Jaderné autoprotilátky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaderné autoprotilátky"

Transkript

1 Jaderné autoprotilátky Autoimunitní onemocn!ní pathologick! stav, kdy autoimunitní reakce vede k po"kození tkání postihuje asi 5 7 % populace orgánov# specifická a systémová multifaktoriální, vícestup$ové, dlouhodobé genetické predispozice vn#j"í faktory (dlouhodobé zán#ty, stres, léky, UV zá%ení) podmínka vzniku: prolomení autotolerance Four strategies for establishing immunological tolerance Schopnost imunitního systému rozeznat atigeny vlastních tkaní a reagovat s nimi je fyziologickym jevem, uplatnujicim se v homeostatickych mechanismech. Poskozené, staré, apoptotické ci jinak pozmenené bunky vlastniho tela jsou prubezne rozpoznany a eliminov8ny. O autoimunitních onemocn#ních hovo%íme tehdy, kdy& autoimunitní reakce vede k po"ko&ení tkání. Auoim onemocnení postihuje asi 5 az 7 % populace 'ím& se %adí mezi medicinsky záva&nou skupinu onemocnení. Systémové autoim onemocn#ní: charakterizované a, The cell is deleted through induction of cell death. b, The receptor is edited to one that is less self-reactive. c, Biochemical or geneexpression changes intrinsically dampen the self-reactive receptor's ability to activate the cell. d, The ability of self-reactive cells or antibody to cause autoimmunity is limited by using extrinsic suppression and by limiting essential growth factors, costimuli and inflammatory mediators. Goodnow et al., Nature 435, 2005 Goodnow et al., Nature 435, 2005

2 Goodnow et al., Nature 435, 2005 Goodnow et al., Nature 435, 2005 Jaderné autoprotilátky (ANA antinuclear antibodies) skupina protilátek proti komponentám bun#'ného jádra protilátky proti ss- a ds-dna, histon(m a extrahovaten!m jadern!m antigen(m (anti-ena) jaderné antigeny jsou antigeny kryptick!mi tzn. za normálních podmínek pro imunitní systém nedostupné p%esn! mechanismus vzniku autoprotilátek neznam! (HLA haplotypy, nedostate'né odstra$ování apoptotick!ch bun#k, molekulární mimikry, superantigeny) Extrahovatelné jaderné antigeny: pom#rn# vysoké mno&ství antigeních struktur, které lze pufrovan!m fyziologick!m roztokem extrahovat z bun#'n!ch homogenát(. Je znamo asi 100 antigen(, av"ak nep%esn# se' ozna'ují jako ENA, proto&e se mezi nimi vyskytují i antigeny cytoplazmatické. Nomenklatura protilatek zavisi na skupine, která ji první popsala. Nazvy jsou obvykle odvozeny od jmena pacienta, kter! byl donorem prototypového séra, nebo podle antigenu, kter! protilatka rozpoznava a nebo podle nemoci, kterou byl donor Vy"et#ení ANA imunofluorescen'ní mikroskopie imunodif(ze ELISA western blot

3 ANA fluorescence: homogenní jaderná Hlavne u protilatek proti dsdna a histonum. Casto je u onemocneni SLE. ANA fluorescence: periferní ( rim-like ) Proti DNA (SLE) nebo laminam (A,B1,B2, C, mixed chronic disordes, chronic fatigue syndrome). ANA fluorescence: granulární ( speckled ) Vytvari ji casto antigeny proti ruznym typum ribonukleoproteinovych castic. Casto u antigenu se Sjogrenovym syndromem. ANA fluorescence: jadérková Protilatky proti jaderkovym antigenu. Typicke napriklad pro Scl-70 autoprotilatky pri skleroderme.

4 ANA fluorescence: bodov$ ( dot-like ) Protilátky proti ssdna, dsdna, histon%m dif(zní jaderné zna'ní diagnostické u systémového lupus erythematosus (SLE) v!znamné i v patogenezi SLE SLE systémov$ lupus erythematodes systémové autoimunitní onemocn#ní autoprotilátky proti jadern!m antigen(m (specifické jsou p%edev"ím anti ds-dna a Sm) a krevním element(m po"kození zp(sobené tvorbou imunokomplex( vyvolávajících zán#t 90 % pacient( jsou &eny Systémov! lupus erythematodes je typick!m p%edstavitelem systémové autoimunitní cdhoroby. Byla pozorovana asociace s danym typem HLA (lidsky hlavni histokompatibilni koplex MHC), zda se tedy, ze geneticky faktor, m(&e hrat klicovou roli ve vzniku tohoto onemcneni (tvorby t#chto protilatek. Vetsina immunokomplexovych depozit u SLE jsou komplexy dsdna/anti dsdna. Fotosensitivni systemovy lupus- UV zpusobuje zmeny v subcelularni lokalizaci autoantigenu (Sm, U1-RNP, Ro, La) tvori se punctuatte pattern na

5 M(&e za'ínat i v d#tství.je tezke ho diagnostikovat, protoze pocáte'ní sypmtomy jsou velmi obecné... a muze se podobat jine mén# záva&né chorobe. P%íznaky mohou b!t od mírn!ch az po zivot ohrozující. Stáva se, ze priznaky vymizi a opet se objevuji. Vetsina pacientu trpi jen nekter!mi z p%iznaku. Mechanismus epitope spreading Shlomchik, Craft, Mamula; Immunology Nature Reviews (2001) anti-sm protilátka poprvé diagnostikována u pacientky trpící od d#tství SLE anti-sm Ab jsou vysoce specifické SLE! pathologick! marker pro SLE Sm antigen je sou'ástí snrnp komplex( U1,U2, U4-6, U5 Vytvá%í specled granularní patern v jadre pacientu s SLE systemovy lupus erthemathodes. Nazev dle jmena pacientky Smith Je to ribonucleoprotein vyskytujici se vazany na U2, U4-6, U5 RNA a nebo je soucasti U1-snRNP soucasti spliceosomu, kde dochazi k sestrihu premrna, odstraneni intronovych sekvenci EF2-Sm-Sytox CON3 (konfokal slozené EF2-SM) Sjögren%v syndrom Chronick! zán#t slzn!ch a slinn!ch &láz 2. nej'ast#j"í autoimunitní choroba po RA 90% &eny

6 anti Ro/SSA cytoplasmick! RNP komplex neznámé funkce Sjögren%v syndrom anti-ro u 70-95% pacient( vysoké titry anti-la a anti-ro v t#hotenství mohou zp(sobit kongenitální srde'ní blok u plodu anti La/SSB RNP lokalizovan! v jád%e i v cytoplazm# Pol III termina'ní faktor Sjögren(v syndrom, SLE samostatn# se vyskytuje vyjíme'n#, vet"inou s anti-ro anti-scl-70 autoantigenem je topoisomerása I (nativní 100 kda, degraduje se na 70 kda protein) reguluje terciární strukturu DNA (superhelix) nejt#&"í formy systémové sklerodermie (difuzní forma): poruchy vazivové tkán# a k(&e (1. symptom Raynaud(v fenomén) anti-sp 100 Suchost sliznice vede k vaginálním zán#t(m, bronchitidám, dochazí ke zv!"ené kazivosti zub(. blok-porucha srdecniho rytmu, zpomaleno nebo zastaveno vedeni nervoveho vzruchu nezbytneho pro vznik srdecniho stahu Anti- La podle prvnich dvou pismen jmena pacienta, u ktereho byl poprve popsan Vaze se na produkty RNA polymerasy III (5S a 7S RNA, pre-trna, U1 au6 RNA a male cytoplasmicke scrna)- tim zpusobuje terminaci a odpojeni vznikle RNA Sclerodermie systemove onemocneni, postihuje casteji zeny. Projevuje se tuhnutim k(&e (nap%. v obli'eji kolem rt(, na prstech u rukou), postihuje i vnit%ní orgány, podstatou jsou zm#ny vaziva, které naru"ují stavbu k(&e a ostatních orgán(- zhor"ení pohyblivosti travicí trubice, vázne polykání 'innost st%ev. Posti&eny mohou byt i plice, ledviny a klouby. Raynaud(v syndrom druh poruchy cevkdy dochazi k spatnemu prokrveni casti tela- typicke je vyrazne zbeleni prstu u rukou za chladu, nasledne zmodrání a& z'ernaní a projevuje se bolest. Jaterni onemocneni charakterizovane zmnozenim vaziva-fibrozou antigen vyskytující se v jadern!ch kompartmentech naz!van!ch PML jaderná t#líska protilátky nalezeny u pacient( s primární billiární cirhózou ( autoimunitní onemocn#ní &lu'ov!ch kanálk(, protilátky se tvo%í p%edev"ím proti mitochondriálním antigen(m) Souhrn Autoimunitní choroby vznikají p%i selhání imunologické tolerance Rozli"ujeme systémové a orgánov# specifické Syndromy se mohou p%ekr!vat a vyv!jet, stejn# tak p%ítomné autoprotilátky Autoprotilátky nemusí mít patogenetick! v!znam Rozeznávají nejr(zn#j"í kryptické antigeny, 'asto v komplexu s nukleov!mi kyselinami U&ite'né v diagnostice, ale i základním v!zkumu.

Systémový lupus erythematodes prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba

Systémový lupus erythematodes prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba Přehledové články 177 Systémový lupus erythematodes prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba doc. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Andrea Smržová, doc. MUDr. Josef Zadražil,

Více

Laboratorní diagnostika autoprotilátek. RNDr. Julius Lupač

Laboratorní diagnostika autoprotilátek. RNDr. Julius Lupač Laboratorní diagnostika autoprotilátek RNDr. Julius Lupač Laboratorní diagnostika autoprotilátek orgánově nespecifické Endomysium Anti - mitochondrie Anti jaderné ANA antinuclear autoantibodies ANF orgánově

Více

Systémová onemocnění pojiva (I.)

Systémová onemocnění pojiva (I.) 173 Systémová onemocnění pojiva (I.) MUDr. Martin Žurek III. interní klinika FN Olomouc Systémová autoimunitní onemocnění pojiva postihují četné orgánové systémy. Velmi časté jsou projevy těchto chorob

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav klinické imunologie a alergologie Účinnost od 1.7.2015 Verze č. 05 Tímto předpisem se ruší Laboratorní příručka, verze 04; platná od 1.7.2014 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis

Více

Zánětlivé myopatie. Fakultná nemocnicia s poliklinikou Bratislava Ružinov, Neurologická klinika SZU, Centrum pro neuromuskulárna onemocnění

Zánětlivé myopatie. Fakultná nemocnicia s poliklinikou Bratislava Ružinov, Neurologická klinika SZU, Centrum pro neuromuskulárna onemocnění Zánětlivé myopatie patogeneze, diagnostika a léčba Doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D. Fakultná nemocnicia s poliklinikou Bratislava Ružinov, Neurologická klinika SZU, Centrum pro neuromuskulárna onemocnění

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory:

Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory: informandum Informační občasník laboratoře Interimun Pardubice Květen / 2015 Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory: V tomto čísle naleznete: Brzy po nástupu své lékařské praxe jsem si uvědomil, že ač je pacient

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS Co je to? Sytémový lupus erythematosus (SLE) je chronické autoimunní onemocnění, které může postihnout tůzné systémy v těle, zejména

Více

Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti

Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti Celiakie Celiakie (celiakální sprue), je dědičné autoimunitní onemocnění (takto zvýrazněná slova jsou vysvětlena ve slovníčku)

Více

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 3/2003 Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 1214-5068 Svazek 43 Literární a technická

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická. Myasthenia gravis a léčba pomocí inhibitorů acetylcholinesterázy Daniela Brandová

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická. Myasthenia gravis a léčba pomocí inhibitorů acetylcholinesterázy Daniela Brandová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Myasthenia gravis a léčba pomocí inhibitorů acetylcholinesterázy Daniela Brandová Bakalářská práce 2012 University of Pardubice Faculty of Chemical Technology

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST) prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Akutní hepatopatie (virové hepatitidy,

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

Imunitní systém člověka

Imunitní systém člověka Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Imunitní systém člověka Dohled: Hana Černá, Mgr. Odborný konzultant: Pavla Šídlová, diplomovaná sestra Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

IMUNODEFICIENCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VÝVOJE BUNĚK. IMUNODEFICIENCE PRIMÁRNÍ vrozené, geneticky podmíněné poruchy imunitního systému

IMUNODEFICIENCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VÝVOJE BUNĚK. IMUNODEFICIENCE PRIMÁRNÍ vrozené, geneticky podmíněné poruchy imunitního systému KLINICKÁ IMUNOLOGIE - PORUCHY IMUNITNÍHO SYSTÉMU V humánní medicíně představuje výzkum, diagnostika a terapie chorob imunitního systému samostatný obor klinická imunologie s podobory revmatologie, alergologie

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-507 Název: Platnost od: 7.8.2015 Vydání číslo: 7 Výtisk číslo: 1 PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Počet stran: 46 Zpracoval: Ověřil: Schválil: Jméno

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory:

Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory: informandum Informační občasník laboratoře Interimun Pardubice PROSINEC / 2011 V tomto čísle naleznete: Zamyšlení nad postvakcinačními protilátkami ANCA PR3 nově a lépe Burst test inovován Rok se s rokem

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit poškození jater (funkční či morfologické) a současně posoudit

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr.

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

MASTAFLUOR TM Combi-3

MASTAFLUOR TM Combi-3 MASTAFLUOR TM Combi-3 Imunofluorescenční test na detekci protilátek na krysích tkáňových řezech žaludku / jater / ledvin Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku MASTAFLUOR TM Combi-3 (ANA, AMA,

Více

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. GENETIKA ČLOVĚKA Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Lidská genetika se zabývá variabilitou a dědičností lidských jedinců. Klinická genetika se zabývá aplikací genetiky v diagnostice

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů Referátový výběr z revmatologie č. 3/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

produktová dokumentace imunosan

produktová dokumentace imunosan produktová dokumentace imunosan Platnost od 9. srpna 2008 Obsah produktová dokumentace imunosan Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Imunita obranný systém těla 6 Poruchy imunity

Více