Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne Nové trendy ve vzdělávání a výchově dětí a mladistvých se zdravotním postižením a mentální retardací Terminologie V roce 1980 schválila Mezinárodní organizace WHO mezinárodní klasifikaci vad, postižení a znevýhodnění: impairment (vada, porucha), disabilita (postižení, změněná schopnost), handicap (znevýhodnění). V některých zemích (např. v USA) se objevují kritické hlasy, které odmítají jakékoli třídění či označování osob se zdravotním postižením, protože je považují apriori za diskriminaci. V současnosti se užívá pojmu osoby se specifickými potřebami (persons with special needs). Postižení tak přestává být posuzováno podle norem majority, ale je definováno na základě potřeb jejich saturace je právem každého jedince. Práva osob s postižením Asi 10 % světové populace (= 700 mil. lidí) má nějaké postižení; z nich asi 80 % žije v rozvojových zemích. V 70. letech se pojmu lidská práva pro osoby s postižením začalo dostávat širšího mezinárodního uznání. Deklarací práv mentálně postižených osob (1971) a Deklarací práv tělesně postižených osob (1975) zavedlo Valné shromáždění normy pro rovnocennou péči o tyto osoby a jejich rovnocenný přístup ke službám. Díky tomu došlo k urychlení integrace postižených do společnosti. V průběhu Mezinárodního roku osob s postižením (1981) přijalo Valné shromáždění Světový akční program pro osoby s postižením, který představuje základní strategickou koncepci na podporu práv postižených osob. Program vytyčil dva hlavní cíle: rovné možnosti a plné zapojení postižených osob do společenského života a rozvoje. Velkým úspěchem Dekády OSN pro osoby s postižením ( ) bylo přijetí Standardních pravidel pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Tento dokument slouží jako nástroj pro tvorbu strategií a jako základ technické a ekonomické spolupráce v této oblasti. V roce 1991 Valné shromáždění přijalo nový soubor pravidel na ochranu mentálně postižených osob Zásady ochrany a zlepšování zdraví osob s mentálním postižením. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

2 Roku 2003 rozhodlo Valné shromáždění zahájit práce na Komplexní a úplné mezinárodní úmluvě o ochraně a podpoře práv a důstojnosti osob s postižením, která má přispět k plné účasti osob s postižením na společenském životě a rozvoji a jejich rovnosti. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením: Přijata 13. prosince 2006 v New Yorku Jménem ČR podepsána v New Yorku dne 30. března Po ratifikaci Parlamentem a podpisu prezidenta ČR vstoupila v platnost dne 28. října Vyhlášena 12. února 2010 byla ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 10/2010. Zásadní změny: zrušení speciálních škol pro děti s postižením, zrušení institutu zbavování způsobilosti k právním úkonům zrušení překážky výkonu volebního práva pro lidi, kteří jsou způsobilosti zbaveni. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR NRZP ČR vznikla na ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci ČR. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně postižených. NRZP ČR je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a zastupuje občany se zdravotním postižením v dalších významných organizacích, jako je např. Svaz měst a obcí ČR. Je rovněž členem mezinárodních organizací Disabled Peoples International, Rehabilitation International a European Disability Forum. NRZP ČR má celostátní působnost s organizačními jednotkami s krajskou působností. Pro řešení společných otázek života osob se zdravotním postižením jsou ustaveny odborné komise sociální, legislativní, pro zaměstnávání, pro životní prostředí, pro problematiku zdravotně postižených dětí. K měla NRZP ČR celkem 114 kolektivních členů, ve kterých bylo sdruženo přes 250 tis. fyzických osob. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ Metody speciální pedagogiky Reedukace - postupy, kterými se zmírňuje nebo odstraňuje vada či porucha Kompenzace - porušená, ztracená, nevyvinutá nebo zaniklá funkce je nahrazena funkcí jinou Rehabilitace - postupy, jejichž pomocí se upravují společenské vztahy (vztahuje se k handicapu) Komprehenzivní rehabilitace představuje koordinovanou snahu znovu zařadit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu nebo vrozené vady do aktivního života. Jde o celospolečenský proces, na kterém se podílí více rezortů a oborů (ucelená rehabilitace). Podle OSN je kvalita úrovně rehabilitace kritériem kulturní úrovně společnosti.

3 Druhy rehabilitace Léčebná - medikamenty, operace, rehabilitace, ergoterapie Výchovně-vzdělávací - všeobecné a odborné vzdělávání, výchovné poradenství Pracovní - možnosti zaměstnávání, rozvoj specifických schopností Sociální - bydlení, doprava, volný čas Integrace přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. Inkluze Stav společnosti - rozumí odlišnostem a akceptuje je Možnost vzdělávat se, žít, pracovat v přirozeném prostředí Pokud chci, mám možnost, ale nemusím Styly rodinné výchovy dítěte s postižením Protekcionistická výchova - nadměrná péče, nedostatečná kompetence Perfekcionistická výchova - nepřiměřené nároky, snaha o překonání handicapu Realistická výchova - motivace k dosahování maximálních hranic rozvoje, respektování omezení Speciálněpedagogická centra Vykonávají diagnostiku Poskytují poradenství Zajišťují podklady pro integraci dětí Podporují integrované žáky, jejich rodiče a učitele Poskytují metodickou podporu škole Školy pro děti se ZP Existují školy pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami - nyní MŠ,ZŠ Základní škola (praktická) Základní škola speciální Praktická škola Odborné učiliště Legislativa Zákon č. 108/2006 o sociálních službách Zákon č. 561/2004 školský zákon Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) Augmentativní: podporují již existující, ale pro běžnou komunikaci nedostatečné schopnosti - Makaton, facilitace Alternativní: náhrada mluvené řeči - mimika, gesta, předměty, fotografie, piktogramy, komunikační tabulky, počítače

4 Sociální péče - cílem je zajistit soběstačnost, v co největší možné míře se zapojit do běžného života společnosti. Osobní asistence - v přirozeném sociálním prostředí a v činnostech, které sama osoba potřebuje, může být pokaždé jiné, osoba asistenta řídí Pečovatelská služba - ve vymezeném čase většinou v domácnosti poskytuje předem dohodnuté vyjmenované úkony (nákup, donáška jídla, ohřátí jídla, úklid, hygiena ) Podpora samostatného bydlení = podporované bydlení - žije ve vlastním bytě; dochází asistent, který učí různé dovednosti a cílem je co nejvíc se osamostatnit - skupina lidí, popř. jednotlivec bydlí v bytě, které vlastní nějaká instituce a asistent je opět učí různé dovednosti a dohlíží. Respitní péče - cílem je umožnit odpočinek pečující fyzické osobě - od několika hodin týdně po dlouhodobější pobyty, možná i vzájemná výpomoc rodin s postiženými dětmi. Denní a týdenní stacionáře - ambulantní nebo pobytová zařízení pro osoby, které se nemohou o sebe sami postarat. Zajišťují péči, terapii a aktivizační činnosti výchovné a vzdělávací. Průvodcovské a předčitatelské služby - lidé s omezenou schopností orientace a komunikace mají možnost si prostřednictvím průvodců a předčitatelů sami osobně zajistit vlastní záležitosti. Domovy pro osoby se ZP - bývalé ústavy sociální péče. Služby sociální prevence - napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení, překonat nepříznivou sociální situaci a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Raná péče - cílovou skupinou je rodina s dítětem s postižením od narození (resp. Před) do tří - šesti let. Zabraňuje sociálnímu vyčlenění rodiny a zvládnutí situace - diagnostika, metodika, semináře, pobyty. Tlumočnické služby - především pro osoby se SP, tlumočení ze ZJ. Sociálně aktivizační služby - pro trávení volného času. Sociálně terapeutické dílny - pro osoby, které nemohou pro své postižení získat zaměstnání na otevřeném trhu práce, cílem je podpora a zdokonalování pracovních návyků. Zdravotní postižení a spiritualita Spiritualita v úzkém slova smyslu a v souvislosti s problematikou uvedené minority je jedním z nástrojů realizace společenské integrace. Pro proces začleňování do společnosti jsou nezbytné tři předpoklady: 1. bazální důvěra 2. schopnost komunikace 3. schopnost dodržovat mravní normy

5 Předpokladem procesu integrace, a dá se říci, že úplným východiskem a počátkem tohoto procesu je akceptace postižení. Proces vyrovnávání se se získaným postižením má charakteristický průběh: 1. Fáze šoku a popření 2. Fáze postupné akceptace a vyrovnávání s problémem 3. Fáze realismu V souladu s psychologií osob v procesu akceptace zdravotního postižení můžeme v oblasti spirituální předpokládat krajní polohy ve vztahu k transcendentnu. Tedy vztah plné důvěry k Bohu a na straně druhé absolutní odmítnutí, ignoraci či vědomé popření Boha. Tyto jevy je opět nutné označit za vývojové, procesuální, které úzce souvisí s procesem akceptace získaného postižení. Zdravotní postižení v Bibli SZ Samozřejmá součást Božího stvoření Ex 4,11: Hospodin mu však řekl: Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin? Trest za hřích Dt 28: 15 Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení: 22 Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš. 27 Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit. 28 Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. 35 Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit. Zástupné utrpení Božího vyvoleného Iz 53, 3-6: Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Zpochybnění konceptu trestu za hřích Job 10, 2-7: Řeknu Bohu: Za svévolníka mě nepokládej, dej mi vědět, proč vedeš spor se mnou. K čemu je ti dobré, že mě týráš? Zprotivil se ti výtvor tvých rukou, že dáváš zářit záměrům svévolníků? Cožpak máš tělesné oči, což se díváš stejně jako člověk? Jsou tvoje dny jako dny člověka, léta tvá jako dny muže, že vyhledáváš můj přečin a že pátráš po mém hříchu? Vždyť víš, že svévolník nejsem a že nikdo nevysvobodí z tvé ruky. Uzdravení jako znamení spásy Iz 35, 4-6: Řekněte nerozhodným srdcím: Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Zdravotní postižení v Bibli NZ Naplnění proroctví o spáse

6 Mt 11, 3-5: Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl: Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Odmítnutí teorie trestu za hřích Jan 9, 2-3: Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. I s postižením lze smysluplně žít 2 Kor 12, 7-9: A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. Zaměření sociální a pastorační práce Oblasti, do kterých má být zaměřeno úsilí sociální či pastorační péče, pokud má přinést osobnostní rozvoj jedince se zdravotním postižením a následně vyšší kvalitu života: 1. Pozitivní ladění osobnosti, s optimistickými myšlenkovými paradigmaty náhledu situací 2. Postoj důvěry k životu a vztahům 3. Široká frustrační tolerance se schopností odolnosti vůči diktátu okamžiku 4. Emoční kázeň, projevující se ve všech třech rovinách lidské osobnosti 5. Komunikační dovednosti obsahující trpělivost, toleranci a vlídnost. 6. Osobnost projevující se postoji zralé religiozity, umožňující situační odstup a nadhled 7. Schopnost otevřenosti a přejícnosti ve vztazích 8. Schopnost odvrácení od svého vlastního prožívání a ochota sdílet radosti a strasti druhých. 9. Schopnost přirozených a pravdivých postojů k sobě i druhým 10.Schopnost být svobodný od hodnocení a mínění okolí o své vlastní osobě. Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Definice mentální retardace Mentální retardace je podstatné omezení rozumových schopností, které souvisí se snížením adaptační schopnosti ve dvou nebo více oblastech: komunikace, sebeobsluha, orientace, sociální dovednosti, sebeřízení, schopnost využívat komunální služby, zdraví a bezpečnost, schopnost učení a využití naučeného, schopnost práce a odpočinku. Klasifikace MR - podle stupně postižení Podle MSKN: Lehká mentální retardace (F70) - IQ Střední ment. retardace (F71) - IQ Těžká mentální retardace (F72) - IQ Hluboká ment. retardace (F73) - IQ pod 20 Jiná mentální retardace (F78) - nelze určit (pro autismus, smyslová postižení ) Nespecifická mentální retardace - nelze zařadit (je MR, ale nedostatek znaků) Lehká mentální retardace Nápadnější až mezi rokem Motorika lehce opožděna, v dospělosti i v normě

7 Učení - omezená kapacita, nácvik dovedností trvá delší dobu Pozornost - krátkodobá, ulpívavá nebo nestálá Myšlení - jednoduché, spíše konkrétní, není logické myšlení Lehká mentální retardace Paměť - spíše mechanická Řeč - vývoj opožděn, menší slovník, agramatismy, dyslálie, ne abstraktní pojmy Emoce - citová nezralost, neadekvátnost citů Vzdělání - ZŠPr,ZŠSp, jednoduché vyučení nebo zaučení Střední mentální retardace Motorika - vývoj zpomalen, zůstává neobratnost, nekoordinovanost Samostatnost - částečná, někdy pomoc a dohled celý život Myšlení - stereotypní, nepřesné, ulpívá na nápadných detailech Učení - omezené, mechanické, trvá dlouho Paměť - malá kapacita Střední mentální retardace Řeč - agramatická, jednoduchá, může být jen neverbální komunikace a porozumění jednoduchým verbálním instrukcím, dyslálie Emoce - nevyrovnaní, infantilismus Vzdělání - ZŠSp, rehabilitační třídy, mohou být základy čtení, psaní a počítání Těžká mentální retardace Sebeobsluha - zákl. hygienické návyky Řeč - jednotlivá slova nebo skřeky Minimální rozvoj komunikativních dovedností Výrazné poruchy motoriky Nestálost nálad a impulzivita Poznává blízké osoby Závislost na péči jiných Hluboká mentální retardace Imobilní Inkontinentní Rudimetární neverbální komunikace Péče ve všech životních úkonech Downův syndrom Nejrozšířenější forma mentální retardace Chromozomální onemocnění - trizomie 21.chromozomu Riziko stoupá s věkem matky Popsal John L.Down v roce 1866 DS - fyziognomické zvláštnosti Kožní řasa ve vnitřním koutku oka Velký jazyk, jiný tvar patra, kazy zubů Menší vzrůst, plochá noha, kratší prsty

8 Hyperflexibilita kloubů, hypotonie Vrozené srdeční vady Nemoci horních cest dýchacích MR různého stupně - lehká až střední DS - sppg přístup Pozitivní emocionalita, ve funkčním prostředí stmelující prvek Dobrá možnost integrace Autismus Pervazivní vývojová porucha Různé typy - dětský, atypický, Aspergerův, Rettův Triáda symptomů Sociální interakce Komunikace Představivost Autismus - sppg přístup Ve světě TEACCH program U nás strukturované vyučování - principy Individuální přístup Strukturalizace Vizualizace Motivace Vzdělávání osob s MP Základní škola praktická Základní škola speciální Odborné učiliště Praktická škola Zaměstnávání osob s MR Stacionář s dílnou, spíše terapeutické (Dílna Eliáš) Chráněné dílny-může být již zaměření na zisk Přechodné pracovní programy (Vesmírna) Podporované zaměstnávání (Máme otevřeno) + Job kluby Trávení volného času Kroužky (studio OÁZA), divadlo, tanec, jazyky, hudba Sport, Speciální olympiády Hnutí sebeobhájců Specifické poruchy učení Různorodá skupina poruch projevující se potížemi při nabývání základních vzdělávacích dovedností jako je mluvení, čtení, psaní, počítání. Způsobují selhávání žáků ve školních výkonech. Jsou mimointelektové, děti často intelektově dobře vybavené. Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie, dyspraxie Příčiny SPU Dispoziční (konstituční příčiny)

9 Genetické vlivy s odchylkami ve funkci CNS Lehká mozková postižení s netypickou dominancí mozkových hemisfér Nepříznivé vlivy rodinného prostředí Podmínky školního prostředí Diagnoza nejčastěji o Vánocích v 1.třídě Nezříkat se zodpovědnosti s dítětem je potřeba pracovat systematicky!!! Nezneužívat postižení Ve speciálních třídách děti podávají nižší výkony Čtení a psaní je hlavním interakčním kanálem, jejich prostřednictvím se vzděláváme Pozor na rozdíl mezi naučit číst a porozumět tomu, co čteme Negramotnost je tabuizována, nemluví se o ní, u nás ale 7% nečtenářů funkčních a faktických Školní neprospěch má vliv na profesní kariéru dětí, dostávají zaměstnání, které je intelektově neinspiruje Mění se postavení dítěte v rodině, vnímat úzkost rodičů! Vliv na osobnost dítěte, narušená sebedůvěra Sekundární symptomatologie dítě se vyrovnává s chronickým neúspěchem Jazyk jako nástroj komunikace když dítě nečte, neuvědomuje si význam slova v různých kontextech, ochuzují se o používání jazyka jako nástroje k vyjádření různých situací Deficity dílčích funkcí Snížení výkonu jednotlivých faktorů nebo prvků v rámci většího funkčního systému, který je nezbytný ke zvládnutí určitých komplexních procesů adaptace. Poruchy mohou být způsobeny selháním nebo nedostatečností jednoho prvku. Celý systém lze napravit po přesnější diagnóze postižené dílčí funkce. Zásady pro nápravu SPU Zaměřit se na specifiku jednotlivého případu Psychologicky analyzovat celkovou situaci dítěte Co nejpřesnější diagnostika obtíží Správně nastavit obtížnost úkolů Zažít úspěch již při první nápravě Postupovat po malých krocích Zásady pro nápravu SPU Pracovat pravidelně, pokud možno denně Zajistit, aby dítě cvičení provádělo s porozuměním Aby dítě pracovalo aktivně, musí se dokonale soustředit Nácvik musí být dlouhodobý Cvičit tak dlouho, dokud schopnost není zautomatizována Začínat od co nejpřirozenějších metod a technik Vše, co má dítě pochopit a co mu předkládáme, musí mít strukturu Zrakové postižení a lidé se zrakovým postižením Vymezení oboru Netýká se jen osob nevidomých, ale převážně osob se sníženou úrovní zrakové percepce na stupni slabozrakosti Cílem je dosažení nejvyššího stupně socializace včetně podmínek pro vzdělávání a přípravu na povolání, pracovní zařazení a plnohodnotné společenské uplatnění

10 Kompenzační pomůcky Braillovo písmo, Pichtův psací stroj, tabulky, Počítače s hlasovým výstupem, s braillským řádkem Televizní lupy Úprava terénu - ozvučené semafory, reliéfní chodníky, vodící čáry, akustické signály v metru, ozvučené tramvaje a autobusy, akustické systémy Vodící pes Bílá hůl Pomůcky pro sebeobsluhu Braillovo písmo Pražská vypichovací tabulka Vodící pes jako pomůcka 1 rok předvýchova v bytě Výcvik u soukromého cvičitele nebo výcvikovém středisku (Praha-Jinonice) Cena výcviku tisíc Kč Osobě se ZP je přidělen zdarma nebo s malým příspěvkem Člověk musí být sám dost schopný, vědět, kam se pohybuje Hmat x zrak Význam řeči Rozvoj myšlení ve větší míře spojen s rozvojem řeči Kompenzační význam řeči - nahrazuje chybějící zrakové funkce a supluje smyslovou zkušenost Verbalismus nevidomých - osvojí si pojmy, jejichž význam jim není zřejmý Pohybový rozvoj Ztráta motivace k pohybu - nevidí v okolí atraktivní předměty Pohyb za zvukem složitější, rozvíjí se později Vývoj pohybových dovedností opožděn Pokud se nevěnuje pozornost, může být hypotonie, špatná koordinace Držení hlavy vzpřímeně zaostává, nejsou k tomu stimulovány zrakovými podněty Socializace Omezení či ztráta možnosti učení nápodobou Nedostatek vizuálního kontaktu v komunikaci Potíže při zvládání sociálních situací Omezené schopnosti orientace v neznámém prostředí Mezníky v socializaci Potvrzení zrakového handicapu a změna postoje rodičů k dítěti Zařazení dítěte do prvního kolektivu Volba povolání a přechod do zaměstnání Sluchové postižení Medicinská - vymezení sluchového postižení z funkčního hlediska Sociální a kulturní - jak moc se cítí postižený, jak jsou narušeny vztahy člověka s okolním prostředím (viz Neslyšící) Společenství a kultura Neslyšících

11 Neslyšící považují za svůj primární komunikační kód (český) znakový jazyk a ztotožňují se s kulturou (českých) Neslyšících. Vada sluchu pro ně není handicapem, ale jiným životním stylem. Spojuje je: Znakový jazyk Podobné osudy a problémy Historie Společní vnější nepřátelé Kulturní definice Kultura Neslyšících Znakový jazyk Zvyky a tradice Spolky, kluby, besídky, diskotéky, plesy Komunita malá, lidé se navzájem znají Kultura v užším slova smyslu Pantomima, písně, tlumočené divadlo, výtvarné umění, anekdoty Znakový jazyk Plnohodnotný jazyk se všemi charakteristikami, vlastní gramatika S mluveným českým jazykem nemá nic společného Liší se v jednotlivých státech i oblastech (nářečí) Při jeho používání nelze mluvit, jeho součástí je neverbální složka, mimika Nemá psanou podobu Znakovaná čeština Umělý posunkový kód plně závislý na češtině. Používají ho slyšící pro porozumění s neslyšícími Při výrazném mluvení se používají znaky Posloupnost znaků jako v mluveném jazyce Orální metoda Mluvená řeč je nejdůležitější charakteristika člověka, je tomu podřízeno vše, i vzdělání Učí se jen mluvit složité vyvozování hlásek a slov Nepřirozené, trvá dlouho, malá slovní zásoba, není rozvoj myšlení Neustálý dril, rodiče se stávají logopedy, přestávají být rodiči Odezírání je schopnost, kterou lze jen rozvinout, ne naučit Totální komunikace 70. léta 20. století Roy Holcomb v Kalifornii Člověka dělá člověkem myšlení a ne schopnost mluvit Do 6 let musí dítě dostat dostatek podnětů a nějakou řeč, jinak nepochopí syntax a nebude dobře číst Dětství nemůže být jen dril, ale i hraní a šťastné okamžiky celé rodiny Používat všechny dostupné komunikační prostředky současně Znakovaná čeština Pantomima Prstová abeceda

12 Mluva Odezírání Čtení a psaní Řeč těla Bilingvální vzdělávání Výchozí argumenty jako u totální komunikace Národní znakový jazyk rovnoprávný statut s národním mluveným jazykem Mateřský jazyk je znakový, mluvený se učí jako cizí jazyk, spíše čtení a psaní Možnost pohybu ve dvou světech Tělesné postižení, osoby s tělesným postižením Somatopedie se zabývá výchovou a vzděláváním jedinců s tělesným a zdravotním postižením Kompenzační pomůcky Vozíky mechanické a elektrické, sportovní Chodítka Zvedací zařízení Toaletní pomůcky - nástavce na WC, židle do vany, do sprchy, madla Sebeobslužné pomůcky, helmy. Logopedie Logopedie zkoumá narušení komunikační schopnosti osob jak po obsahové stránce, tak po formální (psané i zvukové). Zabývá se výchovou, vzděláváním, komplexní logopedickou péčí osob s narušenou komunikační schopností a prevencí. Cíl: maximálně možná míra rozvinutí komunikačních schopností Komunikace Projev sociálně žijících organismů, není specificky lidským jevem Výměna informací, tj. předávání, přijímání, zpracování a event. vydávání informací verbální, neverbální komunikace alternativní a augmentativní komunikace totální komunikace Funkce komunikace projevovací řeč je prostředek projevu, člověk dává najevo svoje rozpoložení, už pláč malého dítěte je jiný v různých situacích vybavovací řeč používáme k tomu, abychom vyvolali nějakou reakci dorozumívací sdělování myšlenek, vnímat a pochopit, co sdělují ostatní Komunikační řetězec Řeč x jazyk x myšlení řeč vědomé užívání jazyka jako složitého systému znaků a symbolů. Slouží ke sdělování pocitů, přání myšlenek, není vrozená. jazyk soustava zvukových a druhotných dorozumívacích prostředků znakové povahy, která je schopna vyjádřit veškeré vědění a představy člověka o světě a jeho vnitřní prožitky. Klasifikace jazyka

13 foneticko-fonologická rovina fonematický sluch, artikulace morfologicko-syntaktická rovina uplatňování gram. pravidel v mluvním projevu lexikálně-sémantická rovina pasivní a aktivní slovní zásoba pragmatická rovina schopnost vyjádřit různé komunikační záměry Řeč je verbální zvukový produkt, tedy manifestuje se prostřednictvím zvukového projevu (slov). Reprezentuje vyšší etapu ve vývoji přesné a diferencované komunikace funkce řeči expresivní řeč jak okolí rozumí nám receptivní řeč jak my rozumíme okolí vnitřní řeč jak rozumíme sami sobě Fyziologie řeči ústrojí dýchací výdechový proud ústrojí hlasové vzniká hlas ústrojí artikulační tón dutiny ústní vlastní mluvidla rty, zuby, dásňový výstupek, tvrdé a měkké patro, čípek, jazyk, čelist Vývoj řeči Předřečové stádium reflexní křik při porodu, emocionální křik (vyjadřuje libost a nelibost) 3 měsíce broukání (sociální aspekt) 4 až 5 měsíců pudové žvatlání (hra s mluvidly) 6 až 8 měsíců napodobovací žvatlání (podle jazyka, kterým se na něj mluví) 10 měsíců porozumění obsahu řeči (1 zvuk pro jeden symbol, jak jsi velký...) Řečové stadium 1,25 roku stadium emocionální slova vyjadřují emoce, chce něčeho dosáhnout 2,5 roku stadium asociační hraje si se slovy, zkouší dávat dohromady 3 roky stadium logických pojmů, dorozumívací funkce, zobecňování 4 roky stadium intelektualizace řeči. zpřesňování obsahu, abstraktní pojmy Narušená komunikační schopnost (NKS) Komunikační schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru. Může jít o foneticko-fonologickou, syntaktickou, morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu nebo o verbální i neverbální, mluvenou i grafickou formu komunikace, její expresivní i receptivní složku (Lechta). Klasifikace NKS vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie) získaná orgánová nemluvnost (afázie) získaná psychogenní nemluvnost (mutismus) narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie) narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

14 narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie) narušení grafické stránky řeči symptomatické poruchy řeči poruchy hlasu kombinované vady a poruchy řeči

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Závěrečná zpráva výzkumného úkolu Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Zadavatel: Ministerstvo financí ČR

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více