XI. ZDRAVOTNÍ SESTRY I. přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. ZDRAVOTNÍ SESTRY I. přednášky"

Transkript

1 XI. ZDRAVOTNÍ SESTRY I. přednášky 55. SLEDOVÁNÍ KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI V HRADCI KRÁLOVÉ Pavlicová V. FN Hradec Králové Kvalita je v současnosti ústředním problémem zdravotní péče ve vyspělých zemích. Pojem není nový a je třeba ho vidět jako součást dlouhé tradice profesionální praxe. Novými rysy tohoto problému jsou zavádění definovaných cílů a kvantitavních metod do měření kvality tedy formalizace toho, co bylo dosud převážně subjektivním přístupem. Problém kvality je těsně spjat s otázkami profesionálního rozvoje a vzdělávaní, klinické analýzy a kvality s akreditacemi pracovišť, se standardy péče, s klinickými protokoly a metodickými směrnicemi. Od roku 2000 v naší fakultní nemocnici jedním ze sledovaných oš. problémů je sledování výskytu dekubitů na všech klinikách. Hodnotíme dle stupnice Nortonové. K zajištění prevence dekubitů máme k dispozici 6 aktivních antidekubitárních matrací a 4 aktivní antidekubitární podložky. Při statistickém vyhodnocování je brán zřetel zda-li pacient při přijetí již dekubit má či ne. V roce 2001 výskyt různého stupně dekubitu je u 36 nemocných a v roce 2002 u 46 nemocných. 56. ANALÝZA KVALITY ŽIVOTA HEMATO-ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ A JEJICH PŘIPOMÍNKY Kajaba V., Havlíková P., Schejbalová M., Polcrová V., Maršálková J., Labudíková M., Ščudlová J., Papajík T. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc Kvalita života - důležitá proměnná mající vliv na průběh a výsledek léčby, přímo ovlivňuje spolupráci pacienta. V terapeutickém procesu se stává jedním ze základních parametrů hodnocení léčby. Retrospektivního hodnocení kvality života, které proběhlo v roce 2002 na HOK FNO se zúčastnilo 115 pacientů s mediánem věku 51,5 (24-73) let, využili jsme modifikaci dotazníků EORTC QLQ-C30 a FACT-BRM používané v klinických hodnoceních a specifické otázky formulované na základě potřeb pacientů a spolupráce se zdravotnickým týmem. Pacienti chtějí být informováni (100%) o své diagnóze, téměř všichni (96,5%) svým ošetřujícím lékařem. Polovina pacientů (50%) se obává zhoršení svého stavu, oporou se v době onemocnění stává rodina, kde dochází v 55% k zlepšení vztahů. Pouze 2,5% dotazovaných uvedlo zhoršení vztahů v rodině v důsledku onkologického onemocnění. V průběhu chemoterapie dominuje z nežádoucích účinků únava, nechutenství, nervozita a nevolnost. Spokojenost v sexuálním životě uvedla téměř polovina dotazovaných (45%), ověřili jsme také vztah spokojenosti v sex. oblasti k chuti k jídlu (p=0,05). Onkologické onemocnění znamenalo pro 42% pacientů zhoršení finančního zabezpečení. Pilotní výzkum hodnotil také spokojenost s péčí, zájem o účast v terapeutických skupinách a klinických studií ad. otázky z psycho-sociální oblasti. Jaké vlastnosti má mít zdravotní sestra a lékař z pohledu pacienta?

2 Pilotní studie analyzující kvalitu života hemato-onkologických pacientů byla podpořena Nadačním fondem J. Luxe v rámci Programu podpory na vytvoření analýzy péče o nemocné leukémií a jejich blízké. 57. SPRÁVNÁ KOMUNIKACE S ONKOLOGICKÝM NEMOCNÝM Schejbalová M., Labudíková M., Kršíková K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Výskyt zhoubných onemocnění stále narůstá. V pořadí příčin úmrtí se řadí nádorová onemocnění na druhé místo. Při ošetřování onkologických nemocných nám jde především o zvládnutí problémů spojených s chorobou, o jejich uzdravení je-li to v našich možnostech, ale také o dosažení co nejlepší kvality jejich života. Pokud se nám nepodaří pacienta vyléčit, musíme mu umožnit důstojné umírání s co nejmenšími obtížemi. Na lékaře a sestry pracujícími s onkologickými nemocnými jsou kladeny zvýšené nároky. Přestože lékař je pro nemocného nejvýznamnější osobou, je to naopak sestra, která mu bývá nejbližší. I přes veškerou profesionalitu bývá sestra jakýmsi mezičlánkem mezi požadavky lékaře a přáním pacienta. Očekává se od ní více pochopení pro lidské utrpení a bolest. Zdravotníci pečující o onkologické pacienty musí dobře zvládat komunikační dovednosti, měli by umět navázat atmosféru důvěry, měli by být vybaveni schopností zvládat psychickou zátěž. Při vší té spoustě náročné a záslužné práce, kterou sestry během každodenních služeb vykonávají, se stávají nejbližšími přáteli a nejspřízněnějšími dušemi pro spoustu lidských bytostí, které se v důsledku své nemoci octli v nouzi. Bývají to právě sestry, které pacientům ve dne i v noci naslouchají, kdo jim a jejich rodinám poskytuje posilu a uklidnění. Sestra musí být nejen laskavá a empatická k pacientům, ale také profesionálně zdatná. K profesionální zdatnosti sestry patří také umění správné komunikace. Pacient se zhoubným onemocněním se zabývá mnoha otázkami, které se týkají jeho nemoci, způsobu léčby, prognózy i budoucnosti samotné. Trápí je různé formy strachu a prožívají nejrůznější obavy. Po zjištění onkologické diagnózy často prožívají šok a úzkost. Nastávají pro ně situace se kterými se nedokážou vyrovnat. Očekávají naši pomoc a podporu. Na úspěchu léčby se částečně též podílí aktivní spolupráce pacienta a jeho důvěra. Jak jinak můžeme zjistit potřebné informace, než správnou komunikací s pacientem. Je proto velmi důležité, aby sestra tyto základní komunikační schopnosti zvládla, dokázala rozeznat reakce pacienta a správně je vyhodnotit. Podle těchto ukazatelů určí fázi, ve které se nemocný nachází a podle svých získaných zkušeností a dosažených znalostí zvolí správnou komunikaci a spolupráci s pacientem. Často se i zkušená sestra může dopouštět chyb v komunikaci s onkologickým nemocným. Procvičováním modelových situací si můžeme svoje znalosti prohloubit a zdokonalit se ve své správné komunikaci. 58. KOMUNIKÁCIA S HEMATO ONKOLOGICKÝM PACIENTOM Labudíková M., Kršíková K., Schejbalová M. HOK FN Olomouc, LF UP Olomouc Komunikácia (ďalej len K) s hemato onkologickým pacientom je jednou z najdôležitejších dovedností každého zdravotníka. Je rozdielna a zároveň špecifická pre každé vývojové štádium reakcií klienta na chorobu. Predovšetkým je však kľúčom k vytvoreniu vzájomnej dôvery potrebnej k úspešnej spolupráci zdravotníka a klienta. V praxi hematologickej sestry je verbálna i neverbálna komunikácia nevyhnutná. Preto sme si preverili komunikačné schopnosti sestier malým výskumom.

3 Cieľom bolo venovať pozornosť týmto otázkam: 1) ako sestry hodnotia svoje komunikačné schopnosti vo vzťahu k pacientovi a porovnať tieto schopnosti vzhľadom k dĺžke profesnej kariéry 2) odhaliť, ako sestry vnímajú význam komunikačného procesu v ošetrovateľskej starostlivosti 3) detekovať špecifické témy komunikácie v obore hematoonkológie z pohľadu sestry Výskum prebiehal na HOK FN Olomouc v čase od Zúčastnilo sa ho 31 sestier pracujúcich na transplantačnej jednotke, JIHS a štandartnom oddelení. Šetriacou metodikou bol anonymný dotazník. Výsledky: sestry sú si vedomé nedostatkov v oblasti komunikácie, pretože aj keď sa ich úroveň K zlepšila v závislosti na praktických skúsenostiach, len 20,7% považuje tieto schopnosti za výborné a až 72,4% za priemerné. Sestry, ktoré pracovali na HOK dlhšie, uviedli, že ich K schopnosti sú na vyššej úrovni, než tie, ktorých prax trvala kratšiu dobu. Možnosť komunikácie s pacientom závisí od momentálnej situácie na oddelení (uviedlo 86,2%), čo môže signalizovať nedostatok personálu alebo silné pracovné vypätie sestier. Uvedomujú si, že časový priestor je nedostačujúci (27,6%) alebo priemerný (38,5%). 24,4% si myslí, že je optimálny. Chápu dôležitosť významu K, všetky respondentky by uvítali možnosť ďalšieho vzdelávania v oblasti K. Sestry objasnili špecifické témy, ktoré sa spájajú s oborom hematoonkológie viacerými odpoveďami. Uviedli komunikačné bariéry, ktoré sú spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou u pacienta na danom oddelení (nedostatok času, psychický stav klienta, strach pacienta, depresia pacienta,...) a činnosti, pri ktorých je K zvlášť nutná (výkony a vyšetrenia, aktivity týkajúce sa pacienta, obdobie diagnostiky, psychická labilita u pacienta). Taktiež upozornili na okruhy najčastejších otázok, ktoré chorí kladú (dĺžka pobytu v nemocnici, informácie o liekoch, prognóza ochorenia, výsledky liečebnej kúry, komplikácie liečby, transplantácie,...). K tomu, aby sa K zefektívnila a sestry venovali pacientovi viac času, by mohlo prispieť: vzdelávanie sestier formou prednášok zvýšiť počet personálu v závislosti na aktuálnej situácii na oddelení častejšie konzultácie s psychológom, udržiavanie motivácie sestier (prevencia burn out syndrómu) 59. ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S HEMOFILIÍ V ÚHKT Picková I., Zelníčková M., Brixíová S. ÚHKT Praha V ÚHKT jsou léčeni dospělí pacienti s hemofílií /typu A i B/ z celé republiky. Po dovršení 19 let jsou k nám předáváni i pacienti z II. dětské kliniky FN Motol. Hemofílie je chronické onemocnění vyžadující celoživotní léčbu. Základním klinickým projevem je krvácení, často bez příčiny, a to nejčastěji do kloubů, měkkých tkání /např. svalů/, zevní krvácení, /hematurie, epistaxe/, krvácení po úrazech /zevní, vnitřní, opakovaná krvácení do kloubů vedou k postupné ztrátě hybnosti. Nemocným jsou aplikovány lidské lyofilizované koncentrované koagulační faktory /Immunate f.8, Immunine f.9, Fanhdi f.8/. V případě výskytu protilátek proti FVIII - Feiba, resp. dekombinantní aktivovaný FVII /Novo - Seven/. Velmi důležitou součástí léčby je spolupráce ortopedem, rehabilitací, psychologem a v prvé řadě s pacientem samým. Správná edukace pacienta je jedním z nejvýznamnějších faktorů předcházení dlouhodobým komplikacím a udržení plnohodnotného životního stylu. V ÚHKT je zavedena domácí léčba, tzn. podávání koncentrátů samotnými nemocnými ev. jejich rodinnými příslušníky /platí přímá úměra časové závislosti - čím déle nemocný krvácí, tím déle trvá vstřebávání hematomu, tím závažnější jsou komplikace/. Základním předpokladem je dobrá spolupráce s nemocným ev. i s jeho rodinou a nekomplikovaný průběh choroby.

4 Nemocný podepisuje Prohlášení k domácí léčbě, kde se zavazuje dodržovat veškerá opatření, o kterých byl poučen, vč. seznámení se stavy, kdy je nutno vyhledat ošetřujícího lékaře. Na základě podpisu prohlášení obdrží Protokol o léčbě, do kterého zaznamenává veškeré údaje o domácí léčbě. Zde se otevírá velký prostor pro edukační činnost sestry: 1/uskladnění koncentrátů v chladničce, kontrola expirací, 2/ příprava k aplikaci, aplikace, 3/ likvidace použitých pomůcek, 4/ zápisy do protokolu, 5/ poučení k ev. návštěvám jiných lékařů /nesmí dostávat i. m. a s. c. injekce, užívat některé léky - např. léky obsahující kys. acetylosalicylovou /ACP/, 6/ seznámení nem. s kontakty na hematologické pracoviště vč. nocí a víkendů /tel. čísla, jména lékařů, sester apod./ Z výše uvedeného vyplývá, že při zavedení domácí léčby se výrazně snižuje četnost návštěv ošetřujícího lékaře a částečně i hospitalizací. Tito nemocní jsou hospitalizováni v podstatě ze dvou důvodů: 1/ krvácení v rozsahu, kdy je nelze zvládnout domácí léčbou a krvácení do orgánů /CNS, GIT, močový systém/ 2/ příprava na a péče po operačním výkonu /nejčastěji extrakce zubní/ošetřovatelská péče vyplývá z celkového stavu nemocného a lokalizace krvácení /klid na lůžku, ledování, správná aplikace koncentrátů/. 60. KAZUISTIKA PACIENTKY S DIAGNOZOU MNOHOČETNÝ MYELOM Kadlčíková H. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Bohunice Mnohočetný myelom je choroba kostní dřeně, která vyžaduje dlouhodobé odborné léčení. Pro úspěch léčby je nutná dobrá informovanost a spolupráce pacienta a dobrá komunikace mezi ním a ošetřujícím personálem. Předkládám zde kazuistiku nově diagnostikové pacientky s mnohočetným myelom. Mé sdělení lze rozčlenit na několik částí: 1) definice mnohočetného myelomu 2) základní údaje, anamnéza 3) navržené schéma léčby 4) ošetřovatelské diagnózy 5) subjektivní popsání svého současného stavu pacientkou XIV. ZDRAVOTNÍ SESTRY II. přednášky 73. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U PACIENTKY PŘED A PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK OŠETŘOVATELSKÁ KAZUISTIKA Čehovská L., Vlasáková H., Křištofová K., Vítková J., Ščudlová J., Faber E., Indrák K. Hemato onkologická klinika, FN Olomouc Úvod: Přehodnocení priorit života při diagnostice závažného onemocnění Cíl sdělení: Ukázka součastného ošetřovatelského procesu v hemato-onkologii Metodika: -Zvrat diagnózy, kdy myelodysplastický syndrom přechází v akutní myeloblastickou leukémii. -Vlastní ošetřovatelský proces v daném období před a po alogenní transplantaci.

5 -Medikace -Řešení komplikací. -Intenzivní ošetřovatelský proces o nemocnou v komatózním stavu včetně bazální stimulace Závěr: Zhodnocení přístupu zdravotníků. 74. PROFYLAKTICKÁ PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ (DÚ) PACIENTŮ LÉČENÝCH VYSOCEDÁVKOVANOU CHEMOTERAPIÍ S AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACÍ KRVETVORNÝCH BUNĚK RANDOMIZOVANÁ, MEZINÁRODNÍ SESTERSKÁ STUDIE PRŮBĚŽNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ Bystřická E., Chvojková I., Kaslová V., Vokurka S., Koza V. (Plzeň), Ščudlová J., Vítková J. (Olomouc), Erbenová D., Prokešová J. (Královské Vinohrady, Praha), Valentová D, Horváthová P. (Bratislava) Úvod: Regionálně ani mezinárodně neexistuje standard profylaktické péče o DÚ pacientů ohrožených mukositidou (MDÚ) po vysocedávkované chemoterapii. Studie by měla ověřit význam antimikrobiálních roztoků v této péči. Metodika: Prospektivní, randomizovaná, multicentrická studie srovnávající profylaktické výplachy DÚ 4x denně 2 min. roztokem Betadine+Aqua 1:100 nebo FR. Kriteria hodnocení: tíže MDÚ dle WHO (st. 1-4), bolest dle VAS (0-10), tolerance dle VAS (1-5). Cíl: srovnat výskyt, tíži a bolesti MDÚ, infekční komplikace a toleranci roztoků. Soubor: Pacienti po chemoterapii HD-L-PAM nebo BEAM s autologní transplantací krvetvorných buněk v době 1/2002-2/2003. Charakteristika: Skupina A (FR): n=23, věk 54(21-70), BEAM/Alkeran 9/14, CD 34+bb ve štěpu 4,7 (2,6-20,0)x10e6/kg. Skupina B (Betadine: n=23, věk 53 (33-70), BEAM/Alkeran 6/17, CD 34+bb ve štěpu 4,9 (3,2-8,3)x10e6/kg. Výsledky A vs. B: Výskyt MDÚ: 16/23 vs. 16/23, st.i 16/16 vs. 16/16, st.ii 10/16 vs. 13/16, st.iii 5/16 vs. 6/16, st.iv 1/16 vs. 0/16 (p=1,2), medián tíže 1 vs. 2 (p=0,27), dny trvání MDÚ 6 (1-12) vs. 6 (2-12) (p=0,87), max. bolest 3 (1-6) vs. 3 (2-7) (p=0,60). Tolerance 1 (1-4) vs. 2 (1-4), u obou vždy jeden pacient ukončil pro netoleranci (p=0,06). Febrilní neutropénie: 15/23 vs. 9/23 (p=0,12), definovaná infekce 6 vs. 3 (p=1,0), FUO 9 vs. 6 (p=1,0). Diskuse: Závěry jsou zatím předběžné. 1. Není významný rozdíl v charakteristice skupin (p=0,66, 0,53 a 0,43). 2. Není významný rozdíl v charakteristikách MDÚ. 3. Není významný rozdíl v infekčních komplikacích. 4. Významnosti se blíží rozdíl tolerance, zatím lépe hodnocen FR. 5. Výsledky podporují bezpečnost studie s minimální zátěží pacientů. 6. S počtem pacientů poroste spolehlivost závěrů. 75. SROVNÁNÍ DVOU OŠETŘOVATELSKÝCH PROTOKOLŮ S ODLIŠNÝM INTERVALEM VÝMĚNY OKLUZNÍHO KRYTÍ VSTUPU CŽK U PACIENTŮ PO CHEMOTERAPII NÁVRH NOVÉ RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ SESTERSKÉ STUDIE Bystřická E., Kaslová V., Sůvová J., Chvojková I., Vokurka S., Koza V. Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň Úvod: CŽK umožňují zajistit několikatýdenní intenzivní léčbu pacientů s hematologickými malignitami. Standardem péče o vstup CŽK je výměna okluzní krycí folie á 3-4 dny (resp. 2x týdně). Delší interval vyvolává obavy z nárůstu infekčních komplikací. Časté výměny folií a související poškození kůže mohou ale toto riziko zvýšit též, díky snazší kolonizaci mikroorganizmů. Bezpečnost omezených výměn (á 5 i více dní) sledovaly dvě studie 1,2 a nepotvrdily nárůst komplikací. Je však nutné ověření a získání dalších zkušeností.

6 Domněnka: Výměny semipermeabilního okluzního krytí vstupu CŽK v intervalu dvojnásobně delším (1x/týden), než je doposud standardní (2x/týden), nepovedou při menším lokálním poškození kůže k nárůstu infekčních komplikací. Metodika: Prospektivní, randomizovaná, multicentrická sesterská studie srovnávající skupiny pacientů s intervalem výměny folie 2x týdně oproti 1x týdně. Po stratifikaci s ohledem na chemoterapii proběhne randomizace do studijních skupin. Cíl: Porovnat místní poškození kůže, výskyt bakterémií a infekcí v místě vstupu CŽK. Soubor: pacienti s AML, léčení indukční nebo konsolidační chemoterapií, s jednoluminálním netunelizovaným polyuretanovým CŽK zavedeným do v.subclavia a s místem vpichu krytým transparentní semipermeabilní polyuretanovou folií (Bioclusive ). Diskuse: Studie je možností k rozšíření spolupráce a sesterského výzkumu. Výsledky mohou být podkladem pro standardy péče o CŽK. Odkazy: 1. Laura R., Comparison of two different time interval protocols for CVC dressing in BMT patients, Haematologica Benhamou E, Less frequent catheter dressing changes decrease local cutaneous toxicity of high-dose chemotherapy in children, without increasing the rate of catheter-related infections, Bone Marrow Transplantation ÚLOHA SESTRY V PREVENCI A LÉČBĚ NAUSEY A ZVRACENÍ Zappová D., Paťorková M., Molčanová A., Pohlreich D., Cetkovský P. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Nausea a zvracení může být velmi nepříjemnou zkušeností pro pacienta a může mít dlouhodobý vliv na kvalitu života. Sestry, lékaři a další spolupracovníci hodnotí pacientův subjektivní a objektivní stav. Transplantační sestry tak hrají klíčovou roli v prevenci a péči o pacienta v průběhu nausey a zvracení. Cílem tohoto pojednání je popsat úlohu sestry při potlačení nepříjemných zážitků spojených s nauseou a zvracením a definovat lékařskou péči (jaký vhodný lékařský zásah by měl být zvolen). Úloha sestry v prevenci a léčbě nausey a zvracení: Získání poznatků o pacientově předešlé zkušenosti s nauseou a zvracením vyvolaným cytostatickou léčbou Identifikovat nejvíce emetogenní lék a určit emetogenní úroveň ostatních léků a rozdělit je Charakterizovat chemoterapeutické režimy do kategorií vysoká, střední a nízká emetogenita Stanovení (ve spolupráci s lékařem) vhodné antiermetické terapie (jak léky, tak kombinace) Monitorování pacienta a vyhodnocení efektivity použití antiemetik. Byla vypracována zvláštní dokumentace zaznamenávající tyto údaje. 77. DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ A PERIFERNÍCH KRVETVORNÝCH BUNĚK - PŘÍPRAVA A SLEDOVÁNÍ DÁRCE Sůvová J., Belšánová M., Vokurka S. Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň Transplantace kostní dřeně/kmenových buněk jsme na našem oddělení zahájili v roce Nejdříve byly prováděny se štěpem získaným od příbuzenských dárců a od roku 1993 i od dárců nepříbuzenských, kteří byli a jsou vyhledáváni v českých a světových registrech. Do konce roku 2002 jsme provedli celkem 265 odběrů štěpů. Příbuzenských dárců bylo 168, z toho kostní dřeň byla odebírána od 109 a periferní krvetvorné buňky od 59. Nepříbuzenských dárců bylo celkem 97, z toho odběr kostní dřeně byl proveden u 74 a

7 periferních krvetvorných buněk u 23. Z celkového počtu 82 dárců periferních krvetvorných buněk bylo u 25 z nich nutné zavést dialyzační centrální žilní katétr k zajištění odběru při nevyhovujících periferních žilách HK. Protože se jedná o zdravé a z velké části dobrovolné dárce, je velmi důležité zajistit pečlivou lékařskou a ošetřovatelskou péči před, během i po odběru. V naší prezentaci blíže popíšeme jednotlivé fáze komplexní péče o dárce, ve které lze definovat tyto tři základní kroky: 1. Pohovor s dárcem, provedení screeningového vyšetření. 2. Vlastní odběr štěpu a související monitorace. 3. Dispenzarizace dárce po dobu jednoho roku po odběru. Vedle používané dokumentace budou prezentovány i možné komplikace související s odběry. 78. PROGRAM KOORDINACE ALOGENNÍCH TRANSPLANTACÍ KRVETVORNÝCH BUNĚK NA NAŠEM ODDĚLENÍ 3 ROKY ZKUŠENOSTÍ Volfová A., Novák L., Bystřická E., Vokurka S. Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň V roce 1999 jsme na našem pracovišti zavedli proces koordinace vyhledávání dárce krvetvorných buněk pro naše pacienty. Jeho jednotlivé kroky, které jsme prezentovali na minulých Olomouckých dnech, prošly určitým vývojem a stále více jich přechází do kompetence sester. Uplynulé 3 roky jednoznačně potvrdily zvýšenou kvalitu organizace transplantací. Také naše dobře dokumentovaná databáze, poskytuje cenné informace. Celkem bylo do koordinačního programu v období 1/2000 až 12/2002 zařazeno 219 pacientů, považovaných za možné kandidáty alogenní transplantace. Při vyhledávání dárce v úzké rodině bylo vyšetřeno 348 sourozenců a pro 65 pacientů bylo nalezeno 82 vhodných dárců. S takto nalezeným dárcem bylo 39 pacientů transplantováno. Vyhledávání v širší rodině bylo aktivováno 85x, vyšetřeno 274 rodinných příslušníků. Byl nalezen jeden jediný dárce a odběr se neuskutečnil. Vyhledávání v registrech bylo zahájeno 72x, nalezeno 36 dárců. Každý pacient s takto nalezeným dárcem byl indikován a podstoupil transplantaci. Z celkového počtu koordinovaných celkem 6 pacientů transplantaci odmítlo, 15 zemřelo, 2 transplantace byly zrušeny pro zhoršený stav pacientů, 11 transplantací bylo odloženo a 1 sourozenec dokonce dárcovství odmítl. Podrobné informace budeme prezentovat v ústním sdělení.

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Vítejte na stránkách dotazníku, který je zaměřen na rozpoznání metod výcviku sester pracujících na dětské jednotce transplantace kostní dřeně. Prosím věnujte pár minut vyplnění tohoto dotazníku a sdělte

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny

Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny Vlastník projektu PARMA Realizátor: OAKS Consulting s.r.o. Finanční zajištění:

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita péče z hlediska N 1 Definována podle toho, co od nás zdravotníků N očekává důležitým ohledem je dg. Nemocného Determinující

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA, N. O. ÚSTAV SV. JÁNA NEPOMUKA NEUMANNA, PŘÍBRAM ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Úvod Dotazníkové šetření ČAS Validita, 6000 respondentů, reprezentativnost Nedostatečný

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2011 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Český registr dárců krvetvorných buněk Czech Stem Cells Registry Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9 140 21, Praha 4 Telefonní kontakt:

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Jaroslav Pekara 1, Marie Trešlová 2 1) Oddělení anesteziologie, resuscitační a intenzivní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha 2) ZSF Jihočeské

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Hana Janečková a Milena Johnová, 2013 Definice a cíle ošetřovatelské péče S použitím KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ. Věstník č. 9. Metodická

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

Naše zkušenos, s Kogenate Vladimír Komrska, Veronika Čepeláková, Petra Ovesná. Zdroj: Český národní hemofilický program (ČNHP)

Naše zkušenos, s Kogenate Vladimír Komrska, Veronika Čepeláková, Petra Ovesná. Zdroj: Český národní hemofilický program (ČNHP) Naše zkušenos, s Kogenate Vladimír Komrska, Veronika Čepeláková, Petra Ovesná Zdroj: Český národní hemofilický program (ČNHP) Pacien, s hemofilií ve FN Motol registrováno 80 pacientů s hemofilií A (dále

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

LNÍ PROGRAM VE FN BRNO BOHUNICE

LNÍ PROGRAM VE FN BRNO BOHUNICE PERITONEÁLN LNÍ PROGRAM VE FN BRNO BOHUNICE A.Reškov ková,, M. Indráčkov ková, M. Zapletalová,, H. Prchalová Dialyzační a nefrologické oddělení Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB a Lékařské

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více