Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě"

Transkript

1 copyright 2013 Farmakon Press, spol. s r.o reprint ročník 9 6/2013 stránka Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha a Národní ústav duševního zdraví 3. LF UK, Praha

2 Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě farmakoterapeutické postupy Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha a Národní ústav duševního zdraví 3. LF UK, Praha Souhrn Horáček J. Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě. Farmakoterapie 2013;9(6): Moclobemid představuje jediného zástupce reverzibilních inhibitorů monoaminooxidázy (RIMA) a u nás se jedná o jediné antidepresivum založené na inhibici monoaminooxidázy (MAO). Od starších, tzv. ireverzibilních inhibitorů MAO se moclobemid liší tím, že snižuje aktivitu převážně izoenzymu MAO-A, a to pouze krátkodobě, což zvyšuje jeho bezpečnost z hlediska rizika lékových a potravinových interakcí. Na úrovni intracelulární signalizace vykazuje moclobemid analogické změny jako tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a další přípravky blokující zpětné vychytávání monoaminů. Účinnost a bezpečnost moclobemidu byly hodnoceny řadou kontrolovaných studií na celkem 20 tisících nemocných, léčených převážně pro depresi, v menší míře pak také pro úzkostné a neurotické poruchy. Dostupné klinické studie potvrzují, že moclobemid je účinnější než placebo a jeho antidepresivní potenciál je analogický jako v případě hlavních skupin antidepresiv. Moclobemid má příznivý profil vedlejších účinků a jeho účinnost je doložena u všech klinických podtypů deprese včetně dysthymie a dvojité deprese (dysthymie s depresivní poruchou). Je vhodný pro nemocné s depresí ve vyšším věku a nezpůsobuje sexuální dysfunkci. Je účinný v terapii sociální fobie. Antidepresivní účinek moclobemidu je dávkově závislý a dostupné studie hovoří spíše ve prospěch vyššího dávkování. Klíčová slova moclobemid, antidepresivní léčba, RIMA, deprese, sociální fobie Summary Horáček J. Current position of moclobemide in antidepressant therapy. Farmakoterapie 2013;9(6): Moclobemide is the only representative of the group of reversible monoamine oxidase-a inhibitors (RIMA), and is the only antidepressant based on the inhibition of monoamine oxidase (MAO) in our country. It differs from older, so-called irreversible MAO inhibitors through its selective action on the MAO-A isoenzyme, reducing its activity, which occurs only short-term and has better safety profile regarding the risk of drug and food interactions. At the level of intracellular signalization, moclobemide induces analogical changes as tricyclic antidepressants, SSRI and other antidepressants blocking monoamine reuptake. Efficacy and safety of moclobemide have been evaluated in a number of controlled studies including a total of 20 thousand patients treated mainly for depression as well as, to a lesser degree, for anxiety and neurotic disorders. Available clinical studies confirm that the activity of moclobemide is higher than that of placebo, and its antidepressant potential is analogical to that of the main groups of antidepressants. Moclobemide has favourable adverse effect profile and its efficacy has been documented for all clinical subtypes of depression including dysthymia and double depression (dysthymia with depressive disorder). It is suited for elderly patients with depression and moclobemide does not result in sexual dysfunction. It is effective in the therapy of social phobia. The antidepressant effect of moclobemide is dose-dependent and available clinical trials favour the use of higher doses. Key words moclobemide, antidepressant therapy, RIMA, depression, social phobia Úvod Moderní antidepresivní terapii je možné datovat od roku 1951, kdy Irving Selikoff a Edward Robitzek testovali v New Yorku dvě nová potenciální tuberkulostatika isoniazid a iproniazid, vyvinutá firmou Hoffman-LaRoche. 1 K velkému překvapení testujících výzkumníků se jako nečekaný účinek této léčby rozvinula změna psychického stavu 2013;9(6):

3 farmakoterapeutické postupy charakterizovaná lehkým nadnesením nálady, nepřiměřeným pocitem štěstí a lehkou stimulační aktivitou. Následně pak po dvou letech Max Lurie a Harry Salzer potvrdili účinnost obou molekul u deprese a zavedli termín antidepresivum. 2 Dále se osud obou antidepresivně působících tuberkulostatik rozešel ipronazid byl pod jménem Marsilid dále využíván jako antidepresivum a isoniazid zůstává dodnes jedním z tuberkulostatik. 3 Definitivní popularitu iproniazidu nakonec zajistil Nathan Kline, ředitel Rockland State Hospital, který jako první použil k popisu účinku této molekuly termín psychický energizér. V našich zemích pak zdomácněl termín thymoeretika pro celou skupinu inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). V roce 1957 popsal Roland Kuhn antidepresivní působení imipraminu (původně testovaného jako antihistaminikum) a od imipraminu byla v dalších desetiletích odvozena celá skupina tricyklických antidepresiv a dalších generací léčiv, včetně selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). 2 Sláva iproniazidu pominula po roce 1961, kdy byla popsána jeho potenciálně letální hepatotoxicita. Nicméně i nadále se situace kolem IMAO vyvíjela poměrně slibně a na trh byla uvedena další antidepresiva z této skupiny (např. phenelzin, tranylcypromin). Jejich vývoj byl motivován především snahou o snížení hepatotoxicity. Zkoušeny byly také harmalové alkaloidy, které rovněž vykazují inhibiční aktivitu na monoaminooxidázu (MAO). Ty se však neujaly pro svou halucinogenní aktivitu. 4 Skutečnou katastrofu pro celou skupinu IMAO představoval rok 1962, kdy po kombinaci IMAO a sýrového sendviče zemřel liverpoolský přístavní dělník. Tato potenciálně letální interakce se proto nazývá sýrová reakce ( cheese reaction ). Nebezpečnost této interakce je dána obsahem sympatomimeticky působícího tyraminu, který je obsažen v některých potravinách. Za situace, kdy je člověk léčen IMAO, nemůže být tyramin adekvátně metabolizován a způsobuje hypertenzní krizi. Dále přibývalo zpráv o možných komplikacích léčby IMAO způsobených ortostatickou hypotenzí, která představuje poměrně zásadní a častý vedlejší účinek terapie IMAO. 3 Další zásadní komplikací terapie IMAO je riziková kombinace s tricyklickými antidepresivy (TCA) a dalšími monoaminergně působícími antidepresivy včetně SSRI. Tato kombinace způsobuje potenciálně letální serotoninový syndrom. Není bez zajímavosti, že kombinace IMAO a TCA byla vcelku často používána při refrakterních depresích 5,6 a tato potenciálně letální strategie se sporadicky používala v Čechách až do začátku devadesátých let. Na základě nežádoucích účinků a rizikových interakcí původní skupiny IMAO byl další farmakologický výzkum inspirován především snahou o zvýšení bezpečnosti. Tato snaha byla realizována hned dvěma cestami. První z nich byla inspirována objevem dvou izoenzymů MAO, které jsou označovány jako MAO-A a MAO-B. Oba tyto intracelulární izoenzymy jsou umístěné na vnější straně mitochondrií, ze 70 % jsou homologní z hlediska sekvence aminokyselin a vyskytují se jak v periferii (játra, trávicí systém), tak v mozku. Z klinického hlediska je významné, že v trávicím ústrojí, kde je za normálních okolností metabolizován tyramin, převažuje MAO-A. Naopak v mozku je monoaminooxidáza ze 75 % představována MAO-B a jen 25 % tvoří MAO-A. 1 Oba izoenzymy se liší v substrátu, který deaminují. V mozku člověka metabolizuje MAO-A serotonin a noradrenalin. Dopamin a fenylethylamin jsou pak substrátem především pro MAO-B. Tyramin je metabolizován oběma izoenzymy. 7 Ve snaze o zvýšení bezpečnosti při zachování klinického účinku byly vyvinuty selektivní inhibitory pouze jednoho z těchto izoenzymů. Výsledkem této snahy pak jsou selektivní ireverzibilní IMAO-A clorgylin a maďarským farmakologem Jósefem Knollem vyvinutý ireverzibilní IMAO-B selegilin. 4 Druhá strategie zvýšení bezpečnosti IMAO byla pak reprezentována zajištěním pouze dočasného snížení (blokády) aktivity MAO, která by nezpůsobovala interakci s TCA ani s tyraminem. V současné době je k dispozici pouze jediný reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy (RIMA) a tím je moclobemid. Toto sdělení je zaměřeno na seznámení domácí odborné veřejnosti se současným stavem poznání a zkušenostmi s moclobemidem včetně přehledu jeho farmakologie, účinnosti a bezpečnosti. Moclobemid: historie a farmakodynamické vlastnosti Moclobemid byl syntetizován v laboratořích Hoffmann- -La Roche P. C. Wyssem v roce Původně to mělo být antilipidemikum, nicméně tento účinek nebyl potvrzen. Moclobemid patří (podobně jako sulpirid, tiaprid a metoclopramid) mezi benzamidy, a tak další indikací, ve které byl testován, bylo působení antipsychotické. Při preklinickém testování jeho antipsychotického účinku bylo učiněno překvapivé zjištění, že moclobemid nejenže nepůsobí jako dopaminový antagonista, ale koncentraci metabolitů dopaminu dokonce snižuje. Toto pozorování bylo vysvětleno následující řadou experimentů, které potvrdily, že moclobemid blokuje MAO-A. 8 Následně bylo zjištěno, že in vitro vykazuje moclobemid větší inhibiční působení na MAO-A než na MAO-B. Nicméně hodnocení in vivo potvrdilo rovněž blokádu MAO-B, která je zprostředkována aktivním metabolitem moclobemidu Ro , který se však u člověka nevyskytuje. 9 U člověka tedy v případě moclobemidu jednoznačně převažuje inhibiční aktivita na MAO-A (až 80% blokáda), a blokáda MAO-B je výrazně nižší. 8 Od starších, tzv. ireverzibilních, IMAO se moclobemid liší tím, že snižuje aktivitu MAO-A pouze krátkodobě, jedná se tedy o reverzibilní inhibitor tohoto izoenzymu. Reverzibilita byla potvrzena sérií experimentů s využitím mikrodialýzy u potkanů. Tento přístup potvrdil, že aktivita MAO-A jak v mozku, tak v játrech se obnovuje již po hodinách od podání moclobemidu, ale až po více než dvou dnech v případě phenelzinu. 10,11 Vlastní mechanismus této reverzibility není doposud objasněn, ale předpokládá se, že je 620

4 farmakoterapeutické postupy dán časově závislým přechodem z kompetitivní do nekompetitivní vazby moclobemidu na MAO-A. 12 Inhibice MAO-A moclobemidem se v mozku odráží ve vzestupu serotoninu, dopaminu a noradrenalinu a v poklesu metabolitů těchto monoaminů. Po jednorázovém podání moclobemidu potkanům se elevace monoaminů dostavuje do dvou hodin od podání a přetrvává 8 16 hodin, což koresponduje s délkou inhibice MAO-A. 4,12 Z hlediska hodnocení změn intracelulární signalizace vykazuje moclobemid analogické změny jako tricyklická antidepresiva, SSRI a další přípravky založené na blokádě zpětného vychytávání monoaminů. Jedná se o adaptivní změny, které se typicky vyskytují až po subchronickém nebo chronickém podávání antidepresiva a zahrnují down-regulaci β-receptorů, 12 up-regulaci α 1 -receptorů, 13 zvýšení aktivity cyklického adenosinmonofosfátu (camp) a na něm závislé proteinkinázy-a (PKA), a konečně zvýšenou expresi transkripčních faktorů. 14 Tato kaskáda intracelulárních mechanismů je dnes považována za společný podklad působení všech antidepresiv. Moclobemid rovněž ovlivňuje senzitivitu kortikoidních receptorů 15 a mechanismy dlouhodobé potenciace a deprese v hipokampálních neuronech. 16 Moclobemid se naproti tomu odlišuje od standardních antidepresiv založených na blokádě zpětného vychytávání monoaminů tím, že nepůsobí na transportéry pro serotonin, noradrenalin ani dopamin. 17 Moclobemid rovněž neovlivňuje syntézu monoaminů a neinterferuje s aktivitou GABAergního systému. 12 Z hlediska bezpečnostního profilu je významné, že moclobemid postrádá farmakologicky nebo klinicky významnou vazbu na muskarinové, serotoninové (5-HT 2 i 5-HT 1A ), α 1 -adrenergní, α 2 -adrenergní, β-adrenergní, histaminergní, glutamatergní, D 1 - a D 2 -dopaminové, opioidní a benzodiazepinové receptory Popsána byla moclobemidem indukovaná inhibice vazby na sigma a imidazolinové receptory. 18 Moclobemid (podobně jako další IMAO) snižuje reverzibilně intracelulární ph v CA3 hipokampálních neuronech. 19 Toto zvýšení volných intracelulárních protonů snižuje excitabilitu neuronů a je zvažováno v souvislosti s možným neuroprotektivním účinkem moclobemidu. 18 Neuroprotektivní potenciál moclobemidu je podpořen modelem hypoxie mozku, ve kterém moclobemid snižoval výskyt mozkových infarktů, zvyšoval počet přeživších potkanů a zvyšoval práh pro epileptické záchvaty po hypoxii. 4,19 Problematika interakce s tyraminem Riziko hypertenzní krize po kombinaci tyraminu v potravě a blokády MAO ( cheese effect ) je hlavním rizikem terapie IMAO, který do značné míry limituje užívání těchto přípravků. Tyramin (vzniká z aminokyseliny tyrosinu) vykazuje výrazný vazopresorický účinek, který je dán stimulací výdeje dopaminu, noradrenalinu a adrenalinu. Vzhledem k tomu, že tyramin nepřestupuje přes hematoencefalickou bariéru, jeho účinek je omezen na periferii a nepůsobí psychoaktivně. Většina požitého tyraminu je metabolizována již v mukóze střeva MAO-A a zbytek tyraminu podléhá deaminaci MAO-B při prvním průchodu játry a plícemi. 12 Tyraminová presorická reakce je definována jako zvýšení systolického tlaku o 30 mm Hg a více. Při užívání moclobemidu je díky jeho reverzibilní vazbě na MAO-A riziko této reakce výrazně nižší než v případě ireverzibilních IMAO, nicméně není zcela vyloučena. Riziko je pak dávkově závislé jak na množství požitého tyraminu, tak na dávce moclobemidu. V této souvislosti připomeňme, že běžná dávka rizikové potravy (sýr camembert, červené víno, fermentované nebo nakládané ryby, pivo a další) obsahuje většinou do 50 mg tyraminu. V případě dávky 450 mg moclobemidu za den se presorická reakce vyskytuje až po dávce mg tyraminu, což je výrazně více, než je obvyklá dávka tyraminu při běžném jídle. 50 mg tyraminu je pak tolerováno i při dávkách moclobemidu mg. 20 I vyšší dávkování moclobemidu (600 mg/den) je tedy spojené s několikanásobně nižším rizikem tyraminové reakce než u tranylcyprominu. 21 V případě, že k interakci dojde a presorická reakce se objeví, její trvání je ve srovnání s působením ireverzibilních IMAO výrazně kratší a odeznívá do tří dnů. Naopak po tranylcyprominu trvá tato nebezpečná komplikace 8 týdnů. 22 Ačkoliv některé novější studie podporují předpoklad, že nízkotyrosinová dieta není potřebná ani při vysokém dávkování do 900 mg/den, 20,23,24 pacienti by na možnost interakce měli být před zahájením léčby upozorněni. Současně je racio nální zohlednit při užívání skutečnost, že k presorické reakci může dojít pouze v případě, že trávicím traktem prochází napřed moclobemid (blokuje MAO-A v mukóze) a teprve potom potrava. Bezpečnost je tedy možné zásadně zvýšit, je-li moclobemid užíván až po jídle (nikoliv naopak). Farmakokinetika moclobemidu Moclobemid je absorbován z trávicího ústrojí takřka úplně (95 %) a maximální plazmatické koncentrace dosahuje za 0,5 1,5 hodiny. Dosažené maximální koncentrace jsou závislé na dávce. Na počátku léčby se projevuje efekt prvního průchodu játry, nicméně s dobou užívání se dostupnost moclobemidu zvyšuje, až nakonec po dosažení vyrovnané koncentrace po 15 dnech dosahuje 100 %. 25 Moclobemid je z 50 % vázán na plazmatické proteiny a přestup do mateřského mléka odpovídá asi 1 % dávky u matky. 25 Moclobemid je eliminován rychle, s biologickým poločasem (t 1/2 ) 1 až 2 hodiny, z 99 % je metabolizován v játrech, v 1 % je nezměněn vyloučen močí. Metabolismus moclobemidu je rychlý a jeho metabolity Ro a Ro dosahují vrcholu po dvou hodinách od perorálního užití. Metabolit Ro je aktivní ve smyslu inhibice aktivity MAO-A. Moclobemid je inhibitorem CYP1A2, CYP2D6, CYP2C19 a na této inhibici se pravděpodobně podílejí také jeho metabolity. 26 Farmakokinetika moclobemidu není ovlivněna vyšším věkem ani renálním postižením, eliminace se však zpomaluje při postižení jater ;9(6):

5 farmakoterapeutické postupy Klinická účinnost a bezpečnost moclobemidu Účinnost a bezpečnost moclobemidu byly hodnoceny řadou kontrolovaných studií na celkem 20 tisících nemocných léčených převážně pro depresi, v menší míře pak také pro úzkostné a neurotické poruchy. Většina studií odpovídala sledování po dobu 4 až 6 týdnů a moclobemid byl dávkován nejčastěji v rozmezí 200 mg až 600 mg. Podrobný přehled všech studií byl v posledních letech opakovaně shrnut na úrovni přehledů a metaanalýz. 18,27,28 V tomto přehledu se omezíme na hlavní závěry a výsledky. Srovnání s placebem u depresivní poruchy Srovnání moclobemidu s placebem u depresivní poruchy bylo hodnoceno ve 12 kontrolovaných studiích. Ve všech devíti studiích, ve kterých byl moclobemid dávkován v rozmezí mg, vykázal superioritu nad placebem. 18 Ve dvou studiích, ve kterých moclobemid neprokázal vyšší efektivitu než placebo, bylo dávkování 300 mg nebo 450 mg. 18 Jedna z těchto studií pak byla zaměřena na nemocné s neendogenní depresí. 29 Nicméně v následující rozsáhlejší práci hodnotící účinnost moclobemidu u této skupiny nemocných byla při dávkování do 600 mg superiorita moclobemidu prokázána. 30 Všechny provedené metaanalýzy potvrdily jasnou superioritu moclobemidu nad placebem. 27,31,32 Porovnání s tricyklickými a heterocyklickými antidepresivy Moclobemid byl porovnáván s řadou antidepresiv. Pět studií bylo provedeno s imipraminem, tři studie s clomipraminem, po dvou studiích s amitriptylinem nebo maprotilinem. V menších studiích byl moclobemid rovněž srovnáván s nortriptylinem, doxepinem, mianserinem a dothiepinem. Celkem se jednalo o 18 studií a s výjimkou dvou prací byla ve všech zbývajících 16 srovnáních účinnost moclobemidu stejná jako v případě porovnávaného antidepresiva. 18 V obou zmíněných negativních studiích byl moclobemid porovnáván s clomipraminem a dávkován fixně buď 400 mg, 33 nebo 350 mg. 34 Dalším zajímavým poznatkem z těchto studií je skutečnost, že ve všech 18 srovnáních byla snášenlivost moclobemidu lepší než u porovnávaných tricyklických nebo heterocyklických antidepresiv. V metaanalýze Delini-Stula a kol., 32 která zahrnovala přes dva tisíce nemocných s agitovanou a úzkostnou depresí, byla prokázána stejná účinnost moclobemidu jako imipraminu a sedativních antidepresiv amitriptylinu, mianserinu a maprotilinu. Několik studií rovněž prokázalo mírně časnější nástup účinku moclobemidu v porovnání s tricyklickými a heterocyklickými antidepresivy Porovnání se selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu Celkem 13 prací se věnovalo porovnávání moclobemidu se zástupci selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), z toho devět srovnání bylo provedeno s fluoxetinem, tři s fluvoxaminem a jedno se sertralinem. Moclobemid v 11 z těchto srovnání prokázal stejnou účinnost jako komparátor. Ve zbývajících dvou studiích pak byla prokázána vyšší účinnost pro moclobemid. 18,28 V jedné z těchto studií byla primární indikací obtížně léčitelná diagnóza dvojité deprese, tedy depresivní fáze u dysthymní poruchy, a moclobemid byl v této indikaci účinnější než fluoxetin. 39 Na porovnání moclobemidu se SSRI byla zaměřena metaanalýza Papakostase a Favy, 28 která potvrdila, že se moclobemid neliší od SSRI v účinnosti, hodnocené jako procento responderů na léčbu, ani ve většině vedlejších účinků. Výjimku pak tvoří nauzea, bolesti hlavy a vážná anxieta, které byly častější u SSRI než u moclobemidu. Ve srovnání s fluoxetinem byla rovněž potvrzena dlouhodobá účinnost při 12 týdnů trvající pokračovací léčbě a oba přípravky se nelišily. 40 Podobně jako v případě starších generací antidepresiv také v případě srovnání s fluoxetinem byl v několika studiích potvrzen rychlejší nástup účinku po moclobemidu. 41,42 Srovnání s jinými inhibitory monoaminooxidázy S ohledem na reverzibilitu inhibice monoaminooxidázy moclobemidem jsou zajímavá jeho porovnání s ireverzibilními IMAO. Bohužel k dispozici jsou pouze dvě kontrolované studie. V první z nich byl porovnáván s tranylcyprominem, dříve populárním i u nás, 43 ve druhé pak byl jako komparátor použit isocarboxazid. 34 S tranylcyprominem (15 30 mg/den) byl moclobemid ( mg/den) porovnán ve skupině 160 nemocných a po čtyřech týdnech léčby byl pokles skóre na Hamiltonově škále deprese u obou přípravků srovnatelný (o 63 % po moclobemidu a o 58 % po tranylcyprominu). Obě antidepresiva se však zásadně lišila v parametrech snášenlivosti, v případě moclobemidu došlo k přerušení léčby pro nežádoucí účinky u 4,9 % léčených, v případě tranylcyprominu léčbu přerušilo 15,4 % pacientů. 43 Ve druhé studii byl isocarboxazid (30 mg/den) účinnější v dosažení poklesu psychopatologie než moclobemid v dávce 300 mg. 34 Účinek moclobemidu na specifické podtypy deprese Ireverzibilní inhibitory MAO byly dříve považovány za léčebnou strategii vhodnou pro atypické, neurotické a reaktivní podtypy deprese. Ačkoliv etiologické dělení depresivní poruchy není zahrnuto do současných klasifikací, velmi zajímavé je hodnocení Angstových metaanalýz, které se věnovaly účinku moclobemidu na specifické podtypy deprese. 31,44,45 Tyto metaanalýzy potvrdily, že moclobemid je stejně účinný jako TCA při unipolární, bipolární, reaktivní, atypické, agitované i inhibované depresi. V této souvislosti stojí za zdůraznění, že byla potvrzena překvapivě vysoká účinnost (definováno jako procento responderů, u nichž se symptomatika zmírnila na polovinu a více) u jinak velmi obtížně léčitelné dysthymie (po 4 týdnech 47 %, po 8 týdnech 66 % responderů) a u dvojité deprese (po 4 tý dnech 66 %, po 8 týdnech 76 % responderů). 31,

6 farmakoterapeutické postupy Předpoklad, že moclobemid vykazuje účinnost u dysthymie a dvojité deprese, přímo podporuje hned několik primárních studií. 39,46 48 Nejpřesvědčivěji byl účinek na dysthymii prokázán po 8 týdnech léčby moclobemidem, imipraminem a placebem v reprezentativní skupině 315 léčených. Moclobemid vedl k odeznění dysthymie (definováno jako absence kritérií DSM-II-R) u 60 % léčených, imipramin u 49 % a placebo pouze u 22 %. Moclobemid byl účinnější než imipramin také v míře poklesu skóre HAMD. 44 Z klinického hlediska je zajímavé, že moclobemid i imipramin byly podávány v poměrně vysokých dávkách (průměr 675 mg/den a 220 mg/den). Moclobemid je rovněž zvažován v indikaci deprese refrakterní na předchozí antidepresivní léčbu. 18 V této indikaci jsou bohužel naše znalosti limitovány faktem, že randomizace pacientů refrakterních vůči léčbě je považována za eticky problematickou, a studí je tedy nedostatek. Moclobemid byl porovnáván v monoterapii nebo v kombinaci s thioridazinem. Obě strategie se nelišily v účinnosti a studie dokumentovala 75 % responderů v souboru pacientů s refrakterní depresí. 49 V několika sledováních byla rovněž testována možnost augmentace léčby tricyklickými antidepresivy nebo SSRI za použití kombinace s moclobemidem I přes slibné výsledky nepovažuje autor tohoto sdělní bezpečnost kombinace moclobemidu s inhibitory zpětného vychytávání monoaminů za úplně prokázanou a bezpečnou. Ačkoliv je riziko serotoninového syndromu při kombinaci moclobemidu s monoaminergně působícími antidepresivy výrazně nižší než po IMAO, 53 nelze tuto život ohrožující komplikaci úplně vyloučit. Nicméně s ohledem na absenci pozorovaných případů serotoninového syndromu ve výše uvedených zprávách zaujímá v recentním přehledu pak Bonnet méně striktní stanovisko a doporučuje při kombinování pečlivé monitorování stavu a velmi pomalou titraci přidávaného antidepresiva. 18 Moclobemid u nemocných s depresí ve vyšším věku Moclobemid vykazuje hned několik farmakologických vlastností, které podporují jeho užívání při depresích v seniu. Postrádá anticholinergní působení, je velmi dobře snášen a jeho farmakokinetika není závislá na věku. V případě léčby seniorů je tedy vhodné brát zřetel na běžné lékové interakce, zahrnující podávání sympatomimetik, antidepresiv a léků, které jsou substrátem CYP1A2, CYP2D6 a CYP2C19 (moclobemid je inhibitor těchto enzymů). Moclobemid byl testován v osmi kontrolovaných studiích se soubory osob ve vyšším věku. V těchto studiích byla prokázána u osob nad 60 let vyšší účinnost než u placeba 54 a stejná účinnost jako u mianserinu a maprotilinu, fluoxetinu a fluvoxaminu (přehled Bonnet a spol ). Srovnatelnou účinnost moclobemidu a TCA v této skupině nemocných pak potvrdila také analýza provedená na starších léčených vybraných z registračních studií moclobemidu. 55 Tato analýza prokázala stejnou účinnost moclobemidu, TCA a SSRI, ale lepší bezpečnostní profil moclobemidu v porovnání s TCA. V souvislosti s terapií osob v seniu jsou pak zajímavé rovněž práce, které podporují předpoklad příznivého účinku na kognitivní funkce, a to jak u mladých dobrovolníků, 56,57 tak u seniorů s klinickou depresí. 54,58,59 Doposud však není zcela jasné, zda je tento prokognitivní účinek dán pouze minimálním vlivem na vigilitu a absencí anticholinergního působení, nebo zda je působení moclobemidu spojené ještě s dalším přímým vlivem na kognici. Účinnost moclobemidu při sociální fobii a v dalších indikacích Druhou indikací pro moclobemid je v současnosti sociální fobie. Již v minulosti prokázaná účinnost v případě klasických IMAO 60,61 byla inspirací pro hodnocení účinku moclobemidu v této indikaci. Naše znalosti jsou založeny především na čtyřech porovnáních s placebem. 56,62 66 Bylo prokázáno, že moclobemid je účinnější než placebo v případě sledování po dobu 12 (nikoliv 8) týdnů a až při vyšším dávkování (600 mg). V jedné studii pak byl použit phenelzin jako aktivní komparátor. Toto sledování prokázalo, že po 8 a 16 týdnech se oba léky neliší a jsou účinnější než placebo. Nástup účinku phenelzinu však byl rychlejší a byl detekován již ve 4. týdnu. V souladu s očekáváním byl moclobemid snášen lépe než ireverzibilní IMAO phenelzin. 66 V této souvislosti je mimořádně zajímavá také pokračovací studie, v níž byla u nemocných se sociální fobií stabilizovaných při léčbě moclobemidem ukončena terapie tímto antidepresivem. 67 Do dvou měsíců po ukončení léčby došlo u většiny pacientů k relapsu a opětovné nasazení léčby moclobemidem vedlo k plné stabilizaci po 6 měsících. Moclobemid byl porovnáván také s kognitivně behaviorální terapií (KBT). V této studii byl porovnáván moclobemid v monoterapii s KBT s placebem a s KBT v kombinaci s moclobemidem. Po třech měsících byla prokázána superiorita moclobemidu nad KBT v účinku na obecnou anxietu. KBT naopak více ovlivňovala vyhýbavé chování. Po 6 měsících byla KBT účinnější než moclobemid. 68 Vliv moclobemidu na sexuální funkce Porucha sexuálních funkcí představuje jak součást klinického obrazu deprese, tak velmi častou komplikaci antidepresivní léčby. 69 V případě sexuální dysfunkce v důsledku léčby antidepresivy je pak nezbytný proaktivní přístup předepisujícího lékaře, protože 42 % pacientů s tímto problémem pouze pasivně čeká na spontánní zlepšení. 69 Podávání moclobemidu není na rozdíl od SSRI a TCA spojené s poruchou sexuál ních funkcí. Problematice se věnovalo jedno větší srovnání, které potvrdilo, že během půl roku léčby se sexuální dysfunkce vyskytuje u 21,6 % léčených SSRI a pouze u 1,9 % léčených moclobemidem. 70 Pozitivní nebo neutrální vliv moclobemidu na sexuální funkce potvrdilo také sledování více než tisícovky nemocných léčených různými antidepresivy, kteří před nasazením antidepresiva nevykazovali žádnou sexuální dysfunkci. Sexuální dysfunkce se v tomto souboru vyskytovala u % pacientů léčených SSRI nebo venlafaxinem a pouze u 3,9 % pacientů, kteří 2013;9(6):

7 farmakoterapeutické postupy užívali moclobemid. 71 Podobné výsledky přinesla rovněž metaanalýza Serrettiho a Chiesa, 72 kteří potvrdili signifikantně vyšší výskyt sexuální dysfunkce v porovnání s placebem při užívání SSRI, TCA, venlafaxinu, phenelzinu, duloxetinu a escitalopramu. U těchto léků se výskyt sexuální dysfunkce pohyboval od 26 % do 80 % pacientů užívajících jednotlivé přípravky (nejvíce u přibližně 80 % léčených po sertralinu, venlafaxinu a citalopramu). Naopak žádný rozdíl ve výskytu sexuální dysfunkce nebyl zjištěn u pacientů, kteří užívali moclobemid, agomelatin, amineptin, bupropion, mirtazapin a nefazodon. 72 Lze tedy shrnout, že moclobemid představuje vhodnou volbu u nemocných s depresí komplikovanou sexuální dysfunkcí. I přes velmi nadějná pozorování, že moclobemid zmírňuje i psychogenní a organické erektilní dysfunkce, 73 účinnost moclobemidu v těchto indikacích nelze zatím považovat za plně prokázanou. 74 Závěr Moclobemid představuje poslední antidepresivum ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy, které je u nás k dispozici. Na rozdíl od starších ireverzibilních IMAO je v případě moclobemidu zajištěna výrazně vyšší bezpečnost reverzibilitou jeho vazby na MAO-A. Dostupné klinické studie jednoznačně potvrzují, že moclobemid je účinnější než placebo a jeho antidepresivní potenciál je analogický jako v případě hlavních skupin antidepresiv. Díky vysoké selektivitě vazby na MAO-A a skutečnosti, že neblokuje adrenergní, serotonergní, histaminergní ani cholinergní receptory, má moclobemid příznivý profil vedlejších účinků. Je dokumentována účinnost moclobemidu na všechny klinické podtypy deprese včetně dysthymie a dvojité deprese (dysthymie s depresivní poruchou). Moclobemid je vhodný pro nemocné s depresí ve vyšším věku, protože má příznivý profil lékových interakcí a nepůsobí anticholinergně. Na rozdíl od antidepresiv založených na blokádě zpětného vychytávání monoaminů nezpůsobuje sexuální dysfunkci a představuje vhodnou volbu v případě této časté komplikace antidepresivní léčby. Zkušenosti z kontrolovaných studií potvrzují, že antidepresivní účinek moclobemidu je dávkově závislý, a svědčí spíše ve prospěch vyššího dávkování. Ve vyšším dávkování (600 mg) byla rovněž potvrzena klinická účinnost u sociální fobie. V případě této poruchy je racionální očekávat zlepšení spíše za 12 týdnů s tím, že klinické zlepšování pokračuje až do 6. měsíce. Práce byla podpořena projektem PRVOUK P34 (MŠMT ČR) a firmou MEDA Pharma s.r.o. 624

8 farmakoterapeutické postupy Literatura 1 Lopez-Munoz F, Alamo C. Monoaminergic neurotransmission: the history of the discovery of antidepressants from 1950s until today. Curr Pharm Des 2009;15: Slattery DA, Hudson AL, Nutt DJ. Invited review: the evolution of antidepressant mechanisms. Fundam Clin Pharmacol 2004;18: Lopez-Munoz F, Alamo C, Juckel G, et al. Half a century of antidepressant drugs: on the clinical introduction of monoamine oxidase inhibitors, tricyclics, and tetracyclics. Part I: monoamine oxidase inhibitors. J Clin Psychopharmacol 2007;27: Bonnet U. Moclobemide: evolution, pharmacodynamic, and pharmacokinetic properties. CNS Drug Rev 2002;8: Ananth J, Luchins D. A review of combined tricyclic and MAOI therapy. Compr Psychiatry 1977;18: Lader M. Combined use of tricyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors. J Clin Psychiatry 1983;44: Waldmeier PC. Amine oxidases and their endogenous substrates (with special reference to monoamine oxidase and the brain). J Neural Transm Suppl 1987;23: Da PM, Kettler R, Keller HH, Burkard WP, Muggli-Maniglio D, Haefely WE: Neurochemical profile of moclobemide, a short- -acting and reversible inhibitor of monoamine oxidase type A. J Pharmacol Exp Ther 1989;248: Da PM, Kettler R, Keller HH, et al. From moclobemide to Ro and Ro : the development of a new class of reversible, selective MAO-A and MAO-B inhibitors. J Neural Transm Suppl 1990;29: Colzi A, d'agostini F, Cesura AM, et al. Brain microdialysis in rats: a technique to reveal competition in vivo between endogenous dopamine and moclobemide, a RIMA antidepressant. Psychopharmacology (Berl) 1992;106 Suppl:S Da PM, Kettler R, Keller HH, Burkard WP: Short-lasting and reversible inhibition of monoamine oxidase-a by moclobemide. Acta Psychiatr Scand Suppl 1990;360: Haefely W, Burkard WP, Cesura A, et al. Pharmacology of moclobemide. Clin Neuropharmacol 1993;16(Suppl 2):S Klimek V, Nowak G, Zak J, et al. The effect of repeated treatment with brofaromine, moclobemide and deprenyl on alpha 1-adrenergic and dopaminergic receptors in the rat brain. Neurosci Lett 1990;108: Bjartmar L, Johansson IM, Marcusson J, et al. Selective effects on NGFI-A, MR, GR and NGFI-B hippocampal mrna expression after chronic treatment with different subclasses of antidepressants in the rat. Psychopharmacology (Berl) 2000; 151: Reul JM, Labeur MS, Grigoriadis DE, et al. Hypothalamic- -pituitary-adrenocortical axis changes in the rat after long-term treatment with the reversible monoamine oxidase-a inhibitor moclobemide. Neuroendocrinology 1994;60: Steckler T, Rammes G, Sauvage M, et al. Effects of the monoamine oxidase A inhibitor moclobemide on hippocampal plasticity in GR-impaired transgenic mice. J Psychiatr Res 2001;35: Da PM, Kettler R, Keller HH, Burkard WP, Haefely WE: Preclinical profiles of the novel reversible MAO-A inhibitors, moclobemide and brofaromine, in comparison with irreversible MAO inhibitors. J Neural Transm Suppl 1989;28: Bonnet U. Moclobemide: therapeutic use and clinical studies. CNS Drug Rev 2003;9: Bonnet U, Leniger T, Wiemann M. Moclobemide reduces intracellular ph and neuronal activity of CA3 neurones in guinea-pig hippocampal slices-implication for its neuroprotective properties. Neuropharmacology 2000;39: Dingemanse J, Wood N, Guentert T, et al. Clinical pharmacology of moclobemide during chronic administration of high doses to healthy subjects. Psychopharmacology (Berl) 1998;140: Berlin I, Zimmer R, Cournot A, et al. Determination and comparison of the pressor effect of tyramine during longterm moclobemide and tranylcypromine treatment in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther 1989;46: Bieck PR, Antonin KH. Tyramine potentiation during treatment with MAO inhibitors: brofaromine and moclobemide vs irreversible inhibitors. J Neural Transm Suppl 1989;28: Callingham BA, Ovens RS. Some in vitro effects of moclobemide and other MAO inhibitors on responses to sympathomimetic amines. J Neural Transm Suppl 1988;26: Gieschke R, Schmid-Burgk W, Amrein R. Interaction of moclobemide, a new reversible monoamine oxidase inhibitor with oral tyramine. J Neural Transm Suppl 1988;26: Mayersohn M, Guentert TW. Clinical pharmacokinetics of the monoamine oxidase-a inhibitor moclobemide. Clin Pharmacokinet 1995;29: Gram LF, Guentert TW, Grange S, et al. Moclobemide, a substrate of CYP2C19 and an inhibitor of CYP2C19, CYP2D6, and CYP1A2: a panel study. Clin Pharmacol Ther 1995;57: Lotufo-Neto F, Trivedi M, Thase ME. Meta-analysis of the reversible inhibitors of monoamine oxidase type A moclobemide and brofaromine for the treatment of depression. Neuropsychopharmacology 1999;20: Papakostas GI, Fava M. A metaanalysis of clinical trials comparing moclobemide with selective serotonin reuptake inhibitors for the treatment of major depressive disorder. Can J Psychiatry 2006;51: Larsen JK, Holm P, Hoyer E, et al. Moclobemide and clomipramine in reactive depression. A placebo-controlled randomized clinical trial. Acta Psychiatr Scand 1989;79: Versiani M, Oggero U, Alterwain P, et al. A double-blind comparative trial of moclobemide v. imipramine and placebo in major depressive episodes. Br J Psychiatry Suppl 1989; Angst J, Stabl M. Efficacy of moclobemide in different patient groups: a meta-analysis of studies. Psychopharmacology (Berl) 1992;106(Suppl):S Delini-Stula A, Mikkelsen H, Angst J. Therapeutic efficacy of antidepressants in agitated anxious depression a meta-analysis of moclobemide studies. J Affect Disord 1995;35: DUAG. Moclobemide: a reversible MAO-A-inhibitor showing weaker antidepressant effect than clomipramine in a controlled multicenter study. Danish University Antidepressant Group. J Affect Disord 1993;28: Larsen JK, Gjerris A, Holm P, et al. Moclobemide in depression: a randomized, multicentre trial against isocarboxazide and clomipramine emphasizing atypical depression. Acta Psychiatr Scand 1991;84: Lecrubier Y, Pedarriosse AM, Payan C, et al. Moclobemide versus clomipramine in nonmelancholic, nonpsychotic major depression. A Study group. Acta Psychiatr Scand 1995;92: Lecrubier Y, Guelfi JD. Efficacy of reversible inhibitors of monoamine oxidase-a in various forms of depression. Acta Psychiatr Scand Suppl 1990;360: Philipp M, Kohnen R, Benkert O. A comparison study of moclobemide and doxepin in major depression with special reference to effects on sexual dysfunction. Int Clin Psychopharmacol 1993;7: Vaz-Serra A, Figueira ML, Firmino H, et al. Multicenter doubleblind study of moclobemide and maprotiline. Clin Neuropharmacol 1994;17(Suppl 1):S Duarte A, Mikkelsen H, Delini-Stula A. Moclobemide versus fluoxetine for double depression: a randomized double-blind study. J Psychiatr Res 1996;30: Lonnqvist J, Sihvo S, Syvalahti E, et al. Moclobemide and fluoxetine in the prevention of relapses following acute treatment of depression. Acta Psychiatr Scand 1995;91: Gattaz WF, Vogel P, Kick H, et al. Moclobemide versus fluoxetine in the treatment of inpatients with major depression. J Clin Psychopharmacol 1995;15:35S 40S. 42 Geerts S, Bruynooghe F, De CH, et al. Moclobemide versus fluoxetine for major depressive episodes. Clin Neuropharmacol 1994;17(Suppl 1):S Heinze G, Rossel L, Gabelic I, et al. Double-blind comparison of moclobemide and tranylcypromine in depression. Pharmacopsychiatry 1993;26: Angst J, Scheidegger P, Stabl M. Efficacy of moclobemide in different patient groups. Results of new subscales of the Hamilton Depression Rating Scale. Clin Neuropharmacol 1993;16(Suppl 2):S Angst J, Amrein R, Stabl M. Moclobemide and tricyclic antidepressants in severe depression: meta-analysis and prospective studies. J Clin Psychopharmacol 1995;15:16S 23S. 46 Botte L, Evrard JL, Gilles C, et al. Controlled comparison of RO (moclobemide) and placebo in the treatment of depression. Acta Psychiatr Belg 1992;92: Petursson H. Studies of reversible and selective inhibitors of monoamine oxidase A in dysthymia. Acta Psychiatr Scand Suppl 1995;386: Versiani M, Amrein R, Stabl M. Moclobemide and imipramine in chronic depression (dysthymia): an international double- -blind, placebo-controlled trial. International Collaborative Study Group. Int Clin Psychopharmacol 1997;12: Stabl M, Kasas A, Blajev B, Bajetta G, et al. A double-blind comparison of moclobemide and thioridazine versus moclobemide and placebo in the treatment of refractory, severe depression. J Clin Psychopharmacol 1995;15:41S 5S. 50 Ebert D, Albert R, May A, et al. Combined SSRI-RIMA treatment in refractory depression. Safety data and efficacy. Psychopharmacology (Berl) 1995;119: Hawley CJ, Quick SJ, Ratnam S, et al. Safety and tolerability of combined treatment with moclobemide and SSRIs: a systematic study of 50 patients. Int Clin Psychopharmacol 1996;11: Joffe RT, Bakish D. Combined SSRI-moclobemide treatment of psychiatric illness. J Clin Psychiatry 1994;55: Hilton SE, Maradit H, Moller HJ. Serotonin syndrome and drug combinations: focus on MAOI and RIMA. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1997;247: Roth M, Mountjoy CQ, Amrein R. Moclobemide in elderly patients with cognitive decline and depression: an international double-blind, placebo-controlled trial. Br J Psychiatry 1996;168: Amrein R, Stabl M, Henauer S, Affolter E, et al. Efficacy and tolerability of moclobemide in comparison with placebo, tricyclic antidepressants, and selective serotonin reuptake inhibitors in elderly depressed patients: a clinical overview. Can J Psychiatry 1997;42: Allain H, Lieury A, Brunet-Bourgin F, et al. Antidepressants and cognition: comparative effects of moclobemide, viloxazine and maprotiline. Psychopharmacology (Berl) 1992;106(Suppl): S Wesnes KA, Simpson PM, Christmas L, et al. The effects of moclobemide on cognition. J Neural Transm Suppl 1989; 28: Amrein R, Martin JR, Cameron AM. Moclobemide in patients with dementia and depression. Adv Neurol 1999;80: Pancheri P, Delle CR, Donnini M, et al. Effects of moclobemide on depressive symptoms and cognitive performance in a geriatric population: a controlled comparative study versus imipramine. Clin Neuropharmacol 1994;17(Suppl 1):S Liebowitz MR, Schneier FR, Hollander E, et al. Treatment of social phobia with drugs other than benzodiazepines. J Clin Psychiatry 1991;52(Suppl): Liebowitz MR, Schneier F, Campeas R, et al. Phenelzine vs atenolol in social phobia. A placebo-controlled comparison. Arch Gen Psychiatry 1992;49: Bisserbe JC, Lepine JP. Moclobemide in social phobia: a pilot open study. GRP Group. Groupe de Recherche en Psychopharmacologie. Clin Neuropharmacol 1994;17(Suppl 1): S Noyes R, Jr., Moroz G, Davidson JR, et al. Moclobemide in social phobia: a controlled dose-response trial. J Clin Psychopharmacol 1997;17: Nutt D, Montgomery SA. Moclobemide in the treatment of social phobia. Int Clin Psychopharmacol 1996;11(Suppl 3): Schneier FR, Goetz D, Campeas R, et al. Placebo-controlled trial of moclobemide in social phobia. Br J Psychiatry 1998;172: Versiani M, Nardi AE, Mundim FD, et al. Pharmacotherapy of social phobia. A controlled study with moclobemide and phenelzine. Br J Psychiatry 1992;161: Versiani M, Amrein R, Montgomery SA. Social phobia: long-term treatment outcome and prediction of response a moclobemide study. Int Clin Psychopharmacol 1997;12: Prasko J, Dockery C, Horacek J, et al. Moclobemide and cognitive behavioral therapy in the treatment of social phobia. A six-month controlled study and 24 months follow up. Neuro Endocrinol Lett 2006;27: Clayton AH, Montejo AL. Major depressive disorder, antidepressants, and sexual dysfunction. J Clin Psychiatry 2006;67(Suppl 6): Philipp M, Tiller JW, Baier D, et al. Comparison of moclobemide with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) on sexual function in depressed adults. The Australian and German Study Groups. Eur Neuropsychopharmacol 2000;10: Montejo AL, Llorca G, Izquierdo JA, et al. Incidence of sexual dysfunction associated with antidepressant agents: a prospective multicenter study of 1022 outpatients. Spanish Working Group for the Study of Psychotropic-Related Sexual Dysfunction. J Clin Psychiatry 2001;62(Suppl 3): Serretti A, Chiesa A. Treatment-emergent sexual dysfunction related to antidepressants: a meta-analysis. J Clin Psychopharmacol 2009;29: Kolomazník M, Kolomazník J, Richterová M. Moklobemid v léčbě erektilních dysfunkcí. Čes Slov Psychiatrie 2004; 100: Mann K, Pankok J, Leissner J, et al. Effects of moclobemide on sexual performance and nocturnal erections in psychogenic erectile dysfunction. Psychopharmacology (Berl) 2001;156: ;9(6):

9 poznámky

10 Inzerce 210 x 280 mm (+ 3 mm na spad)

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch Antidepresiva, thymoprofylaktika Léčba afektivních poruch Afektivní poruchy Deprese a mánie Monopolární častější, depresivní epizoda nebo periodická depresivní porucha (opakované epizody) Bipolární cyklické

Více

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci ANTIDEPRESIVA S DUÁLNÍM PŮSOBENÍM ÚČINNOST A INDIKACE Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Článek stručně předkládá základní charakteristiky venlafaxinu, milnacipranu

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Farmakoterapie organické depresivní poruchy

Farmakoterapie organické depresivní poruchy Farmakoterapie organické depresivní poruchy MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Farmakoterapie Antidepresiva

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence %

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence % FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D. Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň Úzkostné poruchy patří mezi velmi časté psychické poruchy. Bez léčby ve většině případů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování 22 Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha Za použití dat z pěti otevřených

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY V POZDNÍM VĚKU Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha V úvodu práce autor krátce rekapituluje současné poznatky o diagnostice,

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy

Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy Použití novějších farmakoterapeutické postupy antidepresiv v klinické praxi Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Afektivní poruchy, především deprese, představují

Více

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ ANTIDEPRESIVA Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ 1. GENERACE: TRICYKLICKÁ A TETRACYKLICKÁ AD inhibují

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Bílé až krémově zbarvené kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a vtlačenými nápisy GIL a 1 na jedné straně a s druhou stranou hladkou.

Bílé až krémově zbarvené kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a vtlačenými nápisy GIL a 1 na jedné straně a s druhou stranou hladkou. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AZILECT 1 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 1 mg rasagilinum (ve formě mesilátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tableta

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha FARMAKOTERAPIE DEPRESE doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1 Psychiatrické centrum, Praha 1 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Centrum neurofarmakologických studií, Praha

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62232/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melipramin SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: imipramini hydrochloridum

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Noveril 240 tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

TERAPIE DEPRESE U SENIORÙ

TERAPIE DEPRESE U SENIORÙ V. PIDRMAN SOUHRN Autor navazuje na článek Deprese seniorů uveřejněný v Čes Ger Rev 2005; 3(2). Věnuje se stručně psychoterapii deprese, podstatná část se týká farmakoterapie deprese geriatrických pacientů.

Více

SOUBORNÉ REFERÁTY Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí

SOUBORNÉ REFERÁTY Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí SOUBORNÉ REFERÁTY Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí Drtílková I. Psychiatrická klinika FN Brno, přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc. SOUHRN V průběhu antidepresivní

Více

BIOMEDICÍNA DEPRESE A ANTIDEPRESIVA Depression and antidepressants

BIOMEDICÍNA DEPRESE A ANTIDEPRESIVA Depression and antidepressants BIOMEDICÍNA DEPRESE A ANTIDEPRESIVA Depression and antidepressants Bohumír Plucar 1, Iveta Vávrů 2 7: 200-398, 2005 ISSN 1212-4117 1Ústav lékařské etiky, Masarykova univerzita, Brno 2 Jihočeská univerzita

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Antidepresiva od teorie ke klinické praxi

Antidepresiva od teorie ke klinické praxi Hlavní téma 29 Antidepresiva od teorie ke klinické praxi Michaela Fujáková, Miloslav Kopeček Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Antidepresiva byla uvedena na trh

Více

ÚZKOSTNÉ PORUCHY. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006

ÚZKOSTNÉ PORUCHY. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006 ÚZKOSTNÉ PORUCHY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006 Autoři: Ján Praško Jaroslava Laňková Oponenti: Jiří Raboch Oldřich Vinař Petr Herle Cyril Mucha Jana Siblíková

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Zentiva 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky Duloxetine Zentiva 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls138765/2014, sp.zn. sukls138766/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aritavi 30 mg Aritavi 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. MŮŽEME VYLÉČIT DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 OBSAH HISTORICKÝ POHLED... 3 SOUČASNÉ NÁZORY... 4 LÉČBA DEPRESE... 6 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH DEPRESE... 8 DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍCH STAVŮ...

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc.

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc. DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc. Část druhá: obecné léčebné přístupy 1 2 ÚVOD Z našich zkušeností vyplývá, že léčba depresivních poruch může být pro specialisty

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls141365/2010 Příloha k sp.zn. sukls110803/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls141365/2010 Příloha k sp.zn. sukls110803/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls141365/2010 Příloha k sp.zn. sukls110803/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CIPRALEX Orotab 10 mg CIPRALEX Orotab 20 mg tablety dispergovatelné v ústech SOUHRN

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARICLAIM 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

12. Psychofarmaka (1)

12. Psychofarmaka (1) Psychofarmaka 12. Psychofarmaka (1) látky ovlivňující lidskou psychiku; používají se při léčení duševních poruch - psychóz. Existují různé druhy psychofarmak. Těžké psychózy: chizofrenie Porucha myšlení

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum odpovídající 20 mg fluoxetinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum odpovídající 20 mg fluoxetinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Defluox 20 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum odpovídající 20 mg fluoxetinum. Úplný seznam

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou 78 Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou Martina Maříková Nemocniční lékárna, FN Hradec Králové Deprese je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v dospělé populaci a zároveň patří

Více

Neurotrofní účinky antidepresiv

Neurotrofní účinky antidepresiv nové trendy ve farmakoterapii Neurotrofní účinky antidepresiv Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Psychiatrické centrum a 3. LF UK, Praha Mechanismy účinku antidepresiv Etiopatogeneze deprese a

Více

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Nikotin Alkaloid obsažený v listech tabáku Selektivní agonista nikotinových receptorů v CNS i v periferii absorpce

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls134524/2013 a sukls37877/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SEROPRAM 40 mg/ml perorální kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje citalopramum 40 mg

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

10. SOCIÁLNÍ FOBIE. Ján Praško, Hana Prašková

10. SOCIÁLNÍ FOBIE. Ján Praško, Hana Prašková 10. SOCIÁLNÍ FOBIE Ján Praško, Hana Prašková I. ÚVOD Sociální fobie se projevuje silným a trvalým strachem z jedné nebo více sociálních situací a výrazným vyhýbáním se těmto situacím. Toto vyhýbání sice

Více

Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno

Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno Deprese u Parkinsonovy nemoci Doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. 1. Neurologická klinika LF MU FN u sv.. Anny, Brno MKN 10 klasifikace deprese ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY DEPRESE 1) depresivní nálada 2) ztráta zájmů

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg (odpovídá fluoxetinum 20 mg).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg (odpovídá fluoxetinum 20 mg). Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls2754/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-FLUOXETINE tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 25 mg, ekvivalentní citalopramum 20 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 25 mg, ekvivalentní citalopramum 20 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-CITAL 20 mg potahovaná tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 25 mg, ekvivalentní citalopramum

Více

Sp.zn.sukls69325/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Isozyloram 10 mg, potahované tablety

Sp.zn.sukls69325/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Isozyloram 10 mg, potahované tablety Sp.zn.sukls69325/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Isozyloram 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Isozyloram 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN IREX 50 mg SERTRALIN IREX 100 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka sertralini hydrochloridum 55,90 nebo 111,8 mg v jedné potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls140631/2008, sukls140623/2008 a přílohy k sp.zn.: sukls117807/2011, sukls117814/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fevarin 50

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Fairnymph & Jaroslav A. Polák Interakce antidepresiv a rekreačních drog ÚVOD A DISCLAIMER

Fairnymph & Jaroslav A. Polák Interakce antidepresiv a rekreačních drog ÚVOD A DISCLAIMER Fairnymph & Jaroslav A. Polák Interakce antidepresiv a rekreačních drog ÚVOD A DISCLAIMER Lidé mají obecně tendenci buď velmi přeceňovat nebo naopak zásadně podceňovat to, co s sebou přináší užívání léků

Více

AMISULPRID U DYSTÝMIE A ÚZKOSTNÝCH PORUCH VÝCHODISKA A KAZUISTIKY

AMISULPRID U DYSTÝMIE A ÚZKOSTNÝCH PORUCH VÝCHODISKA A KAZUISTIKY AMISULPRID U DYSTÝMIE A ÚZKOSTNÝCH PORUCH VÝCHODISKA A KAZUISTIKY MUDr. Ján Praško, CSc. 1,2, MUDr. Richard Záleský 1, Mgr. Petra Houbová 1, MUDr. Erik Herman 3, doc. MUDr. Jiří Hovorka 4 1 Psychiatrické

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

Alzheimerova choroba. senility nádoba? Helena Janíčková 8.3.2012, Krásný Ztráty

Alzheimerova choroba. senility nádoba? Helena Janíčková 8.3.2012, Krásný Ztráty Alzheimerova choroba senility nádoba? Helena Janíčková 8.3.2012, Krásný Ztráty Alzheimerova choroba senilita demence stařecká demence další typy demence... Peter Falk Charles Bronson Charlton Heston Marice

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nortrilen potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls160445-7/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 4 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Dexamed (viz příloha I) Dexamfetamin,

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

DEPRESIVNÍ PSEUDODEMENCE.

DEPRESIVNÍ PSEUDODEMENCE. Demence a deprese, vztahy těchto nemocí a léčba deprese u demence MUDr. Jiří Konrád PL Havlíčkův Brod 22.9.2011 Úvod Máme-li DEMENCI nebo DEPRESI ve stáří poznat, MUSÍME NA NĚ MYSLET. Bývají často přehlédnuty.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls42194/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls42194/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls42194/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SEPTANEST S ADRENALINEM 1 : 100 000 Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 20 mg fluoxetinu (jako fluoxetini hydrochloridum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 20 mg fluoxetinu (jako fluoxetini hydrochloridum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prozac 20 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje 20 mg fluoxetinu (jako fluoxetini hydrochloridum). Úplný seznam

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost (Léková) závislost (tentokrát doopravdy) Ústav farmakologie 17. května 2007 Závislost užívání (látky) se stává kompulzivní (většinou) centrálně působící (látky) Typy (závislosti) fyzická (abstinence) psychická

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtazapin +pharma 30 mg, tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech Mirtazapin +pharma

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna v ústech dispergovatelná tableta přípravku Remeron SolTab 45 mg obsahuje mirtazapinum

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna v ústech dispergovatelná tableta přípravku Remeron SolTab 45 mg obsahuje mirtazapinum SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remeron SolTab 15 mg Remeron SolTab 30 mg Remeron SolTab 45 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna v ústech dispergovatelná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více