ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY"

Transkript

1 ROZVOJ A PROHLUBOVÁNÍ ANDRAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ A ROZŠIŘOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ V NOVÝCH TÉMATECH CZ.1.07/3.2.07/ ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY 1

2 OBSAH I. modul - METODIKA VÝUKY DOSPĚLÝCH Metodické základy vzdělávání dospělých... 4 Jak se vzdělávají dospělí lidé... 4 Metodika a metody vzdělávání... 5 Andragogika a pedagogika... 7 Poruchy učení a jiné problémy... 8 Učební styly... 9 Fáze experientálního učení dle Kolba Operační metody Vývojové fáze učení Analýza potřeb konstrukce vzdělávacího celku Vyuţití prostoru a prostředků pro vzdělávání Týmová práce a motivace studentů k týmové práci Faktory podporující/brzdící efektivní práci v týmu Základní atributy týmové práce Metody týmové práce Prezentační dovednosti Interaktivní techniky Prezentační technika II. modul - KOMUNIKAČNÍ STANDARDY LEKTORA Analýza školeného účastníka Jak motivovat školeného účastníka Aktivní naslouchání Zdolávání námitek III. modul DIDAKTIKA PRO LEKTORA Evaluace vzdělávání Realizace hodnocení Struktura pozitivního hodnocení Způsoby provedení hodnocení Prezentační plán Minutový scénář Přílohy

3 I. modul - METODIKA VÝUKY DOSPĚLÝCH Andragogika vychází z řeckého aner, andros muţ a ago vésti. Věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací. V oblasti výchovy a vzdělávání se zabývá zvláštnostmi působení pedagogických zákonitostí na dospělou populaci, definuje osobnost dospělého ve výchovném a vzdělávacím procesu, definuje systém výchovy a vzdělávání dospělé populace, jakoţ i zvláštnosti ve vztahu k ostatním pedagogickým a společenským vědám. Pojem andragogika se tedy vytvořil proto, ţe pedagogika ze svého řeckého významu znamená vzdělávání a výchova dětí, a tak bylo potřeba vzdělávání dospělých odlišit od vzdělávání dětí, a tím tedy vznikla aplikovaná vědní disciplína andragogika. Didaktika (z řeckého slova didaskó = učím) se rozvinula jako Věda zabývající se otázkami vyučování, učení a vzdělávání. V průběhu svého vývoje byla různě chápána a vymezována. Andragogická didaktika (didaktika dospělých) je vymezena jako teorie výuky dospělých. Tj. vyučování na straně lektora a učení na straně účastníka. Dospělí lidé jsou na didaktiku velmi vnímaví je pro ně důleţité, jakým způsobem k nim vzdělavatel přistupuje a zda je to pro něj přínosem. Co je to: Vzdělávání Učení Vyučování Výuka 3

4 Metodické základy vzdělávání dospělých motto: Poznávat vše, co jest, nazývá se rozum, čili mysl, neb intelekt, vzniká z pravdy. Chtít vše co prospívá, nazývá se vůle.majíci za předmět dobro věcí, konat vše, co ono obojímu slouţí to je schopnost hybná, mající za předmět jednotu věcí. Jan Ámos Komenský Akademický liberalismus nachází uplatnění zejména v oblasti vzdělávání a přípravy vysoce erudovaných odborníků v oboru přírodních a technických věd. Odborníků, kteří mohou při řešení problémů operovat na bázi individuálního kritického odstupu a nadhledu. Experientální liberalismus je efektivní pro přípravu manaţerů a lidí v organizacích. Je tu kladen důraz na efektivní komunikaci a spolupráci, rychlou akci a improvizaci. Musí zhodnotit a vyřešit různé druhy poznatků a pracovních zkušeností. Jak se vzdělávají dospělí lidé Dimenze rozdílu Akademický liberalismus Zkušenostní liberalismu Poznatky: důraz na objektivní teoretické poznatky integrace subjektivní zkušenosti a teoretických poznatků Metody výuky: Cíl pedagogického úsilí: přednášky, semináře, případové studie, experimenty Na realitě nezávislý, autonomní jedinec skupinová a týmová práce, učební plány a smlouvy, akční učení a hraní rolí V praktickém kontextu situovaný a sociálně kompetentní jedinec Učení je moţno definovat jako: zájmem vyvolané, chtěné, k cíli směřující tématicky a časově přehledné aktivování vlastních moţností rozmnoţovat vědomosti zdokonalování jednání a udrţování fyzické a psychické rovnováhy je interaktivní proces, co nejrozmanitějšího intenzivního osvojování a internalizace Čemu jste se naučil v předškolním věku, na základní, střední, vysoké škole. 1. Jakým způsobem jste se učili? 2. Který učitel Vás dokázal zaujmout a proč? 3. Jak jste se učili svou profesi? Co Vám nejvíce pomohlo? 4. Čemu se chcete naučit na tomto kurzu? Jak tyto poznatky uplatníte v praxi. 4

5 Metodika a metody vzdělávání Cíl Obsah Vyučovací zásady Lektor Vyučovací metody Posluchač Vyučovací formy Didaktické prostředky Rozumové působení logický postup, převaha racionálních apelů Citové působení postup s převahou emociálních apelů Formování dovedností a návyků metody praktické, napodobování, cvičení Ovlivňování osobní autoritou metoda osobního příkladu, přirozené autority Sociální ovlivňování teambuilding, týmové úlohy, týmová synergie Ovlivňování ţivotními procesy funkcionální řešení profesních úkolů 5

6 Předávání vědomostí, vytváření nových, příprava na sdílení hodnot a postojů a na osvojování dovedností a návyků metody expoziční metody fixační metody diagnostické Znovuobjevení poznaného, fixace vědomostí, dovedností a návyků, sdílení hodnot a postojů Vyhodnocení kvality nově osvojených způsobilostí. 6

7 Andragogika a pedagogika PEDAGOGIKA ANDRAGOGIKA Zaměření na výuku Pomoc při výuce Vzdělávání shora Participace Univerzalita Individuální přístup Vzdělávací normativy Potřeby účastníka Vytváří osobnost Dotváří osobnost Těţištěm intencionalita Těţištěm funkcionalita Učení potenciálního Učení potřebného Monopol na certifikáty Variabilita Kontrola chování Pomoc při řešení ţivot. problémů Co to pro nás znamená? 7

8 Poruchy učení a jiné problémy Dyslexie specifická vývojová porucha čtení, při níţ se jedinec potýká s problémy s rozpoznáváním a zapamatováním si jednotlivých písmen, zvláště pak s rozlišováním písmen tvarově podobných. Má potíţe s rychlostí čtení, správností čtení a s porozuměním čtenému textu. Dysgrafie specifická porucha psaní postihující písemný projev, který bývá nečitelný a neuspořádaný. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, píše pomalu a s námahou. Dysortografie specifická porucha pravopisu, která se projevuje tzv. specifickými dysortografickými chybami. Tato porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií. Dyskalkulie specifická porucha matematických schopností, která postihuje operace s čísly, matematické představy, prostorové představy apod. Vedle těchto poruch se uvádí: Dysmúzie specifická vývojová porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby. Jedinec má problémy v rozlišování tónů, nepamatuje si melodii, není schopen reprodukovat rytmus. Dyspinxie specifická vývojová porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby. Dyspraxie specifická vývojová porucha obratnosti S jakými problémy se nejčastěji setkáme ze strany účastníků? 8

9 Učební styly Přijímání informací a jejich uchovávání: Vizuální typ: pozorování experimentů Nevidím, viděl bych... Haptický typ: vlastní jednání, uchopení Mám pocit, je mi z toho divně.. Auditivní typ: poslech, zvuk hlasu Zní to dobře, někde jsem zaslechl.. Verbální typ: pojmy, vzorce, grafy Bylo řečeno, mám to zapsáno slovy. Diskusní typ: porozumění pomocí rozhovoru Pojďme se na to sejít... Kaţdý člověk je jiný, jinak vypadá, jinak se vyjadřuje a také jinak zpracovává informace, které k němu neustále z okolí přicházejí. Někdo potřebuje vidět, aby si zapamatoval, jiný slyšet a někomu vyhovuje praktická zkušenost. Styly učení: specifické a individualizované způsoby a postupy při učení, které úzce souvisí s kognitivním (poznávacím) stylem daného člověka. Učební styl je způsob, jak člověk vstřebává a zpracovává nové informace, a jak si je pamatuje. Kaţdý z nás má svůj jedinečný učební styl, který během studia upřednostňuje. Protoţe se učíme celý ţivot, dá se říct, ţe určitý učební styl má kaţdý z nás po celý ţivot - nezáleţí na tom, zda je nám 10 nebo 60 let. Učíte se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo vám při studiu vyhovuje pohyb a hry? Pokud odhalíte pro sebe nejlepší způsob učení, jste na správné cestě k tomu zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou. Nejčastěji uváděnou teorií o učebních stylech je teorie zaloţená na smyslovém vnímání. 1. Aktivní styl učení: proč to funguje zkušenost 2. Reflexivní styl učení: co funguje výsledky 3. Teoretický styl učení: jak to funguje příčiny 4. Pragmatický styl učení: kde to funguje příklady 9

10 Fáze experientálního učení dle Kolba testování (ověřování) závěrů konkrétní zkušenost abstraktní konceptualizace reflektivní pozorování Proces experientálního učení můţe být popsán jako čtyř-etapový cyklus čtyř adaptivních stylů učení: konkrétní zkušenost /Concrete Experience/; ohlédnutí, pozorování, zamyšlení /Reflective Observation/; zobecnění /Abstrakt Conceptualization/; a plánování /Aktive Experimentation/. Konkrétní zkušenost neţ se začne se samotnou výukou, je třeba zjistit, na jaké úrovni účastníci jsou. A to hned z několika důvodů: - Jestliţe bude lektor vyučovat něco, co jiţ účastníci znají (nebo si myslí, ţe to znají), dosáhne nejspíše unuděného publika, které mu nebude věnovat velkou pozornost - Jestliţe naopak lektor bude předpokládat, ţe účastníci jsou na pokročilejší úrovni, neţ je tomu ve skutečnosti, nebudou mu rozumět, budou se ztrácet ve výkladu a postupně také ztratí pozornost. Je tedy třeba hned na začátku výuky, či před jejím započetím, diagnostikovat úroveň skupiny. Způsobů je mnoho, je moţno pouţít třeba následující: Dotazník, Test, Případovou studii, Modelovou situaci, Diskusi na téma, Praktickou zkoušku ap. Nejlepší praxe jakmile lektor zjistí úroveň účastníků, můţe ji začít zvyšovat na poţadovanou velikost. Přizpůsobí se posluchačům tak, aby byl výklad pro ně co nejsrozumitelnější. Pouţívá praktických příkladů a ukázek tak, aby si dovedli účastníci představit fungování v praxi. Po celou dobu je výuka co nejvíce interaktivní, aby bylo zajištěno zapamatování probíraného tématu i následná aplikace do praxe. Abstraktní konceptualizace zde je jiţ stěţejní důraz kladen na samotného účastníka. Jeho úkolem je vypracovat si jakýsi osobní plán rozvoje jak udělat, aby nové poznatky 10

11 mohl aplikovat. Tato konceptualizace můţe probíhat v rámci skupiny i individuálně. Výstupy mohou být písemné i myšlené. Důleţité je, aby byly pouţitelné a funkční. Aktivní ověření v této poslední fázi učebního cyklu dochází k ověření aplikovatelnosti. Zjistí se, zda se úroveň účastníků zvětšila a to za pouţití teorie a praxe z výuky. V podstatě můţe probíhat stejnými metodami, jako při první fázi a měří se zde posun, který účastníci od první fáze udělali. Tímto samozřejmě cyklus není uzavřen a pokračuje dál v principu celoţivotního učení. Pro kurz je však důleţité, aby kaţdé téma bylo v cyklu minimálně jednou probráno a výsledek zaznamenán ať jiţ v písemné podobě, v hodnocení lektorem, nahrávkou na video či praktickou zkouškou. Vyučovací styly Forma? Metoda? Učební styl? Operační metody? Co je primární, co sekundární, terciální? To není to nejdůleţitější Výsledkem musí být vyváţený vzdělávací celek, který reflektuje hlavní objekt procesu, totiţ, posluchače, studenta, klienta, účastníka 11

12 Operační metody laterální myšlení analytické metody kontrolní seznam brainstorming soupis vlastností Operační metody metoda katalogu metody vyjmenování vstup - výstup metoda středu zájmu volné asociace situační metody inscenační, hry Vývojové fáze učení UČENÍ psychický proces probíhající celý ţivot, podílí se na něm celá osobnost. širší vymezení: kaţdé obohacení individuální zkušeností v průběhu celého ţivota uţší vymezení: záměrné, cílevědomé, systematické získávání vědomosti, dovednosti, návyků, poznatků testovací a aplikační motivační výkonná, tréninková poznávací, edukační 12

13 Analýza potřeb konstrukce vzdělávacího celku I v případě, ţe byla kvalitně provedena analýza vzdělávacích potřeb, čeká lektora v úvodu semináře důleţitý úkol. Musíme sladit očekávání (potřeby) zadavatelů, účastníků i realizátorů. Účastníci mají mnohdy velmi rozdílné představy. Vytvořte jim prostor pro nadefinování vlastní představy. Umoţní Vám to reflektovat jejich vidění. Přibliţte je Vaší představě. Kdyţ budete mluvit jejich řečí budete si dobře rozumět. Nikdy nelze vyhovět všem. Lektor však musí dokázat uspokojit většinu skupiny a naplnit všechny cíle. Připomeňte si poţadavky zadavatelů Ověřte si zadání účastníků Formulujte Vaše očekávání Získejte zpětnou vazbu Najděte principy potřeb - motivujte Analýza potřeb Maslowova pyramida potřeb 13

14 Vyuţití prostoru a prostředků pro vzdělávání POŢADAVKY NA VÝUKOVÝ PROSTOR Podle čeho budeme vybírat vhodný výukovou místnost? Jaké poţadavky na vhodný školící prostor mají účastníci? Jaké poţadavky na vhodný školící prostor a prostředky mají lektoři? 14

15 Týmová práce a motivace studentů k týmové práci Vyuţití aktivních metod výuky je moţné na všech stupních vzdělávacího systému; opodstatněné je všude tam, kde nejde pouze o rozvoj kognitivních schopností, ale téţ o nácvik dovedností, které umoţňují vyuţívat znalosti v praxi. V případě kooperativního nebo kolaborativního učení pak mají téţ silnou sociální dimenzi a pomáhají zasadit získané dovednosti do společenského kontextu. Vzdělávacím cílem je v tomto případě jednak splnění určitého poţadovaného úkolu (to je hodnoceno standardními evaluačními metodami zaměřenými na posuzování výstupů vzdělávacího procesu znalostí a dovedností), ale také plánování postupu řešení, společná diskuse o různých aspektech řešeného problému, atd. (tedy rozvoj sociálních dovedností, který je přidanou hodnotou takové výuky). Řešení úkolu se v tomto případě odehrává nejen v rovině instrumentální, ale také sociální je třeba zvolit společnou strategii odpovídající jak podstatě problému, tak i cílům a moţnostem skupiny, a často řešit související (např. etické) otázky. Obvykle je také potřeba, aby se studenti s řešeným problémem ztotoţnili ( vzali jej za svůj ) a pracovali s ním nejen dle svých individuálních schopností a preferencí, ale i způsobem, který odpovídá jejich přijaté sociální roli ve skupině. Podmínky pro týmovou práci týmy musí být vhodně zformovány (např. mají být studenti vhodně rozděleni do různých skupin dle svých rozmanitých schopností, intelektuálního talentu atd. a to se musí provést tak, aby měli pocit, ţe jde o spravedlivé dělení); úkoly pro jednotlivé týmy musí podporovat jak učení, tak rozvoj týmu (úkoly vyţadují interakci v týmu, mají být prováděny společně všemi členy) 15

16 Faktory podporující/brzdící efektivní práci v týmu Pozor na záměnu skupinového vyučování za kooperativní Skupinová výuka je jednou z organizačních forem vyučování (vedle individuální a hromadné). Při skupinové výuce se ţáci ve třídě rozdělí do několika skupin. Za nejmenší skupinu můţeme povaţovat dvojici. I celá třída je vlastně svébytnou sociální skupinou, ale pokud učitel vyučuje frontálně, mluvíme o hromadném vyučování, nikoliv skupinovém. Rozdělení ţáků do skupin ještě nezaručuje jejich kooperaci, ale je jednou z podmínek navázání vzájemné spolupráce. Kooperativní učení se soustřeďuje na procesy, ke kterým dochází při spolupráci uvnitř skupinky, především na sociální interakci. Opakem kooperativního učení je výuka, při níţ ţáci vzájemně nespolupracují, nebo mezi sebou dokonce soupeří a soutěţí. Takovou výuku nazýváme kompetitivní. Výzkumy ukázaly, ţe nejefektivnější je výuka ve skupinách čtyřčlenných. U skupin trojčlenných někdy dochází k tomu, ţe se vytvoří model 2+1. Vznikne tedy spolupracující dvojice a nedochází k úplné kooperaci, protoţe třetí člen zůstává stranou. U pětičlenných skupin hrozí rozpad na dvě části 2+3 nebo 4+1. Opět tedy nespolupracují všichni ţáci. Stejný problém postihuje i skupiny šestičlenné a větší. Způsob tvorby skupin: Přirozené skupiny Seznamovací skupiny (ledolamky) Učební skupiny Krátkodobé skupiny Dlouhodobé skupiny 16

17 Desatero úspěšného týmu: 1. Jasný, srozumitelný, akceptovatelný, realistický a měřitelný cíl stanovený dle kritérií SMART nebo KARAT 2. Identifikace s cílem všemi členy týmu. 3. Dobrá skladba týmu z hlediska odbornosti, osobnostních rysů a týmových rolí, ale i vhodného počtu osob v týmu a jejich zkušeností. 4. Znalost technik týmové spolupráce. 5. Přátelská atmosféra zainteresovanosti a angaţovanosti na společném cíli. Jasné úkoly a postupné kroky. 6. Otevřená komunikace, umění si naslouchat, tolerance a moţnost bez obav vyjádřit svůj názor. 7. Jasná pravidla a postupy. Vymezené kompetence a zodpovědnost. 8. Časový harmonogram průběhu týmové spolupráce. 9. Konstruktivní kritika je vítaná, nikdo ji nebere osobně. Členové přijímají různé názory a diskutují o nich. 10. Pracovníci si vychutnávají úspěch: sdílená radost dvojnásobná radost. Tým se stává efektivním při vzájemné spolupráci, důvěře a soudrţnosti členů týmu. Základní atributy týmové práce (koheze, opojení, zklamání, přijetí) Tým se rozvíjí často v typických vývojových stadiích, které následně vedou k efektivní spolupráci. Orientace počátek týmové spolupráce, utvoření týmových rolí a vůdcovských pozic, členové týmu se ukazují v nejlepším světle, hrají různé role, vznikají sympatie a antipatie, vytvářejí se první dojmy Konflikt a výzva období vzájemného prověřování, zkoumání postavení ve skupině, vznikají drobné vzpoury a stíţnosti, vymezují se jednotlivý jedinci, mohou vznikat prodlevy v adaptaci, rozporné představy a různá očekávání Koheze (soudrţnost) přijímání rolí a nepsaných pravidel týmové spolupráce, jsou časté diskuze a rozvíjí se týmový duch, pracovníci jsou spokojeni se svými rolemi a přínosem pro tým Opojení vládne harmonie a dobrá nálada, tým je aktivní, práce v týmu uspokojuje profesní a osobní ambice Zklamání bortí se pocit souladu, vznikají podskupiny, výkon klesá a je negativně ovlivňován individuálními nedostatky, vzniká kritika a nastává období konfliktů, které mohou být i osobní a celkově sniţují výkonnost týmu 17

18 Přijetí objevení optimistické a realistické osobnosti, která podněcuje členy k cílům a novým střetům, zvyšuje schopnosti vzájemného očekávání jednotlivců i týmu Kritické faktory vzájemné spolupráce v týmu jsou pak konflikt, ztráta zájmu a nerozhodnost. Tyto faktory jsou ovlivněny např.: přeceněním schopností, vyhrocením situace v momentě napětí, roztříštěností názorů, nedoceněním problému, malou spoluúčastí, neznalostí moţnosti řešení či jeho obtíţností, nepřipraveností, unáhlenými rozhodnutími, pasivitou, nesprávnou komunikací aj. Tým se proto stává neúspěšným. Je důleţité si toto faktory a bariéry uvědomit a následně podniknout kroky k úspěšné a kýţené týmové spolupráci. 18

19 Metody týmové práce, způsoby práce pedagogů Metoda BRAINSTORMING Tuto metodu pouţívá tým, kdyţ potřebuje najít varianty řešení nějakého problému. Jakmile tým zformuluje problém, který se má řešit, aplikuje tuto metodu, která má dvě fáze: Generativní fázi. (Každý člen může přednést svůj návrh na řešení problému.) Návrhy se zaznamenávají. Tato fáze by neměla trvat více jak 20 až 30 minut (může být i kratší, pokud už žádný člen nemá další návrh). Aplikují se čtyři základní pravidla (Osborn): Odloţený úsudek - Bezprostřední kritika se vylučuje Volný rozlet - Popustit uzdu fantazii Usilovat o mnoţství - Čím větší počet nápadů, tím větší pravděpodobnost nalezení řešení Kombinace a vylepšování přednesených nápadů Metoda STRUKTUROVANÝCH PORAD Porada je nejtypičtější forma práce týmu.(strukturované porady) Zásady strukturovaných porad lze shrnou do několika následujících pravidel: Maximální počet účastníků je 6 Max. doporučená délka porady je 1-2 hodiny Pozvaní účastníci musí mít relevantní informace o řešené problematice a musí představovat přínos pro řešení problému Pro poradu se stanoví Moderátor (vede a usměrňuje diskusi) Referující předřečník (rozebere základní problémy řešení) Zapisovatel Je potřeba předem stanovit cíl a účel porady. Metoda SKUPINOVÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Má-li projektový tým vyřešit společně určitý problém, musí se všichni členové týmu snaţit účinně komunikovat o postupu a při postupu celého procesu řešení problému. Jestliţe budou problém řešit kaţdý izolovaně, ztrácí se moţný synergický efekt práce v týmu. Proto se členové musí seznámit s vyuţitím audiovizuálních pomůcek při presentaci svých návrhů, naučit se jasně a srozumitelně sdělovat své myšlenky a umění naslouchat a pochopit, co se mu snaţí sdělit ostatní členové týmu. Jen tak je moţno vytvořit dobrý předpoklad pro efektivní skupinové řešení problémů. 19

20 Prezentační dovednosti A věru není nic znamenitějšího než schopnost upoutat řečněním davy lidí, získat si jejich srdce a jejich smýšlení, hnát tam, kam řečník chce, i podle vlastní vůle odvádět jinam. Marcus Tullius Cicero Umění prezentace patří dnes jiţ mezi základní dovednosti, které musí ovládat kaţdý, kdo chce být alespoň trochu úspěšný. Týká se to studentů, manaţerů, politiků, obchodníků i asistentek. V kaţdé profesi je třeba umět prezentovat. Čím kvalitněji člověk prezentuje, tím rychleji a kvalitněji předává informace protější straně a dostává se tak dříve k cíli. Je mnoho způsobů, návodů a postupů, jak vytvořit úspěšnou prezentaci. Je v podstatě jedno, který z těchto osvědčených způsobů si vyberete. Důleţité je, abyste se s ním ztotoţnili a dodrţovali jej a přinesl úspěch. 20

21 6 KROKŮ K ÚSPĚŠNÉ PREZENTACI 1. Analýza posluchačů Co koho zajímá? Co a u koho chci konkrétně svou prezentací docílit? 2. Sestavení prezentace Jaké argumenty nebo informační bloky pouţijete a v jakém sledu? 3. Vizuální plán Vizualizace obsahů, věcné podstaty od zcela abstraktní aţ po názornou podobu 4. Obrazové ztvárnění Konkrétní realizace grafických představ 5. Optimalizace projevu vaší osobnosti Jak působit jistě a přesvědčivě jako osobnost 6. Interakční strategie Příprava na moţné kritické momenty 21

22 1. ANALÝZA POSLUCHAČŮ V prezentaci lze udělat spoustu chyb, mezi ty závaţné v přípravě patří tyto tři: Prezentátor si myslí, ţe ví, co bude posluchače zajímat a nepotřebuje to zjišťovat; chce do prezentace nacpat co nejvíce informací a údajů; pouţívá spousty odborných údajů. Potom se stává, ţe posluchači usínají, nevnímají, brblají atd. Pokud nebudeme mluvit o něčem, co je zajímá, nebo tak, aby to znělo zajímavě nebo obojí, nemáme šanci jejich pozornost upoutat. Je třeba připravit prezentaci tak, aby měli pocit, ţe je pro ně uţitečné ji poslouchat hledáme motivy, jak jim téma přiblíţit. 2. SESTAVENÍ PREZENTACE Pro prezentaci platí také pravidlo prvního dojmu. V prvních několika vteřinách (počítejte tak se 30 vteřinami) si o vás posluchači vytvoří obrázek a zhodnotí, zda stojí za to vás pozorně poslouchat. Na začátek se tedy musíte věnovat tomu, aby byl první dojem co nejlepší. Úvod: jaký má význam, k čemu slouţí, co je jeho cílem, co tam patří? 22

23 Hlavní část: jaká má být, co je nutno dodrţet? Zakončení: jak má vyznít, na co je nutno pamatovat, co je dobré pouţít? 3. VIZUÁLNÍ PLÁN Podle průzkumů má vyuţití vizuálních prostředků u prezentace tyto dopady: Při individuálním rozhodování vítězí v 66 % případů prezentátor pouţívající vizuální pomůcky Při skupinovém rozhodování je to 72 % Nasazení vizuálních prostředků zvyšuje pravděpodobnost přijetí rozhodnutí o 58 aţ 79 % Přesvědčivost prezentace se při pouţití vizualizace zvýší o 43 % Pouţití vizuálních prostředků zkracuje průměrnou délku prezentace o 28 % Prezentátoři vyuţívající vizualizaci působí přesvědčivěji. Chcete-li být přesvědčiví, připravte si vizuální plán. Obrázky a nákresy podporují tok informací, fixují je u posluchačů, vzbuzují pozornost. 23

24 Ten, kdo svou cílovou skupinu oslovuje také prostřednictvím vizuálního kanálu má mnohem větší úspěch. U čistě sluchové komunikace ztrácí posluchač dříve koncentraci a pozornost. Nechtějte vizualizovat všechno! I zde platí, ţe VŠEHO MOC ŠKODÍ. Kolik vizualizací (obrázků, grafů, fotografií, symbolů, piktogramů, náčrtků...) tedy pouţít? Maximálně celkový čas v minutách = max. počet obrázků Minimálně celkový čas v minutách : 3 = min. počet obrázků 4. OBRAZOVÉ ZTVÁRNĚNÍ Na co byste měli dbát u všech názorných pomůcek pravidla tvorby: Jasnost a srozumitelnost má přednost před krásou a originalitou podporuje obrázek zamýšlené sdělení? Špatně viditelná pomůcka je horší neţ ţádná nefrustrujte posluchače Jednoduchá grafika, málo detailů dokonalé a úplné je něco, z čeho se nedá uţ nic vypustit, vynechat Jednotná úroveň kvality ladí vám všechny vizualizace? Jsou na stejné úrovni? Naplánujte si prezentační situaci nevkládejte všechny informace do grafů a obrázků, nechte si prostor pro vlastí roli Pouţívejte max. 3 barvy : - hlavní (zpravidla černá nebo modrá) - vedlejší (obvykle zelená) - zvýrazňovací (červená min. pouţití, jen to nejdůleţitější) Nepřeplácejte fólie či flipy informacemi pište dostatečně velkým písmem, čitelně a vkusně Nenuďte publikum, ale také nedělejte z prezentace létající cirkus - příliš barev, obrázků a informací spíše odradí 24

25 5. OPTIMALIZACE PROJEVU VAŠÍ OSOBNOSTI Víte, jak spolehlivě lézt posluchačům na nervy? Neexistující oční kontakt Těkavý či strnulý pohled Nervózní přecházení sem a tam Škrobené a strnulé postávání na jednom místě Rychlý, tichý nebo monotónní výklad Předčítání z poznámek Cinkání a chřestění drobnými v kapse, pohrávání s fixem, cvakání propiskou, popotahování za oděv... Nezájem přednášejícího o posluchače 6. INTERAKČNÍ STRATEGIE Co nás můţe při prezentaci potkat? Pokles pozornosti nastává obvykle po 5 minutách - Změňte intonaci hlasu - Udělejte dramatickou pauzu - Pouţijte podněcující slova (tzv.reklamní nedorozumění, pozor, vynikající...) - Emocionální vyznání (byl jsem ohromen, vůbec jsem nespal...) - Pouţijte vizuální prostředky (střídání obrázků, pohyb, demonstrace, střídání médií, vytvoření obrázku před posluchači) - Pauza Únava po namáhavém dni musíme posluchače zmobilizovat - Akustický signál (nechat něco spadnout na zem, zaklepat či bouchnout o stůl na zdůraznění slov ale ne vztekle nebo agresivně...) - Osobní oslovení (zapojte unaveného posluchače do prezentace) 25

26 - Kladení otázek (kdo se ptá, ten vede, stimuluje a kontroluje) Nuda něco jste podcenili, co teď s tím? - Přidat plyn (vypusťte to nepodstatné, soustřeďte se na závaţné informace) - Strategie spolčování (kdyţ se někdo viditelně nudí, zapojte jej ať řekne své zkušenosti, názory apod.) - Nepřiznejte problém! Porucha vše, co způsobí, ţe prezentace neběţí tak, jak jsme naplánovali. Co s tím? - Pečlivá příprava předejde většině problémů - Přestávka můţe pomoct - Změna prezentačního média - Diskuse - Kufřík první pomoci (izolepa, nůţky, fixy, rezervní lampa do projektoru...) - Nepřipomínejte posluchačům, co se nepovedlo Otázky a námitky diskuse můţe vaší prezentaci pozvednout i zničit - Dobře se připravte na potencionální otázky či námitky - Poděkujte za kaţdou připomínku utlumíte vášně a získáte čas - Některé očekávané otázky zodpovězte předem, aniţ se posluchači zeptají - Vymezte přesně diskusi čeho se bude týkat, jak bude probíhat - Některé otázky odloţte na přestávku ty, které jsou dlouhé nebo nezajímají všechny - Vyţadujte disciplinovanost Vyrušování podle situace jej lze: - Ignorovat (stojí za to se tím zabývat?) - Kvitovat (přikývnutí, zrakový kontakt, demonstrativně zaznamenat rušivý příspěvek..) - Krátce probrat a vrátit se k tématu - Potlačit odloţit na později, na diskusi, přestávku.. 26

27 Interaktivní techniky Většina z nás jiţ v rámci svého profesního ţivota absolvovala seminář, školení nebo přednášku. A stalo se Vám, ţe: jste někdy zapochybovali o vztahu tréninku k reálným problémům a potřebám? běţel projektor cca 50 % času nebo déle? byl převládající metodou školení pouze výklad? jste měli pocit, ţe školení bylo příliš obsaţné a nekonkrétní? jste cítili nízkou soustředěnost (např. po obědě)? jste odcházeli s pocitem nízké motivovanosti k danému tématu? jste měli potřebu odejít ještě před závěrem školení? Odpovíte-li si alespoň na jednu z výše uvedených situací kladně, tak je tato kapitola určena pro Vás. Chcete se dozvědět více o tom jak: - zaujmout posluchače? - vtáhnout posluchače do přednášeného tématu? - docílit intenzivnějšího procvičování na seminářích? Zní-li Vaše odpověď ano: Naučíme Vás vyuţívat ve výuce interaktivní techniky. KOMIX Bla bl a.!!! Tam už nejdu! Hodina bez interaktivi ty?? Jak můţete zapojit posluchače? Napište moţné interaktivní metody: 27

28 Jaké výhody má vyuţití interaktivních metod v prezentaci: Interaktivní výuka je novou metodou výuky, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout posluchačům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné posluchače tak aby nebyli pasivními posluchači, ale spoluvytvářeli výuku a aktivně se zapojovali do procesu vzdělávání. Interaktivní metody povzbuzují k činnosti, pomáhají při tříbení názorů a získávání znalostí prostřednictvím učení se od druhých. V neposlední řadě zlepšují vzájemnou komunikaci. Naučit se spolu lépe komunikovat, jeden druhému více naslouchat a respektovat se - to jsou dovednosti, které všichni potřebujeme neustále rozvíjet. Existuje mnoho interaktivních technik, je dobré popustit uzdu své fantazii, pouţívat představivost a především nechat se inspirovat kdykoliv a kdekoliv, vţdyť běţný ţivot přináší tolik situací. Poslání jednotlivých oblastí her: 1. Zahájení úkolem těchto aktivit je sblíţit účastníky akce, navzájem se seznámit, sjednotit na společné očekávání. Přirozeným kontaktem se nakročí směrem k sebepoznání, navodí se hravá atmosféra. 2. Probuzení (tvořivost) metody vyuţíváme v situaci, kdy členové týmu jsou jiţ unaveni předcházejícím úkolem. Je třeba je probudit činností, která bude fyzická, popř. spojená se slovními úkoly. 3. Pobavení někdy potřebuje tým pouze rozptýlit, zlepšit náladu. Tato část aktivit je také pomůckou pro rozptýlení, cestou pro naladění na pohodovou vlnu. 28

29 4. Posílení týmu pokud je cílem posilování týmových aktivit je moţno volit hry a cvičení, které jsou sestaveny tak, aby pomáhaly vzájemné komunikaci, posílily vazby mezi členy, upevnily jejich pozice. 5. Sebepoznání plní dva cíle: jednak pomáhají samotnému jedinci uvědomit si vlastní potenciál, provést jakousi SWOT analýzu sebe sama. Na druhé straně jsou výstupy přínosem pro manaţera týmu, který má moţnost zjistit osobní rysy svých podřízených kolegů, nebo účastníků kurzu. 6. Komunikace komunikační dovednosti a jejich rozvoj patří mezi nejčastější cíle rozvoje. 7. Řízení týmu metody jsou určeny pro manaţery a lektory, kteří mají v popisu práce řízení lidí, na motivaci apod. Hry a cvičení se zaměřují na rozvíjení myšlení v oblasti vztahů, strategického myšlení, globálního pohledu na problémy,neutápění se v podrobnostech a maličkostech. 8. Fixace poznatků pro efektivní zakončení vzdělávání, proţitých zkušeností a získaných nových dovedností je potřeba celý cyklus zakončit tak, aby ještě jednou proběhlo krátké a cílené zopakování. Metody v této části pomohou k fixaci a začlenění získaných informací. Příklady interaktivních technik: Testy znalostní (teoretické), dovednostmi (praktické), psychoanalytické (osobnostní). Jedná se o nejčastěji a také nejdéle pouţívanou interaktivní techniku. Testy je moţné rozčlenit také podle úrovně náročnosti od jednoduchých tzv. odlehčujících po speciální, které vytvářejí odborníci. Vyuţívání této techniky je výhodné jak z hlediska variabilnosti (má-li lektor vţdy k dispozici tzv. sloţku testů, můţe kdykoliv v rámci výuky pouţít) tak časového (lze zde jasně definovat délku zpracování i vyhodnocení). 29

30 Kříţovky také jako testy jsou kříţovky z hlediska variabilnosti výhodné a lektor je můţe v případě, ţe se mu nedostává času pro zopakování probrané látky pouţít. Je ale potřeba motivovat posluchače, aby v případě, ţe rychle uhodnou tajenku neztratili motivaci doplnit všechna klíčová slova. Dvojice předností této techniky je nejen rychlost provedení ale také to ţe se jedná o pohybovou aktivitu. Lektor můţe mít opět jiţ předem připravené různé variace kartiček k danému tématu a pouţít v případě potřeby. (např. pro probuzení posluchačů po obědě). Princip této techniky spočívá ve spojování kartiček na kterých jsou výrazy a definice výrazů. Puzzle je to velmi rychlá technika, která pomůţe zahnat únavu a zbystřit pozornost uchazečů. Ideální je, pokud si lektor předem puzzle připraví tak aby tématicky souvisely s daným tématem. Nemusí to být vţdy jen obrázky, dobré jsou i rozstříhané texty apod. Doplňovačky jedná se vlastně o souvislý text, ve kterém chybí slova. Podstatné je aby chybějící slova mohl posluchač dobře doplnit, tedy aby se jednalo o klíčové informace k danému tématu. Hledání v textu tato technika je ideální v případě, ţe potřebujeme aby si uchazeči přečetli ucelený a ne příliš zábavný text (např. poţární řád, vyhlášku, zákon). Dobře zvolenými otázkami motivujeme posluchače, aby si text opravdu přečetli a hledali správné odpovědi. Všechny výše uvedené techniky lze aplikovat nejen jako individuální práci, ale také jako týmovou činnost. Kreativní a pohybové techniky: Herecké předvádění úkolu před ostatními posluchači, hraní zadaných modelových situací, Výtvarné záţitkové obrázky (nakreslení všeho co se v daném kurzu naučili) a následná jejich prezentace. Vytvoření koláţí na zadané téma, představení účastníků, 30

31 Slovní vytvoření hesel nebo básniček k danému tématu, brainstorming, řízená diskuze apod. Výhodou těchto kreativních technik je pohyb, akčnost a osobní zapojení kaţdého posluchače před ostatními a tím pak mohou posluchači nohem lépe tyto situace vyuţít ve své praxi. Nevýhodou můţe být pro lektora náročnost uhlídání daného časového prostoru. Zásady pro uţívání interaktivních technik: Je nutné vţdy vysvětlit cíl dané interaktivní techniky, aby se nestalo, ţe by byla povaţována pouze za nějaké vyplnění volného času. Vţdy musí být zadán čas na zpracování a prezentaci dané interaktivní techniky. Dobře zvaţte jiţ při své přípravě a v návaznosti na počtu posluchačů. Interaktivní techniky by se neměly v jednom kurzu příliš opakovat. Volba interaktivní techniky závisí na tom, co se mají posluchači naučit. Interaktivní metody vzdělávání, vycházejí ze záţitkové pedagogiky. Snaţí se vyuţívat hry a záţitku, jejichţ prostřednictvím se získané znalosti, schopnosti a dovednosti uloţí posluchačům do paměti mnohem trvaleji, neţ je tomu u jiných metod vzdělávání, např. při přednášce. Důleţitým znakem interaktivní výuky je zjevná názornost a systematičnost. Obohacení výuky o interaktivní techniky, které by mohly navodit reálné vztahy a procesy z praxe, neznamená vţdy zavedení nových exotických metod. Jde spíše o obohacení dosavadních metod o některé známé, ale opomíjené didaktické prvky. Vyuţití interaktivních technik nemusí čas kurzu prodlouţit, naopak vhodně zvolené interaktivní techniky mohou výuku výrazně urychlit. Interaktivní metody vzdělávání jsou nejen atraktivní a velmi efektivní, ale také mohou být impulzem k dalšímu rozvoji jedince. Interaktivita není jen hra, je to vlastně způsob učení, který posluchače vtáhne do výuky, baví je, posluchači se nenudí a tím jim běţí čas rychleji. Jsou-li posluchači na konci školení překvapeni, ţe uţ je konec, je to pro lektora velmi pozitivní zpětná vazba. 31

32 TEST Interaktivní techniky nabízejí posluchačům: a) zábavnější a méně stereotypní formu výuky b) stereotypní formu výuky bez zapojení posluchačů c) moţnost méně se soustředit na hodinách Patří vyplňování testů mezi interaktivní techniky: a) ano b) ne Je moţné pouţít interaktivních metod v předmětu matematika: a) ano b) ne Ve studijních materiálech jsme Vám představili některé z interaktivních technik a ukázali výhody jejich vyuţívání ve výuce. Můţete si říci: to je ale více práce, náročnější příprava apod. a máte pravdu a nejen to. Také to znamená pro Vás jako lektora větší soustředěnost v rámci výuky korigovat posluchače, motivovat je a hodnotit. Ale, nezapomeňte na to, ţe: interaktivní metody vzdělávání jsou atraktivní a velmi efektivní a mohou být impulzem k dalšímu rozvoji jedince, jakékoliv téma lze připravit a vzdělávat interaktivní formou, vyuţití interaktivních technik nemusí čas kurzu prodlouţit, naopak díky nim dokáţete ve stejném čase více, budete-li interaktivní techniky pouţívat, budou Vaše semináře ţádané a vy se stanete úspěšným lektorem. ÚKOLY NA TRÉNING Připravte si na příští kurz jednu z interaktivních metod a v praxi ji budete prezentovat v čase 5-10 minut všem účastníkům kurzu. 32

33 Prezentační technika Technika můţe být vynikajícím pomocníkem, dělá prezentaci profesionální, můţe být ale také pastí, do které spadnete, kdyţ se ji nenaučíte spolehlivě ovládat a kdyţ nemáte vţdy nějaké náhradní řešení pro případ, ţe technika selţe. Dva základní prostředky: a) FLIPCHART NEBO JINÝ TYP TABULE b) PROJEKTOR Zásady práce s technikou: 1. Nejlepším prezentačním prostředkem je sám prezentující 2. V jednom okamţiku pouţívejte raději jen jeden prostředek a podle povahy výkladu je střídejte 3. Nevstupujte do světla projektoru 4. Kdyţ obsluhujete techniku, nemluvte 5. Neberte si vítr z plachet tím, ţe doslova předčítáte to, co je na projekční ploše 6. Při chůzi k technice a při její obsluze se neotáčejte zády k auditoriu CVIČENÍ: - uveďte výhody a nevýhody vybraných prezentačních prostředků 33

34 Jak pracovat s flipchartem: - postoj - nový list - písmo - text - drţte linku - pouţívejte symboly - nákresy a obrázky Projekce snímků: - při vytváření snímků si poloţte otázku: Mohu si stejně dobře poradit i bez tohoto snímku? - pokud si odpovíte ano, upusťte od vytváření takového snímku - nedávejte na snímek víc slov, neţ byste vytiskli na tričko - drţte se zásady 5 x 5 - dodrţujte dostatečnou velikost písma - pouţívejte bezpatkový typ písma - snímky vytvářejte pomocí kvalitního software - pozor na barvy - pozor na rozsáhlé tabulky a nepřehledná schémata - nehrajte stínové divadlo vstupem do světelného kuţele - pro náběh jednotlivých snímků, nadpisů, grafických objektů a odráţek se dá pouţívat animace - techniku před prezentací vţdy vyzkoušejte a ověřte si, zda je projekce dobře čitelná i z poslední řady Zobrazení prezentace pro prezentátora 34

35 II. modul - KOMUNIKAČNÍ STANDARDY LEKTORA Analýza školeného účastníka TEST poznáte, ke kterému typu patří doporučení? Uč se naslouchat. Zkus reagovat rychleji. Buď pruţnější. Nauč se říkat "NE". Kontroluj své emoce. Buď sám iniciativnější. Více naslouchej, nemluv tolik. Vysvětluj proč. Pouţívej více empatii. Zaměř se více na fakta. Nerozkazuj, ptej se. LEV BOBR RETRÍVR LACHTAN 35

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Příprava na vyučování oborů Člověk a jeho svět a Výtvarná výchova s cíli v oblasti OSV. Den s domácími mazlíčky 1 vyprávění příběhu

Příprava na vyučování oborů Člověk a jeho svět a Výtvarná výchova s cíli v oblasti OSV. Den s domácími mazlíčky 1 vyprávění příběhu Příprava na vyučování oborů Člověk a jeho svět a Výtvarná výchova s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Den s domácími mazlíčky 1 vyprávění příběhu Stručná anotace učební jednotky V této lekci

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více