Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008"

Transkript

1 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

2 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Přerov 5. Knihovny okresu Šumperk 6. Knihovny okresu Prostějov 7. Krajský výkaz výkonu regionálních funkcí 1. Vědecká knihovna v Olomouci Pracovníci ORSKOK zajistili celokrajskou statistiku za rok 2007, což obnášelo sběr dat, kontrolu, sumarizaci, analýzu a vyhodnocení. Tato činnost probíhala ve spolupráci se statistickými jednotkami na okresní úrovni (okres Olomouc Knihovna města Olomouce, okres Přerov Městská knihovna v Přerově, Městská knihovna Lipník nad Bečvou, Městská knihovna Hranice, okres Prostějov Městská knihovna Prostějov, okres Šumperk Městská knihovna Šumperk a okres Jeseník Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku). Vypracovaná statistika byla odeslána do Národní knihovny ČR a na Ministerstvo kultury ČR (NIPOS). ORSKOK spolupracovalo se všemi odděleními VKOL v rámci své konzultační a metodické pomoci veřejným knihovnám Olomouckého kraje. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje se účastnili porad pracovníků střediskových knihoven regionů Olomouc, Jeseník, Přerov a Šumperk. Spolupracovali s garantem regionálních funkcí Národní knihovnou v Praze, společně s ní v koordinaci připravovali průzkumy a rozbory, které se týkaly odborné problematiky knihoven. Pracovníci oddělení se aktivně účastnili elektronických konferencí KNIHOVNA, REGION, SKIP 10 (severní Morava), VV SKIP atd. Vystupovali na odborných knihovnických poradách a seminářích na celostátní úrovni a pracovali v profesních uskupeních SKIP (sekce pro vzdělávání) a SDRUK (sekce pro regionální funkce). Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje v roce 2008 napomáhalo rozvoji základních i specializovaných knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Činnost byla určena především pro profesionální a neprofesionální knihovny regionu Olomouc, Jeseník, Přerov, Prostějov a Šumperk. V průběhu celého roku 2008 byla aktualizovaná databáze knihoven Olomouckého kraje, která je zveřejněna na webových stránkách Vědecké knihovny v Olomouci Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje vykonávali koordinační, odborné, informační, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, které přispívají k vyrovnání rozdílů dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje zajišťovalo standardy regionálních funkcí podle Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí a jejich koordinaci na území České republiky.

3 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, vzdělávání knihovníků, semináře, porady Vědecká knihovna v Olomouci organizovala v roce 2008 pravidelné čtvrtletní porady s řediteli knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí k aktuálním otázkám veřejných knihovnických a informačních služeb. Smlouvy o přenesení regionálních funkcí ze dne 9. ledna 2008 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými knihovnami. Vědecká knihovna v Olomouci pověřila výkonem regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji pro rok 2008 následující knihovny: Region Olomouc Region Šumperk Středisko Přerov a Všechovice Středisko Lipník, Brodek a Hustopeče Středisko Hranice a Kojetín Region Prostějov Region Jeseník Knihovna města Olomouce Městská knihovna Šumperk Městská knihovna Přerov Městská knihovna Lipník Městská knihovna Hranice Městská knihovna Prostějov Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku Ve spolupráci s těmito odbornými pracovníky se snaží VKOL o odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony Olomouckého kraje. I ve školním roce 2008/2009 pokračoval rekvalifikační knihovnický kurz pořádaný Vědeckou knihovnou v Olomouci rekvalifikace pro pracovní činnost knihovník, knihovnice. Odborným garantem tohoto kurzu je i nadále doc. PhDr. Milada Písková, CSc., která přednáší v Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filosoficko-Přírodovědecká fakulty Slezské univerzity v Opavě. Na dalším lektorském zajištění rekvalifikačního kurzu se podílejí zaměstnanci Vědecké knihovny v Olomouci. Rekvalifikační kurz navštěvuje 12 posluchačů, kteří pocházejí ze všech koutů Olomouckého kraje a závěrečnou zkoušku budou skládat v květnu Vědecká knihovna v Olomouci garantovala udržení odborného standardu v knihovnách Olomouckého kraje prostřednictvím celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Pořádáním vzdělávacích akcí a koordinačních porad podporovala kvalifikační růst profesionálních pracovníků knihoven a informovala o aktuálním vývoji a trendech v oboru. Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2008 realizovala ve své počítačové učebně 56 kurzů základů informačních a komunikačních technologií z projektu VISK podprogram VISK 2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT. Cílem školení ICT je zvyšování kvalifikace knihovnického personálu při využívání informačních technologií. Naše školení byla nabídnuta všem profesionálním i neprofesionálním knihovnám v Olomouckém kraji. Knihovníkům byly nabídnuty následující kurzy: 1. Realizace kurzů ICT na úrovni ECDL (Základy informačních technologií, Textový editor MS WORD, Tabulkový kalkulátor MS EXCEL, Tvorba www stránek, Internet a elektronická pošta) 2. Expertní kurz digitalizace v knihovnách 3. Expertní kurz práce s prezentační technikou v knihovnách 4. Expertní kurz práce s grafickým programem Adobe Photoshop, práce s digitální fotografií a digitálním fotoaparátem, práce se scanerem a základy webdesignu

4 Na lektorském zajištění spolupracuje Vědecká knihovna v Olomouci již řadu let s pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2008 školila Mgr. Eva Slavíčková textový editor MS WORD. Další kurzy školili zkušení lektoři z řad zaměstnanců Vědecké knihovny v Olomouci Ing. Stanislava Ivanovová a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. I v roce 2008 se velmi osvědčila spolupráce s Ing. Stanislavem Kajtárem. Dalšími školiteli byli odborníci ve svém oboru Mgr. Adolf Knoll z Národní knihovny v Praze a Jiří Lottmann. Školení pracovníků knihoven ke zvládnutí práce s informačními a komunikačními technologiemi probíhalo na úrovni evropského standardu European Computer Driving Licence ECDL. Po absolvování kurzů ICT skládají účastníci testy a na základě jejich složení získají Osvědčení o absolvování vybraného modulu, které vydává Vědecká knihovna v Olomouci. Počet realizovaných Počet vyučovacích Počet účastníků Počet zúčastněných kurzů hodin kurzů knihoven Vzdělávací akce pořádané Výukovým centrem VKOL Pracovní seminář Mgr. Ladislava Zemánková Zpracování statistiky pro NIPOS V zasedacím sále VKOL akce k BMI 2008 Webové stránky knihoven III, prezentace Mgr. Alena Otrubová, Mgr. Zdeňka Honzátková, Mgr. Roman Giebisch, PhD. V dubnu proběhlo 5 školení základů počítačových dovedností z projektu VISK přednáška Tomáše HIBI Matějíčka Historie a současnost komiksu V květnu proběhlo 5 školení základů počítačových dovedností z projektu VISK 2 V měsíci květnu a červnu proběhlo 12 expertních kurzů s grafickým programem Adobe Photoshop, práce s digitální fotografií a digitálním fotoaparátem, práce se scanerem a webdesign EBSCO přednášela Hana Nová z Národní knihovny Praha školení katalogizační pravidla AACR2R PhDr. Libuše Machačová v učebně VKOL pro knihovníky Olomouckého kraje školení katalogizační pravidla AACR2R PhDr. Libuše Machačová v učebně VKOL pro knihovníky Olomouckého kraje školení věcný popis Bc. Marcela Mátlová v učebně VKOL pro knihovníky Olomouckého kraje byl slavnostně zahájen rekvalifikační knihovnický kurz VKOL 2008/2009, který navštěvuje 12 posluchačů. Kurz probíhá pravidelně každou středu v našem výukovém centru VKOL, Ostružnická 3 v Olomouci 6. až Mgr. Adolf Knoll z Národní knihovny v Praze Digitalizace v knihovnách aneb Co musí vědět knihovník o digitalizaci V měsíci říjnu proběhlo v počítačové učebně VKOL 9 pětihodinových školení základů ICT na úrovni ECDL v projektu VISK 2. V měsíci listopadu proběhlo v počítačové učebně VKOL 6 pětihodinových školení základů ICT na úrovni ECDL v projektu VISK školení pro zaměstnance VKOL Pegasus Mail, Bc. Jaroslav Konečný 8. až expertní kurz Práce s prezentační technikou v knihovně

5 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Olomoucký 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) VK Olomouc 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 3,12 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv 39 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů 1 12 Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho : počet akcí v rámci RF 9 16 počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 4 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 26 počet revidovaných k.j. 27 počet revidovaných knihoven 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 30 počet nakoupených knihovních jednotek 31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 33 počet zpracovaných knihovních jednotek 34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF 37 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 38 zakoupeno z finančních prostředků obce 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven 42 počet expedovaných souborů 43 počet svazků v souborech 44 Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Olomoucký

6 52 Název knihovny VK Olomouc 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu 9 800,00 55 z toho : nákup DDHM ,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58 Cestovné (číslo účtu 512) 1 230,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 60 z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 3 200,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,00 72 Investiční náklady 73Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců ,00 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 3 499,00 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) ,00 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,00 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) ,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2008 Celkové částky, kt. knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

7 2. Knihovny okresu Jeseník Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku v roce 2008 obsluhovala celkem 24 knihoven ve středisku Jeseník, Javorník, Mikulovice a Žulová. Ve středisku Žulová byla znovu otevřena knihovna v obci Kobylá nad Vidnávkou. Byla řádně zaregistrovaná u Ministerstva kultury s registračním číslem 6366.Tímto se zvýšil počet obsluhovaných knihoven v regionu na celkových 24. Tuto činnost vykonávali 2 zaměstnanci s úvazky 1 x 0,8 a 1 x 0,2 v přepočtu 1 pracovní úvazek. 1. Poradenská a konzultační činnost V roce 2008 bylo poskytnuto celkem 98 konzultací a vykonáno 43 metodických návštěv středisko Jeseník 33 konzultací 24 metodických návštěv středisko Javorník 15 konzultací 4 metodické návštěvy středisko Mikulovice 30 konzultací 4 metodické návštěvy středisko Žulová 20 konzultací 11 metodických návštěv 2. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady V rámci vzdělávání se zúčastnili 3 pracovníci školení Tvorba webových stránek pořádané VKOL Olomouc a semináře Statistika 2009 pořádané Městkou knihovnou Šumperk. V roce 2008 se konaly 2 porady pracovníků střediskových knihoven v KVP Jeseník k rozpočtu a vyúčtování prostředků RF. S pracovníky neprofesionálních knihoven a zástupci jednotlivých obcí se konalo celkem 6 porad ve střediscích Javorník, Mikulovice a Žulová. Projednávány byly převážně podmínky získání a následného vyúčtování grantů VISK Statistika Během měsíce ledna byly shromážděny statistické údaje knihoven regionu. Celkem bylo zkontrolováno a zpracováno 27 statistických výkazů Kult. 4. Výměnné soubory a cirkulace VF V roce 2008 bylo z prostředků Olomouckého kraje zakoupeno 635 svazků do výměnných souborů. Středisko Jeseník 309 svazků Středisko Javorník 78 svazků Středisko Mikulovice 135 svazků Středisko Žulová 113 svazků V rámci cirkulace výměnného fondu bylo expedováno 371 souborů (3536 svazků). 5. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Z prostředků obcí bylo nakoupeno a zpracováno celkem svazků.ve středisku Javorník, Mikulovice, Žulová byly knihy nakoupeny do stálého fondu místních knihoven. Ve středisku Jeseník bylo 216 svazků ve 22 souborech použito pro cirkulaci. Zbytek do stálého fondu knihoven. 6. Revize a aktualizace knihovního fondu

8 Mimo plán revizí byla provedena revize v opět zprovozněné knihovně Kobylá nad Vidnávkou, kde bylo zrevidováno celkem knižních jednotek. Aktualizace knihovního fondu byla provedena ve 4 knihovnách regionu. 7. Servis výpočetní techniky V rámci RF byl zabezpečen servis firmou Kpsys v knihovnách Mikulovice, Zlaté Hory, Lipová lázně a Bělá pod Pradědem. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Knihovna Vincence Priessitze v Jeseníku 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 1,00 4 Počet obsluhovaných knihoven 24 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 24 7 počet poskytnutých konzultací 98 8 počet metodických návštěv 43 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 3 14 počet všech vzdělávacích akcí 2 15 z toho : počet akcí v rámci RF 2 16 počet všech účastníků 3 17 z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 3 18 počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 8 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 4 26 počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven 1 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky

9 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km 323 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj 52 KVP Jeseník 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,50 54 z toho: na nákup knihovního fondu ,50 54b z toho : nákup materiálu ,50 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58 Cestovné (číslo účtu 512) 2 857,50 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 4 007,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,00 72 Investiční náklady 73Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00

10 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2008 Celkové částky, kt. knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 3. Knihovny okresu Olomouc V roce 2008 obhospodařovala Knihovna města Olomouce 135 knihoven + 7 jejich poboček, které byly rozděleny do 7 středisek (Olomouc, Litovel, Uničov, Senice, Náměšť, Štěpánov a Bouzov). Všechny knihovny byly evidovány u Ministerstva kultury. Vzhledem k tomu, že podmínkou evidence u Ministerstva kultury ČR je připojení k Internetu v každé knihovně, pracovali jsme na tom, že 6 knihoven ve kterých internet z vážných důvodů (prostorové, technické,..) zaveden nebyl, bylo administrativně zrušeno a převedeno na pobočky knihoven v hlavní obci (vždy šlo o knihovny v místních částech větších obcí). Celkově jsme se tedy věnovali 142 knihovnám. Při sestavování rozpočtu jsme největší část vyčlenili na nákup knih do výměnných souborů, protože kvalitní nové knihy jsou hlavními požadavky obcí na RF. Připravujeme výměnné soubory pro 136 knihoven. Při nákupu knihovního fondu za prostředky obcí (65 knihoven, 2357 knih) získáváme vysoký rabat, za který obcím kupujeme další knihy. Knihy zakoupené za prostředky obcí jdou do jejich stálého fondu, ne do výměnných souborů. V roce 2008 jsme na základě požadavků knihoven opět pomáhali obcím při vkládání jejich knih do knihovnického programu Clavius (pro 9 knihoven jsme zpracovali knih). Na dopravu výměnných souborů a na převážení knih vkládaných do knihovnického programu bylo používáno auto Knihovny města Olomouce (na konci roku i dvě auta) + občas zajišťovala rozvoz dopravní firma Mareš, neboť požadavky na dopravu v některých obdobích přesáhly možnosti auta Knihovny města Olomouce. Finanční požadavky firmy, která se osvědčila již v minulém roce, zhruba odpovídají nákladům na knihovní auto. Dopravu knihovního fondu za vlastní prostředky si obce zajišťují samy. Z regionálních funkcí poskytujeme servis knihovnického systému LANIUS a CLAVIUS pro 23 obcí. Servis zajišťují 3 subjekty (technik Knihovny města Olomouce, samostatná servisní pracovnice PhDr. Nálepová a firma Onyx engineering). Nákupem knihovnických služeb (statistika, konzultace a metodické návštěvy, práce s výměnným fondem, zápis nových knih do přírůstkových seznamů, revize a aktualizace) zajišťujeme regionální funkce u 6 středisek; prací ve zbývajícím středisku, nákupem a zpracováním výměnného knihovního fondu i fondu jednotlivých obcí je pověřeno 3,5 pracovníka. Na vkládání retrofondu obcí byla na 3 měsíce vyčleněna další pracovnice z KMOL.

11 Na ostatní činnosti (účetnictví, rozpočet, metodika, kontrola, statistika, administrativa, řízení) byly podepsány dohody o pracovní činnosti se 4 pracovníky v rozsahu maximálně do 15 hodin měsíčně. Pokud bychom chtěli veškerou práci pro region převést na úvazky, pak by to bylo následovně: 1. pracovní smlouvy (mzdové náklady) 3 (celkem 3,5; ale vzhledem k tomu, že 3 pracovnice nastupovaly až v březnu tj. 2,5 + 0,5) 2. dohody (OON) 0,3 3. střediska (nákup služeb) 1,15 (295 dní za rok tj. rok 2008 má 253 prac.dní tj. 1,17 úvazku) 4. pracovnice na retrofond 3měs./rok 0,25 CELKEM 4,7 úvazku Vlastní čerpání přidělené dotace bylo uskutečňováno v rámci stanovených podmínek. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Olomoucký 2 Název knihovny Knihovna města Olomouce příspěvková organizace 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 4,70 4 Počet obsluhovaných knihoven poboček 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností KULT(MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 6 15 z toho : počet akcí v rámci RF 5 16 počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 3 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 69

12 33 počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce 0 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Olomoucký 52 Název knihovny: Knihovna města Olomouce příspěvková organizace IČ Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,20 54 z toho : nákup knihovního fondu ,70 55 z toho : nákup DDHM ,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) ,35 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,45 60 z toho : doprava ,62 61 z toho : servis výpočetní techniky ,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady ,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 0,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,00 72 Investiční náklady 0,00 73Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 0,00 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0,00 83 z toho: na nákup knihovního fondu 0,00

13 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 85 z toho : platy zaměstnanců 0,00 86 z toho: ostatní osobní náklady 0,00 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0,00 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 0,00 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 90 Investiční náklady 0,00 91 Náklady celkem (součet ř ) 0,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 0,00 Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2008 Celkové částky, kt. knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00 4. Knihovny okresu Přerov Městská knihovna v Přerově uzavřela s Vědeckou knihovnou v Olomouci smlouvu o přenesení regionálních funkcí pro rok 2008 dne Smlouva o poskytnutí účelových finančních prostředků mezi Olomouckým krajem a Městskou knihovnou v Přerově byla podepsána dne Na základě těchto smluv poskytuje MěK v Přerově vybrané regionální funkce pro celý region Přerov a dále poskytuje odborné knihovnické činnosti pro neprofesionální knihovny v působnosti středisek Přerov (44 knihoven) a Všechovice (12 knihoven). Objem finančních prostředků dotace Olomouckého kraje pro rok 2008 činil ,- Kč. Plnění regionálních funkcí probíhalo v souladu se smlouvami, ale nákup fondu byl uskutečňován v průběhu roku nerovnoměrně v závislosti na poskytování splátek účelové dotace. Poradenská, konzultační a metodická činnost Poradenská, konzultační a metodická činnost byla poskytována dle aktuálních požadavků a potřeb v jednotlivých knihovnách zařazených do středisek Přerov a Všechovice. Bylo obslouženo celkem 55 knihoven, pro které bylo poskytnuto 108 metodických návštěv a 239 odborných konzultací zaměřených na pomoc při zavádění informačních technologií, problematiku v legislativě, podporu při tvorbě žádostí o grantové programy a výkon regionálních funkcí. Pro potřeby neprofesionálních knihovníků byl vydáván Informační zpravodaj střediska Přerov. Statistika Pověřená knihovna v průběhu ledna 2008 obdržela od obsluhovaných knihoven 130 statistických výkazů, při jejichž zpracování se nevyskytly žádné výraznější problémy. Byl zpracován rozbor činnosti a porovnání výkonů jednotlivých knihoven. Vypracované materiály o výkonech knihoven byly předány zřizovatelům obecních knihoven.

14 Vzdělávání V rámci regionálních funkcí pověřená knihovna pořádala řadu školení pro neprofesionální knihovníky na témata: - ze slovníku literárních pojmů - dětská kniha a dětské čtenářství - obsluha knihovních systémů Clavius a Clavius REKS Dále byly uskutečněny porady se starosty obcí a neprofesionálními knihovníky, byli zaškoleni noví knihovníci. Podle potřeby se knihovníci zúčastnili vzdělávacích akcí organizovaných VKOL. Tvorba výměnných fondů Během roku 2008 bylo z příspěvku na regionální funkce pořízeno celkem knihovních dokumentů. Ve střediscích Přerov a Všechovice proběhly 2, resp. 3 výměny cirkulačních souborů. Bylo vytvořeno 134 výměnných souborů s celkovým počtem knihovních jednotek (cca 41 knih v jednom souboru). Celý výměnný fond je neustále v oběhu a je maximálně využíván. Knihovny s větším počtem čtenářů využívaly možností mimořádných výměnných souborů. Rovněž byl zapůjčen jeden soubor i knihovně v Tovačově. Nákup a zpracování fondů z prostředků obcí V roce 2008 přispívaly obce spadající pod středisko Přerov částkou 20,- Kč a pod středisko Všechovice 12,- Kč na obyvatele. Tato částka slouží k rozšiřování kmenových knihovních fondů jednotlivých knihoven zapojených do střediska Přerov. Tento fond se ve středisku Přerov nepodílí na cirkulaci v rámci samostatných knihoven. Na zpracování fondů nakoupených z vlastních prostředků obce nepřispívají. Celkem bylo nakoupeno cca svazků, což činí v průměru 65 svazků do každé knihovny. Pomoc při revizi, aktualizaci a elektronickém zpracování knihovního fondu Revize probíhaly podle plánovaného rozpisu ve lhůtách v souladu s knihovním zákonem. Revize a aktualizace byla provedena v 12 knihovnách, kde bylo revidováno a aktualizováno celkem svazků. Retrokatalogizací fondu bylo zpracováno svazků. Revize Přerov Revize Všechovice Bochoř, Buk, Grymov, Hradčany, Lazníčky, Soběchleby, Sobíšky, Stará Ves, sklad SP Býškovice, Horní Nětčice, Žákovice Servis knihovního software Clavius/LANius v rámci regionálních funkcí Servis AKS LANius/Clavius byl v roce 2008 poskytován na základě zaslaných objednávek 18 knihovnám. Celkem bylo uskutečněno 35 fyzických servisních návštěv. Pro 3 knihovny (Hranice, Lipník n.b., Všechovice) byl prováděn servis knihovního systému formou vzdálené správy. Servisní činnost představovala v průměrů 2-3 návštěvy (servisní zásahy) v závislosti na aktuálních požadavcích a problémech jednotlivých knihoven. Součástí servisu byla zejména běžná údržba a aktualizace knihovního systému, kontrola datových struktur, zaškolení a nastavení knihovních programů dle požadavků uživatelů. Vlivem schvalovacích procesů v orgánech kraje a města byly finanční prostředky k dispozici až v závěru března Dotace byla plně vyčerpána a v termínu bylo provedeno její vyúčtování.

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 2 1. Hlavní činnosti... 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 1.1.1

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2009 předkládá: Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka KVK Obsah 5 7 8 8 9 10 12 13 14 18 18 18 20 20 21 21 22 24 27 28

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 Rok 2010 byl pro Městskou knihovnu Břeclav velmi náročný. Kromě pravidelné knihovnické činnosti nás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo:

Více

Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2012 Moravská zemská knihovna v Brně 2013 Obsah 1 Úvod... 4 2 Finanční zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více