdé z nich se nachází tlačítko Rezervace. Po jeho stisku se zobrazí následující podoba formuláře:

149 První část tabulky obsahuje předtištěné údaje o knize, ani Osobu nelze měnit (vţdy je vybrán uţivatel, který je právě přihlášen). Poloţka Počet exemplářů nás informuje o počtu výtisků, kterými škola disponuje, a Datum rezervace je přednastaven dle stávajícího dne a můţeme ho přepsat. Pokud jsme se rozhodli knihu rezervovat, označíme ji nalevo a stiskneme tlačítko Uloţit Přehled výpůjček Tento formulář slouţí k rychlému výpisu vypůjčených publikací. Dostaneme se na něj přes odkaz Ostatní - Knihovna - Přehled výpůjček: Pomocí přepínače Zobrazit si zvolíme, dle jakých kritérií (osoba, titul atd.) chceme zobrazit daný výpis. Po stisku tlačítka Zobrazit se objeví poţadovaný výpis:

150 Vstupní parametry můţete kdykoliv změnit tlačítkem Změnit parametry výpisu Druhy knihovny Na tomto formuláři můţeme nadefinovat libovolné mnoţství knihoven, spadajících do naší školy/organizace. Jako výchozí knihovna se přednabízí Společná knihovna, kterou můţeme, avšak nemusíme v aplikaci ponechat. Na úvodní stránce se zobrazuje přehled dostupných knihoven v aplikaci. Jsou zde uvedeny základní informace o příslušné knihovně. Po kliknutí na tlačítko Nový záznam zaloţíme novou knihovnu. Tlačítkem Smazat vybrané můţeme smazat knihovnu. Ikona slouţí ke zobrazení detailu dané knihovny

151 V detailu druhu knihovny je zapotřebí vyplnit povinné údaje, zejména Zkratku knihovny, Název a současně dle daných šipek určit Správce knihovny a Kategorii osob, pro které je knihovna určena. V dolní části stránky zadáváme Standardní výpůjční dobu publikací (přednastaveno je 30 dní) a zároveň je moţné nastavit upozorňování uţivatelů na nevrácené výpůjčky em. Veškeré nastavení potvrdíme tlačítkem Uloţit

152 7.2.5 Výpůjčka/vrácení Pomocí tohoto formuláře můţeme vyhledávat exempláře dle číselných kódů a provést případnou výpůjčku či vrácení. Dostaneme se na něj přes odkaz Ostatní - Knihovna - Výpůjčka/vrácení: Na úvodní stránce do textového pole zadáme číselný kód exempláře (evidujeme jej na detailu knihy v seznamu exemplářů) a stiskneme tlačítko Provést: Zobrazí se formulář, se kterým jsme jiţ pracovali v kapitole Evidence knih. Jsou zde uvedeny stavy formulářů (půjčeno/volné) a seznamy výpůjček. Zároveň zde můţeme provést vypůjčení i vrácení exempláře

153 7.3Dokumenty Tiskové sestavy Aplikace Akademie zajišťuje výstupy dat a poskytuje základní vzory dokumentů, které si můţeme podle potřeb upravit, a dále je pouţívat. Umoţňuje generovat různé tiskové výstupy s daty, která máme v aplikaci evidovaná. Systém disponuje více neţ dvěma sty předpřipravenými vzory dokumentů, které lze začít okamţitě vyuţívat. Kromě nabídnutých sestav si můţe uţivatel vytvořit svůj vlastní dokument, který bude také vycházet z dat poskytovaných systémem. Pro náhled všech vzorů dokumentů, tj. předpřipravených i vytvořených uţivateli, se pouţívá program Microsoft Office Word, který zná většina uţivatelů. Mezi nejpouţívanější druhy dokumentů patří např. protokol o státní závěrečné zkoušce, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Pro tvorbu dokumentů se pouţívá program Microsoft Office Word, který zná většina uţivatelů. Tvorba dokumentů a jejich následné vygenerování funguje následujícím způsobem: Doporučujeme nejprve si rozmyslet účel, který má vytvářený vzor splňovat. Je proto vhodné vytvořit si vizuální podobu dokumentu v textovém editoru. Tento návrh by měl obsahovat veškerý text, formátování i příklady dat. Nejprve zaloţíme nový vzor dokumentu, který si vhodně pojmenujeme dle jeho účelu. Můţeme zároveň přidělit právo uţívání dokumentu jednotlivým rolím osob. Nyní si nadefinujeme data evidovaná v aplikaci, která budeme potřebovat. Začneme s vytvářením struktury vzoru, kterou budeme při tvorbě dokumentu pouţívat. Zvolíme datové skupiny (jejich přehled nalezneme na formuláři "Mapa datových skupin"), mezi nimiţ určíme úrovně a vazby. Mezi skupinami vytvoříme hierarchii, ve které se budou zobrazovat. Pokud např. chceme tisknout seznam studentů studijní skupiny, vybereme do struktury vzoru skupinu dat "Třída". Poté pod ni zvolíme skupinu dat "Student třídy" a k ní můţeme ještě vybrat skupinu "Student". Díky vazbě mezi těmito dvěma skupinami dat lze pak zobrazit seznam studentů pro kaţdou třídu. V kaţdé datové skupině vybereme datová pole, která budeme potřebovat. Je vhodné vybírat pouze ta datová pole, která nezbytně potřebujeme, generování vzoru tak bude výrazně rychlejší. Dle potřeby vybereme u datových polí formátovací funkci, např. můţeme nastavit vzhled dat (zda bude měsíc vypsán slovem nebo řadovou číslovkou, apod.). Pokud potřebujeme, aby se data generovala pouze za určitého předpokladu, omezíme dané skupiny dat podmínkami (např. podmínka pro to, aby se zobrazovali aktivní studenti). V předchozích krocích jsme nadefinovali data, která se mají z aplikace Akademie generovat. Pro definici vizuální podoby vzoru přecházíme do programu Microsoft Office Word. Zde tedy navrhneme, jak bude vzor vypadat. Podle toho, kolik úrovní dokumentu zvolíme, s tolika úrovněmi budeme pracovat v programu Microsoft Office Word. Úrovně se při sestavování dokumentu všechny spojí do jednoho celku. Vzhled vytváříme pro kaţdou úroveň zvlášť, tj. připravíme si texty, tabulky, formátování apod. Na místo, kde se mají zobrazovat data evidovaná v systému Škola OnLine, je zapotřebí vloţit datová pole, tj. proměnné, které jsme

154 si vydefinovali v předchozích krocích v rámci aplikace Akademie. Při sestavování dokumentu pak budou tato datová pole nahrazena konkrétní hodnotou. Po dokončení vizuálního návrhu dokumentu je nutné jej uloţit na server. To nám umoţní v budoucnu generovat dokumenty se stejnou podobou a s aktuálními daty. Tímto krokem je návrh dokumentu hotový, lze jej pouţívat. Při příštím příchodu na formulář si můţeme nastavit konkrétní omezující kritéria pro výběr dat, např. omezíme generování dat na třídu, určitého studenta. V rámci aplikace Akademie získáme data, která se dostanou do vzoru dokumentu sestaveného v Microsoft Office Word. Hotový návrh dokumentu umoţňuje vygenerovat si vzor a sestavit si jej. Před samotným generováním je vhodné v aplikaci Katedra omezit si generovaná data např. na konkrétní studijní skupinu, studenta. Stručný slovník pojmů, se kterými se uţivatel setká při tvorbě a vyuţívání dokumentů: - vzor dokumentu - výstupy dat zprostředkované programem Microsoft Office Word; skládá se z definice pouţitých datových skupin, polí a vizuální podoby vzoru - datová skupina - sada poloţek, které se vztahují ke společnému předmětu, např. datová skupina "Student" obsahuje veškeré údaje o studentovi; u sloţitějších vzorů lze datové skupiny propojovat a vytvářet mezi nimi hierarchii - datové pole - konkrétní poloţky z datové skupiny, ke které se váţí; lze podle nich řadit data, aplikovat nad nimi formátovací funkce - formátovací funkce - způsob, jak se bude datové pole zobrazovat, např. můţeme nastavit vzhled dat (zda bude měsíc slovem nebo řadovou číslovkou, apod.) Formuláře potřebné k tvorbě a generování dokumentů: Vzory dokumentů - slouţí k definici a úpravě vzorů dokumentů. Uţivatel si zde můţe vytvářet kopie vzorů a ty následně upravovat dle vlastních představ. Formulář téţ umoţňuje vytvořit vzory nové. Generování dat - pokud jsme si zhotovili náš vlastní vzor, nebo pokud máme vytvořenou kopii z originálního vzoru dokumentu, můţeme je vygenerovat na tomto formuláři. Mapa datových skupin - nabízí přehled všech dostupných skupin dat, které je moţné vyuţít při sestavování dokumentů Vzory dokumentů Tento formulář slouţí k definici a úpravě vzorů dokumentů a spouštíme ho přes odkaz Ostatní - Dokumenty - Vzory dokumentů:

155 Tabulka obsahuje: Název vzoru (pro originální vzor je jeho název pevně daný, u kopie nebo vlastně vytvořeného si můţeme zvolit libovolný) Popis vzoru (stručná charakteristika) Formát (velikost papíru) zaškrtávátko "Povolen"(na Úpravě vzoru můţeme zvolit, zda povolíme/nepovolíme přístup k tomu to vzoru) Typ vzoru (zda se jedná o vysvědčení nebo o obecný vzor, tj. všechny ostatní) příznak "Pro čtení"(pokud je zaškrtnuto, jedná se o originální vzor; v případě, ţe je odškrtnuto, jedná se o kopii vzoru nebo o náš vlastní vytvořený vzor) "Upraveno"(datum, kdy došlo k poslední úpravě vzoru). Pod tabulkou se nacházejí zaškrtávací pole "Jen vlastní dokumenty". Pokud je toto pole odškrtnuté, nabízí se všechny dokumenty dostupné v aplikaci. Na základě těchto vzorů máme moţnost vytvořit si vlastní kopie, které lze následně upravovat. Pokud se chystáme vytvořit nový (vlastní) vzor dokumentu, stiskněme tlačítko "Nový vzor dokumentu". Se vzorem dokumentu je moţné pracovat prostřednictvím sady tří tlačítek zobrazovaných na počátku kaţdého řádku se vzorem dokumentu: (nalevo) - úprava vzoru, obecné informace o vzoru, role uţivatelů - přidání skupiny dat, výběr datových polí, výběr dalších skupin dat - pro kopii z originálního vzoru Ke kaţdému vlastnímu vzoru dokumentu je moţné připojit i jej náhled, který usnadní orientaci v nabízených tiskových sestavách. Pro správu náhledu slouţí tlačítka zobrazovaná na konci řádku: (napravo) - vloţení náhledu vzoru (vkládaný soubor nesmí být větší jak 100kb) - zobrazení náhledu vzoru - smazání náhledu vzoru

156 Úprava vzoru Tento formulář slouţí k nastavení názvu vzoru dokumentu, formátu, typu vzoru a k nastavení rolí uţivatelů, kteří mají k danému vzoru přístup. Dostaneme se na něj přes menu Ostatní - Dokumenty - Vzory dokumentů, kde u konkrétního vzoru dokumentu klikneme na tlačítko s ikonou. Úpravu je moţné provádět pouze u vlastních vzorů dokumentů, tj. u vzorových sestav distribuovaných s aplikací není moţné tento formulář vyvolat. Zde se nacházejí obecné informace o vzoru dokumentu. Vyplňujeme Název vzoru (povinná poloţka), Popis vzoru, Formát, Pouţití povoleno a Typ vzoru. Můţeme zde také určit roli osoby, která má moţnost vzor generovat. Z levé tabulky s názvem Role uţivatelů přesuneme pomocí šipek námi zvolené uţivatele do pravé tabulky s názvem "Role s moţností generovat vzor dokumentu". Poté stiskněme tlačítko Uloţit vzor dokumentu, viz obrázek níţe. Pozn.: V případě, ţe bychom ukládali vzor, u kterého není vybrána ani jedna role, vypíše se pak varovná hláška: "Nebyla vybrána ţádná role uţivatele - vzor nebude dostupný pro generování". Uloţení však proběhne. Upozornění: Editovat vzor můţe pouze administrátor aplikace, avšak generovat ho má moţnost osoba, kterou vybral administrátor na Úpravě vzoru Úrovně dokumentu

157 Druhá ikona slouţí k úpravě struktury vzoru, která určuje data, ze kterých bude tvořen výsledný dokument. Vytváříme zde úrovně dokumentu, které pak ovlivňují výsledný vzhled formuláře. Formulář má následující podobu: Na detailu tohoto formuláře se nacházejí tyto ikony: - slouţí k přidání skupiny dat, ze které se budou čerpat jednotlivé poloţky, tzv. datová pole - slouţí k odebrání skupin dat ze vzoru - funguje jako výběr datových polí - filtr, kterým můţeme omezovat podmínky - slouţí k řazení vybraných dat - slouţí k výběru dalších skupin dat v rámci jedné úrovně (podrobnější upřesnění ikon viz dále) Výběr datových položek Kaţdá skupina dat obsahuje tzv. "Datová pole", která určují konkrétní atributy dané skupiny dat, např. skupina dat "Diplomová/bakalářská práce studenta" obsahuje datová pole "Obsah_práce" a "Vedoucí"

158 Potřebná datová pole pro dokument zaškrtáme v poli Výběr. U kaţdého datového pole se nachází Formátovací funkce. Pokud na jejím místě 2x klikneme, můţeme vybrat formát, ve kterém bude datové pole generováno. Struktura celého dokumentu je tedy určena výběrem skupin dat a jejich datových polí. Tím stanovíme, jaká data se budou doplňovat do dokumentu. Skupiny dat jsou automaticky organizovány do hierarchické struktury podle toho, jak jsou postupně přidávány do dokumentu. Výsledný dokument můţe být tvořen několika úrovněmi, které jsou na sobě závislé. Na obrázku je uveden příklad definice struktury dokumentu, který vypisuje seznam ţáků/studentů v jednotlivých třídách. Vlevo je formulář s definicí struktury vzoru a vpravo je výsledný dokument

159 Pomocí tlačítka "Zkušební sestavení dokumentu" můţeme sestavit dokument o jednom záznamu, který náhodně vybere aplikace (většinou se jedná o první záznam v seznamu dat). Toto tlačítko tedy uţivateli ukáţe, jaká bude struktura a vzhled sestaveného/výsledného dokumentu Řazení vybraných dat Pokud chceme, aby výsledný dokument byl seřazen dle určitého hlediska, pouţijeme k tomuto účelu ikonu. Dle zvolených datových polí můţeme výsledný dokument seřadit vzestupně nebo sestupně. K řazení vţdy dochází podle nejvyšší poloţky. V našem případě se tedy data seřadí nejprve podle příjmení ţáka/studenta, teprve poté dle jeho jména Filtr Ikona slouţí jako filtr, kterým můţeme omezovat podmínky. Vybereme datové pole, podmínku (např. =, začíná na) a uvedeme přesnou hodnotu

160 Vazby mezi úrovněmi dokumentu Vybraná data jsou v aplikaci reprezentována tzv. "Skupinami dat", ze kterých je tvořena struktura celého vzoru. Základní ovládání je zprostředkováno ikonou, jeţ slouţí k přidání skupiny dat, ze které se budou vybírat datová pole, a ikonou slouţící k výběru skupin dat v rámci jedné úrovně. Ikonou pak vybíráme jednotlivá datová pole. Skupin dat je v aplikaci definováno velké mnoţství a existují mezi nimi různé vazby, které určují jejich vzájemné souvislosti. Kaţdá skupina dat obsahuje takzvaná "Datová pole", která určují konkrétní atributy dané skupiny dat. Např. skupina dat "Student" obsahuje datová pole "Jméno" a "Příjmení" studenta. Struktura celého dokumentu je tedy určena výběrem skupin dat a jejich datových polí. Tím určujeme, jaká data se budou doplňovat do dokumentu. Skupiny dat jsou automaticky organizovány do hierarchické struktury tak, jak jsou postupně přidávány do dokumentu. Výsledný dokument můţe být tvořen několika úrovněmi, které jsou na sobě závislé. Pokud např. chceme tisknout seznam studentů studijní třídy, vybereme do struktury vzoru skupinu dat "Třída". Poté pod ni zvolíme skupinu dat "Student třídy" a k ní můţeme ještě vybrat skupinu "Student". Díky vazbě mezi těmito dvěma skupinami dat lze pak zobrazit seznam studentů pro kaţdou studijní skupinu. Třetí ikona slouţí ke kopírování vzoru. Vyplníme Název vzoru kopie. Z levé tabulky s názvem "Role uţivatelů" přesuneme pomocí šipek námi zvolené uţivatele do pravé tabulky s názvem "Role s moţností generovat vzor dokumentu". Poté stiskneme tlačítko "Uloţit vzor dokumentu", viz obrázek níţe. Pozn.: V případě, ţe bychom ukládali vzor, u kterého není vybrána ţádná role, vypíše se varovná hláška: "Nebyla vybrána ţádná role uţivatele - vzor nebude dostupný pro generování". Uloţení však proběhne. Upozornění:Editovat vzor můţe pouze uţivatel s přístupem k formuláři "Vzory dokumentů", avšak generovat ho můţe osoba, kterou vybral administrátor na této části formuláře

161 7.3.2 Generování dat Tento formulář slouţí ke generování dokumentu podle jiţ dříve nadefinovaných dat a nalezneme ho pod odkazem Ostatní - Dokumenty - Generování dat. Objevují se zde pouze kopie dokumentů nebo naše vlastní dokumenty

162 Filtr Kliknutím na Název vzoru se dostaneme na detail formuláře, ve kterém máme moţnost omezit jakoukoliv skupinu dat aţ třemi podmínkami. Můţeme např. redukovat mnoţství dat Student tak, aby se vybíraly pouze studenti pátého ročníku a jejichţ Diplomová/bakalářská práce byla zadaná dne nebo před tímto datem, či dle jiných parametrů. Pokud nenastavíme ţádný parametr, vyberou se všechna data v evidenci, avšak jejich vyhledávání bývá často časově náročné. Kdyţ nastavíme všechny poţadované podmínky, stisknutím tlačítka "Generování podkladů" spustíme proces, po jehoţ ukončení se nabídne EXE soubor, který můţeme stáhnout na disk našeho počítače a spustit nebo jej vyvolat přímo z webového prohlíţeče (pokud toto náš prohlíţeč umoţní). Nyní si pro ukázku vygenerujeme seznam studentů. Jako první vybereme příslušný vzor dokumentu. Na vstupním filtru zadáme omezující podmínku na třídu, neboť potřebujeme vybrat pouze studenty studijní skupiny 9. A

163 Pokud máme zadanou omezující podmínku, můţeme přejít k samotnému generování dokumentu. Ve spodní části stránky se nachází tlačítko "Generování podkladů". Po stisku tlačítka "Generování podkladů" se objeví následující okno: Klikneme na tlačítko" Stáhnout soubor a sestavit dokument":

164 Klikneme na tlačítko Spustit: Opět klikneme na tlačítko Spustit: Práce s Wordem Výsledkem spuštění vygenerovaného EXE souboru je spuštěný MS Word, ve kterém se oproti standardnímu menu nachází navíc nabídka s názvem Informační systém. Pro kaţdou skupinu dat je otevřen jeden dokument. V dokumentu jsou vloţena slučovací pole jednotlivých skupin dat, na jejichţ místo se po sestavení dokumentu dotáhnou konkrétní data. Přes menu Informační systém - Sestavit dokument sestavíme výsledný dokument Povolení maker Makro je programový kód, který umoţňuje v rámci aplikace Word vykonávat některé pokročilé akce. Představují však také potenciální riziko zabezpečení, kdy počítačový podvodník můţe prostřednictvím dokumentu zavést do vašeho počítače škodlivé makro, které po otevření umoţní spuštění neţádoucí činnosti. Z tohoto důvodu aplikace Microsoft Word zobrazuje bezpečnostní varování. Pro správný běh mechanismu dokumentů v rámci systému Škola OnLine je potřeba povolit pouţívání maker dokumentem. Způsob povolení maker se liší dle pouţívané verze aplikace Microsoft Word. Microsoft Word

165 Po otevření dokumentu dojde k zobrazení následujícího dialogu: Pro povolení maker klikneme na tlačítko Povolit makra. Microsoft Word 2007 Po otevření dokumentu se v jeho záhlaví zobrazí upozornění na zablokování maker: Klikněte na tlačítko Moţnosti, čímţ se zobrazí moţnost detailního nastavení:

166 Zde je potřeba označit volbu Povolit tento obsah a následně ji potvrdit tlačítkem OK Vkládání polí do dokumentu Ve Wordu můţeme přes menu Doplňky - Informační systém - Vloţit slučovací pole vloţit slučovací pole do námi zvolených míst v dokumentu

167 Postup přiřazení slučovacího pole do dokumentu je následující: Umístíme kurzor myši do té oblasti dokumentu, kam poţadujeme příslušné pole vloţit. Nyní dvojitým klikáním pravého tlačítka myši na příslušné pole dojde k jeho vloţení do dokumentu

168 Sestavení dokumentu Po vloţení datových polí do tabulky můţeme sestavit vzor dokumentu přes nabídku Informační systém - Sestavit dokument: Poté se sestaví námi poţadovaný dokument:

169 Uložení vzoru zpět na server Pro zachování navrţené a sestavené struktury vzoru je nezbytné dokument uloţit přes nabídku Informační systém - Konec s uloţením změn. Nabídku tedy vyuţíváme v případě, ţe jsme učinili změny ve vzoru dokumentu, které potřebujeme uchovat pro další pouţití. V případě, ţe tento krok neučiníme, bude mít vzor při příštím pouţití stejnou vizuální podobu jako v okamţiku, kdy jsme s ním začali pracovat naposledy

170 V tuto chvíli máme změny uloţené na lokálním počítači. Poté se objeví okénko, ve kterém klikneme na tlačítko "Procházet". Zde nalezneme cestu, ve které máme uloţené změny, vybereme ji a poté stiskneme tlačítko "Uloţit". Tím dojde k uloţení vzoru dokumentu na server. Při příštím generování bude mít vzor tuto podobu

171 7.3.3 Mapa datových skupin Tento přehledový formulář slouţí k tomu, abychom měli přehled, jaké poloţky a vazby pouţívat při tvorbě dokumentu. Dostaneme se na něj přes menu Ostatní-Dokumenty-Mapa datových skupin: Na tomto přehledu se zobrazuje seznam všech dostupných skupin dat, které je moţné vyuţít při sestavování dokumentů Seznam DPD polí V tabulce je vţdy uveden název Skupiny dat (např. Druh majetku, Rodič, Student), Druh exportu (tj. do jakého formátu bude výsledný dokument vygenerován; DOC - můţeme pouţít pro všechny dokumenty; XML - můţeme

172 uţít výhradně v XML dokumentech). Kaţdá poloţka v tabulce má na levé straně ikonu. Pokud na ni klikneme, dojde k rozbalení nabídky, ve které jsou uvedena datová pole spadající do této skupiny. Tato ikona se poté změní na Seznam vazeb Na záloţce Seznam vazeb jsou uvedeny informace popisující vazby mezi jednotlivými skupinami dat (např. skupina Rodič a jaké skupiny se k ní vztahují). Pokud má poloţka v levé části ikonu, znamená to, ţe má vazbu

173 k jiné skupině dat. Pokud ji nemá, neváţe se k ţádné skupině dat. Kdyţ tedy klikneme na ikonu danou poloţkou seznam vazeb:, otevře se pod Jestliţe chceme datová pole zavřít, klikneme na ikonu (změní se opět na ikonu ). Na tomto seznamu se dozvíme, jaké skupiny dat můţeme k sobě přiřadit v rámci jedné úrovně. To je vhodné zejména při sestavování vlastních vzorů dokumentů. 7.4XML dokumenty Zkratka XML znamená EXtensible Markup Language, doslovný překlad tohoto termínu je "rozšiřitelný značkovací jazyk". Byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se vzhledem

174 Důleţité části dokumentu se označují pomocí značek. V terminologii XML se jednotlivým označeným částem dokumentu říká elementy. Elementy do sebe mohou být navzájem vnořené, a tím dle potřeby zachycovat strukturu informací uloţených v dokumentu. Elementy se v textu vyznačují pomocí tzv. tagů. Většině elementů odpovídají dva tagy počáteční a ukončovací. Názvy tagů se zapisují mezi znaky "<" a ">". Ukončovací tag má před svým názvem ještě znak "/", aby se snadno odlišil od počátečního. Zápis pak můţe vypadat například následovně: "<prijmeni>novák</prijmeni>". Některé elementy nemusejí mít ţádný obsah. Za jméno elementu v počátečním tagu se uvede znak "/". Ukončovací tag se pak uţ nepouţije. Element můţe vypadat například takto: "<prijmeni />". Elementy jsou základním stavebním kamenem kaţdého dokumentu. U kaţdého počátečního tagu můţeme pouţít ještě atributy. Atributy se pouţívají k upřesnění významu elementu, k přidání dalších důleţitých informací. Zápis elementu s jedním atributem pak můţe mít následující podobu "<osoba prijmeni="novák" />" Vzory dokumentů Generování dat 7.5Publikační činnost Tento modul slouţí k evidenci publikační činnosti učitelů Evidence publikační činnosti Tento formulář umoţňuje evidovat publikované články, texty, studie, kapitoly v knize, překlady, recenze, stati apod. Dostaneme se na něj pomocí odkazu Ostatní - Publikační činnost - Evidence publikační činnosti: Na formuláři je moţné zobrazit publikační činnost všech vyučujících nebo jednoho konkrétního, viz rolovací seznam Zobrazit publikační činnost vyučujícího. Pokud chceme zaloţit nový záznam, klikneme na tlačítko Nový záznam. Formulář také umoţňuje zařadit vybranou publikaci do knihovny. Nejprve nalevo označíme daný záznam a poté stiskneme tlačítko Zařadit vybrané publikace do knihovny. Pokud se chceme podívat na detail jiţ zaevidované publikace, klikneme u daného záznamu na ikonu :

175 Na detailu formuláře vyplníme/vybereme z rolovacích seznamů všechny údaje, zejména ty povinné - Název publikace, Autor/autoři, Typ publikace, Obor (kód RIV) a Rok vydání. Nakonec vše uloţíme tlačítkem Uloţit Vyhledávání Přes odkaz Ostatní - Publikační činnost - Vyhledávání se dostanete na formulář, který slouţí k vyhledávání v publikací podle dalších kritérií: Dle příslušných filtrů si můţeme omezit výpis dle Názvu publikace, Typu publikace, Roku vydání, Autora, Oboru a Jazyka. Poté stiskneme tlačítko Zobrazit:

176 Objeví se výpis všech publikací dle námi zadaných kritérií. Pokud klikneme na ikonu záznamu:, zobrazí se detail daného

177 7.6Inventář Inventář V aplikaci Akademie můţeme vyuţívat jednoduchý přehled typu inventář. Slouţí k evidenci majetku kaţdé školy (vybavení tříd, kanceláří apod.). Odkazem Ostatní - Vedlejší evidence - Inventář se dostaneme na formulář s inventářem: Zobrazí se přehledná tabulka s přehledem vybavení celé školy. Výpis můţeme omezovat dle filtru Zobrazit inventář (moţnosti: Aktuální, Odepsaný, Veškerý). Pomocí tlačítka Nový záznam vloţíme další věc do inventáře. Tlačítko Uloţit změny slouţí k uloţení změn přímo na seznamu věcí v inventáři. Tlačítkem Smazat vybrané lze smazat označené záznamy. Ikona slouţí ke zobrazení detailu daného záznamu:

178 Na detailu dané věci musíme povinně vyplňovat Inventární číslo, Název, Cenu a Počet kusů. Ostatní pole jsou nepovinná, avšak pro evidenci je vhodné je vyplnit. Zadané údaje uloţíme tlačítkem Uloţit. Pokud chceme danou věc uloţit do inventáře a zároveň zadávat další, pouţijeme tlačítko Uloţit a nový. Tlačítkem Zavřít se dostaneme do seznamu věcí v inventáři Kategorie v inventáři Tento formulář slouţí k členění majetku do kategorií. Dostaneme se na něj pomocí menu Ostatní - Inventář - Kategorie v inventáři: Zobrazí se seznam kategorií v inventáři. Mezi základní kategorie patří Audiovizuální technika, Elektronika, Nábytek, Ostatní vybavení a Výpočetní technika. Kaţdý záznam o kategorii obsahuje Název a Popis. V případě, ţe chceme uloţit novou kategorii, stiskneme tlačítko Nový záznam. Pokud chceme některou kategorii smazat, pouţijeme tlačítko Smazat vybrané. Při ukládání změn vyuţijeme tlačítka Uloţit změny. Kaţdá kategorie má svůj Popis kategorie a ikonu (detail kaţdého záznamu): Číselník sbírek Tento formulář slouţí pro evidenci číselníků sbírek. Kaţdá škola si jej můţe nadefinovat dle svých potřeb (např. matematická, fyzikální, zeměpisná). Na formulář se dostaneme přes odkaz Ostatní - Inventář - Číselník sbírek:

179 Zobrazí se seznam číselníků sbírek. Kaţdý záznam o sbírce obsahuje Zkratku, Název a Správce (zodpovědná osoba za sbírku). V případě, ţe chceme zaloţit novou sbírku, stiskneme tlačítko Nový záznam. Pokud chceme některou sbírku smazat, pouţijeme tlačítko Smazat vybrané. Při ukládání změn vyuţijeme tlačítka Uloţit změny. Kliknutím na ikonu se dostaneme na detail záznamu: Druhy majetku Tento formulář slouţí k evidenci druhů majetku školy. Dostaneme se na něj přes odkaz Ostatní - Inventář - Druhy majetku: Zobrazí se seznam druhů majetku. Kaţdý záznam o druhu majetku má svoji Skupinu a Název. V případě, ţe chceme zaloţit nový druh majetku, stiskneme tlačítko Nový záznam. Pokud chceme některý druh smazat, pouţijeme tlačítko Smazat vybrané. Při ukládání změn vyuţijeme tlačítka Uloţit změny. Kliknutím na ikonu se dostaneme na detail záznamu:

180 7.7Statistiky a přehledy Menu Statistiky sdruţuje různé statistické výpisy a přehledy, které jsou v aplikaci dostupné Statistiky přístupů Odkazem Ostatní - Statistiky a přehledy - Statistiky přístupů lze vypsat statistiku přístupů jednotlivých kategorií osob do aplikace Akademie v daném období: Vybereme Druh výpisu, Kategorii uţivatele (učitel, student atd.) a časové období Od a Do. Poté stiskneme tlačítko Výpis statistiky:

181 Zobrazí se seznam uţivatelů podle námi zadaných kritérií a u kaţdého z nich Počet přihlášení v období a Datum posledního přihlášení Přehled přihlášení do aplikace 7.8Uživatelský účet V tomto menu je uveden odkaz na formulář pro změnu hesla uţivatele Nastavení vlastního hesla Odkazem Ostatní - Uţivatelský účet - Nastavení vlastního hesla se dostanete na formulář, pomocí něhoţ lze změnit heslo právě přihlášeného uţivatele: Ke změně je nutné zadat nejdříve heslo původní a následně poté napsat dvakrát heslo nové. K potvrzení provedených změn stiskněte tlačítko Uloţit

182 7.8.2 Přehled přihlášení do aplikace Tento formulář přehledně zobrazuje úspěšná přihlášení do aplikace Akademie. Tabulka udává informace o datu přihlášení/odhlášení a IP adrese počítače, ze které se uţivatel do systému přihlásil. Dostaneme se na něj přes odkaz Ostatní - Statistiky a přehledy - Přehled přihlášení do aplikace. Výsledná tabulka můţe vypadat následovně: 7.9Přijímací zkoušky Aplikace Akademie obsahuje modul pro snadnou evidenci přijímacího řízení. Slouţí k evidenci uchazečů, k nastavování všech druhů přijímání na danou školu, k přehledu výsledků přijímacího řízení a k zařazování uchazečů do studijních skupin. Výsledky přijímacího řízení můţe škola zveřejňovat na tzv. public webu, tj. veřejné stránky organizace. Kaţdý uchazeč má s ohledem na bezpečnost osobních údajů přidělený jednoznačný identifikátor, tzv. ID, se kterým škola pracuje po dobu přijímacího řízení. Veškeré formuláře slouţící k nastavení a evidenci přijímacího řízení nalezneme v menu Ostatní - Přijímací zkoušky Nastavení přijímacích zkoušek Na tomto formuláři se definují veškeré údaje a skladba pro přijímací zkoušky. Jelikoţ se přijímací zkoušky konají vţdy v nadcházejícím akademickém roce, je nutné mít nový akademický rok nadefinován v číselníku Období roku. Pokud při vstupu na tento formulář ještě nemáme definovaný budoucí akademický rok, zobrazí se následující upozornění:

183 Tlačítkem "Definovat nový školní rok" budeme přesměrováni přímo na formulář, kde lze nový akademický rok definovat. Pokud jiţ máme definován nový akademický rok, zobrazí se formulář v následující podobě: Po příchodu na formulář je nutné definovat nový termín přijímacích zkoušek tlačítkem Nový termín. Do pole Termín zadáme číslici podle toho, o kolikátý termín se jedná. Do pole Datum konání napíšeme datum konání přijímací zkoušky. Počet přijímaných studentů na daném termínu vyplňujeme do pole Přijímaných ţáků/studentů. Tento počet znamená, kolik uchazečů přijímá škola v rámci daného termínu. Má vliv na formulář Automatické přijetí (zde se automaticky přednastaví počet přijímaných ţáků) a na Rozhodnutí o přijetí. Dále máme moţnost nastavit příznak, zdali se budou jednotlivé údaje z přihlášek a skladba přijímacího řízení definovat na obory pomocí příznaku Definovat na obory. V poli Zobrazit veřejnosti máme moţnost rozhodnout se, zda budeme chtít výsledky přijímacího řízení zobrazit/nezobrazit/zobrazit + započítat. Nový termín následně uloţíme tlačítkem "Uloţit". Po uloţení se vrátíme zpět na seznam termínů. Stiskem tlačítka "Definovat" ve sloupečku Údaje z přihlášky se dostaneme na definici údajů, které se evidují z papírové přihlášky uchazeče. Stiskem tlačítka "Definovat" ve sloupečku Skladba přijímacího řízení se dostaneme na formulář pro definici skladby přijímacího řízení (sloţení zkoušek) Definice údajů z přihlášek Na tomto formuláři se definují kritéria přijímacího řízení, která škola získává z přihlášky ke studiu. Pokud klikneme na tlačítko "Definovat" ve sloupci "Údaje z přihlášky", zobrazí se tato stránka:

184 Zde vidíme jiţ v minulosti zadané předměty s jejich Zkratkou, Názvem a Typem údaje. Ikona slouţí k editaci záznamu o předmětu, tlačítko "Přidat údaje" k zaloţení nového předmětu v rámci daného termínu. Aplikace nabízí čtyři Typy údajů: Průměry, Známka 1-5, Dovednost, talent a Jiný (textová poloţka). Pokud zvolíme typ údaje Průměry, bude mít detail formuláře následující podobu:

185 Pole Počet průměrů znamená, kolik průměrů se můţe zadat v rámci jednoho předmětu. Např. kdyţ zvolíme hodnotu 5, znamená to, ţe můţeme zadat 5 průměrů za 5 pololetí, tj. za 3. a 4. ročník za obě pololetí a za 4. třídu za 1. pololetí. Do pole "do" zadáváme minimální hodnotu 1,00 a maximální hodnotu 5,00. Do pole "bodů" zapíšeme, kolik získá uchazeč bodů. Vše uloţíme tlačítkem "Uloţit". Pokud zvolíme typ údaje Známka 1-5, bude mít detail formuláře následující podobu:

186 Pole Bodové ohodnocení slouţí k určení, kolik bodů získá uchazeč za konkrétní známku z předmětu. Pole "Počet známek" udává počet údajů z daného typu, které můţeme zadat, např. známky. Vše uloţíme tlačítkem "Uloţit". V případě, ţe zvolíme typ údaje Dovednost, talent, bude vypadat detail formuláře následovně: Do pole Bodové hodnocení volíme takový počet bodů, kterým chceme ohodnotit uchazečovy dovednosti, např. účast na matematické olympiádě, zkouška z cizího jazyka. Vše uloţíme tlačítkem "Uloţit" Skladba přijímacího řízení Tato část formuláře slouţí k definování toho, kolik můţe uchazeč získat bodů při přijímací zkoušce, např. z ústního pohovoru:

187 Tabulka obsahuje Zkratku a Název předmětu, dále Typ údaje (Body/Jiný (textová poloţka)), Min.bodů a Max.bodů. Po kliknutí na ikonu se zobrazí detail záznamu: Maximální počet bodů znamená, jaký nejvyšší počet bodů lze získat z dané části přijímací zkoušky. Minimální počet bodů pro přijetí je nejmenší počet bodů, který musí uchazeč získat z dané části školy, aby prospěl u přijímací zkoušky. Kaţdou změnu ukládáme tlačítkem "Uloţit" Nastavení elektronické přihlášky Pokud naše škola pouţívá elektronickou přihlášku, klikneme na úvodní podobě formuláře na tlačítko Nastavení elektronické přihlášky: Zaškrtneme příznak "Pouţívat elektronickou přihlášku" a klikneme na tlačítko Uloţit

188

189 Vyplníme obě okénka a klikneme na tlačítko Uloţit: Na úvodní straně formuláře se zobrazí upozorňující hláška, ţe uloţení nastavení elektronické přihlášky proběhlo úspěšně Elektronické přihlášky Tento formulář je určen pro práci s elektronickými přihláškami. Dostaneme se na něj přes menu Ostatní - Přijímací řízení - Elektronické přihlášky:

190 Zobrazí se filtr Zobrazit elektronické přihlášky, ze kterého zvolíme nepřevedené/nezkontrolované/nezaplacené/všechny elektronické přihlášky. Po výběru stiskneme tlačítko Zobrazit: V případě, ţe si jiţ uchazeči vyplňovali na našich webových stránkách elektronickou přihlášku ke studiu na naší škole, zobrazí se právě na tomto formuláři. Jakékoliv změny ukládáme tlačítkem Uloţit. Pokud bychom se chtěli podívat na informace, které daný zájemce o studium vyplnil v elektronické přihlášce, klikneme na ikonu. V případě, ţe chceme převést některého zájemce o studium do uchazečů, označíme jej v seznamu nalevo a stiskneme tlačítko Převést vybrané do uchazečů Evidence uchazečů K evidenci uchazečů přijímacích zkoušek slouţí formulář s názvem Evidence uchazečů (menu Ostatní - Přijímací zkoušky). Kaţdý uchazeč má s ohledem na bezpečnost osobních údajů přidělený jednoznačný a jedinečný identifikátor, tzv. ID, se kterým škola pracuje po dobu přijímacího řízení. Tlačítkem "Nový" se dostaneme do reţimu vkládání nového uchazeče:

191 Zobrazí se seznam všech uchazečů o studium evidovaných v systému. Tlačítkem Nový se dostaneme do reţimu vkládání nového uchazeče. Po kliknutí na ikonu se zobrazí detail stránky. Formulář je rozdělen do záloţek, na nichţ zadáváme všechny údaje, které se nacházejí na oficiální přihlášce ke studiu: Na záloţce "Osobní údaje" vyplňujeme informace ohledně jména, narození atd. Povinnými údaji pro zaloţení karty jsou Příjmení, Číslo jednací a Datum narození

192 Záloţka "Trvalé bydliště" slouţí k vypsání adresy trvalého bydliště. Další záloţka, tj. Kontaktní adresa (vypisuje se pouze v případě, ţe se liší od trvalého bydliště). Na této záloţce vyplňujeme "Střední školu", na které uchazeč studoval. Na záloţce "Prospěch a dovednosti" vyplňujeme známky z jednotlivých předmětů, ze kterých bude uchazeč konat přijímací řízení (např. za 3., 4. ročník na SŠ). Kritéria k této záloţce nastavujeme na formuláři Nastavení přijímacích zkoušek, dále tlačítko "Definovat" u pole "Údaje z přihlášky"

193 Poslední záloţkou je "Průběh přijímacího řízení". Vyplníme pole Datum rozhodnutí o výsledku, vybereme Rozhodnutí a Výsledek zápisu a napíšeme Datum. Nakonec vše uloţíme tlačítkem Uloţit Evidence zkušebních komisí Tento formulář slouţí k tvorbě přehledu zkušebních komisí. Dostaneme se na něj pomocí odkazu Ostatní - Přijímací zkoušky - Evidence zkušebních komisí: Zobrazí se seznam všech komisí, které jiţ administrátor evidoval. Novou komisi vloţíme tlačítkem Nový záznam. Na detail jiţ evidované komise se podíváme pomocí ikony :

194 U kaţdé zkušební komise je moţné nastavit Termín, Studijní obor, Název, Místnost, Předsedu a Tajemníka. Pomocí daných šipek zvolíme Členy komise a Přiřazené uchazeče. Nakonec vše uloţíme tlačítkem Uloţit Automatické přijetí Formulář Automatické přijetí slouţí k automatickému přijímání uchazečů pouze na základě údajů uvedených na přihlášce. Takto přijatí uchazeči uţ nemusí vykonávat ţádné přijímací zkoušky. Pro kaţdého uchazeče se spočítá jeho celkové bodové ohodnocení za jednotlivé dílčí známky z předmětů, průměrů nebo dovedností uvedených na

195 přihlášce a podle získaných bodů se po vstupu na formulář uchazeči automaticky seřadí (od uchazeče s největším počtem bodů k uchazeči s počtem bodů nejmenším). Na formulář se dostaneme pomocí menu Ostatní - Přijímací řízení - Automatické přijetí: Zobrazené studenty lze omezovat jak podle oboru, na který se hlásí (tedy pokud je na formuláři Nastavení přijímacích zkoušek u příslušného termínu zaškrtnut příznak Definovat na obory), tak termínu konání přijímacího řízení. Seznam stavů rozhodnutí se vyvolá dvojitým kliknutím na sloupeček Rozhodnutí u příslušného uchazeče. Uţivatel má moţnost zvolit ve sloupečku Rozhodnutí údajů z přihlášky tím, ţe nastaví stav "11 - Přijat bez přijímací zkoušky". Pozn.: Pokud nemáme definovány ţádné termíny přijímacích zkoušek pro dané období, zobrazí se při vstupu na formulář upozornění"nejsou definovány ţádné termíny přijímacího řízení." Zápis výsledků přijímacího řízení Formulář vyuţíváme pro zápis výsledků přijímacího řízení. Dostaneme se na něj pomocí menu Ostatní - Přijímací zkoušky - Zápis výsledků přijímacího řízení:

196 Z důvodu ochrany osobních údajů a korektnosti průběhu přijímacího řízení se nezobrazují jména uchazečů, ale pouze jejich ID (sloupeček ID uchazeče), pod kterými vystupují v průběhu celého přijímacího řízení. K tomu, aby se zobrazily sloupce pro zadání výsledků, definujeme pro daný termín a obor alespoň jeden údaj ve skladbě přijímacího řízení na formuláři Nastavení přijímacích zkoušek. Počet sloupečků v tabulce odpovídá počtu údajů evidovaných v přijímacím řízení (počtu zkoušek). Všechny výsledky v přijímacím řízení se zadávají a vyhodnocují v bodech. U kaţdého uchazeče máme moţnost zadat počet bodů dosaţený v dané zkoušce jedním kliknutím na příslušnou buňku v tabulce. Pozn.: Pokud nemáme definovány ţádné termíny přijímacích zkoušek pro dané období, zobrazí se při vstupu na formulář upozornění "Nejsou definovány ţádné termíny přijímacího řízení.". Upozornění: V případě, ţe jsme parametr aplikace Umoţnit společné zadávání dílčích výsledků a celkového rozhodnutí (odkaz Administrace - Nastavení - Parametry aplikace) nastavili na hodnotu "ANO", je moţné zadávat výsledky přijímacího řízení rovnou na formuláři Výsledky přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení K prohlíţení výsledků přijímacího řízení je určen formulář s názvem Výsledky přijímacího řízení. Tento formulář rovněţ slouţí ke konečnému rozhodnutí, zda daný uchazeč bude na školu přijat či nikoli. Po vstupu na formulář se zobrazí seznam uchazečů seřazený podle dosaţených výsledků v přijímacím řízení. Z důvodu ochrany osobních údajů a korektnosti průběhu přijímacího řízení se zde nezobrazují jména uchazečů, ale pouze jejich ID (sloupeček ID uchazeče), pod kterými vystupují v průběhu celého přijímacího řízení. Na formulář se dostaneme přes odkaz Ostatní - Přijímací řízení - Výsledky přijímacího řízení:

197 Uţivatel mající přístup k tomuto formuláři má moţnost rozhodnout na základě výsledků dosaţených v přijímacím řízení o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. To provede nastavením příslušného stavu (dvojklikem a výběrem hodnoty) ve sloupci Rozhodnutí. Ve specifických případech, kdy se nerozhoduje jen na základě výsledků, se do sloupce Odůvodnění můţe vepsat text vysvětlující, co bylo důvodem přijetí/nepřijetí uchazeče. Formulář je vytvořen tak, ţe uţivatel rozhodující o přijetí/nepřijetí uchazečů má na výběr, zdali chce do výsledků přijímacího řízení započítávat i výsledky z přihlášky. V případě, ţe zaškrtne volbu Započítat výsledky z přihlášky, rozšíří se tabulka s výsledky o další sloupečky reprezentující jednotlivá bodová ohodnocení údajů z přihlášky. Celkový počet bodů (sloupec Celkem) se pak počítá jako součet bodů získaných za údaje z přihlášky (sloupec Celkem z přihlášky) a bodů získaných při přijímacím řízení (sloupec Celkem z př. řízení): Tlačítko Automatické vyplnění slouţí k automatickému předvyplnění sloupce Rozhodnutí. Automaticky budou přijati uchazeči s největším ziskem bodů a bude jich tolik, kolik je nastaveno ve sloupečku Přijímaných studentů na formuláři Nastavení přijímacích zkoušek. Samozřejmě, ţe se při této funkci zohledňují minimální počty bodů z jednotlivých zkoušek nutné pro přijetí. Pokud je uchazeč přijat bez přijímací zkoušky, bude na tomto formuláři zařazen na místě hned pod uchazeči s Rozhodnutím "10 - Přijat na základě přijímací zkoušky". V případě, ţe jsme parametr aplikace Umoţnit společné zadávání dílčích výsledků a celkového rozhodnutí (odkaz Administrace - Nastavení - Parametry aplikace) nastavili na hodnotu "ANO", můţeme editovat sloupce Údaje pro obor. Na základě této editace se pak dopočítají sloupce Celkem z přijímacího řízení a Celkem. Poté můţeme hned nastavit Rozhodnutí. V tomto případě tedy nemusíme pouţívat formulář Zápis výsledků přijímacího řízení

198 Pozn.: Pokud nemáme definovány ţádné termíny přijímacích zkoušek pro dané období, zobrazí se při vstupu na formulář upozornění "Nejsou definovány ţádné termíny přijímacího řízení." Zařazení studentů do skupin Poslední formulář přijímacího řízení s názvem Zařazení ţáků/studentů do skupin slouţí k převedení přijatých uchazečů do školní matriky a jejich zařazení do příslušných studijních skupin v novém akademickém roce. Upozornění: Zařazení uchazečů do studijních skupin doporučujeme provádět aţ těsně před začátkem nového akademického roku a hlavně po převedení školy do nového akademického roku. Je nutné mít definované nové období (nový akademický rok) a v něm mít zaloţeny studijní skupiny, do kterých lze uchazeče zařadit, jinak nemůţe být zařazení provedeno! Po vstupu na formulář se zobrazí všichni uchazeči přijatí na příslušný obor, tj. ti, u kterých se na formulářích Automatické přijetí a Výsledky přijímacího řízení nastavil jeden z těchto stavů: "10 - Přijat na základě přijímací zkoušky", "11 - Přijat bez přijímací zkoušky", "12 - Přijat dodatečně" nebo "13 - Přijat mimo přijímací řízení"). Na formulář se dostaneme pomocí menu Ostatní - Přijímací řízení - Zařazení studentů do skupin: Zařazení uchazeče do studijní skupiny v novém akademickém roce provedeme dvojklikem na buňku ve sloupečku s názvem Skupina u příslušného uchazeče. Zobrazí se seznam studijních skupin, do kterých lze uchazeče zařadit. Tento seznam skupin se získává z následujícího akademického roku (je nutné ho mít tedy definován). Po výběru studijní skupiny stiskneme tlačítko "Uloţit a zařadit studenty do zvolených tříd" pro uloţení uchazečů do studentů. Od této chvíle budou příslušní uchazeči součástí seznamu studentů a zároveň zařazeni do námi zvolené studijní skupiny s platností od data začátku následujícího akademického roku. Pro lepší orientaci ve výsledcích přijímacího řízení a pro vhodné rozřazení studentů (např. studenti s lepšími výsledky budou v 1. A a s horšími výsledky ve třídě 1. B) se v aplikaci nacházejí další dvě zaškrtávací pole (Detaily z přihlášek a přijímacího řízení a Započítat výsledky z přihlášky), která zobrazí kromě bodů z přijímacích zkoušek také body získané z přihlášky, viz následující obrázek:

199 Pozn.: Pokud nemáme definovány ţádné termíny přijímacích zkoušek pro dané období, zobrazí se při vstupu na formulář upozornění "Nejsou definovány ţádné termíny přijímacího řízení.". 8 Sluţby programu Microsoft jsou sadou sluţeb a aplikací, které pomáhají ţákům/studentům, učitelům, rodičům a zaměstnancům školy: komunikovat v elektronické podobě (elektronická pošta, textový chat, hlasová a videokomunikace) vytvářet osobní i týmové webové prezentace, sdílet své názory (blogy) a fotografie (on-line fotogalerie) vytvářet skupiny a komunity přátel a spoluţáků plánovat soukromé události i pracovní aktivity spolupracovat ve skupinách (třídách) a pracovních týmech on-line ukládat a sdílet libovolné soubory stejným způsobem jako data společných projektů Sluţby programu Microsoft jsou zaloţeny na platformě sluţeb Windows Live, kterou v současnosti tvoří téměř 20 různých on-line sluţeb i desktop aplikací: ový účet s logem a doménou školy je důvěryhodným oficiálním komunikačním prostředkem školy, ţáci/studenti i učitelé jej však mohou pouţívat i jako svoji hlavní (osobní) ovou adresu. Do schránky elektronické pošty sluţeb Microsoft je také díky její mimořádné kapacitě moţné (a vhodné) načítat a ukládat zprávy z jiných fre ových schránek. Elektronickou poštu i události kalendáře je moţné synchronizovat

200 s mobilním telefonem, a mít tak kdykoliv a kdekoliv přístup ke všem potřebným informacím a kontaktům. Veškerá ová komunikace je chráněna špičkovými antivirovými programy a antispamovými filtry. 8.1Registrace služeb Tento formulář slouţí k poţádání o sluţby a k jejich registraci. Dostaneme se na něj pomocí menu - Správa - Registrace sluţeb. Pro vyuţívání sluţeb a aplikací Microsoft potřebuje kaţdý uţivatel pouze osobní počítač s připojením k síti internet. Zřízení, zavedení a následný provoz jsou pro všechny školy zdarma. Vzhledem k provázanosti sluţeb Microsoft a aplikace Škola OnLine je zprovoznění těchto sluţeb pro školy vyuţívající aplikaci Škola OnLine velice snadné, pouze je zapotřebí vyplnit jednoduchý registrační formulář. Klikneme tedy na tlačítko "Registrační formulář pro zřízení sluţeb": Vyplníme Kontaktní informace, tj. Jméno, Příjmení uţivatele, jeho Telefon, a Pozici. Dále je nutné zvolit, jakou variantu ových sluţeb programu Microsoft budeme pouţívat - Outlook Live nebo Windows Live Hotmail, a na které internetové doméně ( ové adrese) máme zájem sluţby Microsoft provozovat. Pokud máme všechna pole vyplněna a jsme seznámeni s pravidly uţívání Microsoft stiskneme tlačítko "Odeslat ţádost o zřízení sluţeb"

201 8.2Správa uživatelů Formulář slouţí k vytvoření souboru, který pouţijeme při importu osob z aplikace Katedra do administrátorského rozhraní Microsoft Dostaneme se na něj přes menu - Správa - Správa uţivatelů: Zaškrtnutím příznaku v horní části formuláře určíme kategorii uţivatelů, pro kterou chceme uţivatelský účet pro sluţbu zaloţit. Máme na výběr z moţností: Učitelé a ţáci/studenti, Učitelé, Ţáci/studenti. V dolní části formuláře určíme Formát uţivatelského jména, tj. v jaké podobě se má generovat ta část uţivatelského jména, která se nachází před zavináčem např. ve tvaru JménoPříjmení, Jméno.Příjmení. Pole Doména neboli identifikátor počítačové sítě můţe být zvoleno např. jiné u učitelů a jiné u ţáků/studentů. Dále je zapotřebí určit Způsob řešení duplicit uţivatelského jména. Na škole se totiţ mohou vyskytovat osoby se stejným křestním jménem a příjmením zároveň. V tomto případě můţeme zvolit variantu "vţdy doplnit pořadové číslo", tj. např. pokud je na škole více ţáků/studentů se jménem Jan Novák, budou jejich uţivatelská jména atd. Stiskneme tlačítko "Pokračovat":

202 Zobrazí se všichni uţivatelé, které jsme zvolili na úvodní podobě formuláře, a u nich Uţivatelské jméno a Heslo, které vygenerovala aplikace. Pokud chceme změnit nastavení, klikneme na tlačítko "Změnit nastavení". Pro zaloţení účtů stiskneme tlačítko "Vytvořit soubor pro zaloţení účtů". Tím dojde ke staţení souborů do Microsoft Office Excel, se kterým v rámci sluţeb pracujeme

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://akademie.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Automaticky nastaven přes Školní program- záložka ŠOL

Automaticky nastaven přes Školní program- záložka ŠOL Škola OnLine Přihlášení do aplikace Automaticky nastaven přes Školní program- záložka ŠOL Kalendář Kalendář je první stránka aplikace, která se uživateli po přihlášení zobrazí. Je koncipována tak, aby

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://zakovska.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště:

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: I. II. III. IV. I. Zápis výsledků po PŘEDMĚTECH Zápis výsledků po TERMÍNECH

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá administrace testování na portálu Ostrava 2012 1 Obsah Úvod:... 3 1. Výběr kampaně výběr Termínu testování...

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4 4

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE. Uživatelská příručka

ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE. Uživatelská příručka ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 1 Burza pracovních míst... 5 1.1 Vloţení nového inzerátu s nabídkou zaměstnání nebo poptávkou po zaměstnání... 5 1.1.1 Vloţení

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Nastavení e-mailového klienta

Nastavení e-mailového klienta Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Pampeliška Jelikož údaje ohledně portů a zabezpečení níže v dokumentu nemusí být aktuální, používejte prosím při nastavování účtů následující údaje.

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více