Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 0 ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068"

Transkript

1 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 1/2010 (56) 0 ISSN

2 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1 ISSN Registrační číslo MK ČR E 1417 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. Do čísla 1/2010 (56) přispěli Medicinae universae doctores: Radiodiagnostika 1/2010 (56) 1

3 Obsah Seznam excerpovaných časopisů... 3 Skelet... 4 Nervový systém... 8 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice Kardiovaskulární systém Gastrointestinální systém Játra, žlučové cesty Slezina, pankreas Uropoetický systém Genitální orgány Měkké tkáně, žlázy (včetně endokrinních) CT, US, MR, jiné modality technika Radiodiagnostika 1/2010 (56) 2

4 Seznam excerpovaných časopisů Amer.J.Radiol Brit.J.Radiol. Europ.J.Radiol. Invest.Radiol. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 3

5 Skelet SABHARWAL, T., KATSANOS, K., BUY, X. a ost.: Ablační léčení kostních nádorů řízené zobrazením. /Image-Guided Ablation Therapy of Bone Tumors../ Semin.Ultrasound CT MRI, 30, 2009, č. 2, s Ke kurativní eradikaci a paliativnímu léčení řady nádorů kosti a měkké tkáně je k dispozici běžně velké rozpětí metod tepelné a kryoablace. Byla vyvinuta radiofrekvenční ablace (RFA), mnohoúčelová pomůcka pro kosterní systém. Kryoablace má další výhody přímé vizualizace počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR) a také monitorování výsledku léčení s malou bolestí v období kolem operace a po ní. Bezpečnost a účinnost těchto technik zvyšuje použití vhodných tepelných senzorů a technik odloučení/izolace, jako je insuflace CO 2. Ablaci kostí je vhodné doplnit konsolidací cementem. Autoři uvádějí přehled současného stavu léčení perkutánní ablací řízené zobrazením nádorů kosti a měkké tkáně, hodnotí výhody a omezení různých dostupných systémů a diskutují o možných nových aplikacích v budoucnosti. Ablační techniky a obecné zásady: Široce využívanými technikami ablace kosterního systému řízeným zobrazením jsou: tradiční instilace alkoholu, tepelné ablační metody, např. radiofrekvenční, mikrovlnná a laserová fotokoagulace, kryoablace s chladicími aplikátory nové generace a plastika metyl-metakrylátovým cementem. Plastiky cementem, která má také protinádorové vlastnosti, je možno použít buď jako individuálního léčení bolestivých zlomenin z nedostatečnosti nebo jako přídatné stabilizace po ablačních léčeních páteře a pánve. CT a fluoroskopie jsou nejdostupnějšími způsoby vedení výkonů na kostře. Tradiční fluoroskopie je velmi přizpůsobivá k vedení výkonů se zlepšenou prostorovou orientací a nízkým rizikem ozáření, ale může se také použít jako doplňková technika k CT a MR. CT může snadno prokázat lytické nebo blastické vlastnosti kostní léze a kvantifikovat demineralizaci kosti. To je důležité při rozhodování a doplňkové plastice cementem kostí k minimalizaci rizika patologických zlomenin. Nevýhodou CT je zvýšené riziko ozáření pacienta a expozice lékaře při CT-fluoroskopii; ta má bez kontrastní látky s jodem nedostačující kontrast a nedostatečně vizualizuje některé nádory nebo hodnotí nekrózu tkáně po léčení. MR je i přes vysokou nákladnost a další praktická omezení vhodným nástrojem a je metodou volby pro ablaci struktur kostry a měkké tkáně řízenou zobrazením. Má vynikající kontrast a prostorové řešení a nejsou rizika ionizujícího ozáření pacienta nebo lékaře. Uvádějí se podrobnosti. Oblastní anestezie se preferuje obvykle při termoablaci osteoidních osteomů, ale vzácně se užívá u bolestivých metastatických kostních depozit. Celková anestezie se obhajuje u technicky náročných výkonů s lézemi s obtížným přístupem nebo v blízkosti důležitých struktur. Obecné komplikace ablace kostních depozit: poranění okolních struktur, např. nervových kořenů, střeva a příznaky z měchýře, tvorba píštěle mezi nádorem a kůží, patologické zlomeniny nebo únik cementu při výkonech s cementovou plastikou. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 4

6 Ablace alkoholem: nejjednodušší a nejlevnější metodou perkutánní ablace nádoru je injekce etanolu. Dochází k nekróze nádoru přímo dehydratací buněk a nepřímo cévní trombózou a tkáňovou ischemií. K místní anestezii se nejprve injikuje směs kontrastu s jodem (25 %) a lidokainu 1 % (75 %). Podle velikosti nádoru se do nádoru instiluje 3-30 ml 96% etanolu za předpokladu, že nekomunikuje s cévami nebo okolními životně důležitými orgány nebo nervovými strukturami (Moser, T. a ost., J.Radiol., 89, 2009, s a 1 další citace). RFA: Byla poprvé použita k léčení nádorů jater kolem r a je to t.č. nejrozšířenější a nejčastěji užívaná technika k perkutánní termoregulaci tuhých malignit (Ahmad, F. a ost., Surgery, 2008 v tisku a další 2 citace). Popisuje se postup. Teploty > 100 o C mění vodu v páru a mohou karbonizovat tkáně kolem elektrody a výsledkem je suboptimální účinek léčení. Účinnost RFA může být omezena okolními cévními strukturami s vysokým průtokem, působícím jako chlazení (fenomén snížení tepla heat-sink) a zvyšují impedanci tkáně při vaporizaci a/nebo zuhelnatění. Obecně musí mít kurativní léčení ablací nádoru okraj cm zdravé tkáně kolem cílové léze k obliteraci jakýchkoli mikroskopických satelitních ložisek a aby se předešlo včasné místní recidivě. Při paliativní ablaci kostních metastáz je hlavním cílem RFA odstranit vnitřní plochu nádoru kosti, kde je primární zdroj bolesti. Aby se předešlo poranění nervu, neprovádí se obecně ablace velkých objemů blízko páteře a sacra. Uvádějí se technické podrobnosti s citací zdrojů. Laserová fotokoagulace: Využívá energie infračerveného světla k produkci tepla a ablaci nádoru. Světelná energie se přenáší optickým vláknem s holým koncem a dochází k fotokoagulaci (tj. denaturaci bílkovin a okamžité nekróze buněk); v cílové tkáni je účinek difuzní. Uvádějí se technické podrobnosti. Mikrovlnná ablace: Tato tepelná koagulace je nová technologie založená na aplikaci elektromagnetické vlny (kolem 900 MHz) anténovou elektrodou. Uvádějí se technické podrobnosti. Tato metoda má určité výhody před RFA, neboť pracuje nezávisle na jakémkoli rozvodu elektrického proudu a je méně ovlivněna variabilitami impedance tkáně a heat-sink fenoménem. Mikrovlnná ablace se postupně osvědčuje jako přizpůsobivější a účinná metoda tepelné koagulace, neboť je schopna dosáhnout větších teplot v nádoru a větší ablační zóny rychleji než RF. Kryoablace: Je to alternativní technika, která zmrazí léze do tvaru ledové koule (ice-ball). Je to nejstarší ablační metoda, ale považovala se za nepraktickou, protože potřebuje získat tekutý dusík. Začal o ni být zájem při zavedení miniaturizovaných aplikátorů argonu, jež je možno zavést perkutánně a navodit kontrolované zmražení tkáně při monitorovacím zobrazení CT nebo MR s menší bolestí během výkonu a po něm. Rychlá expanze argonu dosahuje teploty -100 o C během několika vteřin vlivem Joule-Thomsonova efektu. Dochází k nekróze buněk a osmóze při teplotě pod -20 o C ve tkáních, denaturují se bílkoviny a praskají buněčné membrány. Popisují se podrobnosti probíhajících změn. Přestože je metoda časově náročnější než RF, je možno zónu kryoablace snáze posoudit a monitorovat a umožňuje to léčit léze rozsáhleji bez rizika pro okolní tkáně. Vznikající ledová kulička má v průměru až 3 cm, může mít různý tvar podle použité sondy (obvykle sférické) a je možno ji okamžitě rozlišit jako hypodenzní oblasti pomocí CT bez zvětšení. Při současném použití několika kryosond (až do G sond nové generace) může vzniknout Radiodiagnostika 1/2010 (56) 5

7 ledová koule velká kolem 8 cm. Uvedeny podrobnosti. Kryoablace také uchovává struktur nativní tkáně aniž by došlo k retrakci vláken kolagenu. Plastika cementem: Je možno použít perkutánní injekce cementu do kosti (polymetylmetakrylát) ke zmenšení bolesti při metastázách do obratlů. Uvedeny technické podrobnosti postupu. Předpokládá-li se patologická zlomenina, je možno alternativně kombinovat různé formy albace kosti s přídatnou profylaktickou plastikou cementem. Uvádějí se navržená kritéria zjišťování kostních lézí s vysokým rizikem patologické fraktury. Plastika cementem se neprovádí současně s ablací kosti, ale obvykle až další den. Výskyt závažných komplikací se uváděl na 0,9 % - závažný únik cementu nebo neurologické příznaky vyžadující operaci. Únik cementu je poměrně častý zjev (až v 41 %). Výskyt embolizace cementem je nepatrný (uvádí se 0,1 %) a případy s příznaky se omezují na kazuistiky (Yoo, K.Y. a ost., Spine, 2004, 29, s ). Paliativní ablace kostních metastáz: Jejím důležitým úkolem je rychlá úleva od bolesti k obnově funkce a kvality života. Pitvy potvrdily, že až u 85 % pacientů s onemocněním prsu, prostaty a plic jsou v době jejich smrti metastázy do kosti. Bolest vlivem kostních metastáz nezávisí na histologii, lokalizaci či velikosti nádoru, nebo počtu jeho depozit. Teoreticky ji působí kombinace napětí okostice expanzí nádoru, uvolňování cytokinetik buňkami nádoru, osteolýza a fragmenty zlomeniny pohybující se při tlaku a infiltrace nebo komprese nervů a měkkých tkání. Účinky zevního rtg ozáření jsou variabilní a přechodné a může trvat týdny než je účinné; není také schopno ulevit od bolesti u % případů a nelze je opakovat pro omezení tkáně snášet ozáření. K úlevě od bolesti lze použít opiátů, nesteroidních protizánětlivých analgetik a k inhibici osteolýzy biofosfonátů. V podstatě je možno léčit těžkou bolest při metastázách perkutánní ablací, nejsou-li účinné jiné druhy léčení nebo působí pomalu nebo mají nepřijatelné vedlejší účinky. Uváděly se příznivé účinky injekce alkoholu do osteolytických metastáz pro paliaci bolesti. Uvádělo se významné zlepšení příznaků u 70 % případů a při kombinaci s RFA, ale být až 95 %. Bohužel nelze předvídat difuzi alkoholu do nádoru a okolních tkání a tak je omezeno toto léčení blízko citlivých struktur páteře. RFA je vhodná pro metastázy, kde je nevhodná ablace alkoholem. Uvádí se řada podrobností z citované literatury. Pro zmírnění bolesti při metastázách do kosterního systému je příslibem perkutánní kryoablace metastáz řízená zobrazením (Ullrick, S.R. a ost., Curr.Probl.Diagn.Radiol., 2008, 37, s ). Při zmírnění bolesti se zjistily podobné výsledky jako při RF. Uvádí se zmírnění nejhorší bolesti téměř o 40 %. Plastika lézí cementem mimo páteř se obecně navrhuje v případech hrozících zlomenin zatížených kostí (acetabulum, kosti pánve a DK). Měla by se potvrdit zlomenina obratle jako nejpravděpodobnější příčina bolesti pacienta, degenerativních změn a radikulopatie, o nichž by se mělo uvažovat a vyloučit je. Uvádějí se údaje z literatury. Depozita v acetabulu lze alternativně léčit nejprve RF nebo kryoablací a potom přídatnou profylaktickou plastikou cementem. Ablace benigních nádorů kosti: Hemangiomy páteře s příznaky: Bezpečné a účinné léčení je perkutánní plastika cementem nejen pro úlevu u zlomenin kosti vlivem malignity, ale také kompresních fraktur z osteoporózy u agresivních hemangiomů obratlů s neurologickým Radiodiagnostika 1/2010 (56) 6

8 postižením. Pro dlouhodobou úlevu od bolesti u hemangiomů s příznaky je plastika cementem jako jediné léčení pravděpodobně méně účinná než operace. Její význam je většinou omezen na případy kompresních zlomenin těla obratle než neurologických příznaků. Může se použít před operací ke konsolidaci těla obratle a k omezení rizika krvácení. Osteoidní osteomy (OO): Pro jejich kurativní minimálně invazivní eradikaci se stala perkutánní ablace léčením volby prvního sledu. Typická pro ně je vysoce cévnatá osteoblastická proliferace postihující hlavně metafýzu a diafýzu dlouhých kostí mladých dospělých. I když se tradičně užívá resekce malých nádorů (< 15 mm) je výhodné léčení RF v jediném sezení nebo ablace laserem. Perkutánní ablace OO je výhodnější než operace, protože obecně nepotřebuje hospitalizaci; má minimum komplikací a rychlou rekonvalescenci. Uvádějí se výsledky laserové fotokoagulace u velkého souboru s úspěšností téměř 100 % a s pozdní recidivou jen 5 %. Uvádějí se další výsledky z literatury. Chondroblastomy: Jde o benigní nádor chrupavky kosti. Metodou volby k zabránění progrese je chirurgická resekce. Může být technicky náročná a s komplikacemi. Nedávno byly publikovány malé soubory s povzbudivými výsledky při léčení RFA (Christie-Large, M. a ost., Skeletal Radiol., 2008 v tisku a další 2 citace). Teplo při RFA ale může poškodit blízkou kloubní chrupavku a funkci kloubu. U lézí v zatížených oblastech vede nedostatek náhrady kosti po RFA k mechanickému oslabení kosti a zvyšuje riziko mechanického selhání. Ablace nádorů měkké tkáně: Léčení sarkomů měkké tkáně vyžaduje synergii chirurgické resekce a rekonstrukce, radioterapii a ve vybraných případech chemoterapii. Je málo publikací o RFA u pacientů s neoperabilními a neresekovatelnými nádory jako jsou sakrální chordomy a sarkomy měkké tkáně. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 7

9 Nervový systém ANDIC, F., ORS, Y., NIANG, U. a ost.: Dozimetrické srovnání běžného ozáření celého mozku přílbicovým polem s trojrozměrnou radioterapií: homogenita dávky a pokrytí retroorbitální oblasti. /Dosimetric comparison of conventional helmet-field whole-brain irradiation with threedimensional comformal radiotherapy: dose homogenity and retro-orbital area coverage./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Při léčení různých mozkových nádorů, včetně medulloblastomu a nádorů ze zárodečných buněk se užívá účinně ozáření celého mozku (WBI whole-brain irradiation) (Jakacki, R.I.: J.Neurosurg., 2005, 102, s a 1 další citace). Aplikuje se také profylakticky u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií a malobuněčným Ca plic (Pui, C.H. a ost., Lancet Oncol., 2008, 9, s a 1 další citace). Při tomto léčení, zvlášť u vysoce rizikového medulloblastomu a u případů leukémie dochází k vysokým počtům relapsu v CNS. Za tyto recidivy jsou zodpovědny nesprávný tvar pole a příliš nízké dávkování u mozkových plen (3 citace). Účelem této práce bylo srovnat dozimetrické údaje z běžného 2D WBI s helmicovým polem s údaji 3D-CRT (conformal radiotherapy) a zjistit možné výhody 3D-CRT jak vzhledem ke krycí dávce mozku a oblasti za orbitami (RO retro-orbital) a k ochraně čočky oka. Bylo použito simulace CT vyšetření u skupiny 30 pacientů. Při plánování 3D-CRT byly načrtnuty obrysy mozku, optických nervů, očních čoček, a RO oblasti. Byla použita dvě proti sobě postavená boční pole a byla přizpůsobena nedivergentně za očními čočkami. Nominální předepsaná dávka paprsku fotonu byla 1800 Gy v 10 frakcích s použitím 6 MV fotonů. Mozek a RO oblasti byly pokryty nejméně 95 % a 90 % předepsané dávky a maximální dávky byly omezeny na 110 % předepsané dávky. U běžného 2D plánování bylo použito téhož středu pole a úhlů jako u 3D-CRT rovin. Pole byla vytvořena pomocí digitálně rekonstruovaných rtg snímků a referenčními kostními značkami bez informace o kontuře struktur. Mozek, oční čočky a RO oblasti byly srovnávány pomocí histogramů kumulativní dávky objemu. Výsledky: Průměrné, minimální a maximální dávky mozku, očních čoček a RO oblastí jsou uvedeny v přehledu v tabulce. Průměrná hodnota minimálních dávek mozku byla u 3D-CRT rovin významně vyšší (p = 0,008) než u běžných 2D radiografických rovin: všichni pacienti dostali minimálně 95 % předepsané dávky. Průměrné dávky levých RO oblasti (p = 0,004) a pravých RO oblastí (p = 0,003) byly také vyšší u 3D-CRT rovin než u běžných 2D rovin. Všichni pacienti dostali minimálně 90 % předepsané dávky. Kromě toho byly průměrné hodnoty minimálních dávek u obou RO oblastí statisticky vyšší u 3D-CRT (p < 0,001). Závěr: Při srovnání s 2D radioterapií zlepšilo 3D-CRT plánování významně krycí dávku RO oblastí a homogenitu dávky u WBI i při ochraně očních čoček. Je třeba provést další studii srovnávající 3D-CRT plánování s IMRT (intensity-modulated radiotherapy), aby bylo možno zhodnotit vliv uniformity dávky na dlouhodobou kognitivní funkci a místní kontrolu u pacientů, u nichž lze předpokládat, že budou ještě dlouho žít. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 8

10 EDELMAN, R.R., DUNCLE, E., KOKTZOGLOU, I. a ost.: Rychlé zobrazení celého mozku magnetickou rezonancí s izotropním řešením při 3 Tesla. /Rapid whole-brain magnetic resonance imaging with isitropic resolution at 3 Tesla./ Invest.Radiol., 44, 2009, č. 1, s Izotropní zobrazení nabízí možnost zlepšené detekce lézí a účinnosti zobrazení tím, že umožňuje ortogonální přestavby obrazu bez ztráty prostorového řešení. I přes možnou klinickou užitečnost je jen málo publikací popisujících výhody izotropního zobrazení mozku, ani se tato technika nezačala rozsáhle používat v klinické praxi. To je možno zčásti vysvětlit delšími časy vyšetření, zvlášť u vyšetření celého mozku T1 váženými pulzními sekvencemi. Autoři proto použili optimalizované pulzní sekvence 3D SPGR (3-dimensional spoiled gradient-echo), která poskytuje vynikající T1 kontrast s rychlým krytím celého mozku. Metoda byla hodnocena se 3 Tesla pomocí 0,8 mm x 0,8 mm x 0,8 mm (0,51 mm) voxelů. Autoři testovali proveditelnost použití rychlého T1 váženého zobrazení celého mozku s využitím zlepšeného poměru signálu k šumu se 3 Tesla a s izotropními voxely. Metoda byla ověřována u zdravých dobrovolníků a pacientů. Systémem 3 Tesla MR bylo provedeno zobrazovací vyšetření 8 zdravých osob (z toho 6 M, stáří let) před aplikací kontrastu a po ní. Byly získány T1 vážené 3D SPGR údaje s tloušťkou vrstvy 0,8 mm a rekonstruovány při 2mm tloušťce ve 3 ortogonálních orientacích. Doba vyšetření byla 4 minuty, 42 vteřin. Technika byla srovnávána se SPGR-IR (inversion recovery-prepared spoiled gradient echo) a 2D SE (spin echo) vzhledem ke srovnatelnému prostorovému řešení a době vyšetření. Byla pak také testována srovnáním se 2D SE v souborech 10 pacientů se zvětšenými lézemi mozku. Výsledky: Technika 3D SPGR poskytla přibližně dvojnásobný CNR (contrast-to-noise ratio) SPGR-IR a o 50 % větší CNR než 2D SE k rozlišení šedé a bílé hmoty. Hodnocení kvality obrazu při neparametrických analýzách byla také významně vyšší u 3D SPGR jak u dobrovolníků (p < 0,05) a pacientů se zvětšenými lézemi (p < 0,05). Hlavně bylo důležité vyloučení artefaktů pulzace cév po kontrastu, které se často objevovaly při 2D SE a jednotnější hypointenzita mozkomíšní tekutiny. Zvětšení lézí pacientů se významně nelišilo u 2D SE a 3D SPGR. Závěr: Výsledky autorů prokázaly proveditelnost rychlého izotropního zobrazení celého mozku při 3 Tesla pomocí submilimetrových voxelů. Artefakty byly minimální, zvláště při srovnání se 2D SE, zatímco CNR bylo 2x lepší než SPGR IR. Schopnost vytvořit reformované obrazy v ortogonálních orientacích z jediného izotropního získaného výsledku zlepšuje účinnost ve srovnání se 2D získáním v mnoha rovinách. I když je třeba další klinická studie u většího souboru pacientů, ukazují tyto počáteční výsledky značný klinický příslib této techniky. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 9

11 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice OKADA, F., ANDO, Y., HONDA, K. a ost.: Srovnání nálezů při CT plic a hladin KL-6 v séru u pacientů s kryptogenní organizující pneumonií. /Comparison of pulmonary CT findings and serum KL-6 levels in patients with cryptogenic organizing pneumonia./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s KL-6 je glykoprotein podobný mucinu s vysokou molekulární vahou, vylučovaný pneumocyty typu II a buňkami respiračního bronchiolárního epitelu v normálních plicích. Hladiny KL-6 v séru jsou zvýšeny u různých respiračních a nerespiračních stavů, např. Ca prsu a pankreatu a DM. Většina pozornosti se ale zaměřila na KL-6 jako na diagnostickou a prognostickou pomůcku u respiračních onemocnění. Uváděny příklady s citacemi. Účelem práce bylo srovnat retrospektivně nálezy vysoce výkonné CT u pacientů s COP (cryptogenic organizing pneumonia) s normálními a zvýšenými hladinami KL-6. V době od dubna 1999 do dubna 2007 byly provedeny CT snímky hrudníku u 20 pacientů s COP s normální hladinou KL-6 (7 M, 13 Ž, průměrné stáří 51,5 let, rozpětí 21-75) průměr 282,1 U ml -1 ( U ml -1 ) a u 17 pacientů s COP (9 M, 8 Ž, 56,5 let, 47-74) se zvýšenou hladinou KL-6 (průměr 1206,3 U ml -1 ; U ml -1 ); retrospektivně je hodnotili 2 radiologové se zaměřením na hrudník. Výsledky: CT nálezy u pacientů s COP buď s normální nebo se zvýšenou hladinou KL-6 zahrnovaly většinou konsolidaci (n = 17, resp. n = 13) a dále pak neprůhlednost matného skla (n = 11, resp. n = 13). Statisticky častější byly trakční bronchiektazie a porucha architektury u pacientů se zvýšenou hladinou KL-6 než u těch s normálními hladinami (n = 7 a n = 1; resp. n = 13 a n = 3) (p = 0,0077 a p = 0,00017). U kontrolních CT snímků se objevil relaps během 1 roku po počátečním léčení u 2/16 pacientů (12,5 %) s normální hladinou KL-6 a u 6/16 (37,5 %) se zvýšenou hladinou KL-6. U pacientů se zvýšenou hladinou KL-6 byla frekvence relapsu větší než u těch s normální hladinou KL-6; nezjistil se ale významný rozdíl mezi oběma skupinami (p = 0,103). Závěr: CT nálezy trakční bronchiektazie a poruchy architektury u pacientů s COP související se zvýšenými hladinami KL-6, které mohou být ve vztahu k relapsu po léčení. ARAKAWA, H., SHIDA, H., SAITO, Y. a ost.: Plicní malignita při silikóze: ukazatelem související s radiografickou detekcí. /Pulmonary malignancy in silicosis: Factors associated with radiographic detection./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Koncem 20. století se považoval krystalický křemen (silica) za lidský karcinogen. Avšak i přes ohlášené potvrzení této skutečnosti WHO, nebyly publikace schopny prokázat kauzální vztah s krystalickým křemenem, přestože se jeho karcinogenita u lidí stále publikovala (Mc Donald, A.D. a ost., Ann.Ocup.Hyg., 2001, 45/3, s ; Checkoway, H. a ost., Amer.J.Ind.Med., 2000, 37/3, Radiodiagnostika 1/2010 (56) 10

12 ). I přes tvrzení, zda krystalický křemen je či není lidský karcinogen, většina nedávných prací ukazuje, že je vysoká úmrtnost na Ca plic u pacientů se silikózou. Účelem práce bylo zjistit radiografické rysy plicních malignit a zjistit zamlžující ukazatele v jejich detekci. V době od r do 2003 byl sledován soubor pacientů se silikózou (n = 501). U 54 pacientů (10,8 %) bylo patologicky potvrzeno 60 plicních malignit. Sériové rtg snímky těchto pacientů zkontrolovali 2 radiologové, aby zjistili radiografické rysy nádoru (velikost, okraj, uzlík nebo konsolidaci, lokalizaci, překrývající struktury) a silikózu (profuzní nebo pneumokoniozní opacity, progresivní masivní fibrózu - PMF, lymfadenopatii hilu). Výsledky: Radiograficky negativních bylo 11 nádorů. Na rtg snímcích bylo retrospektivně patrno 49 nádorů. Z nich bylo 15 nádorů zjištěno klinicky na rtg snímku, ale 25 se jich nezjistilo. Zbývajících 9 nádorů bylo radiologicky pozitivních po pozitivním cytologickém nálezu ve sputu. Nezjistily se rozdíly mezi nezjištěnými a objevenými uzlíky vzhledem k radiografickým nálezům. Průměrná velikost nádoru byla 30 mm (rozpětí mm) a byly významně větší u pacientů s PMF nebo s lymfadenopatií hilu než u těch bez těchto nálezů (35 mm proti 24 mm, p = 0,006; 33 m proti 24 mm, p = 0,038). Nález koreloval s profuzí malých pneumokoniozních opacit (r = 0,433; p = 0,024). Retrospektivní hodnotící testy 3 radiologů prokázaly přesnou lokalizaci nádoru v 75 %, avšak pouze u 54 % byla zjištěna správná diagnóza s vysokou spolehlivostí. Závěr: Radiologická detekce malignity u silikózy se ukázala být obtížným úkolem a zjistilo se, že žádný jednotlivý radiografický nález nesouvisí s neobjeveným nádorem. Velikost nádoru při jeho detekci ovlivňuje PMF, lymfadenopatie hilu a profuze malých pneumokoniozních uzlíků. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 11

13 Kardiovaskulární systém OSZTIE, É., HANZÉLY, Z., ÁFRA, D.: Gliomy boční komory a centrální neurocytomy v diagnóze a perspektivách dospělých. /Lateral ventricle gliomas and central neurocytomas in adults diagnosis and perspectives./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s U dospělých jsou gliomy v komorách vzácné, zvlášť pak ty, které vznikají v bočních komorách. Frekvence těchto nádorů je asi 1 % či méně ze všech nitrolebních neoplazmat. Vyrůstají z povrchu komory nebo ve spojení s ní, nebo ze septumpellucidum. Astrocytomy stupňů I-IV vznikají obvykle v nejbližším okolí komor a postupně vrůstají do jejich kavity, až nakonec značná jejich část je nádorem vyplněna. (International Agency for Research on Cancer, 2007). Centrální neurocytomy (CN) byly popsány Hassounem, J. a ost. v r jako nezávislá entita, nicméně jsou ale často diagnostikovány jako ependymomy nebo oligodendrogliomy. Byla provedena kontrola údajů ze zobrazení nervového systému u gliomů boční komory a centrálních neurocytomů, diagnostikovaných na pracovišti autorů (Národní ústav neurochirurgie, Budapešť) a na pracovišti autorů (Národní ústav neurochirurgie, Budapešť) a tyto údaje byly srovnávány s údaji v literatuře. V této práci se hodnotí soubory nádorů boční komory, léčené v období 25 let ( ). Zobrazovací charakteristiky CT a MRI obou typů nádorů jsou značně odlišné, jak u publikovaných případů, tak i v materiálu autorů. V souborech autorů byly komorové ependymomy (n = 8) většinou hyperdenzní (se zvětšenou hustotou) se zřejmou spotřebou kontrastu. Subependymomy (13 případů) měly sníženou hustotu, většinou bez zvětšení, ale příležitostně bylo možno zjistit lehké nebo střední zvětšení. Subependymální astrocytomy z obrovských buněk (n = 8) vypadaly také jako hypodenzní, vzácně pak hyperdenzní nebo se smíšenými charakteristikami zobrazení, a vždy vykazovaly značný stupeň zvětšení kontrastu. Centrální neurocytomy (n = 19) vykazovaly sníženou nebo smíšenou hustotu, ale většinou lehké až střední zvětšení. Charakteristiky ependymomů a anaplastických astrocytomů a glioblastomů byly podobné jako u stejných typů mimo komoru. V souborech autorů byly astrocytomy nízkého stupně, WHO I-II (Lous D.N., Ohgaki, H., Wiesler O.D., Canevee, W.K. WHO klasifikace nádorů CNS. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2007) hypodenzní bez spotřeby kontrastu. Údaje autorů podporují údaje předchozích studií v tom, že se zjistilo, že je MRI výhodnější než CT pro přesnější zobrazení gliomů boční komory. Je ale třeba dodat, že pro ověření nitrokomorového nádoru je CT dostačující. U 65 případů byly k dispozici údaje o přežívání; ty potvrdily příznivý výsledek u většiny pacientů se subependymomem, subependymálním astrocytomem z obrovských buněk, u CN nebo pilocytického astrocytomu. Přežívání pacientů s dalšími typy nádorů glie bylo podobné jako u pacientů s podobným nádorem, ale s lokalizací mimo komoru. YANAGAWA, M., TOMIYAMA, N., SUMIKAWA, H. a ost.: Tenký řez CT plic bez záznamu EKG: 64- detector row CT může značně omezit artefakt z pohybu srdce, který může napodobovat plicní Radiodiagnostika 1/2010 (56) 12

14 léze. /Thin-section CT of lung without ECG gating: 64-detector row CT can markedly reduce cardiac motion artifact which can simulate lung lesions./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Tenký řez CT plic se stal obecně přijatou metodou k přesnému zobrazení plicního parenchymu a také onemocnění plic (uvádějí se), ale kvalita obrazu je často zhoršena vlivem artefaktů z dýchacích pohybů nebo pohybu srdce. Velké pohyby při dýchání, které působí značné rozmazání obrazu, je možno omezit spoluprací pacienta se zadržením dechu, ale není možno omezit či potlačit artefakty vlivem pohybu srdce, jako jsou zdvojení plicních struktur na obraze, zdvojení či rozostření okraje srdce a pulzační artefakty z pohybu srdce. Dvojité zobrazení plicních cév nebo fisur může být důsledek malého pohybu vlivem přenášených srdečních pulzací. Pohybové artefakty, které mohou napodobit ztluštěnou stěnu bronchu a cystický vzhled bronchiektazií, představují možnou nástrahu v diagnóze intersticiálních či bronchiálních onemocnění. Účelem této studie proto bylo zhodnotit, zda umožňuje vyšetření 64-MDCT (64-detector row CT) omezení artefaktů vlivem dýchacích pohybů či pohybů srdce v oblasti plic při tenkém řezu CT bez záznamu Ekg a zjistit korelaci mezi artefaktem pohybu srdce a srdeční fekvencí. Studie se zúčastnilo 32 pacientů (13 M, 19 Ž, průměrné stáří 62 let, rozpětí let) se suspektním difuzním plicním onemocněním, u nichž byla provedena vyšetření jak 8- a 64-4 MDCT ( gantry rotační doba, 0,5, resp. 0,4 s.). Byly měřeny hodnoty TF u dalších 155 pacientů (rozpětí tepů/min., průměr 76/min.) bezprostředně před vyšetřením 64-MDCT a byly srovnávány se stupněm artefaktu z pohybu srdce. Dva nezávislí vyšetřující hodnotili artefakty na monitoru, aniž by znali důležitou klinickou informaci: 1) artefakty při 8- a 64-MDCT zobrazeních s 1,25 mm tloušťkou a ty při 64-MDCT zobrazeních s tloušťkou 0,625 mm u 32 pacientů. 2) artefakty při zobrazeních 64-MDCT s tloušťkou 0,625 mm u 155 pacientů. Výsledky: Zjistila se dobrá shoda mezi vyšetřujícími při hodnocení artefaktů zobrazení 8- MDCT s tloušťkou 1,25 mm (vážený Kappa test, k = 0,61-0,71) a zřetelná nebo špatná při dalších hodnoceních (k < 0,31). Dva hodnotící uvedli, že byly artefakty z pohybu srdce významnější při 8- MDCT než při 64-MDCT u všech 32 pacientů. Zjistily se statisticky významné rozdíly při různých srovnávacích bodech pouze při srovnání artefaktů mezi 8- a 64-MDCT s tloušťkou 1,25 mm (Wilkoxonův rank test, p < 0,0017). Artefakty z pohybu srdce při 64-MDCT nekorelovaly významně s tepovou frekvencí (Spearmanův korelační koeficient při rank testu). Závěr: Zdá se, že vysoce výkonné vyšetření 64-MDCT omezuje artefakty vlivem pohybu srdce, které mohou ovlivnit vyšetření plicního parenchymu s tenkou vrstvou. CANYIGIT, M., HAZIROLAN, T., KARCAALTINCABA, M. a ost.: Přemostění myokardu při hodnocení MDCT se 16 pořadími. /Myocardial bridging as evaluated by 16 row MDCT./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Radiodiagnostika 1/2010 (56) 13

15 Přemostění myokardu (MB-myocardial bridging) je anatomická abnormalita koronárních tepen; je pro ni typické vložení těchto tepen v myokardu. Vložená tepna se nazývá tunelovaná tepna (Bourassa, M.G. a ost., J.Amer.Col.Cardiol., 2003, 41, s , von Kodolitsch, Y. a ost., Z.Kardiol., 2005, 94, s a další 3 cit.). I přesto, že jde o vrozenou anomálii, jsou pacienti obvykle bez příznaků až do 30 let (Alegria, J.R. a ost., Europ.Heart, 2005, 26, s ). I když se tento fenomén považuje za benigní, může být také příčinou ischemie myokardu a jeho infarktu, stunning myokardu, dysfunkce LK, předčasné smrti po transplantaci srdce, komorové tachykardie a náhlé srdeční smrti (9 citací). Účelem práce je zjistit výskyt, vzhled a klinické příznaky MB pomocí MDCT koronarografie (CTA). V období od ledna do dubna 2006 bylo provedeno vyšetření CTA pomocí přístroje 16-MDCT vcelku 280 po sobě jdoucích pacientů (230 M, 50 Ž) s ICHS nebo zavedeným stentem po operaci a s kontrolou bypasu. Byla hodnocena krátká osa zobrazení v mnoha rovinách. Za MBs se považovalo úplné nebo neúplné přemostění vzhledem ke kontinuitě myokardu nad tunelovaným segmentem LAD (left anterior descending artery a. descendens anterior sinistra) v drážce mezi komorami a kritická hodnota byla 1,3 mm. Bylo provedeno opětné vyšetření CTA u pacientů s diagnostikovaným MB, u nichž byla provedena dříve angiografická vyšetření s katétrem se zaměřením na existenci MB. Výsledky: U 108 (38,5 %) pacientů se zjistilo 120 MBs (na LAD 98/81,6 %, 2 (1,6 %) na diagonální větvi, 11 (9,1 %) na tupém okraji 4 (3,3 %) na a. coronaria dextra, 5 (4,1 %) na ramus intermediaris arteriae). Úplných bylo 85 (70,8 %) přemostěných segmentů u 79 (28,2 %) pacientů a zbytek (35-29,2 %) u 34 12,1 % pacientů) bylo neúplných. U 12 pacientů se zjistily 2 MBs (buď na různých tepnách nebo na téže tepně). Délka přemostěných segmentů se měnila u pacientů s úplnými MBs mezi 4 50,9 mm (průměr 18 mm) a u neúplných MBs 4 37,3 mm (průměr 13,6 mm) a hloubka myokardu nad tepnou byla v rozmezí mezi 1-6,4 mm (průměr 2,3 mm) a 1 1,2 mm (průměr 1 mm). U 30 (27,7 %) ze 108 pacientů, u nichž se zjistila při CTA MB se retrospektivně zjistilo, že u nich byla provedena angiografická vyšetření s katétrem. Při opakované kontrole zkušeným kardiologem s intervenční praxí se zjistila na středním segmentu LAD MB u 4 pacientů (13,3 %). Závěr: MDCT koronární angiografie je neinvazivní, účinná metoda pro diagnózu MB a zabraňuje rizikům při výkonu, která se objevují při angiografii s katétrem. MDCT koronarografie umožňuje přímou vizualizaci samotného můstku, a může proto umožnit rozlišit mezi úplnými a neúplnými přemostěními myokardu. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 14

16 KLUMPP, B., HOEVELBORN, T., FENCHEL, M. a ost.: Zobrazení prokrvení myokardu magnetickou rezonancí první zkušenost s 3.0 T. /Magnetic resonance myocardial perfusion imaging First experience at 3,0 T./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Hlavní příčinou smrti v západní Evropě a v USA je ischemická choroba srdeční (ICHS). Zlatým standardem pro diagnózu ICHS je dnes invazivní koronární angiografie, umožňující detekci stenóz koronární tepny, ale nikoli zjištění jejich vlivu na prokrvení srdečního svalu pro zamlžovací ukazatele jako je kolateralizace a onemocnění malých tepen. V různých studiích byla ověřena schopnost MRMPI (magnetic resonance myocardial perfusion imaging (Nagel, E. a ost., Circulation, 2003, 108, s a další 2 citace). MRMPI má vysokou citlivost a specifičnost pro detekci hemodynamicky významných stenóz koronární tepny. Ve srovnání s 1,5 T má zobrazení prokrvení se 3.0 T určitý výhody. Účelem této studie bylo zhodnotit zobrazení prokrvení myokardu MR s 0,3 T. Se 3,0 T bylo vyšetřeno 12 pacientů (10 M, 2 Ž, s průměrným stářím 63,2 ± 12,0 let, rozpětí 34-75) se stabilní anginou pectoris a známou nebo suspektní ICHS. Prokrvení myokardu se zjišťovalo pomocí echa saturačního zotavovacího gradientu 2D sekvencí (TR 1,0 ms, FA 12 o ) s 0,05 mmol Gd-DTPA (Magnevist, Scherring, Berlín, Německo) na kg váhy těla při zátěži během injekce 140 μg adenosinu/kg váhy těla/min. a v klidu s orientací krátké osy. Hodnocení prokrvení bylo založeno na least square fit křivky signál/čas (intenzita nejvyššího signálu, sklon). Soubory prokrvení hodnotili 2 nezávislí pracovníci. Referenční metodou pro významné stenózy koronární tepny byla invazivní koronární angiografie. Dva zkušené pracovníci hodnotili koronární angiogramy v projekcích ve 2 rovinách se zaměřením na stupeň stenóz. Výsledky byly pak srovnávány s hodnocením prokrvení při MR. Výsledky: Všechna vyšetření MR bylo možno provést bezpečně a poskytovaly obraz vysoké kvality. U 8 pacientů se zjistila snížená perfuze vlivem zátěže (stenóza > 70 % při koronární angiografii). U 4 pacientů byla vyloučena snížená perfuze myokardu (stenóza < 70 %). Index rezervy prokrvení myokardu byl významně nižší u myokardu se sníženým prokrvením s hodnotou 1,9 ± 1,6 ve srovnání se 2,5 ± 1,6 u normálně prokrveného myokardu (p < 0,05). Při koronární angiografii se zjistila u 8 pacientů ICHS, zatímco u 4 pacientů byla ICHS vyloučena. Závěr: První výsledky autorů ukazují, že MRMPI se 3,0 T poskytne spolehlivě obraz vysoké kvality a diagnostické přesnosti. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 15

17 Gastrointestinální systém MATSUMOTO, T., YAMAGAMI, T., KATO, T: a ost.: Účinnost lymfangiografie jako metody léčení různých úniků žaludeční šťávy. /The effectiveness of lymphangiography as a treatment metod for various chyle leakages./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Od doby, kdy se zlepšila diagnostická schopnost zobrazení CT a MRI, se začalo méně používat běžné lymfangiografie. Ta byla metodou volby k zobrazení lymfatických uzlin. Kromě toho byla cennou pomůckou k detekci různých úniků žaludeční šťávy, jako je chlothorax, chylozní ascites, chylurie a lymfatické píštěle. Nedávno byl publikován případ, kdy měla lymfangiografie důležitou úlohu nejen pro diagnózu, ale i jako přístup k léčení úniků chylu. Po retrográdní lymfadektomii zmizel spontánně po lymfangiografii chylozní ascites nereagující na konzervativní léčení. Účelem této práce je zjistit účinnost lymfangiografie jako léčení různých úniků chylu. Byla provedena lymfangiografie nohy (pedal) u skupiny 9 pacientů (6 M, 3, Ž, průměrný věk 59 let, rozpětí 34-83), u nichž nebylo pravděpodobné, že se vyléčí pouze konzervativním léčením dietou s triglyceridy se středně dlouhým řetězcem a nízkým obsahem tuku, celkovou parenterální výživou a zavedením drenážní sondy a u nichž nereagovaly chylothorax (n = 5), chylozní ascites (n = 2) a lymfatické píštěle (n = 2) na konzervativní léčení. Výsledky: U 7 z těchto 9 pacientů (78 %) mohli autoři zjistit místa úniku chylu. U 8/9 pacientů (89 %) se únik lymfy zastavil po lymfografii a nebylo nutno provést chirurgickou re-intervenci. V žádných případech nedošlo k recidivě úniku chylu během sledování (1-54 měsíců, průměr 18 měsíců). Závěr: Lymfangiografie je účinná nejen pro diagnózu, ale také jako léčení různých úniků chylu. Proto se doporučuje včasná lymfangiografie u pacientů s úniky chylu, kde není pravděpodobné, že by se vyléčily pouze konzervativně. Práce uvádí výsledky v 1 celostránkové tabulce, jeden 3dílný černobílý obrázek (chylothorax po ezofagektomii u 55leté pacientky) a 24 literárních citací (z toho je 5 prací z let ; problematikou úniku chylu většinou chylothorax se zabývá 19 citovaných prací a 4 práce lymfangiografií). KUMAR, DOMJAN, J., BHANDARI, P. a ost.: Existuje vztah mezi střevní perfuzí a aktivitou Crohnova onemocnění? Studie o proveditelnosti při použití ultrazvuku se zvětšeným kontrastem. /Is there an association between intestinal perfusion and Crohn s disease activity? A feasibility study using contrast enhanced ultrasound./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Radiodiagnostika 1/2010 (56) 16

18 Crohnovo onemocnění (CE je chronický zánětlivý stav GI traktu, pro nějž jsou typické transmurální zánět a skokové (skip) léze. V UK se odhaduje výskyt CD v rozmezí / osob v populaci (Williams, J.G. a ost., Gut, 2007, 56, 1-113). Nejčastěji užívanými kritérii ke kategorizaci stavu onemocnění pacientů jsou CDAI (CD Activity Index) a vyšetření s bariem. U těchto metod vyšetření jsou ale trvalé neshody (Stange, E.F. a ost.., Gut, 2006, 55, s. 1-15). Různé studie se zaměřily při hodnocení aktivity onemocnění na vyšetření a. mesenterica superior Dopplerovskou sonografií. (Yekeler, E. a ost., J.Ultrasound Med., 2005, 24, 59-65). Nikdo ale neuvažoval o možnosti vyšetření CEUS (contrast enhanced ultrasound) při zjišťování vztahu mezi dobou průchodu cirkulace splanchnickou oblastí a aktivitou CD. Nedávná studie použila vyšetření CEUS k vyšetření hemodynamiky splanchniku (Marshall, M. a ost., Invest.Radiol., 40, 2005, s ). Tato studie zjišťuje, zda existuje vztah mezi aktivitou onemocnění a dobou průchodu oblastí splanchniku u pacientů se suspektním CD. Studie byla provedena ve velké hlavní krajské nemocnici v době od září 2004 do ledna 2005; bylo do ní prospektivně zařazeno 18 po sobě jdoucích pacientů se suspektním nebo potvrzeným CD (11 Ž, 8 M, průměrné stáří 40 let, rozpětí let). V injekci do periferní žíly byla aplikována dávka kontrastní látky pro UZ a hodnotily se křivky doba-intenzita v a. a v. mesenterica superior. Byla vypočtena doba průchodu splanchnickou oblastí jako časový interval mezi zvýšením intenzity signálu na > 10 % nad výchozí hodnotu. Byly měřeny výchozí ukazatele průměrná doba maximální rychlosti a průřezová plocha a. mesenterica superior (SMA). K testování vztahů mezi různými numerickými měřeními bylo použito Pearsonových korelací a nezávislých vzorků t-testu ke srovnání hodnot mezi pacienty s aktivním a neaktivním onemocněním. Výsledky: Zjistil se slabý negativní vztah mezi dobou průchodu splanchnickou oblastí a hodnotou CDAI (CD aktivity index r = 0,42), který nedosáhl hranice statistické významnosti (p = 0,13), i když byla u aktivní skupiny průměrná doba průchodu nižší (4,0 s. proti 6,9 s.). Průtok SMA byl u aktivní skupiny významně vyšší (37 ml s -1 proti 22 ml s -1 ; Mann-Whitney U, p = 0,02). Závěr: Tato studie prokazuje, že je možno použít vyšetření CEUS jako způsobu k zhodnocení Crohnova onemocnění. Práce uvádí přehled výsledků ve 3 tabulkách, 2 černobílé obrázky, 3 barevné diagramy a 24 literárních citací (z toho je 11 prací z let ; problematikou Crohnova onemocnění se zabývá 10 citovaných prací MEESON, S., ALVEY, C.M., GOLDING, S.J.: Vhodnost multidetekční CT u sepse břicha doba pro zhodnocení? /Justiying multidetector CT in abdominal sepsis: time to review?/ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Radiodiagnostika 1/2010 (56) 17

19 Nitrobřišní absces a infekce se projevují velmi různě. Podle příznaků a stavu pacienta, u něhož se zjišťuje diagnóza, je možno použít řadu mikrobiologických testů a zobrazovacích vyšetření, včetně UZ. Avšak ve většině případů je diagnostickou volbou u nitrobřišní sepse nebo abscesu CT břicha a pánve (Saber, A.A. a ost a další 2 citace z r. 2008). CT doporučují i národní směrnice Americké radiologické společnosti (www guideline,gov ). Při dalším vývoji MDCT (multidetector row CT) došlo ke změnám v aplikaci a technice vyšetření a bylo třeba zhodnotit úroveň a častost expozice vůči záření při MDCT. Účelem práce bylo provést přehled běžné literatury vzhledem k užívání MDCT k diagnóze břišní sepse a porovnat její použití s praxí autorů se zvláštní pozorností k expozici pacienta. Metodika: Byl proveden přehled literatury, jak ovlivnilo použití moderních přístrojů diagnózu a následná roční retrospektivní studie MDCT vyšetření pacientů s příznaky břišní sepse. Zjišťovala se diagnostická přesnost detekce příčin břišní sepse touto technologií. Vyšetření byla provedena systémem LightSpeed 16 (GE Healthcare Medical Systems, Slough UK a Milwaukee, WI). Klinické diagnózy byly podloženy chirurgickými a histopatologickými nálezy, výsledkem léčení a kontrolními vyšetřeními. Systém zaznamenaných dávek byly DLP (dose-lenght product) a index objemu dávky CT. Od doby běžné CT se významně nezměnila literatura zjišťující břišní sepsi. Do studie bylo zařazeno 94 pacientů (většina z nich > 45 let; bylo 53 M, průměrné stáří 58,9 ± 3,0 let; ženy 59,3 ± 2,9 let). Zjišťovaly se příčiny břišní sepse s citlivostí 0,95 a specifičností 0,91. Hlavním nálezem bylo opakované vyšetření a kumulativní expozice. Výsledky: Pacienti s abscesy a akutní pankreatitidou měli nejnižší počet návštěv, nejnižší kumulativní DLP a nejkratší dobu hospitalizace. Kumulativní dávku DLP ovlivnila délka vyšetření, jejich počet a velikost pacienta. Závěr: Údaje o diagnostické přesnosti údajů vyšetření MDCT pomocí 16 vrstev potvrzují, že CT je i nadále vhodným způsobem k zobrazení břišní sepse, ale existuje prostor pro ohrožení dávkou. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 18

20 Játra, žlučové cesty WANG, H., SUN, X., CHEN, F. a ost.: Léčení nádoru jater hlodavců combrestatin A4 fosfátem. Neinvazivní hodnocení léčení pomocí multiparametrického zobrazení magnetickou rezonancí v korelaci s mikroangiografií a histologií. /Treatment therapeutic evaluation using multiparametric magnetic resonance imaging in correlation with microangiography and histology./ Invest.Radiol., 44, 2009, č. 1, s Ve vývoji léků proti rakovině se ukázaly být slibné 2 přístupy proti cévám v pokusné a klinické onkologii: antiangiogenní látky omezují proliferaci nového prokrvení nádoru, zatímco VTAs (vascular targeting agents látky zaměřené na cévy) ničí selektivně stávající cévy nádoru jak protikancerózními vlivy při omezování dodávky krve nádoru a oslabením činnosti maligních buněk. Tyto látky prošly klinickými pokusy v různých fázích. Ze skupiny VTAs se získává CA4 (combrestatin A4) z kůry stromu vrby z jihoafrické buše, Combretum Caffrum. Má vysokou afinitu k tubulinu, jedinému cytoskeletonu k zachování plochého endotelu nádoru (tj. v ploché podobě). Vzhledem ke spotřebě v buňkách a k molekulárním interakcím CA4 depolymerizuje tubulin, což opět vede k destabilizaci a deformaci výstelky buněk endotelu s následnou okluzí mikrocirkulace v nádoru s následnou destrukcí nádoru. Jako ve vodě rozpustnější základ CA4, metabolizuje se CA4P (CA4 phosphate) na aktivní CA4 po spotřebě v buňkách. Účelem práce je dokumentovat tumoricidní příhody po i.v. aplikaci CA4P se zaměřením na cévy u jaterních nádorů hlodavců pomocí multiparametrického zobrazení MR (MRI v korelaci s mikroangiografií a histopatologií. Za 16 dní po implantaci do jaterních laloků 15 krysích samců (starých 14 týdnů s váhou g) vzniklo 30 rhabdomyosarkomů v průměru 8-14 mm. Pomocí 1,5 T magnet and a 4-chanel wrist coil, T2-vážených zobrazení (T2WI), T1W1 (T1-weighted imaging) po aplikaci kontrastu se získalo DWI (difusion-weighted imaging) a DSI (dynamic susceptibility imaging) s relativním objemem krve (rbv) a mapami průtoku (rbf) na začátku, a za 1, 4 a za 48 hodin po i.v. injekci CA4P s dávkou 10 mg/kg a s nosičem u 9 léčených a 6 kontrolních krys. Byly korelovány údaje in vivo, včetně intenzity signálu (SI), objemu nádoru, ADC (apparent diffusion coefficient), rbv a rbf s ex vivo nálezy mikroangiografie a histopatologie. Výsledky: Nádory, na něž působil CA4P (n = 18) rostly pomaleji než ty u kontrol (n = 12; p < 0,05) s omezením cév patrným na CE-T1W1 za 1 hodinu, ale více prominovaly za 6 hodin. Avšak na okraji se objevil zvětšený lem za 48 hodin po léčení, což ukazovalo na novou vaskularizaci. ADC mapa umožnila rozlišit mezi nekrotickými a životaschopnými nádory. Hodnoty prokrvení nádoru rbv a rbf získané při DSI vykazovaly významné snížení od počátečních hodnot do 1 hodiny a dále se významně snižovaly do 6 hodin. K jejich částečnému zotavení došlo za 48 hodin po aplikaci CA4P. Mezi hodnotami za 1 a za 6 hodin nebyl významný rozdíl. K podobnému vývoji nedošlo nikdy u kontrolní skupiny. SI časové křivky odrážely různé reakce na léčení mezi nádorem a játry. MRI nálezy byly ověřovány technikami ex vivo. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 19

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno

UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno Výhody CEUS Není ionizující záření Zobrazení v reálném čase Možnost kvantifikace Možnost aplikovat

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Stereometrie a volumometrie H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Co a proč měříme - rozměry - volba léčebné strategie a taktiky - vzdálenosti - plánování intervenčních výkonů - plocha - určení velikosti

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

UZ žlučníku a žlučových cest

UZ žlučníku a žlučových cest UZ žlučníku a žlučových cest V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep. Na co se soustředit 1.Anatomická lokalizace co tam vlastně je

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri VII. Meziregionální bioptický seminář Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri Klinické údaje Muž, 59 let Bratr: karcinom prostaty Nekouří, alkohol příležitostně 16.6.2013

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Mechl M. Šprláková A., Keřkovský M. Radiologická klinika LF MU a FN Brno Bohunice

Mechl M. Šprláková A., Keřkovský M. Radiologická klinika LF MU a FN Brno Bohunice Mechl M. Šprláková A., Keřkovský M. Radiologická klinika LF MU a FN Brno Bohunice Skelet -všeobecně četnost : meta - myelom - hemangiom - chordom M,OM M, EG, MY M, OM ABC OB OO ABC OB OO M - metastáza

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Viktor Eret Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň Klinický TNM - staging karcinomu prostaty (KP) DRE (digital rectal examination)

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Rekonstrukce obrazu. Jiří Ferda, Hynek Mírka. Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Rekonstrukce obrazu. Jiří Ferda, Hynek Mírka. Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Rekonstrukce obrazu Jiří Ferda, Hynek Mírka Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Hrubá data Raw data Data získaná detektorovou soustavou Výchozí soubor pro výpočet atenuace a rekonstrukci obrazů

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Kostní biopsie role patologa

Kostní biopsie role patologa Kostní biopsie role patologa Karel Veselý I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno IV. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE 14. 15. dubna 2016 Brno, hotel Myslivna Úvod

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Poranění jater Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1 1 Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno 2 Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Fakta Druhý nejčastější poraněný orgán při traumatu

Více

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody:

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody: Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease Marc Dewey Bernd Hamm (2006) Jakub Vacek Nákladová efektivita Cíl: porovnání

Více

Ischemická choroba srdeční a její detekce

Ischemická choroba srdeční a její detekce Ischemická choroba srdeční a její detekce Autor: Petřková Z. Ischemická choroba srdeční (dále ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v české republice, ale v celém rozvinutém světě. Stres, kouření,

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

CT srdce Petr Kuchynka

CT srdce Petr Kuchynka CT srdce Petr Kuchynka II. Interní klinika-klinika kardiologie a angiologie Komplexní kardiovaskulární centrum 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice Historie / současná situace

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Nukleární kardiologie. Zobrazování perfuze a funkce levé komory u pacientů se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční

Nukleární kardiologie. Zobrazování perfuze a funkce levé komory u pacientů se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční Nukleární kardiologie Zobrazování perfuze a funkce levé komory u pacientů se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční Zátěžové testy Fyzická zátěž farmakologická zátěž Dipyridamol Adenosin Regadenoson

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvuková diagnostika v medicíně Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy

UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy Eva Němcová LF MU a FN Brno Bohunice přednosta prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA nádory prsu 25. místo 16. místo ČR r. 2009 incidence 111,7 nádorů na 100 000 žen prevalence

Více

CT břicha. M. Kašpar

CT břicha. M. Kašpar CT břicha M. Kašpar Anatomie jater: dva laloky - pravý a levý, hranice : spojnice mediální, střední, hepatická žíla a lůžko žlučníku. Lobus caudatus, lobus quadratus. Levý lalok sahá k levé medioklavikulární

Více

LIVER AND SPLEEN. Marie Černá

LIVER AND SPLEEN. Marie Černá LIVER AND SPLEEN Marie Černá KLASIFIKACE TRAUMAT poranění břicha parenchymových orgánů TUPÁ PENETRUJÍCÍ (bodné, střelné rány) POLYTRAUMATA IATROGENNÍ slezina játra ledviny ZOBRAZOVACÍ METODY U TRAUMAT

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Jakub Grepl, Jan Žižka, Tomáš Kvasnička, Jiří Jandura, Jana Štěpanovská, Zuzana Poulová, Jaroslav Strom Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiační

Více

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Tumory střev Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Potenciál sonografie: Sonografie střev Výhody práce s pacientem real

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Machartová L. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla Dual source CT Kateřina Daníčková Theodor Adla Obsah Kostrukce Vysvětlení funkce Dávky Klinické aplikace Kardiologie Mapování kontrastní látky Co je Dual Source CT? Simultální využití 2 rtg zářičů Stejné

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Aplikace rázové vlny Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Úvod Cholelithiása kameny ve žlučových cestách a žlučníku Nefro Uro lithiasa kameny v ledvinách (močových cestách)

Více

- Hrudník - D.Czerný. RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU

- Hrudník - D.Czerný. RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU - Hrudník - D.Czerný RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU XX. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče Požadavky na zobrazování v urgentní medicíně

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č.28a, systolický šelest, aortální stenóza D.Z., žena, 49 let Popis případu a základní anamnéza: Pacientka odeslána do poradny pro srdeční vady k echokardiografickému vyšetření pro poslechový

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

HIPE jednotka. ESRI, Dublin, Irsko, červen 2008

HIPE jednotka. ESRI, Dublin, Irsko, červen 2008 Novotvary Přehled novotvarů Novotvary Využívání histologických zpráv Lokalizace a chování novotvarů Primární a sekundární lokalizace Novotvary lymfatického a hemopoetického systému nesolidní orgány Ostatní

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

Nejčastější onemocnění sleziny s indikací chirurgické léčby

Nejčastější onemocnění sleziny s indikací chirurgické léčby Nejčastější onemocnění sleziny s indikací chirurgické léčby MVDr. Renata Stavinohová, renatastavinohova@seznam.cz Oddělení chirurgie a ortopedie, KCHPK, FVL, VFU Brno Fotodokumentace: MVDr. Renata Stavinohová,

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více