Cíl EU snížení počtu usmrcených na silnicích o 50% do roku 2020

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl EU snížení počtu usmrcených na silnicích o 50% do roku 2020"

Transkript

1 Aktuální evropské trendy v dopravní psychologii Konference Psychologie práce a organizace v ČR 2012 PhDr. Martin Kořán, CSc. VŠE Praha, září 2012

2 Úkol Evropy ve 21. století Zajistit mír, prosperitu a stabilitu pro evropské národy Překonat rozpory, jež kontinent rozdělují Postarat se, aby lidé mohli žít v bezpečí Podporovat vyvážený ekonomický a sociální rozvoj Čelit problémům globalizace a zachovat rozmanitost evropských národů Podporovat společné evropské hodnoty, trvale udržitelný rozvoj a zdravé životní prostředí

3 Cíl EU snížení počtu usmrcených na silnicích o 50% do roku usmrcených usmrcených Průměr v EU je 10 usmrcených na obyvatel (16 mužů, 5 žen),holandsko 4.5 (7 mužů, 2 ženy), Litva 25 (40 mužů, 12 žen), v ČR v r Podle EU by přibližně životů mohlo být zachráněno, kdyby řidiči dodržovali předepsanou rychlost, nejezdili pod vlivem alkoholu a drog a používali bezpečnostní pásy

4 Hlavní příčiny dopravních nehod (EU) Nadměrná a nevhodná rychlost Nepoužívání bezpečnostních pásů Konzumace alkoholu a drog před jízdou Nedostatečná ochrana ve vozidlech Vysoce riziková místa Nedodržování přestávek u profesionálních řidičů Špatná viditelnost druhých vozidel

5 Specifické akce navržené EU Podporovat uživatele silnic, aby zlepšili své chování Užití technického pokroku Podporování zlepšení silniční infrastruktury Bezpečný komerční transport zboží a osob Ponehodové služby a péče o oběti dopravních nehod Shromažďování, analýza a využívání dat o nehodách

6 Dekáda akcí pro dopravní bezpečnost WHO Usmrcení při dopravních nehodách pro osoby ve věku 5-44 roky patří mezi nejzávažnější příčiny Zabíjejí každoročně více lidí než malárie Celosvětově se jedná o 1,3 mil. lidí Více než polovina těchto lidí necestuje v automobilu

7 CARS 21 Zpráva evropské komise (vize pro automobilový průmysl do r. 2020) Elektromobilita Bezpečnost silničního provozu Omezení emisí CO2 z osobních a lehkých užitkových vozidel Podpora přeshraničních silničních projektů

8 EFPA European Federation of Psychologist Associations Reprezentuje profesi a disciplínu psychologie princip odpovědná expertiza Členské asociace z 35 zemí (26 z EU) psychologů, z toho přibližně 2000 dopravních Pro oblast dopravy EFPA zaměřuje pozornost především na lidského činitele (nejdůležitější prvek spolehlivosti a bezpečnosti) oblast působení dopravní psychologie

9 EFPA Standing Committees SC pro etiku a Task Forces SC pro psychoterapii SC pro testy a testování SC pro vědecké záležitosti SC pro neštěstí, trauma a krizi SC pro dopravní psychologii Task Force pro gerontopsychologii

10 Standing Committee Traffic Psychology (SCTP) Založen v Tampere v r.1993 při EFPA jako Task Force TP, od r SC TP J. Schade - convenor (G), H. Warner- Wallen (S), R.Risser (A), G. Tiengo (I), A. Tolmie (GB), M.Kořán (Cz Cz), A. Meng (DK), H. Monterde i Bort (E), Y. Yasak (T), V. Zabukovec (Si), F. D Ónghia (Lu) K. Kleinmann (SK), M. Hubacher (CH), M.Tant (B), P. Kalogirou (C), R.A.Roe (B) EC liason officer

11 EFPA TRAFFIC TEAM 2007

12 EFPA TRAFFIC TEAM 2010

13 Zaměření SC TP Role dopravní psychologie: : co mohou dělat dopravní psychologové a které úkoly mohou být prováděny pouze dopravními psychology Hlavní pracovní oblasti: : zjišťování psychické způsobilosti řidičů, řidičské licence (ŘP) zaměření na zlepšení kvality výcviku a zvýšení interdisciplinární aktivity ( s lékaři, autoškolami, apod.), výzkum dopravní bezpečnosti Nové oblasti: : spolupráce při konstrukci automobilů, návrzích infrastruktury, nových technologiích ve vozidle ISA, intelligent transportation system ITS, apod.)

14 Hlavní úkoly SC TP Zvýšení statusu dopravní psychologie pro bezpečnou a trvale udržitelnou dopravu 1. Formulování obecné platformy dopravní psychologie v Evropě dlouhodobé cíle a strategie, obecné direktivy 2. Harmonizace návrhů pro sjednocení vzdělávání (curriculum) v dopravní psychologii a zvážení, co může být uznáno jako ekvivalentní kvalifikace dopravního psychologa v Evropě 3. Objasňování a zlepšování struktury a šíření dopravní psychologie v Evropě, včetně spolupráce s ostatními psychology mimo EFPA (http://traffic.efpa.eu) 4. Působení jako hlas pro podporu dopravní psychologie v Evropě vystoupení členů expertní komise SCTP na jednáních příslušných komisí EU

15 Trendy a úkoly dopravní psychologie - SCTP Mobilita a bezpečnost Řidičské oprávnění a rehabilitace řidičů Diskuse o testování a diagnostice Podpora dostupnosti a mobility pro všechny (mladí, staří, se speciálními potřebami handicapovaní) Otevření nových profesních oblastí Certifikace dopravních psychologů (obecné minimální standardy) shodné s koncepcí EuroPsy Obecná platforma dopravní psychologie zavedení pojmu Transport psychology pro leteckou, lodní, železniční a silniční dopravu

16 Bezpečná a udržitelná doprava psychologické zdroje Doprava je chování a lidské chování je primární příčinou nehod Mobilita je spojena s nehodami a významnými ekonomickými ztrátami Lidské chování je vysvětlitelné, individuálně hodnotitelné a ovlivnitelné psychologickými postupy. Dopravní psychologové vyvinuli koncepty a nástroje k: - výcviku řidičů a dalších účastníků silničního provozu - hodnocení individuálních řidičů aby řídili bezpečněji - poradenství řidičům, aby se znovu obnovila jejich schopnost k řízení - rehabilitování řidičů, kteří přišli o ŘP (alkohol, drogy, přestupky) - poradenství legislativním institucím, soudům a dopravním systémům, aby nalezli způsoby přidělování a navracení ŘP udržováním individuální spravedlnosti

17 Adresné principy dopravní psychologie použitelné v Evropě (náměty SCTP) Používat pojem dopravní psycholog Spolupráce mezi psychology, lékaři a organizacemi na dopravní bezpečnost Zodpovědnost za rozhodnutí týkající se způsobilosti k řízení medicínské otázky na lékaři, psychologické (sociálně psychologické) na psychologovi Lépe je užívat pojmy asistence řidičům než testování lidí

18 Dosažení - úspěchy SCTP Jednání s předsedou DG TREN J. Valmainem o možnosti zapojení SCTP do Komise expertů Těsná spolupráce s partnerskými organizacemi (International association of applied psychology IAAP, International Union of Psychological Science UPSyS) Účast na celosvětovém přehledu o roli dopravní psychologie ve světě Web stránka: Návrhy doplňků a změn v Direktivě pro strojvedoucí Výměna poznatků (kongresy Fit to Drive, ECP 2005, 2007, 2009, 2011 či ICTTP 2000, 2004, 2008, 2012)

19

20 Seznam budoucích relevantních projektů Pokračovat v záměru užít Common Platform jako nástroj pro certifikaci Evropského dopravního psychologa Dopravní bezpečnost je mezinárodní problém a proto spolupráce mezi psychology v Evropě je nezbytná Dopravní psychologie musí být považována za důležitou oblast profesionální psychologie K tomu slouží zavádění bodových systémů a německé iniciativy PASS - Psychological Assistance for Safe Individual Mobility tři úrovně prevence zaměřené na trvalé zlepšování způsobilosti k řízení

21 Budoucí orientace dopravní psychologie Usnadnění aktivní účasti v silničním provozu seniorům nové prostředky mobility (elektrická vozítka, tříkolky, autonomní robotická vozidla) Zlepšení celoživotního vzdělávání, přípravy a výchovy účastníků silničního provozu Potřeby uživatelů silnic se speciálními potřebami (handicapovaní) Vliv nejnovějších asistenčních systémů ve vozidle na zvýšení bezpečnosti (Head-up, augmented reality Význam chůze a cyklistiky pro zlepšení zdraví

22 Výzkumný ústav dopravní, pobočka Praha Závěrečná zpráva státního výzkumného úkolu P /E02: 01/E02: Vliv lidského činitele na bezpečnost silničního provozu (Šulc, Grametbauerová, Kořán ) 1977) Psychologická složka komplexní analýzy závažných dopravních nehod přímo na místě Prof. Ing. M. Steiner, DrSc.: Komplexní analýza dopravních nehod z hlediska vozidla, dopravní cesty a lidského činitele byla v Evropě unikátní Nyní CDV rozvíjí podobný projekt Hloubková analýza dopravních nehod (HADN)

23

24 Přesun osobní dopravy ve městech z aut na cyklistiku a chůzi Sníží se počet raněných a usmrcených při dopravních nehodách Podpoří se koncepce trvale udržitelné dopravy Zvýší se zdravotní výhody (podpora a rozvoj fyzické aktivity)

25 Vize v silniční dopravě bezpečná a udržitelná mobilita Infrastruktura sebevysvětlující a odpouštějící či promíjivé silnice, zklidňování dopravy, zrušení dopravních značek Bezpečná vozidla (inteligentní robotická - auta bez řidiče) mohou být bezpečnější než vozy řízené lidmi (již vyvinuta: Google, Stanford, Caltech a Volkswagen) Jednoduché rutinní práce (možná i řízení) budou provádět roboti Superrychlá potrubní kapsle na principu magnetického pole ve vakuu pro přepravu nákladu i osob (rychlost km/hod.)

26 Rok Evropský rok pro aktivní stárnutí zelená mobilita Udržet seniory aktivní, zdravé a sociálně angažované Generace baby boomers z padesátých let dosahuje důchodového věku, ale žijí déle a jsou aktivnější než jejich rodiče Akce pro podporu aktivního stárnutí a udržitelné mobility: udržitelné způsoby dopravy chůze, cyklistika, nízkopodlažní autobusy a další infrastruktura mohou podporovat starší občany nepoužívat auto, kdykoli jdou ven

27 Antropogenní klimatické změny Doprava výrazně přispívá k emisím skleníkových plynů Je nutné zvažovat rizika klimatických změn při každodenních dopravních volbách a praktikách cestování (neměnnost vzorců cestování) Tzv. behaviorální ekonomie výzkumy chytré a rozumné mobility ekologické myšlení v dopravě ústup od tzv. syndromu obecní louky

28 EU projekt: CycleLogistics.eu 12 států EU se zaměřuje na redukci počtu nákladních a dodávkových aut užívaných ve městech k přepravě zboží.

29 Psychologické strategie zaměřené na změnu postojů a chování v dopravě Změna osobního chování snížení užívání osobních aut Zlepšení veřejné dopravy peníze Regulační opatření silové Přesvědčovací kampaně nejúčinnější jsou rozhlasové programy v čase dopravních špiček If you weren t in your car, you wouldn t be in this traffic jam!

30 Plán na snížení počtu osobních vozidel v Bruselu V případě prodeje vlastního auta získá vlastník finanční výhodu na používání MHD a možnost slevy v půjčovnách aut

31

32 Akce na snížení emisí Nízkoemisní zóny (ekologické) Německo (42 měst), Londýn, Praha Zavedení emisních plaket do zón se zákazem vjezdu (4 kategorie) Evropský týden mobility Praha, Evropský den bez aut Praha,

33 Klíčové oblasti pro budoucí preventivní intervence Kontroly nadměrné rychlosti Vyloučení z řízení pod vlivem alkoholu Důsledné prosazování užívání bezpečnostních zařízení (pásy, autosedačky, helmy) Zvýšení výraznosti všech uživatelů dopravy (zlepšení viditelnosti reflexní prvky, denní svícení, apod.) Vytváření infrastrukturální změn v návrzích silnic

34 Děkuji za pozornost Martin Kořán, PhDr., CSc. martin.koran

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova.@seznam.cz Konference Psychologie práce a organizace v ČR Konference Praha, Psychologie

Více

Akce je podpořena z projektu Dopravní VaV centrum CZ.1.05/2.1.00/03.0064, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Akce je podpořena z projektu Dopravní VaV centrum CZ.1.05/2.1.00/03.0064, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Akce je podpořena z projektu Dopravní VaV centrum CZ.1.05/2.1.00/03.0064, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ konference BRNOSAFETY 2014 15. - 16. 9. 2014 CDV Sborník

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

1. Přednáška Název: Úvod do problematiky úrazové prevence a prevence dopravních úrazů

1. Přednáška Název: Úvod do problematiky úrazové prevence a prevence dopravních úrazů 1. Přednáška Název: Úvod do problematiky úrazové prevence a prevence dopravních úrazů Souhrn: Jsou podány základní informace vztahující se k problematice úrazové prevence a k prevenci dopravních úrazů.

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM 1 OBSAH AKČNÍ PROGRAM... 1 ÚVOD... 4 KOMUNIKACE... 6 OPATŘENÍ K1...6 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová Studie: Srovnání Islandského a Českého systému dopravy a bezpečnosti silničního provozu vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Výměna zkušeností bezpečnosti provozu v oblasti motocyklismu Autoři: Martin

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 1 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČR JAKO SOUČÁST SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ BUDOUCNOSTI 6 3 STRATEGICKÁ VIZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 8 4 PRIORITY A CÍLE UDRŽITELNÉHO

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech

LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech STRANA 1 LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech je dokument členských států vypracovaný za široké a transparentní účasti evropských zainteresovaných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

STRATEGIE ROZVOJE PĚŠÍ DOPRAVY MOTTO:

STRATEGIE ROZVOJE PĚŠÍ DOPRAVY MOTTO: MOTTO: Chceme změnit postoj řidičů k rychlé jízdě tak, aby se rodiče nebáli pouštět děti do školy pěšky nebo na kole samotné. Chceme upravit ulice našeho města tak, aby lidé šli rádi pěšky do práce, na

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR Rada vlády pro udržitelný rozvoj Ministry of the Environment STRATEGIC FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CR Government Council for Sustainable Development obalka-brozura_i.indd 1 STRATEGIC FRAMEWORK

Více

Doprava a logistika. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Doprava a logistika. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Doprava a logistika Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Doprava a logistika Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Publikace

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU CYKLISTICKÁ AKADEMIE Jde to i jinak. Doporučení pro vypracování strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy města Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Asociace měst pro cyklisty

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

Rozšíření a dopravní politika Evropské unie

Rozšíření a dopravní politika Evropské unie Rozšíření a dopravní politika Evropské unie Výzvy a přínosy pro nové členské státy v oblasti dopravy (případ České republiky) Předmluva Rozšíření je neopakovatelnou historickou příležitostí k dalšímu prohloubení

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

1. Přednáška Název: Co je podpora a ochrana zdraví Zásadní dokumenty WHO, EU, MZ v oblasti podpory zdraví

1. Přednáška Název: Co je podpora a ochrana zdraví Zásadní dokumenty WHO, EU, MZ v oblasti podpory zdraví 1. Přednáška Název: Co je podpora a ochrana zdraví Zásadní dokumenty WHO, EU, MZ v oblasti podpory zdraví Souhrn Podpora zdraví je definována jako proces usnadňující jedincům zvýšit kontrolu nad determinantami

Více