PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE"

Transkript

1 PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE zvyšujeme své kompetence a trhu práce projekt č. CZ.1.04/ / Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. (Whitney Young) Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. (Dalajlama) 1

2 Obsah: strana Stručná informace o projektu 3 Úvod brožury 3 O projektu 4 Cílové skupiny 5 Přínos projektu 6 Aktivity projektu Vzdělávací balíček 8 Realizátoři projektu 11 Partneři projektu 11 Evaluace projektu 12 Udržitelnost projektu 22 Závěr 22 2

3 Stručná informace o projektu Projekt č. CZ.1.04/ / z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LLZ) MPSV, oblast podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Doba trvání projektu: , 24 měsíců Realizátor projektu: Rodinné centrum Litomyšl; IČ: ; zastoupené Petrou Benešovou Slavnostní zahájení projektu, říjen 2009 Úvod brožury Brožura byla zpracovávána od počátku realizace projektu s prvními zkušenostmi z jednotlivých aktivit až po konečný soubor, který byl vytištěn. Postupné zkušenosti a dobrá praxe projektu sloužila cílové skupině jako soubor zkušeností a informací vyvíjejících se 3

4 v průběhu celého projektu. Vycházela vždy elektronicky až do doby, kdy byla vytištěna v této podobě, mapující celý průběh projektu Připraveným štěstí přeje. O projektu Projekt je prioritně zaměřen na ženy s malými dětmi, které se vracejí po mateřské a rodičovské dovolené do zaměstnání, na muže pečující o malé děti, kteří jsou v obdobné situaci jako ženy a rodinu jako sociální systém, který vstupuje na trh práce. Uvedené cílové skupiny se setkávají se specifickou diskriminací na trhu práce a jsou tak ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Projekt si klade za cíl komplexem vzdělávacích aktivit zvýšit kompetence těchto cílových skupin a rozšířit tak možnosti jejich zaměstnatelnosti. Projektem poskytnutá podpora se týká cílových skupin v Pardubickém kraji, ve městech Chrudim, Litomyšl a Svitavy. Jak se prezentovat, duben 2011 Vzdělávací aktivity nabízené účastníkům vedou k rozšíření jejich znalostí a zvýšení jejich orientace v informačních technologiích, změně postoje k hledání zaměstnání, k orientaci ve svých schopnostech, k vypracování plánů osobního rozvoje nebo podnikatelských záměrů. 4

5 Vzdělávací aktivity projektu jsou účastníkům nabízeny jako tzv. vzdělávací balíček, který je realizován ve formě počítačového kurzu, pobytového vzdělávání a individuálních konzultací. Vzdělávací balíček obsahuje semináře zaměřené na: osobnostní rozvoj (sebepoznání, moje silné stránky, zvýšení sebevědomí atd. ); na zvýšení kompetencí důležitých při hledání zaměstnání (dovednost práce na PC, základy komunikace, prezentační dovednosti, strukturovaný životopis, time management, základy podnikání atd.), na dovednosti související se slaďováním pracovního a rodinného života (rodičovské kompetence). Vzdělávání cílové skupiny se za dobu trvání projektu odehraje celkem ve třech kolech po 24 účastnících. Během vzdělávacích aktivit bude zajištěno hlídání dětí. Cílové skupiny Projekt je určen pro klienty okresu Svitavy a Chrudim: ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy s malými dětmi (do 15 let věku), uchazeči o zaměstnání, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, rodiče s dětmi, zájemce o zaměstnání. 5

6 II. běh pobytového vzdělávání - hlídání dětí, listopad 2010 Přínos projektu 1. Projekt nabízí možnost vzdělávání matkám (otcům) na mateřské a rodičovské dovolené s možností pohlídání jejich dětí během všech vzdělávacích aktivit. Otevírá tak příležitost, kterou v případě, že pečují o malé děti, většinou nemají. Samotný způsob vzdělávání nabízí kromě získávání znalostí také sociální kontakty, které jsou v období sociální izolace, způsobené pobytem na mateřské a rodičovské dovolené, velmi důležité. Vzdělávání a zvyšování kompetencí při hledání zaměstnání ještě před vstupem na trh práce působí jako prevence nezaměstnanosti této skupiny. 2. Projekt nabízí možnost sebezaměstnání formou podnikání. Ženy po mateřské dovolené mají při vstupu na trh práce vzhledem k péči o děti specifické požadavky na pracovní dobu. Zahájení podnikání je pro ně řešením této situace, protože si samy mohou pracovní dobu přizpůsobit svým potřebám. 6

7 3. Ženám, které neuvažují o zahájení podnikání, projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit zaměřených na identifikaci svých silných stránek, podporu sebevědomí na základě hlubšího sebepoznání, uvědomění si své ceny na trhu práce. Tím zvyšuje jejich kompetence při jednání se zaměstnavatelem o podmínkách zaměstnání, které bude vyhovovat jejich situaci, tedy spojení péče o děti a práce (částečný úvazek, pružná pracovní doba atd.) 4. Projekt nabízí možnost zapojení cílové skupiny do realizace projektu, v roli asistentek při hlídání dětí. Tato zkušenost může mnohé z nich podnítit k nabízení služby hlídání dětí jako svého budoucího podnikání. 5. Do realizace projektu jsou zapojeni i otcové. Otcové budou díky své osobní zkušenosti získané při vzdělávacích aktivitách v projektu více zainteresováni na podpoře svých partnerek při hledání zaměstnání a na slaďování svého pracovního života s pracovním životem své partnerky a rodiny. PC kurz Litomyšl, prosinec

8 Aktivity projektu Vzdělávací balíček I. Počítačový kurz Součástí vzdělávacího balíčku pro účastníky je PC kurz. Tento kurz je organizován ve městech Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Cílem PC kurzu je vybavit účastníky klíčovými kompetencemi usnadňujícími uplatnitelnost na trhu práce. Jedná se více o kompetence (univerzální dovednosti) postihující principy užívání elektronického prostředí než o detailní znalosti jednotlivých programů. Počítačový kurz vychází z analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých účastníků a je přizpůsoben jejich míře pokročilosti. Počítačový kurz využívá webového prostředí typu Web 2 - Google Apps., v němž mají účastníci založeny své osobní účty. Účastníci jsou vedeni k ukládání svých vytvořených prací do webového prostředí Google Apps, k jejich sdílení s ostatními účastníky uvnitř skupiny i mezi skupinami (účastníky měst Litomyšl, Svitavy, Chrudim) navzájem, což posiluje jejich motivaci, podněcuje vzájemnou inspiraci a rozšiřuje možnosti výměny zkušeností mezi účastníky. Kurz bude probíhat v období cca 5ti měsíců a jeho celková časová dotace je 40 hodin. Tento pětiměsíční kurz se v průběhu projektu zrealizuje třikrát. Hlídání dětí během vzdělávání bude zajištěno. II. Pobytové vzdělávání Pobytové vzdělávání účastníků je realizováno v Hartmanicích, Penzionu na Vysočině a v Ekologickém centru Paleta v Oucmanicích Filozofií tohoto vzdělávání je vytvořit pro účastníky prostor, ve kterém mají příležitost, věnovat se pouze sami sobě. Pobytové vzdělávání působí také motivačně, má za cíl nastartovat účastníky a naladit je na připravovaný dlouhodobý proces vzdělávání. Na pobytovém vzdělávání se setkají a budou vzdělávat společně účastníky z měst Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Předpokládáme, že vysokou hodnotou těchto setkání bude výměna zkušeností, vzájemná výpomoc mezi účastníky a vytváření místních networků. Z každého setkání budou mít účastníci zadání pro individuální práci. Pobytové vzdělávání se odehraje čtyřikrát. První, třetí a čtvrtý pobytový kurz je třídenní v Hartmanicích, druhý kurz je jednodenní v Oucmanicích. Kurz v Oucmanicích se odehrává v sobotu se účastní se jej i partneři účastníků/účastnic tedy Ti, jichž se slaďování rodinného a 8

9 pracovního života týká. Účastníkům je hrazeno stravné a ubytování. Mohou mít s sebou děti (dle předem vymezených pravidel), pro které bude zajištěno hlídání. Rámcový harmonogram pobytového vzdělávání: 1. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice) téma: Osobnostní rozvoj (Kdo jsem já? Moje potřeby, přednosti a silné stránky, sebepoznání, rozvoj osobního potenciálu) 2. pobytové vzdělávání (1 den, Oucmanice) téma: Slaďování pracovního a rodinného života aneb Partnerská sobota. Tento kurz je zaměřen na vzdělávání účastníků/účastnic společně s jejich partnery (účastní se oba rodiče). 3. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice) téma: Slaďování rodinného, osobního a pracovního života (rodičovské kompetence, role otce, matky, komunikace v rodině, slučitelnost pracovního a rodinného života) 4. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice) téma: Chystáme se do práce (Prezentační dovednosti, dovednosti týmové spolupráce, jak napsat životopis, time management, image...) 9

10 Osobnostní rozvoj Hartmanice, leden 2011 III. Konzultace Na pobytové vzdělávání a PC kurzy navazují konzultace. Konzultace se vztahují k individuálním potřebám účastníků, navazují na zadání, která dostanou účastníci pobytového vzdělávání ke zpracování a dalším tématům s problematikou souvisejících. Formu konzultací (osobní nebo virtuální prostřednictvím skype, u), jejich frekvenci a přesný čas si účastníci volí na základě svých individuálních potřeb a po dohodě s konzultantem (nejčastěji lektorem, který bude zároveň v roli konzultanta). Konzultace k probíraným tématům jsou podpořeny také webovými stránkami projektu Zde budou k dispozici informace od lektorů, pracovní listy, příklady formulářů, odkazy, diskusní fórum apod. vycházející z obsahu pobytových školení i PC kurzů. Účastníci v rámci konzultací využívají toto virtuálního prostředí, ke sdílení svých zkušeností, zpětných vazeb, ke kladení otázek apod., čímž prohlubují nejen své znalosti z kurzu, ale také dovednosti práce na PC. V případě osobních konzultací budou účastníci dle 10

11 předem domluveného harmonogramu docházet do mateřských center ve svých městech. Organizační chod konzultací v mateřských centrech zajišťují koordinátoři. Realizátoři projektu Manažerka: PaedDr. Lenka Burdíková Odborná garantka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Odborní poradci: Mgr. Juliana Gardošová; Mgr. Magdalena Sikorová Hlavní koordinátorka: ing. Jana Černochová Koordinátorka MC: Pavlína Černá Koordinátroka MC: Mgr. Lada Kalinová Ekonomka: ing. Darina Kubíčková Administrativní pracovnice: Dana Pejšková Lektoři; asistentky na hlídání dětí Partneři projektu Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy o.s. - Mateřské centrum Mama klub v Chrudimi - Způsob zapojení partnera Mateřská centra v Chrudimi a Svitavách jsou jedni z hlavních partnerů přímo se podílející na realizaci projektu. Jejich funkce spočívá zejména v propagaci a informování o projektu a v kontaktování cílových skupin. V každém z mateřských center pracuje koordinátorka projektu, která je v kontaktu s účastníky projektu a dalšími potencionálními zájemci. Základní škola v Litomyšli U školek Způsob zapojení partnera Základní škola působí v projektu jako odborný dohled a konzultant. Za režijní náklady poskytuje projektu učebnu pro realizaci PC kurzu ve městě Litomyšl. 11

12 Město Litomyšl - Způsob zapojení partnera Město poskytuje podporu projektu prostřednictvím svých mediálních prostředků (web, zpravodaj), realizátoři projektu spolupracují s některými odbory města (živnostenský úřad, úřad sociálního zabezpečení), což přispívá k úspěšné realizaci projektu. Přátelé angažovaného učení, o.s. - Způsob zapojení partnera Občanské sdružení PAU v projektu působí jako odborný dohled a konzultant. Podílí se na tvorbě a evaluaci programu vzdělávání. PAU je organizace, která nabízí velké množství ucelených kurzů akreditovaných MŠMT právě na témata zaměřená na vztahy mezi rodiči a dětmi, psychologii dítěte, rozvoj komunikačních a manažerských dovedností atd. Evaluace projektu Evaluace projektu byla pravidelnou součástí každé části projektu, aktivity či kurzu. Samotná evaluace probíhala formou elektronického dotazníku každému účastníkovi projektu, a to ihned po absolvování dané části. Po následné analýze byli s výsledky evaluace seznámeni jednotliví lektoři, kteří je zapracovali do dalšího průběhu samotného projektu. Provedené evaluace: - 2.BĚH-Hartmanice, Prezentační dovednosti 2.BĚH, Hartmanice Slaďování pracovního a rodinného života 2.BĚH-OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, BĚH - Oucmanice, , Jak hodnotili partnerskou sobotu MUŽI - 2.BĚH - Oucmanice, , Jak hodnotili partnerskou sobotu ŽENY 12

13 - 3.BĚH,Hartmanice, ,Jak se prezentovat - 3.BĚH, Osobnostní rozvoj, Hartmanice, BĚH, Vyhodnocení pobytového vzdělávání Hartmanice evaluace PC kurzu v Litomyšli, I. běh Hodnocení pobytového vzdělávání v Hartmanicích, Jak hodnotili MUŽI vzdělávání v Oucmanicích, Jak hodnotily ŽENY vzdělávání v Oucmanicích, Vyhodnocení pobytového vzdělávání, , Hartmanice - Jak se prezentovat - Vyhodnocení pobytového vzdělávání - osobnostní rozvoj, Hartmanice, Partnerská sobota Oucmanice, červen 2010 Ukázka výstupu evaluace: 13

14 Vyhodnocení pobytového vzdělávání, Hartmanice Dovednosti potřebné na trhu práce (jak se prezentovat; co o nás vypovídá náš vzhled; individuální konzultace) OCENĚNÍ a) Na obsahu kurzu oceňuji... Vyzkoušení si pracovních pohovorů super! Vizážistika výborné! Vizážistiku a natáčení na kameru mnoho důležitých informací velkým přínosem pro mě byl pracovní pohovor že to celé byl osobnostní rozvoj vizážistiku se Světlanou typologii obličeje, barvy oblečení, určení barevných typů (léto, zima...), proměnu konkrétní osoby nový vzhled přípravu na pohovor jak se prezentovat praktický nácvik, kamera, zpětná vazba vizážistiku pro upevnění sebevědomí při vystupování na veřejnosti, prezentační dovednosti před zaměstnavatelem téma prezentace v budoucím zaměstnání profesionalitu, nácvik pracovního pohovoru, natáčení na kameru a zpětnou co o nás vypovídá naše vizáž, jak se ucházet o místo zaměstnance cílená témata, která mi sedla (hlavně vizážistika) zaměřenost na řešení konkrétních situací byla pro mě velmi užitečná osnova prezentace rady a doporučení, která vycházela z osobních zkušeností, jak se připravit na pohovor, co říkat, čeho se vyvarovat profesionální přístup vizážistky Světlany Čiberové, konkrétní rady a doporučení téma péče o sebe jako ženu teď na konci kurzu vnímám, jak to všechno do sebe zapadalo a navazovalo na sebe. Vše mělo smysl a posloupnost. Nemůžu říct, co pro mě bylo důležité víc a 14

15 co míň. Vše mělo své místo. Pestrou škálu a nabídku témat, možnost nahlédnout do témat, která mi byla vzdálená plánování, ekonomika téma vizážistiky bylo moc fajn životopis, prezentace před lidmi, překvapily mě věci, které jsem si myslela že znám, ale neznala jsem vše je využitelné v praxi b) Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji... c) Na lektorce Lence Burdíkové oceňuji, že... Výměnu zkušeností to bylo skvělá věc! práci v menších skupinách dobrá je výměna zkušeností oceňuji rozdělení na dvě menší skupiny vzájemnou výměnu zkušeností práci v menších skupinách praktičnost, vstřícnost lektorů, práci ve skupinách variabilitu nebylo to monotónní, střídání skupin vedlo ke sblížení všech účastnic praktickou zkoušku před kamerou, možnost uvědomit si vlastní chyby modelové situace natáčení na kameru a pak rozebírání, co bylo OK a co udělat příště jinak práci ve skupině (jsme tým) a zároveň možnost projevení mě jako individuality vhodné načasování toto pobytové vzdělávání mi vyhovovalo ohledně možnosti pracovat v menších skupinách práce v menších skupinách vytvořila prostor pro vyjádření se každé účastnice fantazii ve výběru vzdělávacích forem, spoluautorský večer forma byla bezvadná. Na prvním kurzu mi vadilo, že skupina je moc velká a teď na konci musím říct, že mi velká skupina vyhovovala. Líbily se mi všechny formy a jejich střídání nejlepší na celé formě vzdělávání je vzájemná výměna zkušeností na modelových situacích si člověk nejlépe vyzkouší nově získané vědomosti Fajn příjemná paní, vzdělaná s mrakem příkladů z praxe vystupování a prezentační dovednosti super přístup srozumitelnost 15

16 Na lektorce Světlaně Čiberové oceňuji, že... perfektní přínos v naučení se formulovat věty, celkově přínosné lehkost podání náročných témat profesionální věcné vystupování pestrost přednášky, zábavná i poučná forma, dodání podpory a odvahy k projevům účastnic spojení teorie s praxí výborná lektorka, seminář s ní byl přínosný, hodně věcí rozhodně využiju v pracovním životě perfektní systém, jak vést pohovor, rady, jak správně formulovat odpovědi velice milá, příjemná dáma, opravdová odbornice vstřícná, profesionální působí velmi příjemně, mluví jasně, srozumitelně, má dobrý postřeh, opraví rychle chyby vycházela z osobních zkušeností profesionalitu, připadala jsem si při jejím školení jako manažer od ní jsem přijala výborné profesionální informace o sladění řeči těla s verbální komunikací. Je naprosto úžasná! S obdivem vzhlížím a přeji realizačnímu týmu více takových Lenek! Super lektorka! Profesionalita, praktické zkušenosti Vizážistika je skvělé téma nám předala důležité informace ke zlepšení image přirozenost byla otevřená dokázala na vlastní osobě ukázat změnu (s make upem a bez make-upu) vzhled zajímavý obsah, zábavné a poučné provedla názornou barevnou typologii každé z nás usměvavou formou jsme se dozvěděly spoustu užitečných informací a konkrétních praktických rad poskytla rady pro líčení, doporučení střihu vlasů, barvy oblečení profesionálka s velkým P vstřícnost, profesionalita milá dáma vyrovnaná sama se sebou mám velkou důvěru k jejím doporučením a radám profesionální přístup, cit pro individualitu každé účastnice měla celý blok perfektně připravený včetně všech propriet předávala nám své zkušenosti, ona sama byla velkým 16

17 d) Na individuálních konzultacích s Pavlou a Michalem Vybíralovými oceňuji, že... e) Na organizaci kurzu oceňuji... důkazem toho, co vizáž a zdravý životní styl může dokázat. Typ zajímavého člověka s podobným životním stylem jako mám já velice mi padla do noty celkově super jen snad jen méně mluvení o sobě informace doprovázené názornými ukázkami (fotografiemi) Úžasná konzultace s Michalem, byla jsem připravená z minula, takže jsem si vyřešila, co jsem potřebovala vytrvalost konzultantů umění naslouchat a poradit ráda bych si to zopakovala velice se mi ulevilo, fakt mi to pomohlo Pavla mě navedla, jak vyřešit problém soukromí a prostředí Michal klid, pohoda, vytrvalost zaobírat se tématem a využít všechen čas vyřešila jsem si své vnitřní bloky a stavy úzkosti, díky za profesionální vedení konzultace jsem měla čas a prostor pouze pro sebe konzultace s Pavlou byla super, oceňuji její přístup, dobré rady, pomoc při řešení problému čas jen pro sebe, snahu najít řešení, postrčení na ten rozhodující krok možnost jít do hloubky problému Pavla byla úžasná, dokázala naslouchat, dobře pokládala otázky, formou povídání si jsme došly k dobrým závěrům Pavla citlivý přístup, snaha povzbudit, poradit Michal vystoupil z role terapeuta a stal se pro mě člověkem Pavla oceňuji její pohled člověka, který mě nezná a přitom má vhled a nadhled nad mými problémy. Lidé, kteří nás znají tento nadhled často nemají. To mě moc pomohlo. I když jsem si myslela, že tuto konzultaci nepotřebuji, byla pro mě velmi přínosná. Byl dostatek času na dořešení problému že jsem mohla,mluvit o čemkoliv, dle svých potřeb Michal naslouchání, chápavost, snaha najít řešení Vše OK super stravování vše super OK krásné prostředí a vše naprosto super! 17

18 f) Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a... Vše perfektní bez problémů, vše vysoce kvalitní oceňuji dokonalou organizaci, ochotu, vstřícnost, jídlo i ubytování super ubytování pohodlné, čisté, příjemné, stravování vyhovující, péče o děti výborná vše na jedničku skvělé zázemí, ubytování a strava výborné super, super jako vždy vše mi vyhovovalo vše nemělo to chybu jídlo je fakt k sežrání Zde je vše super!! INDIVIDUÁLNĚ ŠITÉ NA MÍRU VŠEM! Že existují tak šikovní lidé, kteří něco takového dali dohromady! Vše super perfektní eňo ňuňo! Strava nemohla být už snad lepší než byla, ubytování také super! Ubytování a stravování bylo naprosto v pořádku. Oceňuji také zajímavý program pro děti. Přizpůsobení se většině více jsem se projevovala dokázala jsem se více zapojit že jsem se dokázala odpoutat od dětí vzrůst sebevědomí klidnější a vyrovnanější přístup k sobě samé i přes veliký spánkový deficit jsem byla funkční odvahu se projevit spontánně překonání trémy z vystupování před ostatními a kamerou že jsem získala větší sebevědomí a důvěru v sebe sama schopnost mluvit před ostatními, uvědomila jsem si své kladné stránky a v čem jsem dobrá co můžu ze sebe prodat otevřenost radost ze spolupráce s ostatními, pomoci tam, kde je to třeba myslím, že jsem byla se vším dost vyrovnaná, díky týmový přístup jsem týmový hráč otevřenost jsem měla možnost mluvit před větší skupinou lidí dělá mi to problém. Ale to je téma asi na další samostatný kurz. Bude? 18

19 na mateřské dovolené jsem se hodně stáhla do sebe. Zde jsem zase našla sama sebe a vyšla na svou cestu. Díky. Otevřenost a perfektní spolupráci s ostatními, velké soustředí a to zejména díky tomu, že jsem zvládla s sebou nemít dítě. Svoji snahu podchytit pro sebe co nejvíce informací. DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY g) K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení... h) K lektorům nebo konzultantům mám tato doporučení tato doporučení... Více individuální práce s vizážistkou více individuální přístup ohledně líčení, účesu, oblékání jednotlivých účastnic nemám připomínky více času na vizážistiku možnost osobní konzultace pro každou z nás nemám návrhy, vše bylo perfektní vizážistika chtělo by to více času na tak potřebné a pro nás zajímavé téma Světlana Čiberová nevyhovovalo mi, že si dělala vlastní reklamu a reklamu kosmetice LR, uvítala bych, kdyby se více věnovala každé z nás, konkrétním účastnicím u Světlany méně prezentace značky LR a více se věnovat vzhledu účastnic Světlana více se zaměřit na potřeby každé osoby Světlana více konkrétních ukázek líčení účastnic vše super Světlaně bych doporučovala víc probrat každou z nás než se věnovat obecným postupům paní Světlana by si mohla některé názory nechat pro sebe a neprezentovat je jako jediné správné řešení (např. v otázkách zdraví) tento způsob prezentace byl z velké části reklamou činnosti paní vizážistky vše perfektní vím, že bylo málo času, ale u paní vizážistky bych uvítala chviličku pro sebe. zůstaňte takoví jací jste! Jste skvělí! Paní vizážistka neměla na naši skupinku tolik času 19

20 DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY i) K organizaci kurzu mám tato doporučení j) Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci... zkrášlila jen jednu z nás. Tak příště možná méně prezentace a více akce! Vše super! Bezchybné vše perfektní DALŠÍ NÁMĚTY Ráda se zúčastním dalšího projetu :-)! výborný společenský večer, tak jsem si už dlouho nezazpívala a nezatancovala :-) škoda, že už nebude žádné příště všem moc děkuji, že jsem se mohla zúčastnit DÍKY, DÍKY, DÍKY, bude se mi po vás stýskat, bylo mi s vámi moc fajn a jsem ráda, že jsem měla příležitost vás poznat vylo to všechno fakt super! Díky! Hrozně mě mrzí, že už to končí. Bylo to skvělé! Tento projekt byl pro mě velkou informační bránou. Věřím, že to zúročím ať už v osobním nebo pracovním životě. Vedle uvedených aktivit byly evaluovány také PC kurzy se záznamy: - Průběžné hodnocení PC kurzu ve městě Svitavy - Průběžné hodnocení PC kurzu ve městě Litomyšl - Průběžné hodnocení PC kurzu ve městě Chrudim Ukázka výstupu záznamu průběžného hodnocení PC kurzu ve městě Litomyšl: 20

21 Udržitelnost projektu 21

22 Jedním ze záměrů projektu bylo sestavit takové aktivity projektu, které budou dále udržitelné a realizovatelné bez přímé projektové podpory. Zájemci o PC kurz, pobytová vzdělávání a konzultace se mohou obracet se svými dotazy a potřebami přímo na realizátora projektu Připraveným štěstí přeje: Rodinné centrum Litomyšl Toulovcovo náměstí Litomyšl Závěr Otevřený seminář Litomyšl, květen 2010 Projekt připraveným štěstí přeje skončil s posledními srpnovými dny roku Jeho hlavní realizátor Rodinné centrum Litomyšl na projektu spolupracovalo s partnery projektu, kterými byli: Městský úřad v Litomyšli, Základní škola U Školek v Litomyšli, Mama klub Chrudim, Rodinné centrum Krůček Svitavy a Přátelé angažovaného učení. Projekt byl realizován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky. Účastníky projektu byli rodiče s malými dětmi do 15 let zejména ženy a muži vracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání nebo hledající zaměstnání. Cílem projektu bylo rozvíjet jejich kompetence a dovednosti v oblastech, které jim pomohou v uplatnění na trhu práce a rozvíjet jejich 22

23 dovednosti potřebné ke slaďování pracovního a rodinného života. Projektové aktivity proběhly celkem ve třech pětiměsíčních kolech. V každém kole projektu absolvovali účastníci počítačový kurz, pobytová vzdělávání a individuální konzultace. Počítačový kurz probíhal paralelně v Litomyšli, Svitavách a Chrudimi a jeho obsahové zaměření lektoři odvíjeli od aktuální úrovně dovedností účastníků a jejich potřeb, což bylo ze strany účastníků velmi oceňováno: prošli jsme spoustu věcí, tabulky, prezentace, weby, z každé lekce jsem si odnesla nové zkušenosti, mile mě překvapilo, jak jednoduché je vytvořit prezentaci a webovou stránku, byla jsem velmi spokojena s výkladem a vstřícností lektora ; kurs velmi líbil, paní lektorka individuálně odpovídala na naše dotazy, ačkoli to při počtu účastníků nebylo vždy jednoduché ; kurz vycházel z našich požadavků a zároveň nám otevřel úplně nové obzory - naučila jsem se pracovat v prostředí Googlu (Gmail, kalendář, sdílení dokumentů, koláže v programu Picassa... ), vše určitě využiji v budoucnu ; oceňuji trpělivost lektora, kdy při tak nerovnoměrné skupině dokázal přizpůsobit samostatné úkoly potřebám účastnic, PC kurz formou samostatných úkolů byl fakt perfektní... Účastníci ze všech tří měst se pak setkávali při třídenních pobytových vzděláváních v Penzionu na Vysočině v Hartmanicích u Poličky. Během prvního pobytu se věnovali tématu osobnostního rozvoje identifikovali své silné i slabé stránky, pojmenovávali své potřeby. Druhému pobytu v Hartmanicích předcházel jednodenní kurz, který účastníci absolvovali spolu se svými partnery na téma slaďování partnerského a rodinného života, komunikace v rodině. V témže tématu pak účastníci pokračovali při pobytovém vzdělávání v Hartmanicích a v závěrečném třetím pobytu se věnovali tématu jak se prezentovat a to jak v rovině komunikačních dovedností tak v rovině vizáže, tedy toho, co o sobě vypovídáme svým vzhledem. Ke vzdělávání patřily osobní konzultace zaměřené na řešení těch opravdu nejindividuálnějších potřeb každé účastnice. Během projektových aktivit měli účastníci možnost využít služeb péče o děti. Ze zpětných vazeb alespoň ilustrativně: Obsah vzdělávání mě velice oslovil, dotkl se osobních věcí i pracovních. Ačkoliv to nebylo nejlehčí mnohdy jsme se dotýkali velmi interních věcí každého z nás, bylo to pro mě obrovskou inspirací do budoucna. Díky! ; Velmi mě oslovily prezentační dovednosti jak se připravit na pohovor, jak pracovat s tělem, jak pracovat s hlasem, jak zaujmout pozornost a hlavně to, že jsme měli možnost vidět se na kameře. ; Práce ve větší skupině mi dala příležitost slyšet názor a zkušenosti ostatních a úlevu v tom, že i jiní řeší stejné problémy ; Sama na sobě oceňuji, že jsem si díky projektu dovolila uvědomit si své slabiny i silné stránky, procitnout z dlouhodobé zmatenosti a nasměrovat se ke konkrétním krokům, které potřebuji jak v rodině tak až nastoupím do práce udělat. ; Díky za možnost mít s sebou na pobytovém vzdělávání dítě, asistentky na hlídání byly naprosto neuvěřitelné.. Projektem prošlo za dva roky více než 200 účastníků. Přidanou hodnotou je i fakt, že v souvislosti s projektem byla v Litomyšli založena Mužská skupina. Všem partnerům, 23

24 účastnicím, účastníků, lektorům, asistentkám pečujícím o děti a realizátorům patří veliké poděkování. Zpracoval: Daniel Janata 24

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Rodina je jako loďka. Jsou dny klidné a jisté plavby, jsou dny, kdy se loďka naklání nebo se některý člen cítí

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus.

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus. VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19.

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19. Národní institut pro další vzdělávání Vzdělávací a konferenční centrum Telč, nám. Jana Kypty 74, 588 56 Telč Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF Zvyšování kompetencí vedoucích

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078.

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT

Více

Metodika využití fiktivních firem na základních školách

Metodika využití fiktivních firem na základních školách PhDr. Alice Hamplová, PhDr. Tomáš Mertin ve spolupráci s učiteli účastnícími se projektu Metodika využití fiktivních firem na základních školách Centrum dohody, s.r.o. Vytvořeno v rámci projektu Podnikáme

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

Příručka. dobré praxe. Paní svého času díky podnikání

Příručka. dobré praxe. Paní svého času díky podnikání Příručka dobré praxe Paní svého času díky podnikání Obsah: Příručka dobré praxe Příručka byla vydána v rámci projektu Paní svého času díky podnikání díky financování z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje IČO: 27761151

Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje IČO: 27761151 EVALUACE PROJEKTU 3. dílčí zpráva k 30.6.2011 Název projektu: Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více