Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra,"

Transkript

1 Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra, konané dne od 18:00 hodin v Kulturním domě Krakov, v Praze 8 Bohnicích Přítomni: Za představenstvo družstva: Předseda: 1.místopředseda: 2.místopředseda: Člen a pokladník: Člen představenstva: Za kontrolní komisi: Předseda: Místopředseda: Člen: Jan Nechyba Ing. Slavomil Kriegerbeck Marie Nováková Helena Langenbergová MUDr. Martina Adamovičová Ing. Ladislav Brož Marie Kuberová Věra Jelínková Hosté: Mgr. Vladislava Petrásková Program schůze: 1. Zpráva o činnosti a hospodaření družstva 2. Zpráva kontrolní komise 3. Schválení přednesených zpráv 4. Informace o kupní smlouvě a schválení jejího podpisu 5. Schválení vybraného bankovního domu a podmínek úvěru 6. Informace o podmínkách a způsobu skládání dalšího členského vkladu na účet družstva 7. Schválení vybrané správní firmy 8. Schválení mandátních smluv a odměn za uplynulé období 9. Plán činnosti do další členské schůze (předpoklad květen 2011) 10. Schválení rozpočtu družstva na rok Závěr Zahájení schůze Volba mandátové komise a skrutátora Volba zapisovatele Volba řídícího schůze Schválení programu členské schůze zvolena Andrea Kuberová zvolena MUDr. Martina Adamovičová zvolen Ing. Slavomil Kriegerbeck) Schůze se zúčastnilo 95 družstevníků s právem hlasovacím, z celkového počtu 102 členů družstva, Z jednání schůze podle schváleného programu 1.-Zpráva o činnosti a hospodaření družstva (J.Nechyba) Zpráva zahrnuje období od počátku přípravných prací do 29.září Poděkování prvním členům přípravného výboru: paní Hockové, panu Daňkovi, paní doktorce 1

2 Adamovičové, slečně Andree Kuberové a slečně Daniele Ochmanové. --Činnost přípravného výboru do ustavující schůze Ustavující schůze: --Schválení Stanov --Volba představenstva: Jan Nechyba předseda, Ing. Slavomil Kriegerbeck -1.místopředseda, Marie Nováková -2.místpředseda, Helena Langenbergová člen a pokladník, MUDr.Martina Adamovičová člen představenstva. --Volba Kontrolní komise: Ing.Ladislav Brož předseda, Marie Kuberová místopředseda, Věra Jelínková člen KK. Zápis do Obchodního rejstříku: --13.července 2010 bylo naše Bytové družstvo Poznaňská-Odra zapsáno do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7504 jako: Obchodní firma: Bytové družstvo Poznaňská - Odra Sídlo: Praha 8, Poznaňská 430/43, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Družstvo Převod ,-Kč na účet ÚMČP-8 jako návratné jistiny ve výši 5.000,- Kč na jeden byt --Hledání vhodné banky pro úvěr na koupi domu. --Hledání vhodné pojišťovny na pojištění domu a odpovědnosti za škody. --Hledání vhodné Správní firmy schválilo Zastupitelstvo MČP8 prodej domů Poznaňská 428, 429, a 430 našemu bytovému družstvu Poznaňská-Odra za cenu ,-Kč. Jak družstvo v uvedeném období hospodařilo: Naše čísla vztažená ke dni Zřizovací výdaje: ,- Kč --Celkové náklady pak k : Kč --Celkové výnosy (zaplacené vstupní poplatky nájemníků): ,- Kč. Z toho pak plyne hospodářský výsledek zisk k : ,- Kč. Tento hospodářský výsledek se výrazně změní po započítání dalších nákladů, tj. odměn přípravnému výboru a odměn představenstvu a kontrolní komisi družstva. K uvedenému datu bylo na pokladně družstva 7.165,-Kč a na účtu pak ,- Kč. V aktivech je dále zaplacená záloha ve výši ,- Kč MČ P8 na koupi domu. V pasivech jsou největšími položkami: základní kapitál nezapisovaný: ,- Kč, základní kapitál zapisovaný: ,-Kč a nedělitelný fond: 5.000,- Kč. Tyto položky byly vytvořeny ze zaplaceného základního vkladu členů družstva. 2

3 2.-Zpráva kontrolní komise (Ing.L.Brož) Viz příloha 3.-Schválení přednesených zpráv --Usnesení k bodu 1. Programu členské schůze: Členská schůze schvaluje přednesenou Zprávu o činnosti a hospodaření družstva. Výsledek hlasování: Pro: 94 Proti: 0 Zdržel se: 0 --Usnesení k bodu 2. Programu členské schůze: Členská schůze schvaluje přednesenou Zprávu kontrolní komise. Výsledek hlasování: Pro: 94 Proti: 0 Zdržel se: 0 4.-Informace o kupní smlouvě a schválení jejího podpisu (J.Nechyba) Zastupitelstvo MČP8 dalo souhlas s prodejem našeho domu Poznaňská 428, 429 a 430 našemu BD za cenu ,-Kč. V následujících 14ti dnech očekáváme výzvu k podpisu kupní smlouvy, včetně tří smluv souvisejících. Po souhlasu členské schůze podepíše představenstvo kupní smlouvy a do 90tidnů, ve dvou splátkách, celou cenu domu, včetně dluhů váznoucích na domě, řádně zaplatí. Teprve potom dá ÚMČP8 návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jde o smlouvy následující: Kupní smlouva Smlouva o postoupení pohledávek Smlouva o smlouvě budoucí o postoupení pohledávek Smlouva o správě a provozu prodávaných nemovitostí --Usnesení k bodu 4. Programu členské schůze: Členská schůze rozhodla uzavřít s Městskou částí Praha 8 Kupní smlouvu včetně tří smluv souvisejících, jejímž předmětem je úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 domu čp. 428 ( bytový dům ), domu čp. 429 ( bytový dům ) a domu čp. 430 ( bytový dům ), na adresách Poznaňská 43, 45 a 47, pozemku parc. č. 827/48 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, pozemku parc. č. 827/49 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 255 m 2, a pozemku parc. č. 827/50 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, Bytovému družstvu Poznaňská - Odra se sídlem na adrese Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43, PSČ , IČ: , zapsaného do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7504, za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu ,- Kč (slovy: Šedesát tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc čtyři sta devadesát Korun českých), Výsledek hlasování: Pro: 94 Proti: 0 Zdržel se: 1 3

4 5.-Schválení vybraného bankovního domu a podmínek úvěru (J.Nechyba) --Jedním z hlavních úkolů představenstva bylo zajistit dostatek financí pro zaplacení našeho domu v přesně stanovených termínech daných kupní smlouvou. --Naše podmínky pro výběr úvěrové banky: -maximální úvěr, nejraději v plné výši ceny domu, abychom nemuseli požadovat po všech nájemnících složení čtvrtiny ceny jako další členský vklad již letos v listopadu, - takových podmínek úvěru, aby měsíční splátky jednotlivých nájemníků příliš nepřesáhly současnou výši jejich nájmu, -příslušná úvěrová banka, po prohlášení vlastníka, bude souhlasit s výmazem zástavního práva k bytovým jednotkám, jejichž podíl na úvěru bude plně uhrazen, -možnost splácet cenu družstevního podílu, vedle pravidelných měsíčních splátek, rozepsaných v nájmu, i mimořádnými velkými splátkami podle možností družstevníka a to bez zvláštních bankovních poplatků. --Stavební spořitelny jsme odmítli pro jejich systém překlenovacího úvěru, který by představoval příliš velkou finanční zátěž při splácení úvěru pro naše družstevníky. Z ostatních, námi prověřovaných bank, vyhověla našim požadavkům jen Čs. spořitelna a. s., při splnění jejích následujících podmínek pro zajištění jejích pohledávek: -Družstvo provede vklad zástavního práva a) na Bytový dům b) na Pohledávky z pojištění Bytového domu c) na Pohledávky z nájemních smluv -Družstvo bude pro úhrady používat Běžný účet u Čs. spořitelny a.s. -Pojištění Bytového domu bude na novou cenu ,-Kč a je pro Čs. spořitelnu a.s. dostačující -Podmínkou úvěru je nový odhad našeho Bytového domu, provedený úředním odhadcem, který je pro Čs. spořitelnu a.s. akceptovatelný. Nový odhad jsme již nechali udělat. Cena za výkon odhadce je ,- Kč a bude zaplacena při podpisu úvěrové smlouvy. Dům byl odhadnut na cca ,- Kč. Usnesení k bodu 5. Programu členské schůze: Členská schůze rozhodla uzavřít s Čs.spořitelnou a.s. smlouvu na úvěr kupní ceny našeho domu ve výši ,- Kč, s dobou splatnosti 25 let, s fixací úroku na tři roky a s odkladem splácení od června 2011,. Členská schůze souhlasí s vkladem zástavního práva : k bytovému domu čp. 428 ( bytový dům ), domu čp. 429 ( bytový dům ) a domu čp. 430 ( bytový dům ), na adresách Poznaňská 43, 45 a 47, k pozemku parc. č. 827/48 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, k pozemku parc. č. 827/49 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 255 m 2, a k pozemku parc. č. 827/50 ( zastavěná plocha a nádvoří ), o výměře 257 m 2, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve prospěch Čs. spořitelny a.s., za účelem zajištění pohledávek Čs. spořitelny a.s. z této Úvěrové smlouvy. Členská schůze souhlasí s vkladem zástavního práva k pohledávkám vyplývajícím z pojištění výše uvedeného domu, ve prospěch Čs. spořitelny a.s., za účelem zajištění pohledávek Čs. spořitelny a.s. z této Úvěrové smlouvy. 4

5 Členská schůze souhlasí s vkladem zástavního práva k pohledávkám z nájemních smluv mezi Byt. družstvem Poznaňská Odra a členy našeho družstva, popř. třetími osobami, jako nájemci, ve prospěch Čs. spořitelny a.s.,, za účelem zajištění pohledávek Čs. spořitelny a.s. z této Úvěrové smlouvy. Ve smlouvách o nájmu bude pro úhradu uveden Běžný účet u Čs. spořitelny a.s. Výsledek hlasování: Pro: 95 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze rozhodla uzavřít s pojišťovnou UNIQA pojišťovna a.s. majetkové pojištění na náš bytový dům na adrese Poznaňská 428/47, 429/45 a 430/43, včetně odpovědnosti za škody a odpovědnosti za finanční škody. Pojištění bude sjednáno na novou cenu s pojistnou částkou ,- Kč na tři roky za cca ,- Kč ročního pojištění Výsledek hlasování: Pro: 91 Proti: 1 Zdržel se: 1 6.-Informace o podmínkách a způsobu skládání dalšího členského vkladu na účet družstva (J.Nechyba) Peníze na družstevní podíl do výše, příslušné pro Váš byt skládejte bankovním převodem, poštovní poukázkou, nebo osobně u Čs.spořitelmy. Osobně je možno peníze složit na pobočce Čs.spořitelny na Krakově nad poštou. Bankovní účet: /0800 Variabilní symbol : Číslo domu,číslo bytu Příklady: Do textu, sdělení pro příjemce uveďte: Příjmení nájemníka - číslo domu, číslo bytu Příklad: NECHYBA Tu informaci s celou cenou Vašeho družstevního podílu, příslušného k Vašemu bytu vhodíme do týdne do Vaší poštovní schránky a rozešleme na nám známé ové adresy. Výše vašeho družstevního podílu, příslušného k vašemu bytu vychází z celkové ceny domu ,- Kč za m 2 celkové bytové plochy domu. Po odečtení plochy neprivatizovaných bytů platíme za 1 m 2 bytové plochy svého bytu 9.759,5046Kč Typ bytu Rozměry bytu Základní cena vašeho bytu ,82 m ,- Kč 1+1 s lodžií 55,29 m ,- Kč 5

6 1+k.k 45,09 m , Kč Výše finančních závazků váznoucí na bytech bude rozpočítána na jednotlivé družstevníky v poměru velikosti plochy jejich bytů a bude jí třeba zaplatit do 15.ledna. Bez usnesení k bodu 6. Programu členské schůze 7.-Schválení vybrané správní firmy (Ing.Sl.Kriegerbeck) Zpráva o výběru správní firmy pro provoz objektu --Představenstvo silně vnímá důležitost vybrat vhodnou firmu, která nám bude zajišťovat denní provoz objektu a zajišťovat následující služby: Ekonomické a správní činnosti předpis a kontrola nájemného, upomínání dlužníků, provádění vyúčtování energií a služeb, vedení účetnictví vlastníka domu a účetnictví provozu domu, Právní podpora uzavírání smluv o nájmu předkládání návrhů na výpověď nájmu z nebytového prostoru a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí vypracování podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu vymáhání dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním spolu s poplatky z prodlení, jakož i náhrad škod na spravovaném majetku Provozní činnost vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor zajištění dodávek energií a služeb zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor přebírání a předávání bytů nájemníků podle pokynů vlastníka Stavebné technická činnost zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu, zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti předkládání záměrů uživatelů bytů a nebytových prostor, které svým rozsahem vyžadují stavební povolení, vlastníkům ke schválení podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen Představenstvo po podrobném vyhodnocení řady nabídek rozhodlo předložit členské schůzi ke schválení výběr správní firmy DARC, a to s ohledem na velmi výhodný poměr rozsahu služeb a ceny (120,-Kč včetně DPH/byt/měsíc), s ohledem na fyzickou dostupnost provozovny firmy, dále na její specializaci na bytová družstva a na naše první zkušenosti s touto firmou i zkušenosti z minula. Usnesení k bodu 7. Programu členské schůze: Členská schůze rozhodla uzavřít pro zajištění správy našeho domu mandátní smlouvu: Smlouva o zajišťování správy domu, s firmou: JUDr. Daniela Milotová - realitní agentura DARC 6

7 se sídlem v Praze 9, Sýkovecká 236/3, PSČ , IČ: Výsledek hlasování: Pro: 92 Proti: 0 Zdržel se: 0 8.-Schválení mandátních smluv a odměn za uplynulé období (J.Nechyba) Činnost přípravného výboru i členů statutárních orgánů, to je představenstva a kontrolní komise, zasluhuje vedle našeho poděkování i finanční odměnu, finanční ocenění. Práce členů statutárních orgánů potřebuje získat i řádný právní rámec, zakotvený v mandátních smlouvách. Usnesení k bodu 8. Programu členské schůze a) - Členská schůze souhlasí s vyplacením odměn členům přípravného výboru za záslužnou činnost pro družstvo v období od počátku až do vzniku družstva do 13.června 2010 v celkové výši ,- Kč b) - Členská schůze souhlasí s vyplacením odměn členům statutárních orgánů družstva za záslužnou činnost pro družstvo v období od vzniku družstva, od 14.června 2010 do 30.září 2010 v celkové výši ,- Kč c) Členská schůze souhlasí s podpisem mandátních smluv s jednotlivými členy představenstva a kontrolní komise našeho družstva BD Poznaňská-0dra. d) Členská schůze souhlasí s odměnou pro členy statutárních orgánů našeho družstva pro 4. čtvrtletí roku 2010 v celkové výši ,- Kč. e) Členská schůze souhlasí s odměnou pro členy statutárních orgánů našeho družstva pro každé čtvrtletí roku 2011, vždy v celkové výši ,- Kč. f) Členská schůze souhlasí s odměňováním jednotlivých členů statutárních orgánů družstva rozhodnutím představenstva družstva s účastí předsedy kontrolní komise, za činnost pro družstvo za uplynulé čtvrtletí. Na odměnu budou použity finanční prostředky, určené na odměny statutárních orgánů družstva členskou schůzí. Výsledek hlasování: Pro: 87 Proti: 0 Zdržel se: 2 9.-Plán činnosti do další členské schůze (předpoklad květen 2011) (M.Nováková) Na představenstvo nyní čeká veliké množství úkolů, které musí být zvládnuty v nejbližších čtyřech měsících. A jaké jsou naše nejbližší úkoly? : ---Podepsat kupní smlouvu ---Podepsat smlouvu s bankou o půjčce na náš dům ---Podepsat smlouvu se Správní firmou ---Podepsat smlouvu s pojišťovnou Pojištění sjedná představenstvo ve chvíli, kdy to bude Čs. spořitelna požadovat a ÚMČP-8 k tomu dá svolení 7

8 ---- Zajistit řádné zaplacení ceny domu na účet ÚMČP-8 ve smluvních termínech ---Zajistit konkrétní kroky k fyzickému převzetí objektů Poznaňská 428 až 430 a všech potřebných provozních a správních dokumentů, nutných k dalšímu provozu objektu. ---Připravit, vyjednat a podepsat smlouvy s dodavateli energií a služeb pro náš trojdům. ---Připravit nájemní smlouvy a rozpisy nájemného, pro družstevníky i nájemníky našeho domu, na byty i pronajaté nebytové prostory. ---Řešit problémy převzatých právních sporů a vymáhání nezaplacených dluhů za nájmy sporných bytů. --- Vymáhání dalších finančních závazků našich nájemníků, které družstvo převzalo od ÚMČP-8. Oba dva předchozí úkoly vyžadují právní pomoc a představenstvo chce v těchto záležitostech požádat o právní pomoc při jejich řešení a o právní zastoupení našeho družstva paní Mgr. Petráskovou. Na tuto spolupráci s ní představenstvo uzavře mandátní smlouvu. ---Připravit zajištění revitalizace objektu a nutné případy, podle finančních možností družstva zrealizovat. ---Velkým problémem, které představenstvo řeší, je získání finančních prostředků, pro naše družstvo, pro možnost pokrýt případné finanční problémy družstva při přechodu platebních povinností nájemníků, ze staré na novou správní firmu, a dále s dodavateli služeb a energií, při současném zahájení splátek úvěru a úroků naší úvěrové bance. Máme možnost získat finanční prostředky rychlým prodejem družstevního podílu k jednomu volnému bytu 3+1 v Poznaňské 430, byt č.: 16, již na přelomu únor-březen Žádáme členskou schůzi o souhlas s tímto prodejem a s pravidly tohoto prodeje. Rozhodování členské schůze o této otázce bude součástí následujícího, desátého bodu našeho jednání, -jednání o rozpočtu. Usnesení k bodu 9. Programu členské schůze Členská schůze souhlasí s předneseným plánem činnosti představenstva do příští členské schůze našeho družstva. Předpokládaný termín příští členské schůze je květen 2011 Výsledek hlasování: Pro: 86 Proti: 0 Zdržel se: Schválení rozpočtu družstva na rok 2011 (J.Nechyba) Rozpočet B.D. Poznaňská Odra, předkládaný ke schválení na členské schůzi Programový bod č.: 10 Příloha č. 1 Představenstvo předkládá rozpočet ve formě předpokládaných příjmů a výdajů: Plánovaný příjem letos, od do )-Zápisné a základní čl. vklad ,-Kč 2)-Vklady jednotlivých družstevníků na účet družstva u Čs. spořitelny, jako další členský vklad na majetkovou účast na pořízení nemovitosti od ÚM4P8 nezávazný příslib : v říjnu 2010 : ,-Kč, do vánoc dalších : ,-Kč 8

9 3)-Možnost půjčky od banky : ( ,- Kč) nebude čerpáno Celkem příjmy ,- Kč Vklad jednotlivých družstevníků na zaplacení dluhů a dalších finančních závazků váznoucích na domě dosud neurčeno a bude součástí kupních smluv. Plánovaná vydání letos, od do : 25% ceny domu na účet ÚMČP ,-Kč Zajištění schůze Právní pomoc 5.000,-Kč ,-Kč Telefon předsedy 3 x 1.500,-Kč 4.500,-Kč Družstevní pokladna drobná vydání ,-Kč Mandátní smlouvy celkové výdaje 3 x ,-Kč ,-Kč Odměny přípravnému výboru bez odvodů ,-Kč ,-Kč ,-Kč Celkem výdaje: ,- Kč Celkem by tedy hospodaření družstva mělo skončit, při dodržení příslibu placení od členů družstva, zůstatkem na bankovním účtu ve výši ,- Kč Rozpočet Bytového družstva Poznaňská Odra na rok 2011 Představenstvo předkládá rozpočet ve formě předpokládaných příjmů a výdajů: Příloha č. 2 Plánovaný příjem v roce ) - Předpokládaný počáteční stav na účtu k ,- Kč 2) -Příjem za prodej družstevního podílu k jednomu volnému bytu 3+1 za ,- Kč převodem celé částky na účet družstva. 3) -Roční nájem družstevníků -na splátky úvěru za 9 měsíců = ,- Kč 4) -Roční zálohy za teplo, vodu, elektřinu: 105 x 3.500,-Kč x 9 = ,- Kč 5) - Platby na FO (Fond oprav): 6.493m 2 x 20,-Kč x 9 měsíců = ,- Kč 6) - Režie družstva : 6.493m 2 x 12,-Kč x 9 měsíců = ,- Kč 9

10 7) -Roční nájem nedružstevníků řádných nájemců i neoprávněných (70m m 2 ) x 81,- Kč x9 měsíců = ,- Kč 8) -Měsíční nájmy za nebytové prostory včetně služeb a záloh = ( ) x 9/12 = x 9/12= ,- Kč z toho platby na FO : na služby nebytových prostor : = ,- Kč = Kč 9) - Platba za služby u bytů : ,-Kč x 9 měsíců = ,- Kč 10) - Vyúčtování z Promineconu za dva měsíce = ,- Kč 11) - Čerpání úvěru od banky na koupi domu = ,- Kč Předpokládaný příjem celkem : ,- Kč Předpokládaná tvorba Fondu oprav = = m 2 x 20,-Kč/m 2 x 9měsíců = ,- Kč + FO za nebytové prostory (50 % nájmu) ,- Kč FO celkem= ,- Kč 10

11 Předpokládaná vydání od do : 1) - 75% ceny domu na účet ÚMČP ,-Kč 2) - Dluhy váznoucí na domě na účet ÚMČP8 ( maximálně : ,-) ,-Kč 3) -Roční nájem družstevníků -na splátky úvěru za 9 měsíců = ,-Kč 4) -Roční zálohy za teplo, vodu, elektřinu: 105 x 3.500,-Kč x 9 = ,-Kč 5) - Služby u pronajatých nebyt. prostor ( ) x 9/12 = ,-Kč 6) -Platby za služby u bytů: = ,- Kč - Smlouva s firmou DARC :( ) x 120,-Kč x 12měsícú = ,-Kč - Odečet tepla : 40,-Kč x 111 x 9 měsíců = ,-Kč - Výtahová služba : 7,50 Kč x 210 x 9 měsíců = ,-Kč - Výtahy provoz: 40,-Kč x 210 x 9 měsíců = ,-Kč - Požární technik: 12,-Kč x 111 x 9 měsíců = ,-Kč - Violie- kanalizace: 7,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - PODEC odpadky: 30,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - Havarijní službou Bytoservis : 8,40,-Kč x 113 x 9 = 8.543,-Kč -S polečná elektřina: 30,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - Úklid: 30,-Kč x 230 x 9 měsíců = ,-Kč - Rezerva na ostatní: 50,-Kč x 105 x 9 měsíců = ,-Kč 7) - Režijní provozní vydání družstva : = ,-Kč - Pojištění domu+ Pojištění odpovědnosti představenstva: ,-Kč - Mandátní smlouva s Mgr. Petráskovou právní zastupování : ,-Kč - Odměny pro statut. orgány : ,- x % ZP = ,-Kč - Telefon předsedy: 1.500,- x 12 měsíců = ,-Kč - Zajištění schůzí = ,-Kč - Kancelářské provozní potřeby: = ,-Kč - Kancelářské vybavení: = ,-Kč - Občerstvení : = 5.029,-Kč 11

12 8) - Uvažované stavební úpravy vchodů našich domů: = ,-Kč Předpokládaná vydání celkem: = ,- Kč Předpokládaný příjem celkem : ,- Kč Předpokládaná vydání celkem: ,- Kč Zůstatek na účtu: ,- Kč z toho povinná rezerva na účtu ve výši minimálně 2 splátek anuity: ,- Kč Usnesení k bodu 10. Programu členské schůze Členská schůze projednala a schvaluje rozpočet na poslední čtvrtletí 2010 Výsledek hlasování: Pro: 81 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze projednala a schvaluje rozpočet na rok 2011 Výsledek hlasování: Pro: 81 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze souhlasí s prodejem družstevního podílu k jednomu volnému bytu Poznaňská 430/43 byt č za kupní cenu ,-Kč ,- Kč vstupních poplatků do družstva. Kupní cena a vstupní poplatky musí být před podpisem kupní smlouvy složeny na účet družstva. V případě více zájemců, rozhode v druhém kole mezi nimi vyšší nabídka Výsledek hlasování: Pro: 86 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze projednala a schvaluje následující Zásady pro placení inkasa a dalších smluvních poplatků: a) - Nájemné a všechny ostatní platby a zálohy za služby spojené s užíváním družstevního bytu a nebytových prostor se platí dopředu, nejpozději vždy do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci, za který je platba hrazena. b) V případě prodlení, zjištěného 25. dne tohoto předcházejícího měsíce kontrolou účtu našeho družstva, bude dlužník povinen družstvu platit, počínaje tímto dnem, smluvní pokutu ve výši 50,-Kč za každý den prodlení. c) Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. (viz.: Občanský zákoník 697 a Nařízení vlády č. 142/1994, 2) Výsledek hlasování: Pro: 86 Proti: 0 Zdržel se: Členská schůze rozhodla o vytvoření ostatního fondu (účet ), který bude dotován z 12

13

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014

Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014 Bytové družstvo Na Malovance 14 Na Malovance 530/14, Praha 6 - Střešovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření družstva v roce 2014 Praha březen 2015 Vypracoval: Ing. Tomáš CHALUPECKÝ předseda družstva Obchodní

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více