Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra,"

Transkript

1 Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra, konané dne od 18:00 hodin v Kulturním domě Krakov, v Praze 8 Bohnicích Přítomni: Za představenstvo družstva: Předseda: 1.místopředseda: 2.místopředseda: Člen a pokladník: Člen představenstva: Za kontrolní komisi: Předseda: Místopředseda: Člen: Jan Nechyba Ing. Slavomil Kriegerbeck Marie Nováková Helena Langenbergová MUDr. Martina Adamovičová Ing. Ladislav Brož Marie Kuberová Věra Jelínková Hosté: Mgr. Vladislava Petrásková Program schůze: 1. Zpráva o činnosti a hospodaření družstva 2. Zpráva kontrolní komise 3. Schválení přednesených zpráv 4. Informace o kupní smlouvě a schválení jejího podpisu 5. Schválení vybraného bankovního domu a podmínek úvěru 6. Informace o podmínkách a způsobu skládání dalšího členského vkladu na účet družstva 7. Schválení vybrané správní firmy 8. Schválení mandátních smluv a odměn za uplynulé období 9. Plán činnosti do další členské schůze (předpoklad květen 2011) 10. Schválení rozpočtu družstva na rok Závěr Zahájení schůze Volba mandátové komise a skrutátora Volba zapisovatele Volba řídícího schůze Schválení programu členské schůze zvolena Andrea Kuberová zvolena MUDr. Martina Adamovičová zvolen Ing. Slavomil Kriegerbeck) Schůze se zúčastnilo 95 družstevníků s právem hlasovacím, z celkového počtu 102 členů družstva, Z jednání schůze podle schváleného programu 1.-Zpráva o činnosti a hospodaření družstva (J.Nechyba) Zpráva zahrnuje období od počátku přípravných prací do 29.září Poděkování prvním členům přípravného výboru: paní Hockové, panu Daňkovi, paní doktorce 1

2 Adamovičové, slečně Andree Kuberové a slečně Daniele Ochmanové. --Činnost přípravného výboru do ustavující schůze Ustavující schůze: --Schválení Stanov --Volba představenstva: Jan Nechyba předseda, Ing. Slavomil Kriegerbeck -1.místopředseda, Marie Nováková -2.místpředseda, Helena Langenbergová člen a pokladník, MUDr.Martina Adamovičová člen představenstva. --Volba Kontrolní komise: Ing.Ladislav Brož předseda, Marie Kuberová místopředseda, Věra Jelínková člen KK. Zápis do Obchodního rejstříku: --13.července 2010 bylo naše Bytové družstvo Poznaňská-Odra zapsáno do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7504 jako: Obchodní firma: Bytové družstvo Poznaňská - Odra Sídlo: Praha 8, Poznaňská 430/43, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Družstvo Převod ,-Kč na účet ÚMČP-8 jako návratné jistiny ve výši 5.000,- Kč na jeden byt --Hledání vhodné banky pro úvěr na koupi domu. --Hledání vhodné pojišťovny na pojištění domu a odpovědnosti za škody. --Hledání vhodné Správní firmy schválilo Zastupitelstvo MČP8 prodej domů Poznaňská 428, 429, a 430 našemu bytovému družstvu Poznaňská-Odra za cenu ,-Kč. Jak družstvo v uvedeném období hospodařilo: Naše čísla vztažená ke dni Zřizovací výdaje: ,- Kč --Celkové náklady pak k : Kč --Celkové výnosy (zaplacené vstupní poplatky nájemníků): ,- Kč. Z toho pak plyne hospodářský výsledek zisk k : ,- Kč. Tento hospodářský výsledek se výrazně změní po započítání dalších nákladů, tj. odměn přípravnému výboru a odměn představenstvu a kontrolní komisi družstva. K uvedenému datu bylo na pokladně družstva 7.165,-Kč a na účtu pak ,- Kč. V aktivech je dále zaplacená záloha ve výši ,- Kč MČ P8 na koupi domu. V pasivech jsou největšími položkami: základní kapitál nezapisovaný: ,- Kč, základní kapitál zapisovaný: ,-Kč a nedělitelný fond: 5.000,- Kč. Tyto položky byly vytvořeny ze zaplaceného základního vkladu členů družstva. 2

3 2.-Zpráva kontrolní komise (Ing.L.Brož) Viz příloha 3.-Schválení přednesených zpráv --Usnesení k bodu 1. Programu členské schůze: Členská schůze schvaluje přednesenou Zprávu o činnosti a hospodaření družstva. Výsledek hlasování: Pro: 94 Proti: 0 Zdržel se: 0 --Usnesení k bodu 2. Programu členské schůze: Členská schůze schvaluje přednesenou Zprávu kontrolní komise. Výsledek hlasování: Pro: 94 Proti: 0 Zdržel se: 0 4.-Informace o kupní smlouvě a schválení jejího podpisu (J.Nechyba) Zastupitelstvo MČP8 dalo souhlas s prodejem našeho domu Poznaňská 428, 429 a 430 našemu BD za cenu ,-Kč. V následujících 14ti dnech očekáváme výzvu k podpisu kupní smlouvy, včetně tří smluv souvisejících. Po souhlasu členské schůze podepíše představenstvo kupní smlouvy a do 90tidnů, ve dvou splátkách, celou cenu domu, včetně dluhů váznoucích na domě, řádně zaplatí. Teprve potom dá ÚMČP8 návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jde o smlouvy následující: Kupní smlouva Smlouva o postoupení pohledávek Smlouva o smlouvě budoucí o postoupení pohledávek Smlouva o správě a provozu prodávaných nemovitostí --Usnesení k bodu 4. Programu členské schůze: Členská schůze rozhodla uzavřít s Městskou částí Praha 8 Kupní smlouvu včetně tří smluv souvisejících, jejímž předmětem je úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 domu čp. 428 ( bytový dům ), domu čp. 429 ( bytový dům ) a domu čp. 430 ( bytový dům ), na adresách Poznaňská 43, 45 a 47, pozemku parc. č. 827/48 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, pozemku parc. č. 827/49 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 255 m 2, a pozemku parc. č. 827/50 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, Bytovému družstvu Poznaňská - Odra se sídlem na adrese Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43, PSČ , IČ: , zapsaného do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7504, za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu ,- Kč (slovy: Šedesát tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc čtyři sta devadesát Korun českých), Výsledek hlasování: Pro: 94 Proti: 0 Zdržel se: 1 3

4 5.-Schválení vybraného bankovního domu a podmínek úvěru (J.Nechyba) --Jedním z hlavních úkolů představenstva bylo zajistit dostatek financí pro zaplacení našeho domu v přesně stanovených termínech daných kupní smlouvou. --Naše podmínky pro výběr úvěrové banky: -maximální úvěr, nejraději v plné výši ceny domu, abychom nemuseli požadovat po všech nájemnících složení čtvrtiny ceny jako další členský vklad již letos v listopadu, - takových podmínek úvěru, aby měsíční splátky jednotlivých nájemníků příliš nepřesáhly současnou výši jejich nájmu, -příslušná úvěrová banka, po prohlášení vlastníka, bude souhlasit s výmazem zástavního práva k bytovým jednotkám, jejichž podíl na úvěru bude plně uhrazen, -možnost splácet cenu družstevního podílu, vedle pravidelných měsíčních splátek, rozepsaných v nájmu, i mimořádnými velkými splátkami podle možností družstevníka a to bez zvláštních bankovních poplatků. --Stavební spořitelny jsme odmítli pro jejich systém překlenovacího úvěru, který by představoval příliš velkou finanční zátěž při splácení úvěru pro naše družstevníky. Z ostatních, námi prověřovaných bank, vyhověla našim požadavkům jen Čs. spořitelna a. s., při splnění jejích následujících podmínek pro zajištění jejích pohledávek: -Družstvo provede vklad zástavního práva a) na Bytový dům b) na Pohledávky z pojištění Bytového domu c) na Pohledávky z nájemních smluv -Družstvo bude pro úhrady používat Běžný účet u Čs. spořitelny a.s. -Pojištění Bytového domu bude na novou cenu ,-Kč a je pro Čs. spořitelnu a.s. dostačující -Podmínkou úvěru je nový odhad našeho Bytového domu, provedený úředním odhadcem, který je pro Čs. spořitelnu a.s. akceptovatelný. Nový odhad jsme již nechali udělat. Cena za výkon odhadce je ,- Kč a bude zaplacena při podpisu úvěrové smlouvy. Dům byl odhadnut na cca ,- Kč. Usnesení k bodu 5. Programu členské schůze: Členská schůze rozhodla uzavřít s Čs.spořitelnou a.s. smlouvu na úvěr kupní ceny našeho domu ve výši ,- Kč, s dobou splatnosti 25 let, s fixací úroku na tři roky a s odkladem splácení od června 2011,. Členská schůze souhlasí s vkladem zástavního práva : k bytovému domu čp. 428 ( bytový dům ), domu čp. 429 ( bytový dům ) a domu čp. 430 ( bytový dům ), na adresách Poznaňská 43, 45 a 47, k pozemku parc. č. 827/48 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, k pozemku parc. č. 827/49 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 255 m 2, a k pozemku parc. č. 827/50 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve prospěch Čs. spořitelny a.s., za účelem zajištění pohledávek Čs. spořitelny a.s. z této Úvěrové smlouvy. Členská schůze souhlasí s vkladem zástavního práva k pohledávkám vyplývajícím z pojištění výše uvedeného domu, ve prospěch Čs. spořitelny a.s., za účelem zajištění pohledávek Čs. spořitelny a.s. z této Úvěrové smlouvy. 4

5 Členská schůze souhlasí s vkladem zástavního práva k pohledávkám z nájemních smluv mezi Byt. družstvem Poznaňská Odra a členy našeho družstva, popř. třetími osobami, jako nájemci, ve prospěch Čs. spořitelny a.s.,, za účelem zajištění pohledávek Čs. spořitelny a.s. z této Úvěrové smlouvy. Ve smlouvách o nájmu bude pro úhradu uveden Běžný účet u Čs. spořitelny a.s. Výsledek hlasování: Pro: 95 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze rozhodla uzavřít s pojišťovnou UNIQA pojišťovna a.s. majetkové pojištění na náš bytový dům na adrese Poznaňská 428/47, 429/45 a 430/43, včetně odpovědnosti za škody a odpovědnosti za finanční škody. Pojištění bude sjednáno na novou cenu s pojistnou částkou ,- Kč na tři roky za cca ,- Kč ročního pojištění Výsledek hlasování: Pro: 91 Proti: 1 Zdržel se: 1 6.-Informace o podmínkách a způsobu skládání dalšího členského vkladu na účet družstva (J.Nechyba) Peníze na družstevní podíl do výše, příslušné pro Váš byt skládejte bankovním převodem, poštovní poukázkou, nebo osobně u Čs.spořitelmy. Osobně je možno peníze složit na pobočce Čs.spořitelny na Krakově nad poštou. Bankovní účet: /0800 Variabilní symbol : Číslo domu,číslo bytu Příklady: Do textu, sdělení pro příjemce uveďte: Příjmení nájemníka - číslo domu, číslo bytu Příklad: NECHYBA Tu informaci s celou cenou Vašeho družstevního podílu, příslušného k Vašemu bytu vhodíme do týdne do Vaší poštovní schránky a rozešleme na nám známé ové adresy. Výše vašeho družstevního podílu, příslušného k vašemu bytu vychází z celkové ceny domu ,- Kč za m 2 celkové bytové plochy domu. Po odečtení plochy neprivatizovaných bytů platíme za 1 m 2 bytové plochy svého bytu 9.759,5046Kč Typ bytu Rozměry bytu Základní cena vašeho bytu ,82 m ,- Kč 1+1 s lodžií 55,29 m ,- Kč 5

6 1+k.k 45,09 m , Kč Výše finančních závazků váznoucí na bytech bude rozpočítána na jednotlivé družstevníky v poměru velikosti plochy jejich bytů a bude jí třeba zaplatit do 15.ledna. Bez usnesení k bodu 6. Programu členské schůze 7.-Schválení vybrané správní firmy (Ing.Sl.Kriegerbeck) Zpráva o výběru správní firmy pro provoz objektu --Představenstvo silně vnímá důležitost vybrat vhodnou firmu, která nám bude zajišťovat denní provoz objektu a zajišťovat následující služby: Ekonomické a správní činnosti předpis a kontrola nájemného, upomínání dlužníků, provádění vyúčtování energií a služeb, vedení účetnictví vlastníka domu a účetnictví provozu domu, Právní podpora uzavírání smluv o nájmu předkládání návrhů na výpověď nájmu z nebytového prostoru a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí vypracování podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu vymáhání dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním spolu s poplatky z prodlení, jakož i náhrad škod na spravovaném majetku Provozní činnost vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor zajištění dodávek energií a služeb zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor přebírání a předávání bytů nájemníků podle pokynů vlastníka Stavebné technická činnost zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu, zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti předkládání záměrů uživatelů bytů a nebytových prostor, které svým rozsahem vyžadují stavební povolení, vlastníkům ke schválení podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen Představenstvo po podrobném vyhodnocení řady nabídek rozhodlo předložit členské schůzi ke schválení výběr správní firmy DARC, a to s ohledem na velmi výhodný poměr rozsahu služeb a ceny (120,-Kč včetně DPH/byt/měsíc), s ohledem na fyzickou dostupnost provozovny firmy, dále na její specializaci na bytová družstva a na naše první zkušenosti s touto firmou i zkušenosti z minula. Usnesení k bodu 7. Programu členské schůze: Členská schůze rozhodla uzavřít pro zajištění správy našeho domu mandátní smlouvu: Smlouva o zajišťování správy domu, s firmou: JUDr. Daniela Milotová - realitní agentura DARC 6

7 se sídlem v Praze 9, Sýkovecká 236/3, PSČ , IČ: Výsledek hlasování: Pro: 92 Proti: 0 Zdržel se: 0 8.-Schválení mandátních smluv a odměn za uplynulé období (J.Nechyba) Činnost přípravného výboru i členů statutárních orgánů, to je představenstva a kontrolní komise, zasluhuje vedle našeho poděkování i finanční odměnu, finanční ocenění. Práce členů statutárních orgánů potřebuje získat i řádný právní rámec, zakotvený v mandátních smlouvách. Usnesení k bodu 8. Programu členské schůze a) - Členská schůze souhlasí s vyplacením odměn členům přípravného výboru za záslužnou činnost pro družstvo v období od počátku až do vzniku družstva do 13.června 2010 v celkové výši ,- Kč b) - Členská schůze souhlasí s vyplacením odměn členům statutárních orgánů družstva za záslužnou činnost pro družstvo v období od vzniku družstva, od 14.června 2010 do 30.září 2010 v celkové výši ,- Kč c) Členská schůze souhlasí s podpisem mandátních smluv s jednotlivými členy představenstva a kontrolní komise našeho družstva BD Poznaňská-0dra. d) Členská schůze souhlasí s odměnou pro členy statutárních orgánů našeho družstva pro 4. čtvrtletí roku 2010 v celkové výši ,- Kč. e) Členská schůze souhlasí s odměnou pro členy statutárních orgánů našeho družstva pro každé čtvrtletí roku 2011, vždy v celkové výši ,- Kč. f) Členská schůze souhlasí s odměňováním jednotlivých členů statutárních orgánů družstva rozhodnutím představenstva družstva s účastí předsedy kontrolní komise, za činnost pro družstvo za uplynulé čtvrtletí. Na odměnu budou použity finanční prostředky, určené na odměny statutárních orgánů družstva členskou schůzí. Výsledek hlasování: Pro: 87 Proti: 0 Zdržel se: 2 9.-Plán činnosti do další členské schůze (předpoklad květen 2011) (M.Nováková) Na představenstvo nyní čeká veliké množství úkolů, které musí být zvládnuty v nejbližších čtyřech měsících. A jaké jsou naše nejbližší úkoly? : ---Podepsat kupní smlouvu ---Podepsat smlouvu s bankou o půjčce na náš dům ---Podepsat smlouvu se Správní firmou ---Podepsat smlouvu s pojišťovnou Pojištění sjedná představenstvo ve chvíli, kdy to bude Čs. spořitelna požadovat a ÚMČP-8 k tomu dá svolení 7

8 ---- Zajistit řádné zaplacení ceny domu na účet ÚMČP-8 ve smluvních termínech ---Zajistit konkrétní kroky k fyzickému převzetí objektů Poznaňská 428 až 430 a všech potřebných provozních a správních dokumentů, nutných k dalšímu provozu objektu. ---Připravit, vyjednat a podepsat smlouvy s dodavateli energií a služeb pro náš trojdům. ---Připravit nájemní smlouvy a rozpisy nájemného, pro družstevníky i nájemníky našeho domu, na byty i pronajaté nebytové prostory. ---Řešit problémy převzatých právních sporů a vymáhání nezaplacených dluhů za nájmy sporných bytů. --- Vymáhání dalších finančních závazků našich nájemníků, které družstvo převzalo od ÚMČP-8. Oba dva předchozí úkoly vyžadují právní pomoc a představenstvo chce v těchto záležitostech požádat o právní pomoc při jejich řešení a o právní zastoupení našeho družstva paní Mgr. Petráskovou. Na tuto spolupráci s ní představenstvo uzavře mandátní smlouvu. ---Připravit zajištění revitalizace objektu a nutné případy, podle finančních možností družstva zrealizovat. ---Velkým problémem, které představenstvo řeší, je získání finančních prostředků, pro naše družstvo, pro možnost pokrýt případné finanční problémy družstva při přechodu platebních povinností nájemníků, ze staré na novou správní firmu, a dále s dodavateli služeb a energií, při současném zahájení splátek úvěru a úroků naší úvěrové bance. Máme možnost získat finanční prostředky rychlým prodejem družstevního podílu k jednomu volnému bytu 3+1 v Poznaňské 430, byt č.: 16, již na přelomu únor-březen Žádáme členskou schůzi o souhlas s tímto prodejem a s pravidly tohoto prodeje. Rozhodování členské schůze o této otázce bude součástí následujícího, desátého bodu našeho jednání, -jednání o rozpočtu. Usnesení k bodu 9. Programu členské schůze Členská schůze souhlasí s předneseným plánem činnosti představenstva do příští členské schůze našeho družstva. Předpokládaný termín příští členské schůze je květen 2011 Výsledek hlasování: Pro: 86 Proti: 0 Zdržel se: Schválení rozpočtu družstva na rok 2011 (J.Nechyba) Rozpočet B.D. Poznaňská Odra, předkládaný ke schválení na členské schůzi Programový bod č.: 10 Příloha č. 1 Představenstvo předkládá rozpočet ve formě předpokládaných příjmů a výdajů: Plánovaný příjem letos, od do )-Zápisné a základní čl. vklad ,-Kč 2)-Vklady jednotlivých družstevníků na účet družstva u Čs. spořitelny, jako další členský vklad na majetkovou účast na pořízení nemovitosti od ÚM4P8 nezávazný příslib : v říjnu 2010 : ,-Kč, do vánoc dalších : ,-Kč 8

9 3)-Možnost půjčky od banky : ( ,- Kč) nebude čerpáno Celkem příjmy ,- Kč Vklad jednotlivých družstevníků na zaplacení dluhů a dalších finančních závazků váznoucích na domě dosud neurčeno a bude součástí kupních smluv. Plánovaná vydání letos, od do : 25% ceny domu na účet ÚMČP ,-Kč Zajištění schůze Právní pomoc 5.000,-Kč ,-Kč Telefon předsedy 3 x 1.500,-Kč 4.500,-Kč Družstevní pokladna drobná vydání ,-Kč Mandátní smlouvy celkové výdaje 3 x ,-Kč ,-Kč Odměny přípravnému výboru bez odvodů ,-Kč ,-Kč ,-Kč Celkem výdaje: ,- Kč Celkem by tedy hospodaření družstva mělo skončit, při dodržení příslibu placení od členů družstva, zůstatkem na bankovním účtu ve výši ,- Kč Rozpočet Bytového družstva Poznaňská Odra na rok 2011 Představenstvo předkládá rozpočet ve formě předpokládaných příjmů a výdajů: Příloha č. 2 Plánovaný příjem v roce ) - Předpokládaný počáteční stav na účtu k ,- Kč 2) -Příjem za prodej družstevního podílu k jednomu volnému bytu 3+1 za ,- Kč převodem celé částky na účet družstva. 3) -Roční nájem družstevníků -na splátky úvěru za 9 měsíců = ,- Kč 4) -Roční zálohy za teplo, vodu, elektřinu: 105 x 3.500,-Kč x 9 = ,- Kč 5) - Platby na FO (Fond oprav): 6.493m 2 x 20,-Kč x 9 měsíců = ,- Kč 6) - Režie družstva : 6.493m 2 x 12,-Kč x 9 měsíců = ,- Kč 9

10 7) -Roční nájem nedružstevníků řádných nájemců i neoprávněných (70m m 2 ) x 81,- Kč x9 měsíců = ,- Kč 8) -Měsíční nájmy za nebytové prostory včetně služeb a záloh = ( ) x 9/12 = x 9/12= ,- Kč z toho platby na FO : na služby nebytových prostor : = ,- Kč = Kč 9) - Platba za služby u bytů : ,-Kč x 9 měsíců = ,- Kč 10) - Vyúčtování z Promineconu za dva měsíce = ,- Kč 11) - Čerpání úvěru od banky na koupi domu = ,- Kč Předpokládaný příjem celkem : ,- Kč Předpokládaná tvorba Fondu oprav = = m 2 x 20,-Kč/m 2 x 9měsíců = ,- Kč + FO za nebytové prostory (50 % nájmu) ,- Kč FO celkem= ,- Kč 10

11 Předpokládaná vydání od do : 1) - 75% ceny domu na účet ÚMČP ,-Kč 2) - Dluhy váznoucí na domě na účet ÚMČP8 ( maximálně : ,-) ,-Kč 3) -Roční nájem družstevníků -na splátky úvěru za 9 měsíců = ,-Kč 4) -Roční zálohy za teplo, vodu, elektřinu: 105 x 3.500,-Kč x 9 = ,-Kč 5) - Služby u pronajatých nebyt. prostor ( ) x 9/12 = ,-Kč 6) -Platby za služby u bytů: = ,- Kč - Smlouva s firmou DARC :( ) x 120,-Kč x 12měsícú = ,-Kč - Odečet tepla : 40,-Kč x 111 x 9 měsíců = ,-Kč - Výtahová služba : 7,50 Kč x 210 x 9 měsíců = ,-Kč - Výtahy provoz: 40,-Kč x 210 x 9 měsíců = ,-Kč - Požární technik: 12,-Kč x 111 x 9 měsíců = ,-Kč - Violie- kanalizace: 7,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - PODEC odpadky: 30,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - Havarijní službou Bytoservis : 8,40,-Kč x 113 x 9 = 8.543,-Kč -S polečná elektřina: 30,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - Úklid: 30,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - Rezerva na ostatní: 50,-Kč x 105 x 9 měsíců = ,-Kč 7) - Režijní provozní vydání družstva : = ,-Kč - Pojištění domu+ Pojištění odpovědnosti představenstva: ,-Kč - Mandátní smlouva s Mgr. Petráskovou právní zastupování : ,-Kč - Odměny pro statut. orgány : ,- x % ZP = ,-Kč - Telefon předsedy: 1.500,- x 12 měsíců = ,-Kč - Zajištění schůzí = ,-Kč - Kancelářské provozní potřeby: = ,-Kč - Kancelářské vybavení: = ,-Kč - Občerstvení : = 5.029,-Kč 11

12 8) - Uvažované stavební úpravy vchodů našich domů: = ,-Kč Předpokládaná vydání celkem: = ,- Kč Předpokládaný příjem celkem : ,- Kč Předpokládaná vydání celkem: ,- Kč Zůstatek na účtu: ,- Kč z toho povinná rezerva na účtu ve výši minimálně 2 splátek anuity: ,- Kč Usnesení k bodu 10. Programu členské schůze Členská schůze projednala a schvaluje rozpočet na poslední čtvrtletí 2010 Výsledek hlasování: Pro: 81 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze projednala a schvaluje rozpočet na rok 2011 Výsledek hlasování: Pro: 81 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze souhlasí s prodejem družstevního podílu k jednomu volnému bytu Poznaňská 430/43 byt č za kupní cenu ,-Kč ,- Kč vstupních poplatků do družstva. Kupní cena a vstupní poplatky musí být před podpisem kupní smlouvy složeny na účet družstva. V případě více zájemců, rozhode v druhém kole mezi nimi vyšší nabídka Výsledek hlasování: Pro: 86 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze projednala a schvaluje následující Zásady pro placení inkasa a dalších smluvních poplatků: a) - Nájemné a všechny ostatní platby a zálohy za služby spojené s užíváním družstevního bytu a nebytových prostor se platí dopředu, nejpozději vždy do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci, za který je platba hrazena. b) V případě prodlení, zjištěného 25. dne tohoto předcházejícího měsíce kontrolou účtu našeho družstva, bude dlužník povinen družstvu platit, počínaje tímto dnem, smluvní pokutu ve výši 50,-Kč za každý den prodlení. c) Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. (viz.: Občanský zákoník 697 a Nařízení vlády č. 142/1994, 2) Výsledek hlasování: Pro: 86 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze rozhodla o vytvoření ostatního fondu (účet ), který bude dotován z 12

13

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Konané dne: V Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 4 Háje Zahájeno v: hod.

Konané dne: V Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 4 Háje Zahájeno v: hod. BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA, SE SÍDLEM: V JEZÍRKÁCH 1542/10, CHODOV, 149 00 PRAHA 4, PSČ 149 00, IČO : 042 49 020 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Konané dne: 19.2.2016 V Komunitním centru Matky Terezy,

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7

ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7 ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7 KONANÉ DNE 3/2/2011 Přítomni: z celkového počtu 18 členů druţstva přítomno 15 členů Členská schůze byla usnášení schopná. 1) Na základě pozvánky (příloha č. 1) na

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu 1801 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, tel: 800 112 211 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu Žádám Raiffeisen

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva. Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ se sídlem Korunní č.p.

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva. Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ se sídlem Korunní č.p. Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ 027 69 174 se sídlem Korunní č.p. 1053,00 Praha 2 konané dne 27. 8. 2014 od 17,00 hod. v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 773/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 710 ze dne 05.10.2016 Uplatnění nároku za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 2931/305 v k.ú. Žižkov bez právního

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 30. 5. 2013 08 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 1) Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2012 2) Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp SM 0800000185 KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLUVA Č. 91632l46JKp uzavřená podle ust. * 588 až 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem celíkova 672, PSC 149 41, Praha 4 zastoupená

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-009-14 ze dne 16.9.2014 Prodej pozemku parc. č. 2967/23, jehož součástí je budova - obytný dům č. p. 1768, ul. Ke Zvonici, vše v k. ú.

Více

Zápis ze 4. řádné členské schůze

Zápis ze 4. řádné členské schůze Zápis ze 4. řádné členské schůze Bytového družstva Sokolovská 86/97, IČ: 03274853, se sídlem Sokolovská 86/97, Karlín, 186 00 Praha 8, konané dne 18.6.2015 od 20:00 hod. Místo konání: Praha 8, Sokolovská

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 581/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 431 ze dne 24.8.2011 k návrhu kupní smlouvy k prodeji stavby přístavku na popelnice na pozemku parc. č. 3642/2, včetně pozemku

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více