Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 0 ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068"

Transkript

1 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 1/2010 (56) 0 ISSN

2 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1 ISSN Registrační číslo MK ČR E 1417 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. Do čísla 1/2010 (56) přispěli Medicinae universae doctores: Radiodiagnostika 1/2010 (56) 1

3 Obsah Seznam excerpovaných časopisů... 3 Skelet... 4 Nervový systém... 8 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice Kardiovaskulární systém Gastrointestinální systém Játra, žlučové cesty Slezina, pankreas Uropoetický systém Genitální orgány Měkké tkáně, žlázy (včetně endokrinních) CT, US, MR, jiné modality technika Radiodiagnostika 1/2010 (56) 2

4 Seznam excerpovaných časopisů Amer.J.Radiol Brit.J.Radiol. Europ.J.Radiol. Invest.Radiol. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 3

5 Skelet SABHARWAL, T., KATSANOS, K., BUY, X. a ost.: Ablační léčení kostních nádorů řízené zobrazením. /Image-Guided Ablation Therapy of Bone Tumors../ Semin.Ultrasound CT MRI, 30, 2009, č. 2, s Ke kurativní eradikaci a paliativnímu léčení řady nádorů kosti a měkké tkáně je k dispozici běžně velké rozpětí metod tepelné a kryoablace. Byla vyvinuta radiofrekvenční ablace (RFA), mnohoúčelová pomůcka pro kosterní systém. Kryoablace má další výhody přímé vizualizace počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR) a také monitorování výsledku léčení s malou bolestí v období kolem operace a po ní. Bezpečnost a účinnost těchto technik zvyšuje použití vhodných tepelných senzorů a technik odloučení/izolace, jako je insuflace CO 2. Ablaci kostí je vhodné doplnit konsolidací cementem. Autoři uvádějí přehled současného stavu léčení perkutánní ablací řízené zobrazením nádorů kosti a měkké tkáně, hodnotí výhody a omezení různých dostupných systémů a diskutují o možných nových aplikacích v budoucnosti. Ablační techniky a obecné zásady: Široce využívanými technikami ablace kosterního systému řízeným zobrazením jsou: tradiční instilace alkoholu, tepelné ablační metody, např. radiofrekvenční, mikrovlnná a laserová fotokoagulace, kryoablace s chladicími aplikátory nové generace a plastika metyl-metakrylátovým cementem. Plastiky cementem, která má také protinádorové vlastnosti, je možno použít buď jako individuálního léčení bolestivých zlomenin z nedostatečnosti nebo jako přídatné stabilizace po ablačních léčeních páteře a pánve. CT a fluoroskopie jsou nejdostupnějšími způsoby vedení výkonů na kostře. Tradiční fluoroskopie je velmi přizpůsobivá k vedení výkonů se zlepšenou prostorovou orientací a nízkým rizikem ozáření, ale může se také použít jako doplňková technika k CT a MR. CT může snadno prokázat lytické nebo blastické vlastnosti kostní léze a kvantifikovat demineralizaci kosti. To je důležité při rozhodování a doplňkové plastice cementem kostí k minimalizaci rizika patologických zlomenin. Nevýhodou CT je zvýšené riziko ozáření pacienta a expozice lékaře při CT-fluoroskopii; ta má bez kontrastní látky s jodem nedostačující kontrast a nedostatečně vizualizuje některé nádory nebo hodnotí nekrózu tkáně po léčení. MR je i přes vysokou nákladnost a další praktická omezení vhodným nástrojem a je metodou volby pro ablaci struktur kostry a měkké tkáně řízenou zobrazením. Má vynikající kontrast a prostorové řešení a nejsou rizika ionizujícího ozáření pacienta nebo lékaře. Uvádějí se podrobnosti. Oblastní anestezie se preferuje obvykle při termoablaci osteoidních osteomů, ale vzácně se užívá u bolestivých metastatických kostních depozit. Celková anestezie se obhajuje u technicky náročných výkonů s lézemi s obtížným přístupem nebo v blízkosti důležitých struktur. Obecné komplikace ablace kostních depozit: poranění okolních struktur, např. nervových kořenů, střeva a příznaky z měchýře, tvorba píštěle mezi nádorem a kůží, patologické zlomeniny nebo únik cementu při výkonech s cementovou plastikou. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 4

6 Ablace alkoholem: nejjednodušší a nejlevnější metodou perkutánní ablace nádoru je injekce etanolu. Dochází k nekróze nádoru přímo dehydratací buněk a nepřímo cévní trombózou a tkáňovou ischemií. K místní anestezii se nejprve injikuje směs kontrastu s jodem (25 %) a lidokainu 1 % (75 %). Podle velikosti nádoru se do nádoru instiluje 3-30 ml 96% etanolu za předpokladu, že nekomunikuje s cévami nebo okolními životně důležitými orgány nebo nervovými strukturami (Moser, T. a ost., J.Radiol., 89, 2009, s a 1 další citace). RFA: Byla poprvé použita k léčení nádorů jater kolem r a je to t.č. nejrozšířenější a nejčastěji užívaná technika k perkutánní termoregulaci tuhých malignit (Ahmad, F. a ost., Surgery, 2008 v tisku a další 2 citace). Popisuje se postup. Teploty > 100 o C mění vodu v páru a mohou karbonizovat tkáně kolem elektrody a výsledkem je suboptimální účinek léčení. Účinnost RFA může být omezena okolními cévními strukturami s vysokým průtokem, působícím jako chlazení (fenomén snížení tepla heat-sink) a zvyšují impedanci tkáně při vaporizaci a/nebo zuhelnatění. Obecně musí mít kurativní léčení ablací nádoru okraj cm zdravé tkáně kolem cílové léze k obliteraci jakýchkoli mikroskopických satelitních ložisek a aby se předešlo včasné místní recidivě. Při paliativní ablaci kostních metastáz je hlavním cílem RFA odstranit vnitřní plochu nádoru kosti, kde je primární zdroj bolesti. Aby se předešlo poranění nervu, neprovádí se obecně ablace velkých objemů blízko páteře a sacra. Uvádějí se technické podrobnosti s citací zdrojů. Laserová fotokoagulace: Využívá energie infračerveného světla k produkci tepla a ablaci nádoru. Světelná energie se přenáší optickým vláknem s holým koncem a dochází k fotokoagulaci (tj. denaturaci bílkovin a okamžité nekróze buněk); v cílové tkáni je účinek difuzní. Uvádějí se technické podrobnosti. Mikrovlnná ablace: Tato tepelná koagulace je nová technologie založená na aplikaci elektromagnetické vlny (kolem 900 MHz) anténovou elektrodou. Uvádějí se technické podrobnosti. Tato metoda má určité výhody před RFA, neboť pracuje nezávisle na jakémkoli rozvodu elektrického proudu a je méně ovlivněna variabilitami impedance tkáně a heat-sink fenoménem. Mikrovlnná ablace se postupně osvědčuje jako přizpůsobivější a účinná metoda tepelné koagulace, neboť je schopna dosáhnout větších teplot v nádoru a větší ablační zóny rychleji než RF. Kryoablace: Je to alternativní technika, která zmrazí léze do tvaru ledové koule (ice-ball). Je to nejstarší ablační metoda, ale považovala se za nepraktickou, protože potřebuje získat tekutý dusík. Začal o ni být zájem při zavedení miniaturizovaných aplikátorů argonu, jež je možno zavést perkutánně a navodit kontrolované zmražení tkáně při monitorovacím zobrazení CT nebo MR s menší bolestí během výkonu a po něm. Rychlá expanze argonu dosahuje teploty -100 o C během několika vteřin vlivem Joule-Thomsonova efektu. Dochází k nekróze buněk a osmóze při teplotě pod -20 o C ve tkáních, denaturují se bílkoviny a praskají buněčné membrány. Popisují se podrobnosti probíhajících změn. Přestože je metoda časově náročnější než RF, je možno zónu kryoablace snáze posoudit a monitorovat a umožňuje to léčit léze rozsáhleji bez rizika pro okolní tkáně. Vznikající ledová kulička má v průměru až 3 cm, může mít různý tvar podle použité sondy (obvykle sférické) a je možno ji okamžitě rozlišit jako hypodenzní oblasti pomocí CT bez zvětšení. Při současném použití několika kryosond (až do G sond nové generace) může vzniknout Radiodiagnostika 1/2010 (56) 5

7 ledová koule velká kolem 8 cm. Uvedeny podrobnosti. Kryoablace také uchovává struktur nativní tkáně aniž by došlo k retrakci vláken kolagenu. Plastika cementem: Je možno použít perkutánní injekce cementu do kosti (polymetylmetakrylát) ke zmenšení bolesti při metastázách do obratlů. Uvedeny technické podrobnosti postupu. Předpokládá-li se patologická zlomenina, je možno alternativně kombinovat různé formy albace kosti s přídatnou profylaktickou plastikou cementem. Uvádějí se navržená kritéria zjišťování kostních lézí s vysokým rizikem patologické fraktury. Plastika cementem se neprovádí současně s ablací kosti, ale obvykle až další den. Výskyt závažných komplikací se uváděl na 0,9 % - závažný únik cementu nebo neurologické příznaky vyžadující operaci. Únik cementu je poměrně častý zjev (až v 41 %). Výskyt embolizace cementem je nepatrný (uvádí se 0,1 %) a případy s příznaky se omezují na kazuistiky (Yoo, K.Y. a ost., Spine, 2004, 29, s ). Paliativní ablace kostních metastáz: Jejím důležitým úkolem je rychlá úleva od bolesti k obnově funkce a kvality života. Pitvy potvrdily, že až u 85 % pacientů s onemocněním prsu, prostaty a plic jsou v době jejich smrti metastázy do kosti. Bolest vlivem kostních metastáz nezávisí na histologii, lokalizaci či velikosti nádoru, nebo počtu jeho depozit. Teoreticky ji působí kombinace napětí okostice expanzí nádoru, uvolňování cytokinetik buňkami nádoru, osteolýza a fragmenty zlomeniny pohybující se při tlaku a infiltrace nebo komprese nervů a měkkých tkání. Účinky zevního rtg ozáření jsou variabilní a přechodné a může trvat týdny než je účinné; není také schopno ulevit od bolesti u % případů a nelze je opakovat pro omezení tkáně snášet ozáření. K úlevě od bolesti lze použít opiátů, nesteroidních protizánětlivých analgetik a k inhibici osteolýzy biofosfonátů. V podstatě je možno léčit těžkou bolest při metastázách perkutánní ablací, nejsou-li účinné jiné druhy léčení nebo působí pomalu nebo mají nepřijatelné vedlejší účinky. Uváděly se příznivé účinky injekce alkoholu do osteolytických metastáz pro paliaci bolesti. Uvádělo se významné zlepšení příznaků u 70 % případů a při kombinaci s RFA, ale být až 95 %. Bohužel nelze předvídat difuzi alkoholu do nádoru a okolních tkání a tak je omezeno toto léčení blízko citlivých struktur páteře. RFA je vhodná pro metastázy, kde je nevhodná ablace alkoholem. Uvádí se řada podrobností z citované literatury. Pro zmírnění bolesti při metastázách do kosterního systému je příslibem perkutánní kryoablace metastáz řízená zobrazením (Ullrick, S.R. a ost., Curr.Probl.Diagn.Radiol., 2008, 37, s ). Při zmírnění bolesti se zjistily podobné výsledky jako při RF. Uvádí se zmírnění nejhorší bolesti téměř o 40 %. Plastika lézí cementem mimo páteř se obecně navrhuje v případech hrozících zlomenin zatížených kostí (acetabulum, kosti pánve a DK). Měla by se potvrdit zlomenina obratle jako nejpravděpodobnější příčina bolesti pacienta, degenerativních změn a radikulopatie, o nichž by se mělo uvažovat a vyloučit je. Uvádějí se údaje z literatury. Depozita v acetabulu lze alternativně léčit nejprve RF nebo kryoablací a potom přídatnou profylaktickou plastikou cementem. Ablace benigních nádorů kosti: Hemangiomy páteře s příznaky: Bezpečné a účinné léčení je perkutánní plastika cementem nejen pro úlevu u zlomenin kosti vlivem malignity, ale také kompresních fraktur z osteoporózy u agresivních hemangiomů obratlů s neurologickým Radiodiagnostika 1/2010 (56) 6

8 postižením. Pro dlouhodobou úlevu od bolesti u hemangiomů s příznaky je plastika cementem jako jediné léčení pravděpodobně méně účinná než operace. Její význam je většinou omezen na případy kompresních zlomenin těla obratle než neurologických příznaků. Může se použít před operací ke konsolidaci těla obratle a k omezení rizika krvácení. Osteoidní osteomy (OO): Pro jejich kurativní minimálně invazivní eradikaci se stala perkutánní ablace léčením volby prvního sledu. Typická pro ně je vysoce cévnatá osteoblastická proliferace postihující hlavně metafýzu a diafýzu dlouhých kostí mladých dospělých. I když se tradičně užívá resekce malých nádorů (< 15 mm) je výhodné léčení RF v jediném sezení nebo ablace laserem. Perkutánní ablace OO je výhodnější než operace, protože obecně nepotřebuje hospitalizaci; má minimum komplikací a rychlou rekonvalescenci. Uvádějí se výsledky laserové fotokoagulace u velkého souboru s úspěšností téměř 100 % a s pozdní recidivou jen 5 %. Uvádějí se další výsledky z literatury. Chondroblastomy: Jde o benigní nádor chrupavky kosti. Metodou volby k zabránění progrese je chirurgická resekce. Může být technicky náročná a s komplikacemi. Nedávno byly publikovány malé soubory s povzbudivými výsledky při léčení RFA (Christie-Large, M. a ost., Skeletal Radiol., 2008 v tisku a další 2 citace). Teplo při RFA ale může poškodit blízkou kloubní chrupavku a funkci kloubu. U lézí v zatížených oblastech vede nedostatek náhrady kosti po RFA k mechanickému oslabení kosti a zvyšuje riziko mechanického selhání. Ablace nádorů měkké tkáně: Léčení sarkomů měkké tkáně vyžaduje synergii chirurgické resekce a rekonstrukce, radioterapii a ve vybraných případech chemoterapii. Je málo publikací o RFA u pacientů s neoperabilními a neresekovatelnými nádory jako jsou sakrální chordomy a sarkomy měkké tkáně. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 7

9 Nervový systém ANDIC, F., ORS, Y., NIANG, U. a ost.: Dozimetrické srovnání běžného ozáření celého mozku přílbicovým polem s trojrozměrnou radioterapií: homogenita dávky a pokrytí retroorbitální oblasti. /Dosimetric comparison of conventional helmet-field whole-brain irradiation with threedimensional comformal radiotherapy: dose homogenity and retro-orbital area coverage./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Při léčení různých mozkových nádorů, včetně medulloblastomu a nádorů ze zárodečných buněk se užívá účinně ozáření celého mozku (WBI whole-brain irradiation) (Jakacki, R.I.: J.Neurosurg., 2005, 102, s a 1 další citace). Aplikuje se také profylakticky u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií a malobuněčným Ca plic (Pui, C.H. a ost., Lancet Oncol., 2008, 9, s a 1 další citace). Při tomto léčení, zvlášť u vysoce rizikového medulloblastomu a u případů leukémie dochází k vysokým počtům relapsu v CNS. Za tyto recidivy jsou zodpovědny nesprávný tvar pole a příliš nízké dávkování u mozkových plen (3 citace). Účelem této práce bylo srovnat dozimetrické údaje z běžného 2D WBI s helmicovým polem s údaji 3D-CRT (conformal radiotherapy) a zjistit možné výhody 3D-CRT jak vzhledem ke krycí dávce mozku a oblasti za orbitami (RO retro-orbital) a k ochraně čočky oka. Bylo použito simulace CT vyšetření u skupiny 30 pacientů. Při plánování 3D-CRT byly načrtnuty obrysy mozku, optických nervů, očních čoček, a RO oblasti. Byla použita dvě proti sobě postavená boční pole a byla přizpůsobena nedivergentně za očními čočkami. Nominální předepsaná dávka paprsku fotonu byla 1800 Gy v 10 frakcích s použitím 6 MV fotonů. Mozek a RO oblasti byly pokryty nejméně 95 % a 90 % předepsané dávky a maximální dávky byly omezeny na 110 % předepsané dávky. U běžného 2D plánování bylo použito téhož středu pole a úhlů jako u 3D-CRT rovin. Pole byla vytvořena pomocí digitálně rekonstruovaných rtg snímků a referenčními kostními značkami bez informace o kontuře struktur. Mozek, oční čočky a RO oblasti byly srovnávány pomocí histogramů kumulativní dávky objemu. Výsledky: Průměrné, minimální a maximální dávky mozku, očních čoček a RO oblastí jsou uvedeny v přehledu v tabulce. Průměrná hodnota minimálních dávek mozku byla u 3D-CRT rovin významně vyšší (p = 0,008) než u běžných 2D radiografických rovin: všichni pacienti dostali minimálně 95 % předepsané dávky. Průměrné dávky levých RO oblasti (p = 0,004) a pravých RO oblastí (p = 0,003) byly také vyšší u 3D-CRT rovin než u běžných 2D rovin. Všichni pacienti dostali minimálně 90 % předepsané dávky. Kromě toho byly průměrné hodnoty minimálních dávek u obou RO oblastí statisticky vyšší u 3D-CRT (p < 0,001). Závěr: Při srovnání s 2D radioterapií zlepšilo 3D-CRT plánování významně krycí dávku RO oblastí a homogenitu dávky u WBI i při ochraně očních čoček. Je třeba provést další studii srovnávající 3D-CRT plánování s IMRT (intensity-modulated radiotherapy), aby bylo možno zhodnotit vliv uniformity dávky na dlouhodobou kognitivní funkci a místní kontrolu u pacientů, u nichž lze předpokládat, že budou ještě dlouho žít. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 8

10 EDELMAN, R.R., DUNCLE, E., KOKTZOGLOU, I. a ost.: Rychlé zobrazení celého mozku magnetickou rezonancí s izotropním řešením při 3 Tesla. /Rapid whole-brain magnetic resonance imaging with isitropic resolution at 3 Tesla./ Invest.Radiol., 44, 2009, č. 1, s Izotropní zobrazení nabízí možnost zlepšené detekce lézí a účinnosti zobrazení tím, že umožňuje ortogonální přestavby obrazu bez ztráty prostorového řešení. I přes možnou klinickou užitečnost je jen málo publikací popisujících výhody izotropního zobrazení mozku, ani se tato technika nezačala rozsáhle používat v klinické praxi. To je možno zčásti vysvětlit delšími časy vyšetření, zvlášť u vyšetření celého mozku T1 váženými pulzními sekvencemi. Autoři proto použili optimalizované pulzní sekvence 3D SPGR (3-dimensional spoiled gradient-echo), která poskytuje vynikající T1 kontrast s rychlým krytím celého mozku. Metoda byla hodnocena se 3 Tesla pomocí 0,8 mm x 0,8 mm x 0,8 mm (0,51 mm) voxelů. Autoři testovali proveditelnost použití rychlého T1 váženého zobrazení celého mozku s využitím zlepšeného poměru signálu k šumu se 3 Tesla a s izotropními voxely. Metoda byla ověřována u zdravých dobrovolníků a pacientů. Systémem 3 Tesla MR bylo provedeno zobrazovací vyšetření 8 zdravých osob (z toho 6 M, stáří let) před aplikací kontrastu a po ní. Byly získány T1 vážené 3D SPGR údaje s tloušťkou vrstvy 0,8 mm a rekonstruovány při 2mm tloušťce ve 3 ortogonálních orientacích. Doba vyšetření byla 4 minuty, 42 vteřin. Technika byla srovnávána se SPGR-IR (inversion recovery-prepared spoiled gradient echo) a 2D SE (spin echo) vzhledem ke srovnatelnému prostorovému řešení a době vyšetření. Byla pak také testována srovnáním se 2D SE v souborech 10 pacientů se zvětšenými lézemi mozku. Výsledky: Technika 3D SPGR poskytla přibližně dvojnásobný CNR (contrast-to-noise ratio) SPGR-IR a o 50 % větší CNR než 2D SE k rozlišení šedé a bílé hmoty. Hodnocení kvality obrazu při neparametrických analýzách byla také významně vyšší u 3D SPGR jak u dobrovolníků (p < 0,05) a pacientů se zvětšenými lézemi (p < 0,05). Hlavně bylo důležité vyloučení artefaktů pulzace cév po kontrastu, které se často objevovaly při 2D SE a jednotnější hypointenzita mozkomíšní tekutiny. Zvětšení lézí pacientů se významně nelišilo u 2D SE a 3D SPGR. Závěr: Výsledky autorů prokázaly proveditelnost rychlého izotropního zobrazení celého mozku při 3 Tesla pomocí submilimetrových voxelů. Artefakty byly minimální, zvláště při srovnání se 2D SE, zatímco CNR bylo 2x lepší než SPGR IR. Schopnost vytvořit reformované obrazy v ortogonálních orientacích z jediného izotropního získaného výsledku zlepšuje účinnost ve srovnání se 2D získáním v mnoha rovinách. I když je třeba další klinická studie u většího souboru pacientů, ukazují tyto počáteční výsledky značný klinický příslib této techniky. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 9

11 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice OKADA, F., ANDO, Y., HONDA, K. a ost.: Srovnání nálezů při CT plic a hladin KL-6 v séru u pacientů s kryptogenní organizující pneumonií. /Comparison of pulmonary CT findings and serum KL-6 levels in patients with cryptogenic organizing pneumonia./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s KL-6 je glykoprotein podobný mucinu s vysokou molekulární vahou, vylučovaný pneumocyty typu II a buňkami respiračního bronchiolárního epitelu v normálních plicích. Hladiny KL-6 v séru jsou zvýšeny u různých respiračních a nerespiračních stavů, např. Ca prsu a pankreatu a DM. Většina pozornosti se ale zaměřila na KL-6 jako na diagnostickou a prognostickou pomůcku u respiračních onemocnění. Uváděny příklady s citacemi. Účelem práce bylo srovnat retrospektivně nálezy vysoce výkonné CT u pacientů s COP (cryptogenic organizing pneumonia) s normálními a zvýšenými hladinami KL-6. V době od dubna 1999 do dubna 2007 byly provedeny CT snímky hrudníku u 20 pacientů s COP s normální hladinou KL-6 (7 M, 13 Ž, průměrné stáří 51,5 let, rozpětí 21-75) průměr 282,1 U ml -1 ( U ml -1 ) a u 17 pacientů s COP (9 M, 8 Ž, 56,5 let, 47-74) se zvýšenou hladinou KL-6 (průměr 1206,3 U ml -1 ; U ml -1 ); retrospektivně je hodnotili 2 radiologové se zaměřením na hrudník. Výsledky: CT nálezy u pacientů s COP buď s normální nebo se zvýšenou hladinou KL-6 zahrnovaly většinou konsolidaci (n = 17, resp. n = 13) a dále pak neprůhlednost matného skla (n = 11, resp. n = 13). Statisticky častější byly trakční bronchiektazie a porucha architektury u pacientů se zvýšenou hladinou KL-6 než u těch s normálními hladinami (n = 7 a n = 1; resp. n = 13 a n = 3) (p = 0,0077 a p = 0,00017). U kontrolních CT snímků se objevil relaps během 1 roku po počátečním léčení u 2/16 pacientů (12,5 %) s normální hladinou KL-6 a u 6/16 (37,5 %) se zvýšenou hladinou KL-6. U pacientů se zvýšenou hladinou KL-6 byla frekvence relapsu větší než u těch s normální hladinou KL-6; nezjistil se ale významný rozdíl mezi oběma skupinami (p = 0,103). Závěr: CT nálezy trakční bronchiektazie a poruchy architektury u pacientů s COP související se zvýšenými hladinami KL-6, které mohou být ve vztahu k relapsu po léčení. ARAKAWA, H., SHIDA, H., SAITO, Y. a ost.: Plicní malignita při silikóze: ukazatelem související s radiografickou detekcí. /Pulmonary malignancy in silicosis: Factors associated with radiographic detection./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Koncem 20. století se považoval krystalický křemen (silica) za lidský karcinogen. Avšak i přes ohlášené potvrzení této skutečnosti WHO, nebyly publikace schopny prokázat kauzální vztah s krystalickým křemenem, přestože se jeho karcinogenita u lidí stále publikovala (Mc Donald, A.D. a ost., Ann.Ocup.Hyg., 2001, 45/3, s ; Checkoway, H. a ost., Amer.J.Ind.Med., 2000, 37/3, Radiodiagnostika 1/2010 (56) 10

12 ). I přes tvrzení, zda krystalický křemen je či není lidský karcinogen, většina nedávných prací ukazuje, že je vysoká úmrtnost na Ca plic u pacientů se silikózou. Účelem práce bylo zjistit radiografické rysy plicních malignit a zjistit zamlžující ukazatele v jejich detekci. V době od r do 2003 byl sledován soubor pacientů se silikózou (n = 501). U 54 pacientů (10,8 %) bylo patologicky potvrzeno 60 plicních malignit. Sériové rtg snímky těchto pacientů zkontrolovali 2 radiologové, aby zjistili radiografické rysy nádoru (velikost, okraj, uzlík nebo konsolidaci, lokalizaci, překrývající struktury) a silikózu (profuzní nebo pneumokoniozní opacity, progresivní masivní fibrózu - PMF, lymfadenopatii hilu). Výsledky: Radiograficky negativních bylo 11 nádorů. Na rtg snímcích bylo retrospektivně patrno 49 nádorů. Z nich bylo 15 nádorů zjištěno klinicky na rtg snímku, ale 25 se jich nezjistilo. Zbývajících 9 nádorů bylo radiologicky pozitivních po pozitivním cytologickém nálezu ve sputu. Nezjistily se rozdíly mezi nezjištěnými a objevenými uzlíky vzhledem k radiografickým nálezům. Průměrná velikost nádoru byla 30 mm (rozpětí mm) a byly významně větší u pacientů s PMF nebo s lymfadenopatií hilu než u těch bez těchto nálezů (35 mm proti 24 mm, p = 0,006; 33 m proti 24 mm, p = 0,038). Nález koreloval s profuzí malých pneumokoniozních opacit (r = 0,433; p = 0,024). Retrospektivní hodnotící testy 3 radiologů prokázaly přesnou lokalizaci nádoru v 75 %, avšak pouze u 54 % byla zjištěna správná diagnóza s vysokou spolehlivostí. Závěr: Radiologická detekce malignity u silikózy se ukázala být obtížným úkolem a zjistilo se, že žádný jednotlivý radiografický nález nesouvisí s neobjeveným nádorem. Velikost nádoru při jeho detekci ovlivňuje PMF, lymfadenopatie hilu a profuze malých pneumokoniozních uzlíků. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 11

13 Kardiovaskulární systém OSZTIE, É., HANZÉLY, Z., ÁFRA, D.: Gliomy boční komory a centrální neurocytomy v diagnóze a perspektivách dospělých. /Lateral ventricle gliomas and central neurocytomas in adults diagnosis and perspectives./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s U dospělých jsou gliomy v komorách vzácné, zvlášť pak ty, které vznikají v bočních komorách. Frekvence těchto nádorů je asi 1 % či méně ze všech nitrolebních neoplazmat. Vyrůstají z povrchu komory nebo ve spojení s ní, nebo ze septumpellucidum. Astrocytomy stupňů I-IV vznikají obvykle v nejbližším okolí komor a postupně vrůstají do jejich kavity, až nakonec značná jejich část je nádorem vyplněna. (International Agency for Research on Cancer, 2007). Centrální neurocytomy (CN) byly popsány Hassounem, J. a ost. v r jako nezávislá entita, nicméně jsou ale často diagnostikovány jako ependymomy nebo oligodendrogliomy. Byla provedena kontrola údajů ze zobrazení nervového systému u gliomů boční komory a centrálních neurocytomů, diagnostikovaných na pracovišti autorů (Národní ústav neurochirurgie, Budapešť) a na pracovišti autorů (Národní ústav neurochirurgie, Budapešť) a tyto údaje byly srovnávány s údaji v literatuře. V této práci se hodnotí soubory nádorů boční komory, léčené v období 25 let ( ). Zobrazovací charakteristiky CT a MRI obou typů nádorů jsou značně odlišné, jak u publikovaných případů, tak i v materiálu autorů. V souborech autorů byly komorové ependymomy (n = 8) většinou hyperdenzní (se zvětšenou hustotou) se zřejmou spotřebou kontrastu. Subependymomy (13 případů) měly sníženou hustotu, většinou bez zvětšení, ale příležitostně bylo možno zjistit lehké nebo střední zvětšení. Subependymální astrocytomy z obrovských buněk (n = 8) vypadaly také jako hypodenzní, vzácně pak hyperdenzní nebo se smíšenými charakteristikami zobrazení, a vždy vykazovaly značný stupeň zvětšení kontrastu. Centrální neurocytomy (n = 19) vykazovaly sníženou nebo smíšenou hustotu, ale většinou lehké až střední zvětšení. Charakteristiky ependymomů a anaplastických astrocytomů a glioblastomů byly podobné jako u stejných typů mimo komoru. V souborech autorů byly astrocytomy nízkého stupně, WHO I-II (Lous D.N., Ohgaki, H., Wiesler O.D., Canevee, W.K. WHO klasifikace nádorů CNS. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2007) hypodenzní bez spotřeby kontrastu. Údaje autorů podporují údaje předchozích studií v tom, že se zjistilo, že je MRI výhodnější než CT pro přesnější zobrazení gliomů boční komory. Je ale třeba dodat, že pro ověření nitrokomorového nádoru je CT dostačující. U 65 případů byly k dispozici údaje o přežívání; ty potvrdily příznivý výsledek u většiny pacientů se subependymomem, subependymálním astrocytomem z obrovských buněk, u CN nebo pilocytického astrocytomu. Přežívání pacientů s dalšími typy nádorů glie bylo podobné jako u pacientů s podobným nádorem, ale s lokalizací mimo komoru. YANAGAWA, M., TOMIYAMA, N., SUMIKAWA, H. a ost.: Tenký řez CT plic bez záznamu EKG: 64- detector row CT může značně omezit artefakt z pohybu srdce, který může napodobovat plicní Radiodiagnostika 1/2010 (56) 12

14 léze. /Thin-section CT of lung without ECG gating: 64-detector row CT can markedly reduce cardiac motion artifact which can simulate lung lesions./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Tenký řez CT plic se stal obecně přijatou metodou k přesnému zobrazení plicního parenchymu a také onemocnění plic (uvádějí se), ale kvalita obrazu je často zhoršena vlivem artefaktů z dýchacích pohybů nebo pohybu srdce. Velké pohyby při dýchání, které působí značné rozmazání obrazu, je možno omezit spoluprací pacienta se zadržením dechu, ale není možno omezit či potlačit artefakty vlivem pohybu srdce, jako jsou zdvojení plicních struktur na obraze, zdvojení či rozostření okraje srdce a pulzační artefakty z pohybu srdce. Dvojité zobrazení plicních cév nebo fisur může být důsledek malého pohybu vlivem přenášených srdečních pulzací. Pohybové artefakty, které mohou napodobit ztluštěnou stěnu bronchu a cystický vzhled bronchiektazií, představují možnou nástrahu v diagnóze intersticiálních či bronchiálních onemocnění. Účelem této studie proto bylo zhodnotit, zda umožňuje vyšetření 64-MDCT (64-detector row CT) omezení artefaktů vlivem dýchacích pohybů či pohybů srdce v oblasti plic při tenkém řezu CT bez záznamu Ekg a zjistit korelaci mezi artefaktem pohybu srdce a srdeční fekvencí. Studie se zúčastnilo 32 pacientů (13 M, 19 Ž, průměrné stáří 62 let, rozpětí let) se suspektním difuzním plicním onemocněním, u nichž byla provedena vyšetření jak 8- a 64-4 MDCT ( gantry rotační doba, 0,5, resp. 0,4 s.). Byly měřeny hodnoty TF u dalších 155 pacientů (rozpětí tepů/min., průměr 76/min.) bezprostředně před vyšetřením 64-MDCT a byly srovnávány se stupněm artefaktu z pohybu srdce. Dva nezávislí vyšetřující hodnotili artefakty na monitoru, aniž by znali důležitou klinickou informaci: 1) artefakty při 8- a 64-MDCT zobrazeních s 1,25 mm tloušťkou a ty při 64-MDCT zobrazeních s tloušťkou 0,625 mm u 32 pacientů. 2) artefakty při zobrazeních 64-MDCT s tloušťkou 0,625 mm u 155 pacientů. Výsledky: Zjistila se dobrá shoda mezi vyšetřujícími při hodnocení artefaktů zobrazení 8- MDCT s tloušťkou 1,25 mm (vážený Kappa test, k = 0,61-0,71) a zřetelná nebo špatná při dalších hodnoceních (k < 0,31). Dva hodnotící uvedli, že byly artefakty z pohybu srdce významnější při 8- MDCT než při 64-MDCT u všech 32 pacientů. Zjistily se statisticky významné rozdíly při různých srovnávacích bodech pouze při srovnání artefaktů mezi 8- a 64-MDCT s tloušťkou 1,25 mm (Wilkoxonův rank test, p < 0,0017). Artefakty z pohybu srdce při 64-MDCT nekorelovaly významně s tepovou frekvencí (Spearmanův korelační koeficient při rank testu). Závěr: Zdá se, že vysoce výkonné vyšetření 64-MDCT omezuje artefakty vlivem pohybu srdce, které mohou ovlivnit vyšetření plicního parenchymu s tenkou vrstvou. CANYIGIT, M., HAZIROLAN, T., KARCAALTINCABA, M. a ost.: Přemostění myokardu při hodnocení MDCT se 16 pořadími. /Myocardial bridging as evaluated by 16 row MDCT./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Radiodiagnostika 1/2010 (56) 13

15 Přemostění myokardu (MB-myocardial bridging) je anatomická abnormalita koronárních tepen; je pro ni typické vložení těchto tepen v myokardu. Vložená tepna se nazývá tunelovaná tepna (Bourassa, M.G. a ost., J.Amer.Col.Cardiol., 2003, 41, s , von Kodolitsch, Y. a ost., Z.Kardiol., 2005, 94, s a další 3 cit.). I přesto, že jde o vrozenou anomálii, jsou pacienti obvykle bez příznaků až do 30 let (Alegria, J.R. a ost., Europ.Heart, 2005, 26, s ). I když se tento fenomén považuje za benigní, může být také příčinou ischemie myokardu a jeho infarktu, stunning myokardu, dysfunkce LK, předčasné smrti po transplantaci srdce, komorové tachykardie a náhlé srdeční smrti (9 citací). Účelem práce je zjistit výskyt, vzhled a klinické příznaky MB pomocí MDCT koronarografie (CTA). V období od ledna do dubna 2006 bylo provedeno vyšetření CTA pomocí přístroje 16-MDCT vcelku 280 po sobě jdoucích pacientů (230 M, 50 Ž) s ICHS nebo zavedeným stentem po operaci a s kontrolou bypasu. Byla hodnocena krátká osa zobrazení v mnoha rovinách. Za MBs se považovalo úplné nebo neúplné přemostění vzhledem ke kontinuitě myokardu nad tunelovaným segmentem LAD (left anterior descending artery a. descendens anterior sinistra) v drážce mezi komorami a kritická hodnota byla 1,3 mm. Bylo provedeno opětné vyšetření CTA u pacientů s diagnostikovaným MB, u nichž byla provedena dříve angiografická vyšetření s katétrem se zaměřením na existenci MB. Výsledky: U 108 (38,5 %) pacientů se zjistilo 120 MBs (na LAD 98/81,6 %, 2 (1,6 %) na diagonální větvi, 11 (9,1 %) na tupém okraji 4 (3,3 %) na a. coronaria dextra, 5 (4,1 %) na ramus intermediaris arteriae). Úplných bylo 85 (70,8 %) přemostěných segmentů u 79 (28,2 %) pacientů a zbytek (35-29,2 %) u 34 12,1 % pacientů) bylo neúplných. U 12 pacientů se zjistily 2 MBs (buď na různých tepnách nebo na téže tepně). Délka přemostěných segmentů se měnila u pacientů s úplnými MBs mezi 4 50,9 mm (průměr 18 mm) a u neúplných MBs 4 37,3 mm (průměr 13,6 mm) a hloubka myokardu nad tepnou byla v rozmezí mezi 1-6,4 mm (průměr 2,3 mm) a 1 1,2 mm (průměr 1 mm). U 30 (27,7 %) ze 108 pacientů, u nichž se zjistila při CTA MB se retrospektivně zjistilo, že u nich byla provedena angiografická vyšetření s katétrem. Při opakované kontrole zkušeným kardiologem s intervenční praxí se zjistila na středním segmentu LAD MB u 4 pacientů (13,3 %). Závěr: MDCT koronární angiografie je neinvazivní, účinná metoda pro diagnózu MB a zabraňuje rizikům při výkonu, která se objevují při angiografii s katétrem. MDCT koronarografie umožňuje přímou vizualizaci samotného můstku, a může proto umožnit rozlišit mezi úplnými a neúplnými přemostěními myokardu. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 14

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 3/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3 ISSN 1214-5068

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 2009 Radiodiagnostika Referátový výběr 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 2009 Radiodiagnostika Referátový výběr 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 3 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 3/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 3 ISSN 1214-5068

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4. Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4. Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 2009 Radiodiagnostika Referátový výběr 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5068

Více

Urologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2. Urologie 2/2010 (32) 0 ISSN 1801-8246

Urologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2. Urologie 2/2010 (32) 0 ISSN 1801-8246 2010 Urologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Urologie 2/2010 (32) 0 ISSN 1801-8246 Referátový výběr z urologie 2010 SVAZEK 32 ČÍSLO 2 ISSN 1801-8246 Registrační číslo

Více

Urologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 31 ČÍSLO 3. Urologie 3/2009 (31) 0 ISSN 1801-8246

Urologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 31 ČÍSLO 3. Urologie 3/2009 (31) 0 ISSN 1801-8246 2009 Urologie Referátový výběr 2009 SVAZEK 31 ČÍSLO 3 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Urologie 3/2009 (31) 0 ISSN 1801-8246 Referátový výběr z urologie 2009 SVAZEK 31 ČÍSLO 3 ISSN 1801-8246 Registrační číslo

Více

POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU

POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Alexandr Kuchař Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU

Více

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA xxx. CZ9726603 ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA Radiologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní obor: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jana Drábková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu Bc. Kamila Felklová Diplomová práce 2009 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES

XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES Radiologie krku a hrudníku, pediatrická radiologie, komplexní diagnostika chorob prsu, varia 8. 10. října 2014 Hotel Diplomat, Praha strana 227 Program XXXIX. českého

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zhoubné nádory CNS a jejich terapie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zhoubné nádory CNS a jejich terapie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Marie Ivanovská Zhoubné nádory CNS a jejich terapie Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Yvona Klementová Olomouc

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Olga Baráthová Možnosti terapie karcinomu pankreatu Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Vlastislav Šrámek Olomouc

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta zdravotnických věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Barbora Dvorská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologie Barbora Dvorská Vyšetření hepatobiliárního

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají CSIR 04 XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP Abstrakta CSIR 04 9. 3. května 04 Špindlerův Mlýn pořádají Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP RDG oddělení

Více

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Bacíková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY Bakalářská práce

Více

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 3/2003 Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 1214-5068 Svazek 43 Literární a technická

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc.

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 4/2001 Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Denisa Horáčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou související s výživou při prevenci a léčbě onemocnění slinivky břišní.

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin DOPORUČENÍ PRO Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však

Více

6. PŘEHLED SOUČASNÝCH LÉČEBNÝCH POSTUPŮ V RADIAČNÍ ONKOLOGII, KLINICKÉ VYUŽITÍ RADIOBIOLOGICKÝCH POZNATKŮ (Karel Odrážka)

6. PŘEHLED SOUČASNÝCH LÉČEBNÝCH POSTUPŮ V RADIAČNÍ ONKOLOGII, KLINICKÉ VYUŽITÍ RADIOBIOLOGICKÝCH POZNATKŮ (Karel Odrážka) KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 103 6. PŘEHLED SOUČASNÝCH LÉČEBNÝCH POSTUPŮ V RADIAČNÍ ONKOLOGII, KLINICKÉ VYUŽITÍ RADIOBIOLOGICKÝCH POZNATKŮ (Karel Odrážka) 6.1 Postavení radiační onkologie v komplexní léčbě zhoubných

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3. Revmatologie 3/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3. Revmatologie 3/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 3/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3 ISSN 1214-5076 Registrační

Více