Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006"

Transkript

1 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov 5. Knihovny okresu Přerov 6. Knihovny okresu Šumperk 7. Krajský výkaz výkonu regionálních funkcí Ad. 1. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje zajistili celokrajskou statistiku za rok 2005 /sběr dat, kontrola, sumarizace, analýza a vyhodnocení/ ve spolupráci se statistickými jednotkami na okresní úrovni /okres Olomouc - Knihovna města Olomouce, okres Přerov - Městská knihovna v Přerově, okres Prostějov - Městská knihovna Prostějov, okres Šumperk - Městská knihovna Šumperk a okres Jeseník - Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku/ a odeslali NK ČR a MK ČR /IPOS/. ORSKOK spolupracovalo se všemi odděleními VKOL v rámci své konzultační a metodické pomoci veřejným knihovnám Olomouckého kraje. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihoven Olomouckého kraje se účastnili porad pracovníků střediskových knihoven regionů - Olomouc, Jeseník, Přerov a Šumperk. Spolupracovali s garantem RF - Národní knihovnou v Praze, společně s ní v koordinaci připravovali průzkumy a rozbory, které se týkaly odborné problematiky knihoven. Pracovníci oddělení byli aktivně účastni v elektronických konferencích KNIHOVNA, REGION, SKIP 10 /severní Morava/, VV SKIP atd. Vystupovali na odborných knihovnických poradách a seminářích na celostátní úrovni a pracovali v profesních uskupeních - SKIP /sekce pro vzdělávání/ a SDRUK /sekce pro regionální funkce/. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje v roce 2006 napomáhalo rozvoji základních i specializovaných knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Činnost byla určena především pro profesionální a neprofesionální knihovny regionů Olomouc, Jeseník, Přerov, Prostějov a Šumperk. V průběhu celého roku 2006 byla aktualizována databáze knihoven Olomouckého kraje, která byla zveřejněna na webových stránkách VKOL - Pracovníci ORSKOK vykonávali koordinační, odborné, informační, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, které přispívají k vyrovnání rozdílů dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí. Jako takoví působili v rámci Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven pro základní knihovny podle 12 zákona č V roce 2006 byl tento projekt financován z prostředků Olomouckého kraje. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje zajišťovalo standardy regionálních funkcí podle Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky : Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Statistika knihovnických činností Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 1

2 Vědecká knihovna v Olomouci organizovala v roce 2006 pravidelné čtvrtletní porady s řediteli knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí k aktuálním otázkám veřejných knihovnických a informačních služeb. Ve spolupráci s těmito odbornými pracovníky se snaží VKOL o odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony Olomouckého kraje. V roce 2005 došlo k mírnému zvýšení počtu profesionálních knihoven v našem regionu (36 profesionálních knihoven) a doufáme, že po realizaci rekvalifikačního kurzu VKOL v roce 2006/2007, bude počet profesionálních pracovníků narůstat. Pokračování rekvalifikačního knihovnického kurzu VKOL pro profese odborný pracovník v knihovně a odborný pracovník v informacích, bylo nejvýznamnější vzdělávací aktivitou roku Odborným garantem tohoto kurzu se stala doc. PhDr. M. Písková, CSc. vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dvanáct frekventantů rekvalifikačního kurzu VKOL pochází ze všech okresů Olomouckého kraje a závěrečné zkoušky budou skládat v dubnu roku VKOL garantovala udržení odborného standardu služeb v knihovnách Olomouckého kraje prostřednictvím celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Pořádáním vzdělávacích akcí a koordinačních porad podporovala kvalifikační růst profesionálních pracovníků knihoven a informovala o aktuálním vývoji a trendech v oboru. Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2006 realizovala ve své počítačové učebně 50 kurzů základů informačních a komunikačních technologií z projektu VISK podprogram VISK 2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT. Cílem školení ICT je zvyšování kvalifikace knihovnického personálu při využívání informačních technologií. Naše školení byla nabídnuta všem profesionálním ineprofesionálním knihovnám v Olomouckém kraji. Velmi se zde osvědčila spolupráce s knihovnami, které byly Vědeckou knihovnou v Olomouci pověřeny výkonem regionálních funkcí knihoven. Proškolení pracovníci knihoven poskytují kvalifikovanou obsluhu uživatelům a pomáhají školit ostatní pracovníky knihoven ve svém regionu. Ačkoliv jsou školení ICT v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků - určena především pro knihovníky v menších městech a obcích, zúčastňují se našich školení především kolegové z větších knihoven. Na lektorském zajištění spolupracujeme již několik let s pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2006 u nás školila Mgr. Eva Slavíčková - textový editor MS WORD a PhDr.Vojtěch Smolík - tabulkový kalkulátor MS EXCEL. Další moduly školili pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci PhDr. Libuše Machačová a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. V lektorském zajištění úspěšně spolupracujeme již několik let s Ing. Stanislavem Kajtárem. Školení pracovníků knihoven ke zvládnutí práce s informačními a komunikačními technologiemi probíhalo na úrovni evropského standardu European Computer Driving Licence - ECDL. Ideální stav, kdy by v každé profesionální knihovně měl pracovat alespoň jeden knihovník, který zvládne zkušební testy a získá certifikát ECDL, který je v rámci států EU používán jako standard základní počítačové gramotnosti, nebyl zatím naplněn. Po absolvování kurzů ICT skládají účastnící testy a na základě jejich složení získají Osvědčení o absolvování vybraného modulu, vydávaná Vědeckou knihovnou v Olomouci. Toto Osvědčení získalo v roce absolventů kurzů. Počet realizovanýc h kurzů Počet vyučovacích hodin Počet účastník ů kurzů Počet absolventů s osvědčením Počet zúčastněnýc h knihoven Počet absolventů 4 a více modulů 50 lekcí 250 hodin Počet absolven tů 7 modulů 2

3 V Olomouckém kraji se v loňském roce do Projektu internetizace knihoven Olomouckého kraje přihlásilo 169 zřizovatelů veřejných knihoven, kteří zřizují 215 obecních a městských knihoven. Součástí projektu v roce 2006 bylo proškolení zaměstnanců těchto veřejných knihoven v počítačové učebně Vědecké knihovny v Olomouci. Tento projekt Olomouckého kraje zajistil potřebný hardware a software do knihoven a připojení k Internetu je financováno z Projektu internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR. V roce 2006 byly vyhlášeny tři výzvy pro připojení knihoven, na nichž spolupracoval s MI ČR i Vědecká knihovna v Olomouci. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihoven oslovili všechny veřejné knihovny v Olomouckém kraji a zpracované podklady ze všech tří výzev zaslali MI ČR. Díky tomuto projektu je veřejný Internet nabízen v těchto knihovnách uživatelům zdarma. Primárně by jej měli využívat občané při vyhledávání informací ze státní správy a samosprávy. Téma e- government bylo hlavním motem akce Březen měsíc Internetu roku Vzdělávací akce pořádané Výukovým centrem VKOL : VKOL organizovala školení JIB NK ČR, které proběhlo v KMO /14 účastníků/ 7.3. Akce VKOL k BMI seminář Webové stránky knihoven, přednášel R. Giebisch, A. Brožek a Z. Houšková. Semináře se zúčastnilo 40 kolegů z celé ČR a seminář měl vynikající úroveň a vyvolal zájem v této oblasti pokračovat se vzdělávacími akcemi Nabídka e-learningových kurzů MI ČR Krok za krokem Portálem veřejné správy, Základy ICT apod. Kurzy lze zdarma absolvovat v počítačové učebně VKOL ve čtyřech pátečních termínech Školení věcné katalogizace v učebně VKOL, lektor M. Mátlová Školení katalogizace AACR2 v učebně VKOL, lektor L. Machačová Školení katalogizace AACR2 v učebně VKOL, lektor L. Machačová 7.6. Seminář ve VKOL s PhDr. D. Kalinovou Rosteme s knihou, 35 účastníků z regionu, velmi úspěšný, prezentace D. Kalinové na webu VKOL 7.6. Školení L. Machačové v učebně VKOL - MARC Školení L. Machačové v učebně VKOL - MARC Školení L. Mátlové v učebně VKOL - MARC seminář ve VKOL s prof. J. Fialou Mozart v Olomouci Seminář ve VKOL PhDr. E. Svobodové, NKP Souborný katalog ČR Zahájení kurzů NPPG ve VKOL probíhaly každé úterý a čtvrtek v počítačové učebně VKOL do konce listopadu! Seminář Aktuální legislativa knihoven přednášel PhDr. V. Richter účast cca 50 knihovníků z OK J. Konečný školení elektronické pošty Paegas pro zaměstnance VKOL Celostátní akce Tyfloservisu ve VKOL Seminář pro pracovníky krajských středisek této organizace pro handicapované občany Školení věcné katalogizace v učebně VKOL, lektor M. Mátlová 20., 23. a Školení Základů počítačové gramotnosti pro Spolek přátel vesnice a malého města R. Giebisch Setkání knihovníků severní Moravy odborný seminář Z. Houšková, M. Sabelová, Z. Daňková, L. Prucková, E. Katrušáková 60 účastníků Školení věcné katalogizace - Národní autority v učebně VKOL, lektor Z. Bartl, NKP 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok

4 1 Kraj Olomoucký 2 Název knihovny Vědecká knihovna v Olomouci 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 2,25 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv 42 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů 1 12 Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho : počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 4 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 26 počet revidovaných k.j. 27 počet revidovaných knihoven 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 30 počet nakoupených knihovních jednotek 31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 33 počet zpracovaných knihovních jednotek 34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF 37 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 38 zakoupeno z finančních prostředků obce 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven 42 počet expedovaných souborů 43 počet svazků v souborech 44 Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50(pouze z finančních prostředků kraje) rok Kraj Olomoucký 52Vědecká knihovna v Olomouci 4

5 53Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) z toho : nákup knihovního fondu z toho : nákup DDHM Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58Cestovné (číslo účtu 512) Ostatní služby (číslo účtu 518) z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb 64Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) z toho : platy zaměstnanců z toho : ostatní osobní náklady 67Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) Investiční náklady 73Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace (krajská) Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80(vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3 051,60 83z toho: na nákup knihovního fondu 84Mzdové náklady (číslo účtu 521) z toho : platy zaměstnanců z toho: ostatní osobní náklady 87Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) ,10 89Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,70 90Investiční náklady 91Náklady celkem (součet ř ) ,70 92Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 2. Knihovna Vincence Priessnitze v roce 2006 obsluhovala celkem 23 knihoven ve střediscích Jeseník, Javorník, Mikulovice a Žulová. Tuto činnost vykonávalo 5 zaměstnanců s úvazky1x 0.4, 2x 0.2, 2x 0.1 v přepočtu 1 pracovní úvazek. 5

6 1. Poradenská a konzultační činnost Celkem bylo poskytnuto 78 konzultací a 31 metodických návštěv. Odborná pomoc byla poskytována dle aktuálních požadavků dobrovolným i profesionálním knihovníkům osobně, telefonicky nebo elektronickou formou. Ve středisku Jeseník byla poskytnuta pomoc při stěhování a zaškolení nového pracovníka v Obecní knihovně Bělá pod Pradědem. Knihovna získala větší prostory v blízkosti základní školy a rozšířila půjčovní dobu na 33 hodin týdně, čímž se stala knihovnou s profesionálním pracovníkem. Novým knihovníkem se stal Mgr. Josef Zbýňovec. 2. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Školení v oblasti katalogizace v programu Kpwin provedla pí. Březinová pro 2 pracovnice z MěK Zlaté Hory a MěK Žulová. V roce 2006 se konaly 2 velké porady vedoucích střediskových knihoven v KVP Jeseník k rozpočtu a vyúčtování prostředků RF. V jednotlivých střediscích byly provedeny porady pro neprofesionální pracovníky. 3. Statistika Během měsíce ledna byly shromážděny statistické údaje knihoven regionu. Celkem bylo zkontrolováno a zpracováno 27 statistických výkazů Kult. 4. Výměnné soubory a cirkulace VF V roce 2006 bylo zakoupeno z prostředků Olomouckého kraje zakoupeno celkem 1086 svazků do výměnných souborů. středisko Jeseník 568 svazků - 58 souborů středisko Javorník 129 svazků - 13 souborů středisko Mikulovice 191 svazků - 19 souborů středisko Žulová 198 svazků - 20 souborů Rozvoz knih je zajišťován jednotlivými obecními úřady. 5. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Z prostředků obcí bylo nakoupeno a zpracováno celkem 1183 svazků. Ve střediscích Javorník, Mikulovice, Žulová byly knihy zakoupeny do stálého fondu místních knihoven. Pouze ve středisku Jeseník jsou knihy využívány do výměnných souborů 240 svazků v 24 souborech. 6. Revize a aktualizace knihovních fondů Dle plánu bylo revidováno celkem 6 knihoven svazků. Středisko Jeseník - Bělá pod Pradědem, Česká Ves Středisko Javorník - Bílá Voda, Vlčice Středisko Žulová - Vápenná, Skorošice Ve 4 knihovnách proběhla aktualizace knihovního fondu. Pracovníci KVP v rámci RF byli nápomocní při revizi v místní knihovně Vápenná. 7. Servis výpočetní techniky V rámci RF byl zabezpečen dvakrát servis výpočetního technika. V knihovně Žulová a Zlaté Hory proběhla instalace upgrade Kp-win. V knihovně Lipová Lázně instalace a zprovoznění programu Kp-win SQL. Pro střediskové knihovny úprava přenosu dat a nastavení externího katalogu. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj- Olomoucký 2 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 1,00 4 Počet obsluhovaných knihoven 23 5 Poradenská a konzultační činnost 6

7 6 počet obsloužených knihoven 23 7 počet poskytnutých konzultací 78 8 počet metodických návštěv 31 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 2 14 počet všech vzdělávacích akcí 2 15 z toho : počet akcí v rámci RF 16 počet všech účastníků 2 17 z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 18 počet všech vyučovacích hodin 4 19 z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 6 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven 6 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 8 46 počet akcí 2 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven 49 počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) rok Kraj Olomoucký 52 Název knihovny Knihovna Vincence Priessnitze v jeseníku 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,90 54 z toho : nákup knihovního fondu ,40 z toho. Nákup materiálu ,50 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 7

8 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 7 854,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 8 037,10 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 3 180,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Vyhotovil: Indrová V. Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80 (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * ,00 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 3. V současné době obhospodařuje Knihovna města Olomouce 142 knihoven, které jsou rozděleny do 7 středisek (Olomouc, Litovel, Uničov, Senice, Náměšť, Štěpánov a Bouzov). Všechny knihovny jsou evidovány u Ministerstva kultury. Při sestavování rozpočtu jsme největší část vyčlenili na nákup knih do výměnných souborů, protože kvalitní nové knihy jsou hlavními požadavky obcí na RF. Připravujeme výměnné soubory pro 136 knihoven. 8

9 Při nákupu knihovního fondu za prostředky obcí (zájem 56 obcí) získáváme vysoký rabat, za který obcím kupujeme další knihy. Knihy zakoupené za prostředky obcí jdou do jejich stálého fondu, ne do výměnných souborů. Na dopravu výměnných souborů je používáno auto Knihovny města Olomouce. V letošním roce jsme byli nuceni přistoupit ještě k občasnému zajištění rozvozu dopravní firmou, neboť požadavky na dopravu v některých obdobích přesáhly možnosti auta Knihovny města Olomouce. Firma byla vybrána zkráceným výběrovým řízením tak, aby její finanční požadavky zhruba odpovídaly nákladům na knihovní auto. Dopravu knihovního fondu za vlastní prostředky si obce zajišťují samy. Z regionálních funkcí poskytujeme servis knihovnického systému LANIUS a CLAVIUS pro 19 obcí. Servis zajišťují 2 lidé (správce sítě Knihovny města Olomouce Jan Balcárek a samostatná servisní pracovnice dr. Dana Nálepová). Po středisko Litovel jsme zakoupili dva moduly knihovnického programu Clavius, neboť bylo třeba oddělit fond litovelské knihovny od fondu střediska. Nákupem knihovnických služeb (statistika, konzultace a metodické návštěvy, práce s výměnným fondem, zápis nových knih do přírůstkových seznamů, revize a aktualizace) zajišťujeme regionální funkce u 6 středisek; prací ve zbývajícím středisku, nákupem a zpracováním výměnného knihovního fondu i fondu jednotlivých obcí je pověřeno 2,5 pracovníka. Na další činnosti (účetnictví, rozpočet, metodika, kontrola, statistika, administrativa, řízení) byly podepsány dohody o pracovní činnosti se 4 pracovníky v rozsahu maximálně do 15 hodin měsíčně. Pokud bychom chtěli veškerou práci pro region převést na úvazky pak by to bylo následovně: pracovní smlouvy (mzdové náklady) 2,5 dohody (OON) 0,3 střediska (nákup služeb)..1 CELKEM 3,8 úvazku Veškeré vykazované položky odpovídají definicím, pouze u konzultací jsou započítávány veškeré konzultace (osobní, telefonické, ové, písemné formou dopisu), které vyžadují kvalifikovanou odpověď: 1. právní a ekonomické dotazy ohledně knihoven 2. dotazy ohledně poskytování regionálních funkcí 3. internetizace a automatizace 4. nákupu fondu 5. estetizace knihoven 6. informačních služeb 7. grantové politiky 8. výběru nového knihovníka 9. vyplňování statistiky Vlastní čerpání přidělené dotace je uskutečňováno v rámci stanovených podmínek. 9

10 Spotřeba materiálu - prakticky celá výše byla použita na nákup knih do výměnných souborů, za ,50 Kč byl pořízen spotřební materiál (folie na obalování knih, štítky, polepky, kancelářský papír, šanony, složky a další kancelářské potřeby, cartrige do tiskáren, tonery do kopírky, čistící prostředky a pod.), částka Kč představuje spotřebu PHM služebního auta na rozvoz. Cestovné - čerpání je doloženo cestovními příkazy pracovníků zabezpečujících v průběhu roku regionální služby. Ostatní služby doprava - náklady jsou doloženy příkazy k jízdě a jejich vyúčtováním, kde je uvedeno místo, počet km a hodin; servis výpočetní techniky - doloženo uzavřenými smlouvami na zajišťování servisu knihovnického programu LANius a Clavius s jednotlivými obcemi a fakturami se smluvním partnerem nákup knihovnických služeb - doloženo čtvrtletní fakturací střediskových knihoven po námi provedené kontrole správnosti provedených prací. Mzdové náklady - doloženo mzdovou evidencí pracovníků přijatých pro výkon regionálních funkcí a uzavřenými dohodami. Zákonné sociální pojištění - vychází z výše uvedených mzdových nákladů. Sociální náklady - jde o tvorbu FKSP z vyplacených mezd a příspěvek na stravné. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 1 Kraj Olomoucký Název knihovny Knihovna města Olomouce Počet pracovníků zajišťujích RF přepočteno 3 3,8 úvazku 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv

11 9 Statistika knihovnických činností KULT V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 6 15 z toho : počet akcí v rámci RF 6 16 počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 3 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j KJ 27 počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků obcí 29 počet obsloužených knihoven počet knihovních jednotek KJ 31 Zpracování KF z prostředků obcí 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek KJ 34 Výměnný fond 35 stav výměnného fondu k KJ 36 roční přírůstek VF KJ 37 zakoupeno z dotace na regionální funkce KJ 38 zakoupeno z prostředků obce 0 39 zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech KJ 44 Servis výpočetní techniky servis Clavius a LANIUS 45 počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km 6187 km 50 Statistický výkaz financování regionálních funkcí 51 Kraj Olomoucký CZ Název knihovny Knihovna města Olomouce IČO Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,27 54 z toho : nákup knihovního fondu ,50 55 z toho : nákup DDHM 0,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 25376,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 21588,50 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,23 60 z toho : doprava 87489,64 61 z toho : servis výpočetní techniky ,50 11

12 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 11662,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 50760,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 17374,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní zdroje) 0,00 81 Náklady za rok 82 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 83 z toho : platy zaměstnanců 84 z toho: ostatní osobní náklady 85 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 86 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 87 Provozní náklady celkem (součet ř ) 88 Investiční náklady 89 Náklady celkem (součet ř ) 90 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 91 Na nákup knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 92 Na zpracování knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 4. I. Cíle výkonu RF v roce Dne 11. ledna 2006 byla podepsána Smlouva o přenesení regionálních funkcí mezi Městskou knihovnou Prostějov a Vědeckou knihovnou Olomouc (dále jen smlouva). 2. V celém hodnoceném období byl patrný kvalitativní posun v úrovni spolupráce, a to jak se starosty obcí, tak i s pracovníky knihoven i úřadů. V období do dubna 2006 se nejen čekalo na finanční zdroje, promýšlely se úkoly a postupy, ale byly vykonávány i konkrétní práce: poskytování teoretické i praktické pomoci v rámci poradenské a konzultační činnosti, zpracování statistiky knihoven za rok 2005, pokračování ve vzdělávání knihovníků, zejména v oblasti elektronických informačních zdrojů státní správy a samosprávy, a v práci s AKS Clavius, 12

13 provozování výměnného fondu, poskytování metodické i konkrétní pomoc při revizích. II. Činnosti dané smlouvou, viz Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Poradenská, konzultační a metodická činnost pro základní knihovny v rámci regionu Prostějov Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi regionu Prostějov Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi regionu Prostějov Podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi v rámci regionu Prostějov Vzdělávání pracovníků, pořádání seminářů, účast na seminářích ve VK Olomouc v rámci regionu Prostějov Poradenství a servis ICT pro základní knihovny v rámci regionu Prostějov Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků obcí pro základní knihovny regionu III. Komentář k jednotlivým funkcím a jejich zajišťování Regionální funkce byly vykonávány v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Pokračování v návštěvách obcí, jejich knihoven a úřadů. Celkem bylo vykonáno 309 metodických návštěv, jejichž náplní mimo jiné byla registrace posledních tří neevidovaných knihoven, pomoc při zapojení knihoven do projektů IK OK, PIK MI ČR, programu VISK 3, grantu Knihovna 21. století, asistence při zavádění AKS Clavius a pomoc při práci s ním, zaškolení nových knihovnic, distribuce výměnných souborů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, umístění knihovny v obci, projednávání další spolupráce se zástupci obcí a jiné. V rámci 326 konzultací, z toho 210 osobních a 116 telefonických a elektronických, byly projednávány možnosti automatizace a internetizace knihoven, sestavovány žádosti o připojení do PIK MI ČR, projekty do programu VISK 3, zajišťováno sestavování a cirkulace výměnných souborů, řešeny praktické problémy práce s AKS, a další otázky týkající se poskytování VKIS. Nižší počet konzultací v porovnání s minulým obdobím je způsoben zpřísněním kritérií, jež musí konzultace pro vykázání splňovat (především její délka). Nicméně pro svou důležitost je vykázáno i několik konzultací, které předepsaných 30 minut nedosáhly. Naopak zvýšení počtu metodických návštěv je dáno soustředěním na tuto formu praktické pomoci, a snahou o osobní působení při jednání se zástupci obcí o dalším rozvoji knihoven. Podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi Bylo vyžádáno, doplněno, prokonzultováno a zkontrolováno 109 statistických výkazů, které byly patřičně uloženy. Získané údaje byly následně sumarizovány a analyzovány, a byly z nich vytvořeny statistické výstupy. Vzhledem k termínu předkládání statistických výkazů byla tato činnost provedena na náklad Městské knihovny Prostějov. 13

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 2 1. Hlavní činnosti... 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 1.1.1

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2012 Moravská zemská knihovna v Brně 2013 Obsah 1 Úvod... 4 2 Finanční zabezpečení

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy Fotografie na titulní straně: knihovny oceněné na Slavnostním setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2014, zleva nahoře: Městská knihovna v Mikulově (fotografie: Mgr. Ilona Salajková), Městská

Více

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 Rok 2010 byl pro Městskou knihovnu Břeclav velmi náročný. Kromě pravidelné knihovnické činnosti nás

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo:

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Moravská zemská knihovna v Brně Redakce: Jaromír Kubíček Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová ISBN 80-7051-166-4 OBSAH Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 1 2 OBSAH 1. Úvod... 5 2. Základní údaje

Více