BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj ekonomiky ČR v průběhu transformace. Economic development of the Czech Republic during transformation.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj ekonomiky ČR v průběhu transformace. Economic development of the Czech Republic during transformation."

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj ekonomiky ČR v průběhu transformace Economic development of the Czech Republic during transformation Aleš Krajíček

2

3 UnicornCollege 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Economic development of the Czech Republic during transformation Autor: Aleš Krajíček Akademický rok: 2010/2011 Kontakt: Tel.: (+420)

4 1. ZADÁNÍ - 3 -

5 2. ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na přechod z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku trţní. Výchozí situace pro tento přechod je pro ČSR (ČSFR) spíše pozitivní, především pokud tuto situaci srovnáme například se státy, jako je Maďarsko nebo Polsko. Velice důleţitou kapitolou je Transformační strategie na počátku samotné transformace, protoţe ani vláda, ani Centrální banka a ani ekonomové neměli s transformací ţádné zkušenosti. Proto v tomto období docházelo k vůbec nejdůleţitějším rozhodnutím, jaké musela vláda v průběhu transformace udělat, a tato rozhodnutí dala naprostý základ celému průběhu transformace. Pro transformaci České ekonomiky byly důleţité pojmy jako Cenová liberalizace či liberalizace zahraničního obchodu, které proběhly hned v první fázi transformace ( ). V dalších fázích transformačního procesu probíhalo mnoho dalších rozhodnutí, které prováděla vláda, nebo Centrální banka. I tato rozhodnutí byla velmi důleţitá. Snahou vlády bylo vytvořit široký soukromý sektor a dát tak prostor pro vznik zdravé konkurence, díky které by se trh řídil mnohem snáz, neţ za dob státních podniků, do kterých tekla spousta peněz bez jakéhokoli logického uváţení. Snahou centrální banky zase bylo udrţet a následně cílovat inflaci v předem stanovených inflačních pásmech. V květnu 1997 došlo k významné měnové krizi, jejíţ kořeny jsou v krizi v jihovýchodní Asii, která přispěla k nárůstu nedůvěry investorů ve všechny vznikající trhy. Důsledkem byl květnový útok na fixní kurz koruny, kdy domácí i zahraniční subjekty začaly v očekávání devalvace masivně prodávat koruny a nakupovat zahraniční měny. Centrální banka tak musela i přes veškeré snaţení udrţení fixního kurzu koruny zavést floating. Také se dostaneme k období po roce 2000, které sice uţ nebylo tak bohaté na transformační reformy či jiné krize, ale je to naopak důleţité období před vstupem do EU

6 3. ABSTRACT This bachelor thesis is focused to transmission from centrally planned economy to a market economy. The starting position for transformation of Czech republic is positive, especially if you compare this situation with countries such as Hungary or Poland. Very important chapter is Transformation strategy at very first moments because the government or the central bank did not have any experience with transformation. Therefore there were made the most important decisions at this part of transformation. For transformation of Czech economy, there were important terms such as Price liberalization or liberalization of the international trade which took place in the very first stage of transformation ( ). In the next stages of the transformation process there was done much more other decisions which are also important. The main goal of government was to establish the private sector and create position for healthy competition which would make the market more easily controlled than in the days of state-owned enterprises financed without any logic. The main goal of central bank was to maintain the inflation target and keep it in predetermined inflation zone. In May of 1997 there was a big currency crisis whose roots are in crisis in Southeast Asia which made investors to not believe at all emerging markets. The result of this currency crisis was the May attack on a fixed exchange rate so residential and foreign business subjects have begun to sell Czech crowns and buy foreign currency and because of it Central bank had to establish floating rate. And another very important stage in transformation process is period after year 2000 which is important period of time right before Czech republic entered to EU

7 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe svou bakalářskou práci na téma jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s pouţitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou téţ uvedeny v seznamu literatury a pouţitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, ţe v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Aleš Krajíček

8 5. PODĚKOVÁNÍ (DOBROVOLNÉ) Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petr Hájek Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce - 7 -

9 6. Obsah 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování (dobrovolné) Úvod Výchozí situace v bývalém Československu Politický systém Stav na mikroekonomické úrovni Reformní kroky a hospodářská politika Transformační strategie Transformace v průběhu let Cenová liberalizace Liberalizace zahraničního obchodu Fáze růstu v letech Fáze recese v letech Měnová krize Inflační cílování Období po roce Základní indikátory ekonomiky Transformační recese ( ) Obnova a boom ( ) Recese ( ) Příčiny krize Obnova a růst ( ) Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků

10 16. Seznam tabulek Seznam příloh Příloha 1 Diskontní sazba, PMR (1990) Příloha 2 Diskontní sazba, PMR (1991) Příloha 3 repo sazby (květen-červen 1997)

11 7. ÚVOD Ekonomická transformace patřila na konci 80. a na začátku 90. let k nejaktuálnějším ekonomickým tématům a na toto téma bylo vedeno spoustu diskusí a sporů. Dnes uţ zájem o toto téma není tak aktuální a v ekonomických diskusích se prosazují nová témata jako např. vstup ČR do EU. Ale zároveň uţ uplynula dostatečně dlouhá doba na to, aby se daly vyvodit určité závěry. Transformace v této práci není pojata v širokém slova smyslu jako proces, který překonává všechny deformace a nedostatky plynoucí ze 40 leté socialistické vlády, ale je zde popsána v trochu uţším slova smyslu, jako přechod od socialistického systému zaloţeného na centrálním plánování ke kapitalistickému systému zaloţeném na trţním hospodářství. V tomto pojetí u nás proběhla transformace v podstatě v první polovině 90. let a vytvořila tak určité podmínky pro následující vývoj a pro dlouhodobý ekonomický růst. V této bakalářské práci se na začátku pokusím nastínit výchozí podmínky Československa, jakoţto země připravené v určitých směrech na velkou změnu transformaci. Do roku 1989 zde byla vláda socialismu, vláda jedné strany, komunistů. Na počátku transformace měla ČSSR potaţmo ČSFR z makroekonomického hlediska výborné podmínky pro tak velkou změnu (nízký veřejný i zahraniční dluh), coţ bylo veliké plus a na počátku transformace nebylo třeba se tolik soustředit na tyto problémy, ale naopak zde byl velký problém naprosté neexistence soukromého sektoru, s čímţ je spojena privatizace, o které si v této práce povíme také více. Následně se podíváme na zvolenou strategii, se kterou ČSR odstartuje ekonomickou transformaci, zmíním se o Washingtonském konsensu, o jeho charakteristice, obsahu a jeho vztahu k České republice, protoţe v tomto případě se jedná o jedno ze základních doporučení předních amerických ekonomů, s jehoţ aplikací měla být dosaţena prosperita naší země. V další kapitole si povíme o politickém pozadí celé transformace a vztáhneme jeden z nejdůleţitějších makroekonomických ukazatelů, HDP, na určité volební cykly. Dále se podíváme na samotný makroekonomický vývoj naší ekonomiky v celém průběhu transformace od roku , coţ bylo období recese, poté následovalo období hospodářského oţivení v letech V další části se opět dostaneme k recesi a to v období mezi lety a poslední část je věnována období po roce 2000, která je z ekonomického hlediska mnohem radostnější. V závěru práce se pokusím posoudit úspěšnost transformace, vyhodnotím data a informace získaná z různých zdrojů, pokusím se zhodnotit nutnost přechodu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiky trţní a zhodnotím i současný stav ekonomiky v porovnání se zeměmi EU

12 8. VÝCHOZÍ SITUACE V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU Před rokem 1989 patřilo Československo k totalitním státům s vládou jedné strany komunistů. V této době podléhalo veškeré ekonomické rozhodování státnímu plánování a tento systém byl zaloţen na tzv. všelidovém vlastnictví výrobních prostředků. Tato centrálně plánovaná ekonomika v podstatě vůbec nerespektovala hlavní vztahy nabídky a poptávky a vedla k neefektivní alokaci a vyuţívání zdrojů, coţ mělo za následek spoustu zbytečně vynaloţených nákladů a toto v konečném důsledku vedlo k hospodářské stagnaci a technologické zaostalosti, nedostatečnému uspokojování potřeb občanů, ale na druhou stranu tento systém poskytoval relativní jistotu práce a sociálního zabezpečení. Tato situace ovlivnila vývoj transformace jak příznivě, tak i nepříznivě. Určitou výhodu zde představovala relativně vysoká ekonomická a ţivotní úroveň, vysoká úroveň kvalifikace pracovní síly, menší stupeň narušení makroekonomických narušení (nízký veřejný i zahraniční dluh). Naopak nepříznivý vliv měla např. téměř naprostá neexistence soukromého sektoru, centralizace řízení hospodářství, která znemoţnila zavedení alespoň dílčích prvků trţního hospodářství. Dalším problémem byla příliš velká orientace zahraničního obchodu na východní trhy, zaostalost sektoru sluţeb a nadměrný podíl těţkého průmyslu, který zhoršoval ţivotní prostředí a stěţoval následnou restrukturalizaci. V následující tabulce je srovnána Česká republika s dalšími zeměmi Evropy a je zde vidět čistý štít ČR na začátku transformačního období. Tabulka 1: Rozpočtový přebytek (deficit) jako % z HDP ve vybraných transformujících se ekonomikách Zdroj: ŠVEJNAR, Jan a kol. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. Praha, Academia 1997 Naproti tomu zde můţeme spatřit jeden zásadní handicap oproti Maďarsku a Polsku a tím je soukromý sektor. V těch zemích zůstal alespoň částečně zachovalý, kdeţto u nás prakticky

13 neexistoval. Komunisté u nás za 40 let vlády zavedli extrémně vysoký podíl státního vlastnictví (téměř 100%). V dřívějším Československu neexistovalo na prahu transformace nic podobného jako legální soukromý sektor a částečné trţní instituty přeţívající v Polsku a Maďarsku. [Švejnar, 1997] Ale i v tomto ne zrovna ekonomicky úspěšném období existoval růst některých makroekonomických ukazatelů, tento růst však netrval moc dlouho a tempo ekonomického růstu v průběhu komunistické nadvlády postupně klesalo. Příčina je v samotné podstatě socialistického ekonomického systému. Ale i v dobách vysokého tempa růstu ekonomicky (v 50. letech) byl charakter tohoto vzestupu specifický. Tehdy byl ekonomický růst zaloţen především na přidání dodatečných zdrojů do výroby a ne na zlepšení efektivity práce a výroby. Z toho je jasné, ţe komunisté usilovali spíše o maximalizaci vstupů a minimalizaci výstupů [Holman, 2000]. Postupem času se zdroje v ekonomice vyčerpaly a tím došlo i k tomu, ţe nebylo moţno dále přidávat zdroje, coţ vedlo k tomu, ţe subjekty neměly dostatek surovin, energie a pracovní síly. 8.1 Politický systém Konkurence mezi politickými stranami prakticky neexistovala, protoţe v Ústavě byla zakotvena vedoucí úloha komunistické strany. I kdyţ formálně fungovaly další politické strany, jejich reálný vliv byl minimální. Strany byly navíc sdruţeny v Národní frontě, coţ bylo seskupení politických stran, které vzniklo jiţ v poválečném Československu a které mělo reálně monopol na politickou moc. Strany, které nebyly členem Národní fronty, neměly právo obnovit svou činnost. Národní fronta byla totiţ plně podřízená potřebám komunistické strany. Pouze malá část obyvatelstva vykazovala aktivní odpor vůči reţimu a usilovala o pluralitu politických názorů. Společnost proto nebyla připravena na politická vyjednávání a hledání kompromisů charakteristických pro demokratický reţim. Pro Československo v druhé polovině 80. let byla navíc příznačná vysoká míra politické strnulosti. Pokud v Maďarsku nebo v Polsku docházelo k politickému uvolňování v reakci na perestrojku v Sovětském svazu, pak vedoucí představitelé v ČSSR se reformám vyhýbali. [Ţídek, 2006] Pokud se opět podíváme na srovnání ČSSR, Polska a Maďarska, pak v ČSSR byla větší restrikce na cestování a méně svobody na vyjadřování nebo na výzkum. Tato politická situace se v ekonomice promítala především tak, ţe do manaţerských pozic v podnicích byli vybíráni manaţeři podle jejich příslušnosti ke komunistické straně

14 8.2 Stav na mikroekonomické úrovni Podniky byly zvyklé na situaci, kdy měly zajištěný odbyt, ale musely usilovat o získání dostatku vstupů. Nákupní oddělení byla naddimenzována, snaţila se sehnat dostatek výstupů a na druhou stranu prodejní oddělení byla malá, nadbytek peněz vedl k situaci, kdy se prodalo téměř vše, co se vyrobilo a marketingová oddělení téměř neexistovala. Podniky se snaţily maximalizovat vstupy a minimalizovat výstupy, tedy úplný opak proti trţní ekonomice, kde se vedení snaţí minimalizovat vstupy a maximalizovat výstupy. Celý systém byl dále deformován rozdílnou mírou zdanění jednotlivých podniků a subvencemi, které podniky dostávaly. Toto ekonomické prostředí, kde podniky neměly konkurenci a zároveň dostávaly subvence, bylo značně demotivační. Jejich situace byla dále ulehčena praktickou neexistencí zahraniční konkurence, tudíţ management nebyl vůbec připraven, ţe bude muset usilovat o zákazníka a bojovat s konkurencí

15 9. REFORMNÍ KROKY A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V předchozí kapitole jsme se seznámili s podstatou transformačního procesu, ve kterém došlo ke kompletní změně fungování celého ekonomického systému a fungování hospodářství. V následující části bakalářské práce se budeme soustředit na jednotlivé reformní kroky, jeţ byly v průběhu transformace uskutečněny. V této kapitole budu postupovat chronologicky od počátku transformace, kde bude z logického hlediska kladen největší důraz na počátek transformace. Hospodářská politika je samozřejmě úzce svázána s hospodářskými výsledky, proto zde bude lehce nastíněna a důkladněji probrána v další kapitole této práce. 9.1 Transformační strategie Prvním ucelenějším projektem přechodu k trţní ekonomice byl Návrh strategie přechodu k trţní ekonomice vypracovaný Hospodářskou radou ČR pod vedením Františka Vlasáka. Tento návrh obsahoval trochu pomalejší tempo transformace. Pomalejší měla být u liberalizace zahraničního obchodu. Celkový návrh tak odpovídal gradualistickému pojetí ekonomické transformace. Druhý projekt vypracovaný federálním ministerstvem financí, který v té době vedl Václav Klaus, byl předloţen krátce po návrhu F. Vlasáka. Projekt kladl důraz na rychlost reforem, cenovou liberalizaci, liberalizaci zahraničního obchodu a zmíněna byla i denacionalizace a devalvace koruny. V září roku 1990 byl schválen oficiální postup transformace Scénář ekonomické reformy [Hospodářské noviny, ]. Program byl kombinací obou předchozích návrhů, ale většina podnětů byla převzata z federálního návrhu. Scénář byl z části podobný polskému plánu šokové terapie, ale na rozdíl od něj zahrnoval i rychlou privatizaci. Proti tomu reformy uskutečňované v Maďarsku byly většinou povaţovány za gradualistické. Reforma se tedy blíţila šokové terapii. Tvrdé jádro nutných reformních opatření definujících kritickou masu pro změnu systému zahrnuje několik velmi jednoduchých kroků: - Včasnou, rychlou a masovou privatizaci - Deregulaci cen - Liberalizaci zahraničního obchodu a směnitelnost měny - Rovnováţnou makroekonomickou stabilizační politiku (měnový a finanční konzervatismus)

16 Můţeme překročit Rubikon s kterýmkoli z klíčových opatření, ale protějšího břehu můţeme dosáhnout jen se všemi dohromady. [Václav Klaus, 1992, s. 78] Scénář obsahoval tyto body: Makroekonomický rámec ekonomické reformy, v němţ měla hrát hlavní úlohu především restriktivní měnová a fiskální politika s připravovanou daňovou reformou. Změna vlastnických poměrů v ekonomice, která měla být urychlena malou privatizací, restitucemi a následně velkou privatizací. Liberalizace cen, stanovená na 1. Leden 1991, při níţ se měla uvolnit převáţná část velkoobchodních cen s přímým propojením na maloobchodní ceny. Vnitřní směnitelnost československé měny, jako nezbytný předpoklad liberalizace dovozů. Zásadní problém zavedení vnitřní směnitelnosti představovalo stanovení výchozí úrovně kurzu československé koruny k volně směnitelným měnám přičemţ Scénář obsahoval dvě alternativy: řádově 20Kčs resp Kčs za US dolar. Sociální souvislosti ekonomické reformy, které měli vyústit v předloţení návrhů zákonů v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání a státní sociální podpory. Strukturální politika, která měla především podpořit ţádoucí strukturální změny, umoţnit přechod na trţní mechanismus a udrţet chod národního hospodářství. Specifika agropotravinářského komplexu. Program formulovaný ve scénáři zajisté významně ovlivnil celý proces transformace. Postupně však rozhodující úloha připadla praktické hospodářské politice. Tu jiţ neovlivňoval scénář, ale vládnoucí politické strany. Pokud se zamyslíme nad tím, jakými myšlenkovými proudy byli reformátoři ovlivněni, pak uvidíme, ţe šlo o celou škálu proudů. Jedním z hlavních byl liberalismus (např. A.F. Hayek), nebo např. konzervativní školy 80. let jako je monetarismus, škola racionálního očekávání nebo škola veřejné volby. Spory se vedly o úlohu zahraničních institucí a poradců. Zde měl hrát nejvýznamnější roli tzv. Washingtonský konsensus. Jde o soubor pravidel pro vznikající trţní ekonomiky, který měly společně prosazovat MMF (mezinárodní měnový fond), Světová banka a americké ministerstvo financí. Součástí pravidel byla deregulace, cenová liberalizace, liberalizace zahraničního obchodu, nebo změna institucí. Washingtonský konsensus však nikdy nebyl institucemi kodifikován a ani nebyl určen pro post-komunistické země, jakoţto spíše pro země Latinské Ameriky. V předchozí části jsme se zabývali obecnými důvody sporu mezi gradualisty a zastánci šokové terapie. Reformátoři měli ale i další důvody k rychlému uskutečnění reformních

17 kroků. Proto, abychom dobře pochopili tehdejší rozhodnutí, je nutné se zamyslet nad hlavními obavami reformátorů v době před přijetím transformační strategie. Obavy vycházely ze situace na počátku 90. let. Zdá se, ţe jako vůbec největší nebezpečí byl vnímán nekontrolovatelný růst cen po cenové liberalizaci (tyto obavy nebyla neoprávněné, např. Polsko trpělo v této době hyperinflací). Další zdroje obav byla spojeny se zneuţitím monopolní struktury a třetí s rozvrácením platební bilance. Všechny tři problémové okruhy byly navzájem propleteny. Jak jsem jiţ dříve uváděl, podniková struktura byla velice blízká monopolním strukturám. Reformátoři se obávali, ţe tyto podniky budou moci snadno zneuţít svou pozici a zejména zvyšovat takřka neomezeně své ceny [Klaus, 1995a; Jonáš, 1997]. Tato skutečnost však nebyla jen jedním z inflačních faktorů. Další obavy byly spojeny s potencionálním extenzivním růstem, který by v situaci nedostatku surovin také vedl k vzestupu cenové hladiny [Holman, 2000]. Obecně se reformátoři obávali, ţe růst cen se projeví na vzniku inflačně mzdové spirály vzestup cen povede k tlaku na nárůst mezd, které se samy stanou inflačním faktorem [Holman, 2000; Klaus, 1995a]. Druhou obávanou spirálou byla inflačně devalvační spirála [Jonáš, 2000; Hampl, 2001]. Problém vznikal následujícím způsobem: Liberalizace zahraničního obchodu povede ke vzniku nerovnováhy běţného účtu platební bilance, potaţmo i celé platební bilance. Z toho vznikne tlak na devalvaci koruny. Devalvace ovšem znamená růst importních cen, který se přelije i do růstu cen domácích, a tedy do inflace. Dopady devalvace se navíc budou šířit i jinými kanály. Znehodnocení měny v praxi znamená pokles reálných mezd. Zaměstnanci proto budou usilovat o vyšší nominální mzdy. Růst mezd zvýší náklady a sníţí zisky a majitelé firem na něj budou reagovat zvýšením cen svých výrobků. Vzestup cen ovšem znamená i pokles mezinárodních konkurenceschopnosti výroby, jenţe se projeví tlakem na změnu kurzu, tedy na devalvaci. Je zřejmé, ţe se dostáváme do začarovaného kruhu devalvačně-inflační spirály, kterou se reformátoři rozhodli přetnout jiţ na jejím počátku pomocí restriktivní hospodářské politiky. Vzájemná propletenost problémů je nejlépe vidět u problematiky monopolních struktur. Nedalo se očekávat, ţe nově vzniklá domácí konkurence bude okamţitě schopna čelit monopolním podnikům na domácím trhu. Jedinou moţností, jak zvýšit konkurenční tlak na domácím trhu, bylo otevření se konkurenci ze zahraničí. Ovšem liberalizace zahraničního obchodu sebou nesla právě ono nebezpečí devalvačně-inflační spirály, proto není překvapivé, ţe se reformátoři rozhodli pro restriktivní hospodářskou politiku, která měla přetnout pro ekonomiku nebezpečné spirály. Československý stabilizace byla úspěšnější neţ polská především díky lepším makroekonomickým podmínkám. V Československu nebyl před revolucí téměř ţádný měnový převis a díky tomu vyvolala cenová liberalizace mnohem menší cenový skok neţ v Polsku, díky čemuţ se také podařilo udrţet měnový kurz

18 Kdyţ se podíváme na mzdovou regulaci, tak ta byla také úspěšnější díky tomu, ţe se vládě podařilo vytvořit základ pro úspěšné tripartitní vyjednávání. K tomuto úspěchu přispělo několik okolností. V první řadě to byla velká podpora, které se dostávalo Klausově reformě od obyvatelstva. Dále to byla jiţ výše zmíněná makroekonomická rovnováha, která slibovala udrţet do budoucna nízkou inflaci. Pozitivní roli také sehrála ochota úřadů ke spolupráci s vládou. Odbory byly na počátku transformace slabé a neměly šanci vyvolávat stávkové akce. Jedním z bezesporu nejdůleţitějších faktorů úspěchu stabilizace byla tzv, transformační kotva. Tehdejší reformátoři se totiţ domnívali, ţe by v ekonomice měla zůstat alespoň jedna fixní veličina. Touto kotvou se stal měnový kurz, který měl hlavní zásluhu na udrţení nízké inflace. To bylo mezi postkomunistickými zeměmi neobvyklé a svědčilo to o nesporném úspěchu stabilizace. V Polsku a Maďarsku docházelo v průběhu 90. let k opakovaným devalvacím, které byly reakcí na vysokou inflaci. Devalvace ale zpětně přispívaly k inflaci a tyto země pak trpěli devalvačně-inflační spirálou, které se podařilo Československu hned na začátku transformace vyhnout

19 9.2 Transformace v průběhu let V následující části budeme probírat uţ konkrétní transformační kroky, které byly učiněny v průběhu začátku transformace. V těch prvních třech letech se odehrály nejvýznamnější reformy. První rok transformace, 1990, byl rokem přípravným, kdy bylo třeba připravit veškeré dílčí reformy, protoţe základní reformní kroky byly prováděny aţ od 1. ledna následujícího roku. Základní událostí, o které jsem se jiţ zmiňoval v předchozí kapitole, bylo přijetí scénáře celé transformace v září Další významnou skutečností bylo přijetí zákona o soukromém podnikání, který prakticky stanovil pouze to, ţe soukromé podnikání jiţ nebylo trestné. Z předchozí kapitoly je zřejmé, ţe jedním z nejzávaţnějších problémů té doby byla nefunkčnost cenového mechanismu. Ceny byly fixní a podléhaly subvencím a byly aplikovány záporné daně z obratu 1, coţ se týkalo hlavně potravin. Reformátoři avšak usilovali o zachování veřejné podpory pro proces transformace. Proto byl souběţně s odstraněním dotací zaveden tzv. státní vyrovnávací příspěvek ve výši 140 korun. Tento příspěvek dostávali měsíčně všichni obyvatelé Československa a tato částka byla rozpočítaná ze záporné daně z obratu na jednotlivé občany. Odstranění cenových subvencí se projevilo na 24 % skoku cen potravin [Holman, 2000] a na poklesu poptávky po nich. V průběhu roku byly ještě zvýšeny ceny osobní ţelezniční dopravy o 100 %, autobusoví dopravy o 30 % a cena benzinu se zdvojnásobila a to především proto, aby se ceny domácí postupně přibliţovaly cenám trţním. Dalším problémem bylo zcela nereálné nastavení směnného kurzu. Vláda proto spolu s centrální bankou přistoupily k několikanásobné devalvaci, které doprovázelo sjednocení systému více směnných kurzů v jeden (viz. Tabulka 2). Tabulka 2: Směnné kurzy československé koruny k americkému dolaru Kurz obchodní 14,29 16,81 16,51 15,71 28 aukční 114,35 59,15 39,36 31,04 39,4 turistický x 39,96 27,85 26,49 28 černý 43,48 41,49 35,57 33,56 45,65 Zdroj: DOBEŠOVÁ, D. a kol. The Transformation of the Czech Economy, Privatizační proces s tendencí přiblíţit naši ekonomiku západní odboural státní dotace, které ve formě tzv. záporné daně z obratu umoţnily prodejcům nabízet dětskou obuv v cenových relacích, které dnes nepokrývají ani ceny na nákup materiálu

20 Jako velmi obtíţné se jevilo výsledné nastavení směnného kurzu. O jeho výši se vedly usilovné spory a svá stanoviska poskytovala i řada zahraničních expertů. Klaus (2001) dokonce uvádí, ţe šlo o nejtěţší rozhodnutí za celé období transformace. Vláda se v roce 1990 rozhodla pro reţim fixního kurzu a koruna tak byla připoutána k pěti měnám, čímţ byla vytvořena jiţ dříve zmiňovaná kotva. V důsledku devalvací byla koruna na začátku transformace podhodnocena, čímţ vznikl jeden z dvou tzv. transformačních polštářů. To znamenalo, ţe domácím subjektům byla poskytnuta dočasná výhoda. Výsledkem tohoto podhodnocení bylo, ţe zahraniční konkurence měla znevýhodněné podmínky na našem trhu a naopak tuzemští výrobci měli výhodu ve vývozu do cizích zemí [Ţídek, 2006]. Na druhou stranu ale devalvace přispěla ke sníţení reálných mezd. V následujícím období tak docházelo k postupnému vyčerpávání tohoto polštáře díky zhodnocování koruny i přesto, ţe byla fixní, tak zhodnocovala na základě zhodnocování měn, ke kterým byla koruna fixována - coţ zároveň způsobovalo, ţe domácí ceny rostly rychleji, neţ ceny zahraniční. Nelehký úkol měly banky na počátku transformace, jak Centrální banka, tak komerční banky, musely nastavit optimální mnoţství úvěrů pro ekonomiku. Banky se zde potýkaly s absolutní neznalostí trţního systému. Jediné, co bylo zřejmé, byly obavy z inflačních tlaků, coţ zapříčinilo restriktivní politiku těchto bank. Například diskontní sazba byla zvýšena ze 4 % ( ) na 8,5 % ( ) a také vzrostly povinné minimální rezervy (viz příloha). Centrální banka se tak rozhodla pro transmisní (monetaristický) mechanismus jako základ měnové politiky. Měnové cíle tak měly být dosaţeny přes zprostředkující cíl měnovou zásobu. Monetaristická politika, stejně tak jako fiskální politika, je značně restriktivní. Vláda omezila výdaje proti dříve schválenému rozpočtu a sestavila tak rozpočet jako přebytkový. Pokud bychom měli vybrat jedno důleţité datum v období počátku transformace ekonomiky, pak by to byl 1. leden roku 1991, kdy se odehrála liberalizace cen i obchodu. Cenová liberalizace byla jakýmsi jádrem celého transformačního procesu. Pokud měly trhy začít fungovat, pak bylo zcela nezbytné, aby ceny poskytovaly relevantní informace. Stát tedy přestal zasahovat do tvorby cen. Díky liberalizaci cen však ceny vystřelily prudce nahoru, s čímţ zároveň vyplula na povrch potlačená inflace (9,7%) z konce roku Cenová liberalizace Cenová liberalizace je nezbytným opatřením pro plnohodnotné fungování trhu a pro vytvoření podmínek efektivní alokace výrobních nákladů. Právě administrativně tvořené ceny v centrálně plánované ekonomice byly důvodem pro okamţitou liberalizaci cen. Cena má v trţní ekonomice dvě základní funkce. Jednak reguluje mnoţství výrobků na trhu a jednak eliminuje výrobu s příliš vysokými náklady, tedy neefektivní výrobu. Toto se ale v centrálně plánované ekonomice nemohlo projevit, protoţe ceny nebyly tvořeny trhem, ale státem

21 Východiska pro liberalizaci cen a vymezení mantinelů pro regulaci cen byla zakotvena do zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Ten umoţnil vyhlásit rozsáhlou liberalizaci cen k 1. lednu V tom roce se státní regulace omezila na zhruba 15 % objemu hrubého domácího produktu s cílem důsledně přizpůsobovat krátkodobé regulační zásahy vývoji situace na trhu, pečlivě je dávkovat a po dosaţení rovnováhy je neprodleně rušit. Takto pojatou regulací byla poskytnuta i dočasná ochrana strategicky významným výrobám před plným rozevřením nůţek mezi růstem cen vstupů a přirozeně klesající poptávkou po těchto relativně zbytnějších produktech [MFČR, 2005] Po mnoha úvahách ekonomických reformátorů byl nakonec prosazen model jednorázové liberalizace. Nejprve se začalo s cenovým uvolňováním, ve kterém neproběhlo veškeré uvolňování najednou. Byl pouţit model dočasné regulace cen. Tento model spočíval v tom, ţe byly vytvořeny hranice, ve kterých se měla pohybovat cena, aby nedošlo k extrémnímu zdraţení. Výsledkem bylo uvolnění cen u 85 % zboţí. Toto dalo vzniknout reálným cenovým informacím, čímţ se začala nastolovat rovnováha nabídky a poptávky na základě nově vzniklých reálných informací. Tento fakt zároveň poskytl základ pro soukromé podnikání V prvních měsících po zrušení jiţ výše zmiňovaných subvencí, vzrostly ceny potravin více neţ o čtvrtinu. U komodit, jejichţ ceny byly administrativně stanovovány, docházelo k rapidním růstům cen. Například uhlí podraţilo o 240 %, plyn o 100 % a teplo o 320 %. [Jonáš, 1997]. V následujících měsících však tento růst spotřebitelských cen zpomaloval, jak ukazuje následující tabulka. Tabulka 3: Měsíční růst spotřebitelských cen v roce 1991 Zdroj: CEP-kolektiv autorů (2006): Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi. Praha, CEP 2006, str Liberalizace zahraničního obchodu Liberalizace zahraničního obchodu spolu s cenovou liberalizací byly připravovány od roku 1990 a oficiálně zavedeny do praxe 1. ledna

22 Do této přípravné fáze lze zahrnout sloučení do té doby dvou kurzů koruny do jednoho pro pouţití v obchodním i neobchodním sektoru, částečnou devalvaci koruny a úplně nejdůleţitějším krokem před nastávající liberalizací bylo vyjednání mezistátních smluv o moţnosti vstupu československých výrobců na zahraniční trhy a naopak. Podle Karla Dyby, tehdejšího ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj, byly obsahem liberalizace zahraničního obchodu dva základní kroky: 1. Plošné zrušení administrativních překáţek v zahraničním obchodě, tj. zrušení monopolu zahraničního obchodu, kdy jen státem financované firmy, tzn. podniky zahraničního obchodu, mohly exportovat a importovat zboţí a sluţby a zrušení kvantitativních omezení na vývoz a dovoz zboţí a sluţeb, které centrální plánovači předepisovali podnikům zahraničního obchodu resp. domácím výrobcům. 2. Nastolení konvertibility koruny pro zahraničně obchodní transakce, tedy vytvoření trhu se zahraničními měnami, na kterém libovolné firmy i domácnosti prodávají respektive kupují zahraniční měny za jednotný kurz. [Dyba, 2006] Liberalizovaná ekonomika musela čelit řadě nepříznivých vnějších šoků. Došlo k naprosté dezintegraci trhu zemí RVHP, zejména k propadu exportu do SSSR. Nepříznivě také působil výpadek exportu do tehdejší NDR díky sjednocení Německa. Dalšími nepříznivými faktory bylo prudké zvýšení cen uhlí, ropy, plynu a dalších surovin v důsledku přechodu na trţní ceny, u kterých jsme byli závislí na dovozu ze Sovětského svazu, coţ mělo za následek hluboký pokles reálných směnných relací o 25% oproti předchozímu roku. Ale i za těchto nepříznivých okolností byl nakonec schodek běţného účtu platební bilance v konvertibilních měnách mnohonásobně niţší, neţ byl 2,5 miliardový odhad (USD) Mezinárodního měnového fondu. Ve velice krátké době se kompletně změnila struktura obchodu se západním trhem na úkor obchodování s bývalými socialistickými zeměmi, jak se také můţeme podívat na následujících dvou grafech. Tabulka 4: Teritoriální struktura dovozu

23 Zdroj: DYBA, K. Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi. 1. vydání. Praha : CEP, s. Tabulka 5: Teritoriální struktura vývozu Zdroj: DYBA, K. Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi. 1. vydání. Praha : CEP, s. Pokud se podíváme na rok 1992, pak zjistíme, ţe zde se jiţ neodehrávaly tak dramatické hospodářské změny, jako v roce předchozím. Nejdůleţitější událostí tohoto roku je zcela jistě zahájení první vlny masové privatizace, kde převládala metoda kuponové privatizace, která spočívala v převodu majetku na občany, kteří tak investovali své peníze do kuponů a stávali se z nich akcionáři. Také stále byla provozována fiskální politika s restriktivními omezeními. Rozpočet k tomuto roku byl velice vyrovnaný. V první polovině roku 1992 se měnila měnová politika a představitelé centrální banky se domnívali, ţe inflace nepředstavuje pro ekonomiku větší nebezpečí a proto zmírnila restrikce a tak sníţila úrokové sazby, čímţ se snaţila přispět k obnovení hospodářského růstu. Ve druhé polovině roku se sazby opět zvedly kvůli negativním očekáváním. 2 Rok 1993 byl rokem, kdy proběhlo rozdělení společného státu, ke kterému došlo od 1. ledna. Toto rozdělení však neslo jak pro nás, tak pro Slovensko značné náklady a zbrzdilo tak oţivení ekonomiky. 2 Přesto došlo k masivnímu nárůstu úvěrů pro soukromé firmy. Na počátku roku 1990 byly úvěry téměř nulové, na konci roku 1991 jiţ dosahovaly 71,4 miliardy a na konci roku 1992 jiţ 125 miliard. (Dyba, Švejnar, 1997)

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější Typy MAE HP KEU 2 Základní typy HP Fiskální Monetární Vnější Fiskální Využívání soustavy veřejných rozpočtů za účelem dosažená vymezených cílů Funkce: Stabilizační, Alokační, Redistribuční. Hlavním subjektem

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz.

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Monetární politika Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. Kapitola 13.3 Nedosažitelná trojice (str. 379-387) Měnová politika

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Do srpnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů osm domácích a jeden zahraniční

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Přijetí eura v ČR současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Česká ekonomika. v listopadu

Česká ekonomika. v listopadu Česká ekonomika v listopadu 2004 www.patria.cz Mzdy v ČR Průměrná mzda v ČR 25 000 reálný růst mezd 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1Q/03 1Q/04 1Q/05 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Jednotkové mzdové náklady meziroční

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci 8. ročníku odborné konference Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno,

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: Úloha centrální banky v tržní ekonomice obor Provoz a ekonomika Katedra ekonomických teorií autor: Petr Dlouhý vedoucí

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více