Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010"

Transkript

1 0 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Pracovní řád. Jméno a příjmení autora: Lenka Maršálová Rok:

2 1 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, občanské sdružení Rooseveltova 9, Olomouc 9, , Pracovní řád Střediska SOS Olomouc pro vzájemnou pomoc občanů Občanské sdružení IČ: DIČ: CZ bank.spojení: Česká spořitelna Olomouc, č.ú /0800

3 2 Obsah strana Titulní strana 1 Obsah 2 Úvod 3 1. Účel 5 2. Platnost 5 3. Pracovní poměr Druhy pracovního poměru Vznik pracovního poměru Změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru 7 4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti 8 5. Pracovní kázeň Povinnosti zaměstnavatele Práva a povinnosti zaměstnanců 9 6. Pracovní doba a dovolená Rozvržení pracovní doby Přestávky v práci Práce přesčas Pracovní cesty Dovolená zaměstnance Překážky v práci Mzda Odpovědnost za způsobenou škodu 15 a hmotná zodpovědnost 9.1. Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnavatele Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana 16 životního prostředí Povinnosti zaměstnavatele Povinnosti a práva zaměstnance Pracovní úraz Etický kodex Závěrečná ustanovení Související předpisy a použité zdroje Účinnost 20

4 3 Úvod Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů je občanské sdružení, které se snaží poskytovat pomoc tam, kde se člověk z jakýchkoliv důvodů ocitl v akutní nouzi. Spolupracuje se všemi, kdo mají aktivní zájem o řešení sociálních problémů a rozšiřuje prostor pro vzájemné porozumění a solidaritu mezi lidmi. Působí jako prostředník mezi dárci a obdarovanými. Vzniklo v roce 1990 jako první nezisková organizace v Olomouci. Od té doby poskytuje nepřetržitě své služby potřebným lidem v Olomouci a jeho okolí. Aktivně se zapojuje do práce Komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce. Také spolupracuje s obdobnými organizacemi na území naší republiky i v zahraničí. Středisko založila Mgr. Květoslava Hegrová jako reakci na neutěšenou sociální situaci lidí, kteří se po amnestii v roce 1990 octli na ulici bez prostředků a bez naděje. Postupně se přidávali další dobrovolníci a charitativní činnost střediska se přirozeným způsobem rozšířila i na jiné strádající a potřebné. Za tuto práci byla pí. Hegrová oceněna v roce 2002 prestižní Cenou města Olomouce za sociální a charitativní činnost a v roce 2003 obdržela od Olomoucké koalice neziskových organizací Cenu BÍLÉ OKNO za dlouhodobý přínos pro společenskou integraci sociálně slabších spoluobčanů. V roce 2010 Středisko SOS vstoupilo do jednadvacátého roku své existence a ve dvou provozovnách tu neúnavně pracuje celkem 18 zaměstnanců a 10 dobrovolníků ve věkovém rozmezí od 20 do 85 let. Činnost pracovníků a dobrovolníků střediska Nosným pilířem pomoci spoluobčanům jsou dlouhodobé projekty. Projekt Výdej bezplatné materiální pomoci Středisko shromažďuje materiální dary od našich olomouckých spoluobčanů a pečlivě je třídí podle druhů a možnosti dalšího využití. Podstatnou část z nich pak bezplatně předává do rukou potřebných, kteří přicházejí s písemným doporučením od sociálních pracovníků.

5 4 Projekt Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované Ve středisku nacházejí tito lidé pracovní uplatnění. Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR a podporuje aktivně politiku zaměstnanosti úřadu práce. Úřad práce v různé míře dotuje jejich mzdu. Projekt Vánoce pro osamělé Cílem projektu je potěšit lidi, kteří jsou osamocení, zapomenutí svými bližními, nebo nemají žádné rodinné zázemí. Má jim vnést do života více radosti a naděje. Projekt sestává jednak z návštěv u osamělých a nemocných seniorů, které spojujeme s vánoční nadílkou a jednak ze štědrovečerního svátečního setkání s lidmi bez vlastního rodinného zázemí. Podpora ochrany životního prostředí. Vycházíme z toho, že naše Země není tak bohatá, abychom mohli čímkoliv plýtvat. Nepřetržitě přijímáme nejrůznější předměty každodenní potřeby ( šatstvo, obuv, knihy, hračky, sportovní potřeby, bytový textil, nádobí, kočárky atd. ) a vracíme je do oběhu, čímž podporujeme a propagujeme způsob života šetrný vůči přírodě. Neméně důležité jsou i další akce jimiž středisko reaguje na okamžitou situaci a potřebu pomoci. Jedná se například o organizování pomoci lidem postiženým povodněmi, o sbírku spacích pytlů a zimních bund pro lidi bez domova v zimním období, o sbírku ručníků a osušek pro bezdomovce, o sbírku nádobí a příborů pro azylové domy a sbírku rukavic, čepic, šál a teplých ponožek, když mrzne aj. Veškerá činnost střediska je zaměřena k tomu, aby u nás všude vítězila ohleduplnost a vzájemná solidarita. Chceme společně s ostatními vytvářet řetěz podaných rukou, chceme, aby bylo kolem nás více radosti a porozumění.

6 5 1. Účel Pracovní řád Střediska SOS Olomouc je vnitřní směrnicí, která upravuje pracovněprávní vztahy mezi Střediskem SOS, jeho zaměstnanci a spolupracovníky. Tento řád je vydán za účelem ustavení vnitřního pořádku v souladu se zákoníkem práce. a) Pracovní řád Střediska SOS je vydáván v zájmu úspěšného plnění úkolů a za účelem upevnění pracovní kázně a vnitřního pořádku na základě ustanovení 306 zákoníku práce a vztahuje se na všechna pracoviště Střediska SOS. b) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění i pokud jde o odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Zakázána je jakákoliv diskriminace podle zákonem stanovených diskriminačních znaků, a to jak diskriminace přímá, tak i jednání, které by mohlo diskriminovat až ve svých důsledcích. Za diskriminaci nelze považovat ta omezení, která vyplývají z předpokladů a požadavků pro výkon konkrétní práce, jestliže jejich splňování představuje rozhodující podmínku nezbytnou pro výkon této práce, či z důvodů bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnance. c) Nikdo ve středisku nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu jiného pracovníka střediska nebo k ponižování jeho lidské důstojnosti. d) Ve věcech zneužívání práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů a ponižování lidské důstojnosti se zaměstnanci mohou obrátit na vedoucí Střediska SOS, popřípadě na některého statutárního zástupce střediska. e) Zaměstnavatel nebude zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv. 2. Platnost Provozní řád nabývá platnosti dnem schválení. Za dodržování tohoto řádu odpovídají všichni zaměstnanci Střediska SOS a pracovníci vykonávající ve středisku činnost na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo na základě jiné právoplatně uzavřené smlouvy, kteří s ním byli prokazatelně seznámeni.

7 6 3. Pracovní poměr Je dán zákoníkem práce, část druhá, hlava I. a II Druhy pracovního poměru ve Středisku SOS. - pracovní poměr na dobu neurčitou ( např. kmenoví zaměstnanci ) - pracovní poměr na dobu určitou ( např. zaměstnanci na dotaci úřadu práce ) Vznik pracovního poměru. Je dán zákoníkem práce, část druhá, hlava I. Pracovní poměr vzniká uzavřením písemné pracovní smlouvy mezi pracovníkem a zaměstnavatelem zastoupeným statutárními zástupci. a) Výběr nového zaměstnance provádí statutární zástupci střediska ve spolupráci s vedoucím provozovny, příp. s vybranými pracovníky střediska. Při vyhlášení výběrového řízení je zveřejněna informace: - na úřadu práce ( dále jen ÚP ) - na webových stránkách Střediska SOS - v inzerátech v mediích - na rozvěšených letácích b) Před uzavřením pracovního poměru zaměstnavatel seznámí nového zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, s pracovními podmínkami a s odměnou za vykonávanou práci. Případně s ním dohodne ještě před uzavřením smlouvy určitou formu zácviku jako s dobrovolným spolupracovníkem. c) Při nástupu zaměstnanec předkládá: - občanský průkaz - doklad o dosaženém vzdělání - výpis z trestního rejstříku - životopis - zápočtový list - lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu zaměstnání - doklad o zdravotním pojištění - doporučenku z ÚP ( v případě žádosti o dotaci ) - motivační dopis - reference z minulého zaměstnání - příp. jiná potvrzení o získaných dovednostech

8 7 d) Pracovní smlouva je uzavřena v souladu se zákoníkem práce, část druhá, hlava II. Kromě povinných náležitostí ( druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce a délka zkušební doby) obsahuje i informaci o výši dohodnuté mzdy. Smlouva musí být uzavřena písemně a zaměstnavatel musí jedno písemné vyhotovení dát zaměstnanci. Druhé písemné vyhotovení je uloženo v osobní složce pracovníka v kanceláři na ul. Praskova 16 u vedoucího Střediska SOS. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, vztahuje se na pracovníka tříměsíční zkušební lhůta. Před ukončením zkušební lhůty ji statutární zástupci vyhodnotí a na základě informací od vedoucích provozoven a nadřízených posuzovaného pracovníka rozhodnou o jeho dalším zařazení. Nastupující pracovník je zaškolen vedoucím provozovny nebo jím určeným pracovníkem. Doba zácviku je určována individuálně na základě schopností pracovníka ( maximálně 1 měsíc ) Změny pracovního poměru. Řídí se zákoníkem práce, část druhá, hlava III. Ke změně pracovního poměru může dojít dohodou zaměstnavatele a zaměstnance ( formou číslovaných dodatků k pracovní smlouvě ) Skončení pracovního poměru. Rozvázání pracovního poměru se řídí zákoníkem práce, část druhá, hlava IV. a) Pracovní poměr může být rozvázán: - dohodou - výpovědí ( při výpovědi je stanovena výpovědní doba na 2 měsíce ) - okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele - okamžitým zrušením ze strany zaměstnance - zrušením ve zkušební době - pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance - uplynutím sjednané doby ( u pracovního poměru na dobu určitou ) b) Musí být dodržena tato pravidla: Rozvázání pracovního poměru musí být provedeno vždy písemně a doručeno zaměstnanci nebo zaměstnavateli. Jedna jeho část je vždy uložena v kanceláři vedoucího Střediska SOS. Výpověď může být odvolána pouze písemně a za souhlasu druhého účastníka.

9 8 Pokud pracovník pobírá dotaci na mzdu z ÚP, musí středisko o ukončení pracovního poměru ihned informovat ÚP a předat mu kopii písemné smlouvy o ukončení pracovního poměru. Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen odevzdat zaměstnanci do 15 dnů: - zbytek mzdy, na který má zaměstnanec nárok - výplatní pásku - potvrzení o zdanitelných příjmech - evidenční list - mzdový list - zápočtový list - na žádost zaměstnance rovněž údaje o dalších skutečnostech, potřebných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. c) Všichni pracovníci musí po ukončení pracovního poměru vrátit věci a peníze zapůjčené střediskem a stvrdit to podpisem do podpisového listu. 4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Řídí se zákoníkem práce, část třetí. Dohoda o práci mimo pracovní poměr ( tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti ) musí být provedena písemně ve dvou vyhotoveních a podepsána oběma stranami. Z dohody nevzniká nárok na dovolenou, ani na náhrady za překážky v práci na straně pracovníka. Ukončit platnost této dohody je možné okamžitým zrušením, výpovědí, dohodou nebo úmrtím pracovníka Dohoda o provedení práce - se uzavírá, jestliže rozsah práce není větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítávají všechny činnosti, konané pro středisko i na základě jiných dohod o provedení práce ve stejném kalendářním roce. - sjednává druh práce, počet hodin, termín ukončení práce a odměnu Dohoda o pracovní činnosti - na jejím základě není možno vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní doby. - sjednává druh práce, rozsah pracovní doby, dobu, na kterou je smlouva uzavřena a odměnu.

10 9 5. Pracovní kázeň 5.1. Povinnosti zaměstnavatele. Práva a povinnosti jsou dány zákoníkem práce, část pátá, hlava II. Zaměstnavatel je povinen: - vytvářet a rozvíjet pracovněprávní vztahy v souladu se zákoníkem práce, s ostatními předpisy a v souladu s dobrými mravy. Musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz diskriminace. - vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky a musí prokazatelně proškolit zaměstnance z bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně ( dále jen BOZP a PO ). Pracovník určený střediskem provádí vstupní školení, a to v rozsahu nejméně 4 hodiny a dále opakované školení 1 x ročně v rozsahu 2 hodin. Záznam o provedeném školení podepsaný do podpisového listu zaměstnancem je uložen v osobním spisu v kanceláři vedoucího Střediska SOS. - prokazatelně seznámit zaměstnance s jeho pracovními povinnostmi, náplní jeho práce a s cíli střediska. Při zahájení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance, proti podpisu do podpisového listu, všemi důležitými náležitostmi, které potřebuje pro výkon zaměstnání Práva a povinnosti zaměstnanců. Práva a povinnosti řídí zákoník práce, část pátá, hlava II. a) Zaměstnanec má právo: - má právo na zajištění BOZP a PO - odmítnout výkon práce o kterém je důvodně přesvědčen, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví jeho nebo jiných fyzických osob - podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí - podle pokynů zaměstnavatele konat práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat ustanovení, která mu vyplývají z pracovního poměru - pracovat řádně a svědomitě podle svých schopností b) Zaměstnanec je povinen: - podle pokynů nadřízeného konat práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat ustanovení, která mu vyplývají z pracovního poměru - pracovat řádně a svědomitě podle svých schopností - účastnit se zaměstnaneckých porad a školení určených střediskem - dodržovat rozpis služeb ( vydávaný písemně vždy na následující týden ), měnit si služby pouze se souhlasem odpovědného nadřízeného

11 10 - být na začátku pracovní doby na pracovišti a odcházet z pracoviště až po jejím ukončení - mimo pracovní dobu se zaměstnanec nesmí zbytečně zdržovat na pracovišti a nesmí využívat prostorů a zařízení střediska, pokud k tomu nemá souhlas nadřízeného - je povinen jednat v souladu s etickým kodexem organizace, měl by si být vědom, že je členem týmu pracovníků střediska a důstojně reprezentovat středisko - zachovávat mlčenlivost o citlivých údajích týkajících se střediska a jeho klientů - chránit majetek střediska, neplýtvat jím a neobohacovat se na úkor střediska - nepřijímat žádné osobní dary od klientů, zachovávat rovný přístup ke všem klientům - nahlásit ihned svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, ohrožující BOZP a PO jeho nebo jiných osob - podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí - neprodleně ( nejdéle však do 3 kalendářních dnů ) nahlásit zaměstnavateli veškeré změny, mající vliv na zánik práv a povinností, jež vyplývají z pracovního poměru ( jako je např. změna zdravotního stavu, změna zdravotní pojišťovny, změna bydliště a kontaktní adresy, změna rodinného stavu, změna příjmení, změna účtu u peněžního ústavu z důvodu převodu mzdy atd.) c) Zaměstnanec nesmí být v pracovní době pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. 6. Pracovní doba a dovolená 6.1. Rozvržení pracovní doby. Řídí se zákoníkem práce, část čtvrtá, hlava I,II. Pracovní dobou se rozumí doba, během níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro středisko ( 40 hod. týdně ). Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, určuje začátek a konec pracovní směny. Zaměstnanci zaznamenávají začátek, konec a přerušení pracovní doby do docházkových listů. Zaměstnanec je povinen dodržovat stanovenou pracovní dobu a vždy informuje svého nadřízeného, jestliže opouští pracoviště z pracovních nebo osobních důvodů Přestávky v práci. Řídí se zákoníkem práce, část čtvrtá, hlava III. Nejdéle po 6 hodinách práce je povinen zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci 30-minutovou přestávku na jídlo a oddech. V provozovně Praskova 16 je stanovena jednotně na dobu od do 13.00, v provozovně

12 11 Rooseveltova 9 čerpají přestávku pracovníci postupně.tato přestávka se neposkytuje na začátku a konci směny a není započítávána do pracovní doby Práce přesčas. Řídí se zákoníkem práce, část čtvrtá, hlava V. a) Práce přesčas je práce, kterou koná zaměstnanec nad rámec stanovené pracovní doby. Zaměstnavatel má právo nařídit zaměstnanci přesčasovou práci jen ve výjimečných případech. Zaměstnanec může vykonávat přesčasovou práci jen se souhlasem vedoucího střediska. b) Po dohodě se zaměstnavatelem si zaměstnanec může vybrat takto odpracovanou dobu jako náhradní volno, a to nejpozději do 1 týdne od jejího vykonání, nebo po dohodě s vedoucím předem v daném týdnu ( jedná se převážně o náhradní volno za službu v sobotu ). Tyto případy nejsou pokládány za práci přesčas. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou nelze nařídit práci přesčas Pracovní cesty. Řídí se zákoníkem práce, část sedmá, hlava I, II, III a IV. a) Pracovní cesta je časově omezený výkon práce pro zaměstnavatele, který se uskutečňuje mimo sjednané místo výkonu práce, které je uvedené ve smlouvě. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu pouze s jeho souhlasem. Zaměstnanec vykonává na pracovní cestě práci dle pokynů nadřízeného, který jej na tuto cestu vyslal. b) Nadřízený určí: - místo nástupu pracovní cesty - místo výkonu práce - školení - dobu trvání - způsob dopravy - ubytování - ukončení pracovní cesty. c) Při pracovní cestě, nebo při jiné cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu cestovních výdajů. Cestovní výdaje jsou: - jízdní výdaje - výdaje na ubytování - výdaje na stravné - nutné vedlejší výdaje

13 12 d) Náhrada jízdních výdajů je poskytnuta v prokazatelné výši doložením jízdenek. Pokud zaměstnanec použije se souhlasem zaměstnavatele jiný vlastní dopravní prostředek (s výjimkou služebního automobilu), má nárok na jízdné odpovídající ceně jízdného za hromadný dopravní prostředek. Jestliže zaměstnanec použije na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo (mimo služební), přísluší mu za každý ujetý 1 km základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty (PHM). Výši základní náhrady a ceny PHM stanovuje MPSV od 1.1. daného roku. Cena pohonných hmot je dána dokladem o nákupu. V případě, že nedošlo k nákupu pohonných hmot, použije se cena daná MPSV. Pro stanovení výše náhrady je zaměstnanec povinen doložit zaměstnavateli kopii velkého technického průkazu použitého vozidla. e) Výdaje na ubytování náleží ve výši, kterou doloží zaměstnanec zaměstnavateli dokladem o zaplacení. f) Náhrada za stravné je stanovena na pokrytí zvýšených výdajů na stravování při pracovní cestě a je dána MPSV vždy k 1.1. daného roku. g) Náhrada za nutné vedlejší výdaje zahrnuje jiné výdaje, vzniklé v souvislosti s pracovní cestou (např. silniční poplatky, parkovné, poplatky za telefon, fax atd.) Výdaje jsou proplaceny na základě dokladů o zaplacení. V případě, že není k dispozici příslušný doklad (ale výdaj je prokazatelný), poskytne zaměstnavatel náhradu ve výši obvyklé ceny věcí a služeb v době a místě uskutečněné pracovní cesty. h) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci na požádání zúčtovatelnou zálohu až do výše předpokládaných cestovních výloh. i) Do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty předloží zaměstnanec potřebné doklady pro vyúčtování cestovních výloh. Zaměstnavatel je povinen do 10 dnů od obdržení těchto písemných dokladů provést vyúčtování. j) Náhrady cestovních výloh jsou poskytovány na základě vyplněného cestovního příkazu, ve kterém je uvedeno: - datum, hodina a místo nástupu - místo výkonu práce - účel - datum, hodina a místo ukončení - spolucestující ( se souhlasem nadřízeného ) - určený dopravní prostředek - jízdné a MHD - stravné - u vlastního vozidla SPZ, druh vozidla, použité PHM a průměrná spotřeba V příloze cestovního příkazu jsou doloženy jízdenky MHD a jiné doklady související s náklady spojenými s pracovní cestou.

14 Dovolená zaměstnance. Řídí se zákoníkem práce, část devátá, hlava I, II, III a IV. a) Délka dovolené za kalendářní rok je ve Středisku SOS stanovena na 4 týdny řádné dovolené plus 1 týden dodatkové dovolené. Pokud zaměstnanec odpracuje alespoň 60 kalendářních dnů v kalendářním roce v nepřetržitém pracovním poměru, vzniká mu nárok na dovolenou nebo její poměrnou část. b) Za každý odpracovaný měsíc ( popřípadě 21 odpracovaných pracovních dnů ) náleží zaměstnanci 1/12 dovolené za kalendářní rok. Jestliže poměrná část činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden. c) Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel s ohledem na potřeby provozu i potřeby zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená po částech, musí alespoň jedna její část (pokud nedojde k jiné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele) být nejméně v trvání 2 týdnů. Nástup dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci nejméně 14 dní předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak. Nejpozději 3 pracovní dny před nástupem dovolené vyplní a odevzdá zaměstnanec nadřízenému pracovníkovi žádanku o dovolenou ke schválení vedoucímu Střediska SOS. d) Do doby dovolené se nezapočítává doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci ( např. mateřská a rodičovská dovolená, doba pracovní neschopnosti v důsledku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu ). Tato doba se posuzuje jako výkon práce. Dále se do dovolené nezapočítávají soboty, neděle a státem stanovené svátky s pracovním volnem. V případě, že zaměstnanec během dovolené nastoupí na vojenské cvičení, je ve stavu nemocných, nebo musí ošetřovat nemocného člena rodiny, dovolená se mu přerušuje. e) V případě, že zaměstnavatel změní jím určenou dobu čerpání dovolené, nebo když odvolá zaměstnance z dovolené, je povinen nahradit zaměstnanci případné náklady s tím spojené. f) Za dobu dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. g) Za neodůvodněnou absenci může být dovolená krácena (za 1 den absence 1 až 3 dni dovolené). Jednotlivé absence se mohou kumulovat. Krácení je možno provést pouze ve stejném kalendářním roce, ve kterém došlo k absenci.

15 14 h) Pokud zaměstnavatel neurčí termín výběru dovolené, je zaměstnanec povinen vyčerpat dovolenou nejpozději do 31. října následujícího roku. 7. Překážky v práci Řídí se zákoníkem práce, část osmá, hlava I, II a III. a) Důležité osobní překážky, kdy zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci: - dočasná pracovní neschopnost (dle zákona č. 187/2006, 57 a č. 54/1956, 15) doručit do 3 dnů potvrzení od lékaře - karanténa ( dle zákona č. 258/2000) - mateřská nebo rodičovská dovolená - ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti (dle občanského zákoníku 115, zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců 25 a zákonů týkajících se dočasné pracovní neschopnosti) potvrzení od lékaře - zdravotní vyšetření nebo ošetření zaměstnance, které není možno zabezpečit mimo pracovní dobu - obecný zájem (např. veřejné funkce, občanské povinnosti, dárcovství krve, vojenská cvičení, vzdělávání atd.) Zaměstnanec je povinen žádat nadřízeného pracovníka o pracovní uvolnění 3 dny předem ( kromě např. náhlého onemocnění, úrazu nebo mimořádné situace) a překážku v práci doložit. b) Dočasná pracovní neschopnost a karanténa. Pokud zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské pojištění, vzniká mu nárok na náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovní a za svátky, za které by mu náležela mzda. Náhrada mzdy mu nepřísluší za první 3 pracovní dny. Zaměstnanec je povinen oznámit překážku v práci bez zbytečných průtahů ( v případě vážných zdravotních důvodů nejdéle do 3 kalendářních dnů ). c) Po dobu prvních 14 dnů náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. V těchto 14 dnech je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat dodržování stanoveného režimu pracovní neschopnosti. Při jeho nedodržení má právo snížit nebo odejmout náhradu mzdy. d) Pro období delší než 14 dní náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve formě dávky nemocenského pojištění.

16 15 8. Mzda Řídí se zákoníkem práce, část šestá, hlava I až VIII. a) Zaměstnancům náleží za vykonanou práci mzda. Výše mzdy je stanovena v pracovní smlouvě. Mzda je smluvní a její výši určuje stanovený statutární zástupce Střediska SOS. Další podrobnosti ( např. výplatní termín nejpozději do 20 následujícího měsíce, výplatní místo, způsob vyplacení atd.) jsou dány dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. b) Jestliže za práci přesčas je poskytováno náhradní volno, v tom případě není zaměstnanci vyplacena mzda za práci přesčas v měsíci, kdy ji vykonal, ale v době, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno (poskytne se mu placené náhradní volno). 9. Odpovědnost za způsobenou škodu, hmotná odpovědnost Řídí se zákoníkem práce, část jedenáctá, hlava I, II, III a IV. Škoda je majetková újma vyjádřená v penězích Odpovědnost zaměstnance. Zaměstnanec je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda, je povinen na ni bez zbytečných průtahů upozornit nadřízeného nebo jím určeného zástupce. a) Zaměstnanec odpovídá: - zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného na škodu hrozící zaměstnavateli, nebo proti ní nezakročil, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě škody. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí. - za ztrátu nástrojů, ochranných prostředků a jiných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, může od ní odstoupit, pokud zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění jejich ochrany. b) Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli, nebo když se snažil zabránit přímému ohrožení života či zdraví.

17 16 c) Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část podle míry zavinění. d) Zavinění zaměstnance je povinen prokázat zaměstnavatel, kromě případu, že byla uzavřena smlouva o hmotné odpovědnosti nebo případu ztráty předmětů svěřených na písemné potvrzení Odpovědnost zaměstnavatele. a) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci: - za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů porušením právních povinností nebo jednáním proti dobrým mravům. - za škodu při plnění pracovních úkolů způsobenou zaměstnanci jinými zaměstnanci, kteří se dopustili porušení platných předpisů a nařízení. - za věcnou škodu, která vznikla zaměstnanci při odvracení škody zaměstnavateli nebo při ochraně života a zdraví, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním a zaměstnanec si počínal přiměřeně okolnostem. b) Zaměstnavatel neodpovídá za škodu na dopravním prostředku nebo nářadí, zařízení a předmětech, které zaměstnanec použil při plnění pracovních úkolů bez souhlasu zaměstnavatele. c) Pokud vznikne škoda zaměstnanci na věcech, které nosí obvykle do práce a odkládá je při plnění pracovních povinností, odpovídá za ně zaměstnavatel. Zaměstnanec je povinen ohlásit vzniklou škodu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy škodu zjistil. Jinak jeho právo zaniká. d) Pokud zaměstnavatel uzavírá se zaměstnancem smlouvu o hmotné odpovědnosti, musí být vyhotovena písemně ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec. Uzavření smlouvy musí předcházet inventarizace majetku, kterého se smlouva dotýká a musí být zajištěno, že s tímto majetkem nemůže manipulovat za běžných okolností jiná osoba. Výše a způsob náhrady za způsobenou škodu se řídí zákoníkem práce. 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí Řídí se Zákoníkem práce, část pátá, hlava I, II a III. Vedoucí zaměstnanci a jejich nadřízení jsou odpovědni za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na jimi řízených pracovištích.

18 Povinnosti zaměstnavatele: Je povinen: - vytvářet takové pracovní prostředí a podmínky, které jsou bezpečné a neohrožují zdraví zaměstnanců - přijímat taková opatření jejichž cílem je předcházet možným rizikům, odstraňovat tato rizika nebo minimalizovat jejich dopad - informovat zaměstnance o možných rizicích a opatřeních k jejich eliminaci - opatření BOZP vztahovat i na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na pracovišti - nepřenášet náklady spojené se zajištěním BOZP přímo ani nepřímo na zaměstnance - nepřipustit výkon zakázané práce a práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance - informovat zaměstnance o možnostech preventivní zdravotní péče, očkování a vyšetření v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy příslušného orgánu veřejného zdraví - zajistit možnost první pomoci ( tísňová tel. čísla jsou vyvěšena na nástěnce v každé provozovně ) - nepoužívat takového způsobu odměňování, které by vedlo při zvyšování pracovní výkonnosti k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců - zajišťovat vstupní i následná školení z BOZP a PO. Zaměstnavatel určuje četnost a rozsah školení. Účinnost proškolení ověřuje (určeným pracovníkem) ústně a nechává si potvrdit, že zaměstnanec obsah školení pochopil a akceptoval - poskytovat bezplatně nutné ochranné, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky - vést řádně evidenci úrazů a v nutných případech informovat příslušné státní orgány Povinnosti a práva zaměstnance. a) Zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích spojených s výkonem jeho práce a o opatřeních k jejich eliminaci, přičemž informace musí být pro něj srozumitelné b) Má právo odmítnout práci, o které je důvodně přesvědčený, že ohrožuje BOZP jeho nebo jiných osob c) Má právo a povinnost podílet se na vytváření takového pracovního prostředí, které neohrožuje jeho zdraví V rámci BOZP při práci je zaměstnanec povinen zejména: - dbát na ochranu a zdraví své i jiných osob vyskytujících se na pracovišti - účastnit se školení zajišťovaného zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám stanoveným právními předpisy

19 18 - je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP a dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti - je povinen dodržovat stanovené pracovní postupy, používat ochranné pomůcky, dopravní prostředky a ochranná zařízení bezpečným způsobem, svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu a pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit - nesmí požívat při práci alkoholické nápoje a jiné návykové látky a na pracovišti nesmí být pod jejich vlivem, je povinen podrobit se kontrole na jejich požití - je povinen oznámit neprodleně svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti ohrožující BOZP a PO a podílet se podle svých možností na jejich odstranění - ihned nahlásit všechny pracovní úrazy, včetně drobných poranění, bezprostředně nadřízenému nebo vedoucímu organizace. V případě, že je zaměstnanec svědkem pracovního úrazu, zařídí neprodleně poskytnutí první pomoci a bez odkladu o tom uvědomí bezprostředně nadřízeného nebo vedoucího organizace Pracovní úraz a) Za pracovní úraz se považuje jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi ( nepatří sem cesta z práce a do práce ) b) Za vedení stanovené evidence pracovních úrazů je odpovědný vedoucí Střediska SOS ( kniha úrazů, záznam o pracovním úrazu ). c) Pracovní úrazy pracovníků se neprodleně hlásí přímému nadřízenému a vedoucímu Střediska SOS. 11. Etický kodex. Etické zásady: Práce v Středisku SOS je založena na hodnotách křesťanství, demokracie a lidských práv. Dále se řídí právním řádem ČR. Pracovník střediska respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení. Pravidla etického chování pracovníka: a) Ve vztahu ke klientovi pracovník střediska: - jedná tak, aby chránil důstojnost a práva klientů - dbá na udržení profesionálního vztahu ke klientovi - chrání soukromí uživatele služby

20 19 - poskytuje služby na nejvyšší možné úrovni, pokud není způsobilý poskytnout uživateli služby, které uživatel potřebuje, zprostředkovává mu služby těchto odborníků nebo zařízení - zaujímá vůči klientovi nehodnotící postoj b) Ve vztahu k zaměstnavateli pracovník střediska: - odpovědně plní své pracovní povinnosti vůči zaměstnavateli a šetrně zachází s jeho majetkem - svým přístupem pomáhá vytvořit takové pracovní prostředí, které podněcuje pracovní i osobní rozvoj - dodržuje podepsanou dohodu o mlčenlivosti c) Ve vztahu ke spolupracovníkům každý pracovník: - respektuje osobnost kolegů na profesionální i osobní úrovni - svým přístupem vytváří dobrou pracovní atmosféru - spolupracuje s ostatními pracovníky i institucemi v zájmu uživatelů služby d) Ve vztahu ke své odbornosti: - spoluprací s ostatními kolegy a soustavným sebevzděláváním pracovník zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat etický kodex a jeho porušení lze brát jako porušení pracovní kázně. 12. Závěrečná ustanovení a) Právní úkony a rozhodnutí koná jménem Střediska SOS určený statutární zástupce. b) Všichni zaměstnanci mají povinnost seznámit se před uzavřením pracovní smlouvy s pracovním řádem. Toto seznámení, pochopení a přijetí potvrdí svým podpisem do podpisového archu, který bude součástí osobní dokumentace zaměstnance. c) Pracovní řád je uložen na jednotlivých pracovištích a každý pracovník má právo do něj nahlédnout. 13. Související předpisy a použité zdroje Zákoník práce v platném znění včetně novelizace ke dni , zdroj Sbírka zákonů ČR 262/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. Zákon č. 187/2006 Sb. O nemocenském pojištění Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších právních úprav Internet: Vzorové příklady FCH Roudnice nad Labem Závěrečné práce Asociace manažerů absolventů

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny Č. j.: ZS Dr / 396 / 2013 Vypracovala: Schválil: Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy Pedagogická rada seznámena dne:

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více