Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11"

Transkript

1 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 Ohlédnutí za školním rokem 2010/2011 Školní rok 2010/2011 byl pro celou školu, její zaměstnance i ţáky ve znamení rekonstrukce. Zahrnovala výměnu oken a celkové zateplení budovy. Během školního roku byl zjištěn havarijní stav rozvodů teplé a studené vody ve školní kuchyni, havarijní stav schodiště před hlavním vchodem a havarijní stav podlahy v tělocvičně školy. Přesto v těchto podmínkách proběhla řada kontrol včetně České školní inspekce. Škola byla dne 6. srpna 2010 předána firmě AGOS stavební, a.s. jako zhotoviteli rekonstrukce v programu Úspora energií v základních školách v Pelhřimově. Tato firma zjistila v pavilonech 1. i 2. stupně a v pavilonu vedení azbestové stavební prvky. Dříve se azbest ve stavebnictví běţně pouţíval jako nehořlavý materiál, v současné době je označován jako nebezpečná látka. Proto byla najata speciální firma, která v reţimu zvláštních bezpečnostních opatření tyto stěny odstranila. Téměř celá rekonstrukce probíhala za plného provozu školy ve ztíţených podmínkách, za stálého stěhování tříd a kabinetů. V neposlední řadě za nepřetrţitého a opakovaného provádění úklidu všech prostor školy. Od ledna 2011 došlo k celoplošnému sníţení finančních prostředků na platy provozních zaměstnanců ve školství. Byla přijata opatření, která spočívala ve sniţování stavu provozních pracovníků. V našem případě se jednalo o propuštění 2 uklízeček a 2 kuchařek, právě v době, kdy byly nejvíce potřebné. Je pravdou, ţe ţáci, pedagogický sbor i provozní pracovníci všechny překáţky zvládli, nebyl zaznamenán ţádný úraz ani zvláštní problémy, které by ohrozily průběh výuky. V poslední fázi, v červnu 2011 zasáhla rekonstrukce dva pavilony. S ohledem na předpokládané problémy jsme poţádali MŠMT o souhlas k předčasnému ukončení školního roku k 15. červnu Ţádosti bylo vyhověno, pobyt dětí ve škole by byl skutečně neúnosný, Školní rok 2010/2011 přinesl úspěchy, vnesl do ţivota školy něco nového, radostného a obohacujícího. Naši ţáci se opakovaně umístili na předních místech v různých vědomostních soutěţích (Okresní kolo matematické olympiády, Všeználek vědomostní soutěţ ţáků 5. ročníků, Mladý umělec literární soutěţ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

3 Velmi úspěšní jsme byli i při testování ţáků společností Scio ţáci naší školy dosáhli nejlepších výkonů v kraji Vysočina v testování v anglickém jazyce v 6., 7. i 8. ročníku Rozšířili jsme nabídku školy o logopedické cvičení se ţáky 1. ročníků a budoucími prvňáčky, kteří se zapsali na naši školu Vybavili jsme jednu třídu 2. stupně školy novým výškově stavitelným nábytkem Náš zřizovatel Město Pelhřimov nám poskytlo finanční prostředky na opravu schodiště u hlavního vchodu do budovy školy, na rekonstrukci rozvodu teplé a studené vody ve školní kuchyni, na opravu části šaten a sociálních zařízení u tělocvičny školy a opravu části podlahy v tělocvičně školy V závěru svého ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2010/2011 by chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich vstřícnost, trpělivost a toleranci vůči ztíţeným pracovním podmínkám v průběhu rekonstrukce. Za: Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

4 Obsah 1. Základní údaje o škole Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana Součásti školy strana Školská rada strana 8 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zpracovatel: 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví strana 9 Marková Petra 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví strana 9 Marková Petra 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace strana 9 Marková Petra 2.4 Aprobovanost výuky strana 10 Marková Petra 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti strana 11 Marková Petra 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd strana 12 Marková Petra 2.7 Trvání pracovního poměru strana 13 Marková Petra 3. Vzdělávací program školy Zpracovatel: 3.1 Vzdělávací program strana Nepovinné předměty a volitelné předměty strana Učební plán Základní škola strana Učební plán Základní škola s rozšířenou výukou informatiky strana 17 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. 4. Počty ţáků Zpracovatel: 4.1 Počty ţáků školy strana Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy strana Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy strana Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy strana 19 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. 5. Hodnocení ţáků Zpracovatel: 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch strana Výchovná opatření pochvaly strana Výchovná opatření napomenutí a důtky strana Počet omluvených / neomluvených hodin strana 23 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zpracovatel: 6.1 Další vzdělání pedagogických pracovníků strana 26 Buchtová Marta, Mgr. 7. ICT standard a plán Zpracovatel: 7. ICT strana 28 Holá M., Mgr. 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub Zpracovatel: 8.1 Školní druţina strana 29 Hezinová Jana, Mgr. 8.2 Školní klub strana 31 Hezinová Jana, Mgr. 8.3 Materiálně technické vybavení strana 31 Hezinová Jana, Mgr. 9. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní ţáci Zpracovatel: 9.1 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami strana 32 Hájková Radka., Mgr. 9.2 Mimořádně nadaní ţáci třídy s rozšířenou výukou strana 32 Hájková Radka., Mgr. 9.3 Mimořádně nadaní ţáci přeřazení do vyššího ročníku strana 33 Hájková Radka., Mgr. 9.4 Podmínky pro vzdělávání strana 33 Hájková Radka., Mgr. 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěţe) Zpracovatel: 10.1 Akce školy Strana 35 Buchtová Marta, Mgr. 11. Prevence rizik a školní úrazy Zpracovatel: 11.1 Počet úrazů strana 42 Marková Petra 11.2 Vyhodnocení úrazů strana 42 Marková Petra 11.3 Prevence rizik strana 42 Marková Petra 12 Prevence sociálně patologických jevů Zpracovatel: 12.1 Prevence sociálně patologických jevů strana 43 Pešková Martina, Mgr Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila strana 44 Pešková Martina, Mgr. 13. Spolupráce školy s rodiči Zpracovatel: 13.1 Formy spolupráce strana 45 Buchtová Marta, Mgr. 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Zpracovatel: 15.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu strana 47 Bohuslavická Dana 15.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu strana 47 Bohuslavická Dana 16. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a pouţití dalších prostředků Zpracovatel: 16.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu strana 48 Bohuslavická Dana 16.2 Vyúčtování prostředků NIV sumář strana 48 Bohuslavická Dana 16.3 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis strana 49 Bohuslavická Dana 16.4 Pouţití peněţních fondů strana 51 Bohuslavická Dana 16.5 Pouţití dalších zdrojů strana 52 Bohuslavická Dana Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

6 16.6 Upravený hospodářský výsledek strana 52 Bohuslavická Dana 16.7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku strana 52 Bohuslavická Dana 17. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Zpracovatel: 17.1 Ukazatele nákladovosti strana 53 Bohuslavická Dana 18. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Zpracovatel: 18.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání strana 55 Madronová Vladimíra, Mgr. 19. Výsledky inventarizace majetku Zpracovatel: 19.1 Inventarizovaný majetek strana Závěry inventarizace strana Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 22. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 23. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

7 Školní rok: 2009/10 Zpracovatel: Mgr. Vladimíra Madronová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Adresa školy Pelhřimov, Osvobození 1881 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) příspěvková organizace Město Pelhřimov Ředitelka: Mgr. Vladimíra Madronová Zástupce ředitele školy: Mgr. Marta Buchtová Vedoucí školní druţiny: Mgr. Jana Hezinová Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Bílková Ekonomka: Dana Bohuslavická Pokladní: Petra Marková Organizace zajišťuje základní vzdělávání, školní stravování a závodní stravování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

8 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 500 Školní druţina 180 Školní jídelna ZŠ Školská rada - ustanovena dne zástupci zřizovatele Mgr. Jitka Dederová Ing. Dana Hunalová Pavla Kučerová Bc. Pavel Pípal zástupci rodičů Jana Dušková Dagmar Melicharová František Pavlát Martina Zemanová zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Marta Buchtová Mgr. Martina Forejtová Mgr. Miloslava Holá Mgr. Václav Lašťovička Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

9 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Marková Petra 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % 1 do 20 let let let let let a více let celkem % 7,55 88,68 96,23 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosaţené muţi ţeny celkem % 1 základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci 1 učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ učitel náboţenství celkem % Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

10 4 vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem: Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět počet učitelů 1 Český jazyk 12 2 Cizí jazyk 12 3 Matematika 12 4 Prvouka 12 5 Přírodověda 12 6 Vlastivěda 12 7 Hudební výchova 12 8 Výtvarná výchova 12 9 Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Nepovinné předměty 12 b) 2. stupeň předmět počet učitelů 1 Český jazyk 4 2 Cizí jazyk 4 3 Matematika 3 4 Chemie 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

11 5 Fyzika 1 6 Přírodopis 1 7 Zeměpis 3 8 Dějepis 3 9 Občanská výchova 2 10 Rodinná výchova 1 11 Hudební výchova 2 12 Výtvarná výchova 2 13 Praktické činnosti 2 14 Tělesná výchova 3 15 Volitelné předměty 16 Nepovinné předměty 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace - specializace 1 Buchtová Marta, Mgr. 1. stupeň spec.pedagogika 2 Císařová Andrea 1. stupeň 3 Forejtová Martina, Mgr. 1. stupeň základy techniky 4 Jaklová Věra, Mgr. 1. stupeň 5 Jelínková Jana, Mgr. 1. stupeň prac.vyučování 6 Kučerová Alena, Mgr. 1. stupeň 7 Madronová Vladimíra, Mgr. 8 Martínková Marcela 1. stupeň 9 Pechová Renata, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň anglický jazyk spec.pedagogika 10 Peroutka Tomáš, Mgr. 1. stupeň hudební výchova 11 Rejzková Světlana, Mgr. 1. stupeň 12 Šťávová Eva, Mgr. 1. stupeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

12 13 Babková Eva, Mgr. biologie rodinná vých. chemie 14 Bernardová Radka, Mgr 1. stupeň TV 15 Hájková Radka, Mgr. český jazyk dějepis občanská vých. 16 Holá Miloslava, Mgr. matematika zeměpis 17 Hupková Markéta anglický jazyk 18 Janál Ladislav, Mgr. informatika 19 Jelínková Zdeňka, Mgr. český jazyk 20 Kratochvílová Pavlína, Mgr. německý jazyk základy tech. hudební vých. výtvarná vých. 21 Krejčová Lenka, Mgr. matematika zeměpis anglický jazyk 22 Lašťovička Václav, Mgr. výtvarná vých. 23 Pavlů Blanka, Mgr. český jazyk 24 Pešková Martina, Mgr. 25 Soukupová Jaroslava, Mgr. anglický jazyk matematika 26 Šašková Dagmar, Mgr. český jazyk dějepis německý jazyk hudební vých. 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

13 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet 1 nástupy 6 2 odchody 7 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

14 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Madronová Vladimíra 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Cesta k sobě, č. j.: ZŠ-195/2009-8, verze 1.3., Dodatek k ŠVP pro ZV Cesta k sobě, č. j.: ZŠ - Osv/200/2010, verze 1.4. zařazené třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B Základní škola - č.j / A, 5.B 3.2 Nepovinné předměty, zájmové útvary a volitelné předměty název nepovinného předmětu Třídy: Vyučující: Anglický jazyk - (od 2. pol.) 1. A Mgr. A. Kučerová Anglický jazyk - (od 2. pol.) 1. B Mgr. A. Kučerová Anglický jazyk 2. A Mgr. J. Jelínková Anglický jazyk 2. B Mgr. J. Jelínková Pohybové hry 1. A Mgr. V. Jaklová Pohybové hry 1. B Mgr. V. Jaklová název zájmového útvaru Třídy: Vyučující: Pěvecký krouţek - HČ (hlavní činnost) ročník Mgr. T. Peroutka Přírodovědná praktika I. - HČ 6. A, 6. B Mgr. E. Fekeová Přírodovědná praktika II. - HČ 7. A, 7. B Mgr. E. Fekeová Tvorba školního časopisu - HČ ročník Mgr. M. Forejtová Mgr. Z. Jelínková Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

15 ZAV - Psaní všemi deseti I. - HČ 7. A, 7. B Mgr. L. Krejčová ZAV - Psaní všemi deseti II. - HČ 8. A, 8. B Mgr. L. Krejčová Zdravotnický krouţek - HČ ročník Mgr. D. Dušková Dovedné ruce - DČ (doplňková činnost) ročník M. Pliešovská Hra na flétnu 2. a 4. ročník P. Císařová Hra na flétnu 4. a 6. ročník P. Císařová Keramika 4. a 5. ročník Mgr. E. Šťávová Kondiční kulturistika 8. a 9. ročník T. Novák Konverzace v anglickém jazyce 8. a 9. ročník Mgr. M. Pešková Konverzace v anglickém jazyce 6. a 7. ročník M. Hupková Pohybové hry ročník Mgr. R. Pechová Pohybové hry ročník Mgr. S. Rejzková Taneční krouţek I. 1. stupeň M. Hrnčířová Taneční krouţek II. 2. stupeň M. Hrnčířová Taneční páry ročník M. Hrnčířová Výtvarné činnosti a keramika 1. stupeň Mgr. R. Pechová Výtvarné činnosti a keramika 1. stupeň Mgr. S. Rejzková Název volitelného předmětu Třídy: Vyučující: Anglický jazyk - druhý cizí jazyk. 8. A, 8. B. 9. A, 9. B Mgr. M. Pešková Německý jazyk - druhý cizí jazyk 7. A, 7. B, 8. A, 8. B. 9. A, 9. B Mgr. P. Štaubertová Cvičení z českého jazyka a matematiky 7. A, 7. B, 8. A, 8. B. 9. A, 9. B Mgr. R. Hájková, Mgr. D. Dušková,Mgr. L. Krejčová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

16 Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Cesta k sobě Ročník Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Praktické činnosti Výchova ke zdraví Tělesná výchova Informatika Volitelné př Celkem základní Celkem disponibilní Celkem: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

17 Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 Ročník Předmět 5. Český jazyk 7 Cizí jazyk 4 Matematika 5 Prvouka 0 Přírodověda 2 Vlastivěda 2 Chemie 0 Fyzika 0 Přírodopis 0 Zeměpis 0 Dějepis 0 Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem: 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

18 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Madronová Vladimíra 4. Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

19 4.2 Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok strana Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků ročník počet ţáků Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 7 střední odborná škola 20 střední odborné učiliště 7 umělecké školy 1 celkem: 36 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

20 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Vladimíra Madronová 5. Hodnocení ţáků 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch - 1. pololetí třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli průměr 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B ,549 9.A , B ,7417 celkem ,3945 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

21 třída 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch - 2. pololetí prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli průměr 1.A , B , A , B , A , B , A ,125 4.B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , Výchovná opatření 1. pololetí třída 1.A napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníţená známka z chování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

22 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: Výchovná opatření 2. pololetí třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníţená známka z chování 1.A 1.B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

23 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: Počet omluvených / neomluvených hodin - 1. pololetí třída 1.A 1.B 2.A počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy ,643 Kč 0 0, ,438 Kč 0 0, ,133 Kč 0 0,000 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

24 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: ,353 Kč 0 0, ,412 Kč 0 0, ,813 Kč 0 0, ,813 Kč 0 0, ,167 Kč 0 0, ,579 Kč 0 0, ,556 Kč 0 0, ,211 Kč 0 0, ,955 Kč 26 1, ,813 Kč 0 0, ,059 Kč 0 0, ,348 Kč 0 0, ,125 Kč 0 0, ,176 Kč 0 0, ,125 Kč 0 0, ,373 Kč 26 0,081 třída 5.3 Počet omluvených / neomluvených hodin - 2. pololetí počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A , , , , , , , , , ,000 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

25 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,181 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

26 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Marta Buchtová 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků č: Jméno učitele: Počet hodin: Název akce: datum: Školící středisko 1 P. Císařová 7 Tibetské mísy v praxi červenec Praha 2 R. Pechová, Z. Jelínková 2 3 M. Buchtová, E. Fekeová, M. Pliešovská, M. Pešková, M. Holá, L.Janál, E.Šťávová, S.Rejzková Jak na vyjmenovaná slova Pelhřimov 2 ActiveVote ECDL 4 M. Pliešovská, P. Císařová 3 Výtvarné proměny Pelhřimov 5 R. Hájková 2 Seminář výchovných poradců OPPP 6 P. Císařová 5 Muzikorelaxace Praha 7 D. Bohuslavická 5 Daňové změny Pelhřimov 8 M. Holá 16 Kurz vzdělávání lektorů ECDL D. Měkutová 50 Kurz snowboardu P. Císařová 7 11 V. Madronová, V. Lašťovička 6 12 V. Madronová, M.Pešková 2 13 J. Jelínková 250 Relaxační zvuková lázeň Novely právních předpisů Prevence sociálně patologických jevů Koordinátor environmentální výchovy leden 2011 MěÚ Pelhřimov Liberecká škola Pelhřimov NIDV Pelhřimov 2010/2011 OPS Chaloupky 14 S. Rejzková 8 Učební styly ţáků NIDV 15 V. Lašťovička 8 16 V. Lašťovička 5 17 V. Jaklová, R. Pechová 10 Metody aktivizace a motivace ţáků nejen v dějepise Profesní průprava zástupců ředitelů Práce s interaktivní tabulí NIDV NIDV březen České Budějovice SPC Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

27 18 V. Lašťovička 5 19 D. Dušková E. Fekeová-Babková 8 21 D. Dušková 7 22 L. Janál 5 Profesní průprava zástupců ředitelů Metody a strategie kritického myšlení v hodinách Centrum ekologické výchovy Písnička v hudební výchově Školení poţární ochrany NIDV Praha Jihlava NIDV BOZP 23 Marcela Martínková speciální pedagogika 2010/2011 UJAK Praha 24 Zdislava Tomšů speciální pedagogika 2010/2011 UJAK Praha 25 Monika Pliešovská sociální pedagogika 2010/2011 MU PF Brno 26 Markéta Hupková anglický jazyk 2010/2011 AKCENT COLLEGE Praha Celkem: 427 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

28 7. ICT Ţáci školy mají k dispozici tři počítačové učebny. V první, starší učebně, je 20 počítačů s operačním systémem Windows 98. Součástí vybavení jsou sluchátka a dvě tiskárny, projektor a projekční plátno. Učebna je vyuţívána pro výuku. Druhá učebna obsahuje 13 počítačů s operačním systémem Windows XP Professional. Součástí vybavení kaţdé stanice jsou LCD monitory s vestavěnými reproduktory a s přídavnými webkamerami. K dispozici je zde tiskárna, projektor a projekční plátno. Učebna je vyuţívána pro výuku, počítačové krouţky, krouţek ZAV psaní všemi deseti a také jako školicí středisko. V této učebně se testují naši ţáci ve znalostech ECDL. Třetí, multimediální počítačová učebna je vybavena 26 novými počítači, projektorem, projekčním plátnem, skenerem a tiskárnou. V učebně je také prostor s lavicemi a interaktivní tabulí Onfinity pro klasickou výuku. Dále je ve škole k dispozici Tiskové centrum školy. Jedná se o plně multimediálně vybavenou místnost, která učitelům umoţňuje tisknout kvalitní barevné obrázky, skenovat, vypalovat a potiskovat CD a DVD, pracovat s multimediálními programy (digitální fotografe, digitalizace a střih videa). Škola je napojena na metropolitní síť s rychlostí 8 MB/s, kterou poskytuje zřizovatel školy město Pelhřimov. Ve škole je vybudována síť LAN 100 Mb/s, na serveru běţí operační systém Fedora 8. Zaměstnanci školy a ţáci mají na serveru vytvořené uţivatelské účty. Správce školní sítě je firma StaMPi, spol. s r. o., která zajišťuje provoz a správu celé sítě. Firma také vybudovala infrastrukturu sítě celé školy, čímţ se zvýšila kvalita připojení k síti a také počet přípojných bodů po škole. Pedagogičtí pracovníci školy dostali moţnost zapojit se do projektu OŠMT Pelhřimov OPVK Zkvalitnění vzdělávání pedagogů základních škol regionu Pelhřimova a Humpolce v oblasti informační gramotnosti podle evropského standardu ECDL. Celkem se zúčastnilo 23 pedagogických pracovníků. Jeden pracovník školy se zapojil do projektu Lektorské dovednosti a připravuje se ke zkouškám testerů ECDL. Ţáci školy se zapojili do projektu Cesta k testům ECDL, kde mají moţnost se bezplatně připravovat v 8 krouţcích pod vedením pedagogů k testům ECDL. Ve školním roce 2010/2011 bylo otestováno 90 ţáků. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

29 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub Rok 2010/2011 ve školní druţině V roce rekonstrukce a přestavby naší školy 2010/2011 se uskutečnilo ve školní druţině několik zajímavých akcí. Začátkem školního roku za námi přišli pelhřimovští modeláři. V tělocvičně předvedli nekonečnou řadu nádherných leteckých modelů. Obdivovali jsme malá letadélka a ţasli nad krásnými dokonalými maketami velkých letadel. A coţ teprve, kdyţ některá z nich se dala do pohybu. Spousta malých obdivovatelů se na chvilku stala piloty a vznášela se tam někde mezi mraky v oblacích. Nádhera.! Letecký den I se vydařil. Všichni se těšili na Letecký den II. To uţ byl konec školního roku. Přálo nám počasí a tak mohli naši modeláři předvádět lety velkých modelů za školou na hřišti. K mezinárodnímu Dni dětí dostaly pěkný dárek. V průběhu roku jsme se také zaměřili na ekologii. V projektech Jeţku, jeţku, jeţečku a Máme rádi zvířata, jsme se seznámili s dalšími domácími i exotickými zvířaty. Jak se jim ţije v přírodě, jak člověk můţe svými zásahy pozitivně ale i negativně ovlivnit ţivot v přírodě. Co kaţdý z nás můţe udělat, aby lesy zůstaly čisté, a všichni jsme se v nich cítili dobře a bezpečně. Ze společensko kulturních událostí jmenujme především Talentmánii, Zpívánky, tradiční Karneval, Pololetní diskotéku a pořad Moţná přijde i kouzelník. V Talentmánii vystoupilo velké mnoţství nadaných, talentovaných dětí v různých kategoriích. Společně jsme zatleskali sportovcům, hudebníkům, zpěvákům, maţoretkám, recitátorům, kouzelníkům, tanečním skupinám. Jako kaţdý rok, tak i letos k nám přišel Mikuláš. Připravil si pro nás soutěţe, hry a hlavně dobroty. Čas adventní jsme vyplnili zpíváním koled a přípravou na vánoční nadílku. Tóny dětských písniček za doprovodu kláves se rozezněly pravidelně kaţdé čtvrteční ráno. Děti zpívaly s nadšením písničky lidové, trampské, moderní i Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

30 písničky z pohádek a dětských filmů. Ty také zazněly na maškarním reji. Přehlídka masek byla neuvěřitelná. V pořadu Moţná přijde i kouzelník uţ nešlo o ţádnou legraci. Skutečný, profesionální mág pořádně dětem zamotal hlavu. Vyčaroval z klobouku králíčka, předvedl nepochopitelná kouzla nejen s kartami. Přímo před našimi zraky nechal zmizet paní vychovatelku. Klobouk dolů, pane kouzelníku! Projekt Slet čarodějnic byl zaměřen na poznávání tradic a zvyků při Filipojakubské noci. Vyvrcholil kouzelným čarodějnickým rejem a výstavou malých čarodějnic. Sportovní událostí roku byla beze sporu Zaječí olympiáda. Příprava trvala téměř celý rok. Svoji fyzickou připravenost prokázalo několik desítek zajíců v celé řadě sportovních disciplin. Zajíci lítali, běhali, skákali, aţ jim uši padaly, radovali se z pohybu a hezky proţitého odpoledne. Všichni se řídili olympijskou myšlenkou: hlavně se zúčastnit! Školní rok 2010/2011 ve školním klubu Mnoho zajímavých a zdařilých akcí proběhlo i ve školním klubu. Manuelní zručnost a praktické dovednosti jsme si ověřili při hrátkách s korálky, výrobě papírových koláţí, stromečků z čajových sáčků, vánočních přání, zhotovování masky nebo obrázků z prouţků papírů tzv. Guilling a dalších rukodělných činnostech. Sportovní klání v přeskakování švihadla, fotbálku nebo kulečníku patří jiţ k tradičním činnostem. Stejně tak společensko vědní činnosti zaměřené na rozvoj individuality a osobnosti ţáka, poznávání nového a praktického pro ţivot. Stále populárnějšími se stávají Relaxační rána. Cesta za duhou, Rytmus v nás, Harmonie, relaxační rána ve znamení ţivlů Země a Ohně přilákala velké mnoţství dětí. Příjemný pocit uvolnění, klidu a pohody navozené netradičními technikami a metodami začíná být nedílnou součástí ţivota dětí mladšího školního věku. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

31 Školní rok:2010/11 Zpracovatel: Mgr. Hezinová Jana 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub 8.1 Školní druţina Oddělení Počet ţáků pravidelná docházka Počet ţáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Školní klub Oddělení Počet ţáků pravidelná docházka Počet ţáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní druţiny, školního klubu Vybavení školní druţiny, školního klubu Školní druţiny za třídami, hrací plochy s koberci na chodbách, školní klubovna, školní klub, tělocvična, cvičná kuchyňka. Audiovizuální technika, počítače, stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní,materiál na výtvarné činnosti, hudební nástroje, divadelní kulisy, rekvizity a kostýmy, dětské časopisy a knihy - beletrie, poezie a naučná literatura, fotbálek, kulečník, taneční deska. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2.1 Členění zaměstnanců podle věku

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2012 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 příspěvková organizace, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail:zs.mseno@seznam.cz, www.zsmseno.cz 315693140tel,fax:315693140 za školní rok 2011/2012 Vypracovala Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr.Rudolf Urban 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více