PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE"

Transkript

1 PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE zvyšujeme své kompetence a trhu práce projekt č. CZ.1.04/ / Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. (Whitney Young) Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. (Dalajlama) 1

2 Obsah: strana Stručná informace o projektu 3 Úvod brožury 3 O projektu 4 Cílové skupiny 5 Přínos projektu 6 Aktivity projektu Vzdělávací balíček 8 Realizátoři projektu 11 Partneři projektu 11 Evaluace projektu 12 Udržitelnost projektu 22 Závěr 22 2

3 Stručná informace o projektu Projekt č. CZ.1.04/ / z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LLZ) MPSV, oblast podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Doba trvání projektu: , 24 měsíců Realizátor projektu: Rodinné centrum Litomyšl; IČ: ; zastoupené Petrou Benešovou Slavnostní zahájení projektu, říjen 2009 Úvod brožury Brožura byla zpracovávána od počátku realizace projektu s prvními zkušenostmi z jednotlivých aktivit až po konečný soubor, který byl vytištěn. Postupné zkušenosti a dobrá praxe projektu sloužila cílové skupině jako soubor zkušeností a informací vyvíjejících se 3

4 v průběhu celého projektu. Vycházela vždy elektronicky až do doby, kdy byla vytištěna v této podobě, mapující celý průběh projektu Připraveným štěstí přeje. O projektu Projekt je prioritně zaměřen na ženy s malými dětmi, které se vracejí po mateřské a rodičovské dovolené do zaměstnání, na muže pečující o malé děti, kteří jsou v obdobné situaci jako ženy a rodinu jako sociální systém, který vstupuje na trh práce. Uvedené cílové skupiny se setkávají se specifickou diskriminací na trhu práce a jsou tak ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Projekt si klade za cíl komplexem vzdělávacích aktivit zvýšit kompetence těchto cílových skupin a rozšířit tak možnosti jejich zaměstnatelnosti. Projektem poskytnutá podpora se týká cílových skupin v Pardubickém kraji, ve městech Chrudim, Litomyšl a Svitavy. Jak se prezentovat, duben 2011 Vzdělávací aktivity nabízené účastníkům vedou k rozšíření jejich znalostí a zvýšení jejich orientace v informačních technologiích, změně postoje k hledání zaměstnání, k orientaci ve svých schopnostech, k vypracování plánů osobního rozvoje nebo podnikatelských záměrů. 4

5 Vzdělávací aktivity projektu jsou účastníkům nabízeny jako tzv. vzdělávací balíček, který je realizován ve formě počítačového kurzu, pobytového vzdělávání a individuálních konzultací. Vzdělávací balíček obsahuje semináře zaměřené na: osobnostní rozvoj (sebepoznání, moje silné stránky, zvýšení sebevědomí atd. ); na zvýšení kompetencí důležitých při hledání zaměstnání (dovednost práce na PC, základy komunikace, prezentační dovednosti, strukturovaný životopis, time management, základy podnikání atd.), na dovednosti související se slaďováním pracovního a rodinného života (rodičovské kompetence). Vzdělávání cílové skupiny se za dobu trvání projektu odehraje celkem ve třech kolech po 24 účastnících. Během vzdělávacích aktivit bude zajištěno hlídání dětí. Cílové skupiny Projekt je určen pro klienty okresu Svitavy a Chrudim: ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy s malými dětmi (do 15 let věku), uchazeči o zaměstnání, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, rodiče s dětmi, zájemce o zaměstnání. 5

6 II. běh pobytového vzdělávání - hlídání dětí, listopad 2010 Přínos projektu 1. Projekt nabízí možnost vzdělávání matkám (otcům) na mateřské a rodičovské dovolené s možností pohlídání jejich dětí během všech vzdělávacích aktivit. Otevírá tak příležitost, kterou v případě, že pečují o malé děti, většinou nemají. Samotný způsob vzdělávání nabízí kromě získávání znalostí také sociální kontakty, které jsou v období sociální izolace, způsobené pobytem na mateřské a rodičovské dovolené, velmi důležité. Vzdělávání a zvyšování kompetencí při hledání zaměstnání ještě před vstupem na trh práce působí jako prevence nezaměstnanosti této skupiny. 2. Projekt nabízí možnost sebezaměstnání formou podnikání. Ženy po mateřské dovolené mají při vstupu na trh práce vzhledem k péči o děti specifické požadavky na pracovní dobu. Zahájení podnikání je pro ně řešením této situace, protože si samy mohou pracovní dobu přizpůsobit svým potřebám. 6

7 3. Ženám, které neuvažují o zahájení podnikání, projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit zaměřených na identifikaci svých silných stránek, podporu sebevědomí na základě hlubšího sebepoznání, uvědomění si své ceny na trhu práce. Tím zvyšuje jejich kompetence při jednání se zaměstnavatelem o podmínkách zaměstnání, které bude vyhovovat jejich situaci, tedy spojení péče o děti a práce (částečný úvazek, pružná pracovní doba atd.) 4. Projekt nabízí možnost zapojení cílové skupiny do realizace projektu, v roli asistentek při hlídání dětí. Tato zkušenost může mnohé z nich podnítit k nabízení služby hlídání dětí jako svého budoucího podnikání. 5. Do realizace projektu jsou zapojeni i otcové. Otcové budou díky své osobní zkušenosti získané při vzdělávacích aktivitách v projektu více zainteresováni na podpoře svých partnerek při hledání zaměstnání a na slaďování svého pracovního života s pracovním životem své partnerky a rodiny. PC kurz Litomyšl, prosinec

8 Aktivity projektu Vzdělávací balíček I. Počítačový kurz Součástí vzdělávacího balíčku pro účastníky je PC kurz. Tento kurz je organizován ve městech Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Cílem PC kurzu je vybavit účastníky klíčovými kompetencemi usnadňujícími uplatnitelnost na trhu práce. Jedná se více o kompetence (univerzální dovednosti) postihující principy užívání elektronického prostředí než o detailní znalosti jednotlivých programů. Počítačový kurz vychází z analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých účastníků a je přizpůsoben jejich míře pokročilosti. Počítačový kurz využívá webového prostředí typu Web 2 - Google Apps., v němž mají účastníci založeny své osobní účty. Účastníci jsou vedeni k ukládání svých vytvořených prací do webového prostředí Google Apps, k jejich sdílení s ostatními účastníky uvnitř skupiny i mezi skupinami (účastníky měst Litomyšl, Svitavy, Chrudim) navzájem, což posiluje jejich motivaci, podněcuje vzájemnou inspiraci a rozšiřuje možnosti výměny zkušeností mezi účastníky. Kurz bude probíhat v období cca 5ti měsíců a jeho celková časová dotace je 40 hodin. Tento pětiměsíční kurz se v průběhu projektu zrealizuje třikrát. Hlídání dětí během vzdělávání bude zajištěno. II. Pobytové vzdělávání Pobytové vzdělávání účastníků je realizováno v Hartmanicích, Penzionu na Vysočině a v Ekologickém centru Paleta v Oucmanicích Filozofií tohoto vzdělávání je vytvořit pro účastníky prostor, ve kterém mají příležitost, věnovat se pouze sami sobě. Pobytové vzdělávání působí také motivačně, má za cíl nastartovat účastníky a naladit je na připravovaný dlouhodobý proces vzdělávání. Na pobytovém vzdělávání se setkají a budou vzdělávat společně účastníky z měst Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Předpokládáme, že vysokou hodnotou těchto setkání bude výměna zkušeností, vzájemná výpomoc mezi účastníky a vytváření místních networků. Z každého setkání budou mít účastníci zadání pro individuální práci. Pobytové vzdělávání se odehraje čtyřikrát. První, třetí a čtvrtý pobytový kurz je třídenní v Hartmanicích, druhý kurz je jednodenní v Oucmanicích. Kurz v Oucmanicích se odehrává v sobotu se účastní se jej i partneři účastníků/účastnic tedy Ti, jichž se slaďování rodinného a 8

9 pracovního života týká. Účastníkům je hrazeno stravné a ubytování. Mohou mít s sebou děti (dle předem vymezených pravidel), pro které bude zajištěno hlídání. Rámcový harmonogram pobytového vzdělávání: 1. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice) téma: Osobnostní rozvoj (Kdo jsem já? Moje potřeby, přednosti a silné stránky, sebepoznání, rozvoj osobního potenciálu) 2. pobytové vzdělávání (1 den, Oucmanice) téma: Slaďování pracovního a rodinného života aneb Partnerská sobota. Tento kurz je zaměřen na vzdělávání účastníků/účastnic společně s jejich partnery (účastní se oba rodiče). 3. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice) téma: Slaďování rodinného, osobního a pracovního života (rodičovské kompetence, role otce, matky, komunikace v rodině, slučitelnost pracovního a rodinného života) 4. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice) téma: Chystáme se do práce (Prezentační dovednosti, dovednosti týmové spolupráce, jak napsat životopis, time management, image...) 9

10 Osobnostní rozvoj Hartmanice, leden 2011 III. Konzultace Na pobytové vzdělávání a PC kurzy navazují konzultace. Konzultace se vztahují k individuálním potřebám účastníků, navazují na zadání, která dostanou účastníci pobytového vzdělávání ke zpracování a dalším tématům s problematikou souvisejících. Formu konzultací (osobní nebo virtuální prostřednictvím skype, u), jejich frekvenci a přesný čas si účastníci volí na základě svých individuálních potřeb a po dohodě s konzultantem (nejčastěji lektorem, který bude zároveň v roli konzultanta). Konzultace k probíraným tématům jsou podpořeny také webovými stránkami projektu Zde budou k dispozici informace od lektorů, pracovní listy, příklady formulářů, odkazy, diskusní fórum apod. vycházející z obsahu pobytových školení i PC kurzů. Účastníci v rámci konzultací využívají toto virtuálního prostředí, ke sdílení svých zkušeností, zpětných vazeb, ke kladení otázek apod., čímž prohlubují nejen své znalosti z kurzu, ale také dovednosti práce na PC. V případě osobních konzultací budou účastníci dle 10

11 předem domluveného harmonogramu docházet do mateřských center ve svých městech. Organizační chod konzultací v mateřských centrech zajišťují koordinátoři. Realizátoři projektu Manažerka: PaedDr. Lenka Burdíková Odborná garantka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Odborní poradci: Mgr. Juliana Gardošová; Mgr. Magdalena Sikorová Hlavní koordinátorka: ing. Jana Černochová Koordinátorka MC: Pavlína Černá Koordinátroka MC: Mgr. Lada Kalinová Ekonomka: ing. Darina Kubíčková Administrativní pracovnice: Dana Pejšková Lektoři; asistentky na hlídání dětí Partneři projektu Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy o.s. - Mateřské centrum Mama klub v Chrudimi - Způsob zapojení partnera Mateřská centra v Chrudimi a Svitavách jsou jedni z hlavních partnerů přímo se podílející na realizaci projektu. Jejich funkce spočívá zejména v propagaci a informování o projektu a v kontaktování cílových skupin. V každém z mateřských center pracuje koordinátorka projektu, která je v kontaktu s účastníky projektu a dalšími potencionálními zájemci. Základní škola v Litomyšli U školek Způsob zapojení partnera Základní škola působí v projektu jako odborný dohled a konzultant. Za režijní náklady poskytuje projektu učebnu pro realizaci PC kurzu ve městě Litomyšl. 11

12 Město Litomyšl - Způsob zapojení partnera Město poskytuje podporu projektu prostřednictvím svých mediálních prostředků (web, zpravodaj), realizátoři projektu spolupracují s některými odbory města (živnostenský úřad, úřad sociálního zabezpečení), což přispívá k úspěšné realizaci projektu. Přátelé angažovaného učení, o.s. - Způsob zapojení partnera Občanské sdružení PAU v projektu působí jako odborný dohled a konzultant. Podílí se na tvorbě a evaluaci programu vzdělávání. PAU je organizace, která nabízí velké množství ucelených kurzů akreditovaných MŠMT právě na témata zaměřená na vztahy mezi rodiči a dětmi, psychologii dítěte, rozvoj komunikačních a manažerských dovedností atd. Evaluace projektu Evaluace projektu byla pravidelnou součástí každé části projektu, aktivity či kurzu. Samotná evaluace probíhala formou elektronického dotazníku každému účastníkovi projektu, a to ihned po absolvování dané části. Po následné analýze byli s výsledky evaluace seznámeni jednotliví lektoři, kteří je zapracovali do dalšího průběhu samotného projektu. Provedené evaluace: - 2.BĚH-Hartmanice, Prezentační dovednosti 2.BĚH, Hartmanice Slaďování pracovního a rodinného života 2.BĚH-OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, BĚH - Oucmanice, , Jak hodnotili partnerskou sobotu MUŽI - 2.BĚH - Oucmanice, , Jak hodnotili partnerskou sobotu ŽENY 12

13 - 3.BĚH,Hartmanice, ,Jak se prezentovat - 3.BĚH, Osobnostní rozvoj, Hartmanice, BĚH, Vyhodnocení pobytového vzdělávání Hartmanice evaluace PC kurzu v Litomyšli, I. běh Hodnocení pobytového vzdělávání v Hartmanicích, Jak hodnotili MUŽI vzdělávání v Oucmanicích, Jak hodnotily ŽENY vzdělávání v Oucmanicích, Vyhodnocení pobytového vzdělávání, , Hartmanice - Jak se prezentovat - Vyhodnocení pobytového vzdělávání - osobnostní rozvoj, Hartmanice, Partnerská sobota Oucmanice, červen 2010 Ukázka výstupu evaluace: 13

14 Vyhodnocení pobytového vzdělávání, Hartmanice Dovednosti potřebné na trhu práce (jak se prezentovat; co o nás vypovídá náš vzhled; individuální konzultace) OCENĚNÍ a) Na obsahu kurzu oceňuji... Vyzkoušení si pracovních pohovorů super! Vizážistika výborné! Vizážistiku a natáčení na kameru mnoho důležitých informací velkým přínosem pro mě byl pracovní pohovor že to celé byl osobnostní rozvoj vizážistiku se Světlanou typologii obličeje, barvy oblečení, určení barevných typů (léto, zima...), proměnu konkrétní osoby nový vzhled přípravu na pohovor jak se prezentovat praktický nácvik, kamera, zpětná vazba vizážistiku pro upevnění sebevědomí při vystupování na veřejnosti, prezentační dovednosti před zaměstnavatelem téma prezentace v budoucím zaměstnání profesionalitu, nácvik pracovního pohovoru, natáčení na kameru a zpětnou co o nás vypovídá naše vizáž, jak se ucházet o místo zaměstnance cílená témata, která mi sedla (hlavně vizážistika) zaměřenost na řešení konkrétních situací byla pro mě velmi užitečná osnova prezentace rady a doporučení, která vycházela z osobních zkušeností, jak se připravit na pohovor, co říkat, čeho se vyvarovat profesionální přístup vizážistky Světlany Čiberové, konkrétní rady a doporučení téma péče o sebe jako ženu teď na konci kurzu vnímám, jak to všechno do sebe zapadalo a navazovalo na sebe. Vše mělo smysl a posloupnost. Nemůžu říct, co pro mě bylo důležité víc a 14

15 co míň. Vše mělo své místo. Pestrou škálu a nabídku témat, možnost nahlédnout do témat, která mi byla vzdálená plánování, ekonomika téma vizážistiky bylo moc fajn životopis, prezentace před lidmi, překvapily mě věci, které jsem si myslela že znám, ale neznala jsem vše je využitelné v praxi b) Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji... c) Na lektorce Lence Burdíkové oceňuji, že... Výměnu zkušeností to bylo skvělá věc! práci v menších skupinách dobrá je výměna zkušeností oceňuji rozdělení na dvě menší skupiny vzájemnou výměnu zkušeností práci v menších skupinách praktičnost, vstřícnost lektorů, práci ve skupinách variabilitu nebylo to monotónní, střídání skupin vedlo ke sblížení všech účastnic praktickou zkoušku před kamerou, možnost uvědomit si vlastní chyby modelové situace natáčení na kameru a pak rozebírání, co bylo OK a co udělat příště jinak práci ve skupině (jsme tým) a zároveň možnost projevení mě jako individuality vhodné načasování toto pobytové vzdělávání mi vyhovovalo ohledně možnosti pracovat v menších skupinách práce v menších skupinách vytvořila prostor pro vyjádření se každé účastnice fantazii ve výběru vzdělávacích forem, spoluautorský večer forma byla bezvadná. Na prvním kurzu mi vadilo, že skupina je moc velká a teď na konci musím říct, že mi velká skupina vyhovovala. Líbily se mi všechny formy a jejich střídání nejlepší na celé formě vzdělávání je vzájemná výměna zkušeností na modelových situacích si člověk nejlépe vyzkouší nově získané vědomosti Fajn příjemná paní, vzdělaná s mrakem příkladů z praxe vystupování a prezentační dovednosti super přístup srozumitelnost 15

16 Na lektorce Světlaně Čiberové oceňuji, že... perfektní přínos v naučení se formulovat věty, celkově přínosné lehkost podání náročných témat profesionální věcné vystupování pestrost přednášky, zábavná i poučná forma, dodání podpory a odvahy k projevům účastnic spojení teorie s praxí výborná lektorka, seminář s ní byl přínosný, hodně věcí rozhodně využiju v pracovním životě perfektní systém, jak vést pohovor, rady, jak správně formulovat odpovědi velice milá, příjemná dáma, opravdová odbornice vstřícná, profesionální působí velmi příjemně, mluví jasně, srozumitelně, má dobrý postřeh, opraví rychle chyby vycházela z osobních zkušeností profesionalitu, připadala jsem si při jejím školení jako manažer od ní jsem přijala výborné profesionální informace o sladění řeči těla s verbální komunikací. Je naprosto úžasná! S obdivem vzhlížím a přeji realizačnímu týmu více takových Lenek! Super lektorka! Profesionalita, praktické zkušenosti Vizážistika je skvělé téma nám předala důležité informace ke zlepšení image přirozenost byla otevřená dokázala na vlastní osobě ukázat změnu (s make upem a bez make-upu) vzhled zajímavý obsah, zábavné a poučné provedla názornou barevnou typologii každé z nás usměvavou formou jsme se dozvěděly spoustu užitečných informací a konkrétních praktických rad poskytla rady pro líčení, doporučení střihu vlasů, barvy oblečení profesionálka s velkým P vstřícnost, profesionalita milá dáma vyrovnaná sama se sebou mám velkou důvěru k jejím doporučením a radám profesionální přístup, cit pro individualitu každé účastnice měla celý blok perfektně připravený včetně všech propriet předávala nám své zkušenosti, ona sama byla velkým 16

17 d) Na individuálních konzultacích s Pavlou a Michalem Vybíralovými oceňuji, že... e) Na organizaci kurzu oceňuji... důkazem toho, co vizáž a zdravý životní styl může dokázat. Typ zajímavého člověka s podobným životním stylem jako mám já velice mi padla do noty celkově super jen snad jen méně mluvení o sobě informace doprovázené názornými ukázkami (fotografiemi) Úžasná konzultace s Michalem, byla jsem připravená z minula, takže jsem si vyřešila, co jsem potřebovala vytrvalost konzultantů umění naslouchat a poradit ráda bych si to zopakovala velice se mi ulevilo, fakt mi to pomohlo Pavla mě navedla, jak vyřešit problém soukromí a prostředí Michal klid, pohoda, vytrvalost zaobírat se tématem a využít všechen čas vyřešila jsem si své vnitřní bloky a stavy úzkosti, díky za profesionální vedení konzultace jsem měla čas a prostor pouze pro sebe konzultace s Pavlou byla super, oceňuji její přístup, dobré rady, pomoc při řešení problému čas jen pro sebe, snahu najít řešení, postrčení na ten rozhodující krok možnost jít do hloubky problému Pavla byla úžasná, dokázala naslouchat, dobře pokládala otázky, formou povídání si jsme došly k dobrým závěrům Pavla citlivý přístup, snaha povzbudit, poradit Michal vystoupil z role terapeuta a stal se pro mě člověkem Pavla oceňuji její pohled člověka, který mě nezná a přitom má vhled a nadhled nad mými problémy. Lidé, kteří nás znají tento nadhled často nemají. To mě moc pomohlo. I když jsem si myslela, že tuto konzultaci nepotřebuji, byla pro mě velmi přínosná. Byl dostatek času na dořešení problému že jsem mohla,mluvit o čemkoliv, dle svých potřeb Michal naslouchání, chápavost, snaha najít řešení Vše OK super stravování vše super OK krásné prostředí a vše naprosto super! 17

18 f) Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a... Vše perfektní bez problémů, vše vysoce kvalitní oceňuji dokonalou organizaci, ochotu, vstřícnost, jídlo i ubytování super ubytování pohodlné, čisté, příjemné, stravování vyhovující, péče o děti výborná vše na jedničku skvělé zázemí, ubytování a strava výborné super, super jako vždy vše mi vyhovovalo vše nemělo to chybu jídlo je fakt k sežrání Zde je vše super!! INDIVIDUÁLNĚ ŠITÉ NA MÍRU VŠEM! Že existují tak šikovní lidé, kteří něco takového dali dohromady! Vše super perfektní eňo ňuňo! Strava nemohla být už snad lepší než byla, ubytování také super! Ubytování a stravování bylo naprosto v pořádku. Oceňuji také zajímavý program pro děti. Přizpůsobení se většině více jsem se projevovala dokázala jsem se více zapojit že jsem se dokázala odpoutat od dětí vzrůst sebevědomí klidnější a vyrovnanější přístup k sobě samé i přes veliký spánkový deficit jsem byla funkční odvahu se projevit spontánně překonání trémy z vystupování před ostatními a kamerou že jsem získala větší sebevědomí a důvěru v sebe sama schopnost mluvit před ostatními, uvědomila jsem si své kladné stránky a v čem jsem dobrá co můžu ze sebe prodat otevřenost radost ze spolupráce s ostatními, pomoci tam, kde je to třeba myslím, že jsem byla se vším dost vyrovnaná, díky týmový přístup jsem týmový hráč otevřenost jsem měla možnost mluvit před větší skupinou lidí dělá mi to problém. Ale to je téma asi na další samostatný kurz. Bude? 18

19 na mateřské dovolené jsem se hodně stáhla do sebe. Zde jsem zase našla sama sebe a vyšla na svou cestu. Díky. Otevřenost a perfektní spolupráci s ostatními, velké soustředí a to zejména díky tomu, že jsem zvládla s sebou nemít dítě. Svoji snahu podchytit pro sebe co nejvíce informací. DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY g) K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení... h) K lektorům nebo konzultantům mám tato doporučení tato doporučení... Více individuální práce s vizážistkou více individuální přístup ohledně líčení, účesu, oblékání jednotlivých účastnic nemám připomínky více času na vizážistiku možnost osobní konzultace pro každou z nás nemám návrhy, vše bylo perfektní vizážistika chtělo by to více času na tak potřebné a pro nás zajímavé téma Světlana Čiberová nevyhovovalo mi, že si dělala vlastní reklamu a reklamu kosmetice LR, uvítala bych, kdyby se více věnovala každé z nás, konkrétním účastnicím u Světlany méně prezentace značky LR a více se věnovat vzhledu účastnic Světlana více se zaměřit na potřeby každé osoby Světlana více konkrétních ukázek líčení účastnic vše super Světlaně bych doporučovala víc probrat každou z nás než se věnovat obecným postupům paní Světlana by si mohla některé názory nechat pro sebe a neprezentovat je jako jediné správné řešení (např. v otázkách zdraví) tento způsob prezentace byl z velké části reklamou činnosti paní vizážistky vše perfektní vím, že bylo málo času, ale u paní vizážistky bych uvítala chviličku pro sebe. zůstaňte takoví jací jste! Jste skvělí! Paní vizážistka neměla na naši skupinku tolik času 19

20 DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY i) K organizaci kurzu mám tato doporučení j) Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci... zkrášlila jen jednu z nás. Tak příště možná méně prezentace a více akce! Vše super! Bezchybné vše perfektní DALŠÍ NÁMĚTY Ráda se zúčastním dalšího projetu :-)! výborný společenský večer, tak jsem si už dlouho nezazpívala a nezatancovala :-) škoda, že už nebude žádné příště všem moc děkuji, že jsem se mohla zúčastnit DÍKY, DÍKY, DÍKY, bude se mi po vás stýskat, bylo mi s vámi moc fajn a jsem ráda, že jsem měla příležitost vás poznat vylo to všechno fakt super! Díky! Hrozně mě mrzí, že už to končí. Bylo to skvělé! Tento projekt byl pro mě velkou informační bránou. Věřím, že to zúročím ať už v osobním nebo pracovním životě. Vedle uvedených aktivit byly evaluovány také PC kurzy se záznamy: - Průběžné hodnocení PC kurzu ve městě Svitavy - Průběžné hodnocení PC kurzu ve městě Litomyšl - Průběžné hodnocení PC kurzu ve městě Chrudim Ukázka výstupu záznamu průběžného hodnocení PC kurzu ve městě Litomyšl: 20

21 Udržitelnost projektu 21

22 Jedním ze záměrů projektu bylo sestavit takové aktivity projektu, které budou dále udržitelné a realizovatelné bez přímé projektové podpory. Zájemci o PC kurz, pobytová vzdělávání a konzultace se mohou obracet se svými dotazy a potřebami přímo na realizátora projektu Připraveným štěstí přeje: Rodinné centrum Litomyšl Toulovcovo náměstí Litomyšl Závěr Otevřený seminář Litomyšl, květen 2010 Projekt připraveným štěstí přeje skončil s posledními srpnovými dny roku Jeho hlavní realizátor Rodinné centrum Litomyšl na projektu spolupracovalo s partnery projektu, kterými byli: Městský úřad v Litomyšli, Základní škola U Školek v Litomyšli, Mama klub Chrudim, Rodinné centrum Krůček Svitavy a Přátelé angažovaného učení. Projekt byl realizován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky. Účastníky projektu byli rodiče s malými dětmi do 15 let zejména ženy a muži vracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání nebo hledající zaměstnání. Cílem projektu bylo rozvíjet jejich kompetence a dovednosti v oblastech, které jim pomohou v uplatnění na trhu práce a rozvíjet jejich 22

23 dovednosti potřebné ke slaďování pracovního a rodinného života. Projektové aktivity proběhly celkem ve třech pětiměsíčních kolech. V každém kole projektu absolvovali účastníci počítačový kurz, pobytová vzdělávání a individuální konzultace. Počítačový kurz probíhal paralelně v Litomyšli, Svitavách a Chrudimi a jeho obsahové zaměření lektoři odvíjeli od aktuální úrovně dovedností účastníků a jejich potřeb, což bylo ze strany účastníků velmi oceňováno: prošli jsme spoustu věcí, tabulky, prezentace, weby, z každé lekce jsem si odnesla nové zkušenosti, mile mě překvapilo, jak jednoduché je vytvořit prezentaci a webovou stránku, byla jsem velmi spokojena s výkladem a vstřícností lektora ; kurs velmi líbil, paní lektorka individuálně odpovídala na naše dotazy, ačkoli to při počtu účastníků nebylo vždy jednoduché ; kurz vycházel z našich požadavků a zároveň nám otevřel úplně nové obzory - naučila jsem se pracovat v prostředí Googlu (Gmail, kalendář, sdílení dokumentů, koláže v programu Picassa... ), vše určitě využiji v budoucnu ; oceňuji trpělivost lektora, kdy při tak nerovnoměrné skupině dokázal přizpůsobit samostatné úkoly potřebám účastnic, PC kurz formou samostatných úkolů byl fakt perfektní... Účastníci ze všech tří měst se pak setkávali při třídenních pobytových vzděláváních v Penzionu na Vysočině v Hartmanicích u Poličky. Během prvního pobytu se věnovali tématu osobnostního rozvoje identifikovali své silné i slabé stránky, pojmenovávali své potřeby. Druhému pobytu v Hartmanicích předcházel jednodenní kurz, který účastníci absolvovali spolu se svými partnery na téma slaďování partnerského a rodinného života, komunikace v rodině. V témže tématu pak účastníci pokračovali při pobytovém vzdělávání v Hartmanicích a v závěrečném třetím pobytu se věnovali tématu jak se prezentovat a to jak v rovině komunikačních dovedností tak v rovině vizáže, tedy toho, co o sobě vypovídáme svým vzhledem. Ke vzdělávání patřily osobní konzultace zaměřené na řešení těch opravdu nejindividuálnějších potřeb každé účastnice. Během projektových aktivit měli účastníci možnost využít služeb péče o děti. Ze zpětných vazeb alespoň ilustrativně: Obsah vzdělávání mě velice oslovil, dotkl se osobních věcí i pracovních. Ačkoliv to nebylo nejlehčí mnohdy jsme se dotýkali velmi interních věcí každého z nás, bylo to pro mě obrovskou inspirací do budoucna. Díky! ; Velmi mě oslovily prezentační dovednosti jak se připravit na pohovor, jak pracovat s tělem, jak pracovat s hlasem, jak zaujmout pozornost a hlavně to, že jsme měli možnost vidět se na kameře. ; Práce ve větší skupině mi dala příležitost slyšet názor a zkušenosti ostatních a úlevu v tom, že i jiní řeší stejné problémy ; Sama na sobě oceňuji, že jsem si díky projektu dovolila uvědomit si své slabiny i silné stránky, procitnout z dlouhodobé zmatenosti a nasměrovat se ke konkrétním krokům, které potřebuji jak v rodině tak až nastoupím do práce udělat. ; Díky za možnost mít s sebou na pobytovém vzdělávání dítě, asistentky na hlídání byly naprosto neuvěřitelné.. Projektem prošlo za dva roky více než 200 účastníků. Přidanou hodnotou je i fakt, že v souvislosti s projektem byla v Litomyšli založena Mužská skupina. Všem partnerům, 23

24 účastnicím, účastníků, lektorům, asistentkám pečujícím o děti a realizátorům patří veliké poděkování. Zpracoval: Daniel Janata 24

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

Případová studie projektu

Případová studie projektu Případová studie projektu Obsah: - Vstupní analytická data (počty, potřeby, problémy cílové skupiny) - Průběh výběrů - Problémy při realizaci a práce s cílovými skupinami - Úspěšnost absolvování jednotlivých

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014 Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Daniela Havlíčková Praha, 20. 1. 2014 Roviny uznávání neformálního vzdělávání Uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání.

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00182 Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příprava akreditovaného vzdělávacího programu a materiálů, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v komunikačních a řídících dovednostech Strana 1 Obsah 1. Název zakázky 2. Zadavatel

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v březnovém bulletinu? Úvodní slovo. Březen 2013. Úvodní slovo 1. Další cyklus rekvalifikace 2

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v březnovém bulletinu? Úvodní slovo. Březen 2013. Úvodní slovo 1. Další cyklus rekvalifikace 2 Březen 2013 Co se dočtete v březnovém bulletinu? Úvodní slovo 1 Další cyklus rekvalifikace 2 Nový projekt zahájen 3 Co dále plánujeme 4 Krátké zprávy 5 Čím žije GLE o.p.s.? Úvodní slovo Zima se stále drží

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Identifikace projektu

Identifikace projektu Identifikace projektu Název projektu Název operačního programu Efektivní vzdělávání v DAVON s.r.o. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1 Prioritní oblast podpory 1.1 Číslo výzvy

Více

Závěrečná hodnoticí zpráva

Závěrečná hodnoticí zpráva Ţivot je hra, ve které chcete vyhrávat Číslo projektu: CZ..17/.1.00/3505 Závěrečná hodnoticí zpráva 1. Vyhodnocení aktivit Číslo aktivity: 1 Název klíčové aktivity: Organizační zajištění a příprava projektu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Základní údaje o sídle společnosti Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Sídlo společnosti: Benecko 202, 512 37 Benecko email: info@mostkevzdelanieu

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Výstup KA 3: EVALUACE A INOVACE OVĚŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1 Hodnocení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné CZ.1.04/5.1.01/77.00385 Mgr. Lenka Březinová Praha, Úvodní setkání, 24.2.2013 Základní informace o projektu Realizátor: Centrum pro rozvoj péče o duševní

Více

Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení. Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě

Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení. Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení Chelčického 4, 702 00 Ostrava www.eico.cz, info@eico.cz Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě dotazníkové šetření Zpracovala:

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE NA DÁLKU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové, 18.-19. února 2014 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více