Metody kalibrace. Důležité pojmy. Metoda kalibrační křivky (external standards)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody kalibrace. Důležité pojmy. Metoda kalibrační křivky (external standards)"

Transkript

1 Důležité pojmy Metody kalibrace Metoda kalibrační křivky (external standards) připravíme sérii kalibračních roztoků stanovovaného analytu, pokrývající zamýšlený koncentrační rozsah snažíme se, aby bylo stejné složení matrice jako u vzorku předpokládáme, že vliv matrice je zanedbatelný (když je rozsah koncentrací analytu omezen, vystačíme třeba i s dvěma standardy - pod a nad vzorky)

2 Důležité pojmy Metody kalibrace Metoda standardních přídavků (internal standards) použitelná v případě, že je nemožné potlačit interference matrice ke změřenému vzorku je přidáno malé množství roztoku standardu a stanovení se opakuje za maximálně možných stejných podmínek metoda je mnohem náročnější na množství práce, vhodná pro ověření vlivu matrice

3 Důležité pojmy Metody kalibrace Metoda vnitřního standardu do všech analyzovaných vzorků i kalibračních (validačních) roztoků je přidáno stejné množství vhodné čisté látky odlišné od analytu jako kalibrační křivku vynášíme poměr odezvy analyt/standard proti koncentraci analytu ve standardních roztocích vnitřní standard by měla být látka podobná analytu, jejíž signál však neinterferuje se signálem analytu

4 Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) Q teplota T (K), látkové množství n (mol) t = 0 I dt

5 Základní pojmy isolant - materiál, který nevede elektrický proud vodiče - schopnost vést elektrický proud 1. druh - přenašeče - elektrony KOVY 2. druh - přenašeče - ionty ELEKTROLYTY polovodiče - páry elektron-díra

6 Základní pojmy - transportní děje pohyb částic v roztocích (elektrolytů) migrace (iontů) - pohyb nabitých částic vliv elektrického pole Konduktometrie difuse děj řízený koncentračním spádem Polarografie konvekce transport účinkem vnějších mechanických sil

7 pohyb částic v roztocích migrace vliv elektrického pole orientovaný transport nabitých částic - iontů» vznik proudu I» potenciálový rozdíl Δφ» odpor elektrolytu R (vodivost G) Δφ = R I R = 1/G = (ρ b) / A ρ - měrný odpor, b - délka sloupce vodiče o základně A

8 pohyb částic v roztocích migrace Δφ / b = ρ I / A a tedy gradient potenciálu ( spád ) grad Δφ = ρ J kde J je proudová hustota γ = 1/ρ je měrná vodivost

9 pohyb částic v roztocích migrace vodivost roztoku elektrolytu funkcí koncentrace iontů pro jednotlivou látku» molární vodivost Λ» Λ = γ / (1000) c» Λ 0 - molární vodivost při nekonečném zředění

10 pohyb částic v roztocích migrace molární vodivost Λ» iontové molární vodivosti kationtů a aniontů silný elektrolyt A m B n Λ 0 = m λ 0 A + n λ0 B Kohlrauschův zákon o nezávislé migraci iontů

11 pohyb částic v roztocích migrace slabý elektrolyt AB - nutno uvažovat jeho neúplnou disociaci -disociační konstanta K AB [A][B] Λ = = 0 0 [AB] Λ 2 c ( Λ Λ) Λ 0 (HAc) = Λ 0 (NaAc) + Λ 0 (HCl) - Λ 0 (NaCl)

12 pohyb částic v roztocích migrace molární vodivost Λ» závisí i na typu rozpouštědla (jeho permitivitě)» vznik iontových asociátů v méně polárních rozpouštědlech měření vodivosti - KONDUKTOMETRIE

13 Konduktometrie - nesledujeme elektrodové reakce - pouze migrace iontů

14 Konduktometrie - neselektivní metoda konduktometrické cely, konduktometry vkládání střídavého napětí na dvojici inertních elektrod (platinové) VHODNÁ VELIKOST a VZDÁLENOST elektrod dle míry vodivosti roztoku eliminace polarizace elektrod eliminace elektrolýzy roztoku eliminace vytváření koncentračních gradientů pro přesná měření - stabilizace teploty

15 Konduktometrie přímá konduktometrie přímé zjišťování koncentrace analytu na základě změření vodivosti roztoku - KONTROLA ČISTOTY VODY - DETEKCE V ELEKTROSEPARAČNÍCH METODÁCH nutná kalibrace před vlastním měřením měření roztoku známého elektrolytu a známé koncentraci při stabilizované teplotě (určení odporové konstanty vodivostního článku) konduktometrické titrace změny vodivosti během titrace určení bodu ekvivalence - průsečík lineárních větví

16 pohyb částic v roztocích - migrace odlišná pohyblivost různých iontů KAPALINOVÝ POTENCIÁL» na rozhraní roztoků o různém složení (koncentraci)

17 Základní pojmy - transportní děje pohyb částic v roztocích difuse děj řízený koncentračním spádem rychlost transportu úměrná rozdílu koncentrací USTÁLENÁ LINEÁRNÍ DIFUSE»1. Fickův zákon - transport látky v čase dn dt = AD dc dx

18 Základní pojmy - transportní děje pohyb částic v roztocích difuse děj řízený koncentračním spádem USTÁLENÁ LINEÁRNÍ DIFUSE»2. Fickův zákon - koncentrační gradient dc dx x = 0 = c 0 πdt v čase v určitém místě

19 difuse - děj řízený koncentračním spádem» USTÁLENÁ LINEÁRNÍ DIFUSE Závislost koncentrace na vzdálenosti v různých časových okamžicích

20 Základní pojmy - transportní děje pohyb částic v roztocích difuse děj řízený koncentračním spádem USTÁLENÁ LINEÁRNÍ DIFUSE» vzniká DIFUSNÍ VRSTVA o efektivní tloušťce δ = πdt

21 Základní pojmy - transportní děje pohyb částic v roztocích konvekce transport účinkem vnějších mechanických sil míchání třepání pohyb daný odlišnou hustotou různých částí soustavy systémy míchané/třepané systémy nemíchané

22 Základní pojmy elektroda (poločlánek) soustava tvořená vodivými, vzájemně se dotýkajícími fázemi - pevnými, kapalnými nebo plynnými, na styku fází (fázových rozhraních) i uvnitř fází se mohou pohybovat ionty, elektrony i molekuly, mohou zde probíhat chemické reakce, vodivost jednotlivých fází je odlišná soustava tvořená vodičem 1.druhu a 2.druhu, mezi nimiž může komunikovat nabitá částice (ion nebo elektron)

23 Základní pojmy elektroda (poločlánek) kontakt dvou či více nemísitelných fází, na fázovém rozhraní - redoxní reakce, výměna nabitých částic, čehož výsledkem je potenciálový rozdíl mezi fázemi FYZICKÁ REALIZACE tohoto KONTAKTU někdy za elektrodu považována pouze jedna vodivá fáze v KONTAKTu s elektrolytem

24 Základní pojmy elektroda (poločlánek) měrná - pracovní - indikační referentní - srovnávací pomocná anoda - probíhá na ní oxidace katoda - probíhá na ní redukce 1. druhu - např. kov a jeho ionty v roztoku 2. druhu - např. kov, málo rozpustná sůl, anion v roztoku redoxní elektrody - redox pár v roztoku membránové elektrody - ISE

25 Základní pojmy minimálně dva spojené poločlánky ČLÁNEK (elektrochemický) - CELA s probíhající spontánní chemickou reakcí - GALVANICKÝ ČLÁNEK článková reakce - redox reakce (součet dvou poloreakcí) SCHÉMA (ZÁPIS) ČLÁNKU» složení a skupenství fází» fázová rozhraní» solné můstky (kapalinový potenciál)

26 Cu(s) CuSO 4 (a = 1) AgNO 3 (a = 1) Ag (s) Cu Cu 2+ (a = 1) Ag + (a = 1) Ag

27 Základní pojmy při nulovém proudu měříme rovnovážné napětí článku (elektromotorické napětí) /EMF/ všechny přenosy náboje fázovými rozhraními a všechny probíhající reakce jsou v rovnovážném stavu ΔE = E pravá - E levá = E K - E A (pro galvanický článek) ΔE > 0 (galvanický článek - samovolný děj) ΔE < 0 (elektrolýza - vynucený děj)

28 Základní pojmy Definice potenciál elektrody M n+ / Mº je dán napětím článku Pt, H 2 ( 101 kpa) H + (a=1) M n+ Mº potenciály elektrod jsou vztažené ke standardní vodíkové elektrodě pro praktické účely se potenciály vyjadřují i vůči jiným referentním elektrodám -např. vs. SCE (standardní kalomelová elda)

29 Základní pojmy samovolnost děje, rovnováha, Nernstova rovnice - samovolné děje - záporné ΔG, kladné ΔE Δ G = zf Δ E -z -počet elektronů vyměněný v článkové reakci 0 Δ G = zf Δ E - výpočet standardního napětí článkové reakce 0

30 Základní pojmy - Nernstova rovnice ΔE = ΔG ΔE 0 - odpovídá standardnímu stavu, tj. mimo jiné jednotkovým aktivitám ΔG = ΔG 0 + z F = RT ln RT z F i ln K ν a i i ΔE = ΔG zf ΔE = ΔG RTln i a νi i zf = ΔE RT zf ln i a νi i

31 Základní pojmy - Nernstova rovnice Δ E = Δ E RT zf ln i a ν i i napětí článků s levou elektrodou standardní vodíkovou - pokládáme za potenciály elektrod, tudíž E = RT E ln zf i a ν i i vystupují zde aktivity částic účastných na poloreakci aktivity složek standardní vodíkové elektrody jsou jednotkové

32 Základní pojmy - potenciály potenciály standardní - používáme aktivity potenciály formální - používáme koncentrace musíme definovat složení soustavy

33 Statické metody - prakticky nulová hodnota proudu procházejícího elektrochemickým systémem - MĚŘENÍ POTENCIÁLŮ (NAPĚTÍ) za bezproudého stavu (kompenzační metoda, velký odpor měřidla) POTENCIOMETRIE - koncentrace analytu se stanovuje z napětí galvanického článku -měrné (indikační) elektrody - potenciál závislý na koncentraci analytu - referentní elektrody - konstantní potenciál

34 POTENCIOMETRIE koncentrace analytu se stanovuje z napětí galvanického článku - indikační elektroda - referentní elektroda

35 Potenciometrie referentní elektrody reversibilní chování s souladu s Nernstovou rovnicí časově stálý potenciál, nezávislý na malém proudovém zatížení malá teplotní hystereze při malých opakovaných změnách teploty potenciál nezávislý na koncentraci stanovovaného analytu, příp. dalších složek vzorku, jejichž obsah kolísá

36 Potenciometrie elektrody 1. druhu elektrody 2. druhu E E RT nf = E + n+ RT nf ln a Me = E n ln a X redoxní elektrody membránové E = E E příklad pro skleněnou elektrodu RT F RT nf ln a a Re d Ox koeficient selektivity ( ) K a = kons. + ln a + + S Na + H3O

37 Potenciometrie vodíková argentchloridová kalomelová

38 Potenciometrie INDIKAČNÍ ELEKTRODY kovové elektrody citlivé na vlastní ionty stříbrná elektroda Pt (Pd, Au) - drátek (terčík) pro redoxní elektrody poměr obsahu železnatých a železitých iontů MEMBRÁNOVÉ ELEKTRODY iontově selektivní E Nikolského rovnice RT z = + + i kons. ln a z j i KSi, j a j zi F j

39 membránové elektrody - mebránový potenciál selektivní na určité ionty - problém interferujících iontů ΔE = (E 1 - E REF1 ) - (E 2 - E REF2 )

40 membránové elektrody - mebránový potenciál selektivní na určité ionty - kationty i anionty SKLENĚNÁ ELEKTRODA - měření ph vnitřní referentní elektroda vnitřní referentní elektroda vnitřní elektrolyt krystalická nebo polymerní membrána vnitřní roztok analyzovaný roztok analyzovaný roztok skleněná membrána

41 membránové elektrody - mebránový potenciál SKLENĚNÁ ELEKTRODA - měření ph kombinovaná elektroda - obě REF elektrody v jednom konstrukčním bloku

42 membránové elektrody - mebránový potenciál pevná membrána - monokrystal LaF 3 - fluoridy iontoměnič v polymerní matrici (měkčené PVC) valinomycin pro K + tetraheptylamonium pro NO 3 - membrána propustná pro plyny (PP, teflon) hydrolyzující v roztoku (CO 2 ) biosenzory - pro biologicky významné ionty miniaturizace - mikrosenzory

43 Potenciometrie PŘÍMÁ POTENCIOMETRIE - nutná kalibrace potenciometru měření ph roztoků stanovení některých kovů (kationty) stanovení některých aniontů POTENCIOMETRICKÉ TITRACE objektivní zjištění bodu ekvivalence závislost potenciálu indikační elektrody na objemu odměrného roztoku přidaného ke vzorku acidobazické titrace, redox. titrace, argentometrie, komplexometrie

44 Dynamické metody - vnucené, nespontánní děje elektrochemickým systémem prochází PROUD voltametrie, amperometrie elektrogravimetrie, coulometrie závislost proudu na potenciálu - POLARIZAČNÍ KŘIVKA migrační a difusní proud nabité a nenabité částice v roztoku NENABITÉ částice - žádný příspěvek migrace

45 Voltametrie - vnucené, nespontánní děje použití elektrochemický článků jako elektrolyzérů závislost proudu protékajícího pracovní elektrodou na v čase proměnném potenciálu, který je na ni vkládán hodnota zaznamenávaného proudu je funkcí koncentrace analytu dvouelektrodové zapojení - pracovní a referentní tříelektrodové zapojení - pracovní, referentní a pomocná

46 Voltametrie dvouelektrodové zapojení tříelektrodové zapojení

47 Voltametrie - rozkladné napětí a přepětí U = (E r,p + η p ) - (E r,l + η l ) + IR polarizační potenciál η -PŘEPĚTÍ (V) - míra polarizace elektrod - vliv rychlosti dějů v elektrochemické soustavě

48 Voltametrie Polarizace elektrod článkem teče menší proud než odpovídá napětí na elektrodách čím menší povrch elektrody, tím větší schopnost polarizace KONCENTRAČNÍ POLARIZACE - limitním dějem TRANSPORTNÍ PROCES PŘENOSOVÁ (AKTIVAČNÍ) POLARIZACE - limitním dějem REAKCE PŘENOSU NÁBOJE

49 Voltametrie Polarizace elektrod článkem teče menší proud než odpovídá napětí na elektrodách -přepětí pro vylučování kovůčasto zanedbatelné -přepětí pro vylučování plynů na kovových elektrodách - VÝZNAMNÉ HODNOTY - pro vodné prostředí klíčové - přepětí vodíku na katodě -přepětí kyslíku na anodě

50 Voltametrie - stanovení anor. i org látek, které mohou být elektrochemicky redukovány či oxidovány - podléhají elektrolýze - depolarizátory Depolarizátory látky, které se při určitém potenciálu mohou oxidovat či redukovat (depolarizují elektrodu), takže elektrodou může téci proud

51 Voltametrie Ox + z e - Red - výměnný proud jednoduché elektrodové (polo)reakce I 0 absolutní hodnota katodického či anodického proudu za rovnováhy I 0 = I a,r = -I k,r (katodický proud je záporný) anodický proces - oxidace (z Red vzniká Ox) rychlost oxidace v oxidace = - dn red /dt = k oxidace A [Red] *

52 Voltametrie - katodický proces - redukce (z Ox vzniká Red) rychlost redukce v redukce = - dn ox /dt = k redukce A [Ox] * z Faradayova zákona I = z F (dn/dt) pro I k I k = z F (dn ox /dt) rychlostní konstanta povrchová koncentrace pro I a I a = z F (dn red /dt)

53 Voltametrie rychlostní konstanty částečných elektrodových reakcí - vztah k (rovnovážným) potenciálům elektrod vztah k přenosové polarizaci - aktivačnímu přepětí povrchové koncentrace oxidované a redukované formy - vztah k transportním procesům vztah ke koncentrační polarizaci - difuse, konvekce, migrace, PROBLÉM sorpčních dějů a krystalizace

54 Voltametrie koncentrace v blízkosti povrchu - eliminace vlivu konvekce a migrace - řídicí děj - difuse (dn/dt) = k (c -c 0 ) je-li c >> c 0 pak I ~ (dn/dt) = kc koncentrace u povrchu elektrody jedná se o IDEÁLNĚ POLARIZOVANOU ELEKTRODU

55 difuse k rovinné elektrodě I = z F (dn/dt) = z F A D(c -c 0 )/ δ proud úměrný koncentraci transportované látky IDEÁLNĚ POLARIZOVANÁ ELEKTRODA

56 nepolarizovatelné elektrody - referentní potenciál nezávislý na procházejícím proudu potenciál nezávislý na koncentraci analytu IDEÁLNĚ NEPOLARIZOVANÁ ELEKTRODA

57 Voltametrie s polarizovatelnou rtuťovou elektrodou s obnovovaným povrchem - POLAROGRAFIE jako nepolarizovatelná elektroda použita rtuťová velkoplošná elektroda referentní elektroda - kalomelová - argentchloridová

58 POLAROGRAFIE klasická indikační elektroda rtuťová kapková elektroda rtuť odkapává z kapiláry» doba trvání kapky - τ [s]» hmotnostní průtok rtuti kapilárou - - m h [g.s -1 ]» tíha kapky G překonává povrchové síly, dané povrchovým napětím» v čase se mění plocha povrchu kapky

59 POLAROGRAFIE rtuťová kapková elektroda

60 POLAROGRAFIE rtuťová kapková elektroda přenos náboje mezi roztokem a kapkou nabitý povrch kapky - opačné nabité ionty přitahovány z roztoku k elektrodě VZNIK ELEKTRICKÉ DVOJVRSTVY vlastnosti kondenzátoru» nabíjení kondenzátoru - nabíjecí, kapacitní proud» kapacitní proud se mění během růstu kapky I c ~ da/dt

61 POLAROGRAFIE rtuťová kapková elektroda rychlý děj přenosu náboje řídící děj transportu látky k povrch kapky DIFUSE DIFUSNÍ PROUD - I d dán ILKOVIČOVOU ROVNICÍ I d ~ k. (c - c 0 ), k je Ilkovičova konstanta c 0 0, pak limitní difusní proud je dán součinem I d,lim = k c

62 POLAROGRAFIE - průběh polarogramu

63 POLAROGRAFIE Základní parametry voltametrické vlny: půlvlnový potenciál kvalitativní údaj; limitní proud údaj kvantitativní, I LIM je přímoúměrný koncentraci analytu - pro nízké koncentrace analytu je limitující hodnota kapacitního proudu Příprava roztoku k analýze: - přídavek indiferentního elektrolytu - odstranění rozpuštěného vzdušného kyslíku

64 POLAROGRAFIE - PULZNÍ TECHNIKY - potlačení vlivu kapacitního proudu - možnost stanovení nižších obsahů analytů DIFERENČNÍ PULZNÍ POLAROGRAFIE -měření proudu až ke konci růstu kapky -průběh potenciálu - základní pomalu rostoucí napětí - ke konci růstu kapky se přidá pravoúhlý puls

65 DIFERENČNÍ PULZNÍ POLAROGRAFIE I P (A) E(A)

66 ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE nakoncetrování analytu na elektrodě

67 Porovnání voltametrických metod Metoda Limit detekce a ΔE 1/2 DC voltametrie 10-5 mol.l -1, ΔE 1/2 > 200 mv Diferenční pulsní voltametrie 10-8 mol.l -1, ΔE 1/2 > 50 mv Rozpouštěcí voltametrie až mol.l -1

68 Amperometrie na pracovní elektrodu je vložen konstantní potenciál měří se proud v závislosti na čase hodnota proudu je závislá na koncentraci analytu instrumentace obdobná jako ve voltametrii detekce látek v proudících kapalinách průtokové analytické metody kapalinová chromatografie - detekce stanovení plynů v kapalinách, biosenzory atp.

69 Amperometrie A- měření v tenké vrstvě B - wall-jet uspořádání

70 Amperometrie Clarkův detektor stanovení kyslíku v kapalinách i plynech obdobně pro jiné plyny

71 Amperometrické titrace - konstantní potenciál - měří se limitní difusní proud v závislosti na objemu titračního činidla Titrace s jednou polarizovatelnou elektrodou - depolarizátor - analyt či titrační činidlo Titrace s dvěma polarizovatelnými elektrodami - BIAMPEROMETRIE

72 Elektrogravimetrie analyt je stanoven z hmotnosti látky vyloučené na elektrodě vylučování za konstantního proudu snadný výpočet prošlého náboje, mění se potenciál pracovní elektrody vylučování za konstantního potenciálu pracovní elektrody mění se hodnota procházejícího proudu, konstantní potenciál činí snadnějším separátní vylučování různých iontů

73 Elektrogravimetrie vylučování za konstantního proudu Q = I t při vylučování kovů na katodě se postupně snižuje polarizační potenciál katody s RIZIKEM vylučování dalšího kovu kovy lze vylučovat na Pt i Hg elektrodě, aniž dochází k vylučování vodíku, díky vysoké hodnotě přepětí u vodíku

74 Elektrogravimetrie vylučování za konstantního potenciálu pracovní elektrody optimální nastavení potenciálu pro selektivní vyloučení jednoho prvku pokles proudu během elektrolýzy I t = I 0 e -kt c t = c 0 e -kt - k - koeficient přenosu hmoty - pokles koncentrace látky v roztoku

75 Elektrogravimetrie analyt je stanoven z hmotnosti látky vyloučené na elektrodě platinové elektrody pracovní (obvykle katoda) - síťková - vylučování kovů v elementární formě anoda - vylučování MnO 2, PbO 2 pro elektrolýzu za konstantního potenciálu nutná referentní elektroda pomocná (anoda) - spirálová

76 Coulometrie analyt je stanoven z velikosti náboje prošlého elektrodou nutnou podmínkou kvantitativní proběhnutí reakce vylučování za konstantního potenciálu pracovní elektrody potenciostatická coulometrie vylučování za konstantního proudu coulometrické titrace

77 Coulometrie vylučování za konstantního potenciálu pracovní elektrody potenciostatická coulometrie Q I I t = I 0 e -kt t n = Q / zf t = 0 t d Q ( kt ) I = 0 1 e k

78 Coulometrie vylučování za konstantního proudu coulometrické titrace -rovnoměrné generování titračního činidla až do BODU EKVIVALENCE - proud - GENERAČNÍ Q = I t n = Q / z F - látkové množství vygenerovaného titračního činidla -například generování stříbra pro argentometrii

12. Elektrochemie základní pojmy

12. Elektrochemie základní pojmy Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál

Více

instrumentální Většina instrumentálních metod vyžaduje kalibraci. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

instrumentální Většina instrumentálních metod vyžaduje kalibraci. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kvantitativní analýza - instrumentální Většina instrumentálních metod vyžaduje kalibraci. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité pojmy Metody kalibrace Metoda kalibrační

Více

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno Voltametrie a polarografie Princip. Do roztoku vzorku (elektrolytu) jsou ponořeny dvě elektrody (na rozdíl od potenciometrie prochází obvodem el. proud) - je vytvořen elektrochemický článek. Na elektrody

Více

Elektrochemické metody

Elektrochemické metody Elektrochemické metody Konduktometrie Coulometrie Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie) Biosenzory Petr Breinek Elektrochemie_N2012 Elektrochemie Elektrochemie

Více

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE 3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE (Elektrochemické články kinetické aspekty) Nerovnovážné elektrodové děje = děje probíhající na elektrodách při průchodu proudu. 3.1. Polarizace Pojem polarizace se používá

Více

Elektrolýza. (procesy v elektrolytických článcích) ch) Základní pojmy a představy z elektrolýzy. V rovnováze E = 0 (I = 0)

Elektrolýza. (procesy v elektrolytických článcích) ch) Základní pojmy a představy z elektrolýzy. V rovnováze E = 0 (I = 0) Elektrolýza (procesy v elektrolytických článcích) ch) V rovnováze Základní pojmy a představy z elektrolýzy E = (I = ) Ag Ag + ϕ Ag Ag E RT F r = E + + ln aag + Ag / Ag roztok AgNO 3 Po připojení zdroje

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Elektroanalytické metody

Elektroanalytické metody Elektroanalytické metody Elektroanalytické metody (EAM) zkoumají elektrochemické chování roztoku analytu v závislosti na jeho složení a koncentraci. Analyzovaný roztok je v kontaktu s elektrodami, které

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

Konduktometrie. Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie)

Konduktometrie. Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie) Elektrochemické metody Konduktometrie Coulometrie Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie) Biosenzory Petr Breinek Elektrochemie-I 2012 Elektrochemie

Více

Biosenzory Ondřej Wiewiorka

Biosenzory Ondřej Wiewiorka Elektrochemické analytické metody Základy elektrochemie Potenciometrie Voltametrie a Polarografie Amperometrie Coulometrie Konduktometrie Biosenzory Ondřej Wiewiorka Co je to elektroanalýza? Elektrochemie

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu.

Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu. Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu. Elektrochemie se zabývá rovnováhami a ději v soustavách,

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Spojení elektroda elektrolyt organismus vodič 2. třídy (ionty) přívodní

Více

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroda rozhraní dvou světů elektroda je součástí rozhraní dvou světů světa

Více

Elektrochemické reakce

Elektrochemické reakce Elektrochemické reakce elektrochemie, základní pojmy mechanismus elektrochem. reakce elektrodový potenciál Faradayův zákon kinetika elektrodové reakce 1 Elektrochemie Elektrochemické reakce - využívají

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

AMPEROMETRIE. Princip: Instrumentace:

AMPEROMETRIE. Princip: Instrumentace: AMPEROMETRIE Princip: Na pracovní elektrodu se vkládá konstantní potenciál, při kterém dochází k elektrochemické přeměně analytu (oxidaci nebo redukci). Měří se proud protékající článkem v závislosti na

Více

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Otázka: Elektrochemie Předmět: Chemie Přidal(a): j. Elektrochemie = vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Př. soustav s el. nábojem

Více

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku VOLTAMPEROMETRIE Stanovení rozpuštěného kyslíku Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán

Více

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky)

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Elektrochemie 1 Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Vodièe: I. tøídy { vodivost zpùsobena pohybem elektronù uvnitø

Více

12. M A N G A N O M E T R I E

12. M A N G A N O M E T R I E 1. M A N G A N O M E T R I E PRINCIP TITRACE ZALOŽENÉ NA OXIDAČNĚ REDUKČNÍCH REAKCÍCH Potenciometrické metody určování koncentrace (aktivity) iontů v roztoku jsou založeny na měření elektromotorického

Více

Stanovení kritické micelární koncentrace

Stanovení kritické micelární koncentrace Stanovení kritické micelární koncentrace TEORIE KONDUKTOMETRIE Měrná elektrická vodivost neboli konduktivita je fyzikální veličinou, která popisuje schopnost látek vést elektrický proud. Látky snadno vedoucí

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie: 28 44- M/01 ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Elektrochemie. Zn, + + e. red. 1 Standardní vodíková elektroda je elektroda vytvořená z platiny, pokrytá platinovou černí, sycená plynným

Elektrochemie. Zn, + + e. red. 1 Standardní vodíková elektroda je elektroda vytvořená z platiny, pokrytá platinovou černí, sycená plynným ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE 1 LF UK Elektrochemie v biochemii Martin Vejražka Praha, 8 Elektrodové děje Ponoříme-li do roztoku kovového iontu (např Cu ) elektrodu ze stejného kovu (v daném případě mědi),

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

Více

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohmův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodičích 5. Vedení el. proudu v polovodičích

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Membránové potenciály

Membránové potenciály Membránové potenciály Vznik a podstata membránového potenciálu vzniká v důsledku nerovnoměrného rozdělení fyziologických iontů po obou stranách membrány nestejná propustnost membrány pro různé ionty různá

Více

Ú L O H Y

Ú L O H Y Ú L O H Y 1. Vylučování kovů - Faradayův zákon; Př. 8.1 Stejný náboj, 5789 C, projde při elektrolýze každým z roztoků těchto solí: (a) AgNO 3, (b) CuSO 4, (c) Na 2 SO 4, (d) Al(NO 3 ) 3, (e) Al 2 (SO 4

Více

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Přednáška č. 02: Elektrochemická koroze Autor přednášky: Ing. Vladimír NOSEK Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu Elektrochemická koroze Elektrochemická koroze probíhá

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_09

Více

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Odměrná analýza, volumetrie

Odměrná analýza, volumetrie Odměrná analýza, volumetrie metoda založená na měření objemu metoda absolutní: stanovení analytu ze změřeného objemu roztoku činidla o přesně známé koncentraci, který je zapotřebí k úplné a stechiometricky

Více

Úvod k biochemickému praktiku. Petr Tůma

Úvod k biochemickému praktiku. Petr Tůma Úvod k biochemickému praktiku Petr Tůma Separační metody Chromatografie objev ruský botanik M.Cvět 90.léta 19.stol. skleněná kolona naplněná CaCO 3 izolace fotosyntetických barviv znovuobjevení Martin

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 1. Základní pojmy Úkoly ACH, základní dělení (kvantitativní, kvalitativní, distribuční a strukturní, speciační) Vzorek, analyt, matrice

Více

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie Číslo dokumentu: 09.20/1.10.2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Dokument Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE Školní rok 2015 2016 Obor Aplikovaná chemie 1. Význam analytické chemie, odběr a

Více

volumetrie (odměrná analýza)

volumetrie (odměrná analýza) volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování

Více

Název: Stanovení železa ve vzorcích krve pomocí diferenční pulzní voltametrie

Název: Stanovení železa ve vzorcích krve pomocí diferenční pulzní voltametrie Název: Stanovení železa ve vzorcích krve pomocí diferenční pulzní voltametrie Školitel: MVDr. Ludmila Krejčová Datum: 24.2. 2012 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml ph ELEKTRODY TMS Rozmanitost ph elektrod TMS Vám umožňuje vybrat si ten správný typ pro daný měřený vzorek, jeho objem a teplotu. Elektrody ve skleněném, nebo plastovém pouzdře skleněné pouzdro elektrody

Více

Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová

Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová Úvod k biochemickému mu praktiku Vladimíra Kvasnicová organizace praktik pravidla bezpečné práce v laboratoři laboratorní vybavení práce s automatickou pipetou návody: viz. aplikace Výuka automatická pipeta

Více

Nultá věta termodynamická

Nultá věta termodynamická TERMODYNAMIKA Nultá věta termodynamická 2 Práce 3 Práce - příklady 4 1. věta termodynamická 5 Entalpie 6 Tepelné kapacity 7 Vnitřní energie a entalpie ideálního plynu 8 Výpočet tepla a práce 9 Adiabatický

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla)

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla) Elektrolyty Elektrolyty látky, které při rozpouštění nebo tavení disociují (štěpí se) na elektricky nabité částice (ionty) jejich roztoky a taveniny jsou elektricky vodivé kyseliny, hydroxidy, soli Ionty

Více

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Metalické roztavené kovy, ionty + elektrony, elektrostatické síly Iontové roztavené soli, FLINAK (LiF + NaF + KF), volně pohyblivé anionty a kationty, iontová

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

Využití potenciometrie pro stanovení vybraných iontů v minerálních vodách

Využití potenciometrie pro stanovení vybraných iontů v minerálních vodách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra chemie Využití potenciometrie pro stanovení vybraných iontů v minerálních vodách Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. Vypracoval:

Více

Úvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek

Úvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek Úvod k biochemickému praktiku Pavel Jirásek Úvodní informace 4 praktika B1 B2 B3 B4 4 týdny 8 pracovních stolů rozdělení kruhu do 8 pracovních skupin (v každé 2-3 studenti) Co s sebou na praktika plášť

Více

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice.

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ELEKTROCHEMIE - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ZÁKLADNÍ POJMY Vodiče látky, které vedou elektrický proud. Vodiče I. třídy přenos elektrického náboje je zprostředkován volně

Více

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku Elektrický proud Elektrický proud Opakování 6. ročníku Obvodem prochází elektrický proud tehdy: 1. Je-li v něm zapojen zdroj elektrického napětí 2. Jestliže je elektrický obvod uzavřen (vodivě) V obvodu

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod:

7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: 7. Elektrolýza Úkoly měření: 1. Sestavte obvod, prověřte a znázorněte průběh ekvipotenciálních hladin a siločar elektrostatického pole mezi dvojicí elektrod. Zakreslete vektory intenzity. 2. Sestavte obvod

Více

Chemické metody plynná fáze

Chemické metody plynná fáze Chemické metody plynná fáze Chemické reakce prekurzorů lze aktivovat i UV zářením PHCVD. Foton aktivuje molekuly nebo atomy, které pak vytvářejí volné radikály nesoucí hodně energie > ty pak rozbijí velké

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Metody gravimetrické

Metody gravimetrické Klíčový požadavek - kvantitativní vyloučení stanovované složky z roztoku - málorozpustná sloučenina - SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY VYLUČOVACÍ FORMA se převede na (sušení, žíhání) CHEMICKY DEFINOVANÝ PRODUKT - vážitelný

Více

MitoSeminář II: Trochu výpočtů v bioenergetice. Souhrn. MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK

MitoSeminář II: Trochu výpočtů v bioenergetice. Souhrn. MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK MitoSeminář II: Trochu výpočtů v bioenergetice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK (se zahrnutím cenných připomínek, kterými přispěl prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.) 1 Dýchacířet etězec

Více

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Metalické roztavené kovy, ionty + elektrony, elektrostatické síly Iontové roztavené soli, FLINAK (LiF + NaF + KF), volně pohyblivé anionty a kationty, iontová

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více