ÚLOHA MARKETINGU V ŘÍZENÍ ORGANIZACE KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚLOHA MARKETINGU V ŘÍZENÍ ORGANIZACE KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1 ÚLOHA MARKETINGU V ŘÍZENÍ ORGANIZACE KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Marketing jako koloběh hodnot, marketingový produkt

2 HODNOTOVÝ MANAGEMENT JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÝCH AKTIVIT Moderní vztahový marketing vychází z lidských potřeb a přání vytvářejících poptávku. PPO zákazníků se promítají v jednom výrazu: hodnotě výrobku či sluţby pro zákazníka. Hodnototvorný proces představuje postup, pomocí něhož konkrétní podnik či organizace vytváří hodnotu pro zákazníka tedy vytváří svůj produkt pro zákazníka. Hodnotou pro zákazníka rozumíme konkrétní produkt, který může být hmotný nebo nehmotný ve formě služby. Přidaná hodnota můţe podnik výrazně odlišit od konkurence, můţe mít podobu např. doplňkových sluţeb, prodlouţené záruky, moţnost produkt vyměnit po určité době za nový. Hodnota pro zákazníka musí být neustále odhalována, vytvářena, sdílena, dodávána a zdokonalována.

3 PROCES POSKYTOVÁNÍ HODNOTY Volba hodnoty. Jedná se o fázi, která musí proběhnout dříve, neţ vznikne jakýkoliv výrobek. Marketing musí provést segmentaci trhu, vybrat vhodný cílový trh a nalézt positioning nabízené hodnoty. Právě formule segmentace, zaměření a positioning je podstatou strategického hodnotového marketingu. Poskytnutí hodnoty. Marketing musí v této fázi rozhodnout o vlastnostech (přínosech) výrobku, cenách a distribuci kaţdého z nich. Sdělování hodnoty. Úkolem této fáze je vyuţívání síly osobního prodeje, podpory prodeje, reklamy a dalších instrumentů k ohlášení a následné propagaci výrobku.

4 PŘÍKLADY HODNOTY Nejniţší cena x vysoká cena - prestiţ Řešení prodejny - přehledné uspořádání, vlídní prodavači, jasná pravidla, bezprostřední komunikace x anonymita, klid Optimalizace logistického řetězce dovoz zboţí aţ do domu Důvod příchodu do restaurace - zákazník má hlad anebo zde chce strávit příjemný čas s rodinou, přáteli či svým partnerem. První zákazník vidí hodnotu v rychle připraveném vydatném jídle x druhý bude za hodnotu povaţovat příjemné prostředí, skvělou obsluhu a širokou nabídku předkrmů, hlavních chodů, dezertů, vín, atd. To, ţe porce budou malé a na jídlo bude dlouho čekat, ho tak vůbec netrápí.

5 KOLOBĚH HODNOT KOLOBĚH HODNOT VYJADŘUJE TO, CO MY A NÁŠ PODNIK POSKYTUJEME ZÁKAZNÍKŮM A CO ONI NAOPAK POSKYTUJÍ NAŠEMU PODNIKU. Firma zákazníkovi : Produkt, kvalitu, podporu prodeje, poradenství, balíčky sluţeb Zákazník firmě: Finanční úhradu, loajalitu, věrnost, doporučení.. Firma zaměstnavatel: Zázemí, jistotu, pracovní příleţitost, odměnu, motivaci, ochranné pracovní pomůcky Zaměstnanec firmě : Vědomosti, splnění plánů, loajalitu..

6 FÁZE HODNOTOVÉHO PROCESU Jedná se o nekončící proces neustálého odhalování hodnoty výrobku či sluţby pro zákazníka; přizpůsobování podnikové, zejména marketingové strategie těmto zjištěním; vytváření poţadované hodnoty (resp. nejen poţadované, ale i očekávané, resp. nad rámec očekávání inovativní, kreativní); vyhodnocení zpětné vazby od zákazníka a na základě zjištěných faktů úprava a implementace do podnikových procesů; Pokud podnik neuznává a neuplatňuje principy hodnotového managementu, nemůţe v dnešním velmi silném konkurenčním prostředí dlouhodobě přeţít.

7 KONTINUUM PRODUKT - SLUŢBA V marketingovém pojetí neexistuje hmotný produkt bez nehmotné doprovodné sluţby a nehmotná sluţba neexistuje bez doprovodného hmotného produktu. Produkt - je vše, co je nabídnuto ke koupi a spotřebě, je to tedy vše, co uspokojí naše přání, potřeby či touhy Produkt je jakýkoliv objekt podnikatelské aktivity, tj. cokoliv, co lze prodat a koupit. Doprovodné sluţby jsou prvkem, který zboţí odlišuje na trhu od konkurence a představuje pro zákazníka dodatečnou výhodu. Na druhé straně jsou mnohé sluţby doprovázené zboţím, které sluţbu pro zákazníka zhmotňuje. Proto je většina produktů (tj. Celková nabídka) kombinací zboţí a sluţeb

8 KONTINUUM PRODUKT - SLUŢBA Produktem jsou statky hmotné (automobily, mobilní telefony, elektronické zboţí, knihy, domácí potřeby) a nehmotné (sluţby bank, pojišťoven, daňových poradců, taxi sluţby, letecká doprava, jazykové kurzy, licence, knowhow atd.). Je nástrojem tvorby zisku, základem podnikání. Marketing předpokládá, ţe si zákazník nekupuje výrobek jen pro jeho základní funkci, jako například mobilní telefon k volání, ale pro hodnotu a uţitek, kterou jeho koupí získá

9 ČTYŘSTUPŇOVÁ ANALÝZA PRODUKTU JÁDRO PRODUKTU. JE TVOŘENO ZÁKLADNÍMI PŘÍNOSY, KTERÉ SPOTŘEBITELÉ HLEDAJÍ A JEŢ ŘEŠÍ JEJICH PROBLÉMY. ODPOVÍ NÁM NA OTÁZKU: CO SI ZÁKAZNÍK DOOPRAVDY KUPUJE? NAPŘÍKLAD ZIMNÍ ŠÁLU - MÓDNÍ DOPLNĚK NEBO VYZDVIŢENÍ NAŠEHO STYLU. VLASTNÍ PRODUKT, KTERÝ MÁ AŢ PĚT CHARAKTERISTIK FUNKCE, KVALITA, DESIGN, ZNAČKA A BALENÍ VŠE, CO SE DÁ POPSAT, DEFINOVAT SPOJENÍM ZÁKLADNÍHO A VLASTNÍHO PRODUKTU A PŘIDÁNÍM NĚJAKÝCH DOPLŇKOVÝCH SLUŢEB K VÝROBKU, JAKO JE NAPŘÍKLAD SERVIS, ZÁRUKA, MOŢNOST DALŠÍCH SLUŢEB, VZNIKNE TŘETÍ ÚROVEŇ PRODUKTU, A TO ROZŠÍŘENÝ PRODUKT. POTENCIÁL PRODUKTU PRO JEHO KONKURENČNÍ ODLIŠENÍ. TENTO STUPEŇ ODLIŠUJE PRODUKT OD KONKURENCE PROSTŘEDNICTVÍM SPECIFICKÝCH VLASTNOSTÍ. OBSAHUJE SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY VLASTNÍHO PRODUKTU, JEJICH IDENTIFIKACI, ALE TAKÉ SLABÉ STRÁNKY KONKURENCE A JEJICH PRODUKTŮ.

10 ANALÝZA PRODUKTU Pojem produkt se skládá z: Podstaty produktu (výrobku) Kvality Obalu Značky výrobce nebo prodejce Dodacích podmínek Způsobu prodeje Záruk a záručního i pozáručního servisu Podmínek nákupu Moţnosti dodatečných sluţeb a uţitků Image a goodwillu výrobce nebo prodejce atd.

11 ČTYŘSTUPŇOVÁ ANALÝZA MERCEDES BENZ : Jádro produktu energická značka milující zábavu, navrţeno přesně pro váš ţivotní styl Vlastní produkt - počet a uspořádání válců, zdvihový objem (cm3), největší výkon (kw/k při 1/ot.), Největší točivý moment, kompresní poměr, zrychlení z 0 na 100 km/h (s), největší rychlost (km/h) Rozšířený produkt vynikající zákaznický servis, finanční sluţby - úvěrové financování, leasing Potenciál produktu - změna strategie, cílové trhy rozšířeny o osoby ve věku let, rozšíření výrobkových řad

12 11 HODNOTOVÝCH VRSTEV (1 určuje hodnotově funkce produktu (v případě knihy můţe jít o významné informace, dekoraci do knihovny aj.), (2) psychologicky hodnotově plní očekávání zákazníka nebo jej cíleně překračuje (v případě knihy informace o výzvách marketingu jsou doloţeny na příkladech a v barevných grafech, coţ překračuje textové očekávání čtenáře aj.), (3) vrstva produktového komunikačního média, tedy hodnoty informací obsaţených ve značce, na obalu produktu (knihy), v designu, stylu produktu (u knihy jde o známost autora, jeho cv, reputaci, zaměstnání na progresivním pracovišti, abstrakt knihy aj.), (4) hodnotově dává jedinci sociální funkci a příleţitosti (v případě knihy člověk můţe pouţít myšlenek chytrého zákaznického marketingu pro své nákupy a tak získat sociální výhodu a jedinečnost z volby koupě produktu), (5) hodnotové uţitky společnosti ve formátu CSR (kniha je vytištěna na recyklovaném papíře, z kaţdé prodané knihy 5kč jde na podporu onkologického centra brně aj.),

13 11 HODNOTOVÝCH VRSTEV (6) Dává kupujícímu hodnotově jedinečné informace poznávací epistemiologická hodnota (v případě knihy informace, které můţe vyuţít jako znalosti v oblasti marketingu při podnikání aj.), (7) situační hodnota (v případě knihy, lze jí vyuţít jako zdroj informací v dané situaci, tedy pro přípravu na zkoušku z marketingu aj.), (8) zóna imageově ralační (v případě knihy její vlastník můţe si s vyuţitím knihy vytvářet image kvalitního marketera, čtenáře, uţivatele aj.), (9) zahrnuje hodnotu prodejních a po prodejních sluţeb spojených přímo s produktem (v případě knihy e-shop, poradenské sluţby, poštovní sluţby aj.), (10) úroveň dynamické hodnoty produktu, tedy hodnoty inovací ve smyslu typologie produktových inovací eu a inovací sluţeb tirrc (u knihy jde o to, jak nové nebo inovované jsou hodnoty informací v knize obsaţené a jak inovačně jsou informace názorně a srozumitelně podány a doloţeny kvantitativně nebo kvalitativně), (11) transakční (směnnou) hodnotu produktu (v případě knihy jde o sumární hodnotu všech informací v knize prezentovaných a hodnotu nosiče informací).

14 KLASIFIKACE SLUŢEB Služba je charakterizována jako činnost, kterou můţe jedna strana nabídnout straně druhé, je naprosto nehmatatelná a nevytváří ţádné nabyté vlastnictví. Rozvoj sluţeb je zejména spojen s růstem příjmů, růstem fondu volného času, růstem ţivotního standartu, zvyšující se zaměstnaností ţen či změnou ţivotního stylu. Terciární: restaurace, hotely, holičství, kadeřnictví, kosmetické sluţby, prádelny, čistírny, opravy a údrţba domácích přístrojů a domácnosti, rukodělné a řemeslnické práce dříve prováděné doma, další domácí práce. Kvartální: doprava, obchody, komunikace, finance a správa, charakteristickým rysem těchto sluţeb je usnadnění a zefektivnění práce. Kvintetní: zdravotní péče, vzdělávání a rekreace, kdy hlavním rysem těchto sluţeb je to, ţe poskytování sluţby mění a zdokonaluje určitým způsobem jejích příjemce.

15 SLUŢBY PODLE POSTAVENÍ KUPUJÍCÍHO A PRODÁVAJÍCÍHO Podle povahy podniku: Sektor veřejný ziskový (ČD, ČSA ), sektor veřejný neziskový (knihovny), sektor soukromý ziskový (půjčovna oděvů) sektor soukromý neziskový (nadace světluška ) Podle vykonávané funkce: - komunikace (pr reklamní agentury), poradenství finanční, daňové,právní, audit ), zdravotní péče (nutriční poradna, péče o dítě, logopedické )aj. Podle zdroje příjmů: pocházející z trhu (banky), pocházející nejen z trhu, ale také z dotací, darů apod., Pocházející pouze z darů ( armáda spásy) OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST POMOCNÉ TLAPKY VZNIKLA S CÍLEM POSKYTNOUT ZÁZEMÍ PRO VÝCVIK ASISTENČNÍCH PSŮ PRO VOZÍČKÁŘE A DALŠÍ ZDRAVOTNĚ ČI TĚLESNĚ POSTIŢENÉ.

16 CHARAKTERISTIKA SLUŢEB Nehmotnost: sluţbu si není moţné předem vyzkoušet, vidět, slyšet, cítit apod. snaha poskytovatelů sluţeb ji svým zákazníkům přiblíţit a snaţit se dokázat, ţe jimi poskytovaná sluţba je kvalitní. zhmotnit např. Pomocí katalogů, televizní reklamy, různou symbolikou jako je např. Lokalita podniku, interiéry a image zaměstnanců. Neoddělitelnost produkce a spotřeby služby: jsou typické svou interaktivitou mezi jejím poskytovatelem a příjemcem. potřeba profesionálně vyškolených zaměstnanců, kteří ví o poskytované sluţbě maximum a zároveň je jejich hlavním cílem je zákazníkova spokojenost. Zákazník musí být spokojen v celém jejím průběhu a ve všech jejích částech. Např. Spokojenost návštěvníka hotelové restaurace můţe být negativně ovlivněna neochotným personálem na hotelové recepci.

17 CHARAKTERISTIKA SLUŢEB Proměnlivost (heterogenita): jedna sluţba poskytnutá různými zaměstnanci nemůţe být naprosto totoţná. Na úroveň poskytnuté sluţby má kromě zaměstnanců vliv čas a odlišné technologie. Ve snaze zabránit různé úrovni sluţeb se uţívají standardizace sluţeb (oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zřízení ČR Pomíjivost: je neskladná. problém, pokud podniky nedokáţou zajistit stálou poptávku po nich a v důsledku např. Sezónnosti dochází k nenaplnění ubytovacích kapacit a v jejich důsledku k finančním ztrátám. Těmto negativním aspektům plynoucím z pomíjivosti lze předejít vhodným marketingovým mixem, kdy pomocí jeho nástrojů lze proces naplňování kapacit řídit. Vlastnictví služeb: sluţby lze pouze vyuţívat a spotřebovávat, vlastnit je však nelze.

18 PŘÍKLAD HOTEL BETLEM CLUB Do základních služeb zahrnujeme sluţby ubytovací, stravovací a dopravní. Doplňkové služby jsou spojeny s vyuţíváním atraktivit, vlastností charakteristických pro určitý rekreační prostor. Do doplňkových sluţeb řadíme např. Směnárenské sluţby, prodej suvenýrů a drobného zboţí (hygienické pomůcky, jízdenky, pohledy, známky apod.), Čištění a ţehlení oděvů, sekretářské sluţby, tlumočnické a průvodcovské sluţby, zapůjčení automobilů, zajištění hotelové přepravy, zajištění péče o děti, půjčování sportovních potřeb, prodej novin a časopisů, prodej květin, kadeřnické sluţby, sluţby kosmetického a masáţního salonu Speciální balíčky Balíček č.1 - tři různé druhy originálního českého piva na pokoji zdarma. Platí při ubytování na jednu noc. Balíček č.2 platí při ubytování na dvě noci - obsahuje balíček č.1 + procházka Prahou s průvodcem zdarma. Balíček č.3 platí při ubytování na tři noci - obsahuje balíček č.1 + výlet parníkem po Vtavě zdarma.

19 KLASIFIKACE VÝROBKŮ Spotřební výrobky (zákazníci si je kupují pro svou vlastní spotřebu, pro uspokojení svých poţadavků, přání a očekávání, marketéři je rozdělují na zboţí rychloobrátkové, na zboţí dlouhodobé spotřeby a na speciální výrobky. Průmyslové výrobky (jsou určeny pro další zpracování nebo pro další aktivity podnikatelů. Rozdíl mezi nimi a spotřebními výrobky je v účelu, pro který jsou nakupovány. Rozlišujeme tři skupiny: materiály a součásti, kapitalizované poloţky a dodávky a sluţby). Další obchodovatelné zboží (další statky nehmotné povahy - zkušenosti, místa, myšlenky i samotné podniky). Kapitálovými statky rozumíme materiál (suroviny přírodního a zemědělského původu; polotovary), součástky, investiční zařízení (stavební budovy; nestavební - zařízení) a pomocný materiál (barvy, hřebíky apod.). Těmito statky lze chápat i tzv. Průmyslové výrobky, neboli výrobky, které jsou určené pro další podnikatelské aktivity

20 PRODUKTOVÁ STRATEGIE NA DOMÁCÍCH I ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH 1. URČÍME TERITORIA ZEMĚ, REGIONY, DO KTERÝCH SE BUDE PRODUKT VYVÁŢET 2. PROVEDEME SEGMENTACI ZÁKAZNICKÝCH SKUPIN NA DANÉM TERITORIU 3. NA ZVOLENÉ SEGMENTY ZACÍLÍME OPTIMÁLNÍ VÝROBKOVOU ŘADU 4. ZADÁME SKLADBU VÝROBKŮ DO VÝROBY ( NA ZÁKLADĚ FORECASTŮ), POPŘ. NAKOUPÍME OPTIMÁLNÍ SORTIMENT 5. STANOVÍME KONKURENČNÍ VÝHODU V RÁMCI DOPROVODNÝCH SLUŢEB LOREAL : SPOTŘEBNÍ PRODUKTY VYSOCE TECHNOLOGICKY VYSPĚLÉ PRODUKTY ZA PŘÍZNIVÉ CENY PRO SPOTŘEBITELSKÝ TRH PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PORTFOLIO ZNAČEK, KTERÉ ODPOVÍDÁ NA POTŘEBY PROFESIONÁLNÍCH SALÓNŮ LUXUSNÍ PRODUKTY PRESTIŢNÍ ZNAČKY, KTERÉ JSOU NABÍZENY VE SPECIALIZOVANÝCH OBCHODECH A PARFUMERIÍCH AKTIVNÍ KOSMETIKA DERMOKOSMETICKÉ PRODUKTY NABÍZENÉ V LÉKÁRNÁCH A SALONECH PODPOROVANÉ ZNALOSTMI LÉKÁRNÍKŮ A DERMATOLOGŮ

21 PRODUKTOVÁ STRATEGIE - GROHE Perfektní tok vody. Vţdy. Zaručeně. GROHE dodává vyjímečný vodovodní výkon, takţe zákazník si můţe vodu opravdu uţít. (Koupelny, kuchyně ) poznat, pocítit a proţít rozdíl produkty GROHE vynakládají svou energii na řadu individuálních sprchových senzací. Ţádaná dokonalost. GROHE je hrdé na svou kvalitu

22 ŢIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU Řízení ţivotních cyklů výrobků : Globální prostředí a zvýšená konkurence změny urychlují, kaţdý produkt má obecně čtyři etapy ţivotního cyklu. V kaţdé této etapě se mění příleţitosti pro výrobce i prodejce, mění se výše zisku, cenové strategie a způsob komunikace. Uvedení na trh Růst prodeje Vrchol prodeje Pokles prodeje Popis Nové výrobky drahé, Z nemá důvěru, vyčkává Z poznává hodnotu produktu, konkurenční výhodu, začíná nakupovat Všichni výrobek kupují Vstupuje konkurence, probíhá dělení nebo ztráta trhu Komunikace Proniknutí do povědomí Vyvolání zájmu Upozorňování na vhodnost koupě Nízká Cena Zaváděcí nebo vysoce výnosný Průniková, podpora prodeje konkurenceschopná nízká Prodej nízký Rychle roste vysoký pokles zisk Většinou ztráta roste vysoký klesá

23 ŢIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU Příklad překáţek ve fázi zavedení : Překonání neochoty zákazníka výrobek kupovat, Potíţe s dosaţením odpovídající distribuce, Komplikace s pomalým růstem výrobní kapacity, který můţe být zapříčiněn technickými obtíţemi a problémy s financováním.

24 NOVÝ PRODUKT Představuje oproti stávajícím výrobkům určitou pozitivní změnu, a to jak pro zákazníka, tak pro podnik. Nové výrobky nebo zdokonalení stávajících výrobků firma navrhuje prostřednictvím výzkumu a vývoje, inovační komise či podnikových inovátorů. V současné době jsou inovace pro firmy velice důleţité na podnicích je, aby na trh uvedly takový produkt, který bude mít lepší uţitné vlastnosti nebo větší přínos pro spotřebitele, a tudíţ na trhu bude mít úspěch. Pro inovace je zvýraznění postavení výrobce, který novým produktem můţe získat konkurenční výhodu, alespoň do té doby neţ s daným nápadem přijde na trh jiná firma.

25 INOVACE A INOVAČNÍ PROCES V rámci konkurenčního boje se firmy na trhu neustále snaţí nalézat a vyvíjet nové konkurenční výhody prostřednictvím vývoje a zlepšováním produktů, sluţeb, interních procesů a technologií pro sníţení produkčních nákladů, apod. Inovace představuje nový způsob využití existujících zdrojů organizace k získání nových podnikatelských příležitostí k nalezení nových možností ke zvýšení výnosů z jejích podnikatelských aktivit Inovační aktivita je úspěšná pouze tehdy, pokud je patřičná odezva z trhu například ve formě vyšších prodejů, spokojenějších zákazníků, posílení image, vytvoření lepších vztahů se zainteresovanými skupinami

26 MARKETING INOVACÍ Zabývá SE strategickým a operativním rozhodováním v rámci marketingu nových výrobků či sluţeb. Společnost LG electronics (LG) představila novou strategii v oblasti firemní identity. Změnu image charakterizuje sloganem všechno je moţné ( it s all possible ). Inovací firma vyjadřuje své zaměření na poskytování unikátních hodnot a záţitků. Nová strategie komunikace a budování značky je zároveň nositelem spotřebitelsky orientovaných cílů společnosti LG, tedy inspirovat spotřebitele a dávat jim nové moţnosti nad rámec toho, na co byli zvyklí.

27 PRODUKT JAKO NABÍDKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU Řízení inovací na produktové úrovni: Inovační komise ( vývoj, výroba, technolog, finance, obchod) - Přináší informace, inovační impulzy - Testuje výrobek na trhu, zpětná vazba - Zavádí výrobek následně do aktivního prodeje 6 fází procesu zavedení nového produktu na trh: Vznik námětů na nový výrobek. Třídění námětů. Vytvoření a testování konceptu nového výrobků. Hodnocení moţného potencionálního trhu. Vývoj produktu. Komercializace.

28 PRODUKTOVÝ MANAGEMENT Vývoj, inovace a rychlé zavádění výrobků je klíčem k prosperitě i základem vitálního podniku. Cílem je aktivně sledovat trh a ovlivňovat jej. Sledovat zákazníky, jejich současné potřeby a předvídat i ty budoucí. Produktový management je úzce spjat s vývojem, prodejem produktu, řízením vztahu se zákazníky atd. Jedná se o klíčový prvek při tvorbě podnikové strategie, určuje investice do vývoje i do technologií, směr a rychlost pronikání na nové trhy, vymezuje zákazníky i konkurenci. Klíčovou funkcí produktové politiky je předvídání budoucích potřeb zákazníků.

29 KOMPETENCE K ŘÍZENÍ PRODUKTŮ Zadání marketingového průzkumu a analýz Řízení zásobníku námětů na nové produkty a řízení procesu jejich výběru Identifikace a analýza cílových skupin velikost, místo, motivy, chování, vazby atd. Návrh, plánování, dozor a analýza trţních aktivit (správa systému příleţitostí) Koncepce obchodní politiky, analýza prodejních aktivit, rozvoj systému motivace Tvorba plánu prodeje a analýza rentability produktu Tvorba a údrţba scénářů obchodních taktik Analýza a zdokonalování procesu prodeje optimalizace technik a metod prodeje Integrace správy vztahů se zákazníky s ostatními marketingovými aktivitami Modelování faktorů ovlivňujících zákaznické chování, resp. Chování trhu Cenová politika zodpovědnost za údrţbu příslušné části informačního obsahu systému pro správu znalostí

30 PRODUKT PYRAMIDA PŘIJETÍ V procesu přijetí produktu zákazník prochází 6ti fázemi pro kaţdou je nutno zvolit správnou marketingovou strategii : Povědomí Dozvědět se, ţe novinka existuje Masivní reklama Zájem Potenciální zákazník vidí, jak produkt můţe uspokojit jeho potřeby Moţné pouţití reklamy s příběhem na pokračování Hodnocení Vyzkoušení Přijetí Zákazník zvaţuje náklady a výhody produktu Zákazník získá opravdovou zkušenost s pouţíváním produktu vzorek, testovací jízda Zákazník se rozhodne pro nový produkt Poskytování infa o výhodách produktu Demonstrace, vzorky, zkušební balení Zajištění dostupnosti produktu a poskytnutí uţivatelských info Potvrzení Zákazník zváţí očekávané versus skutečné výhody a náklady opakovaný nákup Podpora prodeje, komunikační techniky

31 VYTVÁŘENÍ IDENTITY PRODUKTU Značka jméno, slovo, skupina slov, symbol, design, či jiný prvek anebo komunikace více prvků, které identifikují produkt konkrétní firmy a odliší ho od konkurence Funkce značky Identifikace značka strukturuje nabídku, umoţňuje rozpoznat produkt na základě specifických charakteristik, usnadňuje rozpoznání produktu; Garance značka představuje kvalitu, kterou zákazník očekává, dává jistotu při nemoţnosti posoudit objektivně kvalitu produktu; Personalizace značka komunikuje zařazení v určitém sociálním prostředí, přispívá na jedné straně k integraci nebo na straně druhé k diferenciaci vůči němu

32 ZNAČKA ZNAČKY PŘIPOMÍNAJÍCÍ PŮVOD: BMW VZNIKLA V ROCE 1916, PŘEDSTAVUJE ROZTOČENOU LETECKOU VRTULI PŮVODNĚ SE JEDNALO O FIRMU VYRÁBĚJÍCÍ MOTORY PRO LETADLA. BARVA MODRÁ A BÍLÁ ZNÁZORŇUJE NEBE A MRAKY. V ROCE 1923 VYROBILA BMW SVŮJ PRVNÍ SÉRIOVÝ MOTOCYKL A O PĚT LET POZDĚJI ZAVEDLA VÝROBU AUTOMOBILŮ. FRANCOUZ ANDRÉ CITROEN ZAČAL V ROCE 1901 VYRÁBĚT PŘEVODOVÁ KOLA. JEJICH OZUBENÍ VE TVARU DVOJITÉ STŘÍŠKY JE SYMBOLEM TĚCHTO AUTOMOBILŮ DODNES, I KDYŢ JEJICH SÉRIOVOU VÝROBU ZAČAL AŢ V ROCE 1919

33 ZNAČKY KVALITY EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK Q21 PRODEJNA 21. STOLETÍ BEZPEČNÁ A KVALITNÍ HRAČKA ČESKÁ KVALITA- NÁBYTEK CERTIFIKOVANÉ SLUŢBY IT KLASA OSVĚDČENO PRO STAVBU

34 DESIGN Design jeho prostřednictvím lze: Přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků, sníţit výrobní náklady, vytvořit velkou konkurenční výhodu na celém trhu, zdokonalit výkonnost produktu. Radioterapeutický ozařovač terabalt Ovládací konzola wellness profi

35 OBAL Je nádoba či balení, ve kterém se produkt nachází, chrání produkt ( přeprava a skladování, manipulace, vlhkost, prach, hmyz) Přilákání pozornosti veřejnosti barevnost, nápaditost Charakteristika produktu - sdělování informací značka ( barva, design, obrázky), sloţení, váha, návod na pouţití, recepty, soutěţe, sdělení, záruční podmínky, kontakt na info Čárový kód univerzální identifikace produktu - označuje zemi původu, výrobce, typ poloţky lék, maso. (Umoţňují snadnější logistiku)

36 PŘÍPADOVÉ STUDIE 3.2 Koexistence (kontinuum) produktu a sluţby Str Značka a image jako zákaznické pouto Str

37 SLOVO ZÁVĚREM Inovační politika patří mezi podnikové činnosti, protoţe firma musí neustále sledovat vývoj na trhu, v oboru a potřeb zákazníka. Její význam vzrostl s rozvojem hospodářské soutěţe, vytváří nové šance na trhu, je spojená se značnými finančními nároky a s mnohými riziky, ale také přináší nejvyšší zisky. Co se týče rizik, průzkumy trhu ukazují, ţe naprostá většina nových produktů končí neúspěchem, který můţe být zapříčiněn nesprávným vyuţitím marketingu, příliš vysokou výslednou cenou, nedostatkem trţních informací apod. Rizika lze omezit důslednou připraveností firmy, která si vytvoří promyšlenou marketingovou strategii. Děkuji za pozornost, těším se na další setkání Ing. Naděţda Petrů TEL

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku Hodnota, produkt Směna hodnot mezi podnikem a zákazníkem Ve vztahovém marketingu je rozhodující hodnota produktu. Ta reflektuje rozdílné individuální PPO, přičemţ tentýţ

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Inovativní marketing

Inovativní marketing . Inovativní marketing, Jak kreativním myšlením vítezit u zákazn íku GRADA PUBLlSHING x x xxx,.. x X'X',..X...,.. xx x..,,.x xx,.....x. x...x..x xx,xx x. x., xx.x. xxx, x x...,'... Obsah. o autorech 11

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Ing. Jan Pavlík České centrum pro energetickéřízení EMPRESS office@empress.cz Vznik metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

EBC*L STUPEŇ B. Katalog vzdělávacích cílů. KVC B - verze 2008-01. International Centre of EBC*L

EBC*L STUPEŇ B. Katalog vzdělávacích cílů. KVC B - verze 2008-01. International Centre of EBC*L EBC*L STUPEŇ B Katalog vzdělávacích cílů KVC B - verze 2008-01 International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A-1120 Wien Telefon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

ProCeram a.s. provozovna Zličín Řevnická 170/4 155 21 Praha 5 www.proceram.cz

ProCeram a.s. provozovna Zličín Řevnická 170/4 155 21 Praha 5 www.proceram.cz ProCeram a.s. provozovna Zličín Řevnická 170/4 155 21 Praha 5 Profil společnosti ProCeram Kdo jsme Společnost ProCeram a.s. byla založena v roce 2007 a patří do skupiny NEW LIVING GROUP, jejíž hlavní náplní

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI MAS 17.4. 2015

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI MAS 17.4. 2015 SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI MAS 17.4. 2015 KDO JSME Ing. Klára Margarisová, Ph.D. témata DP: Společenská odpovědnost podniku Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v podniku Sdílení znalostí a role komunit v podniku

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více