Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie. 4. Klinické projevy stárnutí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie. 4. Klinické projevy stárnutí"

Transkript

1 Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Klinické projevy stárnutí, stáøí a choroby, horméza, regenerace a kmenové buòky, oxidaèní a antioxidaèní mechanismy, nádorová proliferace, výjimeènost lidského mozku) - 3. èást 4. Klinické projevy stárnutí U žen je to známá menopauza jako dùsledek vyhasínání funkce vajeèníkù. Menší pozornost má obdobný proces u mužù (viz obrázky 19, 20, 21, 22). Stáøí a choroby Stáøí není nemoc, ale nebývá bez chorob. Snížená funkce orgánù u starších jedincù vede k vyššímu výskytu nìkterých chorob (Obr. 23). Podle N. Lane (Lane N., 2003) stárnutí je spíše funkcí vzrùstajícího intracelulárního oxidaèního stresu než postupujícího vìku jedince. Na druhé stranì však únik volných radikálù (ROS) z mitochondrií se zvyšuje s vìkem. Mitochondriální únik ROS navozuje genetickou odpovìï zpùsobenou pøedcházejícími infekcemi (nebo vìtšími stresy); tento únik však stále pokraèuje a tím i odpovìï, tj. zvýšená exprese genù na kritický redoxsignál (nevyváženost mezi produkcí ROS Obr. 19: Klinické projevy stárnutí u žen a u mužù 4 Labor Aktuell 03/09

2 a anti-oxidaèním systémem) perzistuje, což vede k chronickému stresovému stavu, charakteristickému pro vyšší vìk. Obr. 20: Projevy sarkopenie (úbytek svalové hmoty) Obr. 21: Projevy osteoporózy (úbytek kostního minerálu) Obr. 22: Stárnutí epidermis Strašákem seniorù je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnìní pøedevším starších jedincù projevující se progresívní ztrátou pamìti a demencí. Depozity amyloidu β (Aβ) a vytváøení neurofibrilárních smotkù zpùsobuje progresívní zánik neuronù. Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnìní neuro-melanin obsahujících neuronù mozkového kmene (pars compacta substancia nigra). Pøi ztrátì striátového dopaminu o 80 % dochází k zhoršujícím se klinickým projevùm jako je akineze, rigidita, klidový tøes. Pøíèina je multifaktoriální s genetickou predispozicí: exogenní a interní (1-methyl-4-fenyl-1,2,3, 6- tetrahydropteridin-like faktor nebo α-synuklein), toxiny a faktory stárnutí, deplece DGN (nervový rùstový faktor gliových bunìk) a pøedevším oxidaèní stres (substancia nigra obsahuje relativnì málo glutathionu bránícímu úèinku reaktivních forem kyslíku) iniciují zánìtlivou reakci neuroglie vedoucí v koneèném dùsledku k zániku postižených motorických neuronù. (Obr. 25) S postupujícím vìkem dospìlých jedincù se snižují funkce øady orgánù, u nìkoho pomaleji u jiného rychleji. Jako mìøítko úspìšného stárnutí, tj. bez výskytu závažnìjších zdravotních nedostatkù, byla doporuèena hodnota cystatinu C. Jeho stanovení se používá jako mìøítko funkce glomerulù; zøejmì odráží nejen dlouhodobé zvýšení krevního tlaku, ale má tímto i vliv na kardiovaskulární systém a kognitivní funkce (Guralnik JM, 2008). Stárnutí a imunitní systém Je všeobecnì známo, že stárnutím ubývá na imunitní obranì organismu (De La uente M., 2002). Nejvíce bývá postižena imunita zprostøedkovaná buòkami, což se projevuje hlavnì na funkci T-lymfocytù (snížení proliferaèní aktivity a produkce IL-2). Pøitom nespecifická imunitní odpovìï nebývá dotèena. Není tomu však u všech jedincù. Ti, kteøí mají zachovanou dobrou imunitní odpovìï, se dožívají vyššího vìku. Poruchy v imunitním obranném mechanismu se kladou na vrub zvýšenému oxidaènímu stresu. Labor Aktuell 03/09 5

3 Obr. 23: Nejèastìjší choroby vyššího vìku Obr. 24: Schéma mechanismu vzniku Alzheimerovy choroby 5. Reparace a regenerace V prùbìhu života jedince buòky nìkterých tkání jednak zanikají a jednak vznikají nové (regenerace), nìkteré existují po celý život. Udává se, že tkánì lidského jedince se v prùmìru obnoví za každých sedm let. Je to zkreslený údaj; jsou znaèné rozdíly mezi buòkami rùzných tkání (orgánù). Kupø. velmi rychle se obnovují epitelové buòky tenkého støeva (každých hodin), rovnìž tak parietální buòky žaludeèní sliznice; epitelové kožní buòky se obnovují v prùmìru bìhem tøí týdnù, životnost èervených krvinek je 120 dní, hepatocyty se obnovují po sedmi mìsících; kardiomyocyty v množství 1 % za rok ve vìku 25 let a pouze 0,45 % v 75ti letech (Bergmann O., 2009). Buòky nervové se po narození neobnovují vùbec, jen ve velmi malém poètu v 1. roce života. Získané informace uložené v cytoplasmì neuronù v prùbìhu ontogeneze by jejich zánikem zanikly také. Zánik pro organismus nepotøebných nebo opotøebovaných bunìk se dìje pochodem, nazývaným apoptóza. Jde o proces, který probíhá v organismu nepozorovanì a je programovaný, na rozdíl od násilného zániku bunìk zpùsobeném škodlivinou, který se nazývá nekróza. Ta navozuje vìtší nebo menší odpovìï organismu (lokální nebo celkovou). Obraznì øeèeno: apoptózu mùžeme pøirovnat k jakési eutanázii buòky a nekrózu k bunìèné vraždì. Za odklízecí èetu proteinových molekul je možno považovat ubikvitin-proteasomový systém nazývaný také multikatalytický proteinázový komplex. Jde o velmi dùležitou extralysozomální degradaci nepotøebných proteinù v eukaryontních buòkách. Odstraòují se takto kupø. klíèové proteiny dùležité pøi regulaci cyklu bunìèného dìlení (cykliny aktivující cyklin-dependentní kinázy), které splnily momentálnì svoji úlohu, a další proteinové faktory umožòující vývoj plodu, diferenciaci, apoptózu, genovou transkripci, signální transdukci, stárnutí, zánìtlivou nebo stresovou odpovìï. Oxidované proteiny jsou pøednostnì degradovány 20Sproteasomovým komplexem nezávislým na pøítomnosti ATP, kdežto proteiny oznaèené ubikvitinem a polypeptidy jsou degradovány 26S-proteasomem, který potøebuje ATP. Lysozomy jsou dalším místem, kde dochází k degradaci proteinù proteolýzou. I tato dráha je aktivována stárnutím bunìk. Akumulace lipofuscinu, což je agregát oxidovaných proteinù a lipidù, který tvoøí typické inkluze ve stárnoucích buòkách, ovlivòuje lysozomální aktivitu. Opravné mechanismy zaèínají už pøi poškození jaderné DNA (Obr. 26). Dalším dùležitým mechanismem, který ovlivòuje pøenos genetické informace, je interference RNA (RNAi). Efektorovou molekulou je soubor tzv. mikrorna (mirna = RNA), což jsou krátké (19-24 bází) nekódující úseky RNA, které posttranslaènì regulují genovou expresi. V lidském genomu bylo identifikováno asi 300 molekul rùzných mirna. Tímto mechanismem lze rovnìž zabránit uplatnìní škodlivých alterací v DNA. Udržování bunìk ve funkèním stavu a jejich regenerace Dìje se tak za pomoci mechanismu nazývaného hormesis. Aplikace hormézy v aktivitách ovlivòujících stárnutí respektive zpomalujících stárnutí je založena na hypotéze, že biologické stárnutí spoèívá na progresívním selhávání homeodynamiky (Suresh I.S. Rattan, 2006). Se vzrùstajícím vìkem se hromadí narùstající alterace nuk- 6 Labor Aktuell 03/09

4 Obr. 25: Schéma mechanismu vzniku Parkinsonovy choroby Obr. 26: Schéma opravných mechanismù poškozeného úseku DNA leových kyselin, proteinù a lipidù. Neschopnost udržovat tyto molekuly ve funkèním stavu a porucha mechanismù jejich obnovy ve stáøí znaènì stoupá. Tuto nepøíznivou situaci zlepšuje krátké vystavení bunìk i celého organismu mírným stresovým podnìtùm, které navodí expresi genù produkujících faktory, které pozitivnì ovlivòují mechanismy údržby a reparace bunìk. Indukce stresové odpovìdi se dìje prostøednictvím transkripèních faktorù reagujících na tepelný šok (heat shock transcription factors = HS ), pùsobících jako zprostøedkovatelé mezi environmen- tálním stresem a stresovou odpovìdí bunìk (organismu). U obratlovcù byly identifikovány ètyøi rùzné HS (HS 1 až HS 4). Tyto transkripèní faktory aktivují v bunìèném jádøe geny kódující produkci proteinù teplotního šoku (heat shock proteins = HSP). HSP u savcù tvoøí rodiny èlenù, které se liší mírou inducibility, intracelulární lokalizací a funkcí (jako chaperony nebo proteázy). Úloha chaperonù spoèívá v renaturaci rozbalených (unfolded tj. èásteènì denaturovaných) molekul proteinù. Na ty, které nelze takto opravit, pùsobí proteázy, pomáhající denaturované proteiny odstranit. Na bifázický efekt pøi aplikaci rùzných látek (kupø. jedù) upozoròoval už Paracelsus, když konstatoval, že každá látka se mùže stát jedem, záleží jen na množství podané dávky. Pøitom v urèitém malém množství mùže pùsobit i blahodárnì (Obr. 27). Hormetický efekt (bifázický úèinek) se netýká jen podávaných chemických látek (nebo nutrientù), ale též rùzných aktivit organismu, pøísunu a výdeje energie a také vlivu vnìjšího prostøedí (Tab. 4). Na rozdíl od mírného stresu nadmìrný stres (!!) zpùsobuje urychlení stárnutí (viz Obr. 28) (Ben-Porath I., 2004). K tomu se váže další termín - allostasis, což je nastavení organismu na hranièní hodnoty zátìže (stresoru), které mají ještì schopnost pomocí regulaèních mechanismù ustát a adaptovat se i na vìtší zmìny prostøedí, tj. udržet stabilitu organismu pøi vìtších a dlouhodobých zmìnách prostøedí. Porušená alostáza je charakterizována výraznì zvýšenou stresovou odpovìdí a pomalým návratem k normì. (Tab. 4) Mírný stres navodí aktivaci transkripèních faktorù jako jsou faktory odpovìdi na teplotní šok (heat shock factors = HS s) a jejich translokaci do bunìèného jádra, kde iniciují expresi genù teplotního šoku s následnou transkripcí a preferenèní translací a tvorbou proteinù teplotního šoku (HSP). Optimální odpovìï na mírný stresor prostøednictvím syntézy a aktivity HSP je nezbytná pro pøežívání bunìk. Na druhé stranì nedostateèná nebo pozmìnìná odpovìï navozuje abnormální rùst a vývoj, stárnutí a apoptózu. Když na buòky zaène pùsobit stresor, projeví se to ve zmìnách cytoskeletonu a cytoplazmatických struktur, morfologii bunìèných povrchù, celulárním redox-stavu, syntéze DNA, proteinovém metabolismu a na stabilitì bunìèných bílkovin. Stres vyvolává molekulové poškození, zejména abnormální poskládání polypeptidového øetìzce proteinù, které mohou agregovat a navodit kaskádu stresové odpovìdi (Rattan S., 2006). Na stresovou odpovìï bunìk možno nahlížet jako na adaptivní reakci, jejímž úèelem je ochrana a uchování jejich strukturální a funkèní integrity. Pravidelná mírná tìlesná námaha (Radak Z., 2008) zlepšuje kardiovaskulární systém stimulací adaptaèních mechanismù jako je produkce NO (vazodilatace), zvyšuje objem svalové hmoty a ovlivòuje Labor Aktuell 03/09 7

5 Obr. 27: Bifázický efekt pøi podání urèité látky v rùzném množství Tab. 4: Hormesis (indukující faktory, mechanismus, následné úèinky) pozitivnì rezistenci vùèi stresu. Ukázalo se, že pravidelná tìlesná cvièení snižují incidenci Alzheimerovy choroby zvýšením tvorby neurotrofinù jako je nervový rùstový faktor (NG ), brain-derived neurotrophic factor (BDN ), dochází k aktivaci IG -1 nebo Ca-kalmodulinové proteinkinázy II. Hormetický úèinek na mentální zdraví lze navodit nejen cvièením, plaváním ale též zdravou dietou a správným životním stylem (Gomez-Pinilla., 2008). Regenerace pomocí kmenových bunìk Pro regeneraèní medicínu by se z teoretického hlediska hodily nejlépe embryonální kmenové buòky, které se vyznaèují omnipotencí (pluripotencí), to znamená, že z nich mohou vzniknout všechny buòky urèitého jedince, kupø. kdyby byly k dispozici skladované buòky z oplodnìného vajíèka jednoho z identických dvojèat. Toto není v humánní medicínì reálné, proto jsou hledány jiné cesty, kupø. reprogramování somatických bunìk, které by tak získaly vývojový program (pluripotenci) embryonálních kmenových bunìk. Byly hledány zpùsoby, jak buòky s pluripotentními vlastnostmi pøipravit z bunìk tkání daného jedince i v dospìlosti. Jednou z takových technik je pøíprava indukovaných pluripotentních kmenových bunìk (ips). Princip spoèívá v simultánním vnesení definovaných transkripèních faktorù aktivujících vývojový embryonální program pomocí retrovirových vektorù (kupø. Okita K., 2007 nebo Yamanaka S., 2007). Tento zpùsob ale má potenciální nebezpeèí mutageneze (nepøedvídatelné genetické dysfunkce). Jsou proto hledány další modifikace. Jednou z velmi slibných je reprogramování somatických bunìk za použití polycistronového vektoru (Carey BW, 2009). Reprogramování spoèívá v nonvirové transfekci multiprotein exprimujícího vektoru (vazba na 2A peptidy), který kóduje sekvenci ètyø transkripèních faktorù (Oct3/4, Sox2, c-myc a Klf4) charakteristických pro pluripotenci embryonálních kmenových bunìk, do genomu somatických bunìk (kupø. fibroblastù nebo keratocytù). Kombinací tohoto non-virového vektoru s piggybac transposonem se výraznì zvýšila exprese potøebných markerù pluripotence. Vysoce diferencované savèí buòky jakou jsou kupø. kardiomyocyty nejsou schopny dále se dìlit; jsou-li poškozeny (akutní infarkt myokardu), neregenerují a jsou nahrazeny jizvou. Naproti tomu embryonální a fetální kardiomyocyty si schopnost proliferovat udržují. Nedávno (Engel B, 2005) bylo v experimentu prokázáno, že ovlivnìním jednoho z regulaèních faktorù cyklu bunìèného dìlení, kterým je p38 MAP-kináza, lze navodit proliferaci též u dospìlých savèích kardiomyocytù. aktor p38 je negativní regulátor exprese genù pùsobících na mitózu, jako jsou cykliny A a B. Aktivita kardiospecifického p38α nepøímo koreluje s proliferací kardiomyocytù v embryonálním a fetálním období. Tyto experimenty prokazují, že je možné ovlivnit potlaèenou proliferaci bunìk srdeèního svalu, navodit jejich dediferenciaci (návrat do embryonálního stádia) a umožnit jejich regeneraci v poškozeném místì aplikací látek inhibujících faktor p38. Srdeèní tkáò obsahuje také malý rezervoár kmenových a progenitorových bunìk (Barile L., 2007; Roccio M., 2008) prokazatelné pøítomností charakteristických markerù jako je c-kit, Sca-1,Isl-1 nebo MDR-1 s regeneraèním potenciálem. Toto otvírá novou terapeutickou strategii - kardiomyoplastiku, která by mohla být využita pro obnovení poškozeného myokardu. Pokraèování pøíštì 8 Labor Aktuell 03/09

Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme)

Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme) Tloustnout znamená stárnout

Více

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást)

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nádorové markery vèera, dnes a zítra (3. èást) Znalosti o funkci individuálních

Více

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást)

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) 3. Patologie AFP

Více

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. ROZVOJ DIAGNOSTICKÝCH MOŽNOSTÍ GENETICKÉHO RIZIKA DIABETU. TYPU OD VÝZKUMU K PRAXI Vavøinec J. Klinika dìtí a dorostu. LF a FN Královské Vinohrady, Praha Úvod: Øada pilotních studií

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity Klíè ke zdraví Wobenzym Velká soutìž Proti zánìtùm, otokùm a poruchám imunity Vìnujte, prosím, pozornost pøíbalovému letáku. O pøípadných nežádoucích úèincích se informujte také u lékárníka nebo ošetøujícího

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., ingerlandùv ústav patologie L UK a N Hradec Králové Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Úloha angiogeneze v rùstu

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 1 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 12 Zaøízení a technologie 12 Nové výrobky 23 Informace z domova i ze zahranièí 25 Legislativa 35 Akce 42 Nová spoleènost pro využití lnu Krátké

Více

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Vydalo Hnutí DUHA v lednu 2003 Textová èást: Martin Sucharda a Vojtìch Kotecký Zpracování a vydání této studie

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 2 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Výživa 7 Rizika z potravin 16 Zaøízení a technologie 21 Nové výrobky 29 Informace ze zahranièí i z domova 30 Legislativa 41 Nové knihy 44 Aliance pro zvýšení spotøeby sóji

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU:

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: CUKROVKA A STRAVA...2 RAKOVINA VAJEÈNÍKÙ...4 CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ...6 TÉMA: VITAMÍN B-12...8 DEPRESE V ÚZKÝCH...10 OPUSTÍ OTCE I MATKU...12 KAPESNÍ MONSTRUM...14

Více

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. GENETIKA ČLOVĚKA Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Lidská genetika se zabývá variabilitou a dědičností lidských jedinců. Klinická genetika se zabývá aplikací genetiky v diagnostice

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory 2012 ročník 8 Δ 9 tetrahydrocannabinol anandamid kanabinoidní receptory Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA obrázek z èlánku doc. RNDr. Lumíra Hanuše Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta

Více

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Motto: Zastaralé tvrzení, že radiační poškození je nevyléčitelné, je zodpovědné za nevynucená úmrtí a tělesnou zchátralost.

Motto: Zastaralé tvrzení, že radiační poškození je nevyléčitelné, je zodpovědné za nevynucená úmrtí a tělesnou zchátralost. KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 24 Motto: Zastaralé tvrzení, že radiační poškození je nevyléčitelné, je zodpovědné za nevynucená úmrtí a tělesnou zchátralost. 2. MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÉ ZMĚNY O EXOZICI IONIZUJÍCÍMU

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 5 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 8 Rizika z potravin 10 Nové výrobky 15 Legislativa 22 Konference a veletrhy 30 Hoøèík v krmivu pøed porážkou zlepšuje kvalitu masa Staphylococcus

Více