Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra,"

Transkript

1 Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra, konané dne od 18:00 hodin v Kulturním domě Krakov, v Praze 8 Bohnicích Přítomni: Za představenstvo družstva: Předseda: 1.místopředseda: 2.místopředseda: Člen a pokladník: Člen představenstva: Za kontrolní komisi: Předseda: Místopředseda: Člen: Jan Nechyba Ing. Slavomil Kriegerbeck Marie Nováková Helena Langenbergová MUDr. Martina Adamovičová Ing. Ladislav Brož Marie Kuberová Věra Jelínková Hosté: Mgr. Vladislava Petrásková Program schůze: 1. Zpráva o činnosti a hospodaření družstva 2. Zpráva kontrolní komise 3. Schválení přednesených zpráv 4. Informace o kupní smlouvě a schválení jejího podpisu 5. Schválení vybraného bankovního domu a podmínek úvěru 6. Informace o podmínkách a způsobu skládání dalšího členského vkladu na účet družstva 7. Schválení vybrané správní firmy 8. Schválení mandátních smluv a odměn za uplynulé období 9. Plán činnosti do další členské schůze (předpoklad květen 2011) 10. Schválení rozpočtu družstva na rok Závěr Zahájení schůze Volba mandátové komise a skrutátora Volba zapisovatele Volba řídícího schůze Schválení programu členské schůze zvolena Andrea Kuberová zvolena MUDr. Martina Adamovičová zvolen Ing. Slavomil Kriegerbeck) Schůze se zúčastnilo 95 družstevníků s právem hlasovacím, z celkového počtu 102 členů družstva, Z jednání schůze podle schváleného programu 1.-Zpráva o činnosti a hospodaření družstva (J.Nechyba) Zpráva zahrnuje období od počátku přípravných prací do 29.září Poděkování prvním členům přípravného výboru: paní Hockové, panu Daňkovi, paní doktorce 1

2 Adamovičové, slečně Andree Kuberové a slečně Daniele Ochmanové. --Činnost přípravného výboru do ustavující schůze Ustavující schůze: --Schválení Stanov --Volba představenstva: Jan Nechyba předseda, Ing. Slavomil Kriegerbeck -1.místopředseda, Marie Nováková -2.místpředseda, Helena Langenbergová člen a pokladník, MUDr.Martina Adamovičová člen představenstva. --Volba Kontrolní komise: Ing.Ladislav Brož předseda, Marie Kuberová místopředseda, Věra Jelínková člen KK. Zápis do Obchodního rejstříku: --13.července 2010 bylo naše Bytové družstvo Poznaňská-Odra zapsáno do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7504 jako: Obchodní firma: Bytové družstvo Poznaňská - Odra Sídlo: Praha 8, Poznaňská 430/43, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Družstvo Převod ,-Kč na účet ÚMČP-8 jako návratné jistiny ve výši 5.000,- Kč na jeden byt --Hledání vhodné banky pro úvěr na koupi domu. --Hledání vhodné pojišťovny na pojištění domu a odpovědnosti za škody. --Hledání vhodné Správní firmy schválilo Zastupitelstvo MČP8 prodej domů Poznaňská 428, 429, a 430 našemu bytovému družstvu Poznaňská-Odra za cenu ,-Kč. Jak družstvo v uvedeném období hospodařilo: Naše čísla vztažená ke dni Zřizovací výdaje: ,- Kč --Celkové náklady pak k : Kč --Celkové výnosy (zaplacené vstupní poplatky nájemníků): ,- Kč. Z toho pak plyne hospodářský výsledek zisk k : ,- Kč. Tento hospodářský výsledek se výrazně změní po započítání dalších nákladů, tj. odměn přípravnému výboru a odměn představenstvu a kontrolní komisi družstva. K uvedenému datu bylo na pokladně družstva 7.165,-Kč a na účtu pak ,- Kč. V aktivech je dále zaplacená záloha ve výši ,- Kč MČ P8 na koupi domu. V pasivech jsou největšími položkami: základní kapitál nezapisovaný: ,- Kč, základní kapitál zapisovaný: ,-Kč a nedělitelný fond: 5.000,- Kč. Tyto položky byly vytvořeny ze zaplaceného základního vkladu členů družstva. 2

3 2.-Zpráva kontrolní komise (Ing.L.Brož) Viz příloha 3.-Schválení přednesených zpráv --Usnesení k bodu 1. Programu členské schůze: Členská schůze schvaluje přednesenou Zprávu o činnosti a hospodaření družstva. Výsledek hlasování: Pro: 94 Proti: 0 Zdržel se: 0 --Usnesení k bodu 2. Programu členské schůze: Členská schůze schvaluje přednesenou Zprávu kontrolní komise. Výsledek hlasování: Pro: 94 Proti: 0 Zdržel se: 0 4.-Informace o kupní smlouvě a schválení jejího podpisu (J.Nechyba) Zastupitelstvo MČP8 dalo souhlas s prodejem našeho domu Poznaňská 428, 429 a 430 našemu BD za cenu ,-Kč. V následujících 14ti dnech očekáváme výzvu k podpisu kupní smlouvy, včetně tří smluv souvisejících. Po souhlasu členské schůze podepíše představenstvo kupní smlouvy a do 90tidnů, ve dvou splátkách, celou cenu domu, včetně dluhů váznoucích na domě, řádně zaplatí. Teprve potom dá ÚMČP8 návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jde o smlouvy následující: Kupní smlouva Smlouva o postoupení pohledávek Smlouva o smlouvě budoucí o postoupení pohledávek Smlouva o správě a provozu prodávaných nemovitostí --Usnesení k bodu 4. Programu členské schůze: Členská schůze rozhodla uzavřít s Městskou částí Praha 8 Kupní smlouvu včetně tří smluv souvisejících, jejímž předmětem je úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 domu čp. 428 ( bytový dům ), domu čp. 429 ( bytový dům ) a domu čp. 430 ( bytový dům ), na adresách Poznaňská 43, 45 a 47, pozemku parc. č. 827/48 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, pozemku parc. č. 827/49 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 255 m 2, a pozemku parc. č. 827/50 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, Bytovému družstvu Poznaňská - Odra se sídlem na adrese Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43, PSČ , IČ: , zapsaného do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7504, za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu ,- Kč (slovy: Šedesát tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc čtyři sta devadesát Korun českých), Výsledek hlasování: Pro: 94 Proti: 0 Zdržel se: 1 3

4 5.-Schválení vybraného bankovního domu a podmínek úvěru (J.Nechyba) --Jedním z hlavních úkolů představenstva bylo zajistit dostatek financí pro zaplacení našeho domu v přesně stanovených termínech daných kupní smlouvou. --Naše podmínky pro výběr úvěrové banky: -maximální úvěr, nejraději v plné výši ceny domu, abychom nemuseli požadovat po všech nájemnících složení čtvrtiny ceny jako další členský vklad již letos v listopadu, - takových podmínek úvěru, aby měsíční splátky jednotlivých nájemníků příliš nepřesáhly současnou výši jejich nájmu, -příslušná úvěrová banka, po prohlášení vlastníka, bude souhlasit s výmazem zástavního práva k bytovým jednotkám, jejichž podíl na úvěru bude plně uhrazen, -možnost splácet cenu družstevního podílu, vedle pravidelných měsíčních splátek, rozepsaných v nájmu, i mimořádnými velkými splátkami podle možností družstevníka a to bez zvláštních bankovních poplatků. --Stavební spořitelny jsme odmítli pro jejich systém překlenovacího úvěru, který by představoval příliš velkou finanční zátěž při splácení úvěru pro naše družstevníky. Z ostatních, námi prověřovaných bank, vyhověla našim požadavkům jen Čs. spořitelna a. s., při splnění jejích následujících podmínek pro zajištění jejích pohledávek: -Družstvo provede vklad zástavního práva a) na Bytový dům b) na Pohledávky z pojištění Bytového domu c) na Pohledávky z nájemních smluv -Družstvo bude pro úhrady používat Běžný účet u Čs. spořitelny a.s. -Pojištění Bytového domu bude na novou cenu ,-Kč a je pro Čs. spořitelnu a.s. dostačující -Podmínkou úvěru je nový odhad našeho Bytového domu, provedený úředním odhadcem, který je pro Čs. spořitelnu a.s. akceptovatelný. Nový odhad jsme již nechali udělat. Cena za výkon odhadce je ,- Kč a bude zaplacena při podpisu úvěrové smlouvy. Dům byl odhadnut na cca ,- Kč. Usnesení k bodu 5. Programu členské schůze: Členská schůze rozhodla uzavřít s Čs.spořitelnou a.s. smlouvu na úvěr kupní ceny našeho domu ve výši ,- Kč, s dobou splatnosti 25 let, s fixací úroku na tři roky a s odkladem splácení od června 2011,. Členská schůze souhlasí s vkladem zástavního práva : k bytovému domu čp. 428 ( bytový dům ), domu čp. 429 ( bytový dům ) a domu čp. 430 ( bytový dům ), na adresách Poznaňská 43, 45 a 47, k pozemku parc. č. 827/48 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, k pozemku parc. č. 827/49 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 255 m 2, a k pozemku parc. č. 827/50 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve prospěch Čs. spořitelny a.s., za účelem zajištění pohledávek Čs. spořitelny a.s. z této Úvěrové smlouvy. Členská schůze souhlasí s vkladem zástavního práva k pohledávkám vyplývajícím z pojištění výše uvedeného domu, ve prospěch Čs. spořitelny a.s., za účelem zajištění pohledávek Čs. spořitelny a.s. z této Úvěrové smlouvy. 4

5 Členská schůze souhlasí s vkladem zástavního práva k pohledávkám z nájemních smluv mezi Byt. družstvem Poznaňská Odra a členy našeho družstva, popř. třetími osobami, jako nájemci, ve prospěch Čs. spořitelny a.s.,, za účelem zajištění pohledávek Čs. spořitelny a.s. z této Úvěrové smlouvy. Ve smlouvách o nájmu bude pro úhradu uveden Běžný účet u Čs. spořitelny a.s. Výsledek hlasování: Pro: 95 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze rozhodla uzavřít s pojišťovnou UNIQA pojišťovna a.s. majetkové pojištění na náš bytový dům na adrese Poznaňská 428/47, 429/45 a 430/43, včetně odpovědnosti za škody a odpovědnosti za finanční škody. Pojištění bude sjednáno na novou cenu s pojistnou částkou ,- Kč na tři roky za cca ,- Kč ročního pojištění Výsledek hlasování: Pro: 91 Proti: 1 Zdržel se: 1 6.-Informace o podmínkách a způsobu skládání dalšího členského vkladu na účet družstva (J.Nechyba) Peníze na družstevní podíl do výše, příslušné pro Váš byt skládejte bankovním převodem, poštovní poukázkou, nebo osobně u Čs.spořitelmy. Osobně je možno peníze složit na pobočce Čs.spořitelny na Krakově nad poštou. Bankovní účet: /0800 Variabilní symbol : Číslo domu,číslo bytu Příklady: Do textu, sdělení pro příjemce uveďte: Příjmení nájemníka - číslo domu, číslo bytu Příklad: NECHYBA Tu informaci s celou cenou Vašeho družstevního podílu, příslušného k Vašemu bytu vhodíme do týdne do Vaší poštovní schránky a rozešleme na nám známé ové adresy. Výše vašeho družstevního podílu, příslušného k vašemu bytu vychází z celkové ceny domu ,- Kč za m 2 celkové bytové plochy domu. Po odečtení plochy neprivatizovaných bytů platíme za 1 m 2 bytové plochy svého bytu 9.759,5046Kč Typ bytu Rozměry bytu Základní cena vašeho bytu ,82 m ,- Kč 1+1 s lodžií 55,29 m ,- Kč 5

6 1+k.k 45,09 m , Kč Výše finančních závazků váznoucí na bytech bude rozpočítána na jednotlivé družstevníky v poměru velikosti plochy jejich bytů a bude jí třeba zaplatit do 15.ledna. Bez usnesení k bodu 6. Programu členské schůze 7.-Schválení vybrané správní firmy (Ing.Sl.Kriegerbeck) Zpráva o výběru správní firmy pro provoz objektu --Představenstvo silně vnímá důležitost vybrat vhodnou firmu, která nám bude zajišťovat denní provoz objektu a zajišťovat následující služby: Ekonomické a správní činnosti předpis a kontrola nájemného, upomínání dlužníků, provádění vyúčtování energií a služeb, vedení účetnictví vlastníka domu a účetnictví provozu domu, Právní podpora uzavírání smluv o nájmu předkládání návrhů na výpověď nájmu z nebytového prostoru a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí vypracování podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu vymáhání dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním spolu s poplatky z prodlení, jakož i náhrad škod na spravovaném majetku Provozní činnost vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor zajištění dodávek energií a služeb zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor přebírání a předávání bytů nájemníků podle pokynů vlastníka Stavebné technická činnost zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu, zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti předkládání záměrů uživatelů bytů a nebytových prostor, které svým rozsahem vyžadují stavební povolení, vlastníkům ke schválení podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen Představenstvo po podrobném vyhodnocení řady nabídek rozhodlo předložit členské schůzi ke schválení výběr správní firmy DARC, a to s ohledem na velmi výhodný poměr rozsahu služeb a ceny (120,-Kč včetně DPH/byt/měsíc), s ohledem na fyzickou dostupnost provozovny firmy, dále na její specializaci na bytová družstva a na naše první zkušenosti s touto firmou i zkušenosti z minula. Usnesení k bodu 7. Programu členské schůze: Členská schůze rozhodla uzavřít pro zajištění správy našeho domu mandátní smlouvu: Smlouva o zajišťování správy domu, s firmou: JUDr. Daniela Milotová - realitní agentura DARC 6

7 se sídlem v Praze 9, Sýkovecká 236/3, PSČ , IČ: Výsledek hlasování: Pro: 92 Proti: 0 Zdržel se: 0 8.-Schválení mandátních smluv a odměn za uplynulé období (J.Nechyba) Činnost přípravného výboru i členů statutárních orgánů, to je představenstva a kontrolní komise, zasluhuje vedle našeho poděkování i finanční odměnu, finanční ocenění. Práce členů statutárních orgánů potřebuje získat i řádný právní rámec, zakotvený v mandátních smlouvách. Usnesení k bodu 8. Programu členské schůze a) - Členská schůze souhlasí s vyplacením odměn členům přípravného výboru za záslužnou činnost pro družstvo v období od počátku až do vzniku družstva do 13.června 2010 v celkové výši ,- Kč b) - Členská schůze souhlasí s vyplacením odměn členům statutárních orgánů družstva za záslužnou činnost pro družstvo v období od vzniku družstva, od 14.června 2010 do 30.září 2010 v celkové výši ,- Kč c) Členská schůze souhlasí s podpisem mandátních smluv s jednotlivými členy představenstva a kontrolní komise našeho družstva BD Poznaňská-0dra. d) Členská schůze souhlasí s odměnou pro členy statutárních orgánů našeho družstva pro 4. čtvrtletí roku 2010 v celkové výši ,- Kč. e) Členská schůze souhlasí s odměnou pro členy statutárních orgánů našeho družstva pro každé čtvrtletí roku 2011, vždy v celkové výši ,- Kč. f) Členská schůze souhlasí s odměňováním jednotlivých členů statutárních orgánů družstva rozhodnutím představenstva družstva s účastí předsedy kontrolní komise, za činnost pro družstvo za uplynulé čtvrtletí. Na odměnu budou použity finanční prostředky, určené na odměny statutárních orgánů družstva členskou schůzí. Výsledek hlasování: Pro: 87 Proti: 0 Zdržel se: 2 9.-Plán činnosti do další členské schůze (předpoklad květen 2011) (M.Nováková) Na představenstvo nyní čeká veliké množství úkolů, které musí být zvládnuty v nejbližších čtyřech měsících. A jaké jsou naše nejbližší úkoly? : ---Podepsat kupní smlouvu ---Podepsat smlouvu s bankou o půjčce na náš dům ---Podepsat smlouvu se Správní firmou ---Podepsat smlouvu s pojišťovnou Pojištění sjedná představenstvo ve chvíli, kdy to bude Čs. spořitelna požadovat a ÚMČP-8 k tomu dá svolení 7

8 ---- Zajistit řádné zaplacení ceny domu na účet ÚMČP-8 ve smluvních termínech ---Zajistit konkrétní kroky k fyzickému převzetí objektů Poznaňská 428 až 430 a všech potřebných provozních a správních dokumentů, nutných k dalšímu provozu objektu. ---Připravit, vyjednat a podepsat smlouvy s dodavateli energií a služeb pro náš trojdům. ---Připravit nájemní smlouvy a rozpisy nájemného, pro družstevníky i nájemníky našeho domu, na byty i pronajaté nebytové prostory. ---Řešit problémy převzatých právních sporů a vymáhání nezaplacených dluhů za nájmy sporných bytů. --- Vymáhání dalších finančních závazků našich nájemníků, které družstvo převzalo od ÚMČP-8. Oba dva předchozí úkoly vyžadují právní pomoc a představenstvo chce v těchto záležitostech požádat o právní pomoc při jejich řešení a o právní zastoupení našeho družstva paní Mgr. Petráskovou. Na tuto spolupráci s ní představenstvo uzavře mandátní smlouvu. ---Připravit zajištění revitalizace objektu a nutné případy, podle finančních možností družstva zrealizovat. ---Velkým problémem, které představenstvo řeší, je získání finančních prostředků, pro naše družstvo, pro možnost pokrýt případné finanční problémy družstva při přechodu platebních povinností nájemníků, ze staré na novou správní firmu, a dále s dodavateli služeb a energií, při současném zahájení splátek úvěru a úroků naší úvěrové bance. Máme možnost získat finanční prostředky rychlým prodejem družstevního podílu k jednomu volnému bytu 3+1 v Poznaňské 430, byt č.: 16, již na přelomu únor-březen Žádáme členskou schůzi o souhlas s tímto prodejem a s pravidly tohoto prodeje. Rozhodování členské schůze o této otázce bude součástí následujícího, desátého bodu našeho jednání, -jednání o rozpočtu. Usnesení k bodu 9. Programu členské schůze Členská schůze souhlasí s předneseným plánem činnosti představenstva do příští členské schůze našeho družstva. Předpokládaný termín příští členské schůze je květen 2011 Výsledek hlasování: Pro: 86 Proti: 0 Zdržel se: Schválení rozpočtu družstva na rok 2011 (J.Nechyba) Rozpočet B.D. Poznaňská Odra, předkládaný ke schválení na členské schůzi Programový bod č.: 10 Příloha č. 1 Představenstvo předkládá rozpočet ve formě předpokládaných příjmů a výdajů: Plánovaný příjem letos, od do )-Zápisné a základní čl. vklad ,-Kč 2)-Vklady jednotlivých družstevníků na účet družstva u Čs. spořitelny, jako další členský vklad na majetkovou účast na pořízení nemovitosti od ÚM4P8 nezávazný příslib : v říjnu 2010 : ,-Kč, do vánoc dalších : ,-Kč 8

9 3)-Možnost půjčky od banky : ( ,- Kč) nebude čerpáno Celkem příjmy ,- Kč Vklad jednotlivých družstevníků na zaplacení dluhů a dalších finančních závazků váznoucích na domě dosud neurčeno a bude součástí kupních smluv. Plánovaná vydání letos, od do : 25% ceny domu na účet ÚMČP ,-Kč Zajištění schůze Právní pomoc 5.000,-Kč ,-Kč Telefon předsedy 3 x 1.500,-Kč 4.500,-Kč Družstevní pokladna drobná vydání ,-Kč Mandátní smlouvy celkové výdaje 3 x ,-Kč ,-Kč Odměny přípravnému výboru bez odvodů ,-Kč ,-Kč ,-Kč Celkem výdaje: ,- Kč Celkem by tedy hospodaření družstva mělo skončit, při dodržení příslibu placení od členů družstva, zůstatkem na bankovním účtu ve výši ,- Kč Rozpočet Bytového družstva Poznaňská Odra na rok 2011 Představenstvo předkládá rozpočet ve formě předpokládaných příjmů a výdajů: Příloha č. 2 Plánovaný příjem v roce ) - Předpokládaný počáteční stav na účtu k ,- Kč 2) -Příjem za prodej družstevního podílu k jednomu volnému bytu 3+1 za ,- Kč převodem celé částky na účet družstva. 3) -Roční nájem družstevníků -na splátky úvěru za 9 měsíců = ,- Kč 4) -Roční zálohy za teplo, vodu, elektřinu: 105 x 3.500,-Kč x 9 = ,- Kč 5) - Platby na FO (Fond oprav): 6.493m 2 x 20,-Kč x 9 měsíců = ,- Kč 6) - Režie družstva : 6.493m 2 x 12,-Kč x 9 měsíců = ,- Kč 9

10 7) -Roční nájem nedružstevníků řádných nájemců i neoprávněných (70m m 2 ) x 81,- Kč x9 měsíců = ,- Kč 8) -Měsíční nájmy za nebytové prostory včetně služeb a záloh = ( ) x 9/12 = x 9/12= ,- Kč z toho platby na FO : na služby nebytových prostor : = ,- Kč = Kč 9) - Platba za služby u bytů : ,-Kč x 9 měsíců = ,- Kč 10) - Vyúčtování z Promineconu za dva měsíce = ,- Kč 11) - Čerpání úvěru od banky na koupi domu = ,- Kč Předpokládaný příjem celkem : ,- Kč Předpokládaná tvorba Fondu oprav = = m 2 x 20,-Kč/m 2 x 9měsíců = ,- Kč + FO za nebytové prostory (50 % nájmu) ,- Kč FO celkem= ,- Kč 10

11 Předpokládaná vydání od do : 1) - 75% ceny domu na účet ÚMČP ,-Kč 2) - Dluhy váznoucí na domě na účet ÚMČP8 ( maximálně : ,-) ,-Kč 3) -Roční nájem družstevníků -na splátky úvěru za 9 měsíců = ,-Kč 4) -Roční zálohy za teplo, vodu, elektřinu: 105 x 3.500,-Kč x 9 = ,-Kč 5) - Služby u pronajatých nebyt. prostor ( ) x 9/12 = ,-Kč 6) -Platby za služby u bytů: = ,- Kč - Smlouva s firmou DARC :( ) x 120,-Kč x 12měsícú = ,-Kč - Odečet tepla : 40,-Kč x 111 x 9 měsíců = ,-Kč - Výtahová služba : 7,50 Kč x 210 x 9 měsíců = ,-Kč - Výtahy provoz: 40,-Kč x 210 x 9 měsíců = ,-Kč - Požární technik: 12,-Kč x 111 x 9 měsíců = ,-Kč - Violie- kanalizace: 7,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - PODEC odpadky: 30,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - Havarijní službou Bytoservis : 8,40,-Kč x 113 x 9 = 8.543,-Kč -S polečná elektřina: 30,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - Úklid: 30,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - Rezerva na ostatní: 50,-Kč x 105 x 9 měsíců = ,-Kč 7) - Režijní provozní vydání družstva : = ,-Kč - Pojištění domu+ Pojištění odpovědnosti představenstva: ,-Kč - Mandátní smlouva s Mgr. Petráskovou právní zastupování : ,-Kč - Odměny pro statut. orgány : ,- x % ZP = ,-Kč - Telefon předsedy: 1.500,- x 12 měsíců = ,-Kč - Zajištění schůzí = ,-Kč - Kancelářské provozní potřeby: = ,-Kč - Kancelářské vybavení: = ,-Kč - Občerstvení : = 5.029,-Kč 11

12 8) - Uvažované stavební úpravy vchodů našich domů: = ,-Kč Předpokládaná vydání celkem: = ,- Kč Předpokládaný příjem celkem : ,- Kč Předpokládaná vydání celkem: ,- Kč Zůstatek na účtu: ,- Kč z toho povinná rezerva na účtu ve výši minimálně 2 splátek anuity: ,- Kč Usnesení k bodu 10. Programu členské schůze Členská schůze projednala a schvaluje rozpočet na poslední čtvrtletí 2010 Výsledek hlasování: Pro: 81 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze projednala a schvaluje rozpočet na rok 2011 Výsledek hlasování: Pro: 81 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze souhlasí s prodejem družstevního podílu k jednomu volnému bytu Poznaňská 430/43 byt č za kupní cenu ,-Kč ,- Kč vstupních poplatků do družstva. Kupní cena a vstupní poplatky musí být před podpisem kupní smlouvy složeny na účet družstva. V případě více zájemců, rozhode v druhém kole mezi nimi vyšší nabídka Výsledek hlasování: Pro: 86 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze projednala a schvaluje následující Zásady pro placení inkasa a dalších smluvních poplatků: a) - Nájemné a všechny ostatní platby a zálohy za služby spojené s užíváním družstevního bytu a nebytových prostor se platí dopředu, nejpozději vždy do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci, za který je platba hrazena. b) V případě prodlení, zjištěného 25. dne tohoto předcházejícího měsíce kontrolou účtu našeho družstva, bude dlužník povinen družstvu platit, počínaje tímto dnem, smluvní pokutu ve výši 50,-Kč za každý den prodlení. c) Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. (viz.: Občanský zákoník 697 a Nařízení vlády č. 142/1994, 2) Výsledek hlasování: Pro: 86 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze rozhodla o vytvoření ostatního fondu (účet ), který bude dotován z 12

13

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, 568 02 Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ Úsek 07 správa domů Mgr. Martin Matouš, MATY Sokolská 63 370 05 České Budějovice IČ: 10267425 DIČ: CZ6411172383 Tel: 385 3486 06, 9 Fax: 385 348 607 GSM brána: 603 490 069 E-mail: maty@maty.cz Url: http://www.maty.cz

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 platné od 1. října 2007 (se změnami od 31. května 2010 a 20. března 2012, s úpravou podle zák. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 474/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 427 ze dne 26.06.2013 Uzavření mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a společností Správa majetkového portfolia Praha 3

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více