17. Za památnými stromy Nového Mìsta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. Za památnými stromy Nového Mìsta"

Transkript

1 Celková délka trasy: 2,6 km Poèet stromù: 2 Poèet informaèních tabulí: Za památnými stromy Nového Mìsta Vycházka nás povede z Václavského námìstí k univerzitní botanické zahradì. Vhodným východiskem je stanice metra trasy A a B Mùstek. Vydáme se ulicí 28. øíjna k Jungmannovu námìstí. Tady, tak trochu skryt, je kostel s nejvyšší chrámovou lodí v Praze chrám Panny Marie Snìžné. Jeho stavba probíhala v druhé polovinì 14. stol. Císaø Karel IV. chtìl vybudovat korunovaèní kostel. Tyto plány však narušily mj. i husitské války. Kostel v 16. stol. zpustl, v 17. stol. byl pøedán františkánùm, kteøí zajistili nezbytnou údržbu a znovu postavili klenbu a prùèelní stìnu, které se pøedtím zøítily. Kostel dodnes pùsobí nedokonèeným dojmem je jen malým torzem pùvodnì zamýšleného chrámu, který mìl být nejvìtší v Praze a svou honosností mìl zastínit i katedrálu sv. Víta na Pražském hradì. Podle pøedstav svého zakladatele Karla IV. mìl sloužit i ke slavnostním korunovacím èeských králù. V rajském dvoøe pøilehlého Františkánského kláštera roste tis, který byl nejspíš vysazen na zaèátku 17. století a jeho stáøí již tedy pøesahuje 400 let. Mniši františkánského øádu založili klášterní zahradu a na místì bývalého høbitova vysadili dnes památný tis. Platan javorolistý na Karlovì námìstí Jinan kultivar "Praga" Tis èervený v rajském dvoøe u Františkánù Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom Informaèní tabule Zaèátek Konec trasy Tomu kdosi dávno odstranil èást støedního uschlého kmene a do zbytku vyøezal sošku Panny Marie. Ta byla pozdìji nahrazena pískovcovou soškou. Jedná se o nejstarší strom historické èásti Prahy a jeden z nejstarších stromù na území Prahy. Lesù ubývá, døíví ubývá, co si poènem? Ó, až dojdou lesy, mùžem tak dlouho pálit knihy, dokud zas nìjaké nevyrostou. 171 Lichtenberg

2 3 Tis èervený v rajském dvoøe u Františkánù** Tis èervený v rajském dvoøe u Františkánù Tis má mohutnou bázi kmene, která se rozdìluje na pìt kmenù. Ètyøi z nich mají obvody: 60, 77, 95, 62 cm, pátý kmen je suchý a nese pískovcovou sošku Panny Marie. Výška stromu je necelých 8 m a prùmìr koruny je 9 m. Tis je zavìtven už od zemì a tvoøí tak kompaktní celek. Strom není bìžnì veøejnosti pøístupný. Na Karlovì námìstí pohled k Novomìstské radnici

3 Dále pokraèujeme Jungmannovou ulicí. Byla pojmenována na poèest Josefa Jungmanna, který v domì U tøí hroznù (èp. 749, po levé stranì) v r zemøel. Dále je tzv. Mozarteum (èp. 748). Stavba J. Kotìry z let 1911 až 1913 je zdobena prùèelními plastikami J. Štursy. Jde o jednu z nejvýznamnìjších budov z poèátkù novodobé èeské architektury. V roce 1935 zde vzniklo avantgardní divadlo E. F. Buriana. I když je vìtšina budov v této ulici novodobì pøestavìna, patøí svou architekturou i historií mezi významné památky Prahy (viz napø. E. Poche: Prahou krok za krokem, str. 252). Pokraèujeme pøímo Vodièkovou ulicí na okraj Karlova námìstí. Po pravé stranì je budova Novomìstské radnice. První zmínka o stavbì je z r. 1377, z té doby pochází východní køídlo budovy. V letech 1411 až 1416 bylo pøistavìno jižní køídlo, které smìøuje do Karlova námìstí. Objekt prošel øadou úprav a pøestaveb, dnes se jedná o krásný doklad gotické a renesanèní architektury, pøièemž mnohé prostory jsou pøístupné veøejnosti. Do roku 1784 byla radnice sídlem správy Nového Mìsta pražského a do dìjin se zapsala mj. defenestrací 30. èervence 1419, která odstartovala husitské hnutí v Praze. 15 Platan javorolistý na Karlovì námìstí*** Platan javorolistý na Karlovì námìstí Jdeme dál pøímo po Karlovì námìstí, které bylo nejvìtším novomìstským tržištìm a je nejvìtším námìstím v ÈR. Bylo založeno v r a sloužilo mj. jako dobytèí trh (tak se i pùvodnì, do r. 1848, jmenovalo). V 19. století zesílily snahy o nové využití rozsáhlého prostoru. Purkrabí Karel Chotek se zasloužil o zachování námìstí v jeho celistvosti a o první výsadby stromù. V roce 1876 byl celý prostor pøemìnìn na park podle návrhu Bedøicha Wünschera. V letech 1884 až 1885 došlo k vybudování parku dle plánù Františka Thomayera, øeditele pražských zahrad a parkù. Pùvodní koncepce je dodnes patrná, park o výmìøe 3,85 ha však èeká v brzké dobì rekonstrukce, o jejíž konkrétní podobì se vedou 175 odborné diskuse.

4 VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU Pøibližnì uprostøed parku, poblíž Jeèné ulice, roste platan javorolistý pravdìpodobnì nejznámìjší a nejnavštìvovanìjší památný strom Prahy. Je zajímavý neobvyklým tvarem svého kmene. Jeho kmen není uzavøený, ale má velikou dutinu, která se nápadnì rozevírá. Z kmene na jednu stranu smìøuje témìø vodorovnì, nízko nad zemí, silná vìtev, která celkový dojem ještì umocòuje. Torzo stromu pøedstavuje pùsobivý výtvarný objekt. Zmìøíme-li jeho obvod u zemì, dostaneme èíslo 795 cm. Jeho koruna, ve které je instalováno nìkolik bezpeènostních vazeb, sahá do výšky 17 m. Historické pohledy na mìsta pøinášejí cenné informace. Ve støedu obrázku plocha dnešního Karlova námìstí, na obzoru hradby Nového Mìsta. (Pohled na Prahu od Smíchova, tzv. Sadelerùv prospekt, mìdiryt 1606.) Pøes køižovatku od platanu spatøíme prùèelí nejvìtšího jezuitského kostela v ÈR zasvìceného sv. Ignáci z Loyoly. Na Karlovì námìstí roste øada zajímavých cizokrajných døevin a platan patøí mezi nì. Nedá se vylouèit, že pochází z výsadeb v "pøedthomayerovského" období, jeho stáøí je odhadováno na 170 let. K zajímavým architektonickým prvkùm parku patøí také 176 sochy významných osob naší minulosti jako je Vítìzslav Hálek, Benedikt Roezl, Karolina Svìtlá, Eliška Krásnohorská a Jan Evangelista Purkynì.

5 Procházíme podélnì parkem na Karlovì námìstí. Pøed námi se objeví budovy Fakultní nemocnice. Na rohu námìstí je jedna z nejznámìjších budov v Praze - Faustùv dùm (èp. 502). V jádøe gotická stavba byla renesanènì upravena v 2. pol. 16. stol. Kolem roku 1725 byl objekt baroknì pøestavìn F. M. Kaòkou. Dùm patøil hrabatùm Mladotùm. Zálibou v chemii vèetnì nejrùznìjších pokusù proslul Ferdinand Antonín Mladota. Možná díky nìmu dùm získal pøízvisko Faustùv. Svùj podíl na tom však má jistì i to, že koncem 16. stol. v domì sídlil Edvard Kelly, jeden z nejznámìjších alchymistù z doby císaøe Rudolfa II. Pokraèujeme dál Vyšehradskou ulicí. Po pravé stranì míjíme klášter slovanských benediktinù, který byl založen v r a pozdìji získal název V Emauzích. Po roce 1445 zde pùsobil jediný kališnický klášter v Èechách. Klášter mìl pohnutou historii, která vyvrcholila 14. února 1945, kdy byl klášter i pøilehlý kostel pøi náletu spojeneckých letadel vypálen a poboøen. V pozdìjších letech byl obnoven a dnes se chlubí architektonicky pozoruhodnými vìžemi z let 1966 až 1969 dle návrhu F. M. Èerného. Jinan kultivar "Praga" patøí k pozoruhodnostem pražské botanické zahrady Na Slupi Na protìjší stranì míjíme kostel sv. Jana Na Skalce. Barokní stavba z let 1730 až 1739 byla postavena dle návrhu K. I. Dienzenhofera. Klesáme níž a po levé stranì za Benátskou ulicí se pøed námi rozprostøe areál Botanické zahrady Univerzity Karlovy. Byla vybudována v r až Pùvodnì se zde rozkládaly ovocné sady. Roku 1845 tu byla založena tzv. Spoleèenská zahrada. Koncem 19. století byly vybudovány skleníky a Èeská spoleènost pro zvelebování zahradnictví zde poøádala pravidelné výstavy. Po velké povodni, která zasáhla Prahu v r. 1890, sem byla pøemístìna botanická zahrada ze Smíchova. Zahrada patøila pražské univerzitì, která byla v té dobì rozdìlena na nìmeckou a èeskou èást to se obráželo i v rozdìlení zahrad, které byly slouèeny až po roce V botanické zahradì je kromì cenných exempláøù bylin i øada stromù, z nichž stojí za zmínku samèí exempláø jinanu dvoulaloèného a kavkazská lapina jasanolistá. Ta poskytuje cenìné døevo pro nábytkáøské dýhy, tzv. kavkazský oøech s tmavou dynamickou kresbou. Listy jsou podobné jasanu, jsou až 60 cm dlouhé. Semena se podobají habru. Strom pùsobí dekorativnì zejména pøi dozrávání visutých až 50 cm dlouhých plodenství. Lapina se nízce vìtví a bohatì odnožuje koøenovými výmladky, èí mž se rozšiøuje do okolí. V Botanické zahradì roste poblíž jinanu "Praga", pøed vchodem 177 do skleníkù. Je to nejvìtší a nejstarší jedinec lapiny v ÈR.

6 Je trojkmenný, rozkladitý. Je vysoký 25 metrù, pøièemž nízko se vìtvící koruna je 30 m široká. Patøí do èeledi oøešákovitých a pochází z Japonska, Èíny, Iránu a Kavkazu. Tam jsou tyto stromy vázány na blízkost potokù a øek se svìžími až vlhkými pùdami. V ÈR není žádná lapina vyhlášena jako památný strom. V Holandsku je chránìn 250 let starý exempláø s obvodem kmene 780 cm. Zahrada èeské spoleènosti pro zvelebování zahradnictví v Praze (dnešní botanická zahrada na Slupi), kresba F. Chalupa asi 1860 Vra me se ještì zpìt k jinanu, který každoroènì obdivuje na sto tisíc návštìvníkù botanické zahrady. Neobvyklý samièí exempláø jinanu dvoulaloèného (Gingko biloba) roste u vchodu do skleníku. Jedná se o kultivar "Praga", nìkdy též oznaèovaný jako Pendula, tj. pøevislý. Kdysi byl oznaèován jako Goethovo ginkgo. Snad proto, že Johann Wolfgang napsal o jinanu ze své zahrady báseò, kde sám sebe symbolicky pøirovnává k dvojlaloènému tvaru listu: Dvojný a pøec jeden jsem! Stáøí stromu je odhadováno na 130 let. Kmen má obvod 290 cm, èemuž by odpovídala výška asi 24 m, pøesto náš jedinec mìøí pouze 4 m a prùmìr koruny má 7 m. Strom je botanická kuriozita s vysokou estetickou hodnotou jako obøí bonsaj èi artefakt. V ÈR je takovýto habitus jinanu jedineèný. Jinan je považován za nejstarší "žijící fosilii", pøed 200 miliony let široce rozšíøenou. Zachoval se však pouze v jihovýchodní Èínì v provincii Jû-nan jako prastará kultovní rostlina u klášterù. Evropany byl objeven jinan až v roce 1712, když pøed tím byl znám jen z paleontologických nálezù a byl považován za vymizelý. Jeho odolnost je obdivuhodná, když v srpnu roku 1945 byl na Hirošimu svržena atomová bomba, znièila život všeho v širokém okolí. Pøesto na jaøe následujícího roku rozkvetly v troskách mìsta ètyøi jinany, z nich nejbližší Hoseh-Ji byl vzdálen pouze 1 km od epicentra výbuchu. Všechny ètyøi jinany žijí dodnes. Ve sbírkách botanické zahrady je také jedna z prvních metasekvojí èínských introdukovaných do Evropy a jedineèné exempláøe vzácného cypøiše Duprézova z pohoøí Tassíli z Alžírska a dalších 4500 druhù rostlin. 178 Po prohlídce areálu o výmìøe 3,53 ha se mùžeme vrátit do centra tramvajemi ze zastávky u vchodu do botanické zahrady.

12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová"

12. Z námìstí Kinských k M Malostranská Platanová 12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová" Celková délka trasy: 3,0 km Poèet stromù: 5 Poèet informaèních tabulí: 3 Vycházku zaèneme na námìstí Kinských, kam se dostaneme tramvají (è. 6, 9,

Více

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem 9. Po parku Cibulka Celková délka trasy: 2,0 km Poèet stromù: 8 Park Cibulka leží jižnì od Plzeòské ulice s hlavními pøístupy z ulice U Cibulky a Na Hliníku (blízko tramvajové zastávky Poštovka linky è.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1997 Internet Geographic Magazine www.ingema.net Internet Geographic Magazine www.ingema.net str. 3 HISTORIE VE ZKRATCE str. 4 CHRÁM SV. BARBORY

Více

Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy. Jiøí Cais Ladislav Voldøich

Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy. Jiøí Cais Ladislav Voldøich Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy Jiøí Cais Ladislav Voldøich Obsah Zastavení 1. Zastavení 2. Zastavení 3. Zastavení 4. Zastavení 5. Zastavení 6. Mapa Zastavení 7. Zastavení 8. Zastavení 9. Soutok

Více

5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice

5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice 5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice Celková délka trasy: 8,2 Poèet stromù: 8 Cholupice Vycházku zaèínáme v Cholupicích na jižním okraji Prahy. Na zastávku MHD Cholupice nás

Více

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více

ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz ÚSTECKÝ KRAJ mìsta a obce Ústeckého kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz ÚSTÍ NAD LABEM Mìsto Ústí nad Labem leží na seve- kultury. Kromì toho muzeum nabízí nejrozápadì Èeské republiky, v pøekrásné rùznìjší

Více

KLATOVY MĚSTO. HISTORICKO-TURISTICKÝ PRŮVODCE č. 14 KLATOVY STADT. HISTORISCH-TOURISTISCHER FÜHRER Nr. 14 KLATOVY TOWN HISTORICAL-TOURIST GUIDE

KLATOVY MĚSTO. HISTORICKO-TURISTICKÝ PRŮVODCE č. 14 KLATOVY STADT. HISTORISCH-TOURISTISCHER FÜHRER Nr. 14 KLATOVY TOWN HISTORICAL-TOURIST GUIDE Na pøední stranì obálky jsou otištìny fotografie: Námìstí v Klatovech, barokní lékárna, klenba lodi arcidìkanského chrámu, pohled z Èerné vìže Na zadní stranì Klatovy od severu KLATOVY MĚSTO HISTORICKO-TURISTICKÝ

Více

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz PLZEÒSKÝ KRAJ mìsta a obce Plzeòského kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í PLZEÒ Mìsto Plzeò, významné hospodáøské, dislav Sutnar

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

Rok poté aneb sùl nad zlato

Rok poté aneb sùl nad zlato Noviny pražské ètvrti Spoøilov http://www.sporilov.info 4/2006 ZDARMA Rok poté aneb sùl nad zlato Je tomu rok, kdy Spoøilovské noviny otiskly øadu èlánkù o solení komunikací a hlavnì o tom jak sùl nièí

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Z obsahu: Dušièkové pobožnosti. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Dušièkové pobožnosti. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 11 VIII. roèník Lidský život má smysl aneb Dušièkové zamyšlení Pracoval jsem v domovì dùchodcù, který byl postaven uprostøed lesa, asi tøi kilometry od nejbližší vesnice. Když jeho staøí obyvatelé chtìli

Více

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte Palác princù v Ostrovì Zámecký areál v Ostrovì je z hlediska historického i architektonického velice zajímavý komplex staveb. Skládá se ze starého Šlikovského zámku, z pøedního Lauenburského zámku a do

Více

Nemocnice chystá přestavbu. Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech. 12/èerven/2005

Nemocnice chystá přestavbu. Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech. 12/èerven/2005 12/èerven/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. èervna 2005 Nemocnice chystá přestavbu centrálního příjmu Èeskolipskou nemocnici s poliklinikou

Více

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy Aktuální otázky ochrany vesnických památkových sídelních celkù Kromìøíž - Rymice, 4. - 5.10.1994 Sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SUPP v Praze, PúU v Brnì a Muzeem Kromìøížska v Kromìøíži 2 Ochrana

Více

Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti

Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti BØEZEN 2007 ZPRAVODAJ 3 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti Pulci malovali svoji øeku. Jan Matìj Rak pøipomenul Jaroslava Ježka 2 Ruch 3/2007 Z RADY MÌSTA Ceníky Rada

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let

2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let zdarma Obecní noviny jsou vydávány Sdružením občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Sledují cíle programového prohlášení tohoto občanského sdružení, aniž by reprezentovaly stanoviska jakékoliv politické

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 2008 KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 OBSAH Výbìr z významných událostí roku 2008 v Èeské republice 1-9 Roky s osmièkou na konci v dìjinách Prahy 9 10-12 Slovo starosty 13 Událost roku 14-21 Zprávy z radnice

Více