XI. ZDRAVOTNÍ SESTRY I. přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. ZDRAVOTNÍ SESTRY I. přednášky"

Transkript

1 XI. ZDRAVOTNÍ SESTRY I. přednášky 55. SLEDOVÁNÍ KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI V HRADCI KRÁLOVÉ Pavlicová V. FN Hradec Králové Kvalita je v současnosti ústředním problémem zdravotní péče ve vyspělých zemích. Pojem není nový a je třeba ho vidět jako součást dlouhé tradice profesionální praxe. Novými rysy tohoto problému jsou zavádění definovaných cílů a kvantitavních metod do měření kvality tedy formalizace toho, co bylo dosud převážně subjektivním přístupem. Problém kvality je těsně spjat s otázkami profesionálního rozvoje a vzdělávaní, klinické analýzy a kvality s akreditacemi pracovišť, se standardy péče, s klinickými protokoly a metodickými směrnicemi. Od roku 2000 v naší fakultní nemocnici jedním ze sledovaných oš. problémů je sledování výskytu dekubitů na všech klinikách. Hodnotíme dle stupnice Nortonové. K zajištění prevence dekubitů máme k dispozici 6 aktivních antidekubitárních matrací a 4 aktivní antidekubitární podložky. Při statistickém vyhodnocování je brán zřetel zda-li pacient při přijetí již dekubit má či ne. V roce 2001 výskyt různého stupně dekubitu je u 36 nemocných a v roce 2002 u 46 nemocných. 56. ANALÝZA KVALITY ŽIVOTA HEMATO-ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ A JEJICH PŘIPOMÍNKY Kajaba V., Havlíková P., Schejbalová M., Polcrová V., Maršálková J., Labudíková M., Ščudlová J., Papajík T. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc Kvalita života - důležitá proměnná mající vliv na průběh a výsledek léčby, přímo ovlivňuje spolupráci pacienta. V terapeutickém procesu se stává jedním ze základních parametrů hodnocení léčby. Retrospektivního hodnocení kvality života, které proběhlo v roce 2002 na HOK FNO se zúčastnilo 115 pacientů s mediánem věku 51,5 (24-73) let, využili jsme modifikaci dotazníků EORTC QLQ-C30 a FACT-BRM používané v klinických hodnoceních a specifické otázky formulované na základě potřeb pacientů a spolupráce se zdravotnickým týmem. Pacienti chtějí být informováni (100%) o své diagnóze, téměř všichni (96,5%) svým ošetřujícím lékařem. Polovina pacientů (50%) se obává zhoršení svého stavu, oporou se v době onemocnění stává rodina, kde dochází v 55% k zlepšení vztahů. Pouze 2,5% dotazovaných uvedlo zhoršení vztahů v rodině v důsledku onkologického onemocnění. V průběhu chemoterapie dominuje z nežádoucích účinků únava, nechutenství, nervozita a nevolnost. Spokojenost v sexuálním životě uvedla téměř polovina dotazovaných (45%), ověřili jsme také vztah spokojenosti v sex. oblasti k chuti k jídlu (p=0,05). Onkologické onemocnění znamenalo pro 42% pacientů zhoršení finančního zabezpečení. Pilotní výzkum hodnotil také spokojenost s péčí, zájem o účast v terapeutických skupinách a klinických studií ad. otázky z psycho-sociální oblasti. Jaké vlastnosti má mít zdravotní sestra a lékař z pohledu pacienta?

2 Pilotní studie analyzující kvalitu života hemato-onkologických pacientů byla podpořena Nadačním fondem J. Luxe v rámci Programu podpory na vytvoření analýzy péče o nemocné leukémií a jejich blízké. 57. SPRÁVNÁ KOMUNIKACE S ONKOLOGICKÝM NEMOCNÝM Schejbalová M., Labudíková M., Kršíková K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Výskyt zhoubných onemocnění stále narůstá. V pořadí příčin úmrtí se řadí nádorová onemocnění na druhé místo. Při ošetřování onkologických nemocných nám jde především o zvládnutí problémů spojených s chorobou, o jejich uzdravení je-li to v našich možnostech, ale také o dosažení co nejlepší kvality jejich života. Pokud se nám nepodaří pacienta vyléčit, musíme mu umožnit důstojné umírání s co nejmenšími obtížemi. Na lékaře a sestry pracujícími s onkologickými nemocnými jsou kladeny zvýšené nároky. Přestože lékař je pro nemocného nejvýznamnější osobou, je to naopak sestra, která mu bývá nejbližší. I přes veškerou profesionalitu bývá sestra jakýmsi mezičlánkem mezi požadavky lékaře a přáním pacienta. Očekává se od ní více pochopení pro lidské utrpení a bolest. Zdravotníci pečující o onkologické pacienty musí dobře zvládat komunikační dovednosti, měli by umět navázat atmosféru důvěry, měli by být vybaveni schopností zvládat psychickou zátěž. Při vší té spoustě náročné a záslužné práce, kterou sestry během každodenních služeb vykonávají, se stávají nejbližšími přáteli a nejspřízněnějšími dušemi pro spoustu lidských bytostí, které se v důsledku své nemoci octli v nouzi. Bývají to právě sestry, které pacientům ve dne i v noci naslouchají, kdo jim a jejich rodinám poskytuje posilu a uklidnění. Sestra musí být nejen laskavá a empatická k pacientům, ale také profesionálně zdatná. K profesionální zdatnosti sestry patří také umění správné komunikace. Pacient se zhoubným onemocněním se zabývá mnoha otázkami, které se týkají jeho nemoci, způsobu léčby, prognózy i budoucnosti samotné. Trápí je různé formy strachu a prožívají nejrůznější obavy. Po zjištění onkologické diagnózy často prožívají šok a úzkost. Nastávají pro ně situace se kterými se nedokážou vyrovnat. Očekávají naši pomoc a podporu. Na úspěchu léčby se částečně též podílí aktivní spolupráce pacienta a jeho důvěra. Jak jinak můžeme zjistit potřebné informace, než správnou komunikací s pacientem. Je proto velmi důležité, aby sestra tyto základní komunikační schopnosti zvládla, dokázala rozeznat reakce pacienta a správně je vyhodnotit. Podle těchto ukazatelů určí fázi, ve které se nemocný nachází a podle svých získaných zkušeností a dosažených znalostí zvolí správnou komunikaci a spolupráci s pacientem. Často se i zkušená sestra může dopouštět chyb v komunikaci s onkologickým nemocným. Procvičováním modelových situací si můžeme svoje znalosti prohloubit a zdokonalit se ve své správné komunikaci. 58. KOMUNIKÁCIA S HEMATO ONKOLOGICKÝM PACIENTOM Labudíková M., Kršíková K., Schejbalová M. HOK FN Olomouc, LF UP Olomouc Komunikácia (ďalej len K) s hemato onkologickým pacientom je jednou z najdôležitejších dovedností každého zdravotníka. Je rozdielna a zároveň špecifická pre každé vývojové štádium reakcií klienta na chorobu. Predovšetkým je však kľúčom k vytvoreniu vzájomnej dôvery potrebnej k úspešnej spolupráci zdravotníka a klienta. V praxi hematologickej sestry je verbálna i neverbálna komunikácia nevyhnutná. Preto sme si preverili komunikačné schopnosti sestier malým výskumom.

3 Cieľom bolo venovať pozornosť týmto otázkam: 1) ako sestry hodnotia svoje komunikačné schopnosti vo vzťahu k pacientovi a porovnať tieto schopnosti vzhľadom k dĺžke profesnej kariéry 2) odhaliť, ako sestry vnímajú význam komunikačného procesu v ošetrovateľskej starostlivosti 3) detekovať špecifické témy komunikácie v obore hematoonkológie z pohľadu sestry Výskum prebiehal na HOK FN Olomouc v čase od Zúčastnilo sa ho 31 sestier pracujúcich na transplantačnej jednotke, JIHS a štandartnom oddelení. Šetriacou metodikou bol anonymný dotazník. Výsledky: sestry sú si vedomé nedostatkov v oblasti komunikácie, pretože aj keď sa ich úroveň K zlepšila v závislosti na praktických skúsenostiach, len 20,7% považuje tieto schopnosti za výborné a až 72,4% za priemerné. Sestry, ktoré pracovali na HOK dlhšie, uviedli, že ich K schopnosti sú na vyššej úrovni, než tie, ktorých prax trvala kratšiu dobu. Možnosť komunikácie s pacientom závisí od momentálnej situácie na oddelení (uviedlo 86,2%), čo môže signalizovať nedostatok personálu alebo silné pracovné vypätie sestier. Uvedomujú si, že časový priestor je nedostačujúci (27,6%) alebo priemerný (38,5%). 24,4% si myslí, že je optimálny. Chápu dôležitosť významu K, všetky respondentky by uvítali možnosť ďalšieho vzdelávania v oblasti K. Sestry objasnili špecifické témy, ktoré sa spájajú s oborom hematoonkológie viacerými odpoveďami. Uviedli komunikačné bariéry, ktoré sú spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou u pacienta na danom oddelení (nedostatok času, psychický stav klienta, strach pacienta, depresia pacienta,...) a činnosti, pri ktorých je K zvlášť nutná (výkony a vyšetrenia, aktivity týkajúce sa pacienta, obdobie diagnostiky, psychická labilita u pacienta). Taktiež upozornili na okruhy najčastejších otázok, ktoré chorí kladú (dĺžka pobytu v nemocnici, informácie o liekoch, prognóza ochorenia, výsledky liečebnej kúry, komplikácie liečby, transplantácie,...). K tomu, aby sa K zefektívnila a sestry venovali pacientovi viac času, by mohlo prispieť: vzdelávanie sestier formou prednášok zvýšiť počet personálu v závislosti na aktuálnej situácii na oddelení častejšie konzultácie s psychológom, udržiavanie motivácie sestier (prevencia burn out syndrómu) 59. ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S HEMOFILIÍ V ÚHKT Picková I., Zelníčková M., Brixíová S. ÚHKT Praha V ÚHKT jsou léčeni dospělí pacienti s hemofílií /typu A i B/ z celé republiky. Po dovršení 19 let jsou k nám předáváni i pacienti z II. dětské kliniky FN Motol. Hemofílie je chronické onemocnění vyžadující celoživotní léčbu. Základním klinickým projevem je krvácení, často bez příčiny, a to nejčastěji do kloubů, měkkých tkání /např. svalů/, zevní krvácení, /hematurie, epistaxe/, krvácení po úrazech /zevní, vnitřní, opakovaná krvácení do kloubů vedou k postupné ztrátě hybnosti. Nemocným jsou aplikovány lidské lyofilizované koncentrované koagulační faktory /Immunate f.8, Immunine f.9, Fanhdi f.8/. V případě výskytu protilátek proti FVIII - Feiba, resp. dekombinantní aktivovaný FVII /Novo - Seven/. Velmi důležitou součástí léčby je spolupráce ortopedem, rehabilitací, psychologem a v prvé řadě s pacientem samým. Správná edukace pacienta je jedním z nejvýznamnějších faktorů předcházení dlouhodobým komplikacím a udržení plnohodnotného životního stylu. V ÚHKT je zavedena domácí léčba, tzn. podávání koncentrátů samotnými nemocnými ev. jejich rodinnými příslušníky /platí přímá úměra časové závislosti - čím déle nemocný krvácí, tím déle trvá vstřebávání hematomu, tím závažnější jsou komplikace/. Základním předpokladem je dobrá spolupráce s nemocným ev. i s jeho rodinou a nekomplikovaný průběh choroby.

4 Nemocný podepisuje Prohlášení k domácí léčbě, kde se zavazuje dodržovat veškerá opatření, o kterých byl poučen, vč. seznámení se stavy, kdy je nutno vyhledat ošetřujícího lékaře. Na základě podpisu prohlášení obdrží Protokol o léčbě, do kterého zaznamenává veškeré údaje o domácí léčbě. Zde se otevírá velký prostor pro edukační činnost sestry: 1/uskladnění koncentrátů v chladničce, kontrola expirací, 2/ příprava k aplikaci, aplikace, 3/ likvidace použitých pomůcek, 4/ zápisy do protokolu, 5/ poučení k ev. návštěvám jiných lékařů /nesmí dostávat i. m. a s. c. injekce, užívat některé léky - např. léky obsahující kys. acetylosalicylovou /ACP/, 6/ seznámení nem. s kontakty na hematologické pracoviště vč. nocí a víkendů /tel. čísla, jména lékařů, sester apod./ Z výše uvedeného vyplývá, že při zavedení domácí léčby se výrazně snižuje četnost návštěv ošetřujícího lékaře a částečně i hospitalizací. Tito nemocní jsou hospitalizováni v podstatě ze dvou důvodů: 1/ krvácení v rozsahu, kdy je nelze zvládnout domácí léčbou a krvácení do orgánů /CNS, GIT, močový systém/ 2/ příprava na a péče po operačním výkonu /nejčastěji extrakce zubní/ošetřovatelská péče vyplývá z celkového stavu nemocného a lokalizace krvácení /klid na lůžku, ledování, správná aplikace koncentrátů/. 60. KAZUISTIKA PACIENTKY S DIAGNOZOU MNOHOČETNÝ MYELOM Kadlčíková H. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Bohunice Mnohočetný myelom je choroba kostní dřeně, která vyžaduje dlouhodobé odborné léčení. Pro úspěch léčby je nutná dobrá informovanost a spolupráce pacienta a dobrá komunikace mezi ním a ošetřujícím personálem. Předkládám zde kazuistiku nově diagnostikové pacientky s mnohočetným myelom. Mé sdělení lze rozčlenit na několik částí: 1) definice mnohočetného myelomu 2) základní údaje, anamnéza 3) navržené schéma léčby 4) ošetřovatelské diagnózy 5) subjektivní popsání svého současného stavu pacientkou XIV. ZDRAVOTNÍ SESTRY II. přednášky 73. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U PACIENTKY PŘED A PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK OŠETŘOVATELSKÁ KAZUISTIKA Čehovská L., Vlasáková H., Křištofová K., Vítková J., Ščudlová J., Faber E., Indrák K. Hemato onkologická klinika, FN Olomouc Úvod: Přehodnocení priorit života při diagnostice závažného onemocnění Cíl sdělení: Ukázka součastného ošetřovatelského procesu v hemato-onkologii Metodika: -Zvrat diagnózy, kdy myelodysplastický syndrom přechází v akutní myeloblastickou leukémii. -Vlastní ošetřovatelský proces v daném období před a po alogenní transplantaci.

5 -Medikace -Řešení komplikací. -Intenzivní ošetřovatelský proces o nemocnou v komatózním stavu včetně bazální stimulace Závěr: Zhodnocení přístupu zdravotníků. 74. PROFYLAKTICKÁ PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ (DÚ) PACIENTŮ LÉČENÝCH VYSOCEDÁVKOVANOU CHEMOTERAPIÍ S AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACÍ KRVETVORNÝCH BUNĚK RANDOMIZOVANÁ, MEZINÁRODNÍ SESTERSKÁ STUDIE PRŮBĚŽNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ Bystřická E., Chvojková I., Kaslová V., Vokurka S., Koza V. (Plzeň), Ščudlová J., Vítková J. (Olomouc), Erbenová D., Prokešová J. (Královské Vinohrady, Praha), Valentová D, Horváthová P. (Bratislava) Úvod: Regionálně ani mezinárodně neexistuje standard profylaktické péče o DÚ pacientů ohrožených mukositidou (MDÚ) po vysocedávkované chemoterapii. Studie by měla ověřit význam antimikrobiálních roztoků v této péči. Metodika: Prospektivní, randomizovaná, multicentrická studie srovnávající profylaktické výplachy DÚ 4x denně 2 min. roztokem Betadine+Aqua 1:100 nebo FR. Kriteria hodnocení: tíže MDÚ dle WHO (st. 1-4), bolest dle VAS (0-10), tolerance dle VAS (1-5). Cíl: srovnat výskyt, tíži a bolesti MDÚ, infekční komplikace a toleranci roztoků. Soubor: Pacienti po chemoterapii HD-L-PAM nebo BEAM s autologní transplantací krvetvorných buněk v době 1/2002-2/2003. Charakteristika: Skupina A (FR): n=23, věk 54(21-70), BEAM/Alkeran 9/14, CD 34+bb ve štěpu 4,7 (2,6-20,0)x10e6/kg. Skupina B (Betadine: n=23, věk 53 (33-70), BEAM/Alkeran 6/17, CD 34+bb ve štěpu 4,9 (3,2-8,3)x10e6/kg. Výsledky A vs. B: Výskyt MDÚ: 16/23 vs. 16/23, st.i 16/16 vs. 16/16, st.ii 10/16 vs. 13/16, st.iii 5/16 vs. 6/16, st.iv 1/16 vs. 0/16 (p=1,2), medián tíže 1 vs. 2 (p=0,27), dny trvání MDÚ 6 (1-12) vs. 6 (2-12) (p=0,87), max. bolest 3 (1-6) vs. 3 (2-7) (p=0,60). Tolerance 1 (1-4) vs. 2 (1-4), u obou vždy jeden pacient ukončil pro netoleranci (p=0,06). Febrilní neutropénie: 15/23 vs. 9/23 (p=0,12), definovaná infekce 6 vs. 3 (p=1,0), FUO 9 vs. 6 (p=1,0). Diskuse: Závěry jsou zatím předběžné. 1. Není významný rozdíl v charakteristice skupin (p=0,66, 0,53 a 0,43). 2. Není významný rozdíl v charakteristikách MDÚ. 3. Není významný rozdíl v infekčních komplikacích. 4. Významnosti se blíží rozdíl tolerance, zatím lépe hodnocen FR. 5. Výsledky podporují bezpečnost studie s minimální zátěží pacientů. 6. S počtem pacientů poroste spolehlivost závěrů. 75. SROVNÁNÍ DVOU OŠETŘOVATELSKÝCH PROTOKOLŮ S ODLIŠNÝM INTERVALEM VÝMĚNY OKLUZNÍHO KRYTÍ VSTUPU CŽK U PACIENTŮ PO CHEMOTERAPII NÁVRH NOVÉ RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ SESTERSKÉ STUDIE Bystřická E., Kaslová V., Sůvová J., Chvojková I., Vokurka S., Koza V. Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň Úvod: CŽK umožňují zajistit několikatýdenní intenzivní léčbu pacientů s hematologickými malignitami. Standardem péče o vstup CŽK je výměna okluzní krycí folie á 3-4 dny (resp. 2x týdně). Delší interval vyvolává obavy z nárůstu infekčních komplikací. Časté výměny folií a související poškození kůže mohou ale toto riziko zvýšit též, díky snazší kolonizaci mikroorganizmů. Bezpečnost omezených výměn (á 5 i více dní) sledovaly dvě studie 1,2 a nepotvrdily nárůst komplikací. Je však nutné ověření a získání dalších zkušeností.

6 Domněnka: Výměny semipermeabilního okluzního krytí vstupu CŽK v intervalu dvojnásobně delším (1x/týden), než je doposud standardní (2x/týden), nepovedou při menším lokálním poškození kůže k nárůstu infekčních komplikací. Metodika: Prospektivní, randomizovaná, multicentrická sesterská studie srovnávající skupiny pacientů s intervalem výměny folie 2x týdně oproti 1x týdně. Po stratifikaci s ohledem na chemoterapii proběhne randomizace do studijních skupin. Cíl: Porovnat místní poškození kůže, výskyt bakterémií a infekcí v místě vstupu CŽK. Soubor: pacienti s AML, léčení indukční nebo konsolidační chemoterapií, s jednoluminálním netunelizovaným polyuretanovým CŽK zavedeným do v.subclavia a s místem vpichu krytým transparentní semipermeabilní polyuretanovou folií (Bioclusive ). Diskuse: Studie je možností k rozšíření spolupráce a sesterského výzkumu. Výsledky mohou být podkladem pro standardy péče o CŽK. Odkazy: 1. Laura R., Comparison of two different time interval protocols for CVC dressing in BMT patients, Haematologica Benhamou E, Less frequent catheter dressing changes decrease local cutaneous toxicity of high-dose chemotherapy in children, without increasing the rate of catheter-related infections, Bone Marrow Transplantation ÚLOHA SESTRY V PREVENCI A LÉČBĚ NAUSEY A ZVRACENÍ Zappová D., Paťorková M., Molčanová A., Pohlreich D., Cetkovský P. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Nausea a zvracení může být velmi nepříjemnou zkušeností pro pacienta a může mít dlouhodobý vliv na kvalitu života. Sestry, lékaři a další spolupracovníci hodnotí pacientův subjektivní a objektivní stav. Transplantační sestry tak hrají klíčovou roli v prevenci a péči o pacienta v průběhu nausey a zvracení. Cílem tohoto pojednání je popsat úlohu sestry při potlačení nepříjemných zážitků spojených s nauseou a zvracením a definovat lékařskou péči (jaký vhodný lékařský zásah by měl být zvolen). Úloha sestry v prevenci a léčbě nausey a zvracení: Získání poznatků o pacientově předešlé zkušenosti s nauseou a zvracením vyvolaným cytostatickou léčbou Identifikovat nejvíce emetogenní lék a určit emetogenní úroveň ostatních léků a rozdělit je Charakterizovat chemoterapeutické režimy do kategorií vysoká, střední a nízká emetogenita Stanovení (ve spolupráci s lékařem) vhodné antiermetické terapie (jak léky, tak kombinace) Monitorování pacienta a vyhodnocení efektivity použití antiemetik. Byla vypracována zvláštní dokumentace zaznamenávající tyto údaje. 77. DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ A PERIFERNÍCH KRVETVORNÝCH BUNĚK - PŘÍPRAVA A SLEDOVÁNÍ DÁRCE Sůvová J., Belšánová M., Vokurka S. Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň Transplantace kostní dřeně/kmenových buněk jsme na našem oddělení zahájili v roce Nejdříve byly prováděny se štěpem získaným od příbuzenských dárců a od roku 1993 i od dárců nepříbuzenských, kteří byli a jsou vyhledáváni v českých a světových registrech. Do konce roku 2002 jsme provedli celkem 265 odběrů štěpů. Příbuzenských dárců bylo 168, z toho kostní dřeň byla odebírána od 109 a periferní krvetvorné buňky od 59. Nepříbuzenských dárců bylo celkem 97, z toho odběr kostní dřeně byl proveden u 74 a

7 periferních krvetvorných buněk u 23. Z celkového počtu 82 dárců periferních krvetvorných buněk bylo u 25 z nich nutné zavést dialyzační centrální žilní katétr k zajištění odběru při nevyhovujících periferních žilách HK. Protože se jedná o zdravé a z velké části dobrovolné dárce, je velmi důležité zajistit pečlivou lékařskou a ošetřovatelskou péči před, během i po odběru. V naší prezentaci blíže popíšeme jednotlivé fáze komplexní péče o dárce, ve které lze definovat tyto tři základní kroky: 1. Pohovor s dárcem, provedení screeningového vyšetření. 2. Vlastní odběr štěpu a související monitorace. 3. Dispenzarizace dárce po dobu jednoho roku po odběru. Vedle používané dokumentace budou prezentovány i možné komplikace související s odběry. 78. PROGRAM KOORDINACE ALOGENNÍCH TRANSPLANTACÍ KRVETVORNÝCH BUNĚK NA NAŠEM ODDĚLENÍ 3 ROKY ZKUŠENOSTÍ Volfová A., Novák L., Bystřická E., Vokurka S. Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň V roce 1999 jsme na našem pracovišti zavedli proces koordinace vyhledávání dárce krvetvorných buněk pro naše pacienty. Jeho jednotlivé kroky, které jsme prezentovali na minulých Olomouckých dnech, prošly určitým vývojem a stále více jich přechází do kompetence sester. Uplynulé 3 roky jednoznačně potvrdily zvýšenou kvalitu organizace transplantací. Také naše dobře dokumentovaná databáze, poskytuje cenné informace. Celkem bylo do koordinačního programu v období 1/2000 až 12/2002 zařazeno 219 pacientů, považovaných za možné kandidáty alogenní transplantace. Při vyhledávání dárce v úzké rodině bylo vyšetřeno 348 sourozenců a pro 65 pacientů bylo nalezeno 82 vhodných dárců. S takto nalezeným dárcem bylo 39 pacientů transplantováno. Vyhledávání v širší rodině bylo aktivováno 85x, vyšetřeno 274 rodinných příslušníků. Byl nalezen jeden jediný dárce a odběr se neuskutečnil. Vyhledávání v registrech bylo zahájeno 72x, nalezeno 36 dárců. Každý pacient s takto nalezeným dárcem byl indikován a podstoupil transplantaci. Z celkového počtu koordinovaných celkem 6 pacientů transplantaci odmítlo, 15 zemřelo, 2 transplantace byly zrušeny pro zhoršený stav pacientů, 11 transplantací bylo odloženo a 1 sourozenec dokonce dárcovství odmítl. Podrobné informace budeme prezentovat v ústním sdělení.

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Vítejte na stránkách dotazníku, který je zaměřen na rozpoznání metod výcviku sester pracujících na dětské jednotce transplantace kostní dřeně. Prosím věnujte pár minut vyplnění tohoto dotazníku a sdělte

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita péče z hlediska N 1 Definována podle toho, co od nás zdravotníků N očekává důležitým ohledem je dg. Nemocného Determinující

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE

FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE Nadační fond Kapka naděje Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny

Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny Vlastník projektu PARMA Realizátor: OAKS Consulting s.r.o. Finanční zajištění:

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP. Transplantace krvetvorných buněk

Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP. Transplantace krvetvorných buněk Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP Transplantace krvetvorných buněk Doney K et al.: Treatment of chronic granulocytic leukemia by chemotherapy, total body irradiation and allogeneic bone marrow transplantation.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D.

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Klinika rehabilitace FN Motol dětská část Transplantace kostní dřeně (TKD) - historie pomocná léčebná metoda již cca 25

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2011 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Český registr dárců krvetvorných buněk Czech Stem Cells Registry Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9 140 21, Praha 4 Telefonní kontakt:

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková VYUŽITÍ STUDIJNÍ

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Úvod Dotazníkové šetření ČAS Validita, 6000 respondentů, reprezentativnost Nedostatečný

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Nežádoucí účinky nových léků

Nežádoucí účinky nových léků Nežádoucí účinky nových léků MUDr. Jan Straub XII. Myeloma workshop Mikulov 12.4. 2014 Nežádoucí účinky nových léků thalidomid bortezomib lenalidomid Obecné shrnutí + výsledky registračních studií Srovnání

Více

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Dagmar Hetclová 1. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc Plicní arteriální hypertenze (PAH) plicní hypertenze

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8. Výstupy dotazníkového šetření

Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8. Výstupy dotazníkového šetření Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8 Výstupy dotazníkového šetření Resortní bezpečnostní cíle - vychází z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více