PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE"

Transkript

1 PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE zvyšujeme své kompetence a trhu práce projekt č. CZ.1.04/ / Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. (Whitney Young) Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. (Dalajlama) 1

2 Obsah: strana Stručná informace o projektu 3 Úvod brožury 3 O projektu 4 Cílové skupiny 5 Přínos projektu 6 Aktivity projektu Vzdělávací balíček 8 Realizátoři projektu 11 Partneři projektu 11 Evaluace projektu 12 Udržitelnost projektu 22 Závěr 22 2

3 Stručná informace o projektu Projekt č. CZ.1.04/ / z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LLZ) MPSV, oblast podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Doba trvání projektu: , 24 měsíců Realizátor projektu: Rodinné centrum Litomyšl; IČ: ; zastoupené Petrou Benešovou Slavnostní zahájení projektu, říjen 2009 Úvod brožury Brožura byla zpracovávána od počátku realizace projektu s prvními zkušenostmi z jednotlivých aktivit až po konečný soubor, který byl vytištěn. Postupné zkušenosti a dobrá praxe projektu sloužila cílové skupině jako soubor zkušeností a informací vyvíjejících se 3

4 v průběhu celého projektu. Vycházela vždy elektronicky až do doby, kdy byla vytištěna v této podobě, mapující celý průběh projektu Připraveným štěstí přeje. O projektu Projekt je prioritně zaměřen na ženy s malými dětmi, které se vracejí po mateřské a rodičovské dovolené do zaměstnání, na muže pečující o malé děti, kteří jsou v obdobné situaci jako ženy a rodinu jako sociální systém, který vstupuje na trh práce. Uvedené cílové skupiny se setkávají se specifickou diskriminací na trhu práce a jsou tak ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Projekt si klade za cíl komplexem vzdělávacích aktivit zvýšit kompetence těchto cílových skupin a rozšířit tak možnosti jejich zaměstnatelnosti. Projektem poskytnutá podpora se týká cílových skupin v Pardubickém kraji, ve městech Chrudim, Litomyšl a Svitavy. Jak se prezentovat, duben 2011 Vzdělávací aktivity nabízené účastníkům vedou k rozšíření jejich znalostí a zvýšení jejich orientace v informačních technologiích, změně postoje k hledání zaměstnání, k orientaci ve svých schopnostech, k vypracování plánů osobního rozvoje nebo podnikatelských záměrů. 4

5 Vzdělávací aktivity projektu jsou účastníkům nabízeny jako tzv. vzdělávací balíček, který je realizován ve formě počítačového kurzu, pobytového vzdělávání a individuálních konzultací. Vzdělávací balíček obsahuje semináře zaměřené na: osobnostní rozvoj (sebepoznání, moje silné stránky, zvýšení sebevědomí atd. ); na zvýšení kompetencí důležitých při hledání zaměstnání (dovednost práce na PC, základy komunikace, prezentační dovednosti, strukturovaný životopis, time management, základy podnikání atd.), na dovednosti související se slaďováním pracovního a rodinného života (rodičovské kompetence). Vzdělávání cílové skupiny se za dobu trvání projektu odehraje celkem ve třech kolech po 24 účastnících. Během vzdělávacích aktivit bude zajištěno hlídání dětí. Cílové skupiny Projekt je určen pro klienty okresu Svitavy a Chrudim: ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy s malými dětmi (do 15 let věku), uchazeči o zaměstnání, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, rodiče s dětmi, zájemce o zaměstnání. 5

6 II. běh pobytového vzdělávání - hlídání dětí, listopad 2010 Přínos projektu 1. Projekt nabízí možnost vzdělávání matkám (otcům) na mateřské a rodičovské dovolené s možností pohlídání jejich dětí během všech vzdělávacích aktivit. Otevírá tak příležitost, kterou v případě, že pečují o malé děti, většinou nemají. Samotný způsob vzdělávání nabízí kromě získávání znalostí také sociální kontakty, které jsou v období sociální izolace, způsobené pobytem na mateřské a rodičovské dovolené, velmi důležité. Vzdělávání a zvyšování kompetencí při hledání zaměstnání ještě před vstupem na trh práce působí jako prevence nezaměstnanosti této skupiny. 2. Projekt nabízí možnost sebezaměstnání formou podnikání. Ženy po mateřské dovolené mají při vstupu na trh práce vzhledem k péči o děti specifické požadavky na pracovní dobu. Zahájení podnikání je pro ně řešením této situace, protože si samy mohou pracovní dobu přizpůsobit svým potřebám. 6

7 3. Ženám, které neuvažují o zahájení podnikání, projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit zaměřených na identifikaci svých silných stránek, podporu sebevědomí na základě hlubšího sebepoznání, uvědomění si své ceny na trhu práce. Tím zvyšuje jejich kompetence při jednání se zaměstnavatelem o podmínkách zaměstnání, které bude vyhovovat jejich situaci, tedy spojení péče o děti a práce (částečný úvazek, pružná pracovní doba atd.) 4. Projekt nabízí možnost zapojení cílové skupiny do realizace projektu, v roli asistentek při hlídání dětí. Tato zkušenost může mnohé z nich podnítit k nabízení služby hlídání dětí jako svého budoucího podnikání. 5. Do realizace projektu jsou zapojeni i otcové. Otcové budou díky své osobní zkušenosti získané při vzdělávacích aktivitách v projektu více zainteresováni na podpoře svých partnerek při hledání zaměstnání a na slaďování svého pracovního života s pracovním životem své partnerky a rodiny. PC kurz Litomyšl, prosinec

8 Aktivity projektu Vzdělávací balíček I. Počítačový kurz Součástí vzdělávacího balíčku pro účastníky je PC kurz. Tento kurz je organizován ve městech Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Cílem PC kurzu je vybavit účastníky klíčovými kompetencemi usnadňujícími uplatnitelnost na trhu práce. Jedná se více o kompetence (univerzální dovednosti) postihující principy užívání elektronického prostředí než o detailní znalosti jednotlivých programů. Počítačový kurz vychází z analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých účastníků a je přizpůsoben jejich míře pokročilosti. Počítačový kurz využívá webového prostředí typu Web 2 - Google Apps., v němž mají účastníci založeny své osobní účty. Účastníci jsou vedeni k ukládání svých vytvořených prací do webového prostředí Google Apps, k jejich sdílení s ostatními účastníky uvnitř skupiny i mezi skupinami (účastníky měst Litomyšl, Svitavy, Chrudim) navzájem, což posiluje jejich motivaci, podněcuje vzájemnou inspiraci a rozšiřuje možnosti výměny zkušeností mezi účastníky. Kurz bude probíhat v období cca 5ti měsíců a jeho celková časová dotace je 40 hodin. Tento pětiměsíční kurz se v průběhu projektu zrealizuje třikrát. Hlídání dětí během vzdělávání bude zajištěno. II. Pobytové vzdělávání Pobytové vzdělávání účastníků je realizováno v Hartmanicích, Penzionu na Vysočině a v Ekologickém centru Paleta v Oucmanicích Filozofií tohoto vzdělávání je vytvořit pro účastníky prostor, ve kterém mají příležitost, věnovat se pouze sami sobě. Pobytové vzdělávání působí také motivačně, má za cíl nastartovat účastníky a naladit je na připravovaný dlouhodobý proces vzdělávání. Na pobytovém vzdělávání se setkají a budou vzdělávat společně účastníky z měst Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Předpokládáme, že vysokou hodnotou těchto setkání bude výměna zkušeností, vzájemná výpomoc mezi účastníky a vytváření místních networků. Z každého setkání budou mít účastníci zadání pro individuální práci. Pobytové vzdělávání se odehraje čtyřikrát. První, třetí a čtvrtý pobytový kurz je třídenní v Hartmanicích, druhý kurz je jednodenní v Oucmanicích. Kurz v Oucmanicích se odehrává v sobotu se účastní se jej i partneři účastníků/účastnic tedy Ti, jichž se slaďování rodinného a 8

9 pracovního života týká. Účastníkům je hrazeno stravné a ubytování. Mohou mít s sebou děti (dle předem vymezených pravidel), pro které bude zajištěno hlídání. Rámcový harmonogram pobytového vzdělávání: 1. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice) téma: Osobnostní rozvoj (Kdo jsem já? Moje potřeby, přednosti a silné stránky, sebepoznání, rozvoj osobního potenciálu) 2. pobytové vzdělávání (1 den, Oucmanice) téma: Slaďování pracovního a rodinného života aneb Partnerská sobota. Tento kurz je zaměřen na vzdělávání účastníků/účastnic společně s jejich partnery (účastní se oba rodiče). 3. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice) téma: Slaďování rodinného, osobního a pracovního života (rodičovské kompetence, role otce, matky, komunikace v rodině, slučitelnost pracovního a rodinného života) 4. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice) téma: Chystáme se do práce (Prezentační dovednosti, dovednosti týmové spolupráce, jak napsat životopis, time management, image...) 9

10 Osobnostní rozvoj Hartmanice, leden 2011 III. Konzultace Na pobytové vzdělávání a PC kurzy navazují konzultace. Konzultace se vztahují k individuálním potřebám účastníků, navazují na zadání, která dostanou účastníci pobytového vzdělávání ke zpracování a dalším tématům s problematikou souvisejících. Formu konzultací (osobní nebo virtuální prostřednictvím skype, u), jejich frekvenci a přesný čas si účastníci volí na základě svých individuálních potřeb a po dohodě s konzultantem (nejčastěji lektorem, který bude zároveň v roli konzultanta). Konzultace k probíraným tématům jsou podpořeny také webovými stránkami projektu Zde budou k dispozici informace od lektorů, pracovní listy, příklady formulářů, odkazy, diskusní fórum apod. vycházející z obsahu pobytových školení i PC kurzů. Účastníci v rámci konzultací využívají toto virtuálního prostředí, ke sdílení svých zkušeností, zpětných vazeb, ke kladení otázek apod., čímž prohlubují nejen své znalosti z kurzu, ale také dovednosti práce na PC. V případě osobních konzultací budou účastníci dle 10

11 předem domluveného harmonogramu docházet do mateřských center ve svých městech. Organizační chod konzultací v mateřských centrech zajišťují koordinátoři. Realizátoři projektu Manažerka: PaedDr. Lenka Burdíková Odborná garantka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Odborní poradci: Mgr. Juliana Gardošová; Mgr. Magdalena Sikorová Hlavní koordinátorka: ing. Jana Černochová Koordinátorka MC: Pavlína Černá Koordinátroka MC: Mgr. Lada Kalinová Ekonomka: ing. Darina Kubíčková Administrativní pracovnice: Dana Pejšková Lektoři; asistentky na hlídání dětí Partneři projektu Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy o.s. - Mateřské centrum Mama klub v Chrudimi - Způsob zapojení partnera Mateřská centra v Chrudimi a Svitavách jsou jedni z hlavních partnerů přímo se podílející na realizaci projektu. Jejich funkce spočívá zejména v propagaci a informování o projektu a v kontaktování cílových skupin. V každém z mateřských center pracuje koordinátorka projektu, která je v kontaktu s účastníky projektu a dalšími potencionálními zájemci. Základní škola v Litomyšli U školek Způsob zapojení partnera Základní škola působí v projektu jako odborný dohled a konzultant. Za režijní náklady poskytuje projektu učebnu pro realizaci PC kurzu ve městě Litomyšl. 11

12 Město Litomyšl - Způsob zapojení partnera Město poskytuje podporu projektu prostřednictvím svých mediálních prostředků (web, zpravodaj), realizátoři projektu spolupracují s některými odbory města (živnostenský úřad, úřad sociálního zabezpečení), což přispívá k úspěšné realizaci projektu. Přátelé angažovaného učení, o.s. - Způsob zapojení partnera Občanské sdružení PAU v projektu působí jako odborný dohled a konzultant. Podílí se na tvorbě a evaluaci programu vzdělávání. PAU je organizace, která nabízí velké množství ucelených kurzů akreditovaných MŠMT právě na témata zaměřená na vztahy mezi rodiči a dětmi, psychologii dítěte, rozvoj komunikačních a manažerských dovedností atd. Evaluace projektu Evaluace projektu byla pravidelnou součástí každé části projektu, aktivity či kurzu. Samotná evaluace probíhala formou elektronického dotazníku každému účastníkovi projektu, a to ihned po absolvování dané části. Po následné analýze byli s výsledky evaluace seznámeni jednotliví lektoři, kteří je zapracovali do dalšího průběhu samotného projektu. Provedené evaluace: - 2.BĚH-Hartmanice, Prezentační dovednosti 2.BĚH, Hartmanice Slaďování pracovního a rodinného života 2.BĚH-OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, BĚH - Oucmanice, , Jak hodnotili partnerskou sobotu MUŽI - 2.BĚH - Oucmanice, , Jak hodnotili partnerskou sobotu ŽENY 12

13 - 3.BĚH,Hartmanice, ,Jak se prezentovat - 3.BĚH, Osobnostní rozvoj, Hartmanice, BĚH, Vyhodnocení pobytového vzdělávání Hartmanice evaluace PC kurzu v Litomyšli, I. běh Hodnocení pobytového vzdělávání v Hartmanicích, Jak hodnotili MUŽI vzdělávání v Oucmanicích, Jak hodnotily ŽENY vzdělávání v Oucmanicích, Vyhodnocení pobytového vzdělávání, , Hartmanice - Jak se prezentovat - Vyhodnocení pobytového vzdělávání - osobnostní rozvoj, Hartmanice, Partnerská sobota Oucmanice, červen 2010 Ukázka výstupu evaluace: 13

14 Vyhodnocení pobytového vzdělávání, Hartmanice Dovednosti potřebné na trhu práce (jak se prezentovat; co o nás vypovídá náš vzhled; individuální konzultace) OCENĚNÍ a) Na obsahu kurzu oceňuji... Vyzkoušení si pracovních pohovorů super! Vizážistika výborné! Vizážistiku a natáčení na kameru mnoho důležitých informací velkým přínosem pro mě byl pracovní pohovor že to celé byl osobnostní rozvoj vizážistiku se Světlanou typologii obličeje, barvy oblečení, určení barevných typů (léto, zima...), proměnu konkrétní osoby nový vzhled přípravu na pohovor jak se prezentovat praktický nácvik, kamera, zpětná vazba vizážistiku pro upevnění sebevědomí při vystupování na veřejnosti, prezentační dovednosti před zaměstnavatelem téma prezentace v budoucím zaměstnání profesionalitu, nácvik pracovního pohovoru, natáčení na kameru a zpětnou co o nás vypovídá naše vizáž, jak se ucházet o místo zaměstnance cílená témata, která mi sedla (hlavně vizážistika) zaměřenost na řešení konkrétních situací byla pro mě velmi užitečná osnova prezentace rady a doporučení, která vycházela z osobních zkušeností, jak se připravit na pohovor, co říkat, čeho se vyvarovat profesionální přístup vizážistky Světlany Čiberové, konkrétní rady a doporučení téma péče o sebe jako ženu teď na konci kurzu vnímám, jak to všechno do sebe zapadalo a navazovalo na sebe. Vše mělo smysl a posloupnost. Nemůžu říct, co pro mě bylo důležité víc a 14

15 co míň. Vše mělo své místo. Pestrou škálu a nabídku témat, možnost nahlédnout do témat, která mi byla vzdálená plánování, ekonomika téma vizážistiky bylo moc fajn životopis, prezentace před lidmi, překvapily mě věci, které jsem si myslela že znám, ale neznala jsem vše je využitelné v praxi b) Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji... c) Na lektorce Lence Burdíkové oceňuji, že... Výměnu zkušeností to bylo skvělá věc! práci v menších skupinách dobrá je výměna zkušeností oceňuji rozdělení na dvě menší skupiny vzájemnou výměnu zkušeností práci v menších skupinách praktičnost, vstřícnost lektorů, práci ve skupinách variabilitu nebylo to monotónní, střídání skupin vedlo ke sblížení všech účastnic praktickou zkoušku před kamerou, možnost uvědomit si vlastní chyby modelové situace natáčení na kameru a pak rozebírání, co bylo OK a co udělat příště jinak práci ve skupině (jsme tým) a zároveň možnost projevení mě jako individuality vhodné načasování toto pobytové vzdělávání mi vyhovovalo ohledně možnosti pracovat v menších skupinách práce v menších skupinách vytvořila prostor pro vyjádření se každé účastnice fantazii ve výběru vzdělávacích forem, spoluautorský večer forma byla bezvadná. Na prvním kurzu mi vadilo, že skupina je moc velká a teď na konci musím říct, že mi velká skupina vyhovovala. Líbily se mi všechny formy a jejich střídání nejlepší na celé formě vzdělávání je vzájemná výměna zkušeností na modelových situacích si člověk nejlépe vyzkouší nově získané vědomosti Fajn příjemná paní, vzdělaná s mrakem příkladů z praxe vystupování a prezentační dovednosti super přístup srozumitelnost 15

16 Na lektorce Světlaně Čiberové oceňuji, že... perfektní přínos v naučení se formulovat věty, celkově přínosné lehkost podání náročných témat profesionální věcné vystupování pestrost přednášky, zábavná i poučná forma, dodání podpory a odvahy k projevům účastnic spojení teorie s praxí výborná lektorka, seminář s ní byl přínosný, hodně věcí rozhodně využiju v pracovním životě perfektní systém, jak vést pohovor, rady, jak správně formulovat odpovědi velice milá, příjemná dáma, opravdová odbornice vstřícná, profesionální působí velmi příjemně, mluví jasně, srozumitelně, má dobrý postřeh, opraví rychle chyby vycházela z osobních zkušeností profesionalitu, připadala jsem si při jejím školení jako manažer od ní jsem přijala výborné profesionální informace o sladění řeči těla s verbální komunikací. Je naprosto úžasná! S obdivem vzhlížím a přeji realizačnímu týmu více takových Lenek! Super lektorka! Profesionalita, praktické zkušenosti Vizážistika je skvělé téma nám předala důležité informace ke zlepšení image přirozenost byla otevřená dokázala na vlastní osobě ukázat změnu (s make upem a bez make-upu) vzhled zajímavý obsah, zábavné a poučné provedla názornou barevnou typologii každé z nás usměvavou formou jsme se dozvěděly spoustu užitečných informací a konkrétních praktických rad poskytla rady pro líčení, doporučení střihu vlasů, barvy oblečení profesionálka s velkým P vstřícnost, profesionalita milá dáma vyrovnaná sama se sebou mám velkou důvěru k jejím doporučením a radám profesionální přístup, cit pro individualitu každé účastnice měla celý blok perfektně připravený včetně všech propriet předávala nám své zkušenosti, ona sama byla velkým 16

17 d) Na individuálních konzultacích s Pavlou a Michalem Vybíralovými oceňuji, že... e) Na organizaci kurzu oceňuji... důkazem toho, co vizáž a zdravý životní styl může dokázat. Typ zajímavého člověka s podobným životním stylem jako mám já velice mi padla do noty celkově super jen snad jen méně mluvení o sobě informace doprovázené názornými ukázkami (fotografiemi) Úžasná konzultace s Michalem, byla jsem připravená z minula, takže jsem si vyřešila, co jsem potřebovala vytrvalost konzultantů umění naslouchat a poradit ráda bych si to zopakovala velice se mi ulevilo, fakt mi to pomohlo Pavla mě navedla, jak vyřešit problém soukromí a prostředí Michal klid, pohoda, vytrvalost zaobírat se tématem a využít všechen čas vyřešila jsem si své vnitřní bloky a stavy úzkosti, díky za profesionální vedení konzultace jsem měla čas a prostor pouze pro sebe konzultace s Pavlou byla super, oceňuji její přístup, dobré rady, pomoc při řešení problému čas jen pro sebe, snahu najít řešení, postrčení na ten rozhodující krok možnost jít do hloubky problému Pavla byla úžasná, dokázala naslouchat, dobře pokládala otázky, formou povídání si jsme došly k dobrým závěrům Pavla citlivý přístup, snaha povzbudit, poradit Michal vystoupil z role terapeuta a stal se pro mě člověkem Pavla oceňuji její pohled člověka, který mě nezná a přitom má vhled a nadhled nad mými problémy. Lidé, kteří nás znají tento nadhled často nemají. To mě moc pomohlo. I když jsem si myslela, že tuto konzultaci nepotřebuji, byla pro mě velmi přínosná. Byl dostatek času na dořešení problému že jsem mohla,mluvit o čemkoliv, dle svých potřeb Michal naslouchání, chápavost, snaha najít řešení Vše OK super stravování vše super OK krásné prostředí a vše naprosto super! 17

18 f) Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a... Vše perfektní bez problémů, vše vysoce kvalitní oceňuji dokonalou organizaci, ochotu, vstřícnost, jídlo i ubytování super ubytování pohodlné, čisté, příjemné, stravování vyhovující, péče o děti výborná vše na jedničku skvělé zázemí, ubytování a strava výborné super, super jako vždy vše mi vyhovovalo vše nemělo to chybu jídlo je fakt k sežrání Zde je vše super!! INDIVIDUÁLNĚ ŠITÉ NA MÍRU VŠEM! Že existují tak šikovní lidé, kteří něco takového dali dohromady! Vše super perfektní eňo ňuňo! Strava nemohla být už snad lepší než byla, ubytování také super! Ubytování a stravování bylo naprosto v pořádku. Oceňuji také zajímavý program pro děti. Přizpůsobení se většině více jsem se projevovala dokázala jsem se více zapojit že jsem se dokázala odpoutat od dětí vzrůst sebevědomí klidnější a vyrovnanější přístup k sobě samé i přes veliký spánkový deficit jsem byla funkční odvahu se projevit spontánně překonání trémy z vystupování před ostatními a kamerou že jsem získala větší sebevědomí a důvěru v sebe sama schopnost mluvit před ostatními, uvědomila jsem si své kladné stránky a v čem jsem dobrá co můžu ze sebe prodat otevřenost radost ze spolupráce s ostatními, pomoci tam, kde je to třeba myslím, že jsem byla se vším dost vyrovnaná, díky týmový přístup jsem týmový hráč otevřenost jsem měla možnost mluvit před větší skupinou lidí dělá mi to problém. Ale to je téma asi na další samostatný kurz. Bude? 18

19 na mateřské dovolené jsem se hodně stáhla do sebe. Zde jsem zase našla sama sebe a vyšla na svou cestu. Díky. Otevřenost a perfektní spolupráci s ostatními, velké soustředí a to zejména díky tomu, že jsem zvládla s sebou nemít dítě. Svoji snahu podchytit pro sebe co nejvíce informací. DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY g) K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení... h) K lektorům nebo konzultantům mám tato doporučení tato doporučení... Více individuální práce s vizážistkou více individuální přístup ohledně líčení, účesu, oblékání jednotlivých účastnic nemám připomínky více času na vizážistiku možnost osobní konzultace pro každou z nás nemám návrhy, vše bylo perfektní vizážistika chtělo by to více času na tak potřebné a pro nás zajímavé téma Světlana Čiberová nevyhovovalo mi, že si dělala vlastní reklamu a reklamu kosmetice LR, uvítala bych, kdyby se více věnovala každé z nás, konkrétním účastnicím u Světlany méně prezentace značky LR a více se věnovat vzhledu účastnic Světlana více se zaměřit na potřeby každé osoby Světlana více konkrétních ukázek líčení účastnic vše super Světlaně bych doporučovala víc probrat každou z nás než se věnovat obecným postupům paní Světlana by si mohla některé názory nechat pro sebe a neprezentovat je jako jediné správné řešení (např. v otázkách zdraví) tento způsob prezentace byl z velké části reklamou činnosti paní vizážistky vše perfektní vím, že bylo málo času, ale u paní vizážistky bych uvítala chviličku pro sebe. zůstaňte takoví jací jste! Jste skvělí! Paní vizážistka neměla na naši skupinku tolik času 19

20 DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY i) K organizaci kurzu mám tato doporučení j) Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci... zkrášlila jen jednu z nás. Tak příště možná méně prezentace a více akce! Vše super! Bezchybné vše perfektní DALŠÍ NÁMĚTY Ráda se zúčastním dalšího projetu :-)! výborný společenský večer, tak jsem si už dlouho nezazpívala a nezatancovala :-) škoda, že už nebude žádné příště všem moc děkuji, že jsem se mohla zúčastnit DÍKY, DÍKY, DÍKY, bude se mi po vás stýskat, bylo mi s vámi moc fajn a jsem ráda, že jsem měla příležitost vás poznat vylo to všechno fakt super! Díky! Hrozně mě mrzí, že už to končí. Bylo to skvělé! Tento projekt byl pro mě velkou informační bránou. Věřím, že to zúročím ať už v osobním nebo pracovním životě. Vedle uvedených aktivit byly evaluovány také PC kurzy se záznamy: - Průběžné hodnocení PC kurzu ve městě Svitavy - Průběžné hodnocení PC kurzu ve městě Litomyšl - Průběžné hodnocení PC kurzu ve městě Chrudim Ukázka výstupu záznamu průběžného hodnocení PC kurzu ve městě Litomyšl: 20

21 Udržitelnost projektu 21

22 Jedním ze záměrů projektu bylo sestavit takové aktivity projektu, které budou dále udržitelné a realizovatelné bez přímé projektové podpory. Zájemci o PC kurz, pobytová vzdělávání a konzultace se mohou obracet se svými dotazy a potřebami přímo na realizátora projektu Připraveným štěstí přeje: Rodinné centrum Litomyšl Toulovcovo náměstí Litomyšl Závěr Otevřený seminář Litomyšl, květen 2010 Projekt připraveným štěstí přeje skončil s posledními srpnovými dny roku Jeho hlavní realizátor Rodinné centrum Litomyšl na projektu spolupracovalo s partnery projektu, kterými byli: Městský úřad v Litomyšli, Základní škola U Školek v Litomyšli, Mama klub Chrudim, Rodinné centrum Krůček Svitavy a Přátelé angažovaného učení. Projekt byl realizován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky. Účastníky projektu byli rodiče s malými dětmi do 15 let zejména ženy a muži vracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání nebo hledající zaměstnání. Cílem projektu bylo rozvíjet jejich kompetence a dovednosti v oblastech, které jim pomohou v uplatnění na trhu práce a rozvíjet jejich 22

23 dovednosti potřebné ke slaďování pracovního a rodinného života. Projektové aktivity proběhly celkem ve třech pětiměsíčních kolech. V každém kole projektu absolvovali účastníci počítačový kurz, pobytová vzdělávání a individuální konzultace. Počítačový kurz probíhal paralelně v Litomyšli, Svitavách a Chrudimi a jeho obsahové zaměření lektoři odvíjeli od aktuální úrovně dovedností účastníků a jejich potřeb, což bylo ze strany účastníků velmi oceňováno: prošli jsme spoustu věcí, tabulky, prezentace, weby, z každé lekce jsem si odnesla nové zkušenosti, mile mě překvapilo, jak jednoduché je vytvořit prezentaci a webovou stránku, byla jsem velmi spokojena s výkladem a vstřícností lektora ; kurs velmi líbil, paní lektorka individuálně odpovídala na naše dotazy, ačkoli to při počtu účastníků nebylo vždy jednoduché ; kurz vycházel z našich požadavků a zároveň nám otevřel úplně nové obzory - naučila jsem se pracovat v prostředí Googlu (Gmail, kalendář, sdílení dokumentů, koláže v programu Picassa... ), vše určitě využiji v budoucnu ; oceňuji trpělivost lektora, kdy při tak nerovnoměrné skupině dokázal přizpůsobit samostatné úkoly potřebám účastnic, PC kurz formou samostatných úkolů byl fakt perfektní... Účastníci ze všech tří měst se pak setkávali při třídenních pobytových vzděláváních v Penzionu na Vysočině v Hartmanicích u Poličky. Během prvního pobytu se věnovali tématu osobnostního rozvoje identifikovali své silné i slabé stránky, pojmenovávali své potřeby. Druhému pobytu v Hartmanicích předcházel jednodenní kurz, který účastníci absolvovali spolu se svými partnery na téma slaďování partnerského a rodinného života, komunikace v rodině. V témže tématu pak účastníci pokračovali při pobytovém vzdělávání v Hartmanicích a v závěrečném třetím pobytu se věnovali tématu jak se prezentovat a to jak v rovině komunikačních dovedností tak v rovině vizáže, tedy toho, co o sobě vypovídáme svým vzhledem. Ke vzdělávání patřily osobní konzultace zaměřené na řešení těch opravdu nejindividuálnějších potřeb každé účastnice. Během projektových aktivit měli účastníci možnost využít služeb péče o děti. Ze zpětných vazeb alespoň ilustrativně: Obsah vzdělávání mě velice oslovil, dotkl se osobních věcí i pracovních. Ačkoliv to nebylo nejlehčí mnohdy jsme se dotýkali velmi interních věcí každého z nás, bylo to pro mě obrovskou inspirací do budoucna. Díky! ; Velmi mě oslovily prezentační dovednosti jak se připravit na pohovor, jak pracovat s tělem, jak pracovat s hlasem, jak zaujmout pozornost a hlavně to, že jsme měli možnost vidět se na kameře. ; Práce ve větší skupině mi dala příležitost slyšet názor a zkušenosti ostatních a úlevu v tom, že i jiní řeší stejné problémy ; Sama na sobě oceňuji, že jsem si díky projektu dovolila uvědomit si své slabiny i silné stránky, procitnout z dlouhodobé zmatenosti a nasměrovat se ke konkrétním krokům, které potřebuji jak v rodině tak až nastoupím do práce udělat. ; Díky za možnost mít s sebou na pobytovém vzdělávání dítě, asistentky na hlídání byly naprosto neuvěřitelné.. Projektem prošlo za dva roky více než 200 účastníků. Přidanou hodnotou je i fakt, že v souvislosti s projektem byla v Litomyšli založena Mužská skupina. Všem partnerům, 23

24 účastnicím, účastníků, lektorům, asistentkám pečujícím o děti a realizátorům patří veliké poděkování. Zpracoval: Daniel Janata 24

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce - občanské sdružení, založeno 2004, 32 obcí okr. Rychnov n/kněžnou - 6 zaměstnanců, sídlo Skuhrov n/bělou cíl: pomoc při prospěšném rozvoji regionu oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příprava akreditovaného vzdělávacího programu a materiálů, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v komunikačních a řídících dovednostech Strana 1 Obsah 1. Název zakázky 2. Zadavatel

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Zpětná vazba ke kurzu KM - ZŠ Kunratice, sobota 17. ledna 2015

Zpětná vazba ke kurzu KM - ZŠ Kunratice, sobota 17. ledna 2015 Zpětná vazba ke kurzu KM - ZŠ Kunratice, sobota 17. ledna 2015 1. Jak jsi spokojen/a s prací lektorek? 1. Ano, líbilo se mi, že čas byl vyplněný více metodami (lekcemi v rámci E U - R) které byly zkrácené

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! SOUHRNNÉ INFORMACE Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! Stručné informace o projektu: Zahájení projektu dne : 1.12.2014 Ukončení projektu dne : 31.10.2015 Klíčové aktivity: 1. JOB CLUB 2. Rekvalifikační

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více