Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 Žák umí představit sebe i členy rodiny a říct základní informace o sobě i o nich. Žák je schopen vyprávět o prázdninách, svých zájmech a okolí seznámit s domácím mazlíčkem. Umí popsat školní třídu, hovořit o předmětech a použít základní fráze ze školního prostředí. Opakování Hello, Form 6CH School My family and my pets Úvod Opakování učiva z 5. ročníku Slovosled Letopočty Vazba to be born Sloveso to be Představení se Škola základní vybavení, předměty, fráze Množné číslo Pozdrav, přivítání, rozloučení Oslovení a reakce na oslovení Rodina a zájmová činnost členů rodiny Názvy zvířat a domácích mazlíčků Vyjádření přivlastnění genitivní vazba Sloveso mít září říjen RSP cvičení dovedností ES-zážitky a zkušenosti z prázdnin. Základy společenské konverzace OSV sebepoznání MuV lidské Vo společenská konverzace Čj vyprávění, zážitky z prázdnin Př zvířata Vo - rodina 1

2 Žák charakterizuje životní styl jednotlivých etnik. Umí popsat dům a jeho pokoje. Je schopný definovat roční období a vyjádřit čas a datum. Dokáže hovořit o kultuře a tradičních pokrmech v USA. Žák zvládá základní slovíčka z tématu jídlo a pití. Dokáže vyprávět o narozeninách a popřát k nim. Halloween Around the house Happy birthday Kultura a tradiční pokrmy USA. Rozkazovací způsob Časové údaje Dny v týdnu e, roční období Datum Vazba have to Prostorové předložky Sloveso can Vazba there is / are Vazba be afraid of Vazba like / dislike Poslech, práce s textem Poděkování a reakce na poděkování Blahopřání říjen - listopad prosinec ES zvyky a tradice národů OE - Evropa a svět ES život dětí v jiných zemích KD jedinečnost každého člověka, respektování různých etnik EP různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa OSV komunikace, poznávání lidí VČP Životní styl prostředí a zdraví Vo národní svátky USA Čsp - kuchyňka Ze, Fy planeta Země a světové strany Vo respekt k odlišnostem rasy Vo rodina, svátky, tradice 2

3 Žák zná základní rozdíly oslav vánočních svátků v ČR a USA. Umí aplikovat číslovky ve větách. Žák je schopen mluvit o ČR, o hlavním městě i o městě, kde žije (projekt Moje město). Umí použít přítomný čas průběhový. Žák tvoří jednoduché věty gramaticky správně. Žák se orientuje ve školském systému ČR a Velké Británie (projekt Moje škola). Dokáže definovat základní odlišnosti mezi nimi. Umí použít slovíčka z tématu sport a mluvit o své zájmové činnosti. Christmas A visit to the Czech Republic Opakování Kingsway High School Číslovky Předložky času Slovní zásoba Přítomný čas průběhový, otázka, zápor Časová příslovce Základní zeměpisné údaje Dopravní prostředky Ing tvar po gerundiu Opakování slovní zásoba, gramatické jevy Přítomný čas prostý I Frekvenční příslovce Vybavení školy Zájmové činnosti Omluva a reakce na omluvu Setkání prosinec leden únor MuV kulturní diference VMEGS jsme Evropané VDO občanská společnost a škola Ze Evropa, USA, ČR reálie Vo - svátky TV typy her a druhy sportu, bezpečnost při sportu 3

4 Žák dokáže popsat oblečení i zdůvodnit to, co upřednostňuje. Je schopný nakoupit a poradit kamarádovi při nakupování. Umí rozlišit zdravé a nezdravé stravovací návyky. Žák je schopný přečíst text v anglickém jazyce a rozumět jeho obsahu. Žák rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky. tom, jak strávil víkend, prázdniny a o počasí. Umí aplikovat minulé tvary nepravidelných sloves, stupňovat přídavná jména. Out shopping A trip to the ZOO Easter My weekend Oblečení Ukazovací zájmena Přítomný čas prostý II Wh otázky Britská a americká měna Základní kvant. a kval. (kolik, jaký ) Zdravý životní styl Srovnání přítomných časů Minulý čas pravidelných sloves Souhlas, nesouhlas Geometrické tvary Lidové zvyky v naší republice a v anglicky mluvících zemích Víkend Prázdniny Počasí Minulý čas prostý Minulé tvary nepravidelných sloves Stupňování přídavných jmen únor březen - duben květen OSV řešení problémů a rozhodovací dovednost, komunikace EV vztah člověka k prostředí ES zvyky a tradice národů Evropy OSV psychohygiena, seberealizace a sebeorganizace Dě historie měn Vo tolerance k odlišnostem Př - zvířata Ma geometrie Vz - svátky Čj stupňování přídavných jmen 4

5 Žák se umí zeptat na cestu a zároveň poradit, jak se kam dostat. Žák vyhledává požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Žák vypráví jednoduchý příběh či událost: popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Žák dokáže mluvit a psát o svých zážitcích, zeptat se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Umí používat číslovky. Around the town Reading books Opakování Minulý čas prostý, pravidelných a nepravidelných sloves Otázky podmětné a předmětné Prohlídka města Orientace ve městě Směry Dopravní prostředky Knihy, časopisy Film žánr Práce s textem Souhrnné opakování Shrnutí a sebehodnocení 6. 2 květen červen UMEGS Evropa a svět nás zajímá KČ hodnotící prvky ve sdělení - hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a reklamním sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu Vo moje město Čj žánry Vo - volný čas VZ - seberegulace 5

6 Umí vyprávět a psát o prázdninových zážitcích, získat informace od druhých. Žák umí říci, kde se nachází určité město. Žák umí vyjádřit to, co kdo musí nebo nemusí dělat a co kdo může nebo nemůže dělat. Žák umí vyjádřit, že někdo má nebo nemá povinnost něco udělat. Požádat někoho o něco. Omluvit se a vysvětlit, proč něco někdo nemůže udělat. Úvodní a Welcome back! Prázdniny A day with friends Trávení volného času Bonfire night! Svátky a oslavy Seznámení s učivem Prázdniny vyprávění, náslech, práce s textem Opakování, minulý čas prostý Předložky Tvoření vět a otázek Světové strany, práce s mapou Způsobová slovesa: must, may, mustn t, can, can t Předložka instead of.. Způsobová slovesa shrnutí Sloveso to have to Opisná konstrukce be able to Číslovky násobné Trpný rod Vyjádření rozkazu a zákazu září říjen listopad PL rozvoj pozornosti vůči odlišnostem MV péče o dobré, respektování, a naše skupina K komunikace v různých situacích, prosba, vysvětlení, omluva Ze místopis Čj - vyprávění Čj způsobová slovesa Čj - komunikace, dialog 6

7 Umí si objednat v restauraci, Dokáže si koupit jídlo v obchodě, Umí sestavit jednoduchý postup přípravy jídla, umí vyjádřit množství, umí rozlišovat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Žák umí mluvit o nehodách a bezpečnosti na silnici, porovnávat vlastnosti osob a věcí, popsat části těla. Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledává v nich požadované informace. Žák se umí zeptat někoho na jeho návrh, navrhnout nějaký nápad nebo myšlenku, mluvit o plánech do budoucna. Something to eat Jídlo a pití Svátky a oslavy Christmas Accident! Bezpečnost na silnici Práce s textem - porozumění Let s do something! Plány do budoucna Počitatelná a nepočitatelná podst. jména Neurčité číslovky few/little Some, any, much, many Žádost o službu Vánoce opakování, čtení Stravování Části těla, péče o zdraví Vyjádření take (ano), too, also Vyjádření not... either Vyjádření neither... nor Stupňování přídavných jmen - porovnání vlastností Čtení s porozuměním, překlad 4 Budoucí čas vyjádřený pomocí going to otázky, odpovědi Fázová slovesa Neurčitá zájmena others x the others prosinec leden - únor MV stavba mediálních sdělení, zezábavňující principy OSV řešení problémů a rozhodovací dovednost, komunikace SS plánování cílů a kroků k jejich dosažení Př výchova ke zdraví, Vz -zdravý životní styl Př první pomoc Vz zásady bezpečnosti Čj budoucí čas 7

8 Žák umí vyjádřit, co by někdo rád dělal nebo nedělal. Žák umí mluvit o životním prostředí. New horizons Oblíbené činnosti, sport Think green! Životní prostředí Člen určitý a neurčitý, Some, any Vyjádření míry kvality a kvantity as... as Předpřítomný čas otázka a zápor Příslovce používané s předpřítomným časem Vyjádření děje Tvoření příslovcí Budoucí čas vyjádřený pomocí will Shall 7. 5 březen duben Pl vzájemné poznávání ve skupině Sp já jako zdroj informace o sobě, druzí jako zdroj informací o mně. VČP životní styl prostředí a zdraví Tv rozdělení sportu a jejich pravidla Vz já a lidé kolem mne Žák umí mluvit o tom, co někdo bude, nebo nebude dělat, mluvit o vlastních plánech a představách o budoucnosti, umí vyjádřit myšlenky o tom, co se stane, nebo nestane, vyjádřit a zdůvodnit svůj názor. Tomorrow s world Život v budoucnosti, životní prostředí Práce s textem Tvorba příslovcí Trpný rod It is made of, from - It is used for ing Životní prostředí 5 duben VČP životní styl prostředí a zdraví UMEGS Evropa a svět nás zajímá Vo, Př krajina kolem nás, ekologie 8

9 Žák zná základní reálie Velké Británie. Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojených témat. Žák reaguje na jednoduché ústní a písemné sdělení týkající se věcí ze svého každodenního života. Žák dokáže mluvit o prvním školním dni, popsat cestu z místa do místa, dokáže vyjádřit vlastní pocity. Samostatně užívá přít. čas prostý a předpřítomný čas. English speaking countries reálie Opakování Opakování 7. ročníku New places, new faces Nová škola, pocity, popis cesty Tvoření doplňovacích Wh otázek Vyjádření like x as Minulý čas průběhový Srovnání minulého a předpřítomného času Gramatika, konverzace na probraná témata, čtení, poslech Shrnutí a sebehodnocení Slovesné časy: - přít. prostý, průběhový - min. prostý a průběhový - předpřítomný čas - budoucí čas Minulý čas prostý a předpřítomný Čtení s porozuměním Poslech Překlad květen červen září EP různé způsoby života EP projevy rasové nesnášenlivosti K komunikace v různých situacích prosba, vysvětlení, informování OSV Morální rozvoj rozhodovací dovednost SP moje k druhým lidem VDO občanská společnost a škola Dě historie Velké Británie Čj - vyprávění Ze práce s mapou, VO komunikace, soužití

10 Žák dokáže vyplnit dotazník, hovořit o sportech, zvážit návrh a formulovat podmínku, vyjádřit přání a vyhledávat informace v textu. daném ročním období a zvládne konverzaci o počasí. podzimních svátcích u nás i v cizině. objevech a vynálezech, někoho či něco blíže popsat, vysvětlit, jak fungují přístroje a napsat krátký příběh. Out and about Sport, televize, trávení volného času Roční období podzim, počasí Halloween Great ideas Vynálezy, věda a technika Zástupná zájmena, podmínkové věty I Dotazník, formulář Sport Vyjádření přání Práce s textem, poslech Fráze, slovní zásoba Nepravidelná slovesa Zvuková a grafická podoba jazyka Rozvíjení slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci Podzimní svátky u nás i v zahraničí Vztažné věty I Minulý čas průběhový Vedlejší věty vztažné Popis osoby Popis věci říjen listopad OSV komunikace, mezilidské K komunikace v různých situacích EV Vztah člověka k prostředí OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy OSV - komunikace VO vyplnění dotazníku VZ zdraví a sport Ze meteorolo - gická mapa, počasí VO, ČJ svátky ČJ rozhovor, krátká slohová práce F přístroje, pokusy Př první pomoc VZ zásady bezpečnosti 10

11 Žák dokáže popsat pamětihodnosti a turistické atrakce Londýna, vysvětlit a popsat cestu, hovořit o prostředcích hromadné dopravy a hovořit o životě ve městě. Žák dokáže hovořit a srovnat dané svátky u nás i v zahraničí. London Opakování, Christmas Vztažné věty I Zdvořilostní fráze, Pamětihodnosti Život ve městě a na venkově Oslava Vánoc u nás a v anglicky mluvících zemích Roční období Počasí Fráze 8 8. prosinec - leden OE Evropa a svět K komunikace v různých situacích OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy Ze Evropa VO společnost kolem nás VO, ČJ svátky Žák umí požádat o laskavost a omluvit se, hovořit o různých národnostech, někoho představit a popsat, říci, co někdo smí či nesmí dělat. One country, many cultures Rozdíl kultur, jazyky Zvratná zájmena To be allowed ( smět, moci ) Porozumění anglickým písním únor EP různé způsoby života EP projevy rasové nesnášenlivosti EV lidské aktivity a životní prostředí ČJ modální slovesa, zájmena Ze - počasí 11

12 svém volném čase, o svých plánech, zvládne telefonní rozhovor. Žáci dokáží vést ve dvojici telefonní rozhovor na různá témata. Žáci se dozvědí informace o životě mladých lidí v USA, dokáží hovořit o jídle v USA a rozloučit se. Free time Volný čas, plány, telefonování Názorné situace Space Camp Florida Florida, jídlo a pití Americká angličtina Tázací dovětky Budoucí čas plány do budoucna Volný čas Telefonní hovor, vzkaz Fráze, slovní zásoba Roční období Podmínkové věty II Slovesa se dvěma předměty Frázová slovesa Tvorba poznámek březen duben K komunikace v různých situacích LV předsudky a vžité stereotypy MK význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání ČJ budoucí čas, komunikace, dialog Př výchova ke zdraví VZ zdravý životní styl Žák si připomene obecné znalosti o USA Obecné informace o USA Americká angličtina Fráze, slovní zásoba 4 OE životní styl Ze Amerika, hospodářská mapa

13 svátcích jara u nás i v zahraničí Žák má základní informace o Aljašce, dokáže jednoduchou formou hovořit o aljašské přírodě a tradicích, umí vyjádřit svůj názor a porovnat ho s názory jiných. daném ročním období a zvládne konverzaci o počasí. Easter Velikonoce Alaska the great land Aljaška, příroda, tradice Roční období jaro, počasí Fráze, slovní zásoba Svátky jara u nás a ve světě Předpřítomný čas se since a for Podmínkové věty opakování Vyjádření vlastního názoru duben - květen OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy VČP náš životní styl, prostředí a zdraví VO, ČJ svátky VZ já a lidé kolem mne Fráze, slovní zásoba 2 Ze - počasí 13

14 Žák má základní znalosti o státě Kalifornie, dokáže říci, co kdo rád dělá nebo nedělá, dokáže popsat obrázky, vyjádřit náladu svojí i obrázků. daném ročním období a zvládne konverzaci o počasí. Čtení a porozumění textu, následná práce s textem. Opakování celého ročníku Žáci vyprávějí o svých letních prázdninách. Žák používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Dreamland California Kalifornie, zlatá horečka, festivaly, kvízy Roční období léto, počasí Opakování ročníku Úvodní a Summer Holidays Gerundium, infinitive s to Vyjádření rád / nerad, I like, I don t like Fráze, slovní zásoba Extra reading Používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru Gramatické jevy a slovní zásoba opakování Opakování - vyprávění o prázdninách, poslech Přijet - způsoby vyjádření Typy vět Spojky v souvětí příčinných Tvoření otázek Osobní dopis květen - červen červen září - říjen PL vzájemné poznávání ve skupině SP já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, temperament, postoj, hodnoty. Co vím o sobě a co ne, moje k druhým lidem. EV vztah člověka k prostředí OSV - sebeorganizace ES - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život v jiných zemích Ze geografie USA, práce s mapou Ze - počasí Český jazyk - příčinná souvětí 14

15 Žáci dokáží hovořit o populaci Spojených států amerických a o New Yorku, dokáží vyjádřit, že se něco událo před nějakým časem v minulosti, objednat si pokoj v hotelu a napsat pozvánku na společenskou událost. Žák vyžádá jednoduchou informaci. Žáci dokáží hovořit o životě lidí v Nebrasce, o životě ve škole, poradit někomu, říci, z čeho je něco uděláno nebo z čeho se něco skládá. podzimních svátcích u nás i v cizině. Welcome to New York Nebraska the Middle of Nowhere Halloween Předminulý čas, cvičení Člen určitý a neurčitý Práce se slovníkem Objednání pokoje v hotelu Historie USA Člen určitý abstraktní podstatná jména Reálie USA Práce s textem Trpný a činný rod Tvorba vět, cvičení Udílení rad Mediální sdělení Slovní zásoba, tvoření slov Podzimní svátky u nás i v zahraničí září - říjen listopad VMEGS Objevujeme svět OSV - Komunikace MeV tvorba mediálního sdělení OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy Ze Spojené státy americké Vo,Čj - pozvánka Čj - prezentace VO, ČJ svátky 15

16 Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace, který se týká osvojovaných témat. Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledává v nich požadované informace. Žáci dokáží hovořit o minulosti a současnosti Velké Británie, o předsudcích, vyjadřovat se přátelsky a zdvořile, referovat o tom, co někdo říká nebo si myslí. Žáci objasňují účel běžných aktivit Žáci dokáží hovořit o Vánocích u nás i v jiných zemích. Opakování Image of Britain Culture in Town Christmas Opakování slovní zásoby a předložkových vazeb Tvorba prezentace Udílení rad, náslech, práce s textem Nepřímá a přímá řeč Historie a současnost VB Zdvořilostní fráze modální slovesa can, may Žádost o službu, informaci Vedlejší věty příslovečné účelové Modální slovesa Vánoce Opakování probraného učiva listopad prosinec OSV Kooperace a kompetice OSV Mezilidské, komunikace SMS význam zpráv FVM vliv médií na uspořádání dne OE Evropa a svět ES zvyky a tradice národů Evropy Čj - předložky Ze, Dě Velká Británie Čj- účelová souvětí VO, ČJ svátky 16

17 Žáci dokáží hovořit o životě mladých lidí, o sobě a svých plánech do budoucna, domluvit si schůzku a napsat do časopisu žádost o radu. Žák se umí představit, pozdravit a rozloučit se Žák se jednoduchým způsobem domluví v běžných situacích. Žák dokáže pojmenovat povolání a činnosti a hovořit o nich, umí reprodukovat, co řekli druzí, sestavit stručný životopis a žádost a popsat význam slova. The Best Years of Our Lives Phrases Into the World of Work Vedlejší věty příslovečné časové Teens Vyprávění o sobě Společenské fráze, pozdravy, rozloučení, představování Společenské fráze žádost o pomoc Významový rozdíl mezi lendborrow Nepřímá řeč Práce s textem překlad, vyhledávání informací Posun časů v nepřímé řeči Popis významu slova Vlastní životopis Moje budoucnost, kariéra Poslech s porozuměním. 6 6 leden únor - březen OSV Morální rozvoj rozhodovací dovednost, hodnoty, postoje K řeč těla, dialog, vedení dialogu, komunikace v různých situacích, technika řeči, výraz řeči, asertivní komunikace PL vzájemné poznávání ve skupině SP já jako zdroj informace o sobě, druzí jako zdroj informací o mně VZ, VO hodnoty, postoje, etika VO společenské chování VO společenské fráze VO -občanství a povolání v EU 17

18 Žák je seznámen s fakty a zajímavostmi Austrálie, dokáže reprodukovat otázky, reagovat v momentě, když on nebo někdo jiný nerozumí, zajistit si ubytování, porozumět nápisům. různých představách života v budoucnosti, vyjádřit domněnky o budoucnosti, diskutovat na téma rodina. Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. G Day, Australia Looking Ahead Opakování učiva Otázky v nepřímé řeči zjišťovací, existenční, shrnutí Obecné znalosti Fráze, rozdíly v angličtině Historie a současnost Budoucí čas - will, be going to Rodina Modální slovesa - opakování. 10 únor - březen duben EV Ekosystémy MuV Multikulturalita, Etnický původ OSV Sociální rozvoj OSV - Mezilidské Ze Austrálie, Př fauna a flora Austrálie VO, VZ - rodina 18

19 své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojených tématech. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Žák rozumí obsahu jednoduchých sdělení ústních i písemných a přiměřeně je reprodukuje. Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci. Extra reading, opakování učiva. ročníku Souhrnné opakování učiva Gramatické jevy a slovní zásoba opakování Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov Opakování slovní zásoby probraných tematických okruhů Opakování slovesných časů. květen červen OSV- Osobnostní rozvoj seberegulace a sebeorganizace VZ, VO sebepoznání, Čj-gramatické jevy OSV Osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebepojetí, kreativita VZ - sebehodnocení 1

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace 6.1.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy 5.2.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více