Vyhodnocení ankety a odpovědi na podněty rodičů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení ankety a odpovědi na podněty rodičů"

Transkript

1 Anketa pro rodiče (souhrnné výsledky za 1. a 2. stupeň) Základní škola a mateřská škola Všenory Vyhodnocení ankety a odpovědi na podněty rodičů Vážení rodiče, velmi Vám děkujeme za Vaše názory! V době, kdy anketa probíhala (na konci školního roku 2010/11), chodilo do naší základní školy 120 žáků a návratnost ankety byla více ž 50%. To považujeme za velký úspěch, a tak jsou výsledky ankety, jejíž vyhodnocení Vám předkládám, objektivním hodnocením naší školy za strany rodičů. Děkuji Vám za spolupráci. Mgr. Renáta Bartoníčková, ředitelka školy ANKETA: Informace: Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte ze školy: spíše spíše o průběžném hodnocení (známkách v žák. knížce apod.) o případných obtížích Vašeho dítěte o docházce o koncepci, zaměření a cílech školy o akcích a provozu školy Informace: Jak přínosné jsou pro Vás tyto zdroje informací o Vašem dítěti a o škole? spíše spíše rodičovské schůzky informace od třídních učitelů (osobní, písemné) informace od dalších vyučujících (osobní, písemné) intertové stránky školy Informace: Jaké opatření by Vám pomohlo, abyste získali lepší informace o škole a o svém dítěti? - informovst je dostačující - lépe by bylo informovat individuálně Reakce: Zavedli jsme konzultační hodiny každého pedagoga (jsou vyvěšeny na intertových stránkách Je také možné kdykoliv si sjednat s pedagogem individuální konzultaci po předchozí telefonické dohodě. - lépe by bylo důležité informace př. o třídních schůzkách sdělovat em bo SMS - třídní schůzky by měli být častěji, v pozdějších hodinách bo formou elektronické komunikace Reakce: návrh na pozdější hodinu třídních schůzek budeme akceptovat, forma elektronické komunikace o třídních schůzkách ní prozatím možná. - známky na intertu po celý rok, pololetní písemné hodnocení, pružnější informace na intertových stránkách

2 Reakce: Jednáme o zakoupení systému, který umožní nahlížet na známky žáků přes intert (pod přístupovým heslem každého rodiče). Rádi bychom tento školní rok začali zkušebně ve druhém pololetí u vybraných ročníků. Informace: Jak jste spokojeni se zázemím a vybavením školy? spíše spíše vyhovující budova vybavení tříd školní jídelna úroveň stravování družina okolí školy provozní doba výuka provozní doba čas pro kontakt s rodiči Přáli byste si na zázemí bo vybavení naší školy něco změnit? Pokud, napište co: - změnit úroveň stravování - zlepšit kuchyň i za cenu zdražení - větší porce v jídelně, více masa Reakce: Jídelnu budeme výhledově určitě řešit. - družina by potřebovala svojí vlastní místnost Reakce: O místě pro družinu jednáme minimálně o nějakém zázemí pro družinové vybavení. Bohužel jsme limitováni stísněným prostorem a financemi. - lepší sociální zařízení, více záchodků, umývárna Reakce: Bohužel jsme limitováni financemi a v současné době toto ní priorita. - upravit zahradu u 2. stupně, tělocvičnu, zřídit učebnu v zahradě, více zeleně, Reakce: - zahrada u 2. st.: Ve šk. roce 2011/12 se děti při PČ věnují úpravě zahrady proklesťují náletové dřeviny, odvážíme přebytečný štěrk, zasypáváme okolí plotu, vysazují keříky. V zahradě bychom učebnu velmi rádi zřídili, dokonce jsme podávali další žádost o grant, ale dostali jsme ho. Proto je to pět především záležitost financí, které máme - upravit tělocvičnu: Ve šk. roce 11/12 pracujeme na úpravě. Zatím renovujeme obložení, vracíme zrcadla, o Vánocích se bude renovovat podlaha. Dále bychom rádi postupně upravili vstup do tělocvičny. Vše opět dle financí. - modernější přístup vyučujících, lepší vybavení multimediální technikou a PC Reakce: - modernější přístup: Celá škola se intenzivně vzdělává již druhým rokem právě v nových metodách a formách výuky (v rámci tříletého grantu, který se škole podařilo pro vyučující získat, tedy pro školu mnoho hodin zdarma, na které bychom jinak finance měli). - vybavení multimediální technikou: V rámci dotace EU v hodnotě cca 500 tisíc, kterou naše škola obdržela, ve šk. roce 11/12 vybavíme školu novými počítači v PC učebně, počítače budou ve třídách, navýšíme počet multimediálních tabulí a proškolíme učitele v obsluze této techniky. - lepší botník a vstup do školy Reakce: V rámci akce na samotném konci šk. roku 10/11 Adoptuj si lino a botník jsme od dobrovolných dárců rodičů a podnikatelů, firem vybrali více ž cca 180 tis. Kč!! Tak jsme mohli pořídit jen botník u

3 Jak jste spokojeni s úrovní výuky na naší škole? vchodu do školy, ale také vyměnit lino ve 3 třídách a na schodišti 1. st. Všem moc děkujeme!! - pouštět děti do školy dříve - již v 7,35 Reakce: Děti do školy dříve pouštět budeme. Od šk. roku 11/12 jsme ale zavedli ranní družinu, je možné tedy dohodnout se zde. - možnost tělocvičny - možnost výběru jídel, odstranění kontejru s odpadem z blízkosti školy Reakce: - výběr jídel: tuto možnost bude nutné ověřit - odstranění kontejru s odpadem: O tomto problému jednáme spolu se školskou radou intenzivně s obcí Všenory. Jsou velmi vstřícní a hledají nové místo, kam kontejry přesunout, aby přestaly dělat parádu před vchodem do školy. spíše spíše vědomosti a dovednosti, které dítě ve škole získává, jsou pro život důležité učivo je přiměřeně náročné učitelé podávají učivo srozumitelně výuka je zajímavá škola rozvíjí samostatné myšlení škola rozvíjí schopnost spolupráce s ostatními škola rozvíjí estetické cítění dítěte poskytuje dobrý základ pro další vzdělávání, práci poskytuje dostatečné základy pro běžnou komunikaci v cizích jazycích rozvíjí manuální dovednosti a zručnost rozvíjí tělesnou zdatnost a sportovní dovednosti Jak jste spokojeni s jednotlivými oblastmi výuky? spíše spíše mateřský jazyk a literatura matematika společenskovědní předměty přírodovědné předměty cizí jazyky estetická výchova tělesná výchova Jak náročné jsou podle Vás požadavky, které škola na Vaše dítě klade? příliš spíše spíše příliš přiměřené nízké nízké vysoké vysoké nároky výuky ve škole nároky na domácí přípravu požadavky na znalosti , hodnocení bývá příliš přísné, hodnocení bývá málo náročné Odpovídají podle Vás výsledky školního hodnocení

4 Vašeho dítěte jeho schopnostem a úsilí? Odpovídají podle Vás celkově školní výsledky Vašeho dítěte (tzn. to, co se ve škole naučí) jeho schopnostem a úsilí? Kolik času věnuje Vaše dítě v průměru denně domácí přípravě? Máte zájem vyjádřit se podrobněji k úrovni výuky obecně, k výuce jednotlivých předmětů či k jednotlivým vyučujícím? Pokud, napište to zde:, má na víc spíše spíše méně ž 1 hodinu 1 až 2 hodiny více ž 2 hodiny kladně hodnotí úroveň empatie a porozumění pí. uč Kombercové, Baudyšové - psat diktát z Čj v 1. třídě - výborné sportovní hry - špatná výuka fyziky a chemie - špatný přístup učitele, více komunikace s dětmi v matematice, více informovsti dětí, doučování v matematice, čeština, matematika, francouzština, dějepis - velmi dobré Reakce: Děkujeme za podněty, prodiskutujeme je. Děkujeme také za pochvalu! (Sportovní hry organizuje Středisko volného času, tak vyřídíme poděkování) Výuka: Nakolik jste spokojeni s úrovní výchovného působení naší školy? spíše spíše etické principy, které škola předává řešení problémů v chování prevence rizikového chování (drogových závislostí, šikany, kriminality...) služby školního psychologa služby výchovného poradce Výuka: Podporuje naše škola u dítěte: spíše spíše zdravou sebedůvěru schopnost řešit problémy slušné jednání smysl pro dodržování pravidel vychovává ke slušnosti schopnost účinně se bránit škodlivým vlivům (násilí, drogy apod.) solidaritu s druhými vztah k přírodě a k její ochraně Výuka: Pokud máte zájem vyjádřit se podrobněji k výchovnému působení školy, je to možné zde: - velká spokojenost s pí.uč Baudyšovou a vedením družiny - mluví se všeobecně velmi sprostě, hrubá gesta i chování, i sexuální narážky již na 1.stupni Reakce: Děkujeme za ocenění pro učitele a družinu! Ve šk. roce 2011/12 bude probíhat intenzivnější program primární prevence (semináře na téma vybrané dle věku dětí - závislost, sexuální výchova, partrství, šikana, právní

5 Výuka: Jste spokojeni s úrovní dalších aktivit školy? povědomí ) a spolupráce se školní psycholožkou, která bude mít na téma komunikace mezi dětmi a komunikace směrem k autoritě se třídami připraven program rozložený cca vždy do 4 týdnů. Tento program nám možná přesáh i do příštího šk. roku proto, aby se dostalo na všechny třídy. spíše spíše nabídka doplňkových aktivit v rámci školního vyučování (exkurze,výlety, kulturní akce, školní výlety, kurzy...) akce s účastí rodičů Výuka: Posuďte prosím, s čím se Vaše dítě ve škole setkává a jak se zde cítí: spíše spíše ve třídě, kam chodí, jsou dobré vztahy má konflikty s ostatními žáky ve škole se cítí dobře ve škole bo kvůli škole zažívá strach, školy se bojí žáci mají k učitelům dobrý vztah žáci respektují autoritu učitelů nároky školy jsou pro dítě stresující Výuka: Přáli byste si, aby se něco změnilo: spíše spíše na vztazích mezi žáky na jednání učitelů s žáky na atmosféře ve škole Cokoliv dalšího: Výuka: Nakolik o Vás platí, že... - chování žáků k učitelům Reakce: viz. výše o programu se školní psycholožkou spíše spíše mluvím často s dítětem o dění ve škole mám možnost ovlivnit dění ve škole zajímám se o akce pořádané školou účastním se třídních schůzek se svým dítětem se připravuji do školy sleduji informace o dění ve škole účastním se akcí, které škola pořádá Spolupráce školy s partry: Jste spokojeni s úrovní komunikace mezi Vámi a školou? spíše spíše prostor pro komunikaci s učiteli prostor pro komunikaci s vedením školy škola je otevřená názorům rodičů Výchovné působení školy: Posuďte prosím, jak jste spokojeni s vedením školy: spíše spíše

6 přístup vedení školy k Vám rodičům prezentace školy na veřejnosti přístup vedení školy k řešení problémů Přáli byste si na komunikaci mezi Vámi a školou něco změnit? Pokud, co? - kvalita a pestrost stravy, systém výdeje jídel Reakce: viz. výše školní jídelna bude řešena výhledově -třídní schůzky by měly probíhat formou odchytávání učitelů a ředitelky po škole Reakce: Třídní schůzky probíhají zcela běžným způsobem tedy společným začátkem se třídním učitelem ve třídě, kde se rodiče dozvídají společné informace. Následně pokračují individuálními konzultacemi s jednotlivými učiteli v jejich třídách. S ředitelkou je možno mluvit vždy v ředitelně. Kromě toho ředitelka obchází na počátku třídních schůzek všechny třídy, aby se s rodiči pozdravila, a sděluje jim, že za ní v případě potřeby mohou přijít. - lepší řešení problémů Reakce: Bohužel ní možné reagovat, protože ní jasné, o jaké problémy, které měly být lépe řešeny, se jednalo. Výchovné působení školy: Pokuste se prosím obecně ohodnotit, nakolik jste celkově spokojeni spíše spíše s úrovní informací o škole se zázemím školy s úrovní výuky se vztahy a atmosférou ve škole s úrovní komunikace se školou s vedením školy Splňuje škola Vaše očekávání? Doporučili byste naši školu svým známým? Máte-li zájem, můžete na tomto místě uvést, proč byste školu doporučili, bo doporučili: Co byste si přáli ve škole změnit, co Vám vadí? nízká úroveň a autorita učitelů, malá přísnost Reakce: viz. výše o programu se školní psycholožkou - vřelý, rodinný přístup k dětem - obětavá práce učitelek a vychovatelek - výhoda malého počtu žáků ve třídě - znají se děti i rodiče - výborná družina - výrobky dětí, kroužky, hudební výchova - pro domácí atmosféru, přátelský a rodinný přístup k dětem - méně dětí ve třídě, tudíž méně konfliktů a méně šikany - osobní přístup k žákům - malá škola, tudíž lepší přehled o dění ve škole - škola bere ohled na dyslexii a pod. Reakce: Děkujeme! - stravování, úroveň jídelny - zázemí družiny - šatny a botníky - vybavení tříd - nákup nových drahých knih a sešitů - průběh třídních schůzek, informace a propagace školy - více času věnovat se jednotlivci Reakce: viz. výše - přijímat zvladatelné děti z okolí

7 Můžete o škole říci něco kladného? - vztahy mezi dětmi a úcta k učitelům a lidem vůbec Reakce: Děti s poruchami chování ani zvladatelné děti z okolí naše škola již od loňského roku přijímá. Nastavujeme jasná pravidla chování a přinášíme dětem program primární prevence, spolupracujeme se školní psycholožkou (viz. výše o programu se školní psycholožkou) - méně střídat učitele na jazyky - zvýšit důraz na jazyky a PC gramotnost - lepší jazyková průprava hlavně na 2. Stupni Reakce: Střídání učitelů na jazyk ní příjemné - jedná se za posední dva roky o střídání učitele francouzského jazyka. Na PC gramotnost zvýšíme důraz budeme mít k tomu v průběhu šk. roku 11/12 již vhodné podmínky. Stávající PC učebna j velmi zastaralá a vybavená programy, její využívání je tedy velice omezené. - přístup k dětem, vztah k rodičům - vstřícná a rodinná škola - hodné a spravedlivé učitelky a družinářka - klidné, stresující prostředí školy venkovského typu - výborná družina - úroveň školy se mění k lepšímu, díky za změnu ředitelky - 1. stupeň funguje velmi dobře - dobrá komunikace - výborné akce rodiče s dětmi, velká nabídka školních i mimoškolních akcí - výborný keramický a dramatický kroužek (Reakce: kroužky provozuje Středisko volného času) - škola se snaží získat dobré jméno, aby získala nové žáky - výrazné zlepšení chodu školy za poslední rok - zábavná škola hrou - Mé dítě navštěvuje školu rádo, a to je jdůležitější. - řada učitelů je kvalitních, se současným vedením se snad budou moci lépe uplatnit, - škola se lepší, - učitelé jsou dobří - díky škole jsou dobře připraveni k dalšímu studiu - škola rodinného typu Reakce: Děkujeme! Děkujeme za vyplnění ankety!

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. Náměty ke koordinované práci s Anketami a k vytvoření souhrnných podkladů Příloha k evaluačním nástrojům Anketa pro rodiče, Anketa pro učitele a Tomáš Kohoutek Náměty ke koordinované práci s Anketami

Více

Anketa pro rodiče. Anketa škole na míru. Tomáš Kohoutek, Jan Mareš

Anketa pro rodiče. Anketa škole na míru. Tomáš Kohoutek, Jan Mareš Anketa pro rodiče Anketa škole na míru Tomáš Kohoutek, Jan Mareš 2 Anketa pro rodiče Anketa škole na míru Tomáš Kohoutek, Jan Mareš Anketa pro rodiče. Anketa škole na míru. Tomáš Kohoutek, Jan Mareš Odborná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov E-mail: info@zskrumlov.cz Internetová stránka: www.zskrumlov.cz Ředitelka školy: Mgr. Blanka Thonová SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr.

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@specialniskoly.cz VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007 Základní údaje o škole Název:

Více

Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy

Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním zvýhodněním do běžné základní školy Základní škola a Praktická škola Krupka Karla Čapka 270 417 42

Více

Základní škola a mateřská škola Starý

Základní škola a mateřská škola Starý Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81 TVOŘIVÁ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81 Obsah: I Úvod II Hlavní část 1 Kontext fungování školy 2 Shrnutí předchozích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, příspěvková organizace Spolu to dokážeme 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Charakteristika školy... 10 2.1.1. Identifikační údaje... 10 2.1.2. Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP Základní školy a Mateřské školy Pohořelice 2013/2014 - Kopie HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim

Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim Název: Spolupracující tým a fungující systém autoevaluace pomáhá k dosahování co nejvyšší kvality Zpracovala: Mgr.

Více

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Úvod Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS tvoří jeden subjekt, jenž byl do projektu

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 54/11 Školní vzdělávací program pro

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1548/13-A. náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 - Bubeneč,

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1548/13-A. náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1548/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48133892 Identifikátor 600039111 Právní forma

Více