ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY"

Transkript

1 ROZVOJ A PROHLUBOVÁNÍ ANDRAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ A ROZŠIŘOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ V NOVÝCH TÉMATECH CZ.1.07/3.2.07/ ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY 1

2 OBSAH I. modul - METODIKA VÝUKY DOSPĚLÝCH Metodické základy vzdělávání dospělých... 4 Jak se vzdělávají dospělí lidé... 4 Metodika a metody vzdělávání... 5 Andragogika a pedagogika... 7 Poruchy učení a jiné problémy... 8 Učební styly... 9 Fáze experientálního učení dle Kolba Operační metody Vývojové fáze učení Analýza potřeb konstrukce vzdělávacího celku Vyuţití prostoru a prostředků pro vzdělávání Týmová práce a motivace studentů k týmové práci Faktory podporující/brzdící efektivní práci v týmu Základní atributy týmové práce Metody týmové práce Prezentační dovednosti Interaktivní techniky Prezentační technika II. modul - KOMUNIKAČNÍ STANDARDY LEKTORA Analýza školeného účastníka Jak motivovat školeného účastníka Aktivní naslouchání Zdolávání námitek III. modul DIDAKTIKA PRO LEKTORA Evaluace vzdělávání Realizace hodnocení Struktura pozitivního hodnocení Způsoby provedení hodnocení Prezentační plán Minutový scénář Přílohy

3 I. modul - METODIKA VÝUKY DOSPĚLÝCH Andragogika vychází z řeckého aner, andros muţ a ago vésti. Věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací. V oblasti výchovy a vzdělávání se zabývá zvláštnostmi působení pedagogických zákonitostí na dospělou populaci, definuje osobnost dospělého ve výchovném a vzdělávacím procesu, definuje systém výchovy a vzdělávání dospělé populace, jakoţ i zvláštnosti ve vztahu k ostatním pedagogickým a společenským vědám. Pojem andragogika se tedy vytvořil proto, ţe pedagogika ze svého řeckého významu znamená vzdělávání a výchova dětí, a tak bylo potřeba vzdělávání dospělých odlišit od vzdělávání dětí, a tím tedy vznikla aplikovaná vědní disciplína andragogika. Didaktika (z řeckého slova didaskó = učím) se rozvinula jako Věda zabývající se otázkami vyučování, učení a vzdělávání. V průběhu svého vývoje byla různě chápána a vymezována. Andragogická didaktika (didaktika dospělých) je vymezena jako teorie výuky dospělých. Tj. vyučování na straně lektora a učení na straně účastníka. Dospělí lidé jsou na didaktiku velmi vnímaví je pro ně důleţité, jakým způsobem k nim vzdělavatel přistupuje a zda je to pro něj přínosem. Co je to: Vzdělávání Učení Vyučování Výuka 3

4 Metodické základy vzdělávání dospělých motto: Poznávat vše, co jest, nazývá se rozum, čili mysl, neb intelekt, vzniká z pravdy. Chtít vše co prospívá, nazývá se vůle.majíci za předmět dobro věcí, konat vše, co ono obojímu slouţí to je schopnost hybná, mající za předmět jednotu věcí. Jan Ámos Komenský Akademický liberalismus nachází uplatnění zejména v oblasti vzdělávání a přípravy vysoce erudovaných odborníků v oboru přírodních a technických věd. Odborníků, kteří mohou při řešení problémů operovat na bázi individuálního kritického odstupu a nadhledu. Experientální liberalismus je efektivní pro přípravu manaţerů a lidí v organizacích. Je tu kladen důraz na efektivní komunikaci a spolupráci, rychlou akci a improvizaci. Musí zhodnotit a vyřešit různé druhy poznatků a pracovních zkušeností. Jak se vzdělávají dospělí lidé Dimenze rozdílu Akademický liberalismus Zkušenostní liberalismu Poznatky: důraz na objektivní teoretické poznatky integrace subjektivní zkušenosti a teoretických poznatků Metody výuky: Cíl pedagogického úsilí: přednášky, semináře, případové studie, experimenty Na realitě nezávislý, autonomní jedinec skupinová a týmová práce, učební plány a smlouvy, akční učení a hraní rolí V praktickém kontextu situovaný a sociálně kompetentní jedinec Učení je moţno definovat jako: zájmem vyvolané, chtěné, k cíli směřující tématicky a časově přehledné aktivování vlastních moţností rozmnoţovat vědomosti zdokonalování jednání a udrţování fyzické a psychické rovnováhy je interaktivní proces, co nejrozmanitějšího intenzivního osvojování a internalizace Čemu jste se naučil v předškolním věku, na základní, střední, vysoké škole. 1. Jakým způsobem jste se učili? 2. Který učitel Vás dokázal zaujmout a proč? 3. Jak jste se učili svou profesi? Co Vám nejvíce pomohlo? 4. Čemu se chcete naučit na tomto kurzu? Jak tyto poznatky uplatníte v praxi. 4

5 Metodika a metody vzdělávání Cíl Obsah Vyučovací zásady Lektor Vyučovací metody Posluchač Vyučovací formy Didaktické prostředky Rozumové působení logický postup, převaha racionálních apelů Citové působení postup s převahou emociálních apelů Formování dovedností a návyků metody praktické, napodobování, cvičení Ovlivňování osobní autoritou metoda osobního příkladu, přirozené autority Sociální ovlivňování teambuilding, týmové úlohy, týmová synergie Ovlivňování ţivotními procesy funkcionální řešení profesních úkolů 5

6 Předávání vědomostí, vytváření nových, příprava na sdílení hodnot a postojů a na osvojování dovedností a návyků metody expoziční metody fixační metody diagnostické Znovuobjevení poznaného, fixace vědomostí, dovedností a návyků, sdílení hodnot a postojů Vyhodnocení kvality nově osvojených způsobilostí. 6

7 Andragogika a pedagogika PEDAGOGIKA ANDRAGOGIKA Zaměření na výuku Pomoc při výuce Vzdělávání shora Participace Univerzalita Individuální přístup Vzdělávací normativy Potřeby účastníka Vytváří osobnost Dotváří osobnost Těţištěm intencionalita Těţištěm funkcionalita Učení potenciálního Učení potřebného Monopol na certifikáty Variabilita Kontrola chování Pomoc při řešení ţivot. problémů Co to pro nás znamená? 7

8 Poruchy učení a jiné problémy Dyslexie specifická vývojová porucha čtení, při níţ se jedinec potýká s problémy s rozpoznáváním a zapamatováním si jednotlivých písmen, zvláště pak s rozlišováním písmen tvarově podobných. Má potíţe s rychlostí čtení, správností čtení a s porozuměním čtenému textu. Dysgrafie specifická porucha psaní postihující písemný projev, který bývá nečitelný a neuspořádaný. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, píše pomalu a s námahou. Dysortografie specifická porucha pravopisu, která se projevuje tzv. specifickými dysortografickými chybami. Tato porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií. Dyskalkulie specifická porucha matematických schopností, která postihuje operace s čísly, matematické představy, prostorové představy apod. Vedle těchto poruch se uvádí: Dysmúzie specifická vývojová porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby. Jedinec má problémy v rozlišování tónů, nepamatuje si melodii, není schopen reprodukovat rytmus. Dyspinxie specifická vývojová porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby. Dyspraxie specifická vývojová porucha obratnosti S jakými problémy se nejčastěji setkáme ze strany účastníků? 8

9 Učební styly Přijímání informací a jejich uchovávání: Vizuální typ: pozorování experimentů Nevidím, viděl bych... Haptický typ: vlastní jednání, uchopení Mám pocit, je mi z toho divně.. Auditivní typ: poslech, zvuk hlasu Zní to dobře, někde jsem zaslechl.. Verbální typ: pojmy, vzorce, grafy Bylo řečeno, mám to zapsáno slovy. Diskusní typ: porozumění pomocí rozhovoru Pojďme se na to sejít... Kaţdý člověk je jiný, jinak vypadá, jinak se vyjadřuje a také jinak zpracovává informace, které k němu neustále z okolí přicházejí. Někdo potřebuje vidět, aby si zapamatoval, jiný slyšet a někomu vyhovuje praktická zkušenost. Styly učení: specifické a individualizované způsoby a postupy při učení, které úzce souvisí s kognitivním (poznávacím) stylem daného člověka. Učební styl je způsob, jak člověk vstřebává a zpracovává nové informace, a jak si je pamatuje. Kaţdý z nás má svůj jedinečný učební styl, který během studia upřednostňuje. Protoţe se učíme celý ţivot, dá se říct, ţe určitý učební styl má kaţdý z nás po celý ţivot - nezáleţí na tom, zda je nám 10 nebo 60 let. Učíte se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo vám při studiu vyhovuje pohyb a hry? Pokud odhalíte pro sebe nejlepší způsob učení, jste na správné cestě k tomu zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou. Nejčastěji uváděnou teorií o učebních stylech je teorie zaloţená na smyslovém vnímání. 1. Aktivní styl učení: proč to funguje zkušenost 2. Reflexivní styl učení: co funguje výsledky 3. Teoretický styl učení: jak to funguje příčiny 4. Pragmatický styl učení: kde to funguje příklady 9

10 Fáze experientálního učení dle Kolba testování (ověřování) závěrů konkrétní zkušenost abstraktní konceptualizace reflektivní pozorování Proces experientálního učení můţe být popsán jako čtyř-etapový cyklus čtyř adaptivních stylů učení: konkrétní zkušenost /Concrete Experience/; ohlédnutí, pozorování, zamyšlení /Reflective Observation/; zobecnění /Abstrakt Conceptualization/; a plánování /Aktive Experimentation/. Konkrétní zkušenost neţ se začne se samotnou výukou, je třeba zjistit, na jaké úrovni účastníci jsou. A to hned z několika důvodů: - Jestliţe bude lektor vyučovat něco, co jiţ účastníci znají (nebo si myslí, ţe to znají), dosáhne nejspíše unuděného publika, které mu nebude věnovat velkou pozornost - Jestliţe naopak lektor bude předpokládat, ţe účastníci jsou na pokročilejší úrovni, neţ je tomu ve skutečnosti, nebudou mu rozumět, budou se ztrácet ve výkladu a postupně také ztratí pozornost. Je tedy třeba hned na začátku výuky, či před jejím započetím, diagnostikovat úroveň skupiny. Způsobů je mnoho, je moţno pouţít třeba následující: Dotazník, Test, Případovou studii, Modelovou situaci, Diskusi na téma, Praktickou zkoušku ap. Nejlepší praxe jakmile lektor zjistí úroveň účastníků, můţe ji začít zvyšovat na poţadovanou velikost. Přizpůsobí se posluchačům tak, aby byl výklad pro ně co nejsrozumitelnější. Pouţívá praktických příkladů a ukázek tak, aby si dovedli účastníci představit fungování v praxi. Po celou dobu je výuka co nejvíce interaktivní, aby bylo zajištěno zapamatování probíraného tématu i následná aplikace do praxe. Abstraktní konceptualizace zde je jiţ stěţejní důraz kladen na samotného účastníka. Jeho úkolem je vypracovat si jakýsi osobní plán rozvoje jak udělat, aby nové poznatky 10

11 mohl aplikovat. Tato konceptualizace můţe probíhat v rámci skupiny i individuálně. Výstupy mohou být písemné i myšlené. Důleţité je, aby byly pouţitelné a funkční. Aktivní ověření v této poslední fázi učebního cyklu dochází k ověření aplikovatelnosti. Zjistí se, zda se úroveň účastníků zvětšila a to za pouţití teorie a praxe z výuky. V podstatě můţe probíhat stejnými metodami, jako při první fázi a měří se zde posun, který účastníci od první fáze udělali. Tímto samozřejmě cyklus není uzavřen a pokračuje dál v principu celoţivotního učení. Pro kurz je však důleţité, aby kaţdé téma bylo v cyklu minimálně jednou probráno a výsledek zaznamenán ať jiţ v písemné podobě, v hodnocení lektorem, nahrávkou na video či praktickou zkouškou. Vyučovací styly Forma? Metoda? Učební styl? Operační metody? Co je primární, co sekundární, terciální? To není to nejdůleţitější Výsledkem musí být vyváţený vzdělávací celek, který reflektuje hlavní objekt procesu, totiţ, posluchače, studenta, klienta, účastníka 11

12 Operační metody laterální myšlení analytické metody kontrolní seznam brainstorming soupis vlastností Operační metody metoda katalogu metody vyjmenování vstup - výstup metoda středu zájmu volné asociace situační metody inscenační, hry Vývojové fáze učení UČENÍ psychický proces probíhající celý ţivot, podílí se na něm celá osobnost. širší vymezení: kaţdé obohacení individuální zkušeností v průběhu celého ţivota uţší vymezení: záměrné, cílevědomé, systematické získávání vědomosti, dovednosti, návyků, poznatků testovací a aplikační motivační výkonná, tréninková poznávací, edukační 12

13 Analýza potřeb konstrukce vzdělávacího celku I v případě, ţe byla kvalitně provedena analýza vzdělávacích potřeb, čeká lektora v úvodu semináře důleţitý úkol. Musíme sladit očekávání (potřeby) zadavatelů, účastníků i realizátorů. Účastníci mají mnohdy velmi rozdílné představy. Vytvořte jim prostor pro nadefinování vlastní představy. Umoţní Vám to reflektovat jejich vidění. Přibliţte je Vaší představě. Kdyţ budete mluvit jejich řečí budete si dobře rozumět. Nikdy nelze vyhovět všem. Lektor však musí dokázat uspokojit většinu skupiny a naplnit všechny cíle. Připomeňte si poţadavky zadavatelů Ověřte si zadání účastníků Formulujte Vaše očekávání Získejte zpětnou vazbu Najděte principy potřeb - motivujte Analýza potřeb Maslowova pyramida potřeb 13

14 Vyuţití prostoru a prostředků pro vzdělávání POŢADAVKY NA VÝUKOVÝ PROSTOR Podle čeho budeme vybírat vhodný výukovou místnost? Jaké poţadavky na vhodný školící prostor mají účastníci? Jaké poţadavky na vhodný školící prostor a prostředky mají lektoři? 14

15 Týmová práce a motivace studentů k týmové práci Vyuţití aktivních metod výuky je moţné na všech stupních vzdělávacího systému; opodstatněné je všude tam, kde nejde pouze o rozvoj kognitivních schopností, ale téţ o nácvik dovedností, které umoţňují vyuţívat znalosti v praxi. V případě kooperativního nebo kolaborativního učení pak mají téţ silnou sociální dimenzi a pomáhají zasadit získané dovednosti do společenského kontextu. Vzdělávacím cílem je v tomto případě jednak splnění určitého poţadovaného úkolu (to je hodnoceno standardními evaluačními metodami zaměřenými na posuzování výstupů vzdělávacího procesu znalostí a dovedností), ale také plánování postupu řešení, společná diskuse o různých aspektech řešeného problému, atd. (tedy rozvoj sociálních dovedností, který je přidanou hodnotou takové výuky). Řešení úkolu se v tomto případě odehrává nejen v rovině instrumentální, ale také sociální je třeba zvolit společnou strategii odpovídající jak podstatě problému, tak i cílům a moţnostem skupiny, a často řešit související (např. etické) otázky. Obvykle je také potřeba, aby se studenti s řešeným problémem ztotoţnili ( vzali jej za svůj ) a pracovali s ním nejen dle svých individuálních schopností a preferencí, ale i způsobem, který odpovídá jejich přijaté sociální roli ve skupině. Podmínky pro týmovou práci týmy musí být vhodně zformovány (např. mají být studenti vhodně rozděleni do různých skupin dle svých rozmanitých schopností, intelektuálního talentu atd. a to se musí provést tak, aby měli pocit, ţe jde o spravedlivé dělení); úkoly pro jednotlivé týmy musí podporovat jak učení, tak rozvoj týmu (úkoly vyţadují interakci v týmu, mají být prováděny společně všemi členy) 15

16 Faktory podporující/brzdící efektivní práci v týmu Pozor na záměnu skupinového vyučování za kooperativní Skupinová výuka je jednou z organizačních forem vyučování (vedle individuální a hromadné). Při skupinové výuce se ţáci ve třídě rozdělí do několika skupin. Za nejmenší skupinu můţeme povaţovat dvojici. I celá třída je vlastně svébytnou sociální skupinou, ale pokud učitel vyučuje frontálně, mluvíme o hromadném vyučování, nikoliv skupinovém. Rozdělení ţáků do skupin ještě nezaručuje jejich kooperaci, ale je jednou z podmínek navázání vzájemné spolupráce. Kooperativní učení se soustřeďuje na procesy, ke kterým dochází při spolupráci uvnitř skupinky, především na sociální interakci. Opakem kooperativního učení je výuka, při níţ ţáci vzájemně nespolupracují, nebo mezi sebou dokonce soupeří a soutěţí. Takovou výuku nazýváme kompetitivní. Výzkumy ukázaly, ţe nejefektivnější je výuka ve skupinách čtyřčlenných. U skupin trojčlenných někdy dochází k tomu, ţe se vytvoří model 2+1. Vznikne tedy spolupracující dvojice a nedochází k úplné kooperaci, protoţe třetí člen zůstává stranou. U pětičlenných skupin hrozí rozpad na dvě části 2+3 nebo 4+1. Opět tedy nespolupracují všichni ţáci. Stejný problém postihuje i skupiny šestičlenné a větší. Způsob tvorby skupin: Přirozené skupiny Seznamovací skupiny (ledolamky) Učební skupiny Krátkodobé skupiny Dlouhodobé skupiny 16

17 Desatero úspěšného týmu: 1. Jasný, srozumitelný, akceptovatelný, realistický a měřitelný cíl stanovený dle kritérií SMART nebo KARAT 2. Identifikace s cílem všemi členy týmu. 3. Dobrá skladba týmu z hlediska odbornosti, osobnostních rysů a týmových rolí, ale i vhodného počtu osob v týmu a jejich zkušeností. 4. Znalost technik týmové spolupráce. 5. Přátelská atmosféra zainteresovanosti a angaţovanosti na společném cíli. Jasné úkoly a postupné kroky. 6. Otevřená komunikace, umění si naslouchat, tolerance a moţnost bez obav vyjádřit svůj názor. 7. Jasná pravidla a postupy. Vymezené kompetence a zodpovědnost. 8. Časový harmonogram průběhu týmové spolupráce. 9. Konstruktivní kritika je vítaná, nikdo ji nebere osobně. Členové přijímají různé názory a diskutují o nich. 10. Pracovníci si vychutnávají úspěch: sdílená radost dvojnásobná radost. Tým se stává efektivním při vzájemné spolupráci, důvěře a soudrţnosti členů týmu. Základní atributy týmové práce (koheze, opojení, zklamání, přijetí) Tým se rozvíjí často v typických vývojových stadiích, které následně vedou k efektivní spolupráci. Orientace počátek týmové spolupráce, utvoření týmových rolí a vůdcovských pozic, členové týmu se ukazují v nejlepším světle, hrají různé role, vznikají sympatie a antipatie, vytvářejí se první dojmy Konflikt a výzva období vzájemného prověřování, zkoumání postavení ve skupině, vznikají drobné vzpoury a stíţnosti, vymezují se jednotlivý jedinci, mohou vznikat prodlevy v adaptaci, rozporné představy a různá očekávání Koheze (soudrţnost) přijímání rolí a nepsaných pravidel týmové spolupráce, jsou časté diskuze a rozvíjí se týmový duch, pracovníci jsou spokojeni se svými rolemi a přínosem pro tým Opojení vládne harmonie a dobrá nálada, tým je aktivní, práce v týmu uspokojuje profesní a osobní ambice Zklamání bortí se pocit souladu, vznikají podskupiny, výkon klesá a je negativně ovlivňován individuálními nedostatky, vzniká kritika a nastává období konfliktů, které mohou být i osobní a celkově sniţují výkonnost týmu 17

18 Přijetí objevení optimistické a realistické osobnosti, která podněcuje členy k cílům a novým střetům, zvyšuje schopnosti vzájemného očekávání jednotlivců i týmu Kritické faktory vzájemné spolupráce v týmu jsou pak konflikt, ztráta zájmu a nerozhodnost. Tyto faktory jsou ovlivněny např.: přeceněním schopností, vyhrocením situace v momentě napětí, roztříštěností názorů, nedoceněním problému, malou spoluúčastí, neznalostí moţnosti řešení či jeho obtíţností, nepřipraveností, unáhlenými rozhodnutími, pasivitou, nesprávnou komunikací aj. Tým se proto stává neúspěšným. Je důleţité si toto faktory a bariéry uvědomit a následně podniknout kroky k úspěšné a kýţené týmové spolupráci. 18

19 Metody týmové práce, způsoby práce pedagogů Metoda BRAINSTORMING Tuto metodu pouţívá tým, kdyţ potřebuje najít varianty řešení nějakého problému. Jakmile tým zformuluje problém, který se má řešit, aplikuje tuto metodu, která má dvě fáze: Generativní fázi. (Každý člen může přednést svůj návrh na řešení problému.) Návrhy se zaznamenávají. Tato fáze by neměla trvat více jak 20 až 30 minut (může být i kratší, pokud už žádný člen nemá další návrh). Aplikují se čtyři základní pravidla (Osborn): Odloţený úsudek - Bezprostřední kritika se vylučuje Volný rozlet - Popustit uzdu fantazii Usilovat o mnoţství - Čím větší počet nápadů, tím větší pravděpodobnost nalezení řešení Kombinace a vylepšování přednesených nápadů Metoda STRUKTUROVANÝCH PORAD Porada je nejtypičtější forma práce týmu.(strukturované porady) Zásady strukturovaných porad lze shrnou do několika následujících pravidel: Maximální počet účastníků je 6 Max. doporučená délka porady je 1-2 hodiny Pozvaní účastníci musí mít relevantní informace o řešené problematice a musí představovat přínos pro řešení problému Pro poradu se stanoví Moderátor (vede a usměrňuje diskusi) Referující předřečník (rozebere základní problémy řešení) Zapisovatel Je potřeba předem stanovit cíl a účel porady. Metoda SKUPINOVÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Má-li projektový tým vyřešit společně určitý problém, musí se všichni členové týmu snaţit účinně komunikovat o postupu a při postupu celého procesu řešení problému. Jestliţe budou problém řešit kaţdý izolovaně, ztrácí se moţný synergický efekt práce v týmu. Proto se členové musí seznámit s vyuţitím audiovizuálních pomůcek při presentaci svých návrhů, naučit se jasně a srozumitelně sdělovat své myšlenky a umění naslouchat a pochopit, co se mu snaţí sdělit ostatní členové týmu. Jen tak je moţno vytvořit dobrý předpoklad pro efektivní skupinové řešení problémů. 19

20 Prezentační dovednosti A věru není nic znamenitějšího než schopnost upoutat řečněním davy lidí, získat si jejich srdce a jejich smýšlení, hnát tam, kam řečník chce, i podle vlastní vůle odvádět jinam. Marcus Tullius Cicero Umění prezentace patří dnes jiţ mezi základní dovednosti, které musí ovládat kaţdý, kdo chce být alespoň trochu úspěšný. Týká se to studentů, manaţerů, politiků, obchodníků i asistentek. V kaţdé profesi je třeba umět prezentovat. Čím kvalitněji člověk prezentuje, tím rychleji a kvalitněji předává informace protější straně a dostává se tak dříve k cíli. Je mnoho způsobů, návodů a postupů, jak vytvořit úspěšnou prezentaci. Je v podstatě jedno, který z těchto osvědčených způsobů si vyberete. Důleţité je, abyste se s ním ztotoţnili a dodrţovali jej a přinesl úspěch. 20

21 6 KROKŮ K ÚSPĚŠNÉ PREZENTACI 1. Analýza posluchačů Co koho zajímá? Co a u koho chci konkrétně svou prezentací docílit? 2. Sestavení prezentace Jaké argumenty nebo informační bloky pouţijete a v jakém sledu? 3. Vizuální plán Vizualizace obsahů, věcné podstaty od zcela abstraktní aţ po názornou podobu 4. Obrazové ztvárnění Konkrétní realizace grafických představ 5. Optimalizace projevu vaší osobnosti Jak působit jistě a přesvědčivě jako osobnost 6. Interakční strategie Příprava na moţné kritické momenty 21

22 1. ANALÝZA POSLUCHAČŮ V prezentaci lze udělat spoustu chyb, mezi ty závaţné v přípravě patří tyto tři: Prezentátor si myslí, ţe ví, co bude posluchače zajímat a nepotřebuje to zjišťovat; chce do prezentace nacpat co nejvíce informací a údajů; pouţívá spousty odborných údajů. Potom se stává, ţe posluchači usínají, nevnímají, brblají atd. Pokud nebudeme mluvit o něčem, co je zajímá, nebo tak, aby to znělo zajímavě nebo obojí, nemáme šanci jejich pozornost upoutat. Je třeba připravit prezentaci tak, aby měli pocit, ţe je pro ně uţitečné ji poslouchat hledáme motivy, jak jim téma přiblíţit. 2. SESTAVENÍ PREZENTACE Pro prezentaci platí také pravidlo prvního dojmu. V prvních několika vteřinách (počítejte tak se 30 vteřinami) si o vás posluchači vytvoří obrázek a zhodnotí, zda stojí za to vás pozorně poslouchat. Na začátek se tedy musíte věnovat tomu, aby byl první dojem co nejlepší. Úvod: jaký má význam, k čemu slouţí, co je jeho cílem, co tam patří? 22

23 Hlavní část: jaká má být, co je nutno dodrţet? Zakončení: jak má vyznít, na co je nutno pamatovat, co je dobré pouţít? 3. VIZUÁLNÍ PLÁN Podle průzkumů má vyuţití vizuálních prostředků u prezentace tyto dopady: Při individuálním rozhodování vítězí v 66 % případů prezentátor pouţívající vizuální pomůcky Při skupinovém rozhodování je to 72 % Nasazení vizuálních prostředků zvyšuje pravděpodobnost přijetí rozhodnutí o 58 aţ 79 % Přesvědčivost prezentace se při pouţití vizualizace zvýší o 43 % Pouţití vizuálních prostředků zkracuje průměrnou délku prezentace o 28 % Prezentátoři vyuţívající vizualizaci působí přesvědčivěji. Chcete-li být přesvědčiví, připravte si vizuální plán. Obrázky a nákresy podporují tok informací, fixují je u posluchačů, vzbuzují pozornost. 23

24 Ten, kdo svou cílovou skupinu oslovuje také prostřednictvím vizuálního kanálu má mnohem větší úspěch. U čistě sluchové komunikace ztrácí posluchač dříve koncentraci a pozornost. Nechtějte vizualizovat všechno! I zde platí, ţe VŠEHO MOC ŠKODÍ. Kolik vizualizací (obrázků, grafů, fotografií, symbolů, piktogramů, náčrtků...) tedy pouţít? Maximálně celkový čas v minutách = max. počet obrázků Minimálně celkový čas v minutách : 3 = min. počet obrázků 4. OBRAZOVÉ ZTVÁRNĚNÍ Na co byste měli dbát u všech názorných pomůcek pravidla tvorby: Jasnost a srozumitelnost má přednost před krásou a originalitou podporuje obrázek zamýšlené sdělení? Špatně viditelná pomůcka je horší neţ ţádná nefrustrujte posluchače Jednoduchá grafika, málo detailů dokonalé a úplné je něco, z čeho se nedá uţ nic vypustit, vynechat Jednotná úroveň kvality ladí vám všechny vizualizace? Jsou na stejné úrovni? Naplánujte si prezentační situaci nevkládejte všechny informace do grafů a obrázků, nechte si prostor pro vlastí roli Pouţívejte max. 3 barvy : - hlavní (zpravidla černá nebo modrá) - vedlejší (obvykle zelená) - zvýrazňovací (červená min. pouţití, jen to nejdůleţitější) Nepřeplácejte fólie či flipy informacemi pište dostatečně velkým písmem, čitelně a vkusně Nenuďte publikum, ale také nedělejte z prezentace létající cirkus - příliš barev, obrázků a informací spíše odradí 24

25 5. OPTIMALIZACE PROJEVU VAŠÍ OSOBNOSTI Víte, jak spolehlivě lézt posluchačům na nervy? Neexistující oční kontakt Těkavý či strnulý pohled Nervózní přecházení sem a tam Škrobené a strnulé postávání na jednom místě Rychlý, tichý nebo monotónní výklad Předčítání z poznámek Cinkání a chřestění drobnými v kapse, pohrávání s fixem, cvakání propiskou, popotahování za oděv... Nezájem přednášejícího o posluchače 6. INTERAKČNÍ STRATEGIE Co nás můţe při prezentaci potkat? Pokles pozornosti nastává obvykle po 5 minutách - Změňte intonaci hlasu - Udělejte dramatickou pauzu - Pouţijte podněcující slova (tzv.reklamní nedorozumění, pozor, vynikající...) - Emocionální vyznání (byl jsem ohromen, vůbec jsem nespal...) - Pouţijte vizuální prostředky (střídání obrázků, pohyb, demonstrace, střídání médií, vytvoření obrázku před posluchači) - Pauza Únava po namáhavém dni musíme posluchače zmobilizovat - Akustický signál (nechat něco spadnout na zem, zaklepat či bouchnout o stůl na zdůraznění slov ale ne vztekle nebo agresivně...) - Osobní oslovení (zapojte unaveného posluchače do prezentace) 25

26 - Kladení otázek (kdo se ptá, ten vede, stimuluje a kontroluje) Nuda něco jste podcenili, co teď s tím? - Přidat plyn (vypusťte to nepodstatné, soustřeďte se na závaţné informace) - Strategie spolčování (kdyţ se někdo viditelně nudí, zapojte jej ať řekne své zkušenosti, názory apod.) - Nepřiznejte problém! Porucha vše, co způsobí, ţe prezentace neběţí tak, jak jsme naplánovali. Co s tím? - Pečlivá příprava předejde většině problémů - Přestávka můţe pomoct - Změna prezentačního média - Diskuse - Kufřík první pomoci (izolepa, nůţky, fixy, rezervní lampa do projektoru...) - Nepřipomínejte posluchačům, co se nepovedlo Otázky a námitky diskuse můţe vaší prezentaci pozvednout i zničit - Dobře se připravte na potencionální otázky či námitky - Poděkujte za kaţdou připomínku utlumíte vášně a získáte čas - Některé očekávané otázky zodpovězte předem, aniţ se posluchači zeptají - Vymezte přesně diskusi čeho se bude týkat, jak bude probíhat - Některé otázky odloţte na přestávku ty, které jsou dlouhé nebo nezajímají všechny - Vyţadujte disciplinovanost Vyrušování podle situace jej lze: - Ignorovat (stojí za to se tím zabývat?) - Kvitovat (přikývnutí, zrakový kontakt, demonstrativně zaznamenat rušivý příspěvek..) - Krátce probrat a vrátit se k tématu - Potlačit odloţit na později, na diskusi, přestávku.. 26

27 Interaktivní techniky Většina z nás jiţ v rámci svého profesního ţivota absolvovala seminář, školení nebo přednášku. A stalo se Vám, ţe: jste někdy zapochybovali o vztahu tréninku k reálným problémům a potřebám? běţel projektor cca 50 % času nebo déle? byl převládající metodou školení pouze výklad? jste měli pocit, ţe školení bylo příliš obsaţné a nekonkrétní? jste cítili nízkou soustředěnost (např. po obědě)? jste odcházeli s pocitem nízké motivovanosti k danému tématu? jste měli potřebu odejít ještě před závěrem školení? Odpovíte-li si alespoň na jednu z výše uvedených situací kladně, tak je tato kapitola určena pro Vás. Chcete se dozvědět více o tom jak: - zaujmout posluchače? - vtáhnout posluchače do přednášeného tématu? - docílit intenzivnějšího procvičování na seminářích? Zní-li Vaše odpověď ano: Naučíme Vás vyuţívat ve výuce interaktivní techniky. KOMIX Bla bl a.!!! Tam už nejdu! Hodina bez interaktivi ty?? Jak můţete zapojit posluchače? Napište moţné interaktivní metody: 27

28 Jaké výhody má vyuţití interaktivních metod v prezentaci: Interaktivní výuka je novou metodou výuky, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout posluchačům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné posluchače tak aby nebyli pasivními posluchači, ale spoluvytvářeli výuku a aktivně se zapojovali do procesu vzdělávání. Interaktivní metody povzbuzují k činnosti, pomáhají při tříbení názorů a získávání znalostí prostřednictvím učení se od druhých. V neposlední řadě zlepšují vzájemnou komunikaci. Naučit se spolu lépe komunikovat, jeden druhému více naslouchat a respektovat se - to jsou dovednosti, které všichni potřebujeme neustále rozvíjet. Existuje mnoho interaktivních technik, je dobré popustit uzdu své fantazii, pouţívat představivost a především nechat se inspirovat kdykoliv a kdekoliv, vţdyť běţný ţivot přináší tolik situací. Poslání jednotlivých oblastí her: 1. Zahájení úkolem těchto aktivit je sblíţit účastníky akce, navzájem se seznámit, sjednotit na společné očekávání. Přirozeným kontaktem se nakročí směrem k sebepoznání, navodí se hravá atmosféra. 2. Probuzení (tvořivost) metody vyuţíváme v situaci, kdy členové týmu jsou jiţ unaveni předcházejícím úkolem. Je třeba je probudit činností, která bude fyzická, popř. spojená se slovními úkoly. 3. Pobavení někdy potřebuje tým pouze rozptýlit, zlepšit náladu. Tato část aktivit je také pomůckou pro rozptýlení, cestou pro naladění na pohodovou vlnu. 28

29 4. Posílení týmu pokud je cílem posilování týmových aktivit je moţno volit hry a cvičení, které jsou sestaveny tak, aby pomáhaly vzájemné komunikaci, posílily vazby mezi členy, upevnily jejich pozice. 5. Sebepoznání plní dva cíle: jednak pomáhají samotnému jedinci uvědomit si vlastní potenciál, provést jakousi SWOT analýzu sebe sama. Na druhé straně jsou výstupy přínosem pro manaţera týmu, který má moţnost zjistit osobní rysy svých podřízených kolegů, nebo účastníků kurzu. 6. Komunikace komunikační dovednosti a jejich rozvoj patří mezi nejčastější cíle rozvoje. 7. Řízení týmu metody jsou určeny pro manaţery a lektory, kteří mají v popisu práce řízení lidí, na motivaci apod. Hry a cvičení se zaměřují na rozvíjení myšlení v oblasti vztahů, strategického myšlení, globálního pohledu na problémy,neutápění se v podrobnostech a maličkostech. 8. Fixace poznatků pro efektivní zakončení vzdělávání, proţitých zkušeností a získaných nových dovedností je potřeba celý cyklus zakončit tak, aby ještě jednou proběhlo krátké a cílené zopakování. Metody v této části pomohou k fixaci a začlenění získaných informací. Příklady interaktivních technik: Testy znalostní (teoretické), dovednostmi (praktické), psychoanalytické (osobnostní). Jedná se o nejčastěji a také nejdéle pouţívanou interaktivní techniku. Testy je moţné rozčlenit také podle úrovně náročnosti od jednoduchých tzv. odlehčujících po speciální, které vytvářejí odborníci. Vyuţívání této techniky je výhodné jak z hlediska variabilnosti (má-li lektor vţdy k dispozici tzv. sloţku testů, můţe kdykoliv v rámci výuky pouţít) tak časového (lze zde jasně definovat délku zpracování i vyhodnocení). 29

30 Kříţovky také jako testy jsou kříţovky z hlediska variabilnosti výhodné a lektor je můţe v případě, ţe se mu nedostává času pro zopakování probrané látky pouţít. Je ale potřeba motivovat posluchače, aby v případě, ţe rychle uhodnou tajenku neztratili motivaci doplnit všechna klíčová slova. Dvojice předností této techniky je nejen rychlost provedení ale také to ţe se jedná o pohybovou aktivitu. Lektor můţe mít opět jiţ předem připravené různé variace kartiček k danému tématu a pouţít v případě potřeby. (např. pro probuzení posluchačů po obědě). Princip této techniky spočívá ve spojování kartiček na kterých jsou výrazy a definice výrazů. Puzzle je to velmi rychlá technika, která pomůţe zahnat únavu a zbystřit pozornost uchazečů. Ideální je, pokud si lektor předem puzzle připraví tak aby tématicky souvisely s daným tématem. Nemusí to být vţdy jen obrázky, dobré jsou i rozstříhané texty apod. Doplňovačky jedná se vlastně o souvislý text, ve kterém chybí slova. Podstatné je aby chybějící slova mohl posluchač dobře doplnit, tedy aby se jednalo o klíčové informace k danému tématu. Hledání v textu tato technika je ideální v případě, ţe potřebujeme aby si uchazeči přečetli ucelený a ne příliš zábavný text (např. poţární řád, vyhlášku, zákon). Dobře zvolenými otázkami motivujeme posluchače, aby si text opravdu přečetli a hledali správné odpovědi. Všechny výše uvedené techniky lze aplikovat nejen jako individuální práci, ale také jako týmovou činnost. Kreativní a pohybové techniky: Herecké předvádění úkolu před ostatními posluchači, hraní zadaných modelových situací, Výtvarné záţitkové obrázky (nakreslení všeho co se v daném kurzu naučili) a následná jejich prezentace. Vytvoření koláţí na zadané téma, představení účastníků, 30

31 Slovní vytvoření hesel nebo básniček k danému tématu, brainstorming, řízená diskuze apod. Výhodou těchto kreativních technik je pohyb, akčnost a osobní zapojení kaţdého posluchače před ostatními a tím pak mohou posluchači nohem lépe tyto situace vyuţít ve své praxi. Nevýhodou můţe být pro lektora náročnost uhlídání daného časového prostoru. Zásady pro uţívání interaktivních technik: Je nutné vţdy vysvětlit cíl dané interaktivní techniky, aby se nestalo, ţe by byla povaţována pouze za nějaké vyplnění volného času. Vţdy musí být zadán čas na zpracování a prezentaci dané interaktivní techniky. Dobře zvaţte jiţ při své přípravě a v návaznosti na počtu posluchačů. Interaktivní techniky by se neměly v jednom kurzu příliš opakovat. Volba interaktivní techniky závisí na tom, co se mají posluchači naučit. Interaktivní metody vzdělávání, vycházejí ze záţitkové pedagogiky. Snaţí se vyuţívat hry a záţitku, jejichţ prostřednictvím se získané znalosti, schopnosti a dovednosti uloţí posluchačům do paměti mnohem trvaleji, neţ je tomu u jiných metod vzdělávání, např. při přednášce. Důleţitým znakem interaktivní výuky je zjevná názornost a systematičnost. Obohacení výuky o interaktivní techniky, které by mohly navodit reálné vztahy a procesy z praxe, neznamená vţdy zavedení nových exotických metod. Jde spíše o obohacení dosavadních metod o některé známé, ale opomíjené didaktické prvky. Vyuţití interaktivních technik nemusí čas kurzu prodlouţit, naopak vhodně zvolené interaktivní techniky mohou výuku výrazně urychlit. Interaktivní metody vzdělávání jsou nejen atraktivní a velmi efektivní, ale také mohou být impulzem k dalšímu rozvoji jedince. Interaktivita není jen hra, je to vlastně způsob učení, který posluchače vtáhne do výuky, baví je, posluchači se nenudí a tím jim běţí čas rychleji. Jsou-li posluchači na konci školení překvapeni, ţe uţ je konec, je to pro lektora velmi pozitivní zpětná vazba. 31

32 TEST Interaktivní techniky nabízejí posluchačům: a) zábavnější a méně stereotypní formu výuky b) stereotypní formu výuky bez zapojení posluchačů c) moţnost méně se soustředit na hodinách Patří vyplňování testů mezi interaktivní techniky: a) ano b) ne Je moţné pouţít interaktivních metod v předmětu matematika: a) ano b) ne Ve studijních materiálech jsme Vám představili některé z interaktivních technik a ukázali výhody jejich vyuţívání ve výuce. Můţete si říci: to je ale více práce, náročnější příprava apod. a máte pravdu a nejen to. Také to znamená pro Vás jako lektora větší soustředěnost v rámci výuky korigovat posluchače, motivovat je a hodnotit. Ale, nezapomeňte na to, ţe: interaktivní metody vzdělávání jsou atraktivní a velmi efektivní a mohou být impulzem k dalšímu rozvoji jedince, jakékoliv téma lze připravit a vzdělávat interaktivní formou, vyuţití interaktivních technik nemusí čas kurzu prodlouţit, naopak díky nim dokáţete ve stejném čase více, budete-li interaktivní techniky pouţívat, budou Vaše semináře ţádané a vy se stanete úspěšným lektorem. ÚKOLY NA TRÉNING Připravte si na příští kurz jednu z interaktivních metod a v praxi ji budete prezentovat v čase 5-10 minut všem účastníkům kurzu. 32

33 Prezentační technika Technika můţe být vynikajícím pomocníkem, dělá prezentaci profesionální, můţe být ale také pastí, do které spadnete, kdyţ se ji nenaučíte spolehlivě ovládat a kdyţ nemáte vţdy nějaké náhradní řešení pro případ, ţe technika selţe. Dva základní prostředky: a) FLIPCHART NEBO JINÝ TYP TABULE b) PROJEKTOR Zásady práce s technikou: 1. Nejlepším prezentačním prostředkem je sám prezentující 2. V jednom okamţiku pouţívejte raději jen jeden prostředek a podle povahy výkladu je střídejte 3. Nevstupujte do světla projektoru 4. Kdyţ obsluhujete techniku, nemluvte 5. Neberte si vítr z plachet tím, ţe doslova předčítáte to, co je na projekční ploše 6. Při chůzi k technice a při její obsluze se neotáčejte zády k auditoriu CVIČENÍ: - uveďte výhody a nevýhody vybraných prezentačních prostředků 33

34 Jak pracovat s flipchartem: - postoj - nový list - písmo - text - drţte linku - pouţívejte symboly - nákresy a obrázky Projekce snímků: - při vytváření snímků si poloţte otázku: Mohu si stejně dobře poradit i bez tohoto snímku? - pokud si odpovíte ano, upusťte od vytváření takového snímku - nedávejte na snímek víc slov, neţ byste vytiskli na tričko - drţte se zásady 5 x 5 - dodrţujte dostatečnou velikost písma - pouţívejte bezpatkový typ písma - snímky vytvářejte pomocí kvalitního software - pozor na barvy - pozor na rozsáhlé tabulky a nepřehledná schémata - nehrajte stínové divadlo vstupem do světelného kuţele - pro náběh jednotlivých snímků, nadpisů, grafických objektů a odráţek se dá pouţívat animace - techniku před prezentací vţdy vyzkoušejte a ověřte si, zda je projekce dobře čitelná i z poslední řady Zobrazení prezentace pro prezentátora 34

35 II. modul - KOMUNIKAČNÍ STANDARDY LEKTORA Analýza školeného účastníka TEST poznáte, ke kterému typu patří doporučení? Uč se naslouchat. Zkus reagovat rychleji. Buď pruţnější. Nauč se říkat "NE". Kontroluj své emoce. Buď sám iniciativnější. Více naslouchej, nemluv tolik. Vysvětluj proč. Pouţívej více empatii. Zaměř se více na fakta. Nerozkazuj, ptej se. LEV BOBR RETRÍVR LACHTAN 35

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO PEDAGOGY VYUČUJÍCÍ V NÁSTAVBOVÝCH PROGRAMECH PRO DOSPĚLÉ

ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO PEDAGOGY VYUČUJÍCÍ V NÁSTAVBOVÝCH PROGRAMECH PRO DOSPĚLÉ ROZVOJ A PROHLUBOVÁNÍ ANDRAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ A ROZŠIŘOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ V NOVÝCH TÉMATECH CZ.1.07/3.2.07/01.0018 ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO PEDAGOGY VYUČUJÍCÍ V NÁSTAVBOVÝCH PROGRAMECH PRO

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ rodný list

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ rodný list LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ rodný list Krok 2 Název Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí Rozpracování obsahu kurzu

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více