Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 Žák umí představit sebe i členy rodiny a říct základní informace o sobě i o nich. Žák je schopen vyprávět o prázdninách, svých zájmech a okolí seznámit s domácím mazlíčkem. Umí popsat školní třídu, hovořit o předmětech a použít základní fráze ze školního prostředí. Opakování Hello, Form 6CH School My family and my pets Úvod Opakování učiva z 5. ročníku Slovosled Letopočty Vazba to be born Sloveso to be Představení se Škola základní vybavení, předměty, fráze Množné číslo Pozdrav, přivítání, rozloučení Oslovení a reakce na oslovení Rodina a zájmová činnost členů rodiny Názvy zvířat a domácích mazlíčků Vyjádření přivlastnění genitivní vazba Sloveso mít září říjen RSP cvičení dovedností ES-zážitky a zkušenosti z prázdnin. Základy společenské konverzace OSV sebepoznání MuV lidské Vo společenská konverzace Čj vyprávění, zážitky z prázdnin Př zvířata Vo - rodina 1

2 Žák charakterizuje životní styl jednotlivých etnik. Umí popsat dům a jeho pokoje. Je schopný definovat roční období a vyjádřit čas a datum. Dokáže hovořit o kultuře a tradičních pokrmech v USA. Žák zvládá základní slovíčka z tématu jídlo a pití. Dokáže vyprávět o narozeninách a popřát k nim. Halloween Around the house Happy birthday Kultura a tradiční pokrmy USA. Rozkazovací způsob Časové údaje Dny v týdnu e, roční období Datum Vazba have to Prostorové předložky Sloveso can Vazba there is / are Vazba be afraid of Vazba like / dislike Poslech, práce s textem Poděkování a reakce na poděkování Blahopřání říjen - listopad prosinec ES zvyky a tradice národů OE - Evropa a svět ES život dětí v jiných zemích KD jedinečnost každého člověka, respektování různých etnik EP různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa OSV komunikace, poznávání lidí VČP Životní styl prostředí a zdraví Vo národní svátky USA Čsp - kuchyňka Ze, Fy planeta Země a světové strany Vo respekt k odlišnostem rasy Vo rodina, svátky, tradice 2

3 Žák zná základní rozdíly oslav vánočních svátků v ČR a USA. Umí aplikovat číslovky ve větách. Žák je schopen mluvit o ČR, o hlavním městě i o městě, kde žije (projekt Moje město). Umí použít přítomný čas průběhový. Žák tvoří jednoduché věty gramaticky správně. Žák se orientuje ve školském systému ČR a Velké Británie (projekt Moje škola). Dokáže definovat základní odlišnosti mezi nimi. Umí použít slovíčka z tématu sport a mluvit o své zájmové činnosti. Christmas A visit to the Czech Republic Opakování Kingsway High School Číslovky Předložky času Slovní zásoba Přítomný čas průběhový, otázka, zápor Časová příslovce Základní zeměpisné údaje Dopravní prostředky Ing tvar po gerundiu Opakování slovní zásoba, gramatické jevy Přítomný čas prostý I Frekvenční příslovce Vybavení školy Zájmové činnosti Omluva a reakce na omluvu Setkání prosinec leden únor MuV kulturní diference VMEGS jsme Evropané VDO občanská společnost a škola Ze Evropa, USA, ČR reálie Vo - svátky TV typy her a druhy sportu, bezpečnost při sportu 3

4 Žák dokáže popsat oblečení i zdůvodnit to, co upřednostňuje. Je schopný nakoupit a poradit kamarádovi při nakupování. Umí rozlišit zdravé a nezdravé stravovací návyky. Žák je schopný přečíst text v anglickém jazyce a rozumět jeho obsahu. Žák rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky. tom, jak strávil víkend, prázdniny a o počasí. Umí aplikovat minulé tvary nepravidelných sloves, stupňovat přídavná jména. Out shopping A trip to the ZOO Easter My weekend Oblečení Ukazovací zájmena Přítomný čas prostý II Wh otázky Britská a americká měna Základní kvant. a kval. (kolik, jaký ) Zdravý životní styl Srovnání přítomných časů Minulý čas pravidelných sloves Souhlas, nesouhlas Geometrické tvary Lidové zvyky v naší republice a v anglicky mluvících zemích Víkend Prázdniny Počasí Minulý čas prostý Minulé tvary nepravidelných sloves Stupňování přídavných jmen únor březen - duben květen OSV řešení problémů a rozhodovací dovednost, komunikace EV vztah člověka k prostředí ES zvyky a tradice národů Evropy OSV psychohygiena, seberealizace a sebeorganizace Dě historie měn Vo tolerance k odlišnostem Př - zvířata Ma geometrie Vz - svátky Čj stupňování přídavných jmen 4

5 Žák se umí zeptat na cestu a zároveň poradit, jak se kam dostat. Žák vyhledává požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Žák vypráví jednoduchý příběh či událost: popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Žák dokáže mluvit a psát o svých zážitcích, zeptat se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Umí používat číslovky. Around the town Reading books Opakování Minulý čas prostý, pravidelných a nepravidelných sloves Otázky podmětné a předmětné Prohlídka města Orientace ve městě Směry Dopravní prostředky Knihy, časopisy Film žánr Práce s textem Souhrnné opakování Shrnutí a sebehodnocení 6. 2 květen červen UMEGS Evropa a svět nás zajímá KČ hodnotící prvky ve sdělení - hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a reklamním sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu Vo moje město Čj žánry Vo - volný čas VZ - seberegulace 5

6 Umí vyprávět a psát o prázdninových zážitcích, získat informace od druhých. Žák umí říci, kde se nachází určité město. Žák umí vyjádřit to, co kdo musí nebo nemusí dělat a co kdo může nebo nemůže dělat. Žák umí vyjádřit, že někdo má nebo nemá povinnost něco udělat. Požádat někoho o něco. Omluvit se a vysvětlit, proč něco někdo nemůže udělat. Úvodní a Welcome back! Prázdniny A day with friends Trávení volného času Bonfire night! Svátky a oslavy Seznámení s učivem Prázdniny vyprávění, náslech, práce s textem Opakování, minulý čas prostý Předložky Tvoření vět a otázek Světové strany, práce s mapou Způsobová slovesa: must, may, mustn t, can, can t Předložka instead of.. Způsobová slovesa shrnutí Sloveso to have to Opisná konstrukce be able to Číslovky násobné Trpný rod Vyjádření rozkazu a zákazu září říjen listopad PL rozvoj pozornosti vůči odlišnostem MV péče o dobré, respektování, a naše skupina K komunikace v různých situacích, prosba, vysvětlení, omluva Ze místopis Čj - vyprávění Čj způsobová slovesa Čj - komunikace, dialog 6

7 Umí si objednat v restauraci, Dokáže si koupit jídlo v obchodě, Umí sestavit jednoduchý postup přípravy jídla, umí vyjádřit množství, umí rozlišovat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Žák umí mluvit o nehodách a bezpečnosti na silnici, porovnávat vlastnosti osob a věcí, popsat části těla. Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledává v nich požadované informace. Žák se umí zeptat někoho na jeho návrh, navrhnout nějaký nápad nebo myšlenku, mluvit o plánech do budoucna. Something to eat Jídlo a pití Svátky a oslavy Christmas Accident! Bezpečnost na silnici Práce s textem - porozumění Let s do something! Plány do budoucna Počitatelná a nepočitatelná podst. jména Neurčité číslovky few/little Some, any, much, many Žádost o službu Vánoce opakování, čtení Stravování Části těla, péče o zdraví Vyjádření take (ano), too, also Vyjádření not... either Vyjádření neither... nor Stupňování přídavných jmen - porovnání vlastností Čtení s porozuměním, překlad 4 Budoucí čas vyjádřený pomocí going to otázky, odpovědi Fázová slovesa Neurčitá zájmena others x the others prosinec leden - únor MV stavba mediálních sdělení, zezábavňující principy OSV řešení problémů a rozhodovací dovednost, komunikace SS plánování cílů a kroků k jejich dosažení Př výchova ke zdraví, Vz -zdravý životní styl Př první pomoc Vz zásady bezpečnosti Čj budoucí čas 7

8 Žák umí vyjádřit, co by někdo rád dělal nebo nedělal. Žák umí mluvit o životním prostředí. New horizons Oblíbené činnosti, sport Think green! Životní prostředí Člen určitý a neurčitý, Some, any Vyjádření míry kvality a kvantity as... as Předpřítomný čas otázka a zápor Příslovce používané s předpřítomným časem Vyjádření děje Tvoření příslovcí Budoucí čas vyjádřený pomocí will Shall 7. 5 březen duben Pl vzájemné poznávání ve skupině Sp já jako zdroj informace o sobě, druzí jako zdroj informací o mně. VČP životní styl prostředí a zdraví Tv rozdělení sportu a jejich pravidla Vz já a lidé kolem mne Žák umí mluvit o tom, co někdo bude, nebo nebude dělat, mluvit o vlastních plánech a představách o budoucnosti, umí vyjádřit myšlenky o tom, co se stane, nebo nestane, vyjádřit a zdůvodnit svůj názor. Tomorrow s world Život v budoucnosti, životní prostředí Práce s textem Tvorba příslovcí Trpný rod It is made of, from - It is used for ing Životní prostředí 5 duben VČP životní styl prostředí a zdraví UMEGS Evropa a svět nás zajímá Vo, Př krajina kolem nás, ekologie 8

9 Žák zná základní reálie Velké Británie. Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojených témat. Žák reaguje na jednoduché ústní a písemné sdělení týkající se věcí ze svého každodenního života. Žák dokáže mluvit o prvním školním dni, popsat cestu z místa do místa, dokáže vyjádřit vlastní pocity. Samostatně užívá přít. čas prostý a předpřítomný čas. English speaking countries reálie Opakování Opakování 7. ročníku New places, new faces Nová škola, pocity, popis cesty Tvoření doplňovacích Wh otázek Vyjádření like x as Minulý čas průběhový Srovnání minulého a předpřítomného času Gramatika, konverzace na probraná témata, čtení, poslech Shrnutí a sebehodnocení Slovesné časy: - přít. prostý, průběhový - min. prostý a průběhový - předpřítomný čas - budoucí čas Minulý čas prostý a předpřítomný Čtení s porozuměním Poslech Překlad květen červen září EP různé způsoby života EP projevy rasové nesnášenlivosti K komunikace v různých situacích prosba, vysvětlení, informování OSV Morální rozvoj rozhodovací dovednost SP moje k druhým lidem VDO občanská společnost a škola Dě historie Velké Británie Čj - vyprávění Ze práce s mapou, VO komunikace, soužití

10 Žák dokáže vyplnit dotazník, hovořit o sportech, zvážit návrh a formulovat podmínku, vyjádřit přání a vyhledávat informace v textu. daném ročním období a zvládne konverzaci o počasí. podzimních svátcích u nás i v cizině. objevech a vynálezech, někoho či něco blíže popsat, vysvětlit, jak fungují přístroje a napsat krátký příběh. Out and about Sport, televize, trávení volného času Roční období podzim, počasí Halloween Great ideas Vynálezy, věda a technika Zástupná zájmena, podmínkové věty I Dotazník, formulář Sport Vyjádření přání Práce s textem, poslech Fráze, slovní zásoba Nepravidelná slovesa Zvuková a grafická podoba jazyka Rozvíjení slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci Podzimní svátky u nás i v zahraničí Vztažné věty I Minulý čas průběhový Vedlejší věty vztažné Popis osoby Popis věci říjen listopad OSV komunikace, mezilidské K komunikace v různých situacích EV Vztah člověka k prostředí OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy OSV - komunikace VO vyplnění dotazníku VZ zdraví a sport Ze meteorolo - gická mapa, počasí VO, ČJ svátky ČJ rozhovor, krátká slohová práce F přístroje, pokusy Př první pomoc VZ zásady bezpečnosti 10

11 Žák dokáže popsat pamětihodnosti a turistické atrakce Londýna, vysvětlit a popsat cestu, hovořit o prostředcích hromadné dopravy a hovořit o životě ve městě. Žák dokáže hovořit a srovnat dané svátky u nás i v zahraničí. London Opakování, Christmas Vztažné věty I Zdvořilostní fráze, Pamětihodnosti Život ve městě a na venkově Oslava Vánoc u nás a v anglicky mluvících zemích Roční období Počasí Fráze 8 8. prosinec - leden OE Evropa a svět K komunikace v různých situacích OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy Ze Evropa VO společnost kolem nás VO, ČJ svátky Žák umí požádat o laskavost a omluvit se, hovořit o různých národnostech, někoho představit a popsat, říci, co někdo smí či nesmí dělat. One country, many cultures Rozdíl kultur, jazyky Zvratná zájmena To be allowed ( smět, moci ) Porozumění anglickým písním únor EP různé způsoby života EP projevy rasové nesnášenlivosti EV lidské aktivity a životní prostředí ČJ modální slovesa, zájmena Ze - počasí 11

12 svém volném čase, o svých plánech, zvládne telefonní rozhovor. Žáci dokáží vést ve dvojici telefonní rozhovor na různá témata. Žáci se dozvědí informace o životě mladých lidí v USA, dokáží hovořit o jídle v USA a rozloučit se. Free time Volný čas, plány, telefonování Názorné situace Space Camp Florida Florida, jídlo a pití Americká angličtina Tázací dovětky Budoucí čas plány do budoucna Volný čas Telefonní hovor, vzkaz Fráze, slovní zásoba Roční období Podmínkové věty II Slovesa se dvěma předměty Frázová slovesa Tvorba poznámek březen duben K komunikace v různých situacích LV předsudky a vžité stereotypy MK význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání ČJ budoucí čas, komunikace, dialog Př výchova ke zdraví VZ zdravý životní styl Žák si připomene obecné znalosti o USA Obecné informace o USA Americká angličtina Fráze, slovní zásoba 4 OE životní styl Ze Amerika, hospodářská mapa

13 svátcích jara u nás i v zahraničí Žák má základní informace o Aljašce, dokáže jednoduchou formou hovořit o aljašské přírodě a tradicích, umí vyjádřit svůj názor a porovnat ho s názory jiných. daném ročním období a zvládne konverzaci o počasí. Easter Velikonoce Alaska the great land Aljaška, příroda, tradice Roční období jaro, počasí Fráze, slovní zásoba Svátky jara u nás a ve světě Předpřítomný čas se since a for Podmínkové věty opakování Vyjádření vlastního názoru duben - květen OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy VČP náš životní styl, prostředí a zdraví VO, ČJ svátky VZ já a lidé kolem mne Fráze, slovní zásoba 2 Ze - počasí 13

14 Žák má základní znalosti o státě Kalifornie, dokáže říci, co kdo rád dělá nebo nedělá, dokáže popsat obrázky, vyjádřit náladu svojí i obrázků. daném ročním období a zvládne konverzaci o počasí. Čtení a porozumění textu, následná práce s textem. Opakování celého ročníku Žáci vyprávějí o svých letních prázdninách. Žák používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Dreamland California Kalifornie, zlatá horečka, festivaly, kvízy Roční období léto, počasí Opakování ročníku Úvodní a Summer Holidays Gerundium, infinitive s to Vyjádření rád / nerad, I like, I don t like Fráze, slovní zásoba Extra reading Používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru Gramatické jevy a slovní zásoba opakování Opakování - vyprávění o prázdninách, poslech Přijet - způsoby vyjádření Typy vět Spojky v souvětí příčinných Tvoření otázek Osobní dopis květen - červen červen září - říjen PL vzájemné poznávání ve skupině SP já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, temperament, postoj, hodnoty. Co vím o sobě a co ne, moje k druhým lidem. EV vztah člověka k prostředí OSV - sebeorganizace ES - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život v jiných zemích Ze geografie USA, práce s mapou Ze - počasí Český jazyk - příčinná souvětí 14

15 Žáci dokáží hovořit o populaci Spojených států amerických a o New Yorku, dokáží vyjádřit, že se něco událo před nějakým časem v minulosti, objednat si pokoj v hotelu a napsat pozvánku na společenskou událost. Žák vyžádá jednoduchou informaci. Žáci dokáží hovořit o životě lidí v Nebrasce, o životě ve škole, poradit někomu, říci, z čeho je něco uděláno nebo z čeho se něco skládá. podzimních svátcích u nás i v cizině. Welcome to New York Nebraska the Middle of Nowhere Halloween Předminulý čas, cvičení Člen určitý a neurčitý Práce se slovníkem Objednání pokoje v hotelu Historie USA Člen určitý abstraktní podstatná jména Reálie USA Práce s textem Trpný a činný rod Tvorba vět, cvičení Udílení rad Mediální sdělení Slovní zásoba, tvoření slov Podzimní svátky u nás i v zahraničí září - říjen listopad VMEGS Objevujeme svět OSV - Komunikace MeV tvorba mediálního sdělení OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy Ze Spojené státy americké Vo,Čj - pozvánka Čj - prezentace VO, ČJ svátky 15

16 Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace, který se týká osvojovaných témat. Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledává v nich požadované informace. Žáci dokáží hovořit o minulosti a současnosti Velké Británie, o předsudcích, vyjadřovat se přátelsky a zdvořile, referovat o tom, co někdo říká nebo si myslí. Žáci objasňují účel běžných aktivit Žáci dokáží hovořit o Vánocích u nás i v jiných zemích. Opakování Image of Britain Culture in Town Christmas Opakování slovní zásoby a předložkových vazeb Tvorba prezentace Udílení rad, náslech, práce s textem Nepřímá a přímá řeč Historie a současnost VB Zdvořilostní fráze modální slovesa can, may Žádost o službu, informaci Vedlejší věty příslovečné účelové Modální slovesa Vánoce Opakování probraného učiva listopad prosinec OSV Kooperace a kompetice OSV Mezilidské, komunikace SMS význam zpráv FVM vliv médií na uspořádání dne OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy Čj - předložky Ze, Dě Velká Británie Čj- účelová souvětí VO, ČJ svátky 16

17 Žáci dokáží hovořit o životě mladých lidí, o sobě a svých plánech do budoucna, domluvit si schůzku a napsat do časopisu žádost o radu. Žák se umí představit, pozdravit a rozloučit se Žák se jednoduchým způsobem domluví v běžných situacích. Žák dokáže pojmenovat povolání a činnosti a hovořit o nich, umí reprodukovat, co řekli druzí, sestavit stručný životopis a žádost a popsat význam slova. The Best Years of Our Lives Phrases Into the World of Work Vedlejší věty příslovečné časové Teens Vyprávění o sobě Společenské fráze, pozdravy, rozloučení, představování Společenské fráze žádost o pomoc Významový rozdíl mezi lendborrow Nepřímá řeč Práce s textem překlad, vyhledávání informací Posun časů v nepřímé řeči Popis významu slova Vlastní životopis Moje budoucnost, kariéra Poslech s porozuměním. 6 6 leden únor - březen OSV Morální rozvoj rozhodovací dovednost, hodnoty, postoje K řeč těla, dialog, vedení dialogu, komunikace v různých situacích, technika řeči, výraz řeči, asertivní komunikace PL vzájemné poznávání ve skupině SP já jako zdroj informace o sobě, druzí jako zdroj informací o mně VZ, VO hodnoty, postoje, etika VO společenské chování VO společenské fráze VO -občanství a povolání v EU 17

18 Žák je seznámen s fakty a zajímavostmi Austrálie, dokáže reprodukovat otázky, reagovat v momentě, když on nebo někdo jiný nerozumí, zajistit si ubytování, porozumět nápisům. různých představách života v budoucnosti, vyjádřit domněnky o budoucnosti, diskutovat na téma rodina. Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. G Day, Australia Looking Ahead Opakování učiva Otázky v nepřímé řeči zjišťovací, existenční, shrnutí Obecné znalosti Fráze, rozdíly v angličtině Historie a současnost Budoucí čas - will, be going to Rodina Modální slovesa - opakování. 10 únor - březen duben EV Ekosystémy MuV Multikulturalita, Etnický původ OSV Sociální rozvoj OSV - Mezilidské Ze Austrálie, Př fauna a flora Austrálie VO, VZ - rodina 18

19 své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojených tématech. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Žák rozumí obsahu jednoduchých sdělení ústních i písemných a přiměřeně je reprodukuje. Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci. Extra reading, opakování učiva. ročníku Souhrnné opakování učiva Gramatické jevy a slovní zásoba opakování Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov Opakování slovní zásoby probraných tematických okruhů Opakování slovesných časů. květen červen OSV- Osobnostní rozvoj seberegulace a sebeorganizace VZ, VO sebepoznání, Čj-gramatické jevy OSV Osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebepojetí, kreativita VZ - sebehodnocení 1

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK Žák umí představit sebe i členy rodiny a říct základní informace o sobě i o nich. Žák je schopen vyprávět o prázdninách, svých zájmech a okolí seznámit s domácím mazlíčkem. Umí popsat školní třídu, hovořit

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, přispívá k chápání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk ,Učební osnovy II Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk - obsah

Vzdělávací obor Anglický jazyk - obsah 1.ročník Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní ŘEČOVÉ Žák Jazykové struktury a gramatika: DOVEDNOSTI rozumí základním pokynům při výuce, osobní jména, jednoduchá otázka a odpověď s

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 3 Anglický jazyk Časová dotace 3. ročník 3 hodiny 4. ročník 3 hodiny 5. ročník 3 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 9 hodin. 6. ročník 4 hodiny 7. ročník

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Anglický jazyk (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 3 Povinnost (skupina) volitelný (Cizí jazyk) Dotace skupiny 3 8. ročník - dotace: 3, volitelný (Cizí jazyk): 3 Zaměstnání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy 5.2.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Výměnný pobyt studentů Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: čte nahlas, plynule a foneticky správně texty libovolného rozsahu rozumí

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 99 99 99 99 Učební texty: Start with Click 2, Way

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více