Úloha marketingu v řízení podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha marketingu v řízení podniku"

Transkript

1 Úloha marketingu v řízení podniku Hodnota, produkt

2 Směna hodnot mezi podnikem a zákazníkem Ve vztahovém marketingu je rozhodující hodnota produktu. Ta reflektuje rozdílné individuální PPO, přičemţ tentýţ produkt můţe mít pro různé zákazníky různou hodnotu. TRABANT - Začátkem roku 1954 dostala automobilka konkrétní zadání ze strany státu připravit do výroby malý vůz, jehoţ hmotnost se bude pohybovat kolem 600 kg, výrobní cena nepřesáhne marek a především bylo poţadováno dokončení vývoje duroplastu pro pouţití ve velkosériové výrobě. Jakou měl a jakou má nyní hodnotu?

3 Marketing hodnoty Hodnota výhody, které zákazník získá zakoupením produktu nebo sluţby marketing sděluje zákazníkovi tyto výhody coby nabídku hodnot Hodnota pro zákazníka výhody, jejichţ poskytnutí výrobce slibuje + zváţení ceny společně s uţitkem obuv Nike neběţíme v nich rychleji, ale prohlašujete to, jakým typem osobnosti chcete být (hodnota přesahuje funkčnost pohodlnost, trvanlivost) navrţeno pro sport, upraveno pro ţivot

4 Marketing hodnoty Hodnota z pohledu prodávajícího : Směna musí přinést zisk, který je zdrojem peněz pro další podnikání Prestiţ v rámci konkurence, hrdost na kvalitu své práce, neziskové organizace vzdělávají, potěšují veřejnost Spotřebitel jako zdroj informací, dlouhodobého vztahu

5 Marketing hodnoty Hodnota z pohledu společnosti : Činnost kaţdé firmy ovlivňuje její okolí - v dobrém i zlém. ( nástup hypermarketů jak ovlivňuje?) Důraz na etiku a společenskou zodpovědnost (zkoušení krémů na zvířatech ) Nezneuţívání důvěry spotřebitelů klamavá reklama či prodejní strategie Kaţdá společnost má sadu kulturních hodnot hluboce zakořeněné názory na to, co je správné a co špatné 8,2 mil. Ţen v 50 zemích světa čte Cosmopolitan, 28 jazykových mutací aplikace kréda zábavné a odváţné ţeny je představována různě Indie a Čína nahrazuje články o sexu pojednáním o lásce a oddanosti, Švédsko natolik otevřené, ţe sex nepřiláká pozornost čtenářek.

6 Směna hodnot mezi podnikem a zákazníkem V rámci procesu směny podnik nabízí zákazníkovi produkt nebo sluţbu a zákazník za ní nabízí na oplátku určitý finanční obnos. Co požaduje podnik ZÁKAZNÍK PODNIK Co požaduje zákazník Podnik peníze, informace o PPO Zákazník produkt, sluţbu, odpovídající hodnotu jeho PPO

7 Směna hodnot mezi podnikem a zákazníkem Směna hodnot mezi interními zákazníky Ředitel podniku od ředitele marketingu splnění marketingového plánu poţadovanou efektivnost kampaně Nabízí ohodnocení ve formě peněz, bonusů nabízí své schopnosti a dovednosti, přínos pro firmu. Popište vzájemnou výměnu hodnot mezi Vámi jako spoluţáky

8 Produkt Produkt je cokoliv hmotného či nehmotného, co prostřednictvím procesu směny uspokojí potřeby spotřebitele nebo firemního zákazníka. Zboží je hmotný produkt, na nějţ se můţeme dívat, dotýkat se jej, ochutnat ho nebo jej vlastnit. Můţeme jej fyzicky uchopit, skladovat, převáţet, fyzicky dělit, rozkládat, skládat Produkt je z pohledu marketingu souhrn vlastností včetně balení, jména značky, výhod, jeţ nabízí hodnot, uţitku, ceny vše, co zákazník v rámci směny obdrţí

9 Produkt Nehmotné služby sluţby finančních institucí, veřejná doprava, právní poradenství, vzdělávací - lékařské sluţby, zábava. Sluţby mají tendenci podporovat hmotný produkt leasing (finanční sluţba) na zakoupení automobilu, technologie Banka debetní úvěrová karta, šeková kníţka, výpis z účtu úvěr, účet

10 Produkt Škála (ne)hmotnosti produktu Učení Lékařská péče Návštěva divadla Rekl.A Letecká přeprava Sůl Dům Krmení pro psy Automobil Restaurace Ušití obleku na míru

11 Produkt Čtyřstupňová analýza důleţitá pro vytváření marketingových strategií jak uspokojit potřeby zákazníka na kaţdé z úrovní Jádro produktu, hlavní uţitek - Základní produkt všechny výhody, uspokojení potřeby ( spolehlivost, atraktivnost, bezpečnost, trvanlivost, spolehlivost.. Vlastní produkt fyzické zboţí nebo sluţba poskytující ţádanou výhodu vzhled, styl, balení, značka, velikost, vlastnosti, sloţení.. Doplňková část produktu dodatečné uţitky záruka, instalace, opravy, zákaznická podpora, dodávka do domu, návod k pouţití, úvěr, bonus při dalším nákupu, celoplošná reklama pro širokou veřejnost, reklamní stojany, cenové slevy Potenciál produktu pro jeho konkrétní odlišení specifické vlastnosti odlišující produkt od konkurence posílení sebevědomí podniku dle silných stránek, identifikace silných a slabých stránek konkurence

12 Klasifikace produktů : Podle toho, jak dlouho vydrží dlouhodobé ( lednička, pračka ) Podle toho, jak je spotřebitelé nakupují Produkt - krátkodobé ( zubní pasta, řezaná květina ) - Zboží běžné spotřeby nakupované často s minimálním úsilím (mléko, sladkosti, aviváž - Nákupní produkty vybírané s určitým úsilím a dostatečným časem ( s důrazem na vlastnosti boty, s důrazem na cenu, hodnotu, funkčnost kotel na ohřev vody) - Specializované produkty mají pro kupujícího jedinečné vlastnosti ( oblíbená restaurace, hodinky Rolex ) - Nežádané produkty spotřebitel se o ně zajímá minimálně až do doby, než se objeví příslušná potřeba penzijní, cestovní připojištění - Klasifikace je důležitá pro lepší porozumění tomu, jak a kde se spotřebitel rozhoduje o nákupu

13 Produkt pyramida přijetí V procesu přijetí produktu zákazník prochází 6ti fázemi pro každou je nutno zvolit správnou marketingovou strategii : Povědomí Dozvědět se, ţe novinka existuje Masivní reklama Zájem Hodnocení Potenciální zákazník vidí, jak produkt můţe uspokojit jeho potřeby Zákazník zvaţuje náklady a výhody produktu Moţné pouţití reklamy s příběhem na pokračování Poskytování infa o výhodách produktu Vyzkoušení Zákazník získá opravdovou zkušenost s pouţíváním produktu vzorek, testovací jízda Demonstrace, vzorky, zkušební balení Přijetí Zákazník se rozhodne pro nový produkt Zajištění dostupnosti produktu a poskytnutí uţivatelských info Potvrzení Zákazník zváţí očekávané versus skutečné výhody a náklady opakovaný nákup Podpora prodeje, komunikační techniky

14 Produkt strategie marketingového mixu Mění se s tím, jakou fází životního cyklu produkt prochází : Charakteristika Uvedení na trh Růst Zralost Pokles Produkt 1 firma vyrábí 1 produkt Nová konkurence, nové varianty Nové podoby produktu Počet variací sníţen Cíle Přimět spotřebitele, aby si produkt vyzkoušel Povzbudit věrnost značce Přilákat nové uţivatele Zůstat ziskový, rozhodnout další strategii oroduktu Objem prodeje Roste pomalým tempem Rychlý růst Dosaţení vrcholu klesá Zisky Záporné hodnoty Růst s dosaţením vrcholu Sniţování míry zisku Pokles Cena Vysoká Nízká Sníţení ceny vzhledem ke konkurenci Taková, aby se produkt udrţel Můţe klesat pokud je produkt ziskový Marketingová sdělení Informování Intenzivní reklama boj s konkurencí Opakované připomínání Pokles reklamy

15 Vytváření identity produktu Obal je nádoba či balení, ve kterém se produkt nachází, chrání produkt ( přeprava a skladování, manipulace, vlhkost, prach, hmyz) - sdělování informací značka ( barva, design, obrázky), složení, váha, návod na použití, recepty, soutěže, sdělení, záruční podmínky, kontakt na info - Čárový kód univerzální identifikace produktu - označuje zemi původu, výrobce, typ položky lék, maso. (Umožňují snadnější logistiku)

16 Vytváření identity produktu Design jeho prostřednictvím lze: - Přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků - Snížit výrobní náklady - vytvořit velkou konkurenční výhodu na celém trhu - Zdokonalit výkonnost produktu s CD Hyundai Technisc Panasonic Stříbrná Sony

17 Značka nositel kvality Značky, anglicky brands, slouţí po celá staletí k rozlišování zboţí jednotlivých výrobců. Slovo brand pochází ze staronorského slova brandr, coţ znamená vypálit, protoţe značka či cejch se pouţívaly a stále pouţívají ke značkování a identifikaci zvířat ze stáda jednoho vlastníka Značka slouţí k označení zboţí od určitého výrobce prostřednictvím jména, symbolu, čísla, tvaru nebo jejich vzájemnou kombinací. Nejčastěji se jedná o slovo, které je často graficky zpracované. Značka by měla mít především odlišovací schopnost, měla by být originální, snadno zapamatovatelná a neměla by mít v cizích jazycích vedlejší význam.

18 Značka nositel kvality V době kamenné se obchodovalo především se surovinami. Potraviny si kaţdý obstarával sám. Ve středověku se do obchodu zapojily i potraviny, ale vlivem sníţené moţnosti většiny obyvatel cestovat byl stav nabízejících a poptávajících na trhu vyváţen. Tak ani později stále nevznikal tlak na nutnost specifického označení zboţí. Postupem času se ale situace měnila. Na trh se, díky větším moţnostem v oblasti cestování, začínalo dostávat mnohem více výrobků, rostla konkurence a s rostoucí moţností spotřebitelů cestovat rostla i jejich moţnost výběru zboţí. V této době se začala objevovat nutnost jednotlivých výrobců své zboţí odlišit od konkurence určitým výrazným označením, které by bylo pro zboţí jednoho výrobce charakteristické a pro spotřebitele srozumitelné a snadno identifikovatelné.

19 Značka nositel kvality Značka slouţí především pro odlišení se od konkurence. Kvalitní značka by se ovšem neměla odlišovat pouhou cenou. Pokud by měla značka plnit především funkci silného marketingového nástroje, měla by pomáhat generovat vyšší trţby, umoţňovat účtovat si prémiové ceny a měla by být silným zdrojem dobrého jména společnosti. Toto dobré jméno, které kvalitní a tradiční značka symbolizuje především, umoţňuje snadněji získat nové zákazníky, kvalitní zaměstnance, investory a tedy i všechny zainteresované osoby, které jsou pro zdravý chod společnosti nepostradatelné.

20 Značka nositel kvality Spotřebitel povaţuje značku za významnou součást výrobku, která výrazně přispívá k jeho hodnotě. Většina spotřebitelů vnímá flakon se značkovým parfémem jako vysoce kvalitní a drahý výrobek. Tentýţ parfém v lahvičce bez značky by však byl povaţován za podstatně méně kvalitní i navzdory tomu, ţe vůně by byla identická

21 Značka nositel kvality Spotřebitel v současné době značku jiţ nevnímá jako záruku kvality, trvanlivosti a jiných funkčních hodnotných přívlastků, ale převáţně jako tichý prostředek pro vyjádření své osobnosti, svých názorů, postojů a povahy. Kupují značky pro vyjádření své sounáleţitosti s tím, co která značka představuje a vyznává. Uţíváním právě určité značky dává svému okolí jasně najevo své postoje.

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Studijní opora BIVŠ. Marketing. Ing. Helena Cetlová

Studijní opora BIVŠ. Marketing. Ing. Helena Cetlová Studijní opora BIVŠ Marketing Ing. Helena Cetlová Srpen 2013 1 Úvod Studijní opora Marketing je určena posluchačům bakalářského studia BIVŠ a pokouší se spojit historické poznání a teoretické principy

Více

Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt

Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt Bakalářská práce Autor: Simona Lacinová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Václav

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ

Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ Bakalářská práce Autor: Iveta Pešková Ekonomika

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

CO JE MARKETING A JAK SE LIŠÍ OD PRODEJE?...

CO JE MARKETING A JAK SE LIŠÍ OD PRODEJE?... 1. CO JE MARKETING A JAK SE LIŠÍ OD PRODEJE?... 2 2. KRÁTKO A DLOUHODOBÉ CÍLE MARKETINGU A JEHO FUNKCE... 3 3. MARKETINGOVÉ MIKROPROSTŘEDÍ... 5 4. MARKETINGOVÉ MAKROPROSTŘEDÍ... 7 5. POTŘEBA, SPOTŘEBA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING NABÍDKA, POPTÁVKA, VLIV REKLAMY TITLE DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE

Více

Místní akční skupina Vyhlídka o.s.

Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Místní akční skupina Vyhlídka o.s. MARKETING MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 26.6. a 28.6.2009 II. (studijní materiály) Vzdělávací program č. 08/005/3310a/452/001700 Kunštátský sekáč, který byl podpořen z EAFRD Evropský

Více

Marketing sluţeb a aspekty přepravy

Marketing sluţeb a aspekty přepravy Marketing sluţeb a aspekty přepravy Mgr. Pavla Masnikosová Roman Kuzmin AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 2 Marketing služeb a aspekty přepravy Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 6 Základy managementu pro informační pracovníky Michaela Dombrovská Určeno pro projekt: Název:

Více

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Šárka Palasová Ekonomika a management

Více

Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů. Bc. Jiřina Zelenková

Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů. Bc. Jiřina Zelenková Fair Trade v prostředí českých spotřebitelů Bc. Jiřina Zelenková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Fair Trade, spravedlivý obchod, je na českém trhu novinkou. Od roku 1994 mají obyvatelé České republiky

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

Mezinárodní výrobková politika a politika značky Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní výrobková politika a politika značky Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní výrobková politika a politika značky Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martin Dvořák. Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martin Dvořák. Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martin Dvořák Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb 2015 Slevové servery jako marketingový nástroj v oblasti služeb Bakalářská práce

Více

LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE

LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE Václav Cempírek Pavel Šaradín Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN KE ZVÝŠENÍ PRODEJE ČERSTVÝCH TĚSTOVIN LA BRUSLA PASTA

MARKETINGOVÝ PLÁN KE ZVÝŠENÍ PRODEJE ČERSTVÝCH TĚSTOVIN LA BRUSLA PASTA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MARKETINGOVÝ PLÁN KE ZVÝŠENÍ PRODEJE ČERSTVÝCH

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více

Analýza poskytování služeb pro motoristy přes internet

Analýza poskytování služeb pro motoristy přes internet JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Analýza poskytování služeb pro motoristy

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový mix a jeho vyuţití v lázeňském cestovním ruchu Eva Štěpánková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku VÝZNAM A TVORBA MARKETINGOVÝCH MIXŮ PRO MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU MARKETINGOVÝ MIX Marketing je způsob, jak sladit to, co potřebuje a očekává zákazník

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bakalářská práce Autor: Ivo Bilan Ekonomika

Více

Marketingové řízení v pivovaru Černá Hora, a. s. Libor Minařík

Marketingové řízení v pivovaru Černá Hora, a. s. Libor Minařík Marketingové řízení v pivovaru Černá Hora, a. s. Libor Minařík Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingové řízení pro malé a střední organizace, konkrétně na marketingové

Více