DOCHÁZKA. systémová příručka pro administraci docházky žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOCHÁZKA. systémová příručka pro administraci docházky žáků"

Transkript

1 příručka 7 DOCHÁZKA systémová příručka pro administraci docházky žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah DOCHÁZKA Čím je ovlivněn modul Docházka...4 Parametry docházky / Číselníky pro docházku...4 Uzavření docházky za 1. pololetí k určitému datu Vazba a závislosti modulu Docházka...6 Funkční vazby mezi moduly Docházka, Rozvrhy a Třídní kniha...6 Práva uživatelů k práci s docházkou Ovládání modulu Docházka...8 Formulář docházky a jeho ovládací prvky Modul Docházka v nepropojeném stavu s Rozvrhem Nastavení docházky do samostatného režimu...11 Vzhled formuláře samostatné docházky...11 Zadávání jednoduché docházky v denním formuláři...12 Omluva zadané nepřítomnosti docházky v denním formuláři...12 Neomluvení zadané nepřítomnosti docházky v denním formuláři...12 Pozdní příchod a předčasný odchod v docházce v denním formuláři...13 Kombinace zápisů v jednoduché docházce...13 Práce s týdenním režimem jednoduché docházky...14 Aplikace jiného příznaku na nevhodně posouzenou nepřítomnost...15 Více příznaků různé nepřítomnosti v týdenním pohledu. Jak je dále zpracovávat?...16 (ne)možnost záznamu nepřítomnosti žáka prostřednictvím Třídní knihy Modul Docházka v propojeném stavu s Rozvrhem a Třídní knihou Nastavení docházky do pokročilého režimu...17 Vzhled formuláře pokročilé docházky...17 Možnosti práce s pokročilou docházkou z pohledu rolí učitele...18 Zadávání nepřítomnosti v denním formuláři pokročilé docházky...18 Hromadné zadávání nepřítomnosti v denním formuláři pokročilé docházky...18 Zadávání pozdního příchodu / předčasného odchodu v denním formuláři pokročilé docházky...19 Omluva zadané nepřítomnosti docházky v denním formuláři pokročilé docházky...19 Práce s týdenním režimem pokročilé docházky...20 Zadávání nezapočtené absence ve výuce...21 Více příznaků různé nepřítomnosti v týdenním pohledu. Jak je dále zpracovávat?...21 Možnost záznamu nepřítomnosti žáka prostřednictvím Třídní knihy Výpis (a zpracování) neposouzené docházky Uzavření docházky Uzavření docházky bez evidence denních absencí...25 Jak opravit špatně uzavřenou celkovou absenci? Převod docházky z I. do II. pololetí / Uzavření docházky k danému datu 1. pol Jak je to tedy s uzavřením docházky za 1. pololetí k určitému datu?...26 Byla uzavřena docházka 1. pol. ještě před zohledněním započtení zbytkové lednové absence do 2. pololetí. Jak na to?...27 Jak se zobrazují absence přesahující z 1. do 2. pololetí v sestavách a formulářích? Omluva / avízo omluvy absence ze strany zákonného zástupce či zletilého žáka Základní nastavení možnosti omlouvání absence ze strany rodičů a žáků...30 Proces omlouvání absence ze strany rodiče (žáka), propojení s pohledem učitele...30 Dopředná omluva žáka z účasti ve výuce...31 Omlouvání nepřítomností zadaných učitelem...33 Mohou si rodič a třídní učitel navzájem měnit stanoviska při omlouvání?...34 Bude doplněno Osvobození žáka z docházky do výuky předmětu/ů Časový interval pro nesledování docházky žáka...35 Obecný postup při nastavení nesledování docházky do předmětu...35 Žák osvobozen z výuky jednoho předmětu...35 Žák osvobozen z výuky více předmětů...36 Žák osvobozen z výuky všech předmětů...37 Možnost výpisu všech osvobození z docházky do výuky předmětu(ů) Zpracování absence žáka jiným než třídním učitelem (či jeho zástupcem)

3 12. Sledování docházky do zájmových předmětů Co vše nastavit, aby bylo možné sledovat docházku do zájmového předmětu?...39 Podstata záznamu docházky žáka do zájmového předmětu modul Docházka...40 Samotné sledování docházky žáka do zájmového předmětu modul Docházka...40 Jak zaznamenat neúčast / pozdní příchod / dřívější odchod žáka v zájmovém předmětu?...40 Nezpracovaná docházka a zájmový předmět...41 Reakce systému při hromadném zadávání žákovy nepřítomnosti ve výuce v kontextu se zájmovým předmětem...42 Uzavírání absence ke konci pololetí, v kontextu se zájmovým předmětem Příklady zvláštních situací v absenci a jejím uzavírání Jak systém ošetří uzavírání absence, když žáku byla dál zaznamenávána neúčast a dotyčný ještě neměl ukončovací matriční příznaky?...44 Jde uzavřít fi nální docházku k určitému datu? A dále pak evidovat denní docházku?

4 ! Docházka DOCHÁZKA Modul Docházka může škola provozovat ve dvou režimech, buď s propojením na modul Rozvrh a Třídní kniha, nebo samostatně bez propojení s těmito dvěma moduly. Rozdíly mezi docházkou s propojením a bez propojení jsou následující: 1. Docházka propojena s Rozvrhem a Třídní knihou umožňuje sledování absence žáka až na úrovni jednotlivých hodin Rozvrhu (a vlastně i předmětů) a umožňuje také křížový pohled mezi Třídní knihou a Docházkou. Tento režim sledování docházky disponuje dostatečně podrobnými daty pro jejich další vyčíslování, statistiky apod. Doporučujeme. 2. Docházka samostatně (bez propojení s Rozvrhem a Třídní knihou) umožňuje pouze zadání celkových hodnot denní absence, bez možnosti je detailněji sledovat z pohledu jednotlivých hodin a předmětů v závislosti na Rozvrhu (např. není využíván) a bez propojení s Třídní knihou. Tento režim pracuje jen s cílovými hodnotami nasbírané absence, bez možnosti detailnějších pohledů a analýz. 1. Čím je ovlivněn modul Docházka Parametry docházky / Číselníky pro docházku Zcela identicky, jako jiné moduly, i Docházka vychází z určitých centrálních nastavení, ke kterým má přístup osoba Admina (resp. uživatel s právy admina). Tato nastavení naleznete v modulu Nastavení Docházka Parametry docházka. 1. Propojení docházky s rozvrhem je výchozím nastavovacím prvkem pro práci s docházkou v daném pololetí. Zvolte příslušný přepínač, tedy volba Ano či Ne ve smyslu propojenosti s modulem Rozvrh. 2. Číselník Důvody absence na rozdíl od číselníků absencí pro modul rozvrhu se již v tomto případě skutečně jedná o důvody absence žáků ve výuce. Podobně jako u dalších číselníků, po zaregistrování databáze máte k dispozici přednaplněný číselník několika typickými důvody absence žáka; můžete je využít či modifi - kovat nebo přidat své důvody (se kterými pracujete na škole). 3. Číselník Důvody nezapočítání absence obdoba výše zmíněného; jedná se o číselník důvodů nezapočítávané absence žáka v případě jeho nepřítomnosti ve výuce.! Upozornění: podobně jako je tomu u ostatních číselníků jakmile je jeden z důvodů absence vázán na zadaná data nepřítomnosti žáka, nelze jej z číselníku odstranit! Rozsah položek číselníků důvodů absencí tedy zvažte a sestavte ještě před zadáváním dat absencí. Číselník je již vázán na zadaná data absence žáka; nelze jej odstranit. 4

5 4. Započtení docházky z 1. do 2. pololetí je nástroj, který se nachází v horním oddíle parametrů docházky. Jaké je jeho použití? Prostřednictvím něj můžete převést zbytkovou lednovou absenci (po uzavření absence 1. pololetí) právě do pololetí druhého. Používá se v případě, že škola nechce, aby se zadané nepřítomnosti žáků ve výuce (od pololetní klasifikace do konce ledna) jen taky vypařily. V souladu s metodikami sledování absence žáka je možné tuto nepřítomnost připočíst (převést) k absenci 2. pololetí. Příklad: Klasifikační porada byla konána K tomuto dni jsou (kromě klasifi kace) uzavírány pro vysvědčení a katalogové listy i absence žáků. Nepřítomnosti od do je možné převést (připočíst) k datům absencí 2. pololetí. Použití je jednoduché (můžeme vyjít z našeho modelového příkladu): a) Předpokladem je, že již máte systémově nastavené 2. pololetí školního roku. To proto, aby bylo kam převést/připočíst tu zbytkovou lednovou absenci z 1. pololetí.! b) V políčku datumu zadejte (ručně či pomocí kalendáře) datum, od kterého má být zbývající lednová absence připočtena k absenci 2. pololetí. Zadané datum potvrďte. c) Hotovo. Nepřítomnosti, které žáci nasbírali od 26. do již budou připočítávány k absenci 2. pololetí. Uzavření docházky za 1. pololetí k určitému datu Viz. str

6 2. Vazba a závislosti modulu Docházka Funkční vazby mezi moduly Docházka, Rozvrhy a Třídní kniha Již bylo nastíněno v úvodu pojednání docházka buď může být sledována ve vazbě na Rozvrh nebo bez ní (zcela samostatně). V určitých stavech má modul Docházka (pokud je sledována ve vazbě s Rozvrhem a Třídní knihou, tedy detailně) i jisté nadřazené postavení; tímto stavem je výsledné posouzení nepřítomnosti žáka (ve smyslu Oml./ Neoml.) třídním učitelem. Tyto stavy se sice propojí do formuláře absencí ve třídní knize, ovšem pro běžné vyučující ( netřídní ) bez možnosti je již prostřednictvím třídnice změnit. Je to logické, jsou to konečné stavy posouzení nepřítomností, nad kterými by měl mít vládu pouze Třídní učitel (či Zástupce třídního učitele), a které jim (ani nechtíc) nesmí bortit pod rukama ostatní vyučující. Opravit je tedy na běžný stav Přítomen Defi nitivní stavy omluvené a neomluvené absence ve formuláříku docházky ve třídní knize. Tyto stavy již /Nepřítomen mohou opravit opět osoby s třídnictvím. Viz obr. vpravo. nemůže běžný vyučující prostřednictvím třídní knihy nijak změnit! Práva uživatelů k práci s docházkou Zde to můžeme zjednodušit: Třídní učitel a Zástupce třídního učitele mají jako jediní plná práva pro zadávání, a hlavně následné posuzování (omlouvání) nepřítomností žáků. Ostatní učitelské podrole mají pouze různě silné právo pro zapsání nepřítomnosti, nikoliv už k jejímu posuzování (omlouvání). Do této skupiny tedy spadá i Ředitel školy, Zástupce ředitele, Učitel, Učitel - externista, apod. Tedy, vychází se z předpokladu, že pouze Třídní učitel (resp. Zástupce třídního učitele) může posoudit povahu nepřítomnosti žáka své třídy; je to činnost spadající do jeho kompetence, za kterou je i zodpovědný. Proto má také třídní učitel a jeho zástupce plně (a jako jediný) pod kontrolou výsledné vyhodnocení nepřítomností svých žáků, nikdo jiný mu již do finálně zúřadované absence nemůže zasáhnout. i Práva k práci s docházkou si můžeme nastínit i na následujících případech: 1. Třídní učitel (Zástupce třídního učitele) nemusí mít v podroli aktivována žádná další práva a přitom (jen z titulu toho, že je systém vidí jako osoby v roli třídního) mohou zadávat záznamy absence ve všech hodinách výuky ( prokliknutelné odkazy Možnost vložení záznamu u jakéhokoliv žáka třídy a v jakékoliv hodině výuky u všech jmen žáků a všech hodin) a hlavně ji mohou fi nálně posuzovat, ve smyslu omluvy/neomluvy nepřítomnosti žáka. Zároveň je z obrázku vpravo vidět, že tato podrole již nemusí mít pro tuto oblast specifi kována žádná další práva, a přesto (z titulu funkce třídnictví) může s daty docházky žáků bez omezení pracovat). Plná paleta nástrojů pro zadávání i posuzování nepřítomnosti Pro Třídního učitele Třídního učitele (a jeho zástupce) nemusí být pro docházku a třídnici aktivní již žádné další dílčí právo. 6

7 2. Ředitel / Zástupce ředitele) vzhledem k tomu, že tito uživatelé již statutem nejsou třídním učitelem, tak ani z principu nemají možnost finálně posuzovat nepřítomnost žáka ve výuce (omlouvat ji). Na druhou stranu to ani není jejich starostí, je to skutečně věc třídního učitele. Proto také v modulu Docházka nedisponují nástroji pro omlouvání nepřítomnosti, pouze pro její zadávání (její šíře je závislá na právech této podrole k modulu Docházka a Třídní kniha). Podrole Zástupce ředitele již nemá k dispozici nástroje pro omlouvání nepřítomnosti (není třídním učitelem). Na druhou stranu, přidělená práva mu bez omezení umožňují zadávání nepřítomnosti. To je právě vidět z obou obrázků, podrole Zástupce ředitele má neomezená práva přístupu k záznamu docházky a třídní knize (přístup nevyplývá jen z jeho úvazku, nýbrž je neomezený). 3. Učitel externista) je již uživatelem s poměrně malými právy práce s jednotlivými součástmi aplikace. Z obrázků je patrné, že nejenom že nemůže zúřadovávat nepřítomnosti, ale nemůže je ani plošně zadávat ve všech dnech, nýbrž jen v těch hodinách, ve kterých má svůj úvazek (konkrétně je to jen jeho 6. vyučovací hodina). Podrole Učitel-externista má možnost jen zapsat nepřítomnost žáků ve své hodině. To, že má v Docházce a Třídní knize skutečně právo přístupu jen ke své hodině z úvazku naznačuje i jeho podrole s právy. 4. Asistentka ředitele) může být podrolí uživatele, která nemá vůbec povolen přístup ke Třídní knize a Docházce (opět viz nástin práv v nastavení podrole). Prakticky je to potom tak, že takový uživatel nemůže v modulu Docházka a Třídní kniha zapisovat vůbec nic, nemá k dispozici v těchto modulech žádné nástroje, může defacto jen prohlížet jinými uživateli zadaná data. Podrole Asistentka ředitele nemá k dispozici ani právo pro zapsání nepřítomnosti žáka. Podle toho vypadá i samotné hlavní okno Docházky všechna pole jsou nedostupná a chybí i nástroje pro zadání nepřítomnosti. 7

8 3. Ovládání modulu Docházka Formulář docházky a jeho ovládací prvky Pokud si vzpomínáte na úvodní pojednání o modulu Docházka, bylo v něm zmíněno, že může být buď v režimu propojení s Rozvrhem a Třídní knihou nebo bez propojení. O obou se ještě podrobněji zmíníme. Podstatné je to, že základní ovládání je pro oba režimy stejné, tedy: může v něm být zaznamenána nepřítomnost žáka (běžnými vyučujícími i třídním učitelem) následně je nepřítomnost posouzena ve smyslu omluvené/neomluvené absence (jen třídním učitelem či jeho zástupcem). Liší se tedy množství nástrojů, které je k dispozici třídnímu a ostatním podrolím vyučujících. i Výchozí stav okna docházky Po aktivaci modulu Docházka se uživateli (učiteli) zobrazí základní formulář docházky, a to vždy v aktuálním kalendářním dni. Společné všem uživatelům (všechny učitelské podrole) je obdobná personifikace pohledu na Docházku, jako je tomu u Třídní knihy, a to možnost zobrazit si jen ty organizační jednotky (třídy/skupiny s jejich žáky), které má dotyčný učitel v úvazku. Slouží k tomu stavový panel při horním okraji aplikace, aktivace zatržítka Pouze mé úvazky. Rozdíl při jeho aktivaci a při ponechání zobrazení všech org. jednotek je patrný na první pohled; v případě omezeného výpisu jen mých tříd a skupin je orientace daleko snazší. Výpis všech organizačních jednotek školy (tříd a skupin) v daném pololetí Výpis jen tříd a skupin vyplývajících z úvazku stejného vyučujícího Poznámka: Systém si toto nastavení pamatuje. Pokud si tedy uživatel při aktuální práci se systémem nastavil, že chce zobrazit třídy/skupiny jen na základě svého úvazku, stejně se mu Docházka zobrazí i při dalším jeho přihlášení. i 8

9 Přepínání mezi denním a týdenním pohledem Z výchozího denního pohledu na týdenní lze přepnout pomocí rozevírací nabídky v horní části okna docházky. Nabídka obsahuje pouze dva stavy Denní pohled a Týdenní pohled. Stavy přítomnosti / nepřítomnost žáka Systém docházky disponuje dvěma funkčními stavy účasti/neúčasti žáka ve výuce. Je to jednak stav Přítomen (tedy je ve výuce) a stav Nepřítomen (není z nějakého důvodu ve výuce). Výchozím stavem je stav Přítomen. Oba stavy jsou reprezentovány funkčními tlačítky, nachází se v horní části tabulky docházky. Jejich použití si podrobněji ozřejmíme. Použití: jak vyplývá z jejich názvu, slouží k záznamu nepřítomnosti (respektive zpětně k zaznačení přítomnosti při mylném záznamu nepřítomnosti) žáka ve výuce. Záznam pozdního příchodu do výuky / dřívějšího odchodu z výuky Pro tyto účely slouží dvojice funkčních tlačítek Pozdní příchod a Předčasný odchod. Jejich použití si podrobněji ozřejmíme dále v textu. Použití: opět vyplývá z jejich názvu; slouží k zaznačení pozdního příchodu žáka do vyučovací hodiny či jeho dřívějšímu odchodu z ní (včetně počtu minut). Systém je schopen evidovat u žáků tyto případy, s návaznou možností vyčíslení celkového počtu případů pozdních příchodů/ dřívějších odchodů z výuky (např. v tiskové sestavě); ve smyslu následného posouzení spekulativního počínání žáka při docházce do výuky. Příznaky pro finální posouzení nepřítomnosti žáka ve výuce Použití těchto nástrojů již spadá pouze do kompetence Třídního učitele (resp. Zástupce třídního uč.), ostatní učitelské podrole je nemají k dispozici. Použití: Jde o nástroje Omluveno (pro označení nepřítomnosti žáka do podoby omluvené absence) a Neomluveno (posouzení nepřítomnosti žáka jako neomluvená absence). Použití bude ozřejměno dále v textu. Pozor, jde o finální posouzení nepřítomnosti žáka, které se sice promítá do dalších modulů aplikace (např. Třídní knihy), ovšem případně je opravit může jen třídní učitel v modulu Docházka. Nezapočtená absence ve výuce Jde o nástroj s názvem Nezapočítáno, opět symbolizovaný funkčním tlačítkem. Použít jej může opět jen Třídní učitel (resp. Zástupce třídního uč.), ostatní učitelské podrole je nemají k dispozici. Použití: Například u žáků, kteří jsou vysíláni na školní akci (sportovní reprezentace školy, olympiády, soutěže apod.), kdy se jim neeviduje nepřítomnost pro finální vyčíslování zameškaných hodin. Použití bude opět vysvětleno dále v textu. Zobrazení sobot a nedělí v docházce Použití: u oborů jiného než denního studia, typicky u dálkového, v rámci kterého se studenti účastní výuky o víkendu. Eviduje-li škola i jejich docházku, může, a to aktivací zatržítka Včetně víkendů. Jde o funkční zatržítko, jehož aktivace/deaktivace se promítá např. i do Třídní knihy a Rozvrhu. Tedy, pokud je aktivujete v Docházce, aktivuje se současně i ve Třídní knize a Rozvrhu (a naopak). Poznámka: Pochopitelně, pro detailní sledování docházky u dálkařů je zapotřebí mít sestaven jejich víkendový rozvrh (např. operativním suplováním). 9

10 Listování docházkou Formulářem Docházky je možné (podobně jako formulářem Třídní knihy) listovat, tedy ve smyslu na předchozí či následující den/týden. Slouží k tomu přepínací panel, který se nachází v horní části formuláře docházky. Listování stranami formuláře docházky vychází z toho, zda jste zvolili Denní či Týdenní pohled. Funkčně je zcela totožné, jako např. u třídní knihy. Klepnutím myší na dni přepínacího panelu zobrazíte kalendář Předchozí den Následující den Předchozí měsíc Následující měsíc Bílé políčko označuje právě zobrazený výukový den ve formuláři docházky! Nepřístupná (světlá) políčka dnů So a Ne naznačují, že je vypnutý režim zobrazování víkendů v Docházce. Žlutě podsvícené políčko označuje právě aktuální den (co do datumu). Předchozí týden Následující týden Bíle označené dny představují právě načtený týden Docházky. V tomto případě (aktivní volba zahrnutí víkendu do Docházky) jsou již pole So a Ne přístupná. Žlutě podsvícené políčko označuje právě aktuální den (co do datumu). Přepínání mezi režimem pro uzavírání docházky a zpět na režim záznamu docházky V pravém horním rohu formuláře Docházky se nachází funkční tlačítko pro přepínání do režimu uzavírání docházky (pro zpracování výsledných hodnot pro vysvědčení a katalogový list žáka), a zpětně pro návrat do režimu zadávání běžné denní/týdenní docházky. Problematika uzavírání docházky bude objasněna dále. Přepíná z běžného režimu do režimu uzavírání docházky a toto tlačítko přepíná z uzavírání docházky zpět do režimu běžné docházky. 10

11 4. Modul Docházka v nepropojeném stavu s Rozvrhem Dostáváme se k praktickému použití modulu Docházka. Nejprve se seznámíme s jeho jednodušší podobou, a to pokud pracuje v nepropojeném režimu s ostatními součástmi Iškoly (tedy bez propojení s Rozvrhem a Třídní knihou). Jak již bylo řečeno úvodem, při tomto režimu je systém docházky schopen zaznamenávat jen výsledné číslo nepřítomnosti v daném dni, bez jakýchkoliv detailnějších příznaků.! Nastavení docházky do samostatného režimu Jen tedy pro úplnost pro to, aby Docházka pracovala zcela samostatně (bez propojení s ostatními aplikacemi), je nutné v modulu Nastavení Docházka Parametry docházky přepnout přepínač volby Propojit docházku s rozvrhem na hodnotu Ne (viz obr vpravo ). Vzhled formuláře samostatné docházky Formuláře vidíte jej na následujících obrázcích denního a týdenního pohledu, jsou velmi jednoduché. Jednoduchá docházka v denním a týdenním pohledu. Funkčnosti obou pohledů formulářů si vysvětlíme hned na následující straně. 11

12 Zadávání jednoduché docházky v denním formuláři V denním formuláři jednoduché nepropojené docházky bude nejčastěji pracovat samotný třídní učitel, nicméně zadat do nej nepřítomnost žáka může i běžný vyučující: 1. Výchozím stavem je při zadávání neúčasti žáka ve vyučování typ Nepřítomen. 2. U předmětného (chybějícího) žáka vepište do políčka číslici, která bude vyjadřovat počet zameškaných hodin a následně klepněte na tlačítko Vložit. Systém docházky vloží tuto hodnotu do řádku docházky žáka; vložené políčko s číslicí bude mít modrou barvu (viz obr. vpravo ). 3. Tímto je pořízen prvotní záznam žákovy nepřítomnosti ve výuce. Zadaná hodnota 2 hodin běžné nepřítomnosti. Omluva zadané nepřítomnosti docházky v denním formuláři V okamžiku, kdy třídní učitel ví podrobnosti o žákově nepřítomnosti, může jeho absenci ve výuce dále zúřadovat, tedy přiřadit jí finální příznaky. Těmi může být stav: Omluveno / Neomluveno / Pozdní příchod a Předčasný odchod z výuky. Podstata je stejná a platí pro všechny tyto příznaky; postup si můžeme ukázat na případu omluvení nepřítomnosti. 1. Výchozím stavem je zadaná hodnota prosté nepřítomnosti. 2. Následně třídní učitel nejprve klepnutím myší aktivuje vhodný příznak finálního posouzení nepřítomnosti (např. Omluveno). 3. Poté klepne na hodnotu zadané nepřítomnosti žáka ve výuce. Systém zobrazí dialogový panel, ve kterém se třídní učitel doplní nezbytné náležitosti spojené s omlouváním této nepřítomnosti. Do tohoto panelu se promítají číselníkové stavy, které jsou založeny v parametrech modulu Nastavení Docházka. Výběr důvodu absence žáka (je k dispozici v předchystaných číselnících) Vzhledem k tomu, že docházka pracuje bez propojení s rozvrhem a nepřítomnost žáka je větší než na 1 vyučovací hodinu, nelze tříhodinové nepřítomnosti přiřadit jeden konkrétní předmět. Popiska upřesňující důvod nepřítomnosti. 4. Zadané hodnoty v panelu omlouvání potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Hotovo, nepřítomnost žáka je omluvena. Neomluvení zadané nepřítomnosti docházky v denním formuláři Postup je zcela obdobný předchozímu případu, s tím, že se zvolí příznak Neomluveno. Výsledek posouzení nepřítomnosti pak může vypadat takto. 12

13 Pozdní příchod a předčasný odchod v docházce v denním formuláři V obou režimech docházky, tedy i v jednoduché, lze zaznamenat pozdní příchody žáka či jeho dřívější odchody z výuky. 1. V případě, že se žák dostaví pozdě do výuky (analogie pak s předčasným odchodem) se nejprve zaznamená jeho nepřítomnost. Tlačítkem Vložit se zapíše. 2. Následně aktivujte příznak Pozdní příchod (či Předčasný odchod) a klepněte na zaznamenanou hodinu nepřítomnosti. 3. Systém docházky zobrazí panel detailu absence. V něm vyberte vhodnou položku Důvodu absence (měli byste mít k dispozici předchystanou v číselníku), vyberte případně Předmět, do kterého žák přišel pozdě, určitě také Počet minut zpoždění (či o kolik minut dříve žák odešel z výuky), podrobnější Popis události. Hodnoty uložte klepnutím na tlačítko OK. Nejprve se opět zaznamená nepřítomnost žáka. Aktivujte příznak Pozdní příchod a klepněte myší na ikonklu nepřítomnosti. Vyplňte hodnoty v panelu detailu absence. 4. Hotovo, systém opatřil záznam nepřítomnosti příznaky pozdního příchodu. Zaznamenaný pozdní příchod do hodiny. 5. Podobně postupujte v případě potřeby zápisu předčasného odchodu žáka z výuky. Výsledek ošetření této nepřítomnosti pak vypadá podobně, jako u pozdního příchodu. Zaznamenaný předčasný odchod z výuky. Nechť vás nesplete hodnota 1 v políčku a to, že v bublinové nápovědě je v popisce vidět, že to byla 9. vyuč. hodina. Hodnota 1 v poli záznamu odchodu značí, že odchod se váže fyzicky jen k jedné hodině. Kombinace zápisů v jednoduché docházce Pokud se ptáte, zda je možné u jednoduché docházky vést záznam pozdního příchodu s případnou následující absencí, tak ano. Pokud např. žák přišel pozdě a během dne (např. z důvodu nevolnosti, či lékaře) odešel z výuky, běžným způsobem mu zaznamenejte nepřítomnost. Tu pak třídní učitel posoudí. Vidět je to na následujícím obrázku. Tato žákyně přišla pozdě do výuky a následně pak chyběla ve výuce praxe (lékař). 13

14 Práce s týdenním režimem jednoduché docházky Jak již víte, ten zobrazíte výběrem položky Týdenní pohled z rozevírací nabídky horního okraje formuláře docházky. A) Pokud je jednoduchá docházka zobrazena v týdenním režimu, nemůže v ní běžný vyučující realizovat žádný záznam, tento týdenní formulář může pouze prohlížet: Běžný vyučující nemůže v týdenním pohledu provádět žádné záznamy. B) Třídní učitel má i v týdenním režimu k dispozici veškeré možnosti posoudit výslednou týdenní docházku žáků své třídy, nikoliv už pořídit dílčí záznamy nepřítomnosti (to opět může jen v denním pohledu): Pokud např. má žák zaznamenánu dílčí (denní) nepřítomnost ve výuce a vyučující ví, že jde o nemoc, může mu ji koncem týdne zúřadovat naráz, a to tak, že aktivuje příznak Omluveno a následně klepne na odkazu jména dotyčného žáka. V poli detailu omlouvání absence vyplní hodnoty obvyklým způsobem a potvrdí je. Pro zúřadování celého týdne nepřítomnosti žáka stačí klepnout na jeho jméně, v panelu zaznamenat potřebné hodnoty a potvrdit je a je hotovo, veškerá nepřítomnost u dotyčného žáka je ošetřena příznakem Omluveno. Podobně (jako jsme si popsali u předchozího případu) můžete postupovat při fi nálním zúřadování nasbíraných nepřítomností všech žáků v jednotlivých dnech, stačí jen příslušným příznakem klepnout na záhlaví dne. Systém opatří zvoleným příznakem (např. Omluveno) záznamy nepřítomností u všech žáků ve sloupci daného dne. Systém tohoto hromadného posuzování nepřítomností pozná, které hodiny jsou 14

15 u toho dotyčného žáka obsazeny přítomností/nepřítomností a samozřejmě fi nálním příznakem omlouvání ošetří jen ty hodiny, ve kterých je evidována neúčast. Vyzkoušejte si, je to poměrně rychlý způsob týdenního posouzení nasbírané absence žáků. Takto vlastně můžete zúřadovat většinu žáků (kteří mají většinově omluvenou absenci) a následně už selektivně u jedinců můžete přiznačit neomluvené hodiny apod. Postup znázorňují připojené obrázky. U již hromadně posouzené absence zvolte další příznak (např. Neomluveno) a ten pak selektivně aplikujte na jednotlivé hodiny u vybraných žáků. Tato nepřítomnost ve výuce má být neomluvena Hotovo, v týdenním pohledu selektivně přidaný příznak neomluvených hodin u žáka jedince. Aplikace jiného příznaku na nevhodně posouzenou nepřítomnost Tento zpětný krok, např. přidání příznaku Přítomen na již posouzenou absenci (např. při omylu, chybným zapsání) je možný. Může jej ovšem provést pouze Třídní učitel (Zástupce třídního učitele). Analogicky se to vztahuje i na jiné příznaky, které budete potřebovat aplikovat na prvotně nesprávně posouzenou nepřítomnost. Postup je jednoduchý, stačí jen aktivovat příznak (např. Přítomen) a klepnout buď selektivně na danou jednu (špatně posouzenou) hodinu nepřítomnosti či hromadně pro všechny hodiny u žáka (klepnutím na jeho jméně) či všech žáků pro danou hodinu výuky (klkepnutím na záhlaví označení dne v týdnu v tabulce docházky). 15

16 Více příznaků různé nepřítomnosti v týdenním pohledu. Jak je dále zpracovávat? Možná jste si všimli, že v týdenním režimu se u některých žáků zobrazuje více stavů nepřítomnosti. Je to tím, že se mu v průběhu týdne nashromáždila nepřítomnost, která třeba ještě zčásti nebyla posouzena, zčásti je omluvená a zčásti i neomluvená. Jedná se tedy o zcela běžný stav týdenní docházky. Náhled vidíte na obrázku. Několik typů nepřítomnosti u žáka v týdenním pohledu na docházku jsou to celkem 3 hodiny nepřítomnosti, zčásti ještě nezúřadované (modrá), neomluvené (červená) a předčasný odchod z výuky (světle modrá barva). V denním pohledu tomu odpovídá tato detailní nepřítomnost: Několik typů nepřítomnosti u žákyně v týdenním pohledu na docházku jsou to celkem 3 hodiny nepřítomnosti, zčásti je to omluvené absence (zelená) a zčásti pozdní příchod do výuky (světle zelená barva). V denním pohledu tomu odpovídá tato detailní nepřítomnost: Jak tuto nepřítomnost posuzovat, zpracovávat? Zde si musíte dát trochu pozor. Jelikož se může jednat o žádoucí stavy reflektující celotýdenní absenci (různé příznaky nepřítomnosti, zčásti omluvená, ale také neomluvená, pozdní příchod apod.), tak ji nemůžete finálně posuzovat v týdenním pohledu, nýbrž jednoznačně vždy v pohledu denním.! (ne)možnost záznamu nepřítomnosti žáka prostřednictvím Třídní knihy V jednoduchém režimu Docházky (nepropojené s Rozvrhem) není možné zaznamenávat nepřítomnosti žáků ve výuce prostřednictvím třídní knihy.! U jednoduché docházky není ve třídní knize k dispozici formulářík záznamu docházky. 16

17 5. Modul Docházka v propojeném stavu s Rozvrhem a Třídní knihou Režim aktivní propojenosti Docházky s Rozvrhem (a vlastně i Třídní knihou) představuje pokročilejší funkcionalitu docházkového systému, a to právě díky napojení na rozvrhy jednotlivých tříd, a tedy i žáků. Díky této propojenosti můžete: evidovat docházku žáků až na úrovni konkrétní hodiny rozvrhu a předmětu zadávat nepřítomnosti žáků i prostřednictvím Třídní knihy systém má k dispozici detailní data docházky pro další využití (statistiky) Nastavení docházky do pokročilého režimu Opět pro úplnost pro to, aby Docházka pracovala v propojení s ostatními aplikacemi, je nutné v modulu Nastavení Docházka Parametry docházky přepnout přepínač volby Propojit docházku s rozvrhem na hodnotu Ano (viz obr. ). Vzhled formuláře pokročilé docházky Formuláře pokročilého režimu docházky vidíte na následujících obrázcích denního a týdenního pohledu. Pokročilá docházka v denním a týdenním pohledu. Rozdíl od vzhledu jednoduché docházky je patrný jak v denním (konkrétní hodiny s předměty), tak i týdenním pohledu (ve kterém již vidíte počet vyučovacích hodin, odečtených z rozvrhu třídy). 17

18 Možnosti práce s pokročilou docházkou z pohledu rolí učitele Co budou moci jednotlivé role učitelů v pokročilé docházce zadávat/zpracovávat? 1. Třídní učitel / Zástupce třídního učitele má plná práva ke zpraocvání docházky, tedy: může zadávat nepřítomnost žáka, může ji i zadávat prostřednictvím Třídní knihy může ji také posuzovat ve smyslu omlouvání může uzavírat docházku (pro vysvědčení, katal. list, statistiku) 2. Ostatní učitelské podrole již mají omezená práva k docházce, tedy: mohou zadávat jen nepřítomnost žáka, mohou ji i zadávat prostřednictvím Třídní knihy. Toto může být omezeno právy jejich podrole (např. ve smyslu možnosti zadávat nepřítomnosti jen svých hodin, viz obr. práv podrole vpravo ) nemohou docházku posuzovat ve smyslu omlouvání nemohou měnit třídním učitelem zpracovanou docházku (tedy fi nálně omluvenou / neomluvenou) nemohou uzavírat docházku Zadávání nepřítomnosti v denním formuláři pokročilé docházky V denním formuláři pokročilé propojené docházky může pracovat jak samotný třídní učitel, tak i běžný vyučující. 1. Formulář docházky předpokládá, že výchozím stavem žáků ve výuce je jejich účast, pole docházky jsou tedy v bílém stavu Přítomen. Výchozím příznakovým pro záznam nepřítomnosti je ovšem stav Nepřítomen, tedy můžete v podstatě okamžitě začít se záznamem nepřítomnosti. 2. Maličko odbočíme, bude to ale k věci. Pokud odskočíte zrakem výše, na práva práce jednotlivých rolí učitelů s docházkou, tak je zde funkční rozdíl mezi zadáváním Třídního učitele (či jeho zástupce) a obyčejného vyučujícího. Třídní učitel (a jeho zástupce) může buď zadávat nepřítomnost, pozdní příchody či předčasné odchody, nebo rovnou omluvenou či neomluvenou absenci obyčejný vyučující může zadávat jen nepřítomnost či pozdní příchody a předčasné odchody z výuky. Podstata zadávání je ale pro oba typy uživatelů stejná. i 3. Aktivujte ten který příznak neúčasti (např. Nepřítomen) a klepněte na řádku žáka do políčka příslušné hodiny, ve které chybí. 4. Hotovo, stav nepřítomnosti je zadán a čeká na další zúřadování třídním učitelem. Prostý záznam nepřítomnosti žáka ve výuce dané hodiny je pro běžného vyučujícího velmi jednoduchý. Hromadné zadávání nepřítomnosti v denním formuláři pokročilé docházky Byť bude (ve většině případů) méně absentujících žáků, je k dispozici i hromadné zadání nepřítomnosti, a to jak v horizontálním směru (žák a jeho školní den) tak i ve vertikálním směru (žáci v dané vyučovací hodině). Obojí režimy hromadného záznamu nepřítomnosti tedy můžete použít: 1. Pro záznam nepřítomnosti žáka v celém výukovém dnu klepněte na jeho jméně. 2. Pro záznam nepřítomnosti žáků v dané hodině klepněte na záhlaví vyučovací hodiny. 3. Hotovo, hromadné zaznamenání nepřítomnosti je provedeno. 18

19 Zadávání pozdního příchodu / předčasného odchodu v denním formuláři pokročilé docházky Mechanismus zadávání je obdobný, pouze v panelu detailu absence upřesníte okolnosti pozdního příchodu/předčasného odchodu. 1. Nejprve aktivujte klepnutím myši příznak Pozdní příchod / Předčasný odchod. 2. Klepněte do příslušné buňky hodiny, do které žák přišel opožděně (či z ní dříve odešel). 3. V panelu detailu absence upřesněte okolnosti a klepněta na tlač. OK. Bližší příznaky (důvod, zpoždění a popis) pozdního příchodu žáka do výuky (či jeho předčasného odchodu z hodiny). Zaznamenaný pozdní příchod. Omluva zadané nepřítomnosti docházky v denním formuláři pokročilé docházky V okamžiku, kdy třídní učitel ví podrobnosti o žákově nepřítomnosti, může jeho absenci ve výuce dále zúřadovat, tedy přiřadit jí finální příznaky. Těmi může být stav: Omluveno / Neomluveno / (ale i Pozdní příchod a Předčasný odchod z výuky). Podstata je stejná a platí pro všechny tyto příznaky; postup si můžeme ukázat na případu omluvení nepřítomnosti. 1. Vyjděme z toho, že výchozím stavem je zadaná hodnota prosté nepřítomnosti (zadali jednotliví vyučující). 2. Následně třídní učitel nejprve klepnutím myší aktivuje vhodný příznak fi nálního posouzení nepřítomnosti (např. Omluveno). 3. Poté klepne na hodnotu zadané nepřítomnosti žáka ve výuce. Systém zobrazí dialogový panel, ve kterém se třídní učitel doplní nezbytné náležitosti spojené s omlouváním této nepřítomnosti. Do tohoto panelu se promítají číselníkové stavy, které jsou založeny v parametrech modulu Nastavení Docházka. 19

20 Pochopitelně, můžete se rozhodnout, zdali omlouváte jen jednu soliterní hodinu (klepnete přímo na ní), nebo víte o celotýdenní absenci žáka (nemoc) a můžete klepnout např. na jeho jméně, čímž navodíte omlouvání absence všech hodin v jeho výukovém dni (viz obr. na minulé straně). Panel detailu omlouvání: Detail panelu omlouvání nepřítomnosti Hotovo, absence celého výukového dne žákyně je omluvena. Obdobně postupujte při posuzování nepřítomnosti ve smyslu jejího neomluvení. Posouzená neomluvená absence ve výuce. Práce s týdenním režimem pokročilé docházky Jak již víte, týdenní pohled na docházku zobrazíte výběrem stejnojmenné položky z rozevírací nabídky horního okraje formuláře docházky. Práce s ním je obdobná, jako u jednoduché docházky s tím (str. 13), že prostřednictvím něj může Třídní učitel jak zadávat nepřítomnost, tak i zadané neúčasti zúřadovávat (omlouvat / neomlouvat). Využít k tomuto účelu opět může řádkového či sloupcového hromadného omlouvání/neomlouvání absence žáků své třídy. Poznámka: Běžný vyučující již nemůže v týdenním režimu měnit finálně posouzenou absenci třídním učitelem; systém mu to nedovolí! 20!

21 Zadávání nezapočtené absence ve výuce Co je tzv. nazapočtená absence je objasněno na str. 9. Její záznam je založen na stejném principu, jako ostatní případy. Tzv. nezapočtená absence žákyně účastnící se akce školy Více příznaků různé nepřítomnosti v týdenním pohledu. Jak je dále zpracovávat? Obdoba týdenního pohledu na takto pestrou docházku žáků z jednoduchého režimu docházky (viz str. 16). Z formuláře týdenního zobrazení účasti žáků ve výuce je zřejmé, že u některých je v daném dni jednak ještě neposouzená absence, ale také pozdní příchod (či předčasný odchod z výuky) a také již fi nální omluvená neúčast. 21

22 Možnost záznamu nepřítomnosti žáka prostřednictvím Třídní knihy V pokročilém režimu je již možné a (v případě že používáte) i velmi pohodlné zadávat nepřítomnost žáků či jejich pozdní příchod nebo předčasný odchod z výuky. Díky propojenosti s Rozvrhem je ve Třídní knize již k dispozici formulářík záznamu docházky. Více viz příručka Třídní kniha. Formulářík ve Třídní knize zobrazující i fi nální stavy nepřítomnosti (Omluvená, Neomluvená a Nezapočtená absence). Ta byla zpracována třídním učitelem v Docházce, do Třídní knihy se promítá (běžný vyučující ji již němůže měnit, třídní učitel z titulu svých práv ano. 22

23 6. Výpis (a zpracování) neposouzené docházky Třídní učitel (osoba s právem zpracování absencí žáků ve výuce) má k dispozici i nástroj, prostřednictvím kterého zjistí, které hodiny jsou stále označené příznakem nepřítomen u nich vlastně není rozhodnuto, zda se jedná o omluvenou či neomluvenou absenci. 1. Modul Docházka, tlačítko Nezpracovaná docházka. 2. Volba dané třídy. 3. Systém automaticky zobrazuje výpis nezpracované docházky v rámci probíhajícího týdne, nicméně prostřednictvím kalendáře (polí Od: Do:) lze navolit libovolný interval, za jaký chcete zobrazit výpis hodin ve stavu nepřítomen. Přihlášený třídní učitel Poznámka: Tento třídní učitel je zároveň tzv. zastupujícím třídním učitelem 3.A, proto má přístup k práci s docházkou žáků této třídy. Podrobnější vymezení kdy, v jakém předmětu a u jakého žáka není zpracovaná docházka 4. V přehledové tabulce se zobrazí data všech takto nezúřadovaných hodin, s možností prokliku na té které. Systém vás zavede právě na daný den, kde u dotyčného žáka nezpracovanou docházku posoudíte a přidělíte jí fi - nální příznak omluveno/neomluveno. Hotovo, nezpracovaná docházka (stav Nepřítomen) posouzena příznakem Omluveno. 5. Samozřejmě, po kompletním zpracování veškěré nezúřadované docházky je tabulka výpisu nezpracované docházky prázdná, třídní učitel tedy má jistotu posouzení nepřítomností žáků ve výuce potřebnými příznaky. 23

24 7. Uzavření docházky Procedura Uzavření docházky je potřebná pro získání fi nálních hodnot absencí pro vysvědčení, katalogový list a další syntetizující dokumenty a statistiky. Postup při uzavírání absence: 1. Možnost uzavření absence se týká osoby, která má k tomuto úkonu právo (typicky Třídní učitel). 2. Načtěte modul Docházka; v něm klepněte na tlačítko Uzavření docházky. Systém zobrazí tabulku s načtenými hodnotami ze zadané (a zúřadované) absence (viz obr. ). Zatržítko pro výběr/zrušení výběru všech žáků Zatržítka pro výběr/zrušení výběru jednotlivců Načtené hodnoty z posouzených dílčích absencí 3. Zatrhněte vybrané žáky (respektive všechny pomocí zatržítka v šedém pruhu záhlaví této tabulky) a uzavření absencí dokončete klepnutím na tlačítko Potvrdit. Hotovo, absence je ve fi nálních hodnotách v systému uložena. Zatržítka naznačují, že někteří z žáků již mají uzavřenou absenci (a jeden ještě nikoliv). 24

25 Uzavření docházky bez evidence denních absencí V případě, že jako škola neevidujete v modulu Docházka souhrny denních absencí žáků ve výuce (defacto tedy nepracujete s průběžným doplňováním údajů absence do Docházky, nemáte tato data k dispozici), i přesto můžete uzavřít finální absenci daného pololetí. K tomu ovšem přirozeně musíte znát data absencí vašich žáků, tedy jejich docházku, kterou vedete jiným způsobem. Tato známá data absencí pak můžete doplnit do procedury uzavírání absence v Iškole. 1. V modulu Docházka klepněte na tlačítko Uzavření docházky. 2. Ve sloupci Uzavřeno nejprve klepněte na stejnojmenné zatržítko Uzavřeno (to v šedém záhlaví tabulky). Tím se vyberou všichni žáci třídy v tabulce a zároveň se políčka nepřítomností zpřístupní pro editaci, tedy zadávání číselných hodnot absence). Klepnutím na toto zatržítko (Uzavřeno) se v první fázi zatrhnou (tedy vyberou) žáci tabulky a zároveň se zpřístupní pole pro zadávání hodnot absencí. 3. Editujte hodnoty celkové nepřítomnosti žáka ve výuce (pole Nepřítomen hodin) a hodin, které jsou vám známy jako neomluvená absence (pole Neomluveno hodin). 4. Operaci manuálního vložení zameškaných hodin dokončíte klepnutím na tlačítko Potvrdit. Hotovo, absence žáků za dané pololetí je i tímto, manuálním způsobe, uzavřena. Uzavřené absence (pro vysvědčení, Katal. listy, statistiku zameškanosti ve výuce apod.) Jak opravit špatně uzavřenou celkovou absenci? Stačí jen uzavřenou absenci znovu otevřít, tedy odznačit u daného žáka zatžítko uzavřenosti absence + potvrzení procedury otevření tlačítkem Potvrdit tím se stav zeleného indexu Ano změní na červený Ne (neuzavřeno) a: 1. buď hodnoty absencí v denní docházce doplnit (či opravit příznaky Omluveno / Neomluveno), 2. nebo při zcela manuálním doplňování je v polích Nepřítomen hodin a Neomluveno hodin opravit (editovat), 3. a dále již standardně postupovat při uzavření absence (tedy v případě bodu 1. systém přenačte opravené hodnoty denní docházky, kterou následně uzavřete; v případě postupu 2. už jen manuálně opravené hodnoty uložíte, uzavřete). 25

26 Upozornění: Systém vždy uzavírá absenci daného pololetí v okamžiku, kdy tuto proceduru aplikujete. Odkoukává tedy všechny záznamy o zúřadované absenci, která je u žáka evidována. Pozor tedy na stav datumu, k jakému chcete docházku (týká se to 1. pololetí, kdy část lednové docházky je již evidována po klasifi kační poradě, který svým datem konání rozhoduje o uzavření klasifikačních a docházkových podkladů žáka) pololetí uzavřít. Pokud zamýšlíte např. uzavřít docházku 1. pol. ke dni XX (kdy proběhla klasifi kační porada), musíte využít nejprve procesu přidělení zbytkové lednové absence druhému pololetí, tedy toto 2. pololetí založit a vymezit v něm datum, odkdy do něj bude započítána tato zbytková lednová absence. Více viz následující odstavce. 8. Převod docházky z I. do II. pololetí / Uzavření docházky k danému datu 1. pol. Tato procedura již byla naznačena na str. 4 této příručky (a navazujeme rozvedením na předchozí odstavec). Jaké je jeho použití? Prostřednictvím něj můžete převést zbytkovou lednovou absenci (po uzavření absence 1. pololetí) právě do pololetí druhého. Používá se v případě, že škola nechce, aby se zadané nepřítomnosti žáků ve výuce (od pololetní klasifikace do konce ledna) jen taky vypařily. V souladu s metodikami sledování absence žáka je možné tuto nepřítomnost připočíst (převést) k absenci 2. pololetí. Zároveň tím systému naznačíte, k jakému datu má uzavřít docházku 1. pololetí. Příklad: Klasifikační porada byla konána K tomuto dni jsou (kromě klasifi kace) uzavírány pro vysvědčení a katalogové listy i absence žáků. Nepřítomnosti od do je možné převést (připočíst) k datům absencí 2. pololetí. Použití je jednoduché (můžeme vyjít z našeho modelového příkladu): a) Nástroj Nastavení Docházka, volba: Od kdy započítávat docházku do 2. pololetí. b) Předpokladem je, že již máte systémově nastavené 2. pololetí školního roku. To proto, aby bylo kam převést/připočíst tu zbytkovou lednovou absenci z 1. pololetí. c) V políčku datumu zadejte (ručně či pomocí kalendáře) datum, od kterého má být zbývající lednová absence připočtena k absenci 2. pololetí. Zadané datum potvrďte.! d) Hotovo. Nepřítomnosti, které žáci nasbírali od 22. do již budou připočítávány k absenci 2. pololetí. Jak je to tedy s uzavřením docházky za 1. pololetí k určitému datu? Pokud vyjdeme z předchozího příkladu, že klasif. poradou by měla být uzavřena docházka k , a tento požadavek ještě chcete zohlednit převodem zbytkové lednové absence do 2. pololetí, tak: 1. Admin musí, ještě před koncem 1. pololetí a uzavíráním absence za 1. pololetí, v systému předzaložit 2. pololetí (byť by je ještě neaktivoval pro běžné uživatele). Procedura přechodu na další pololetí je popsána v Příručce č. 1 Nastavení systému Admin se přepne v horním stavovém panelu do takto založeného 2. pololetí. V Nastavení - Docházka, v položce Od kdy započítávat docházku do 2. pololetí nastaví datum, od kdy se má zbytek lednové absence převádět do součtů absence pololetí druhého (např. od ). Tím je systému naznačeno, že absence pololetí 1. bude uzavírána k (včetně). 3. Oprávněný uživatel (třídní učitelé či Admin, nebo uživatel s osoby s právem admina) si načte 1. pol. šk. roku, a v modulu Docházka, tlačítkem Uzavření docházky, může uzavřít data absencí žáků dané třídy. 26

27 Byla uzavřena docházka 1. pol. ještě před zohledněním započtení zbytkové lednové absence do 2. pololetí. Jak na to? V případě, že jste již uzavřeli docházku 1. pol., ale posléze si uvědomili, že potřebujete zohlednit stav uzavřenosti k určitému datu (tedy defacto převedení zybtkové lednové do 2. pol.), tak můžete. Chce to vlastně jen přeuzavřít již uzavřenou docházku 1. pololetí. 1. Nejprve samozřejmě v založeném 2. pol. aplikujete v Nastavení - Docházka datum, od kterého chcete evidovat zbytek lednové docházky v 2. pol. 2. Modul Docházka daná třída. 3. Tabulka s docházkou. Ta v našem případě naznačuje i další zaznamenané absence, po datu (k jakému ve skutečnosti požadujete uzavírat docházku). V přehledu docházky třídy je vidět, že žáci mají i neúčasti po (po dni, ke kterému ve skutečnosti chcete uzavřít docházku), tedy např Po klepnutí na tlačítko Uzavření docházky vidíte v tabulce, že již docházka byla uzavřena. Již uzavřená docházka. 5. Protože si uvědomujete, že jste tuto docházku uzavřeli před nastavení procedury převodu zbytkové lednové absence do 2. pol. stav uzavřenosti docházky obsahuje původní hodnoty neočištěné od tohoto požadavku. Systém sám od sebe nepřepočítává uzavřené hodnoty, proceduru musíte provést sami. 6. Opakovaně klepněte ve sloupečku Uzavřeno na zatržítko tak, aby se jednotlivá zatržítka u žáků deaktivovala (odznačila) a operaci potvrďte klepnutím na tlačítko Potvrdit. 27

28 Tím jste jednak docílili toho, že se již uzavřená absence žáků znovu odblokuje a systém načte správné hodnoty "očištěné" od dat absencí, které by již měly spadat sledováním do 2. pololetí. Porovnejte data těchto žáků s předchozí stranou (se původně uzavřenou absencí, do které byl zahrnován ještě i den ). V této tabulce je to již správně. 7. Nyní již můžete správné hodnoty opětovně uzavřít, a to tak že opět klepnete ve sloupci Uzavřeno na toto centrální zatržítko, tím aktivujete zatržítka pro uzavření u žáků a klepnutím na tlačítko Potvrdit tuto správnou výslednou absenci (např. pro vysvědčení či katal. list) uložíte. 8. Hotovo, správné hodnoty v uzavření absence za 1. pol. Jak se zobrazují absence přesahující z 1. do 2. pololetí v sestavách a formulářích? Stav započítávání docházky s přesahem mezi 1. a 2. pololetím systém zohledňuje, je ale nutné si uvědomit rozdíl mezi tím, co zobrazuje tisková sestava a pohledem do formuáře docházky toho kterého pololetí. Vysvětlíme, oč jde. Tisková sestava vyčíslí vždy přesně dosažený stav. Tzn. přesně tu absenci, kterou žáka nasbíral v té které třídě v rámci pololetí, v rámci pololetí zohlední to, kdy je uzavřena jeho absence za 1. pololetí a od kdy je např. již započítávána zbytková absence z 1. pololetí do druhého. Platí to např. pro běžné tiskové sestavy docházky, katalogový list, vysvědčení. Vidíte, že tisková sestava docházky žáka 2. pololetí již zobrazuje jeho absenci nasbíranou v lednu, v době kdy ještě probíhalo 1. pololetí (zastoupena záznamem 1 hod z ). Právě od data má systém nastaveno sledování docházky pro 2. pololetí. Obrazovkový formulář denních / týdenních záznamů docházky v případě náhledu na formulář obrazovky je tomu z podstaty věci poněkud jinak. Pokud byla žákovi zaznamenávána docházka v měsíci lednu (který kalendářně spadá do 1. pololetí), tak ji uvidíte skutečně v obrazovkové tabulce docházky 1. pololetí. V tom je tedy mírná odlišnost mezi tabulkou běžných zánamů docházky, kdy ve formuláři 1. pololetí (vztáhneme-li to na náš příklad, že chcete docházku od započítávat do 2. pololetí) uvidíte všechny lednové záznamy v rámci 1. pololetí. Podobně je tomu u náhledového obrazovkového formuláře 2. pol., které i v docházce začíná od 1.2. a nenabídne zobrazování lednových dnů (viz násled. obr.). 28

29 Absence 1. pololetí v obrazovkovém formuláři a tiskové sestavě: Vidíte, že formulářové zobrazení vám u daného žáka zobrazuje i absenci z 22.1., která již započítáním spadá do 2. pol. 2015/15. Vzhledme k tomu, že je to absence záznamem dne ledna, spadá kalendářne zobrazením do 1. pol. V tiskové sestavě (tedy toho, co již přesně interpretuje data do výstupů) je jako poslední zahrnuta absence žáka z , tedy ještě ta, která není započítávána do 2. pol.) Absence 2. pololetí v obrazovkovém formuláři a tiskové sestavě: Jen dny února (a dalšch mesíců) Ve formulářovém zobrazení 2. pololetí není zobrazena žádná lednová denní / týdenní docházka, proto, že lednové dny nespadají kalendářně do 2. pol (nelze je nalistovat zpět). V tiskové sestavě však již absenci žáka (která má spadat již do 2. poletí) uvidíte... Obrazovkový formulář uzavřené docházky ten, jak již víte (viz předchozí str.), bude zobrazovat skutečný stav, zohledňující i přesahy pololetí (tedy např. zohledňující potřebu zobrazování zbytku lednové docházky ve 2. pololetí. 29

30 9. Omluva / avízo omluvy absence ze strany zákonného zástupce či zletilého žáka Přirozeně, pro školu je pohodlné, pokud rodič třídnímu učiteli naznačí, co se žákem je (proč chybí ve výuce). K dispozici je tedy i tento nástroj rodičovské omluvy (respektive omluvy u plnoletého žáka), na základě kterého třídní učitel jednak vidí avízo o důvod absence, ale také má možnost se dále rozhodovat, jak tuto absenci výsledně posoudí. Základní nastavení možnosti omlouvání absence ze strany rodičů a žáků Škola se nejprve rozhodne, jaký režim omlouvání ze strany rodičů a záků povolí. To se realizuje prostřednictvím modulu Nastavení Docházka. K dispozici jsou tři možnosti omlouvání absence: 1. Rodičem 2. Rodičem a plnoletým žákem 3. Rodičem a plnoletým žákem, který je sám sobě zák. zástupcem. Poznámka: První možnost je jasná, za každých okolností bude omlouvat vždy jen rodič. To, že je u všech voleb přítomen rodič (tedy jeho možnost omluvy) vyplynulo z obecného statutu panujícího na většině škol (tedy, že z morálního hlediska by rodič měl mít přístup k datů svého - byť plnoletého - potomka). V případě, že se jedná třeba o studenty dálkového studia, tak u nich je vhodná např. volba třetí, v tomto případě musí mít ovšem žák na své kartě, pod záložkou Základní údaje, v poli Zákonný zástupce vybranou volbu: žák sám sobě. Pak dokonce nemusí mít na své kartě, pod záložkou Rodiče, specifi kovaného ani jednoho z rodičů. Pak vlastně vystupuje jen jako samojediný subjekt jednající jen sám za sebe. Žák bez rodičů a jako zákonný zástupce sám sobě, tedy s právem omlouvání své absence ve výuce. Poznámka: Samozřejmě, že možnost omlouvání ze strany žáka se odvíjí od jeho plnoletosti (zaevidovaného data narození), doku jí nedosáhne, tak nemá možnost svoji absenci ve výuce jakkoliv omlouvat (či zdůvodňovat nepřítomnost). Tyto parametry a nastavení na kartě tedy zadává škola. Tento žák, dejme tomu student dálkového studia, se (podle data narození) omlouvat z výuky již může... Proces omlouvání absence ze strany rodiče (žáka), propojení s pohledem učitele Rodič / Žák se po svém přihlášení přesměruje do modulu Docházka. Následující ukázka je již za rodiče, který omlouvá svého potomka z výuky. Ukázky budou koncipovány jednak na proces ze strany rodiče, ale zárověň také na to, jak tuto omluvu pak vidí třídní učitel při zúřadovávání této nepřítomnosti; a zpetně zase pohled rodiče na to, jak toto avízo o nepřítomnosti třídní učitel fi nálně posoudil. 30

31 Dostupný žák Přihlášený rodič Výchozí, prázdný stav, při omluvě absence žáka ze strany rodiče. Rodič / plnoletý žák má k dispozici několik pohledů na věci kolem absence, a to prostřednictvím rozevírací nabídky Přehled docházky: jednak si může zobrazit jen hodiny absence zadané učitele (a tedy čekající na omluvu ze strany zák. zástupce) nebo je možné si nechat zobrazit jen absenci omluvenou ze strany zák. zástupce nebo zobrazení veškeré (jak ze strany vyučujícího, tak zákonného zástupce). Dopředná omluva žáka z účasti ve výuce Pro tyto účely slouží rodiči/žákovi tlačítko Nová omluva. Po klepnutí na něm se zobrazí jednoduchý panel, ve kterém rodič / plnoletý žák vyplní důvod a rozsah absence, případně připojí bližší popisný komentář. Omluva celodenní absence a absence několika hodin. 31

32 Hotovo, dopředná omluva ze strany rodiče zadána, (včetně datumu a času zadání). Jak vidí tuto omluvenku ze strany rodiče třídní učitel? Když se třídní učitel přihlásí do svého účtu v Iškole, tak v Docházce, po nalistování daného dne, vidí, že pole pro zýznam potenciální absence (buď celý den, nebo jen rozsah hodin) je podbarveno světle zelenou spojitou barvou. Po najetí kurzorem myši na tu kterou hodinu se v bublinové nápovědě zobrazí důvod hlášené absence. Zde již postačí, když toto avizovanou absenci zúřaduje, tedy posoudí ve smyslu akceptování (omluvy) či nikoliv. Použití příslušného příznaku zúřadování nepřítomnosti Hotovo, tato absence je školou omluvena. A jak ještě zpětně vidí posouzení této nepřítomnosti absence žáka učitelem samotný rodič (žák)? Jednoduše, v tabulce přehledu docházky je to ošetřeno použitým statusem (příznakem omluvy). Omluvená absence 32

33 Omlouvání nepřítomností zadaných učitelem Opět naznačuje obrázek. Vyučujícím má žák zadanou nepřítomnost ve škole, v daný den, v 1. a 2. vyučovací hodině. Rodič to vidí takto: Rodič může na avizovanou nepřítomnost svého dítěte ve výuce reagovat, např. takto. Posoudí okolnosti, zatrhne příslušná zatržítka a klepne na tlačítko Omluvit. V panelu opět rodič využije jemu dostupných důvodů absence (záleží na škole, jak je má nadefinovány v číselnících absencí). Jak vidí takto rodičem objasněné nepřítomnosti třídní učitel? Třídní učitel to opět vidí v tabulce docházky svých žáků. Za základě odpovědi rodiče se rozhodně absenci neomluvit. 33

34 A jak nakonec vidí finálně posouzenou absenci rodič/žák? Opět v tabulce Docházky, např. pod režimem Veškerá absence a omluvy. Třídním učitelem defi nitivně posouzená, tedy neomluvená nepřítomnost žáka ve výuce. Mohou si rodič a třídní učitel navzájem měnit stanoviska při omlouvání? Nikoliv. To co zadá rodič, to zůstane v jím zadaném příznaku omlouvání a to jak výsledně posoudí absenci třídní učitel, je také jen jeho věcí. Oba mohou zasahovat jen do toho, co zadali. Je to vidět např. právě na tabulce přehledu absencí žáka (z pohledu rodiče), po klepnutí na odkaz hodiny či statusu se objeví příslušný panel s zadanými hodnotamu rodiče či učitele. Původní stanovisko rodiče. Stanovisko třídního učitele při posuzování nepřítomnosti. Je tak zaručena průkaznost všech okolností vedoucích k fi nálnímu příznaku při posuzování nepřítomnosti žáka ve výuce, včetně datumu a času zadání oběma typy uživatelů (to je také ve své posloupnosti vidět na přiložených obrázcích). Rodič má dokonce možnost (v panelu svého stanoviska k nepřitomnosti) v podstatě toto stanovisko úplně odstranit, nicméně je otázkou, proč by to sám (ve smyslu zachování si i svého postoje, včetně data zadání) dělal. Bude doplněno... Oběma typům uživatelů budou k dispozici i souhrny absencí, tedy výsledná čísla v podobě omluvené a neomluvené absence, % zameškání hodin ve výuce; Třídnímu užiteli ještě i další nástroje formulářových pohledů na vybrané typy absencí (např. jen filtrované všechny Nepřítomnosti, Neomluvené apod.), tak aby stavy mohl co nejefektivněji (bez listování docházkou) zúřadovat. i 34

35 10. Osvobození žáka z docházky do výuky předmětu/ů V případě, že bude žák osvobozen z docházky do určitého předmětu nebo se bude např. jednat o žáka ZŠ, který plní PŠD v zahraničí (podle přísl. paragrafu ŠZ), nebo jde o žáka SŠ s individuálním studijním plánem, pak můžete systémově nastavit stav, kdy nebude u dotyčného žáka sledována docházka. Časový interval pro nesledování docházky žáka i i Z obecného pohledu je to osvobození žáka z docházky na celé pololetí, nelze datumově specifikovat kratší (přesný) časový úsek OD-DO. Proč? Zdůvodnění: Vychází se z předikce, že pokud je žák osvobozen z daného předmětu (např. Tělesné výchovy), pak i na závěr pololetí je v daném předmětu hodnocen stupněm osvobozen(a) (tedy s výjimkou žáka s ind. studijním plánem, ten přirozeně klasifikován je, ale z docházky je rovněž osvobozen pro celé pololetí). Tedy, skutečně se jedná o stav vztahující se k celému pololetí. Pokud by to byla např. situace, kdy žák zpočátku pololetí do předmětu dochází a až po 2 měsících je zněj osvobozen, pak veškerá zaznamenaná docházka (v modulu Docházka a Třídní kniha) z prvních měsíců zůstane zachována, pouze bude vykazována jako ostatní docházka mimo tento předmět. Obecný postup při nastavení nesledování docházky do předmětu 1. Modul Administratice, karta daného žáka, záložka Neúč. ve výuce. 2. Klepněte na tlačítko Nová neúčast a dialogovém panelu vyberte, v jakém předmětu nemá býs sledována žákova docházka. Konkrétní případy si můžeme ukázat na několika následujících případech. Žák osvobozen z výuky jednoho předmětu Příklad: žák je osvobozen z výuky tělesné výchovy. Rozvrh: Z aktuálního rozvrhu třídy (do které je žák zařazen) je vidět, že předmět Tělesná výchova je zařazen např. na čtvrtek, 8. vyuč. hodinu. 35

36 Docházka / Třídní kniha: Vidíte, že dotyčný žák je z evidence docházky v daném předmětu eliminován. U tohoto žáka není možné zapisovat docházku, u ostatních přirozeně ano. Žák osvobozen z výuky více předmětů V nastavení karty žáka (záložka Neúč. ve výuce) opakovaně použijte tlačítko Nová neúčast a postupně tak zadejte omezení sledování docházky pro daný okruh předmětů. 36

37 Žák osvobozen z výuky všech předmětů Příklad: Žák ZŠ plnící PŠD v zahraničí (dle přísl. paragrafu ŠZ), nebo žák SŠ s individuálním studijním plánem (např. jedinec působící ve vrcholovém sportu). V nastavení karty žáka (záložka Neúč. ve výuce) vyberte v rozevírací nabídce položku Všechny předměty. Po aplikaci tohoto nastavení bude dotyčný žák zcela eliminován ze všech předmětů v záznamu Docházky a Třídní knihy. U žákyně s individuálním studijním plánem nebude sledována (zaznamenávána) docházka ani v jednom předmětu. Následně pak u ní nejde evidovat docházku ani v samotném modulu Docházka ani v modulu Třídní kniha. Možnost výpisu všech osvobození z docházky do výuky předmětu(ů) V případě, že potřebujete u žáka vypsat na obrazovce výpis osvobození z docházky do výuky do předmětů ze všech období (pololetí), pak na kartě žáka, pod záložkou Neúč. ve výuce zatrhněte zatržítko Zobrazit data ze všech pololetí. 37

38 11. Zpracování absence žáka jiným než třídním učitelem (či jeho zástupcem) Právo pro omlouvání absence jiným vyučujícím než třídním učitelem nebo jeho zástupcem může být poměrně užitečné či zcela potřebné. Příkladem může být škola s výukou praxe (střední odborné škola, učiliště), kdy v daném výukovém týdnu probíhá praxe, u níž docházku primárně sledují právě vyučující praktické výuky. V tomto případě jsou to právě tito vyučující, kteří jako první vědí o účasti/neúčasti žáka ve výuce a právě oni by měli mít možnost (kromě třídního učitele) zpracovat tuto docházku. 1. Pro tyto účely může Admin vytvořit v Nastavení Administraci (tedy podrolích učitelů) např. podroli Učitelé praxe a v ní (kromě typických práv k hodnocení apod.) aplikovat právo Omluva docházky žáků (v oddílu práv pro přístup k modulu Třídní knihy a Docházky). Vytvořená učitelská podrole v Nastavení - Administraci Iškoly. V rámci ní je aplikováno právo ompouvání (tedy zúřadování) absence žáků. 2. Tato podrole (s jejími právy) je pak vztažena na konkrétní osobu učitele. Přidělení podrole vyučujícímu 3. V modulu Docházka má dotyčný vyučující plná práva ke zúřadování absencí žáků třídy, ke kterým má v rámci své výuky přístup. Může tedy rozhodnout, zda se jedná o omluvenou či neomluvenou neúčast ve výuce. Dotyčný vyučující má k dispozici všechny nástroje pro omluvu absence. 38

39 12. Sledování docházky do zájmových předmětů V případě, že chcete sledovat (potřebujete evidovat) docházku do zájmových předmětů, je to možné. Předpokladem je, že jednak mají žáci určitý předmět přiřazený ve svém studijním portfoliu a také, že máte tyto zájmové předměty nasazené v rozvrhu dané třídy (tedy i s úvazkem učitele). Pak můžete detailně sledovat, zda žák dochází do tohoto zájmového předmětu. Poznámka: Přirozeně, docházka do zájmového předmětu je zcela odseparována od ostatní docházky a nezapočítává se také do uzavírání absence pro vysvědčení, katalogový list a ostatní statistiky povinné docházky. i Co vše nastavit, aby bylo možné sledovat docházku do zájmového předmětu? 1. Musíte mít samozřejmě založený příslušný předmět v portfoliu předmětů školy (Administrace Předměty, např. Keramika). 2. Většinou nebude mít tento předmět celá třídy, ale jen vybraný okruh žáků, proto je velmi vhodné řešit organizačně nasazení tohoto předmětu v rozvrhu skupinou. Prostřednictvím modulu Administrace Skupiny založte skupinu vhodného názvu, přiřaďte jí žáky a také úvazek učitele. Pokud zamýšlíte periodické opakování výuky tohoto zájmového předmětu (a tedy jeho stabilní fixní místo v rozvrhu dané třídy), neměl by to být nulový úvazek, aby jej bylo možné zakomponovat do rozvrhu dané třídy. Přiřazení žáků do skupiny zájmového předmětu Vytvořený úvazek zájmového předmětu (konkrétně 1 hod. týdně, na kjonkrétního vyučujícího a vázaná k dané skupině) 3. Nyní již můžete daný předmět nasadit na požadovanou pozici v rozvrhu třídy. Nasazená hodina zájmového předmětu v rozvrhu třídy 4. Posledním krokem je přiřazení daného předmětu žákovi do jeho studijního portfolia. Systém tento krok potřebuje, aby byl schopen rozlišit to, že je to zájmový předmět. To, jestli budete následně k žákovi a jeho zájmovému předmětu aplikovat jakoukoliv podobu hodnocení, záleží jen na vás. 39

40 Následující obrázky zachycují přiřazení zájmového předmětu žákům do jejich studijního portfolia např. prostřednictvím Administrace Třídy, záložka Předměty, v přehledu předmětů vybrat daný zájmový předmět (např. Keramika), klepnout na odkaz Přidat žáky. V konfi guračním panelu vyberte příznak zájmový a např. pomocí rozevírací nabídky Vybrat žáky skupiny nalistujte příslušnou skupinu a vyberte ji ze seznamu myší. Systém skupiny má své osazenstvo žáků a proto jim všem naráz velmi rychle přiřadí příznak zájmový daného předmětu. Pohotový výběr žáků prostřednictvím skupiny pro přiřazení atributu zájmový předmět. Žák s přiřazeným zájmovým předmětem. Tím máte všechna potřebná nastavení zajištěna a systém je připraven sledovat docházku žáka v zájmovém předmětu. Podstata záznamu docházky žáka do zájmového předmětu modul Docházka Vzhledem k tomu, že se jedná o zájmový předmět, je podstata sledování jeho docházky poněkud odlišná (na rozdíl od ostatních předmětů, do kterých je žák povinen v rámci svého vzdělávání docházet). U zájmových předmětů můžete u žáka v docházce zaznamenat: jeho nepřítomnost jeho pozdní příchod či dřívější odchoz z něj U zájmových předmětů nemůžete u žáka v docházce zaznamenat: to, zda se jedná o omluvenou/neomluveno či nezapočítanou absenci. Vyplývá to z podstaty zásadní oddělenosti zájmových předmětů od ostatních (sleduje se prostě jen to, zda je v daném zájmovém předmětu žák přítomen či nepřítomen. Samotné sledování docházky žáka do zájmového předmětu modul Docházka Modul Docházka, daná třída a den. Na následujícím obrázku vidíte danou třídu a zobrazení zájmového předmětu (zobrazeného prostřednictvím zařazení v Rozvrhu). Jasně je u daného předmětu vidět, že jde o zájmový (ve smyslu rychlého odlišení od ostatních předmětů v povinné docházce). Zájmový předmět v docházce daného žáka. Jak zaznamenat neúčast / pozdní příchod / dřívější odchod žáka v zájmovém předmětu? 1. Jednoduše namočíte do jednoho z těchto tří příznaků a aplikujete jej na políčko zájmového předmětu v docházce žáka. Výsledek vidíte na následující straně. 40

41 Aplikované nepřítomnost žáka v zájmovém předmětu. Záznam pozdního příchodu žáka do zájmového předmětu. 2. Jiný příznak než Přítomen / Nepřítomen / Pozdní příchod / Předčasný odchod nelze aplikovat. Příznaky Omluveno / Neomluveno / Nezapočítáno jsou pro zájmový předmět nedostupné. Nelze použít. Nezpracovaná docházka a zájmový předmět Již víte, že standardní (povinná docházka) je sledována a systém vás upozorní na tzv. neposouzenou nepřítomnost žáka, tedy tu, která je pouze ve stavu nepřítomen (nástroj Nezpracovaná docházka). U zájmových předmětů - vzhledem k tomu, že u nich můžete sledovat pouze příznak přítomen / nepřítomen, nástroj Nezpracovaná docházka není funkční, resp. na záznam nepřítomen u zájmového předmětu nereaguje upozorňujícím hlášením o nezpracování této nepřítomnosti. Zadaná nepřítomnost žáka v zájmovém předmětu. V pořádku, systém na zaznamenanou nepřítomnost v zájmovém předmětu nijak nereaguje, nevyžaduje žádné ošetření stavu. 41

42 Reakce systému při hromadném zadávání žákovy nepřítomnosti ve výuce v kontextu se zájmovým předmětem Ani pokud zadáváte hromadně žákou celodenní nepřítomnost, a následně ji posuzujete, vás systém nepustí k nežádoucí operaci. Tedy: 1. Hromadně můžete žákovi zadat celodenní nepřítomnost, a to výběrem příznaku Nepřítomen a klepnutím na jeho jméně. systém správně přiřadí stav nepřítomen ke všem žákovým hodinám (tedy správně i k zájmovému předmětu). Příznak nepřítomen se přiřadí všem hodinám žáka 2. Při následném posuzování absence (ve smyslu omluvy) si systém pohlídá zájmový předmět. Příznak Omluveno / Neomluveno / Nezapočítáno přiřadí jen předmětům v povinné části výuky. Příznak omluven se přiřadí pouze hodinám v povinné docházce žáka Vidíte, že zájmovému předmetu zůstal pouze příznak nepřítomen. 42

43 Uzavírání absence ke konci pololetí, v kontextu se zájmovým předmětem Zde je to jednoduché, nepřítomnost žáka v zájmovém předmětu nespadá do výsledné statistiky zameškanosti povinné části výuky žáka. Příklad: Pokud vyjdeme, že žák má jen absenci 4 zameškaných, omluvených hodin a k tomu 1 hodinu nepřítomnosti v zájmovém předmětu (viz obr. ), pak tato je to zřejmé i z tabulky procedury uzavírání absence. V pořádku, systém načítá do uzavření absence jen 4 zameškané omluvené hodiny. Absence žáka uzavřena což je vidět i z odpovídajících údajů výstupů, např. v pololetní klasifi kační sestavě třídy 43

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy příručka 6 TŘÍDNÍ KNIHA systémová příručka pro administraci třídní knihy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz příručka 4 ROZVRHY systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU příručka 1 NASTAVENÍ SYSTÉMU systémová příručka pro založení nové databáze a základní nastavení aplikace Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem příručka 19 E-LEARNING Příručka pro práci s výukovým modulem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail příručka 10 E-MAIL uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

DAKART. uživatelská příručka. (do verze 4.1.4)

DAKART. uživatelská příručka. (do verze 4.1.4) DAKART uživatelská příručka (do verze 4.1.4) 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Dakart - stručný popis...5 2.1 Uživatelský pohled...5 2.2 Technický pohled...5 2.3 Kategorizace sw...5 2.4 Požadavky na systém, hw

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Uživatelská příručka. Informačního systému pro základní umělecké školy izuš. www.izus.cz

Uživatelská příručka. Informačního systému pro základní umělecké školy izuš. www.izus.cz Uživatelská příručka Informačního systému pro základní umělecké školy izuš www.izus.cz Copyright tým izuš, Březen 2014 OBSAH Úvod... 1 1. První kroky v izuš... 2 1.1 Přihlášení...2 1.1.1 Časté dotazy

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

1. Základní operace s buňkami

1. Základní operace s buňkami 1. Základní operace s buňkami Studijní materiál Aplikace techniky TABULKOVÉ EDITORY (TE1MP_TAB) Buňka je základním stavebním kamenem Excelu. Buňka jako taková je již konkrétním nosičem informace. Abyste

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

DERIK - informační systém městské policie

DERIK - informační systém městské policie Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace a podmínky provozu... 1 1.3. Uživatelé programu... 2 1.4. Novinky proti dosovské verzi... 2 1.4.1. Fotodokumentace... 2 1.4.2. Protokoly... 4

Více

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Začínáme pracovat s aplikací... 4 3. Obecné

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více