ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY"

Transkript

1 ROZVOJ A PROHLUBOVÁNÍ ANDRAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ A ROZŠIŘOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ V NOVÝCH TÉMATECH CZ.1.07/3.2.07/ ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY 1

2 OBSAH I. modul - METODIKA VÝUKY DOSPĚLÝCH Metodické základy vzdělávání dospělých... 4 Jak se vzdělávají dospělí lidé... 4 Metodika a metody vzdělávání... 5 Andragogika a pedagogika... 7 Poruchy učení a jiné problémy... 8 Učební styly... 9 Fáze experientálního učení dle Kolba Operační metody Vývojové fáze učení Analýza potřeb konstrukce vzdělávacího celku Vyuţití prostoru a prostředků pro vzdělávání Týmová práce a motivace studentů k týmové práci Faktory podporující/brzdící efektivní práci v týmu Základní atributy týmové práce Metody týmové práce Prezentační dovednosti Interaktivní techniky Prezentační technika II. modul - KOMUNIKAČNÍ STANDARDY LEKTORA Analýza školeného účastníka Jak motivovat školeného účastníka Aktivní naslouchání Zdolávání námitek III. modul DIDAKTIKA PRO LEKTORA Evaluace vzdělávání Realizace hodnocení Struktura pozitivního hodnocení Způsoby provedení hodnocení Prezentační plán Minutový scénář Přílohy

3 I. modul - METODIKA VÝUKY DOSPĚLÝCH Andragogika vychází z řeckého aner, andros muţ a ago vésti. Věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací. V oblasti výchovy a vzdělávání se zabývá zvláštnostmi působení pedagogických zákonitostí na dospělou populaci, definuje osobnost dospělého ve výchovném a vzdělávacím procesu, definuje systém výchovy a vzdělávání dospělé populace, jakoţ i zvláštnosti ve vztahu k ostatním pedagogickým a společenským vědám. Pojem andragogika se tedy vytvořil proto, ţe pedagogika ze svého řeckého významu znamená vzdělávání a výchova dětí, a tak bylo potřeba vzdělávání dospělých odlišit od vzdělávání dětí, a tím tedy vznikla aplikovaná vědní disciplína andragogika. Didaktika (z řeckého slova didaskó = učím) se rozvinula jako Věda zabývající se otázkami vyučování, učení a vzdělávání. V průběhu svého vývoje byla různě chápána a vymezována. Andragogická didaktika (didaktika dospělých) je vymezena jako teorie výuky dospělých. Tj. vyučování na straně lektora a učení na straně účastníka. Dospělí lidé jsou na didaktiku velmi vnímaví je pro ně důleţité, jakým způsobem k nim vzdělavatel přistupuje a zda je to pro něj přínosem. Co je to: Vzdělávání Učení Vyučování Výuka 3

4 Metodické základy vzdělávání dospělých motto: Poznávat vše, co jest, nazývá se rozum, čili mysl, neb intelekt, vzniká z pravdy. Chtít vše co prospívá, nazývá se vůle.majíci za předmět dobro věcí, konat vše, co ono obojímu slouţí to je schopnost hybná, mající za předmět jednotu věcí. Jan Ámos Komenský Akademický liberalismus nachází uplatnění zejména v oblasti vzdělávání a přípravy vysoce erudovaných odborníků v oboru přírodních a technických věd. Odborníků, kteří mohou při řešení problémů operovat na bázi individuálního kritického odstupu a nadhledu. Experientální liberalismus je efektivní pro přípravu manaţerů a lidí v organizacích. Je tu kladen důraz na efektivní komunikaci a spolupráci, rychlou akci a improvizaci. Musí zhodnotit a vyřešit různé druhy poznatků a pracovních zkušeností. Jak se vzdělávají dospělí lidé Dimenze rozdílu Akademický liberalismus Zkušenostní liberalismu Poznatky: důraz na objektivní teoretické poznatky integrace subjektivní zkušenosti a teoretických poznatků Metody výuky: Cíl pedagogického úsilí: přednášky, semináře, případové studie, experimenty Na realitě nezávislý, autonomní jedinec skupinová a týmová práce, učební plány a smlouvy, akční učení a hraní rolí V praktickém kontextu situovaný a sociálně kompetentní jedinec Učení je moţno definovat jako: zájmem vyvolané, chtěné, k cíli směřující tématicky a časově přehledné aktivování vlastních moţností rozmnoţovat vědomosti zdokonalování jednání a udrţování fyzické a psychické rovnováhy je interaktivní proces, co nejrozmanitějšího intenzivního osvojování a internalizace Čemu jste se naučil v předškolním věku, na základní, střední, vysoké škole. 1. Jakým způsobem jste se učili? 2. Který učitel Vás dokázal zaujmout a proč? 3. Jak jste se učili svou profesi? Co Vám nejvíce pomohlo? 4. Čemu se chcete naučit na tomto kurzu? Jak tyto poznatky uplatníte v praxi. 4

5 Metodika a metody vzdělávání Cíl Obsah Vyučovací zásady Lektor Vyučovací metody Posluchač Vyučovací formy Didaktické prostředky Rozumové působení logický postup, převaha racionálních apelů Citové působení postup s převahou emociálních apelů Formování dovedností a návyků metody praktické, napodobování, cvičení Ovlivňování osobní autoritou metoda osobního příkladu, přirozené autority Sociální ovlivňování teambuilding, týmové úlohy, týmová synergie Ovlivňování ţivotními procesy funkcionální řešení profesních úkolů 5

6 Předávání vědomostí, vytváření nových, příprava na sdílení hodnot a postojů a na osvojování dovedností a návyků metody expoziční metody fixační metody diagnostické Znovuobjevení poznaného, fixace vědomostí, dovedností a návyků, sdílení hodnot a postojů Vyhodnocení kvality nově osvojených způsobilostí. 6

7 Andragogika a pedagogika PEDAGOGIKA ANDRAGOGIKA Zaměření na výuku Pomoc při výuce Vzdělávání shora Participace Univerzalita Individuální přístup Vzdělávací normativy Potřeby účastníka Vytváří osobnost Dotváří osobnost Těţištěm intencionalita Těţištěm funkcionalita Učení potenciálního Učení potřebného Monopol na certifikáty Variabilita Kontrola chování Pomoc při řešení ţivot. problémů Co to pro nás znamená? 7

8 Poruchy učení a jiné problémy Dyslexie specifická vývojová porucha čtení, při níţ se jedinec potýká s problémy s rozpoznáváním a zapamatováním si jednotlivých písmen, zvláště pak s rozlišováním písmen tvarově podobných. Má potíţe s rychlostí čtení, správností čtení a s porozuměním čtenému textu. Dysgrafie specifická porucha psaní postihující písemný projev, který bývá nečitelný a neuspořádaný. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, píše pomalu a s námahou. Dysortografie specifická porucha pravopisu, která se projevuje tzv. specifickými dysortografickými chybami. Tato porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií. Dyskalkulie specifická porucha matematických schopností, která postihuje operace s čísly, matematické představy, prostorové představy apod. Vedle těchto poruch se uvádí: Dysmúzie specifická vývojová porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby. Jedinec má problémy v rozlišování tónů, nepamatuje si melodii, není schopen reprodukovat rytmus. Dyspinxie specifická vývojová porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby. Dyspraxie specifická vývojová porucha obratnosti S jakými problémy se nejčastěji setkáme ze strany účastníků? 8

9 Učební styly Přijímání informací a jejich uchovávání: Vizuální typ: pozorování experimentů Nevidím, viděl bych... Haptický typ: vlastní jednání, uchopení Mám pocit, je mi z toho divně.. Auditivní typ: poslech, zvuk hlasu Zní to dobře, někde jsem zaslechl.. Verbální typ: pojmy, vzorce, grafy Bylo řečeno, mám to zapsáno slovy. Diskusní typ: porozumění pomocí rozhovoru Pojďme se na to sejít... Kaţdý člověk je jiný, jinak vypadá, jinak se vyjadřuje a také jinak zpracovává informace, které k němu neustále z okolí přicházejí. Někdo potřebuje vidět, aby si zapamatoval, jiný slyšet a někomu vyhovuje praktická zkušenost. Styly učení: specifické a individualizované způsoby a postupy při učení, které úzce souvisí s kognitivním (poznávacím) stylem daného člověka. Učební styl je způsob, jak člověk vstřebává a zpracovává nové informace, a jak si je pamatuje. Kaţdý z nás má svůj jedinečný učební styl, který během studia upřednostňuje. Protoţe se učíme celý ţivot, dá se říct, ţe určitý učební styl má kaţdý z nás po celý ţivot - nezáleţí na tom, zda je nám 10 nebo 60 let. Učíte se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo vám při studiu vyhovuje pohyb a hry? Pokud odhalíte pro sebe nejlepší způsob učení, jste na správné cestě k tomu zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou. Nejčastěji uváděnou teorií o učebních stylech je teorie zaloţená na smyslovém vnímání. 1. Aktivní styl učení: proč to funguje zkušenost 2. Reflexivní styl učení: co funguje výsledky 3. Teoretický styl učení: jak to funguje příčiny 4. Pragmatický styl učení: kde to funguje příklady 9

10 Fáze experientálního učení dle Kolba testování (ověřování) závěrů konkrétní zkušenost abstraktní konceptualizace reflektivní pozorování Proces experientálního učení můţe být popsán jako čtyř-etapový cyklus čtyř adaptivních stylů učení: konkrétní zkušenost /Concrete Experience/; ohlédnutí, pozorování, zamyšlení /Reflective Observation/; zobecnění /Abstrakt Conceptualization/; a plánování /Aktive Experimentation/. Konkrétní zkušenost neţ se začne se samotnou výukou, je třeba zjistit, na jaké úrovni účastníci jsou. A to hned z několika důvodů: - Jestliţe bude lektor vyučovat něco, co jiţ účastníci znají (nebo si myslí, ţe to znají), dosáhne nejspíše unuděného publika, které mu nebude věnovat velkou pozornost - Jestliţe naopak lektor bude předpokládat, ţe účastníci jsou na pokročilejší úrovni, neţ je tomu ve skutečnosti, nebudou mu rozumět, budou se ztrácet ve výkladu a postupně také ztratí pozornost. Je tedy třeba hned na začátku výuky, či před jejím započetím, diagnostikovat úroveň skupiny. Způsobů je mnoho, je moţno pouţít třeba následující: Dotazník, Test, Případovou studii, Modelovou situaci, Diskusi na téma, Praktickou zkoušku ap. Nejlepší praxe jakmile lektor zjistí úroveň účastníků, můţe ji začít zvyšovat na poţadovanou velikost. Přizpůsobí se posluchačům tak, aby byl výklad pro ně co nejsrozumitelnější. Pouţívá praktických příkladů a ukázek tak, aby si dovedli účastníci představit fungování v praxi. Po celou dobu je výuka co nejvíce interaktivní, aby bylo zajištěno zapamatování probíraného tématu i následná aplikace do praxe. Abstraktní konceptualizace zde je jiţ stěţejní důraz kladen na samotného účastníka. Jeho úkolem je vypracovat si jakýsi osobní plán rozvoje jak udělat, aby nové poznatky 10

11 mohl aplikovat. Tato konceptualizace můţe probíhat v rámci skupiny i individuálně. Výstupy mohou být písemné i myšlené. Důleţité je, aby byly pouţitelné a funkční. Aktivní ověření v této poslední fázi učebního cyklu dochází k ověření aplikovatelnosti. Zjistí se, zda se úroveň účastníků zvětšila a to za pouţití teorie a praxe z výuky. V podstatě můţe probíhat stejnými metodami, jako při první fázi a měří se zde posun, který účastníci od první fáze udělali. Tímto samozřejmě cyklus není uzavřen a pokračuje dál v principu celoţivotního učení. Pro kurz je však důleţité, aby kaţdé téma bylo v cyklu minimálně jednou probráno a výsledek zaznamenán ať jiţ v písemné podobě, v hodnocení lektorem, nahrávkou na video či praktickou zkouškou. Vyučovací styly Forma? Metoda? Učební styl? Operační metody? Co je primární, co sekundární, terciální? To není to nejdůleţitější Výsledkem musí být vyváţený vzdělávací celek, který reflektuje hlavní objekt procesu, totiţ, posluchače, studenta, klienta, účastníka 11

12 Operační metody laterální myšlení analytické metody kontrolní seznam brainstorming soupis vlastností Operační metody metoda katalogu metody vyjmenování vstup - výstup metoda středu zájmu volné asociace situační metody inscenační, hry Vývojové fáze učení UČENÍ psychický proces probíhající celý ţivot, podílí se na něm celá osobnost. širší vymezení: kaţdé obohacení individuální zkušeností v průběhu celého ţivota uţší vymezení: záměrné, cílevědomé, systematické získávání vědomosti, dovednosti, návyků, poznatků testovací a aplikační motivační výkonná, tréninková poznávací, edukační 12

13 Analýza potřeb konstrukce vzdělávacího celku I v případě, ţe byla kvalitně provedena analýza vzdělávacích potřeb, čeká lektora v úvodu semináře důleţitý úkol. Musíme sladit očekávání (potřeby) zadavatelů, účastníků i realizátorů. Účastníci mají mnohdy velmi rozdílné představy. Vytvořte jim prostor pro nadefinování vlastní představy. Umoţní Vám to reflektovat jejich vidění. Přibliţte je Vaší představě. Kdyţ budete mluvit jejich řečí budete si dobře rozumět. Nikdy nelze vyhovět všem. Lektor však musí dokázat uspokojit většinu skupiny a naplnit všechny cíle. Připomeňte si poţadavky zadavatelů Ověřte si zadání účastníků Formulujte Vaše očekávání Získejte zpětnou vazbu Najděte principy potřeb - motivujte Analýza potřeb Maslowova pyramida potřeb 13

14 Vyuţití prostoru a prostředků pro vzdělávání POŢADAVKY NA VÝUKOVÝ PROSTOR Podle čeho budeme vybírat vhodný výukovou místnost? Jaké poţadavky na vhodný školící prostor mají účastníci? Jaké poţadavky na vhodný školící prostor a prostředky mají lektoři? 14

15 Týmová práce a motivace studentů k týmové práci Vyuţití aktivních metod výuky je moţné na všech stupních vzdělávacího systému; opodstatněné je všude tam, kde nejde pouze o rozvoj kognitivních schopností, ale téţ o nácvik dovedností, které umoţňují vyuţívat znalosti v praxi. V případě kooperativního nebo kolaborativního učení pak mají téţ silnou sociální dimenzi a pomáhají zasadit získané dovednosti do společenského kontextu. Vzdělávacím cílem je v tomto případě jednak splnění určitého poţadovaného úkolu (to je hodnoceno standardními evaluačními metodami zaměřenými na posuzování výstupů vzdělávacího procesu znalostí a dovedností), ale také plánování postupu řešení, společná diskuse o různých aspektech řešeného problému, atd. (tedy rozvoj sociálních dovedností, který je přidanou hodnotou takové výuky). Řešení úkolu se v tomto případě odehrává nejen v rovině instrumentální, ale také sociální je třeba zvolit společnou strategii odpovídající jak podstatě problému, tak i cílům a moţnostem skupiny, a často řešit související (např. etické) otázky. Obvykle je také potřeba, aby se studenti s řešeným problémem ztotoţnili ( vzali jej za svůj ) a pracovali s ním nejen dle svých individuálních schopností a preferencí, ale i způsobem, který odpovídá jejich přijaté sociální roli ve skupině. Podmínky pro týmovou práci týmy musí být vhodně zformovány (např. mají být studenti vhodně rozděleni do různých skupin dle svých rozmanitých schopností, intelektuálního talentu atd. a to se musí provést tak, aby měli pocit, ţe jde o spravedlivé dělení); úkoly pro jednotlivé týmy musí podporovat jak učení, tak rozvoj týmu (úkoly vyţadují interakci v týmu, mají být prováděny společně všemi členy) 15

16 Faktory podporující/brzdící efektivní práci v týmu Pozor na záměnu skupinového vyučování za kooperativní Skupinová výuka je jednou z organizačních forem vyučování (vedle individuální a hromadné). Při skupinové výuce se ţáci ve třídě rozdělí do několika skupin. Za nejmenší skupinu můţeme povaţovat dvojici. I celá třída je vlastně svébytnou sociální skupinou, ale pokud učitel vyučuje frontálně, mluvíme o hromadném vyučování, nikoliv skupinovém. Rozdělení ţáků do skupin ještě nezaručuje jejich kooperaci, ale je jednou z podmínek navázání vzájemné spolupráce. Kooperativní učení se soustřeďuje na procesy, ke kterým dochází při spolupráci uvnitř skupinky, především na sociální interakci. Opakem kooperativního učení je výuka, při níţ ţáci vzájemně nespolupracují, nebo mezi sebou dokonce soupeří a soutěţí. Takovou výuku nazýváme kompetitivní. Výzkumy ukázaly, ţe nejefektivnější je výuka ve skupinách čtyřčlenných. U skupin trojčlenných někdy dochází k tomu, ţe se vytvoří model 2+1. Vznikne tedy spolupracující dvojice a nedochází k úplné kooperaci, protoţe třetí člen zůstává stranou. U pětičlenných skupin hrozí rozpad na dvě části 2+3 nebo 4+1. Opět tedy nespolupracují všichni ţáci. Stejný problém postihuje i skupiny šestičlenné a větší. Způsob tvorby skupin: Přirozené skupiny Seznamovací skupiny (ledolamky) Učební skupiny Krátkodobé skupiny Dlouhodobé skupiny 16

17 Desatero úspěšného týmu: 1. Jasný, srozumitelný, akceptovatelný, realistický a měřitelný cíl stanovený dle kritérií SMART nebo KARAT 2. Identifikace s cílem všemi členy týmu. 3. Dobrá skladba týmu z hlediska odbornosti, osobnostních rysů a týmových rolí, ale i vhodného počtu osob v týmu a jejich zkušeností. 4. Znalost technik týmové spolupráce. 5. Přátelská atmosféra zainteresovanosti a angaţovanosti na společném cíli. Jasné úkoly a postupné kroky. 6. Otevřená komunikace, umění si naslouchat, tolerance a moţnost bez obav vyjádřit svůj názor. 7. Jasná pravidla a postupy. Vymezené kompetence a zodpovědnost. 8. Časový harmonogram průběhu týmové spolupráce. 9. Konstruktivní kritika je vítaná, nikdo ji nebere osobně. Členové přijímají různé názory a diskutují o nich. 10. Pracovníci si vychutnávají úspěch: sdílená radost dvojnásobná radost. Tým se stává efektivním při vzájemné spolupráci, důvěře a soudrţnosti členů týmu. Základní atributy týmové práce (koheze, opojení, zklamání, přijetí) Tým se rozvíjí často v typických vývojových stadiích, které následně vedou k efektivní spolupráci. Orientace počátek týmové spolupráce, utvoření týmových rolí a vůdcovských pozic, členové týmu se ukazují v nejlepším světle, hrají různé role, vznikají sympatie a antipatie, vytvářejí se první dojmy Konflikt a výzva období vzájemného prověřování, zkoumání postavení ve skupině, vznikají drobné vzpoury a stíţnosti, vymezují se jednotlivý jedinci, mohou vznikat prodlevy v adaptaci, rozporné představy a různá očekávání Koheze (soudrţnost) přijímání rolí a nepsaných pravidel týmové spolupráce, jsou časté diskuze a rozvíjí se týmový duch, pracovníci jsou spokojeni se svými rolemi a přínosem pro tým Opojení vládne harmonie a dobrá nálada, tým je aktivní, práce v týmu uspokojuje profesní a osobní ambice Zklamání bortí se pocit souladu, vznikají podskupiny, výkon klesá a je negativně ovlivňován individuálními nedostatky, vzniká kritika a nastává období konfliktů, které mohou být i osobní a celkově sniţují výkonnost týmu 17

18 Přijetí objevení optimistické a realistické osobnosti, která podněcuje členy k cílům a novým střetům, zvyšuje schopnosti vzájemného očekávání jednotlivců i týmu Kritické faktory vzájemné spolupráce v týmu jsou pak konflikt, ztráta zájmu a nerozhodnost. Tyto faktory jsou ovlivněny např.: přeceněním schopností, vyhrocením situace v momentě napětí, roztříštěností názorů, nedoceněním problému, malou spoluúčastí, neznalostí moţnosti řešení či jeho obtíţností, nepřipraveností, unáhlenými rozhodnutími, pasivitou, nesprávnou komunikací aj. Tým se proto stává neúspěšným. Je důleţité si toto faktory a bariéry uvědomit a následně podniknout kroky k úspěšné a kýţené týmové spolupráci. 18

19 Metody týmové práce, způsoby práce pedagogů Metoda BRAINSTORMING Tuto metodu pouţívá tým, kdyţ potřebuje najít varianty řešení nějakého problému. Jakmile tým zformuluje problém, který se má řešit, aplikuje tuto metodu, která má dvě fáze: Generativní fázi. (Každý člen může přednést svůj návrh na řešení problému.) Návrhy se zaznamenávají. Tato fáze by neměla trvat více jak 20 až 30 minut (může být i kratší, pokud už žádný člen nemá další návrh). Aplikují se čtyři základní pravidla (Osborn): Odloţený úsudek - Bezprostřední kritika se vylučuje Volný rozlet - Popustit uzdu fantazii Usilovat o mnoţství - Čím větší počet nápadů, tím větší pravděpodobnost nalezení řešení Kombinace a vylepšování přednesených nápadů Metoda STRUKTUROVANÝCH PORAD Porada je nejtypičtější forma práce týmu.(strukturované porady) Zásady strukturovaných porad lze shrnou do několika následujících pravidel: Maximální počet účastníků je 6 Max. doporučená délka porady je 1-2 hodiny Pozvaní účastníci musí mít relevantní informace o řešené problematice a musí představovat přínos pro řešení problému Pro poradu se stanoví Moderátor (vede a usměrňuje diskusi) Referující předřečník (rozebere základní problémy řešení) Zapisovatel Je potřeba předem stanovit cíl a účel porady. Metoda SKUPINOVÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Má-li projektový tým vyřešit společně určitý problém, musí se všichni členové týmu snaţit účinně komunikovat o postupu a při postupu celého procesu řešení problému. Jestliţe budou problém řešit kaţdý izolovaně, ztrácí se moţný synergický efekt práce v týmu. Proto se členové musí seznámit s vyuţitím audiovizuálních pomůcek při presentaci svých návrhů, naučit se jasně a srozumitelně sdělovat své myšlenky a umění naslouchat a pochopit, co se mu snaţí sdělit ostatní členové týmu. Jen tak je moţno vytvořit dobrý předpoklad pro efektivní skupinové řešení problémů. 19

20 Prezentační dovednosti A věru není nic znamenitějšího než schopnost upoutat řečněním davy lidí, získat si jejich srdce a jejich smýšlení, hnát tam, kam řečník chce, i podle vlastní vůle odvádět jinam. Marcus Tullius Cicero Umění prezentace patří dnes jiţ mezi základní dovednosti, které musí ovládat kaţdý, kdo chce být alespoň trochu úspěšný. Týká se to studentů, manaţerů, politiků, obchodníků i asistentek. V kaţdé profesi je třeba umět prezentovat. Čím kvalitněji člověk prezentuje, tím rychleji a kvalitněji předává informace protější straně a dostává se tak dříve k cíli. Je mnoho způsobů, návodů a postupů, jak vytvořit úspěšnou prezentaci. Je v podstatě jedno, který z těchto osvědčených způsobů si vyberete. Důleţité je, abyste se s ním ztotoţnili a dodrţovali jej a přinesl úspěch. 20

21 6 KROKŮ K ÚSPĚŠNÉ PREZENTACI 1. Analýza posluchačů Co koho zajímá? Co a u koho chci konkrétně svou prezentací docílit? 2. Sestavení prezentace Jaké argumenty nebo informační bloky pouţijete a v jakém sledu? 3. Vizuální plán Vizualizace obsahů, věcné podstaty od zcela abstraktní aţ po názornou podobu 4. Obrazové ztvárnění Konkrétní realizace grafických představ 5. Optimalizace projevu vaší osobnosti Jak působit jistě a přesvědčivě jako osobnost 6. Interakční strategie Příprava na moţné kritické momenty 21

22 1. ANALÝZA POSLUCHAČŮ V prezentaci lze udělat spoustu chyb, mezi ty závaţné v přípravě patří tyto tři: Prezentátor si myslí, ţe ví, co bude posluchače zajímat a nepotřebuje to zjišťovat; chce do prezentace nacpat co nejvíce informací a údajů; pouţívá spousty odborných údajů. Potom se stává, ţe posluchači usínají, nevnímají, brblají atd. Pokud nebudeme mluvit o něčem, co je zajímá, nebo tak, aby to znělo zajímavě nebo obojí, nemáme šanci jejich pozornost upoutat. Je třeba připravit prezentaci tak, aby měli pocit, ţe je pro ně uţitečné ji poslouchat hledáme motivy, jak jim téma přiblíţit. 2. SESTAVENÍ PREZENTACE Pro prezentaci platí také pravidlo prvního dojmu. V prvních několika vteřinách (počítejte tak se 30 vteřinami) si o vás posluchači vytvoří obrázek a zhodnotí, zda stojí za to vás pozorně poslouchat. Na začátek se tedy musíte věnovat tomu, aby byl první dojem co nejlepší. Úvod: jaký má význam, k čemu slouţí, co je jeho cílem, co tam patří? 22

23 Hlavní část: jaká má být, co je nutno dodrţet? Zakončení: jak má vyznít, na co je nutno pamatovat, co je dobré pouţít? 3. VIZUÁLNÍ PLÁN Podle průzkumů má vyuţití vizuálních prostředků u prezentace tyto dopady: Při individuálním rozhodování vítězí v 66 % případů prezentátor pouţívající vizuální pomůcky Při skupinovém rozhodování je to 72 % Nasazení vizuálních prostředků zvyšuje pravděpodobnost přijetí rozhodnutí o 58 aţ 79 % Přesvědčivost prezentace se při pouţití vizualizace zvýší o 43 % Pouţití vizuálních prostředků zkracuje průměrnou délku prezentace o 28 % Prezentátoři vyuţívající vizualizaci působí přesvědčivěji. Chcete-li být přesvědčiví, připravte si vizuální plán. Obrázky a nákresy podporují tok informací, fixují je u posluchačů, vzbuzují pozornost. 23

24 Ten, kdo svou cílovou skupinu oslovuje také prostřednictvím vizuálního kanálu má mnohem větší úspěch. U čistě sluchové komunikace ztrácí posluchač dříve koncentraci a pozornost. Nechtějte vizualizovat všechno! I zde platí, ţe VŠEHO MOC ŠKODÍ. Kolik vizualizací (obrázků, grafů, fotografií, symbolů, piktogramů, náčrtků...) tedy pouţít? Maximálně celkový čas v minutách = max. počet obrázků Minimálně celkový čas v minutách : 3 = min. počet obrázků 4. OBRAZOVÉ ZTVÁRNĚNÍ Na co byste měli dbát u všech názorných pomůcek pravidla tvorby: Jasnost a srozumitelnost má přednost před krásou a originalitou podporuje obrázek zamýšlené sdělení? Špatně viditelná pomůcka je horší neţ ţádná nefrustrujte posluchače Jednoduchá grafika, málo detailů dokonalé a úplné je něco, z čeho se nedá uţ nic vypustit, vynechat Jednotná úroveň kvality ladí vám všechny vizualizace? Jsou na stejné úrovni? Naplánujte si prezentační situaci nevkládejte všechny informace do grafů a obrázků, nechte si prostor pro vlastí roli Pouţívejte max. 3 barvy : - hlavní (zpravidla černá nebo modrá) - vedlejší (obvykle zelená) - zvýrazňovací (červená min. pouţití, jen to nejdůleţitější) Nepřeplácejte fólie či flipy informacemi pište dostatečně velkým písmem, čitelně a vkusně Nenuďte publikum, ale také nedělejte z prezentace létající cirkus - příliš barev, obrázků a informací spíše odradí 24

25 5. OPTIMALIZACE PROJEVU VAŠÍ OSOBNOSTI Víte, jak spolehlivě lézt posluchačům na nervy? Neexistující oční kontakt Těkavý či strnulý pohled Nervózní přecházení sem a tam Škrobené a strnulé postávání na jednom místě Rychlý, tichý nebo monotónní výklad Předčítání z poznámek Cinkání a chřestění drobnými v kapse, pohrávání s fixem, cvakání propiskou, popotahování za oděv... Nezájem přednášejícího o posluchače 6. INTERAKČNÍ STRATEGIE Co nás můţe při prezentaci potkat? Pokles pozornosti nastává obvykle po 5 minutách - Změňte intonaci hlasu - Udělejte dramatickou pauzu - Pouţijte podněcující slova (tzv.reklamní nedorozumění, pozor, vynikající...) - Emocionální vyznání (byl jsem ohromen, vůbec jsem nespal...) - Pouţijte vizuální prostředky (střídání obrázků, pohyb, demonstrace, střídání médií, vytvoření obrázku před posluchači) - Pauza Únava po namáhavém dni musíme posluchače zmobilizovat - Akustický signál (nechat něco spadnout na zem, zaklepat či bouchnout o stůl na zdůraznění slov ale ne vztekle nebo agresivně...) - Osobní oslovení (zapojte unaveného posluchače do prezentace) 25

26 - Kladení otázek (kdo se ptá, ten vede, stimuluje a kontroluje) Nuda něco jste podcenili, co teď s tím? - Přidat plyn (vypusťte to nepodstatné, soustřeďte se na závaţné informace) - Strategie spolčování (kdyţ se někdo viditelně nudí, zapojte jej ať řekne své zkušenosti, názory apod.) - Nepřiznejte problém! Porucha vše, co způsobí, ţe prezentace neběţí tak, jak jsme naplánovali. Co s tím? - Pečlivá příprava předejde většině problémů - Přestávka můţe pomoct - Změna prezentačního média - Diskuse - Kufřík první pomoci (izolepa, nůţky, fixy, rezervní lampa do projektoru...) - Nepřipomínejte posluchačům, co se nepovedlo Otázky a námitky diskuse můţe vaší prezentaci pozvednout i zničit - Dobře se připravte na potencionální otázky či námitky - Poděkujte za kaţdou připomínku utlumíte vášně a získáte čas - Některé očekávané otázky zodpovězte předem, aniţ se posluchači zeptají - Vymezte přesně diskusi čeho se bude týkat, jak bude probíhat - Některé otázky odloţte na přestávku ty, které jsou dlouhé nebo nezajímají všechny - Vyţadujte disciplinovanost Vyrušování podle situace jej lze: - Ignorovat (stojí za to se tím zabývat?) - Kvitovat (přikývnutí, zrakový kontakt, demonstrativně zaznamenat rušivý příspěvek..) - Krátce probrat a vrátit se k tématu - Potlačit odloţit na později, na diskusi, přestávku.. 26

27 Interaktivní techniky Většina z nás jiţ v rámci svého profesního ţivota absolvovala seminář, školení nebo přednášku. A stalo se Vám, ţe: jste někdy zapochybovali o vztahu tréninku k reálným problémům a potřebám? běţel projektor cca 50 % času nebo déle? byl převládající metodou školení pouze výklad? jste měli pocit, ţe školení bylo příliš obsaţné a nekonkrétní? jste cítili nízkou soustředěnost (např. po obědě)? jste odcházeli s pocitem nízké motivovanosti k danému tématu? jste měli potřebu odejít ještě před závěrem školení? Odpovíte-li si alespoň na jednu z výše uvedených situací kladně, tak je tato kapitola určena pro Vás. Chcete se dozvědět více o tom jak: - zaujmout posluchače? - vtáhnout posluchače do přednášeného tématu? - docílit intenzivnějšího procvičování na seminářích? Zní-li Vaše odpověď ano: Naučíme Vás vyuţívat ve výuce interaktivní techniky. KOMIX Bla bl a.!!! Tam už nejdu! Hodina bez interaktivi ty?? Jak můţete zapojit posluchače? Napište moţné interaktivní metody: 27

28 Jaké výhody má vyuţití interaktivních metod v prezentaci: Interaktivní výuka je novou metodou výuky, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout posluchačům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné posluchače tak aby nebyli pasivními posluchači, ale spoluvytvářeli výuku a aktivně se zapojovali do procesu vzdělávání. Interaktivní metody povzbuzují k činnosti, pomáhají při tříbení názorů a získávání znalostí prostřednictvím učení se od druhých. V neposlední řadě zlepšují vzájemnou komunikaci. Naučit se spolu lépe komunikovat, jeden druhému více naslouchat a respektovat se - to jsou dovednosti, které všichni potřebujeme neustále rozvíjet. Existuje mnoho interaktivních technik, je dobré popustit uzdu své fantazii, pouţívat představivost a především nechat se inspirovat kdykoliv a kdekoliv, vţdyť běţný ţivot přináší tolik situací. Poslání jednotlivých oblastí her: 1. Zahájení úkolem těchto aktivit je sblíţit účastníky akce, navzájem se seznámit, sjednotit na společné očekávání. Přirozeným kontaktem se nakročí směrem k sebepoznání, navodí se hravá atmosféra. 2. Probuzení (tvořivost) metody vyuţíváme v situaci, kdy členové týmu jsou jiţ unaveni předcházejícím úkolem. Je třeba je probudit činností, která bude fyzická, popř. spojená se slovními úkoly. 3. Pobavení někdy potřebuje tým pouze rozptýlit, zlepšit náladu. Tato část aktivit je také pomůckou pro rozptýlení, cestou pro naladění na pohodovou vlnu. 28

29 4. Posílení týmu pokud je cílem posilování týmových aktivit je moţno volit hry a cvičení, které jsou sestaveny tak, aby pomáhaly vzájemné komunikaci, posílily vazby mezi členy, upevnily jejich pozice. 5. Sebepoznání plní dva cíle: jednak pomáhají samotnému jedinci uvědomit si vlastní potenciál, provést jakousi SWOT analýzu sebe sama. Na druhé straně jsou výstupy přínosem pro manaţera týmu, který má moţnost zjistit osobní rysy svých podřízených kolegů, nebo účastníků kurzu. 6. Komunikace komunikační dovednosti a jejich rozvoj patří mezi nejčastější cíle rozvoje. 7. Řízení týmu metody jsou určeny pro manaţery a lektory, kteří mají v popisu práce řízení lidí, na motivaci apod. Hry a cvičení se zaměřují na rozvíjení myšlení v oblasti vztahů, strategického myšlení, globálního pohledu na problémy,neutápění se v podrobnostech a maličkostech. 8. Fixace poznatků pro efektivní zakončení vzdělávání, proţitých zkušeností a získaných nových dovedností je potřeba celý cyklus zakončit tak, aby ještě jednou proběhlo krátké a cílené zopakování. Metody v této části pomohou k fixaci a začlenění získaných informací. Příklady interaktivních technik: Testy znalostní (teoretické), dovednostmi (praktické), psychoanalytické (osobnostní). Jedná se o nejčastěji a také nejdéle pouţívanou interaktivní techniku. Testy je moţné rozčlenit také podle úrovně náročnosti od jednoduchých tzv. odlehčujících po speciální, které vytvářejí odborníci. Vyuţívání této techniky je výhodné jak z hlediska variabilnosti (má-li lektor vţdy k dispozici tzv. sloţku testů, můţe kdykoliv v rámci výuky pouţít) tak časového (lze zde jasně definovat délku zpracování i vyhodnocení). 29

30 Kříţovky také jako testy jsou kříţovky z hlediska variabilnosti výhodné a lektor je můţe v případě, ţe se mu nedostává času pro zopakování probrané látky pouţít. Je ale potřeba motivovat posluchače, aby v případě, ţe rychle uhodnou tajenku neztratili motivaci doplnit všechna klíčová slova. Dvojice předností této techniky je nejen rychlost provedení ale také to ţe se jedná o pohybovou aktivitu. Lektor můţe mít opět jiţ předem připravené různé variace kartiček k danému tématu a pouţít v případě potřeby. (např. pro probuzení posluchačů po obědě). Princip této techniky spočívá ve spojování kartiček na kterých jsou výrazy a definice výrazů. Puzzle je to velmi rychlá technika, která pomůţe zahnat únavu a zbystřit pozornost uchazečů. Ideální je, pokud si lektor předem puzzle připraví tak aby tématicky souvisely s daným tématem. Nemusí to být vţdy jen obrázky, dobré jsou i rozstříhané texty apod. Doplňovačky jedná se vlastně o souvislý text, ve kterém chybí slova. Podstatné je aby chybějící slova mohl posluchač dobře doplnit, tedy aby se jednalo o klíčové informace k danému tématu. Hledání v textu tato technika je ideální v případě, ţe potřebujeme aby si uchazeči přečetli ucelený a ne příliš zábavný text (např. poţární řád, vyhlášku, zákon). Dobře zvolenými otázkami motivujeme posluchače, aby si text opravdu přečetli a hledali správné odpovědi. Všechny výše uvedené techniky lze aplikovat nejen jako individuální práci, ale také jako týmovou činnost. Kreativní a pohybové techniky: Herecké předvádění úkolu před ostatními posluchači, hraní zadaných modelových situací, Výtvarné záţitkové obrázky (nakreslení všeho co se v daném kurzu naučili) a následná jejich prezentace. Vytvoření koláţí na zadané téma, představení účastníků, 30

31 Slovní vytvoření hesel nebo básniček k danému tématu, brainstorming, řízená diskuze apod. Výhodou těchto kreativních technik je pohyb, akčnost a osobní zapojení kaţdého posluchače před ostatními a tím pak mohou posluchači nohem lépe tyto situace vyuţít ve své praxi. Nevýhodou můţe být pro lektora náročnost uhlídání daného časového prostoru. Zásady pro uţívání interaktivních technik: Je nutné vţdy vysvětlit cíl dané interaktivní techniky, aby se nestalo, ţe by byla povaţována pouze za nějaké vyplnění volného času. Vţdy musí být zadán čas na zpracování a prezentaci dané interaktivní techniky. Dobře zvaţte jiţ při své přípravě a v návaznosti na počtu posluchačů. Interaktivní techniky by se neměly v jednom kurzu příliš opakovat. Volba interaktivní techniky závisí na tom, co se mají posluchači naučit. Interaktivní metody vzdělávání, vycházejí ze záţitkové pedagogiky. Snaţí se vyuţívat hry a záţitku, jejichţ prostřednictvím se získané znalosti, schopnosti a dovednosti uloţí posluchačům do paměti mnohem trvaleji, neţ je tomu u jiných metod vzdělávání, např. při přednášce. Důleţitým znakem interaktivní výuky je zjevná názornost a systematičnost. Obohacení výuky o interaktivní techniky, které by mohly navodit reálné vztahy a procesy z praxe, neznamená vţdy zavedení nových exotických metod. Jde spíše o obohacení dosavadních metod o některé známé, ale opomíjené didaktické prvky. Vyuţití interaktivních technik nemusí čas kurzu prodlouţit, naopak vhodně zvolené interaktivní techniky mohou výuku výrazně urychlit. Interaktivní metody vzdělávání jsou nejen atraktivní a velmi efektivní, ale také mohou být impulzem k dalšímu rozvoji jedince. Interaktivita není jen hra, je to vlastně způsob učení, který posluchače vtáhne do výuky, baví je, posluchači se nenudí a tím jim běţí čas rychleji. Jsou-li posluchači na konci školení překvapeni, ţe uţ je konec, je to pro lektora velmi pozitivní zpětná vazba. 31

32 TEST Interaktivní techniky nabízejí posluchačům: a) zábavnější a méně stereotypní formu výuky b) stereotypní formu výuky bez zapojení posluchačů c) moţnost méně se soustředit na hodinách Patří vyplňování testů mezi interaktivní techniky: a) ano b) ne Je moţné pouţít interaktivních metod v předmětu matematika: a) ano b) ne Ve studijních materiálech jsme Vám představili některé z interaktivních technik a ukázali výhody jejich vyuţívání ve výuce. Můţete si říci: to je ale více práce, náročnější příprava apod. a máte pravdu a nejen to. Také to znamená pro Vás jako lektora větší soustředěnost v rámci výuky korigovat posluchače, motivovat je a hodnotit. Ale, nezapomeňte na to, ţe: interaktivní metody vzdělávání jsou atraktivní a velmi efektivní a mohou být impulzem k dalšímu rozvoji jedince, jakékoliv téma lze připravit a vzdělávat interaktivní formou, vyuţití interaktivních technik nemusí čas kurzu prodlouţit, naopak díky nim dokáţete ve stejném čase více, budete-li interaktivní techniky pouţívat, budou Vaše semináře ţádané a vy se stanete úspěšným lektorem. ÚKOLY NA TRÉNING Připravte si na příští kurz jednu z interaktivních metod a v praxi ji budete prezentovat v čase 5-10 minut všem účastníkům kurzu. 32

33 Prezentační technika Technika můţe být vynikajícím pomocníkem, dělá prezentaci profesionální, můţe být ale také pastí, do které spadnete, kdyţ se ji nenaučíte spolehlivě ovládat a kdyţ nemáte vţdy nějaké náhradní řešení pro případ, ţe technika selţe. Dva základní prostředky: a) FLIPCHART NEBO JINÝ TYP TABULE b) PROJEKTOR Zásady práce s technikou: 1. Nejlepším prezentačním prostředkem je sám prezentující 2. V jednom okamţiku pouţívejte raději jen jeden prostředek a podle povahy výkladu je střídejte 3. Nevstupujte do světla projektoru 4. Kdyţ obsluhujete techniku, nemluvte 5. Neberte si vítr z plachet tím, ţe doslova předčítáte to, co je na projekční ploše 6. Při chůzi k technice a při její obsluze se neotáčejte zády k auditoriu CVIČENÍ: - uveďte výhody a nevýhody vybraných prezentačních prostředků 33

34 Jak pracovat s flipchartem: - postoj - nový list - písmo - text - drţte linku - pouţívejte symboly - nákresy a obrázky Projekce snímků: - při vytváření snímků si poloţte otázku: Mohu si stejně dobře poradit i bez tohoto snímku? - pokud si odpovíte ano, upusťte od vytváření takového snímku - nedávejte na snímek víc slov, neţ byste vytiskli na tričko - drţte se zásady 5 x 5 - dodrţujte dostatečnou velikost písma - pouţívejte bezpatkový typ písma - snímky vytvářejte pomocí kvalitního software - pozor na barvy - pozor na rozsáhlé tabulky a nepřehledná schémata - nehrajte stínové divadlo vstupem do světelného kuţele - pro náběh jednotlivých snímků, nadpisů, grafických objektů a odráţek se dá pouţívat animace - techniku před prezentací vţdy vyzkoušejte a ověřte si, zda je projekce dobře čitelná i z poslední řady Zobrazení prezentace pro prezentátora 34

35 II. modul - KOMUNIKAČNÍ STANDARDY LEKTORA Analýza školeného účastníka TEST poznáte, ke kterému typu patří doporučení? Uč se naslouchat. Zkus reagovat rychleji. Buď pruţnější. Nauč se říkat "NE". Kontroluj své emoce. Buď sám iniciativnější. Více naslouchej, nemluv tolik. Vysvětluj proč. Pouţívej více empatii. Zaměř se více na fakta. Nerozkazuj, ptej se. LEV BOBR RETRÍVR LACHTAN 35

ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO PEDAGOGY VYUČUJÍCÍ V NÁSTAVBOVÝCH PROGRAMECH PRO DOSPĚLÉ

ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO PEDAGOGY VYUČUJÍCÍ V NÁSTAVBOVÝCH PROGRAMECH PRO DOSPĚLÉ ROZVOJ A PROHLUBOVÁNÍ ANDRAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ A ROZŠIŘOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ V NOVÝCH TÉMATECH CZ.1.07/3.2.07/01.0018 ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO PEDAGOGY VYUČUJÍCÍ V NÁSTAVBOVÝCH PROGRAMECH PRO

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

CZ.1.07/1.3.05/02.0013

CZ.1.07/1.3.05/02.0013 Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele CZ.1.07/1.3.05/02.0013 Skripta, která se Vám dostávají do rukou byla vytvořena v rámci projektu Vzdělávací klíč. Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Olga

Více

SPECIFIKA KOMPETENCÍ LEKTORA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

SPECIFIKA KOMPETENCÍ LEKTORA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie SPECIFIKA KOMPETENCÍ LEKTORA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Skill Particularities of an Adult s Teacher Magisterská

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Vytvořeno v rámci projektu číslem a názvem: Pedagog lektorem, CZ.1.07/3.2.11/03.0062 Metodika č. 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých

Více

Vzdělávací publikace k projektu

Vzdělávací publikace k projektu Vzdělávací publikace k projektu reg.č.: CZ.1.07/1.2.07/04.003 Nositel projektu: Empirikus, s.r.o. Zpracovatel publikace: Spartakus, o.s. Obsah 1. INFORMACE O PROJEKTU... 8 1.1 Partneři projektu... 9 1.2

Více

Aplikační vzdělávací program

Aplikační vzdělávací program Aplikační vzdělávací program Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Lenka HOFMANOVÁ

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Lenka HOFMANOVÁ Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Lenka HOFMANOVÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra germanistiky INOVATIVNÍ METODY VE VÝUCE NĚMČINY NA 1. STUPNI ZŠ

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

Masarykova univerzita. Podpora rozvoje komunikačních dovedností u ţáka s poruchami učení

Masarykova univerzita. Podpora rozvoje komunikačních dovedností u ţáka s poruchami učení Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Podpora rozvoje komunikačních dovedností u ţáka s poruchami učení Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Sychrová,

Více

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U Červen 2007-2008 Strana 1 (celkem 64) TÉMA : KOMUNIKACE A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V ŘÍZENÍ ŠKOL OH1: Vítáme Vás již svítí při příchodu do učebny Flipový

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra podnikání a oceňování Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hotový Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Simona Juřičková

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2013 Bc. Eliška Svozilová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bc. Eliška Svozilová

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více