Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2011"

Transkript

1 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2011 únor 2012

2 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce str Financování regionálních funkcí v Kraji Vysočina... str Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě (KKV)... str Městská knihovna Jihlava... str Městská knihovna Pelhřimov... str Městská knihovna v Třebíči... str Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Ţďáře nad Sázavou... str

3 Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce Plnění priorit Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech Prioritou č. 1 Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina je podpora internetizace a automatizace knihoven. V Kraji Vysočina se postupně zvyšuje počet automatizovaných neprofesionálních knihoven 51 knihoven je plně automatizovaných (Clavius) a 301 knihoven vyuţívá automatizovaný systém Clavius REKS (z toho 99 knihoven má i výpůjční protokol). Zvyšuje se počet zpřístupněných on-line katalogů a vlastních webových stránek. Přehled automatizovaných knihoven v jednotlivých regionech (okresech) uvádí následující tabulka. Tabulka č. 1 Přehled automatizovaných knihoven v jednotlivých okresech Okres (region) Clavius REKS Havlíčkův Brod (z toho 9 s výpůjčním protokolem) Jihlava 6 50 (z toho 29 s výpůjčním protokolem) Pelhřimov 9 50 (z toho 11 s výpůjčním protokolem) Třebíč (z toho 19 s výpůjčním protokolem) Ţďár nad Sázavou 5 60 (z toho 31 s výpůjčním protokolem) CELKEM (z toho 99 s výpůjčním protokolem) V Kraji Vysočina stále ještě zbývají knihovny, které doposud nejsou v rámci projektu PIK (i přes několik urgencí) k internetu připojené. Prioritou č. 2 je zabezpečení dostatečného nákupu nových knih do výměnného fondu. Celková finanční částka na nákup nových knih v Kraji Vysočina byla ve výši Kč (v porovnání s rokem 2010 je to o Kč méně). Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 31,3% z celkově přidělené dotace na výkon RF (v roce 2010 byl nákup knih ve výši 31,5%). Rovněţ v roce 2011 byla nákupem licencí podpořena automatizace neprofesionálních knihoven (licence Clavius REKS byly pořízeny pro knihovny v okrese Havlíčkův Brod a v okrese Třebíč, licence programu Kp-Win pro knihovny v okrese Ţďár nad Sázavou). Prioritou č. 3 je vzdělávání knihovníků při krajské knihovně působí vzdělávací centrum, které je určené pro vzdělávání knihovníků v Kraji Vysočina. Krajská knihovna Vysočiny obdrţela v programu VISK 2 dotaci Kč na zabezpečení kurzů počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky). Pro profesionální knihovníky se uskutečnily 4 vzdělávací akce a pro neprofesionální knihovníky 5 samostatných vzdělávacích kurzů). Vzhledem k probíhajícímu celostátnímu vzdělávání, které organizuje SKIP a UZS, byla v roce 2011 nabídka vzdělávacích akcí záměrně omezena. Z tohoto důvodu došlo k poklesu vzdělávacích akcí. V roce 2011 uskutečnila krajská knihovna 26 vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina, coţ je o 13 méně neţ v roce Akcí se zúčastnilo 520 účastníků, o 89 méně neţ v roce V rámci celého kraje bylo realizováno 45 akcí (-20 v porovnání s rokem 2010). Podrobnější hodnocení je u plnění standardů výkonů RF jednotlivých pověřených knihoven. Prioritou č. 4 je důraz na plnění standardů regionálních funkcí v rámci koncepce krajského systému a fungující sítě knihoven vyhotovila KKV začátkem roku 2011 pro kaţdou 3

4 pověřenou knihovnu Objednávku regionálních funkcí. Pro území okresu Havlíčkův Brod plnila okresní regionální funkce Krajská knihovna Vysočiny. Tabulka č. 2 Síť veřejných knihoven v kraji Vysočina k Krajská Pověřené knihovna knihovny Ostatní profesionální knihovny Neprofesionální knihovny Pobočky Počet obsluhovaných knihoven Havl. Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Ţďár n. S celkem V Kraji Vysočina odevzdalo v roce 2011 statistický výkaz Kult (MK) celkem 613 knihoven. Z celkového počtu 74 poboček je 9 poboček profesionálních a 65 poboček funguje jako neprofesionální knihovny v obcích, kde není obecní úřad. V porovnání s rokem 2010 zahájily činnost dvě neprofesionální knihovny (jedna v regionu Jihlava a druhá v regionu Pelhřimov). V regionu Havlíčkův Brod byla zrušena jedna neprofesionální pobočka. V rámci výkonu regionálních funkcí bylo obsluhováno 570 knihoven. 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2011 KKV koordinovala plnění standardů RF v rámci Kraje Vysočina ve spolupráci s pověřenými knihovnami - MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Ţďáře nad Sázavou. Plnění RF zabezpečovalo v kraji 16 pracovníků. V rámci RF jsou vykonávány činnosti v následujících oblastech: 2.1. poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 2.2. statistika knihovnických činností 2.3. vzdělávání knihovníků, semináře, porady 2.4. tvorba výměnných knihovních fondů, jejich distribuce 2.5. revize a aktualizace knihovních fondů (převáţně rekatalogizací KF) 2.6. nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce 2.7. servis automatizovaného knihovního systému 2.8. praktická pomoc při automatizaci knihoven 2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory V rámci Kraje Vysočina bylo v roce 2011 poskytnuto celkem konzultací, v porovnání s r je to o 134 (11,3%) více. Uskutečněno bylo metodických návštěv, coţ je o 88 (6,9%) více neţ v roce Konzultace byly poskytovány zejména při zpracování statistiky, podávání ţádostí o granty, automatizaci neprofesionálních knihoven, tvorbě webových stránek a k projektu PIK. Poskytnuté konzultace (kratší neţ půlhodinové) nebyly evidovány. Metodické návštěvy v rámci Kraje Vysočina byly zaměřené na návštěvu a fotodokumentaci oceněných knihoven v rámci Malé knihovnické slavnosti. V MěK v Třebíči se uskutečnila výjezdní porada všech metodiků pověřených knihoven. Pracovnice oddělení knihoven KKV se zúčastnily slavnostního otevření MěK Pacov v prostorách zadaptovaného zámku (17.11.).. 4

5 Krajská knihovna Vysočiny vydává (ve spolupráci s dalšími subjekty) v elektronické podobě Knihovnický zpravodaj Vysočiny který je rovněţ jednou z forem poradenské a konzultační sluţby (vydávání časopisu zajišťuje pracovnice jiného oddělení). Aktuální informace pro knihovníky v Kraji Vysočina jsou zveřejňovány průběţně na webu KKV v záloţce Knihovnám a na extranetu vlastní webové stránky pro knihovny Kraje Vysočina Rozbory činnosti vyúčtování dotace na RF za rok 2010, kterou obdrţela KKV a pověřené knihovny, bylo zasláno včetně komentáře Odboru kultury Krajského úřadu Kraje Vysočina. Byla sestavena Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2010, která byla zaslána MK ČR a NK Praha do 15. března 2011 a zveřejněna na webu KKV. Na základě ročních statistických výkazů byl zpracován analytický materiál Kraj Vysočina veřejné knihovny v roce 2010, který obsahuje rozbory činnosti knihoven v rámci jednotlivých okresů i kraje. Tento materiál byl rozeslán všem profesionálním knihovnám v kraji, zároveň i na metodická oddělení krajských knihoven. Plány byly připraveny Objednávky regionálních sluţeb pro 4 pověřené knihovny v kraji i Objednávky odborných knihovnických sluţeb pro 6 profesionálních knihoven v rámci okresu Havlíčkův Brod. Standard RF v oblasti poskytovaných konzultací a metodických návštěv v Kraji Vysočina byl splněn (při počtu 570 obsluhovaných knihoven, připadá v průměru na jednu knihovnu 2,4 metodických návštěv). Nárůst v počtu uskutečněných metodických návštěv vykázaly 3 PK, MěK Jihlava a KMJS ve Ţďáře nad Sáz. zůstaly na úrovni roku Celokrajský nárůst byl zaznamenán rovněţ u počtu poskytnutých konzultací (+134) Statistika knihovnických činností NIPOS pověřil KKV zpracováním statistiky za Kraj Vysočina zpracování sumářů a příslušného komentáře. KKV a čtyři pověřené knihovny zpracovaly statistiku v rámci jednotlivých regionů (okresů). Ke zpracování byl vyuţit automatizovaný program STAT- EXCEL Zároveň byly výkazy jednotlivých knihoven vloţeny do elektronických formulářů NIPOSu. Standard statistika knihovnických činností byl v rámci kraje i v jednotlivých regionech (okresech) splněn Vzdělávání knihovníků, semináře, porady Vzdělávání knihovníků v Kraji Vysočina bylo i v roce 2011 zaměřené na zvyšování počítačové gramotnosti. KKV obdrţela v rámci podprogramu VISK 2 dotaci na zabezpečení Kurzů počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina ve výši Kč. V Kraji Vysočina bylo realizováno celkem 61 vzdělávacích akcí, coţ je o 8 (11,6%) méně neţ v roce 2010 (z toho 45 v rámci RF, v porovnání s rokem 2010 je to o 20, 30,8% méně). Vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem knihovníků, coţ je o 220 (12%) méně neţ v roce V rámci RF se jich zúčastnilo 906 knihovníků (-183 knihovníků, 16,8%). Odučeno bylo 309 hodin (-77, 19,9%) - v rámci RF bylo odučeno 181 hodin (-85, 31,9%). Porady (v KKV) v rámci Kraje Vysočina: porada ředitelů pověřených knihoven spojená s vyhodnocením nejlepšího čtenáře v Kraji Vysočina (15 účastníků) výjezdní porada všech metodiků pověřených knihoven v MěK v Třebíči (18 účastníků) celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven (42 účastníků). Tato 5

6 porada byla spojená s přenáškou RNDr. Řeháka Ţelví polévka aneb Poslední zhasne? Počet účastníků na poradách celkem 75 (+6 v porovnání s rokem 2010). V oblasti vzdělávání byl vyhlášený standard RF v rámci Kraje Vysočina i v rámci jednotlivých regionů (okresů) plněn dle moţností. Vzhledem k probíhajícímu celostátnímu vzdělávání, které organizuje SKIP a UZS, byla v roce 2011 nabídka vzdělávacích akcí záměrně omezena. Z tohoto důvodu došlo k poklesu vzdělávacích akcí Tvorba výměnných souborů, jejich distribuce a cirkulace V Kraji Vysočina bylo v roce 2011 rozvezeno celkem souborů, které obsahovaly svazků knih. V porovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu počtu poskytnutých výměnných souborů o 179 (9,5%), které obsahovaly o svazků knih více neţ v roce 2010 (+2,3%). Dostatečný nákup nových knih umoţňuje poskytovat soubory o větším počtu svazků (z celkově přidělené dotace bylo 31,3% vyuţito na nákup knih, celkem Kč). Vzhledem k celkovému počtu obsluhovaných neprofesionálních knihoven v kraji (včetně neprofesionálních poboček), připadá na jednu knihovnu 3,9 souborů o průměrném počtu 67 svazků knih. Přírůstek nových knih do výměnných fondů v roce 2011 celkem sv. knih. V porovnání s rokem 2010 byl přírůstek nových knih o sv. menší (v tomto roce se neprojevily převody knih ze zrušených středisek v okrese HB). V regionu HB přispívají na nákup knih do VF i obecní úřady (v r částkou Kč, za kterou bylo koupeno 809 sv. knih). V celokrajském měřítku i v rámci jednotlivých okresů byl tento standard splněn. Na jednu obsluhovanou neprofesionální knihovnu připadly téměř 4 soubory o průměrném počtu 67 knih. Největší nárůst poskytnutých souborů a svazků v nich zaznamenala v porovnání s rokem 2010 KKV (+100 souborů, svazků) a MěK Pelhřimov (+54 souborů, svazků). V průběhu posledních 5 let se pravidelně zvyšuje počet knih půjčených v souborech jednotlivým neprofesionálním knihovnám. Tabulka č. 3 Počet půjčených souborů a svazků v nich neprofesionálním knihovnám v posledních 5 letech Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 KKV 750 ( sv.) 698 ( sv.) 604 ( sv.) 619 ( sv.) 719 ( sv.) MěK Jihlava 363 ( sv.) 342 ( sv.) 335 ( sv.) 370 ( sv.) 395 ( sv.) MěK Pelhřimov 377 ( sv.) 384 ( sv.) 372 ( sv.) 390 ( sv.) 444 ( sv.) MěK v Třebíči 307 ( sv.) 327 ( sv.) 343 ( sv.) 360 ( sv.) 353 ( sv.) KMJS ŢNS 824 ( sv.) 146 ( sv.) 152 ( sv.) 144 ( sv.) 151 ( sv.) CELKEM ( sv.) ( sv.) ( sv.) ( sv.) 2062 ( sv.) 2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Revize knihovních fondů se uskutečnily celkem v 60 knihovnách ( odrevidovaných k.j.). V porovnání s rokem 2010 se počet odrevidovaných knihoven zvýšil o 10 (20%), sníţil se však počet odrevidovaných knihovních jednotek o (7,6%). Ve většině knihoven proběhla revize rekatalogizací KF v programu Clavius REKS, v regionu Ţďár n. Sázavou se jedná o program Kp-Win. Následné revize v těchto knihovnách jiţ budou automatizované a podstatně rychlejší. V Kraji Vysočina i v jednotlivých regionech nebyl v roce 2012 standard revize a aktualizace KF splněn. K tomu vedly jiţ výše uvedené důvody revize spojené s automatizací knihoven. Největší počet odrevidovaných knihovních jednotek vykázala KMJS ve Ţďáře nad Sázavou. 6

7 Tabulka č. 4 - Přehled plnění standardů regionálních funkcí v jednotlivých regionech (okresech) k a porovnání s rokem 2010 Region (okres) Konzultace Metodické návštěvy Soubory Svazky v souborech Revize Revid. k.j. Havl. Brod 290 (+36)) 504 (+31) 719 (+100) (+4 970) 19 (+11) (+1 624) Jihlava 280 (+4) 152 (-3) 395 (+25) (+735) (+5 902) Pelhřimov 317 (+12) 173 (+8) 444 (+54) (+2 858) (-5 617) Třebíč 313 (+130) 439 (+54) 353 (-7) (+1 643) 7 (+1) (-5 902) Ţďár n.s. 123 (-48) 93 (-2) 151 (+7) (-7 152) 7 (-2) (-3 740) Celkem (+134) (+88)) (+179) (+3 054) 60 (+10) (-7 733) 2.6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce do kmenových fondů knihoven A. nákup KF z prostředků obcí: Knihovna M.J. Sychry nakupuje, zpracovává 9 knihovnám knihovní fond, v roce 2011 bylo pro tyto knihovny pořízeno z prostředků obcí 465 nových knih, 132 knihovních jednotek bylo zakoupeno pro knihovny v okrese HB. B. zpracování KF z prostředků obcí: v Kraji Vysočina byla tato sluţba poskytnuta 12 knihovnám, pro které bylo zpracováno 755 sv. knih. Tuto sluţbu poskytla KMJS ve Ţďáře nad Sázavou a KKV pedagogické knihovně. C v regionu Havlíčkův Brod přispívají obecní úřady na nákup knih do VF (v roce 2011 celkovou částkou Kč). Z tohoto příspěvku bylo nakoupeno a odborně zpracováno 809 sv. knih. Tento standard je plněn dle poţadavků obecních úřadů a jednotlivých knihoven. Zatím pouze v okrese Havlíčkův Brod přispívají obecní úřady na nákup knih do VF Servis automatizovaného knihovního systému V rámci Kraje Vysočina byly obslouţeny 2 knihovny, kterým bylo poskytnuto 6 servisních zásahů v oblasti výpočetní techniky (správcem sítě KKV). Tato sluţba byla poskytnuta přibliţně ve stejném rozsahu jako v předchozích letech Praktická pomoc při automatizaci knihoven KKV a pověřené knihovny poskytují pomoc neprofesionálním knihovnám při zavádění výpočetní techniky a při rekatalogizaci KF v rámci programu Clavius REKS a Kp-Win. Knihovny se po odborné stránce dostávají na vyšší úroveň a mají svůj on-line katalog. Koncem roku 2011 byla zpracována nová Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech

8 Tabulka č. 5 - Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina sumář 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina (SUMÁŘ 5 PK) 2 Krajský sumář 5 pověřených knihoven 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 16,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obslouţených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obslouţených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obslouţených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obslouţených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obslouţených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obslouţených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obslouţených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů Cirkulace VF 41 počet obslouţených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obslouţených knihoven 2 46 počet akcí 6 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obslouţených knihoven počet ujetých km

9 3. Financování regionálních funkcí v kraji Vysočina Pověřené knihovny v Kraji Vysočina obdrţely na výkon regionálních funkcí v roce 2011 finanční částku ve výši Kč. V porovnání s rokem 2010 došlo ke sníţení přidělených finančních prostředků Krajské knihovně Vysočiny o 5% ( Kč). Pro knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí byly vystavené Objednávky regionálních sluţeb pro rok 2011 v uvedeném rozsahu finančních prostředků: MěK Jihlava Kč MěK Pelhřimov Kč KMJS ve Ţďáře n.s Kč MěK v Třebíči Kč Pověřené knihovny obdrţely na výkon RF celkem Kč (stejně jako v roce 2010). Krajská knihovna Vysočiny obdrţela na výkon regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina a v rámci regionu Havlíčkův Brod finanční částku ve výši Kč ( Kč), coţ je méně o 5%. Čerpání finančních prostředků na nákup knih v jednotlivých pověřených knihovnách: Krajská knihovna Vysočiny Kč (34,3% z celkové dotace) Městská knihovna Jihlava Kč (28,5 %z celkové dotace) Městská knihovna Pelhřimov Kč (24,2% z celkové dotace) Městská knihovna v Třebíči Kč (32,3% z celkové dotace) Knihovna M.J. Sychry ve Ţďáře nad Sázavou Kč (35,9% z celkové dotace) Celková finanční částka na nákup nových knih v Kraji Vysočina byla ve výši Kč (v porovnání s rokem 2010 je to o Kč méně). Rovněţ v roce 2011 byla nákupem licencí podpořena automatizace neprofesionálních knihoven. Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 31,3% z celkově přidělené dotace na výkon RF (v roce 2010 byl nákup knih ve výši 31,5%). Tabulka č. 6 Celkové čerpání dotace na RF dle jednotlivých poloţek v kraji Vysočina v roce 2011 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Vysočina SUMÁŘ (5 PK) 52 Krajský sumář 5 pověřených knihoven 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM ,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) ,00 57 Opravy a udrţování (číslo účtu 511) 8 601,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 59 Ostatní sluţby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky ,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje ,00 63 z toho : nákup knihovnických sluţeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady ,00 9

10 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) ,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 0,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 0,00 73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2011 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 65, Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) ,00 10

11 Závěr: Poskytnutá dotace na výkon regionálních funkcí v Kraji Vysočina splnila v roce 2011 poţadované cíle. Velkým přínosem je nákup nových knih do výměnných fondů, které umoţňují zásobovat vesnické knihovny novou, aktuální literaturou. Poskytnutá praktická a konzultační pomoc napomáhá rozvoji knihoven, zabezpečuje správné postupy v oblasti knihovnictví, garantuje přesné zpracování statistických výkazů a vede obecní úřady a knihovny k podávání ţádostí o granty. V neposlední řadě se i malé knihovny dostávají po technické stránce na vyšší úroveň (automatizace a zpřístupnění on-line katalogů). Velkým přínosem je celoţivotní vzdělávání knihovníků. V Havlíčkově Brodě 10. února 2012 zpracovala: Irena Císařová Následují dílčí zprávy knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v rámci jednotlivých regionů (okresů) za rok Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina (A) i v rámci regionu Havlíčkův Brod (B) Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 5. Městská knihovna Jihlava Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Jihlava Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 6. Městská knihovna Pelhřimov Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Pelhřimov Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 7. Městská knihovna v Třebíči Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Třebíč Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 8. Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Ţďáře nad Sázavou Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Ţďár nad Sázavou Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 11

12 4. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina (A) i v rámci regionu (okresu) Havlíčkův Brod (B) za rok 2011 V Krajské knihovně Vysočiny (dále jen KKV) zabezpečovaly plnění regionálních funkcí dle vyhlášených standardů RF (Metodický pokyn MK ČR) a v souladu s Koncepcí výkonu RF v Kraji Vysočina 3 pracovnice. Počet obsluhovaných knihoven celkem pověřené knihovny 10 profesionálních knihoven v rámci okresu Havlíčkův Brod a 12 jejich poboček fungují jako místní knihovny 99 neprofesionálních knihoven a 8 jejich poboček (v porovnání s r byla zrušena MK Peršíkov) 1 pobočka KKV (Perknov) 1 Pedagogická knihovna v Havlíčkově Brodě V okrese Havlíčkův Brod poskytovala KKV regionální sluţby ve spolupráci s dalšími 6 profesionálními knihovnami (na základě objednávky knihovnických sluţeb zabezpečují výkon RF v oblasti standardu 1-6 a 8) 119 neprofesionálním knihovnám. V Kraji Vysočina se za poslední tři roky značně zvýšil počet automatizovaných neprofesionálních knihoven 51 knihoven je plně automatizovaných (Clavius) a 301 knihoven vyuţívá automatizovaný systém Clavius REKS (z toho 99 knihoven má i výpůjční protokol). Praktická i metodická pomoc byla věnována neprofesionálním knihovnám při tvorbě webových stránek (zejména s vyuţitím šablony webu). Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě byla poskytnuta pomoc při aktualizaci KF (celkem 45 metodických návštěv), vyřazeno bylo knihovních jednotek (nabídnuty knihovnám v konferenci Knihovna, zbylé prodány v Týdnu knihoven na burze vyřazených knih. Pracovnice oddělení knihoven zajistily pomoc i při stěhování pedagogické knihovny zpět do budovy bývalé ZŠ na Rubešově náměstí. Časově náročné bylo i přestěhování výměnného fondu do jiných skladových prostor a jeho revize (celkem je nezvěstných 441 sv., z toho 84 sv. chybělo jiţ při revizi v roce 2004 a budou odepsány, zbylé knihy dohledány). Pro časopis Čtenář byl zpracován podrobný článek o výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina. V rámci Projektu internetizace knihoven byla zajištěna aktualizace dotazníků knihoven, které jsou do tohoto projektu zapojené. Koncem roku pak byla zpracována nová Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory A. v rámci Kraje Vysočina uskutečnily pracovnice oddělení knihoven celkem 29 metodických návštěv, coţ je o 17 (37%) méně neţ v roce Poskytnuto bylo 79 (půlhodinových) konzultací, coţ je o 33 (72%) více neţ v roce Konzultace byly poskytovány zejména při zpracování statistiky, při podávání ţádostí o granty, k programu Clavius REKS a projektu PIK. Konzultace (kratší neţ půlhodinové) nebyly evidovány. Metodické návštěvy v rámci Kraje Vysočina byly zaměřené na fotodokumentaci oceněných knihoven na MKS. B. v rámci regionu Havlíčkův Brod bylo realizováno celkem 475 metodických návštěv, coţ je o 48 (11,2%) více neţ v roce Poskytnuto bylo 211 půlhodinových konzultací, coţ je o 3 (0%) více neţ v roce Zvýšená péče byla věnována automatizaci neprofesionálních knihoven v programu Clavius REKS, tvorbě vlastních webových stránek knihoven (vyuţití šablony webu) a zpřístupnění on-line katalogů v jednotlivých knihovnách. Značná pozornost, včetně praktické pomoci, byla poskytována průběţně Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě. 12

13 Celkem - v rámci Kraje Vysočina a regionu Havlíčkův Brod bylo poskytnuto 290 konzultací a realizováno 504 metodických návštěv. V porovnání s rokem 2010 je to o 36 konzultací (14,2%) více. Rovněţ u počtu metodických návštěv došlo k nárůstu o 31 (+6,6%). Standard v počtu poskytnutých metodických návštěv byl splněn. Na 1 obsluhovanou knihovnu připadly 4 metodické návštěvy. Rozbory činnosti vyúčtování dotace na RF za rok 2010, kterou obdrţela KKV a pověřené knihovny, bylo zasláno včetně komentáře Odboru kultury Krajského úřadu Kraje Vysočina. Byla sestavena Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2010, která byla zaslána MK ČR, NK ČR a zveřejněna na webu KKV. Na základě ročních statistických výkazů byl zpracován analytický materiál Kraj Vysočina veřejné knihovny v roce 2010, který obsahuje rozbory činnosti knihoven v rámci jednotlivých okresů i kraje. Pro potřeby knihovníků v okrese byl zpracován materiál Přehled a rozbor činnosti veřejných knihoven v okrese Havlíčkův Brod za rok 2010, který obsahuje rozbor činnosti knihoven a porovnání výsledků s předchozím rokem. Tento materiál byl určen k projednávání činnosti knihoven na střediskových aktivech. Plány byly připraveny Objednávky regionálních sluţeb pro 4 pověřené knihovny i Objednávky odborných knihovnických sluţeb pro 6 knihoven v rámci okresu Havlíčkův Brod. 2. statistika knihovnických činností A. v rámci kraje byla KKV pověřena NIPOSem zpracováním statistiky (zpracování sumářů za jednotlivé typy knihoven a komentáře) B. v rámci okresu HB byly překontrolovány statistické výkazy všech 99 neprofesionálních knihoven (některým knihovnám byla poskytnuta pomoc s jejich sestavením) a 10 profesionálních knihoven. Dále pak byly sestaveny sumáře (v rámci programu STAT- EXCEL) a příslušný komentář. Výkazy jednotlivých knihoven byly vloţené do elektronického sběru dat pro NIPOS. 3. vzdělávání knihovníků, semináře, porady - v roce 2011 se uskutečnilo 26 vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina, coţ je o 13 (33,3%) méně neţ v roce Akcí se zúčastnilo 520 účastníků, o 89 (14,6%) méně neţ v roce 2010, odučených hodin bylo 97, v porovnání s rokem 2010 o 55 hodin (36,2%) méně. Vzhledem k probíhajícímu celostátnímu vzdělávání, které organizuje SKIP a UZS, byla v roce 2011 nabídka vzdělávacích akcí záměrně omezena. KKV obdrţela v programu VISK 2 dotaci Kč na zabezpečení kurzů počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky). Pro profesionální knihovníky se uskutečnily 4 vzdělávací akce a pro neprofesionální knihovníky 5 samostatných vzdělávacích kurzů v rozsahu 20 hodin. Knihovníci obdrţeli osvědčení o absolvování kurzů (v rámci grantu 9 akcí, 69 účastníků, 44 odučených hodin). V oblasti ICT se uskutečnily dvě další přednášky mimo grant. Literární semináře v roce 2011 se uskutečnilo celkem 9 seminářů pod vedením PhDr. Bouchala, Mgr. Římana a paní Hájkové. Dále 5 akcí pro pracovníky dětských oddělení pod Vedením Mgr. Peslerové. Pro pracovníky krajské knihovny zorganizovala Irena Hodţová, BBus(Hons) workshop Prezentace portálu nástrojů pro vzdělávání. 16. listopadu se konala Malá knihovnická slavnost (jiţ podesáté), na které proběhlo ocenění 16 nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina a dvou neprofesionálních knihoven s nejlepší webovou stránkou. 13

14 Pro knihovny v Kraji Vysočina je určen Knihovnický zpravodaj Vysočiny v elektronické podobě, ve kterém mohou knihovníci publikovat své články (v roce 2011 byla vydána 2 čísla) vydání časopisu zajišťuje pracovnice jiného oddělení. Aktuální informace pro knihovníky v Kraji Vysočina jsou zveřejňované průběţně na webu krajské knihovny v záloţce Knihovnám a na extranetu. Porady A. porady v rámci Kraje Vysočina: porada ředitelů pověřených knihoven spojená s vyhodnocením nejlepšího čtenáře v Kraji Vysočina (15 účastníků) výjezdní porada všech metodiků pověřených knihoven v MěK v Třebíči (18 účastníků) celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven (42 účastníků) Počet účastníků na poradách celkem 75 (+6 v porovnání s rokem 2010). B. porady v rámci regionu Havlíčkův Brod - pro pracovníky profesionálních knihoven v regionu Havlíčkův Brod se uskutečnily 2 porady (stejný počet jako v roce 2010) porada vedoucích a metodiků profesionálních knihoven (15 účastníků) porada vedoucích a metodiků profesionálních knihoven (13 účastníků) Pro neprofesionální knihovníky v regionu Havlíčkův Brod se konalo celkem 8 střediskových aktivů. 4. tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce v rámci regionu Havlíčkův Brod bylo na místní knihovny dodáno 719 souborů, v porovnání s rokem 2010 je to 100 (16,2%) souborů více. Poskytnuté výměnné soubory obsahovaly sv., coţ je o (14,6%) sv. více. V roce 2011 byl přírůstek nových knih v regionu Havlíčkův Brod celkem sv. (z dotace na RF sv., z příspěvku obcí 809 sv. a z dalších zdrojů 240 sv.). V porovnání s předchozím rokem je přírůstek niţší o sv. Z dotace na RF bylo na nákup knih vyčerpáno celkem Kč ( Kč v porovnání s rokem 2010, projevilo se sníţení poskytnuté dotace o 5%), obecní úřady přispěly finanční částkou Kč ( Kč v porovnání s rokem 2010). Na 119 neprofesionálních knihoven (včetně poboček) bylo v okrese HB dodáno v roce 2011 celkem 719 souborů. Na jednu knihovnu tak připadlo 6 souborů, které obsahovaly v průměru 54 sv. knih. V porovnání s rokem 2010 je vykazován větší počet souborů. Dostatečný nákup nových knih (v roce 2011 byl nákup nových knih pořízen ve výši 34,3% z celkově poskytnuté finanční dotace) umoţňuje poskytovat neprofesionálním knihovnám stále větší počet souborů. Standard v počtu poskytnutých souborů byl překročen. 5. revize a aktualizace knihovních fondů v rámci okresu Havlíčkův Brod proběhla revize v 19 místních knihovnách (MK Bačkov, MK Čachotín, MK Rozsochatec, MK Uhelná Příbram, MK Bělá, MK Bohumilice, MK Bojiště, MK Číhošť, MK Hradec, MK Jedlá, MK Kamenná Lhota, MK Kozlov, MK Kynice, MK Ovesná Lhota, MK Pavlov, MK Vlkanov, MK Úsobí, MK Herálec, MK Koječín), zrevidováno bylo svazků knih. V porovnání s rokem 2010 je to o 11 revizí více (více jak 100% nárůst), rovněţ v počtu zrevidovaných svazků došlo k nárůstu (+1 624, 15,2%). Revize v některých knihovnách byly spojené s automatizací knihovny a proběhly vkládáním kmenových fondů do počítače. 6. nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce plnění tohoto standardu je v našem regionu zabezpečováno minimálně. Obecní úřady přispívají na nákup knih do VF (v roce 2011 celkovou částkou Kč, coţ je o Kč méně neţ v roce 2010), do kmenových fondů jednotlivých knihoven se nakupují nové knihy pouze 14

15 výjimečně. Tato sluţba byla poskytnuta především Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě (zpracováno 136 nových knih). 7. servis automatizovaného knihovního systému - správce sítě řešil problémy ve 2 knihovnách, kterým bylo poskytnuto 6 servisních zásahů. V letošním roce byla poskytnuta praktická pomoc Pedagogické knihovně v HB a MK Uhelná Příbram (při instalaci on-line katalogu). V rámci programu VISK 3 bylo pořízeno 7 licencí na dokončení plnohodnotné automatizace (výpůjční protokoly) pro následující knihovny: MK Věţ, MK Kojetín, MK Dolní Město, MK Svatý Kříţ, MK Knyk, MK Příseka a MK Oudoleň. Doprava: A. v rámci výkonu RF v Kraji Vysočina bylo najeto km (+590 km v porovnání s r. 2010) B. v rámci výkonu okresních funkcí, které se týkaly především rozvozu souborů, bylo v regionu HB ujeto km (-958 km v porovnání s r. 2010). Ostatní činnost pracovnice Útvaru veřejných knihoven se podílely na zajištění 3 větších akcí pro děti: Noc s Andersenem, zábavné odpoledne ke Dni dětí a Den pro dětskou knihu. Ve dnech 30. září a 1. října jsme se zúčastnily Knihovnického happeningu v Ostravě, 12. a 13. října semináře k regionálním funkcím v Plzni. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Krajské knihovny Vysočiny + vyúčtování 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina 2 Krajská knihovna Vysočiny 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obslouţených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obslouţených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obslouţených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obslouţených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obslouţených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek

16 27 počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obslouţených knihoven 7 30 počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obslouţených knihoven 3 33 počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů Cirkulace VF 41 počet obslouţených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obslouţených knihoven 2 46 počet akcí 6 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obslouţených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Vysočina 52 Krajská knihovna Vysočiny 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM 3 391,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 57 Opravy a udrţování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 2 410,00 59 Ostatní sluţby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava 9 462,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 0,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje ,00 63 z toho : nákup knihovnických sluţeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady ,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 0,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 0,00 73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 0,00 16

17 Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2011 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu 65, Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) ,00 V Havlíčkově Brodě 17. ledna 2012 zpracovala: Irena Císařová 17

18 5. Městská knihovna Jihlava Zpráva o plnění regionálních funkcí za rok 2011 Počet pracovníků zabezpečujících výkon RF 3 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy Průběţně jsme seznamovali obecní úřady s vyhlášenými grantovými programy, které by se daly vyuţít ke zlepšení práce knihovny, případně vybavení knihovny. V knihovnách, které pouţívají systém Clavius REKS, jsme i nadále pomáhali s odstraňováním chyb při vkládání knih samotnými knihovníky, s vkládáním časopisů, se spouštěním výpůjčních protokolů a vyuţíváním všech sluţeb nabízených tímto systémem. Pozornost jsme věnovali dalšímu zkvalitňování obsahu stávajících webových stránek, jejich vyuţívání a větší propagaci vyuţívání on-line katalogů. Všechny on-line katalogy jsou přístupné na webových stránkách jednotlivých knihoven /někde jsou odkazy na stránkách obcí/ i na www stránkách MěK Jihlava. Novým knihovníkům jsme vysvětlovali základy knihovnické práce, popřípadě je seznámili s AKS Clavius REKS a pomáhali jim se zpracováním statistických výkazů. Počet poskytnutých konzultací /280/ a metodických návštěv /152/ zůstal zhruba stejný. 2. Statistická vyhodnocení knihovnických činností Statistické výkazy nám zaslaly všechny pracující i stagnující veřejné knihovny jihlavského regionu (u stagnujících je uváděn pouze kniţní fond). Tyto údaje všech neprofesionálních i profesionálních knihoven, které výkazy zaslaly, byly vloţeny do elektronických formulářů STAT a NIPOS. Z programu STAT-EXCEL jsme vytvořili tabulku knihoven s nejdůleţitějšími statistickými údaji a vystavili jsme ji na webových stránkách MěK Jihlava. 3. Vzdělávání (semináře a porady) 2 x porada profesionálních knihovníků okresu Jihlava 2 x školení knihovníků - Práce s dětským čtenářem - REKS od A do Z celkové shrnutí práce s jednotlivými moduly 2 x porada neprofesionálních knihovníků okresu Jihlava 1x beseda určená pro profesionální i neprofesionální knihovníky Po stopách českých vystěhovalců (putování po památných místech USA) - volné pokračování besedy s paní J. Paulusovou Vánoční den v knihovně - vánoční aranţování (pro knihovníky a veřejnost) Vydané publikace: 2x Informační zpravodaj knihoven Jihlavska 4. Tvorba a distribuce výměnných souborů Bylo zpracováno nových svazků. Bylo vyexpedováno 395 výměnných souborů s svazky do 85 knihoven. Knihovníci pokračovali ve spolupráci při výběru souborů. Velká část knihovníků si chodí sama vybírat nebo si volají a chtějí půjčit konkrétní tituly knih a časopisů. Někteří si výměnu knih zajišťují sami. Jsou mezi nimi i velmi aktivní knihovníci, kteří dalece překračují průměr odebíraných souborů. Opět se projevil větší zájem o výměnné soubory nárůstem počtu souborů /+25/. 5. Revize a aktualizace knihovních fondů Bylo provedeno 15 revizí spojených se 7 aktualizacemi knihovních fondů (Brzkov, Dušejov, Hodice, Jamné, Kaliště, Kamenná, Kostelec, Kozlov, Plandry, Rantířov, Řehořov, Stará Říše, Stříţov, Věţnice, Zhoř). Zrevidováno bylo celkem svazků. V programu Clavius 18

19 REKS za pomoci scanneru proběhla revize fondu jiţ v 10 knihovnách. I nadále se v knihovnách setkáváme s nejrůznějšími darovanými knihami, které komplikují průběh revize tím, ţe jsou leckde uloţeny v regálech spolu se stálým fondem. Systém Clavius REKS funguje jiţ v 50 neprofesionálních knihovnách okresu Jihlava. Výpůjční protokoly byly zatím spuštěny v 29 knihovnách, další se budeme snaţit v průběhu roku zprovoznit. 5 profesionálních a 1 knihovna neprofesionální pracuje v plnohodnotném programu Clavius. 6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Tuto sluţbu naše knihovna neposkytuje. 7. Servis automatizovaného knihovního systému Tato sluţba není zajišťována. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v Jihlavě + vyúčtování 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina 2 Městská knihovna Jihlava 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obslouţených knihoven 91 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obslouţených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obslouţených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 4 15 z toho: počet akcí v rámci RF 4 16 počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obslouţených knihoven počet akcí 4 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obslouţených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obslouţených knihoven 30 počet nakoupených knihovních jednotek 31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obslouţených knihoven 33 počet zpracovaných knihovních jednotek 34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k

20 36 roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obslouţených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obslouţených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obslouţených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Vysočina 52 Městská knihovna Jihlava 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM ,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57 Opravy a udrţování (číslo účtu 511) 58 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 59 Ostatní sluţby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 950,00 63 z toho : nákup knihovnických sluţeb 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 0,00 V Jihlavě 7. února 2012 zpracovala: Drahomíra Vondráková 20

21 6. Městská knihovna Pelhřimov Zpráva o plnění regionálních funkcí za rok 2011 počet pracovníků zabezpečujících výkon RF 3 počet obsluhovaných knihoven 93 zpráva byla vypracována podle knihovnických standardů 1. Poradenské a konzultační sluţby Standard: minimálně 1x ročně metodická návštěva, konzultace podle potřeby - V okrese Pelhřimov bylo provedeno 173 metodických návštěv v 93 knihovnách a 317 konzultací. V porovnání s r se nepatrně zvýšil počet metodických návštěv i konzultací. Rovněţ byly ve značném počtu poskytovány konzultace nesplňující podmínku trvání 30 minut. - Od dubna 2011 byl uváděn do provozu Clavius REKS (zakoupen v rámci VISK3 pro rok 2011) na dalších 7 MK okresu Pelhřimov - MK Budíkov, MK Bystrá, MK Libkova Voda, MK Nová Cerekev, MK Píšť, MK Pošná a MK Vyklantice. Pro tytéţ knihovny byly také vytvořeny jejich vlastní webové stránky (Projekt šablona webu pro malou knihovnu Knihovna města Hradce Králové p. Kateřina Hubertová). - V MK: Bořetín, Bratřice, Olešná, Salačova Lhota, Samšín a Zhořec došlo k výměně knihovníků. Noví knihovníci byli pracovnicemi regionálního oddělení Městské knihovny Pelhřimov zaškoleni do knihovnické techniky a byla jim poskytnuta pomoc při zvládání knihovnické práce i se zpracováním statistických výkazů. - MK Červená Řečice byla přestěhována do náhradních prostor z důvodu rekonstrukce původní budovy. - V Čejkově byla zahájena rekonstrukce budovy, kde se nacházela i knihovna a výpůjčky knih se tudíţ uskutečňují provizorně a dočasně v domě knihovnice. - V Roučkovicích byla dokončena rekonstrukce budovy a knihovna se vrátila zpět do nových zrekonstruovaných prostor. - MK Bratřice se přestěhovala do jiné výhodnější místnosti v téţe budově - V Bořetíně (u Kamenice nad lipou) byla zaloţena a zaevidována nová MK, která je umístěna v budově Obecního úřadu a je velmi vkusně a účelně vybavena novým, na zakázku vyrobeným nábytkem. Knihovnu obsluhují 2 knihovnice - seniorky. - MK Salačova Lhota výrazně zvýšila svou aktivitu, coţ znamená značný nárůst většiny statistických údajů (zásluha nové knihovnice) a zároveň si vybudovala pozici jedné z nejlépe fungujících knihoven regionu Pelhřimov. - MK Těšenov prozatímně stagnuje, nemá knihovníka Statistika knihovnických činností Standard: 1 x ročně výkazy V roce 2011 byla provedena statistika u všech 93 knihoven. Do programu STAT-EXCEL a NIPOS jsme uloţili veškerá data. Byly vypracovány sumáře za celý okres a komentář k ročním výkazům a statistický výkaz RF. 3. Vzdělávání (semináře a porady) Standard: 2x ročně porady profesionálních knihoven, 2x ročně aktivy a školení neprofesionálních knihoven Pro profesionální knihovníky regionu Pelhřimov jsme uspořádali v MěK Pelhřimov 1 vzdělávací seminář (Mgr. J. Štěrbová: Sociální komunikace v knihovnách aneb Okolo pultu). Pro neprofesionální knihovníky jsme uspořádali 1 seminář (Krajem zapomenutých studánek - Pavel Koubek). Byly uskutečněny 2 porady profesionálních knihovníků a 2 aktivy pro dobrovolné knihovníky. 4. Tvorba výměnných fondů a distribuce souborů Standard: 2x ročně/minimálně 30 svazků, minimální přírůstek VF svazků 21

22 Oddělení regionálních sluţeb pokračovalo v budování výměnného knihovního fondu a distribuci těchto knih v souborech do knihoven. Celkem bylo rozvezeno 79 neprofesionálním knihovnám a 1 městské knihovně (MěK Počátky) 444 souborů, které obsahovaly svazků knih (průměrný počet svazků v jednom souboru je 50 knih). Z dotace MK ČR bylo na region zakoupeno sv. knih, v ceně ,-Kč. 5. Revize a aktualizace knihovních fondů Standard: 1x za 5 let v kaţdé knihovně Bylo provedeno 12 revizí a zrevidováno svazků v těchto knihovnách: MK Bratřice MK Mezná MK Budíkov MK Onšov MK Cetoraz MK Roučkovice MK Hněvkovice MK Vřesník MK Hořice MK Vyklantice MK Kojčice MK Zhořec Všechny revize byly prováděny zároveň s vkládáním kmenových fondů MK do AKS Clavius REKS. Také další revize budou průběţně prováděny na MK, do kterých je zaváděn Clavius REKS. 6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Tato sluţba v okrese Pelhřimov není. 7. Servis informačních technologií Standard: průběţně podle potřeby knihovny a na vyţádání Bylo zaškoleno nebo seznámeno 7 knihovníků pro práci s programem Clavius REKS a to v MK Budíkov, MK Bystrá, MK Libkova Voda, MK Nová Cerekev, MK Píšť, MK Pošná a MK Vyklantice. Knihovnám byla nabídnuta odborná pomoc při vypracování ţádostí o granty z programu VISK3 (MK ČR). Tuto pomoc vyuţila MK Boţejov ( ţádali o AKS Clavius). V Pelhřimově 8. února 2012 zpracovala: Eva Procházková Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v Pelhřimově + vyúčtování 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina 2 Městská knihovna Pelhřimov 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3,00 4 Počet obsluhovaných knihoven 93 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obslouţených knihoven 93 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obslouţených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obslouţených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF 2 16 počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin 27 22

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2015 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2015

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2014 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Regionální knihovna Karviná Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRACOVNÍCI ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 KNIHOVNÍ FONDY DOTACE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE PORADY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2013 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31.12.2012. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy regionálních

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Výroční zpráva. o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje

Výroční zpráva. o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2010 Pověřené knihovny Královéhradeckého kraje Oddělení sluţeb knihovnám SVK HK Hradec Králové Leden 2011 A. Komentář

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 BŘEZEN 2016 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-231-6 MORAVSKOSLEZSKÁ

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2014

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2014 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2014 Pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod, o.p.s. 1. Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2014 Hlavním cílem regionálních funkcí

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA RF 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 BŘEZEN 2013 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-190-6

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Regionální funkce v jižních Čechách

Regionální funkce v jižních Čechách Regionální funkce v jižních Čechách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz Knihovny v kraji Krajská knihovna 9 pověřených knihoven Č. Krumlov, Dačice, J. Hradec,

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Únor 2016 1 OBSAH: 1. Úvod..3 2. Finanční zabezpečení výkonu RF...4 3. Obsluhované knihovny. 5 4. Pracovníci vykonávající RF....6

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce Region Břeclav

Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce Region Břeclav Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Region Břeclav Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za rok 2015 Statistický výkaz výkonu

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 555 e-mail knihovna@mlp.cz, www.mlp.cz ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2015) Městská knihovna v Praze

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Knihovny současnosti 2010 Seč, 15. září 2010 Ladislava Zemánková Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Webové stránky a on-line katalogy ve službách

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2004 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2015 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2014. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy

Více

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Pověřená knihovna: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 1. Výchozí zajištění regionálních funkcí v roce 2015 Výkon regionálních funkcí jsme zajišťovali

Více

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Eva Svobodová, Jana Benešová, Kateřina Hubertová Královéhradecký kraj 5 okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod,Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 1 krajská

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013

REGIONÁLNÍ FUNKCE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013 REGIONÁLNÍ FUNKCE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013 Výkon regionálních funkcí zabezpečovala Krajská knihovna Karlovy Vary a pověřené knihovny: Městská knihovna v Chebu a Městská knihovna Sokolov. S pověřenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová

Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová Výroční zpráva Městské knihovny Česká Třebová za rok 2009 Město Česká Třebová spolu s integrovanými obcemi (Kozlov, Skuhrov, Svinná) a městskými částmi (Parník, Lhotka) má ke konci roku 2009 celkem 16273

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2016 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2015. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

V Břeclavi dne 26. února 2016

V Břeclavi dne 26. února 2016 V Břeclavi dne 26. února 2016 Program : Zahájení Veřejné knihovny regionu v roce 2015 Vyhodnocení činnosti, porovnání s r. 2014 Plán revizí 2016, Plán porad a vzdělávání na rok 2016 Vzdělávání v MZK Brno

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá Regionální funkce v MSK Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá seda@svkos.cz Rekapitulace 2001 Prostějovská výzva 2002 - obnova spolupráce, vznik REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 2003,

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Moravská zemská knihovna v Brně 2007 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK Brno Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M E

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2015 2020 Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2015 Blansko Brno-venkov Brno-město Vyškov Znojmo Hodonín Břeclav

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2013 Březen 2014 Výroční zpráva - hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2013 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín Zápis z porady regionu, konané dne 7.12.2016 v Městské knihovně Hodonín Program: 1. Zahájení 2. Odborný seminář na téma Bezpečnost na internetu praktická ukázka čtenářské lekce, přednášející Alena Přikrylová,

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Orlová 12.10.2016 PhDr. Eva Svobodová Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR Centrální adresář knihoven

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Výkaz o výkonu RF za rok 2013

Výkaz o výkonu RF za rok 2013 Výkaz o výkonu RF za rok 2013 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2013 1 Kraj 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 4 Počet obsluhovaných

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025 15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 Vít Richter Národní knihovna ČR Pardubice Regionální funkce knihoven 2015

Více