Elektroanalytické metody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektroanalytické metody"

Transkript

1 Elektroanalytické metody

2 Elektroanalytické metody (EAM) zkoumají elektrochemické chování roztoku analytu v závislosti na jeho složení a koncentraci. Analyzovaný roztok je v kontaktu s elektrodami, které zprostředkují jeho spojení s přístrojem měřícím některou (některé) z elektrických veličin: potenciál E proud I odpor R (vodivost G) kapacitu C.

3 Rozdělení EAM Metody založené na elektrodovém ději Ox + ne Red Metody založené na měření elektrických vlastností roztoků Elektrochemickým článkem neprochází el. proud rovnovážná potenciometrie Elektrochemickým článkem prochází el. proud Měří se vodivost roztoků konduktometrie Měří se kapacita dielektrimetrie Koncentrace analytu se elektrolýzou prakticky nemění voltametrie (polarografie) amperometrie Analyt je elektrolýzou kvantitativně přeměněn elektrogravimetrie coulometrie

4 Metody založené na elektrodovém ději

5 POTENCIOMETRIE Princip: měří se rovnovážné napětí mezi měrnou (indikační) elektrodou ponořenou do analyzovaného roztoku a srovnávací (referentní) elektrodou spojenou s analyzovaným roztokem solným můstkem. Měření je prováděno tak, aby článkem neprocházel elektrický proud (voltmetrem s velkým vstupním odporem). Rovnovážné napětí (rozdíl potenciálů obou elektrod) je mírou aktivity (koncentrace) analyzované látky.

6 Elektroda systém nejméně dvou fází ve vzájemném kontaktu, z nichž jedna fáze je vodič první třídy a druhá je vodič druhé třídy. Typy elektrod: A) prvního druhu - kov ponořený v roztoku svých iontů B) druhého druhu - kov pokrytý vrstvou své málo rozpustné soli ponořený v roztoku obsahujícím anion této soli C) redoxní elektrody - ušlechtilý kov (Pt, Au) v roztoku obsahujícím oxidovanou a redukovanou formu analytu D) membránové elektrody (iontově selektivní elektrody, ISE) - membrána oddělující dva roztoky, jejichž společné ionty se mohou účastnit rovnovážné výměnné reakce s ionty v membráně

7 Vznik potenciálu na kovu Rozpouštění kovu ve vodě: + ( ) Vznik elektrické dvojvrstvy: kov + + voda Ustavení rovnovážného potenciálu zinkové elektrody v roztoku svých iontů: Zn ZnSO 4(aq) Zn e Zn potenciál potenciál roztoku potenciál kovu Rovnovážný potenciál elektrody = = potenciál kovu potenciál roztoku

8 Rovnovážný (absolutní) potenciál kovové elektrody E závisí na aktivitě iontů kovu v roztoku podle Nernstovy rovnice: E E M z /M RT zf ln a M z E º standardní elektrodový potenciál z náboj kovového iontu M a aktivita iontu kovu (je přímo úměrná jeho koncentraci) T termodynamická teplota (v kelvinech) F Faradayova konstanta 96485,309 C mol -1 R molární plynová konstanta 8,314 J K -1 mol -1 E E M z / M 0,059 z log a M z pro 25 ºC

9 Standardní potenciál kovu E M z+ /M - potenciál kovu v roztoku o jednotkové aktivitě svých iontů. - jeho hodnota je mírou schopnosti kovu přecházet do stavu iontů v roztoku (je rozhodující pro chemickou reaktivitu kovu v roztocích). Elektroda E (V) Elektroda E (V) Elektroda E (V) Li + /Li -3,045 Mn 2+ /Mn -1,18 Pb 2+ /Pb -0,126 K + /K -2,925 Zn 2+ /Zn -0,763 H + /H 2 0,000 Ca 2+ /Ca -2,87 Fe 2+ /Fe -0,440 Cu 2+ /Cu +0,337 Na + /Na -2,714 Cd 2+ /Cd -0,403 Ag + /Ag +0,799 Mg 2+ /Mg -2,37 Tl + /Tl -0,336 Hg 2+ /Hg +0,854 Al 3+ /Al -1,66 Ni 2+ /Ni -0,250 Au 3+ /Au +1,50 pro 25ºC

10 Oxidačně-redukční potenciály Vodič z ušlechtilého kovu (Pt, Au) ponořený do roztoku elektrolytu obsahujícího obě složky redoxního systému (Ox a Red) Ox + z e Red se nabije na potenciál odpovídající aktivitám složek Ox a Red. Tento potenciál definuje Nernstova-Petersova rovnice: E E Ox/Red standardní redox potenciál RT a E ln Ox Ox/Red zf a a Ox aktivita oxidované formy redoxního páru a Red aktivita redukované formy redoxního páru Red

11 rostou oxidační vlastnosti Standardní redox potenciál E Ox/Red - potenciál měrné elektrody v roztoku o jednotkových aktivitách oxidované a redukované formy za standardních podmínek. Jeho hodnota je mírou oxidační nebo redukční schopnosti daného redoxního páru. Systém E (V) S + 2 e - S 2- -0,508 2 CO H e - H 2 C 2 O 4-0,49 Sn e - Sn 2+ 0,15 I e - 3 I - 0,534 MnO H 2 O + 3 e - MnO OH - 0,588 HNO H e - NO + 2 H 2 O 0,96 Br 2 (aq) + 2 e - 2 Br - 1,087 Cr 2 O H e - 2 Cr H 2 O 1,33 Cl 2 (g) + 2 e - 2 Cl - 1,358 MnO H e - Mn H 2 O 1,491 rostou redukční vlastnosti

12 Membránový potenciál Elektrochemická membrána (selektivní pro transport iontů) odděluje dva roztoky (1,2) obsahující ionty (X z+ ), které se mohou účastnit rovnovážné výměnné reakce s ionty v membráně. E 1 E 2 roztok 1, a(x z+ ) 1 membrána roztok 2, a(x z+ ) 2 Po ustavení rovnováhy mezi ionty X z+ v roztoku a v membráně nabude každá strana membrány vůči roztoku určitého potenciálu (E 1, E 2 ), který závisí na aktivitě iontů X z+ v přilehlém roztoku. Rozdíl těchto potenciálů je membránový potenciál E M. E M E 1 E 2 RT zf ln a(x a(x z z ) ) 1 2 a(x z+ ) 1, a(x z+ ) 2 aktivity iontu X z+ v roztocích 1 a 2

13 Absolutní potenciál elektrody nelze měřit. Vodivým spojením dvou elektrod lze vytvořit elektrochemický článek, jehož rovnovážné napětí ΔE je měřitelné. e - KCl voltmetr e - Anoda oxidace Katoda redukce Zn Zn e 2Ag + + 2e - 2Ag Cl - K + Zn Zn 2+ Ag + (ZnCl 2 ) (KCl) Ag Zn + 2Ag + Zn Ag E Zn 2+ /Zn = 0,763 V E Ag + /Ag = +0,799 V Rovnovážné (elektromotorické) napětí článku: ΔE = E katoda E anoda ΔE = E Ag + /Ag E Zn 2+ /Zn = 0,799 ( 0,763) = 1,562 V pro a Zn 2+ = a Ag + = 1

14 Definujeme-li potenciál jedné z elektrod v článku (referentní), můžeme měřit potenciál dalších elektrod vůči této referentní elektrodě. e - KCl e - H 2 Zn Zn 2+ Cl - K + (ZnCl 2 ) (HCl) Pt H + Standardní vodíková elektroda (SHE, p = 0,1 MPa, a H + = 1) je primární referentní elektrodou, její potenciál je definitoricky roven nule při všech teplotách.

15 Referentní elektrody (sekundární) elektrody II. druhu: argentchloridová přívod kalomelová přívod Hg pevný KCl Ag AgCl nasycený KCl pevný KCl Hg 2 Cl 2 porézní ucpávka nasycený KCl frita solný můstek frita solný můstek

16 Základní uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření: 0,059 V E voltmetr referentní elektroda indikační elektroda referentní elektroda E ref indikační elektroda E ind solný můstek magnetická míchačka analyzovaný roztok míchadlo

17 Analytické využití potenciometrie Přímá potenciometrie Potenciometrické titrace měří se rovnovážné napětí článku: referentní elektroda ll indikační elektroda potenciál indikační elektrody závisí na aktivitě analytu (indiferentní elektrolyt) kalibrační měření Indikační elektrody I. a II. druhu (omezené použití), iontově selektivní elektrody (ISE)

18 Iontově selektivní elektrody Potenciál membránové iontově selektivní elektrody E ISE není určován redoxní reakcí, ale reakcí výměnnou. E ISE vyjadřuje Nikolského rovnice: E E ISE RT F pot XY ln( a K ay ) X E ISE konstanta zahrnující vliv membrány, vnitřního roztoku ISE a vnitřní referentní elektrody a X, a Y aktivita iontů X a Y v měřeném roztoku K XY pot koeficient selektivity pro rušící ion Y vzhledem ke stanovovanému iontu X

19 Skleněná elektroda (měření ph) sklo roztok O O SiO - Na + + H + O vnitřní referentní elektroda voltmetr E vnější referentní elektroda (Ag/AgCl/KCl) O O SiO - H + + Na + O E 1 E 2 E 3 1M - HCl vzorek E 5 E 4 E = (E 1 - E 5 ) + (E 2 E 3 ) + E 4 konst. konst. konst. Měřený potenciál E se mění se změnou potenciálu na vnějším povrchu skleněné elektrody E 3, který závisí na aktivitě (koncentraci) iontů H + (ph).

20 Závislost potenciálu skleněné elektrody na ph (růst ph znamená pokles aktivity H + iontu, proto potenciál s růstem ph klesá). E M = K + 0,059 log [H + ] = K 0,059 ph E M kyselá chyba teoretická závislost (směrnice -0,059 V při 25 ºC) alkalická chyba ph Asymetrický potenciál nenulový rozdíl potenciálů na vnitřní a vnější straně skleněné membrány při stejném složení vnitřního a vnějšího roztoku.

21 ph údaj na ph-metru ph údaj na ph-metru Kalibrace ph-metru s jedním standard. pufrem se dvěma standard. pufry ph standardní pufr ph standardní pufr 8 ph měřeného roztoku musí ležet co nejblíže ph pufru. ph měřeného roztoku musí ležet mezi hodnotami ph kalibračních pufrů.

22 ISE s krystalickou nebo polymerní membránou analyzovaný roztok vnitřní referentní elektroda vnitřní elektrolyt krystalická nebo polymerní membrána ION MEMBRÁNA F - monokrystal LaF 3 K + neutrální nosič iontů (valinomycin) NO 3 - I - polymer s iontoměničem (dusičnan tridodecylmethylamonný) polykrystalický AgI Ag +, S 2- polykrystalický Ag 2 S Cu polykrystalický CuS+Ag 2 S

23 Potenciometrické titrace objektivní metoda zjišťování konečného bodu titrací (bod ekvivalence) měřením závislosti potenciálu vhodné indikační elektrody na objemu odměrného roztoku přidaného do titrovaného roztoku. TITRAČNÍ METODA acidi/alkalimetrie argentometrie redoxní titrace komplexometrie INDIKAČNÍ ELEKTRODA skleněná ph elektroda Ag elektroda I.druhu Pt, Au redox elektroda kationtová elektroda I. druhu, ISE

24 Potenciometrické titrační křivky Vyjadřují závislost měřeného rovnovážného napětí článku nebo závislost ph, pm, px na objemu titračního činidla. titrace směsi CH 3 COOH a HCl 0,1M-NaOH titrace směsi jodidu a chloridu 0,1M-AgNO 3 titrace směsi vanadu a železa 0,1M-KMnO 4

25 ELEKTROLÝZA V rovnováze elektrolýza neprobíhá. E = 0 (I = 0) Ag Ag Ag + Ag E r E 0 Ag / Ag RT F ln a Ag roztok AgNO 3

26 Po připojení zdroje stejnosměrného napětí e - e - e - e - e - e - I 0 e - e - e - e - e - e - oxidace ANODA Ag Ag redukce KATODA e - e - e - Ag + Ag + Ag + Ag + Ag + Ag + e - e - e - E a E r roztok AgNO 3 E k E r

27 Polarizace elektrod článkem teče menší proud než odpovídá napětí na elektrodách (důsledek malé rychlosti některého kroku elektrodového procesu) Depolarizace katodická redukce a anodická oxidace, které působí proti polarizaci Depolarizátor látka účastnící se oxidace nebo redukce Nepolarizovatelná elektroda její potenciál zůstává po připojení vnějšího napětí konstantní (elektrody s velkou plochou, referentní elektrody) (např. kalomelová elektroda - při katodické a anodické polarizaci v ní probíhají depolarizační reakce a aktivita rtuťných iontů určující elektrodový potenciál zůstává konstantní tedy i potenciál elektrody se nemění) Polarizovatelná elektroda její potenciál může nabývat různých hodnot v závislosti na vloženém vnějším napětí (obvykle elektrody s malým povrchem)

28 Princip: VOLTAMETRIE (POLAROGRAFIE) Na pracovní elektrodu se vkládá napětí z vnějšího zdroje, které s časem roste. Měří se závislost proudu protékajícího pracovní elektrodou na potenciálu. Elektrolýza probíhá těsně u povrchu pracovní elektrody, nepostihuje celý objem měřeného roztoku. Velikost proudu tekoucího elektrodou v přítomnosti analytu (depolarizátoru) je funkcí jeho koncentrace.

29 Objev polarografie - prof. Jaroslav Heyrovský (1922) V r byla Jaroslavu Heyrovskému, jako prvnímu Čechovi, udělena Nobelova cena v oboru chemie za objev a rozvoj polarografické analytické metody. Prof. Jaroslav Heyrovský ( )

30 nasycená kalomelová elektroda (SCE) nepolarizovatelná (potenciál 0,241 V) Polarografie U Hg-kapková elektroda polarizovatelná (potenciál E k ) E k = (U 0 vs. SCE IR) proti SCE Indiferentní elektrolyt minimalizuje člen IR E k = U (proti SCE)

31 ref prac pom Zapojení elektrochemického článku pro voltametrickou analýzu: Příklad realizace voltametrické cely: dvouelektrodové zdroj napětí Potenciostat a měřidlo proudu V-metr A-metr Inertní plyn ref prac tříelektrodové zdroj napětí V-metr A-metr ref pom prac

32 Pracovní elektrody (polarizovatelné): polarografie: Hg kapající elektroda voltametrie: stacionární (visící) Hg elektroda, elektrody z tuhých inertních materiálů (Pt, Au, C); modifikované a membránové elektrody Referentní elektrody (nepolarizovatelné): elektrody II. druhu nebo rtuťové dno (dvouelektrodová DC polarografie) Pomocné elektrody (nepolarizovatelné): elektrody z inertního materiálu (Pt, C) o velkém povrchu (často oddělené fritou od analyzovaného roztoku) Příprava roztoku k analýze: přídavek indiferentního (základního) elektrolytu (c ZE 100 c analyt ) Př.: HCl, NaOH, sůl alkal. kovu, pufr, roztok komplexujícího činidla odstranění rozpuštěného vzdušného kyslíku (5-10 min probublání dusíkem nebo argonem)

33 proud,i potenciál, -E Polarizační křivka v roztoku obsahujícím elektroaktivní analyt vznik polarografické vlny a její analytické využití: E 2 E 4 E 3 Průběh potenciálu a proudu na pracovní elektrody E 1 počáteční potenciál Pb 2+ +2e Pb I=1/2 I lim Cd 2+ +2e Cd 3 4 I(A) lim čas, t I(C) lim Základní parametry polarografické vlny: půlvlnový potenciál E 1/2 kvalitativní údaj; limitní proud I lim údaj kvantitativní, je přímo úměrný koncentraci analytu 1 2 kapacitní proud E(A) 1/2 E(C) 1/2 -E

34 Pro limitní difúzní proud platí Ilkovičova rovnice (základní vztah pro kvantitativní využití polarografie): I lim 0,627 zfd 1/2 m 2/3 1/6 c c z počet vyměňovaných elektronů F Faradayova konstanta (96485,309 C mol -1 ) D difúzní koeficient (cm 2 s -1 ) m průtoková rychlost rtuti (g s -1 ) doba rtuťové kapky (s) c koncentrace depolarizátoru v roztoku (mol l -1 )

35 potenciál Varianty voltametrické analýzy: stejnosměrná (Direct Current DC) voltametrie (polarografie) diferenční pulzní voltametrie (polarografie): průběh potenciálu vkládaného na prac. elektrodu závislost proudu na potenciálu měření proudu I 1 měření proudu I 2 t p proud, I 2 I 1 I p proud píku I p je přímo úměrný koncentraci analytu čas E p potenciál

36 anodický proud potenciál katodický proud Elektrochemická rozpouštěcí voltametrie metoda stopové analýzy: 1.krok nahromadění analytu předběžnou elektrolýzou na elektrodě 2.krok rozpuštění analytu z elektrody E dep Pb 2+ Pb Cd 2+ Cd doba předběžné elektrolýzy E stop E dep I p (Cd) E stop rozpouštění Cd Cd 2+ I p (Pb) čas Pb Pb 2+

37 Použití voltametrie a polarografie: stanovení anorganických a organických látek, které lze oxidovat či redukovat, příp. látek adsorbujících se na povrch pracovní elektrody prvky: Pb, Cd, Cu, Mn, Zn, Ga, Cr, Se, Te, As, Sn, Bi, Sb, Tl, In, V, Mo, U anionty: NO 3 -, NO 2 -, I -, CN -, S 2- karcinogenní a toxické látky (aromatické fenoly a aminy, nitrosaminy), farmaceutika (vitamíny, antibiotika, psychofarmaka, ), pesticidy, alkaloidy, povrchově aktivní látky ve vodách, neurotransmitery, nukleové kyseliny Metoda Detekční limit (mol l -1 ) DCP 10-5 DPP 10-8 ERA - DPV až 10-12

38 Amperometrické (polarometrické) titrace Princip: měří se změny proudu mezi indikační (polarizovatelnou) a referentní elektrodou při konstantním napětí v závislosti na objemu přidávaného odměrného činidla. Podmínka: alespoň jedna z reagujících látek musí být elektrochemicky aktivní. Použití: srážecí, komplexometrické a redoxní titrace. Polarometrické titrační křivky: elektroaktivní analyt i činidlo elektroaktivní je pouze činidlo

39 Průběh polarizačních křivek během polarometrické titrace Průběh titrační křivky (elektroaktivní analyt elektroinaktivní činidlo) E konst Příklad: redukovatelná látka (Pb 2+ ) titrovaná neredukovatelnou (SO 4 2- )

40 Princip: ELEKTROGRAVIMETRIE A COULOMETRIE jsou to elektroanalytické metody, při nichž dochází v důsledku elektrolýzy probíhající na pracovní elektrodě ke kvantitativní přeměně analytu přítomného v elektrochemické cele. elektrogravimetrie - analyt je stanoven z hmotnosti látky vyloučené na pracovní elektrodě; coulometrie - analyt je stanoven z velikosti náboje prošlého pracovní elektrodou.

41 Společné vlastnosti metod kvantitativní přeměna analytu vztah mezi hmotností látky a nábojem potřebným k její elektrochemické přeměně (oxidaci či redukci) Faradayův zákon: m M zf Q M zf It m - hmotnost přeměněné látky (g) M - molekulová hmotnost látky (g mol -1 ) Q - náboj prošlý elektrochemickou celou (C) pracovní elektrody velkoplošné, Pt síťka či plech, Hg "louže" pomocné elektrody Pt, C (oddělené od pracovního prostoru cely) základním transportním mechanismem analytu k elektrodě je konvekce (míchání) metody lze považovat za absolutní, tj. nevyžadují kalibraci při coulometrii musí elektrolýza probíhat se 100% proudovou účinností

42 Pracovní elektrody Platinová síťková a RVC elektroda

43 Potenciostatická elektrogravimetrie a coulometrie tříelektrodové zapojení elchemického článku (jako pro voltametrická měření) konstantní potenciál pracovní elektrody je udržován potenciostatem, elektrolýza se provádí obvykle při takovém potenciálu, při němž teče elektrodou limitní proud oxidace (redukce) analytu I I (0) I (t 1 ) I (t 2 ) katodická vlna analytu t = 0 t 1 t 2 (redukce dalšího depolarizátoru) t potenciál elektrolýzy - E

44 proud proud v průběhu elektrolýzy exponenciálně klesá I(0) I(t 1 ) I(t 2 ) t Q 0 I( t) dt 0 t 1 t 2 Q čas t konec elektrolýzy: I = 0, negativní důkaz přítomnosti analytu stanovení obsahu analytu: coulometrie z náboje prošlého elektrolyzérem (odečet z integrátoru, výpočet z I-t křivky, ) elektrogravimetrie elektroda s vyloučenou látkou se zváží

45 Použití potenciostatické coulometrie: stanovení kovů tvořících amalgám redukcí na Hg elektrodě (Cu, Cd, Pb, Zn ) stanovení iontů vyskytujících se v různých oxidačních stavech oxidací na Pt elektrodě (As 3+ ) stanovení organických látek redukcí na Hg elektrodě nebo oxidací na Pt (nitrosloučeniny, fenoly, aminy ) Použití potenciostatické elektrogravimetrie: stanovení kovů vylučujících se na Pt elektrodě (Ag, Cu, Zn, Cd, Sn ) nebo tvořících při oxidaci na Pt elektrodě povlak nerozpustné sloučeniny (Pb jako PbO 2 ) stanovení halogenidů, sulfidů, SCN - - tvoří nerozpustné povlaky na Ag-anodě Elektrolytická separace - oddělení malého množství analytu od nadbytku vedlejších složek elektrolýzou na Hg-katodě

46 Amperostatická coulometrie (coulometrická titrace) Princip: na pracovní elektrodě se z pomocné látky P galvanostaticky (se 100% proudovou účinností) generuje činidlo X, s nímž analyt A reaguje na produkt Y: reakce na elektrodě: P ± ne X reakce v roztoku: A + X Y činidlo je generováno tak dlouho, aby s ním analyt právě kvantitativně zreagoval (byl jím ztitrován) v elektrochemické cele musí být vhodný indikační systém (např. elektrody pro potenciometrickou indikaci) obsah analytu se určí pomocí Faradayova zákona z množství činidla vygenerovaného nábojem Q = I t a ze známé stechiometrie chemické reakce I = I a = I k Q 0 čas, t konec elektrolýzy

47 Výhody coulometrických titrací: snadná titrace i málo stálými a těkavými činidly (Br 2, Ti 3+ ); činidla není nutno standardizovat; ve srovnání s klasickou volumetrií lze stanovovat nižší koncentrace analytů; metodu lze snadno automatizovat. Příklady použití coulometrických titrací (titrační činidlo vyznačeno červeně): Analyt Reakce na generační elektrodě kyseliny, S, C (převedení na kyseliny) 2H 2 O + 2e 2OH - + H 2 Cl -, Br -, I -, thioly, thiomočvina Ag Ag + + e As 3+, Sb 3+, SO 2, As 3+, S 2 O 3 2-, H 2 S, H 2 O (dle K.Fischera) Fe 3+,V 5+,U Br - Br 2 + 2e 2I - I 2 + 2e TiO H + + e Ti 3+ + H 2 O

48 Metody založené na měření elektrických vlastností roztoků

49 KONDUKTOMETRIE Princip: Měří se elektrická vodivost roztoků elektrolytů mezi dvěma platinovými elektrodami za průchodu střídavého proudu. Rozdíl proti ostatním elektroanalytickým metodám: není založena na redoxní reakci je neselektivní

50 Vodivost roztoku mezi elektrodami vodivostní nádobka s analyzovaným roztokem vodivostní elektrody o ploše A, vzájemně vzdálené L G A 1 G vodivost [S = -1 ] R odpor [ ] R L měrná vodivost [S.cm -1 ] A plocha elektrod [cm 2 ] L vzdálenost mezi elektrodami [cm]

51 Vlastnost roztoku charakterizuje měrná vodivost: L G A GK R K R odporová konstanta vodivostní nádobky (určuje se experimentálně změřením vodivosti roztoku o přesně známé měrné vodivosti v dané nádobce, K R = /G). Příklady měrných vodivostí některých roztoků: Roztok Měrná vodivost S/cm superčistá voda 0, destilovaná voda 10-6 přírodní vody ,1M KCl 0,0129 2% NaOH (0,5 mol/l) 0,1 20% HCl (6 mol/l) 1

52 Měrná vodivost je aditivní veličinou, závisí na iontové vodivosti λ i, koncentraci c i a náboji z i všech iontů v roztoku: z c i i Ionty se v roztoku vzájemně ovlivňují λ i (a tedy i ) závisí na koncentraci iontů: S klesající koncentrací λ i rostou a při nekonečném zředění nabývají maximální (limitní) hodnoty λ i 0 (tabelované). i i Příklady iontových vodivostí některých iontů při nekonečném zředění ve vodných roztocích při 25ºC: Kation λ 0 [Scm -2 mol -1 ] Anion λ 0 [Scm -2 mol -1 ] H 3 O OH Na + 50 Cl - 76 Ag + 62 NO

53 Způsob měření vodivosti K eliminaci vlivu redoxních reakcí a polarizačních jevů na rozhraní elektroda/roztok se používá střídavého proudu a elektrod pokrytých Pt černí. zdroj střídavého proudu I V-metr U = I R R(el/rozt) 1 R(rozt) R(el/rozt) 2

54 Příklady realizace ponorných vodivostních nádobek (A, B) a nádobky průtokové (C) vodivostní nádobka analyz. roztok vodivostní elektrody A B C

55 Analytické využití konduktometrie Přímá konduktometrie Konduktometrické titrace Přímá konduktometrie c kontrola čistoty vod (destilované, elektrárenské) stanovení celkového obsahu iontů v roztocích stanovení obsahu solí, kyselin či zásad v jednosložkových technologických roztocích (NO 2 v dýmavé kyselině dusičné) kontrola technologických postupů (rafinace cukru) detekce v separačních metodách (IC, CZE)

56 Závislost měrné vodivosti na koncentraci zředěných roztoků silných elektrolytů: Závislost měrné vodivosti silných elektrolytů v širokém rozmezí koncentrací: / S cm -1 HCl NaOH KCl / S cm -1 HCl NaOH H 2 SO 4 KCl

57 vodivost vodivost Konduktometrické titrace indikace bodu ekvivalence neutralizačních, srážecích a komplexometrických titrací Titrace silné kyseliny silnou zásadou Argentometrická srážecí titrace Ag +, NO 3 - H + Cl - OH - Na +, Cl -, NO 3 - Na + B.E. ml odměr. roztoku NaOH B.E. ml odměr. roztoku AgNO 3

58 G Titrace slabých kyselin silným hydroxidem Titrace směsi silné a slabé kyseliny slabým hydroxidem silným hydroxidem pk= hydrolýza: A - + H 2 O HA + OH - vodivost roste

59 VYSOKOFREKVENČNÍ MĚŘENÍ Princip: Měří se vodivost (vysokofrekvenční konduktometrie) nebo kapacita (dielektrimetrie) vzorku při průchodu proudu o frekvenci MHz. Vodivostní elektrody jsou vně nádobky (vf proud vstupuje do roztoku stěnami nádobky). Příklad bezkontaktní nádobky kapacitního typu pro vf konduktometrii a dielektrimetrii.

60 Dielektrimetrie - měří se relativní permitivita: r C C 0 C kapacita kondenzátoru, jehož dielektrikem je analyzovaná látka C 0 kapacita téhož kondenzátoru, jehož dielektrikem je vakuum (vzduch) Použití vf konduktometrie a dielektrimetrie: kontrola roztoků v uzavřených soustvách (zatavené ampule, potrubí ) sledování vodivosti tavenin (za vysokých teplot a tlaků) stanovení vody (vlhkosti) v sypkých materiálech (obilí, mouka, cement) kontrola čistoty rozpouštědel

metody založené na měření elektrických vlastností vzorku dielektrimetrie konduktometrie

metody založené na měření elektrických vlastností vzorku dielektrimetrie konduktometrie ELEKTROANALYTICKÉ METODY metody založené na měření elektrických vlastností vzorku dielektrimetrie konduktometrie metody založené na sledování elektrochemického děje proud je nulový potenciometrie proud

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno Voltametrie a polarografie Princip. Do roztoku vzorku (elektrolytu) jsou ponořeny dvě elektrody (na rozdíl od potenciometrie prochází obvodem el. proud) - je vytvořen elektrochemický článek. Na elektrody

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Elektrochemické metody

Elektrochemické metody Elektrochemické metody Konduktometrie Coulometrie Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie) Biosenzory Petr Breinek Elektrochemie_N2012 Elektrochemie Elektrochemie

Více

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE 3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE (Elektrochemické články kinetické aspekty) Nerovnovážné elektrodové děje = děje probíhající na elektrodách při průchodu proudu. 3.1. Polarizace Pojem polarizace se používá

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

Elektrolýza. (procesy v elektrolytických článcích) ch) Základní pojmy a představy z elektrolýzy. V rovnováze E = 0 (I = 0)

Elektrolýza. (procesy v elektrolytických článcích) ch) Základní pojmy a představy z elektrolýzy. V rovnováze E = 0 (I = 0) Elektrolýza (procesy v elektrolytických článcích) ch) V rovnováze Základní pojmy a představy z elektrolýzy E = (I = ) Ag Ag + ϕ Ag Ag E RT F r = E + + ln aag + Ag / Ag roztok AgNO 3 Po připojení zdroje

Více

instrumentální Většina instrumentálních metod vyžaduje kalibraci. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

instrumentální Většina instrumentálních metod vyžaduje kalibraci. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kvantitativní analýza - instrumentální Většina instrumentálních metod vyžaduje kalibraci. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité pojmy Metody kalibrace Metoda kalibrační

Více

Metody kalibrace. Důležité pojmy. Metoda kalibrační křivky (external standards)

Metody kalibrace. Důležité pojmy. Metoda kalibrační křivky (external standards) Důležité pojmy Metody kalibrace Metoda kalibrační křivky (external standards) připravíme sérii kalibračních roztoků stanovovaného analytu, pokrývající zamýšlený koncentrační rozsah snažíme se, aby bylo

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

AMPEROMETRIE. Princip: Instrumentace:

AMPEROMETRIE. Princip: Instrumentace: AMPEROMETRIE Princip: Na pracovní elektrodu se vkládá konstantní potenciál, při kterém dochází k elektrochemické přeměně analytu (oxidaci nebo redukci). Měří se proud protékající článkem v závislosti na

Více

Elektrochemické články a poločlánky

Elektrochemické články a poločlánky Elektrochemické články a poločlánky Vznik poločlánku ponoření zinku do vody (Zn Zn 2+ + 2e ) těleso začne uvolňovat kationy Zn 2+ v tělese se začnou hromadit elektrony nárůst elektrostatických sil děj

Více

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II ELEKTROCHEMIE Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II Samostatný kation Oxidační číslo ve sloučenině Sám Jen ve sloučenině 1 ELEKTROCHEMIE: POJMY

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Biosenzory Ondřej Wiewiorka

Biosenzory Ondřej Wiewiorka Elektrochemické analytické metody Základy elektrochemie Potenciometrie Voltametrie a Polarografie Amperometrie Coulometrie Konduktometrie Biosenzory Ondřej Wiewiorka Co je to elektroanalýza? Elektrochemie

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu.

Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu. Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu. Elektrochemie se zabývá rovnováhami a ději v soustavách,

Více

Praktika a analytické metody. ie/vyuka/bakalari/practicals

Praktika a analytické metody.  ie/vyuka/bakalari/practicals Praktika a analytické metody http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/chem ie/vyuka/bakalari/practicals Volumetrie kvantitativní metoda měření objemů roztoků ke stanovení neznámých koncentrací analyzovaných

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název: Stanovení železa ve vzorcích krve pomocí diferenční pulzní voltametrie

Název: Stanovení železa ve vzorcích krve pomocí diferenční pulzní voltametrie Název: Stanovení železa ve vzorcích krve pomocí diferenční pulzní voltametrie Školitel: MVDr. Ludmila Krejčová Datum: 24.2. 2012 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Rovnovážná potenciometrie

Rovnovážná potenciometrie Rovnovážná potenciometrie koncentrace analytu se stanovuje z velikosti rovnovážného napětí elektrochemického článku tvořeného indikační elektrodou citlivou na množství (druh analytu referenční elektrodou

Více

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroda rozhraní dvou světů elektroda je součástí rozhraní dvou světů světa

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_09

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky)

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Elektrochemie 1 Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Vodièe: I. tøídy { vodivost zpùsobena pohybem elektronù uvnitø

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie: 28 44- M/01 ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata

Více

Komplexotvorné rovnováhy

Komplexotvorné rovnováhy Komplexotvorné rovnováhy ion kovu (analyt) + komplexotvorné činidlo (ligand) rozpustných komplexních sloučenin (koordinační sloučenina) podmínky vzniku: ligand obsahovat alespoň jeden nevazebný elektronový

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

Elektrochemie. Zn, + + e. red. 1 Standardní vodíková elektroda je elektroda vytvořená z platiny, pokrytá platinovou černí, sycená plynným

Elektrochemie. Zn, + + e. red. 1 Standardní vodíková elektroda je elektroda vytvořená z platiny, pokrytá platinovou černí, sycená plynným ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE 1 LF UK Elektrochemie v biochemii Martin Vejražka Praha, 8 Elektrodové děje Ponoříme-li do roztoku kovového iontu (např Cu ) elektrodu ze stejného kovu (v daném případě mědi),

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku VOLTAMPEROMETRIE Stanovení rozpuštěného kyslíku Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Více

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Základní elektrochemické metody Průmyslová výroba základních kovů - hliník Základní elektrochemické metody - Elektrolýza, základy a principy - Elektropřenos

Více

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Spojení elektroda elektrolyt organismus vodič 2. třídy (ionty) přívodní

Více

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Název: Školitel: Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Renáta Kenšová, Marie Konečná Datum: 11. 9. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

Ú L O H Y

Ú L O H Y Ú L O H Y 1. Vylučování kovů - Faradayův zákon; Př. 8.1 Stejný náboj, 5789 C, projde při elektrolýze každým z roztoků těchto solí: (a) AgNO 3, (b) CuSO 4, (c) Na 2 SO 4, (d) Al(NO 3 ) 3, (e) Al 2 (SO 4

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Uhlíkové mikroelektrody modifikované stříbrnými a platinovými nanovrstvami a jejich využití pro detekci peroxidu vodíku Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Elektrochemické reakce

Elektrochemické reakce Elektrochemické reakce elektrochemie, základní pojmy mechanismus elektrochem. reakce elektrodový potenciál Faradayův zákon kinetika elektrodové reakce 1 Elektrochemie Elektrochemické reakce - využívají

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Odměrná analýza, srážecí titrace

Odměrná analýza, srážecí titrace Odměrná analýza, srážecí titrace precipitační titrace = absolutní metoda založená na měření objemu odměrné stanovení, při němž vznikají málo rozpustné sloučeniny (sraženiny) nebo málo disociované sloučeniny

Více

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla)

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla) Elektrolyty Elektrolyty látky, které při rozpouštění nebo tavení disociují (štěpí se) na elektricky nabité částice (ionty) jejich roztoky a taveniny jsou elektricky vodivé kyseliny, hydroxidy, soli Ionty

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt, který je již poměrně dobrým

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013 Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Oxidačně redukční neboli redoxní reakce jsou všechny chemické reakce,

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR Elektrochemie: chemické reakce vyvolané elektrickým proudem a naopak vznik elektrického proudu z chemických reakcí Historie: L. Galvani - žabí

Více

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice.

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ELEKTROCHEMIE - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ZÁKLADNÍ POJMY Vodiče látky, které vedou elektrický proud. Vodiče I. třídy přenos elektrického náboje je zprostředkován volně

Více

Analytické metody. Spektrofotometrie 1. SPEKTROFOTOMETRIE 2. CHROMATOGRAFIE 3. POTENCIOMETRIE 4. VOLUMETRIE. Materiál používaný pro analýzu: ROZTOK

Analytické metody. Spektrofotometrie 1. SPEKTROFOTOMETRIE 2. CHROMATOGRAFIE 3. POTENCIOMETRIE 4. VOLUMETRIE. Materiál používaný pro analýzu: ROZTOK 1. SPEKTROFOTOMETRIE Analytické metody Vladimíra Kvasnicová 2. CHROMATOGRAFIE 3. POTENCIOMETRIE 4. VOLUMETRIE Spektrofotometrie Materiál používaný pro analýzu: ROZTOK spektrofotometr PRINCIP interakce

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Voltametrie (laboratorní úloha)

Voltametrie (laboratorní úloha) Voltametrie (laboratorní úloha) Teorie: Voltametrie (přesněji volt-ampérometrie) je nejčastěji používaná elektrochemická metoda, kdy se na pracovní elektrodu (rtuť, platina, zlato, uhlík, amalgamy,...)

Více

Úloha č. 2.: Jodometrické a elektrogravimetrické stanovení mědi

Úloha č. 2.: Jodometrické a elektrogravimetrické stanovení mědi Fakulta technologická, UTB ve Zlíně 1 Úloha č. 2.: Jodometrické a elektrogravimetrické stanovení mědi Klíčová slova: Jodometrie, Elektrolýza, Faradayovy zákony, gravimetrie, iont, elektroda I. Elektrogravimetrického

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Využití potenciometrie pro stanovení vybraných iontů v minerálních vodách

Využití potenciometrie pro stanovení vybraných iontů v minerálních vodách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra chemie Využití potenciometrie pro stanovení vybraných iontů v minerálních vodách Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. Vypracoval:

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Úkol: A. Stanovte potenciometrickým měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte potenciometrickým měřením

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK chemické reakce: - srážecí mají největší význam, vzniklé sraženiny rozlišujeme podle zbarvení a podle jejich rozpustnosti v různých rozpouštědlech - komplexotvorné

Více

Iontově selektivní elektrody (ISE)

Iontově selektivní elektrody (ISE) CHEMIE souhrnný přehled Iontově selektivní elektrody (ISE) Obsah Úvod...2 Teoretický základ potenciometrie s ISE...2 Obecné zásady při práci s ISE... 7 Přehled ISE dodávaných k systému Pasport...8 Srovnávací

Více

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml ph ELEKTRODY TMS Rozmanitost ph elektrod TMS Vám umožňuje vybrat si ten správný typ pro daný měřený vzorek, jeho objem a teplotu. Elektrody ve skleněném, nebo plastovém pouzdře skleněné pouzdro elektrody

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie Pracovní postup v kvalitativní analytické chemii 1. mikrozkumavky 2. stojánek na mikrozkumavky 3. kapátka 4. skleněné tyčinky 5. kapkovací destička 6. hodinová sklíčka 7. špachtlička 8. centrifuga 1. roztoky

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více