Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova"

Transkript

1 Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů - Naše škola Hra na učitele, jsem učitelem a mám své žáky naučit libovolné látce, co vše to s sebou přináší, řešení vzniklých problémů OSV 7: Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy - spolupráce žáků ve škole, či žáků s učitelem, práce v kolektivu (diskuse na téma- Mám ve třídě kamarády?jakých vlastností si u nich vážím?co se mi v kolektivu nelíbí?...) OSV 9: Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci - zvolení třídní samosprávy s využitím individuálních schopností žáků a pochopení jejího významu pro fungováni kolektivu VDO 1: Občanská společnost a škola: způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy žákovských rad či parlamentů) - žáci sestaví pravidla ve třídě a vysvětlí, proč je nezbytné jejich dodržování (pomáhá jim vnitřní školní řád) VDO 1: Občanská společnost a škola: spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci - žáci uvedou kde ve městě sídlí městský úřad, zkusí popsat s čím se na něj můžeme obracet a s pomocí učitele určí jaké funkce a úkoly plní samosprávné orgány a úřady práce VDO 3: Formy participace občanů v politickém životě: obec jako základní jednotka samosprávy státu - na příkladech zjistíme, jak se může občan zapojit do politického života v obci ( účast ve volbách, na veřejných schůzích apod.) EV 3: Lidské aktivity a problémy životního prostředí: ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek) - popíšeme, jakým způsobem se poškozuje a ničí v našem městě příroda a památky a navrhneme řešení (vliv Třineckých železáren na okolí, znečištění odpadky apod.) EV 4: Vztah člověka k prostředí: naše obec (příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci instituce) - žák uvede a popíše způsoby, jak se můžeme osobně podílet na ochraně přírody (např.: akce školy Vyčisti své město ) VMEGS 2:Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa; státní a evropské symboly - snaha o vysvětlení pojmu vlast a vlastenectví s pomocí učitele, děti určí, co nás navzájem spojuje v národ, popíší náš znak a symboly (znak pomocný text O Brunclíkovi) EV 3: Lidské aktivity a problémy životního prostředí: ochrana kulturních památek - uvedeme si nejvýznamnější památky, události a osobnosti českého národa (sv. Václav, Karel IV.apod) OSV 8: Komunikace: dovednosti komunikační obrany proti manipulaci - žáci se učí rozlišovat společensky vhodné a nevhodné projevy chování a komunikace (v hraných scénkách předvedou různé situace pozdravy, návštěvy, cesty dopravními prostředky, chování v divadle..)

2 VMEGS 1: Evropa a svět nás zajímá: zvyky a tradice národů Evropy - děti si připraví jako samostatný úkol nejvýznamnější kulturní tradice regionu v průběhu roku a vysvětlí nám, jaký význam má jejich udržování MkV 1: Kulturní diference: respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) - výchozí článek: Národnostní menšiny (Občanská výchova pro 6. ročník, Práce), zaměříme se na vztah Čechů a Poláků na Těšínsku MkV 2: Lidské vztahy: udržovat tolerantní vztahy; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur) - na příkladech kulturního života romských dětí a dětí cizinců si ukážeme shodné či rozdílné prvky MV 1: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných - žáci si přinesou různé výtisky novin a roztřídíme je spolu na informativní a společensky významné a na zábavné (Deník, Blesk, Žena a život..) MV 2: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem - vysvětlíme si podstatu reklamy a žáci si vytvoří několik vlastních na libovolné téma, srovnáme je se zprávou na téma totožné MV 5: Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování - skupinová práce na téma Co pro nás znamená televize, internet, rádio.., žáci se společnými myšlenkami pracují ve stejné skupině a poté představí své práce

3 Průřezová témata pro 7. ročník Občanská výchova OSV 4: Psychohygiena: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích - žáci si pomocí scének a předem připravených modelových situací vyzkouší chování ve stresových situacích např.: autonehoda /volání policie, rychlé záchranné služby /, krádež v obchodě, šikana apod. OSV 11: Hodnoty, postoje, praktická etika: pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) - na základě scének uvedených výše budeme vést žáka k tomu, aby si uvědomil, že pomoci někomu, zachránit život, či zdraví je dostatečná odměna pro každého člověka /opakování hodnotových žebříčků/ MkV 2: Lidské vztahy: udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; uplatňování principu slušného chování; význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - úkolem žáků je vcítit se do role nového žáka ve třídě a popsat své pocity, práce ve skupině vyzkouší si obě pozice, nově příchozího i žáka, který ho z určitého důvodu v kolektivu nepřijme /pomocný text OV 6, s / MkV 3: Etnický původ: rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku - žáci si vyjmenují s pomocí učitele etnické skupiny a odlišné kultury v České republice /text o národnostních menšinách OV 6, s , otázka Romů, rasismus, mapa s rozšířením národnostních menšin/ MkV 5: Princip sociálního smíru a solidarity: odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění dis-kriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti - rovnost a nerovnost lidí /OV 6, s /, pomocí tabulky s určitými typy lidí /silák, velitel / a jejich vlastnostmi si děti uvědomí, které typy se chovají podřízeně, které nadřízeně OSV 4: Psychohygiena: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích - mezilidská komunikace diskuse o společenských vztazích ve škole a v rodině, hledání vlastního místa ve společnosti OSV 6: Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí - žáci si popovídají o přátelství, jaké konflikty a úskalí mohou v tomto vztahu nastat, snaha naučit se umění naslouchat druhému a poradit OSV 7: Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého - podle typologických poloh si určíme charaktery dětí a pokusíme si vyměnit role, klidný člověk např. melancholik předvede scénku, kdy na konfliktní situaci bude reagovat neadekvátně, podrážděně apod. OSV 10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: problémy v mezi-lidských vztazích

4 - podle učebnice OV 6, s , si objasníme desatero asertivního jednání VDO 2: Občan, občanská společnost a stát: principy soužití s minoritami - podle vlastních zkušeností si žáci ve skupinkách popovídají o možných konfliktech, či naopak příkladech slušného chování mezi Romy a ostatními, možnost scénky MkV 2: Lidské vztahy: význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - žáci uvádějí příklady kladných a záporných projevů chování a jednání v mezilidských vztazích a pokoušíme se objasnit jejich možné příčiny MkV 3: Etnický původ: rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku - vysvětlíme si opět pojem rasismus a představíme si, jak by to vypadalo na planetě, kde by vládl rasismus, komu by se to líbilo / hra na planety podle Malého prince, od Saint- Exuperyho/ OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); zdravé a vyrovnané sebepojetí - dospívání, žáci napíší o sobě, co se u nich změnilo podstatného během jednoho roku postava, koníčky, charakterové vlastnosti, poté diskuse ve třídě OSV 3: Seberegulace a sebeorganizace: sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; stano-vování osobních cílů a kroků k jejich dosažení - Poznej sám sebe /OV 6, s /, na arch papíru nakreslí žáci sami sebe obrys postavy, do siluety vepíší v čem vynikají, o čem rádi mluví, o čem často přemýšlí apod. + dotazník OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému - hledání smyslu života, podle vlastního žebříčku hodnot si uvědomíme jací jsme a čeho chceme v životě dosáhnout OSV 6: Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě - hra žáci si najdou spolužáka, o kterém ve třídě ví nejméně informací a sestaví pro něj řadu otázek, podle kterých o něm získají potřebné znalosti, co je zajímá OSV 8: Komunikace: řeč těla; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, cvičení v neverbálním sdělování) - OV 8, s , komunikativní cvičení pomocí dialogu a monologu OSV 9: Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci ne-souhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny - Ve dvou jde vše líp OV 8, s. 36, základní zásady pro kamarádství, recept na přátelství. V čem se odlišujeme a v čem jsme podobní možná hra- vyprávění příběhu několika vypravěči po sobě navázání myšlenek

5 OSV 11: Hodnoty, postoje, praktická etika: analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí - žák pojmenuje různé emoce a hledá jejich příčiny, hledá způsoby řešení konfliktů na konkrétních příkladech MkV 1: Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky - žák vyjádří svou představu o vlastní budoucnosti, stručně charakterizuje své nejbližší životní cíle a plány

6 Průřezová témata pro 8. ročník Občanská výchova VMEGS 2: Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa - Orientace na mapě EV 4: Vztah člověka k prostředí: nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi) - Diskuze na téma globální problémy lidstva zpracování tématu-esej MV 5: Fungování a vliv médií ve společnosti: způsoby financování médií a jejich dopady OSV 7: Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, lidská práva jako regulativ vztahů - Žebříček hodnot- srovnání se spolužáky-snaha pochopit odlišnosti OSV 9: Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci MkV 2: Lidské vztahy: udržovat tolerantní vztahy; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - Hra- jsem člověk jiné pleti jak se asi ve společnosti ctím, představím svou kulturu OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: moje učení; zdravé a vyrovnané sebepojetí - Hodnocení sebe sama, (kladné a záporné stránky osobnosti) OSV 3: Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení OSV 8: Komunikace: řeč těla; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální; komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.

7 Průřezová témata pro 9. ročník Občanská výchova OSV 7: Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy; respektování, lidská práva jako regulativ vztahů - vyhledáváme, která základní práva dítěte vymezuje Úmluva o právech dítěte a uvádíme příklady porušování nebo ohrožování práv dětí VDO 1: Občanská společnost a škola: způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy - popíšeme demokratické principy uplatňované v každodenním životě školy, žák uvede školní povinnosti a na příkladech vysvětlí, jakým sankcím podléhá v případě jejich nedodržování nebo porušování VDO 2: Občan, občanská společnost a stát: občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, při-jímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému; principy soužití s minoritami - učebnice s , na příkladech protiprávního jednání v příbězích občanů ČR si ukážeme základní principy demokracie a význam dodržování Ústavy VDO 3: Formy participace občanů v politickém životě: volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka samo-správy státu - žák vlastními slovy vyjádří, jaký význam mají komunální volby pro život obce, ve třídě si zahraje na volby do zastupitelstva v obci VDO 4: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie; význam Ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti - žák rozebírá zásady demokracie formou referátu a pak společně, všichni je nacházíme ve svém vlastním osobním životě, ve třídě, ve škole a ve společnosti MkV 1: Kulturní diference: respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) - V rámci Evropské unie konkrétně rozebíráme život cizinců v Česku, úkoly cizinecké policie MkV 3: Etnický původ: projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku - Na základě vlastních názorů žáků /některých zastánců Národní strany / rozebíráme důsledky rasové nesnášenlivosti /Romové, skini, Osvětim/ MkV 5: Princip sociálního smíru a solidarity: otázka lidských práv, základní dokumenty - Formou referátu jsme se seznámili se základními lidskými právy a právy dítěte a organizacemi, které je zaštiťují a řeší jejich porušování VMEGS 2: Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; Den Evropy - Rozebíráme výhody a nevýhody Evropské unie VMEGS 3: Jsme Evropané: Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže - Brusel centrum EU, složky Evropského parlamentu, rady, právní systém a život v EU co nás spojuje a rozděluje

8 EV 2: Základní podmínky života: voda (ochrana její čistoty); ovzduší (ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa); půda (ohrožení půdy); biodiverzita (ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (možnosti a způsoby šetření); přírodní zdroje (jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí) - Rozebíráme základní problémy ekosystému a přírodní katastrofy EV 3: Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí; doprava a globalizace; dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.) - Význam akcí organizovaných k zlepšení životního prostředí: Den bez aut, Den Země.. EV 4: Vztah člověka k prostředí: nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) - Provádíme srovnání zemí třetího světa s vyspělými zeměmi G25

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, 664 51 Šlapanice IZO: 102 191 239 DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

! " # " Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: Škola pro 21. století okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s p ř í l o h o u u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s l e h k ý m m e n t á l n

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Platnost dokumentu od 1. září 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název ŠVP... 4 1.2. Předkladatel... 4 1.3. Zřizovatel...

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 školní rok 2014/2015 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program...- 1-1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název vzdělávacího programu... 1 1.2. Údaje o škole... 1 1.3. Zřizovatel školy...

Více