Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11"

Transkript

1 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 Ohlédnutí za školním rokem 2010/2011 Školní rok 2010/2011 byl pro celou školu, její zaměstnance i ţáky ve znamení rekonstrukce. Zahrnovala výměnu oken a celkové zateplení budovy. Během školního roku byl zjištěn havarijní stav rozvodů teplé a studené vody ve školní kuchyni, havarijní stav schodiště před hlavním vchodem a havarijní stav podlahy v tělocvičně školy. Přesto v těchto podmínkách proběhla řada kontrol včetně České školní inspekce. Škola byla dne 6. srpna 2010 předána firmě AGOS stavební, a.s. jako zhotoviteli rekonstrukce v programu Úspora energií v základních školách v Pelhřimově. Tato firma zjistila v pavilonech 1. i 2. stupně a v pavilonu vedení azbestové stavební prvky. Dříve se azbest ve stavebnictví běţně pouţíval jako nehořlavý materiál, v současné době je označován jako nebezpečná látka. Proto byla najata speciální firma, která v reţimu zvláštních bezpečnostních opatření tyto stěny odstranila. Téměř celá rekonstrukce probíhala za plného provozu školy ve ztíţených podmínkách, za stálého stěhování tříd a kabinetů. V neposlední řadě za nepřetrţitého a opakovaného provádění úklidu všech prostor školy. Od ledna 2011 došlo k celoplošnému sníţení finančních prostředků na platy provozních zaměstnanců ve školství. Byla přijata opatření, která spočívala ve sniţování stavu provozních pracovníků. V našem případě se jednalo o propuštění 2 uklízeček a 2 kuchařek, právě v době, kdy byly nejvíce potřebné. Je pravdou, ţe ţáci, pedagogický sbor i provozní pracovníci všechny překáţky zvládli, nebyl zaznamenán ţádný úraz ani zvláštní problémy, které by ohrozily průběh výuky. V poslední fázi, v červnu 2011 zasáhla rekonstrukce dva pavilony. S ohledem na předpokládané problémy jsme poţádali MŠMT o souhlas k předčasnému ukončení školního roku k 15. červnu Ţádosti bylo vyhověno, pobyt dětí ve škole by byl skutečně neúnosný, Školní rok 2010/2011 přinesl úspěchy, vnesl do ţivota školy něco nového, radostného a obohacujícího. Naši ţáci se opakovaně umístili na předních místech v různých vědomostních soutěţích (Okresní kolo matematické olympiády, Všeználek vědomostní soutěţ ţáků 5. ročníků, Mladý umělec literární soutěţ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

3 Velmi úspěšní jsme byli i při testování ţáků společností Scio ţáci naší školy dosáhli nejlepších výkonů v kraji Vysočina v testování v anglickém jazyce v 6., 7. i 8. ročníku Rozšířili jsme nabídku školy o logopedické cvičení se ţáky 1. ročníků a budoucími prvňáčky, kteří se zapsali na naši školu Vybavili jsme jednu třídu 2. stupně školy novým výškově stavitelným nábytkem Náš zřizovatel Město Pelhřimov nám poskytlo finanční prostředky na opravu schodiště u hlavního vchodu do budovy školy, na rekonstrukci rozvodu teplé a studené vody ve školní kuchyni, na opravu části šaten a sociálních zařízení u tělocvičny školy a opravu části podlahy v tělocvičně školy V závěru svého ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2010/2011 by chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich vstřícnost, trpělivost a toleranci vůči ztíţeným pracovním podmínkám v průběhu rekonstrukce. Za: Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

4 Obsah 1. Základní údaje o škole Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana Součásti školy strana Školská rada strana 8 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zpracovatel: 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví strana 9 Marková Petra 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví strana 9 Marková Petra 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace strana 9 Marková Petra 2.4 Aprobovanost výuky strana 10 Marková Petra 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti strana 11 Marková Petra 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd strana 12 Marková Petra 2.7 Trvání pracovního poměru strana 13 Marková Petra 3. Vzdělávací program školy Zpracovatel: 3.1 Vzdělávací program strana Nepovinné předměty a volitelné předměty strana Učební plán Základní škola strana Učební plán Základní škola s rozšířenou výukou informatiky strana 17 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. 4. Počty ţáků Zpracovatel: 4.1 Počty ţáků školy strana Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy strana Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy strana Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy strana 19 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. 5. Hodnocení ţáků Zpracovatel: 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch strana Výchovná opatření pochvaly strana Výchovná opatření napomenutí a důtky strana Počet omluvených / neomluvených hodin strana 23 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zpracovatel: 6.1 Další vzdělání pedagogických pracovníků strana 26 Buchtová Marta, Mgr. 7. ICT standard a plán Zpracovatel: 7. ICT strana 28 Holá M., Mgr. 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub Zpracovatel: 8.1 Školní druţina strana 29 Hezinová Jana, Mgr. 8.2 Školní klub strana 31 Hezinová Jana, Mgr. 8.3 Materiálně technické vybavení strana 31 Hezinová Jana, Mgr. 9. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní ţáci Zpracovatel: 9.1 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami strana 32 Hájková Radka., Mgr. 9.2 Mimořádně nadaní ţáci třídy s rozšířenou výukou strana 32 Hájková Radka., Mgr. 9.3 Mimořádně nadaní ţáci přeřazení do vyššího ročníku strana 33 Hájková Radka., Mgr. 9.4 Podmínky pro vzdělávání strana 33 Hájková Radka., Mgr. 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěţe) Zpracovatel: 10.1 Akce školy Strana 35 Buchtová Marta, Mgr. 11. Prevence rizik a školní úrazy Zpracovatel: 11.1 Počet úrazů strana 42 Marková Petra 11.2 Vyhodnocení úrazů strana 42 Marková Petra 11.3 Prevence rizik strana 42 Marková Petra 12 Prevence sociálně patologických jevů Zpracovatel: 12.1 Prevence sociálně patologických jevů strana 43 Pešková Martina, Mgr Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila strana 44 Pešková Martina, Mgr. 13. Spolupráce školy s rodiči Zpracovatel: 13.1 Formy spolupráce strana 45 Buchtová Marta, Mgr. 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Zpracovatel: 15.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu strana 47 Bohuslavická Dana 15.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu strana 47 Bohuslavická Dana 16. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a pouţití dalších prostředků Zpracovatel: 16.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu strana 48 Bohuslavická Dana 16.2 Vyúčtování prostředků NIV sumář strana 48 Bohuslavická Dana 16.3 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis strana 49 Bohuslavická Dana 16.4 Pouţití peněţních fondů strana 51 Bohuslavická Dana 16.5 Pouţití dalších zdrojů strana 52 Bohuslavická Dana Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

6 16.6 Upravený hospodářský výsledek strana 52 Bohuslavická Dana 16.7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku strana 52 Bohuslavická Dana 17. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Zpracovatel: 17.1 Ukazatele nákladovosti strana 53 Bohuslavická Dana 18. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Zpracovatel: 18.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání strana 55 Madronová Vladimíra, Mgr. 19. Výsledky inventarizace majetku Zpracovatel: 19.1 Inventarizovaný majetek strana Závěry inventarizace strana Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 22. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 23. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

7 Školní rok: 2009/10 Zpracovatel: Mgr. Vladimíra Madronová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Adresa školy Pelhřimov, Osvobození 1881 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) příspěvková organizace Město Pelhřimov Ředitelka: Mgr. Vladimíra Madronová Zástupce ředitele školy: Mgr. Marta Buchtová Vedoucí školní druţiny: Mgr. Jana Hezinová Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Bílková Ekonomka: Dana Bohuslavická Pokladní: Petra Marková Organizace zajišťuje základní vzdělávání, školní stravování a závodní stravování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

8 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 500 Školní druţina 180 Školní jídelna ZŠ Školská rada - ustanovena dne zástupci zřizovatele Mgr. Jitka Dederová Ing. Dana Hunalová Pavla Kučerová Bc. Pavel Pípal zástupci rodičů Jana Dušková Dagmar Melicharová František Pavlát Martina Zemanová zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Marta Buchtová Mgr. Martina Forejtová Mgr. Miloslava Holá Mgr. Václav Lašťovička Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

9 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Marková Petra 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % 1 do 20 let let let let let a více let celkem % 7,55 88,68 96,23 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosaţené muţi ţeny celkem % 1 základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci 1 učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ učitel náboţenství celkem % Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

10 4 vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem: Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět počet učitelů 1 Český jazyk 12 2 Cizí jazyk 12 3 Matematika 12 4 Prvouka 12 5 Přírodověda 12 6 Vlastivěda 12 7 Hudební výchova 12 8 Výtvarná výchova 12 9 Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Nepovinné předměty 12 b) 2. stupeň předmět počet učitelů 1 Český jazyk 4 2 Cizí jazyk 4 3 Matematika 3 4 Chemie 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

11 5 Fyzika 1 6 Přírodopis 1 7 Zeměpis 3 8 Dějepis 3 9 Občanská výchova 2 10 Rodinná výchova 1 11 Hudební výchova 2 12 Výtvarná výchova 2 13 Praktické činnosti 2 14 Tělesná výchova 3 15 Volitelné předměty 16 Nepovinné předměty 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace - specializace 1 Buchtová Marta, Mgr. 1. stupeň spec.pedagogika 2 Císařová Andrea 1. stupeň 3 Forejtová Martina, Mgr. 1. stupeň základy techniky 4 Jaklová Věra, Mgr. 1. stupeň 5 Jelínková Jana, Mgr. 1. stupeň prac.vyučování 6 Kučerová Alena, Mgr. 1. stupeň 7 Madronová Vladimíra, Mgr. 8 Martínková Marcela 1. stupeň 9 Pechová Renata, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň anglický jazyk spec.pedagogika 10 Peroutka Tomáš, Mgr. 1. stupeň hudební výchova 11 Rejzková Světlana, Mgr. 1. stupeň 12 Šťávová Eva, Mgr. 1. stupeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

12 13 Babková Eva, Mgr. biologie rodinná vých. chemie 14 Bernardová Radka, Mgr 1. stupeň TV 15 Hájková Radka, Mgr. český jazyk dějepis občanská vých. 16 Holá Miloslava, Mgr. matematika zeměpis 17 Hupková Markéta anglický jazyk 18 Janál Ladislav, Mgr. informatika 19 Jelínková Zdeňka, Mgr. český jazyk 20 Kratochvílová Pavlína, Mgr. německý jazyk základy tech. hudební vých. výtvarná vých. 21 Krejčová Lenka, Mgr. matematika zeměpis anglický jazyk 22 Lašťovička Václav, Mgr. výtvarná vých. 23 Pavlů Blanka, Mgr. český jazyk 24 Pešková Martina, Mgr. 25 Soukupová Jaroslava, Mgr. anglický jazyk matematika 26 Šašková Dagmar, Mgr. český jazyk dějepis německý jazyk hudební vých. 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

13 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet 1 nástupy 6 2 odchody 7 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

14 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Madronová Vladimíra 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Cesta k sobě, č. j.: ZŠ-195/2009-8, verze 1.3., Dodatek k ŠVP pro ZV Cesta k sobě, č. j.: ZŠ - Osv/200/2010, verze 1.4. zařazené třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B Základní škola - č.j / A, 5.B 3.2 Nepovinné předměty, zájmové útvary a volitelné předměty název nepovinného předmětu Třídy: Vyučující: Anglický jazyk - (od 2. pol.) 1. A Mgr. A. Kučerová Anglický jazyk - (od 2. pol.) 1. B Mgr. A. Kučerová Anglický jazyk 2. A Mgr. J. Jelínková Anglický jazyk 2. B Mgr. J. Jelínková Pohybové hry 1. A Mgr. V. Jaklová Pohybové hry 1. B Mgr. V. Jaklová název zájmového útvaru Třídy: Vyučující: Pěvecký krouţek - HČ (hlavní činnost) ročník Mgr. T. Peroutka Přírodovědná praktika I. - HČ 6. A, 6. B Mgr. E. Fekeová Přírodovědná praktika II. - HČ 7. A, 7. B Mgr. E. Fekeová Tvorba školního časopisu - HČ ročník Mgr. M. Forejtová Mgr. Z. Jelínková Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

15 ZAV - Psaní všemi deseti I. - HČ 7. A, 7. B Mgr. L. Krejčová ZAV - Psaní všemi deseti II. - HČ 8. A, 8. B Mgr. L. Krejčová Zdravotnický krouţek - HČ ročník Mgr. D. Dušková Dovedné ruce - DČ (doplňková činnost) ročník M. Pliešovská Hra na flétnu 2. a 4. ročník P. Císařová Hra na flétnu 4. a 6. ročník P. Císařová Keramika 4. a 5. ročník Mgr. E. Šťávová Kondiční kulturistika 8. a 9. ročník T. Novák Konverzace v anglickém jazyce 8. a 9. ročník Mgr. M. Pešková Konverzace v anglickém jazyce 6. a 7. ročník M. Hupková Pohybové hry ročník Mgr. R. Pechová Pohybové hry ročník Mgr. S. Rejzková Taneční krouţek I. 1. stupeň M. Hrnčířová Taneční krouţek II. 2. stupeň M. Hrnčířová Taneční páry ročník M. Hrnčířová Výtvarné činnosti a keramika 1. stupeň Mgr. R. Pechová Výtvarné činnosti a keramika 1. stupeň Mgr. S. Rejzková Název volitelného předmětu Třídy: Vyučující: Anglický jazyk - druhý cizí jazyk. 8. A, 8. B. 9. A, 9. B Mgr. M. Pešková Německý jazyk - druhý cizí jazyk 7. A, 7. B, 8. A, 8. B. 9. A, 9. B Mgr. P. Štaubertová Cvičení z českého jazyka a matematiky 7. A, 7. B, 8. A, 8. B. 9. A, 9. B Mgr. R. Hájková, Mgr. D. Dušková,Mgr. L. Krejčová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

16 Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Cesta k sobě Ročník Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Praktické činnosti Výchova ke zdraví Tělesná výchova Informatika Volitelné př Celkem základní Celkem disponibilní Celkem: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

17 Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 Ročník Předmět 5. Český jazyk 7 Cizí jazyk 4 Matematika 5 Prvouka 0 Přírodověda 2 Vlastivěda 2 Chemie 0 Fyzika 0 Přírodopis 0 Zeměpis 0 Dějepis 0 Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem: 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

18 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Madronová Vladimíra 4. Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

19 4.2 Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok strana Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků ročník počet ţáků Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 7 střední odborná škola 20 střední odborné učiliště 7 umělecké školy 1 celkem: 36 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

20 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Vladimíra Madronová 5. Hodnocení ţáků 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch - 1. pololetí třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli průměr 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B ,549 9.A , B ,7417 celkem ,3945 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

21 třída 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch - 2. pololetí prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli průměr 1.A , B , A , B , A , B , A ,125 4.B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , Výchovná opatření 1. pololetí třída 1.A napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníţená známka z chování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

22 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: Výchovná opatření 2. pololetí třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníţená známka z chování 1.A 1.B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

23 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: Počet omluvených / neomluvených hodin - 1. pololetí třída 1.A 1.B 2.A počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy ,643 Kč 0 0, ,438 Kč 0 0, ,133 Kč 0 0,000 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

24 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: ,353 Kč 0 0, ,412 Kč 0 0, ,813 Kč 0 0, ,813 Kč 0 0, ,167 Kč 0 0, ,579 Kč 0 0, ,556 Kč 0 0, ,211 Kč 0 0, ,955 Kč 26 1, ,813 Kč 0 0, ,059 Kč 0 0, ,348 Kč 0 0, ,125 Kč 0 0, ,176 Kč 0 0, ,125 Kč 0 0, ,373 Kč 26 0,081 třída 5.3 Počet omluvených / neomluvených hodin - 2. pololetí počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A , , , , , , , , , ,000 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

25 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,181 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

26 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Marta Buchtová 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků č: Jméno učitele: Počet hodin: Název akce: datum: Školící středisko 1 P. Císařová 7 Tibetské mísy v praxi červenec Praha 2 R. Pechová, Z. Jelínková 2 3 M. Buchtová, E. Fekeová, M. Pliešovská, M. Pešková, M. Holá, L.Janál, E.Šťávová, S.Rejzková Jak na vyjmenovaná slova Pelhřimov 2 ActiveVote ECDL 4 M. Pliešovská, P. Císařová 3 Výtvarné proměny Pelhřimov 5 R. Hájková 2 Seminář výchovných poradců OPPP 6 P. Císařová 5 Muzikorelaxace Praha 7 D. Bohuslavická 5 Daňové změny Pelhřimov 8 M. Holá 16 Kurz vzdělávání lektorů ECDL D. Měkutová 50 Kurz snowboardu P. Císařová 7 11 V. Madronová, V. Lašťovička 6 12 V. Madronová, M.Pešková 2 13 J. Jelínková 250 Relaxační zvuková lázeň Novely právních předpisů Prevence sociálně patologických jevů Koordinátor environmentální výchovy leden 2011 MěÚ Pelhřimov Liberecká škola Pelhřimov NIDV Pelhřimov 2010/2011 OPS Chaloupky 14 S. Rejzková 8 Učební styly ţáků NIDV 15 V. Lašťovička 8 16 V. Lašťovička 5 17 V. Jaklová, R. Pechová 10 Metody aktivizace a motivace ţáků nejen v dějepise Profesní průprava zástupců ředitelů Práce s interaktivní tabulí NIDV NIDV březen České Budějovice SPC Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

27 18 V. Lašťovička 5 19 D. Dušková E. Fekeová-Babková 8 21 D. Dušková 7 22 L. Janál 5 Profesní průprava zástupců ředitelů Metody a strategie kritického myšlení v hodinách Centrum ekologické výchovy Písnička v hudební výchově Školení poţární ochrany NIDV Praha Jihlava NIDV BOZP 23 Marcela Martínková speciální pedagogika 2010/2011 UJAK Praha 24 Zdislava Tomšů speciální pedagogika 2010/2011 UJAK Praha 25 Monika Pliešovská sociální pedagogika 2010/2011 MU PF Brno 26 Markéta Hupková anglický jazyk 2010/2011 AKCENT COLLEGE Praha Celkem: 427 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

28 7. ICT Ţáci školy mají k dispozici tři počítačové učebny. V první, starší učebně, je 20 počítačů s operačním systémem Windows 98. Součástí vybavení jsou sluchátka a dvě tiskárny, projektor a projekční plátno. Učebna je vyuţívána pro výuku. Druhá učebna obsahuje 13 počítačů s operačním systémem Windows XP Professional. Součástí vybavení kaţdé stanice jsou LCD monitory s vestavěnými reproduktory a s přídavnými webkamerami. K dispozici je zde tiskárna, projektor a projekční plátno. Učebna je vyuţívána pro výuku, počítačové krouţky, krouţek ZAV psaní všemi deseti a také jako školicí středisko. V této učebně se testují naši ţáci ve znalostech ECDL. Třetí, multimediální počítačová učebna je vybavena 26 novými počítači, projektorem, projekčním plátnem, skenerem a tiskárnou. V učebně je také prostor s lavicemi a interaktivní tabulí Onfinity pro klasickou výuku. Dále je ve škole k dispozici Tiskové centrum školy. Jedná se o plně multimediálně vybavenou místnost, která učitelům umoţňuje tisknout kvalitní barevné obrázky, skenovat, vypalovat a potiskovat CD a DVD, pracovat s multimediálními programy (digitální fotografe, digitalizace a střih videa). Škola je napojena na metropolitní síť s rychlostí 8 MB/s, kterou poskytuje zřizovatel školy město Pelhřimov. Ve škole je vybudována síť LAN 100 Mb/s, na serveru běţí operační systém Fedora 8. Zaměstnanci školy a ţáci mají na serveru vytvořené uţivatelské účty. Správce školní sítě je firma StaMPi, spol. s r. o., která zajišťuje provoz a správu celé sítě. Firma také vybudovala infrastrukturu sítě celé školy, čímţ se zvýšila kvalita připojení k síti a také počet přípojných bodů po škole. Pedagogičtí pracovníci školy dostali moţnost zapojit se do projektu OŠMT Pelhřimov OPVK Zkvalitnění vzdělávání pedagogů základních škol regionu Pelhřimova a Humpolce v oblasti informační gramotnosti podle evropského standardu ECDL. Celkem se zúčastnilo 23 pedagogických pracovníků. Jeden pracovník školy se zapojil do projektu Lektorské dovednosti a připravuje se ke zkouškám testerů ECDL. Ţáci školy se zapojili do projektu Cesta k testům ECDL, kde mají moţnost se bezplatně připravovat v 8 krouţcích pod vedením pedagogů k testům ECDL. Ve školním roce 2010/2011 bylo otestováno 90 ţáků. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

29 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub Rok 2010/2011 ve školní druţině V roce rekonstrukce a přestavby naší školy 2010/2011 se uskutečnilo ve školní druţině několik zajímavých akcí. Začátkem školního roku za námi přišli pelhřimovští modeláři. V tělocvičně předvedli nekonečnou řadu nádherných leteckých modelů. Obdivovali jsme malá letadélka a ţasli nad krásnými dokonalými maketami velkých letadel. A coţ teprve, kdyţ některá z nich se dala do pohybu. Spousta malých obdivovatelů se na chvilku stala piloty a vznášela se tam někde mezi mraky v oblacích. Nádhera.! Letecký den I se vydařil. Všichni se těšili na Letecký den II. To uţ byl konec školního roku. Přálo nám počasí a tak mohli naši modeláři předvádět lety velkých modelů za školou na hřišti. K mezinárodnímu Dni dětí dostaly pěkný dárek. V průběhu roku jsme se také zaměřili na ekologii. V projektech Jeţku, jeţku, jeţečku a Máme rádi zvířata, jsme se seznámili s dalšími domácími i exotickými zvířaty. Jak se jim ţije v přírodě, jak člověk můţe svými zásahy pozitivně ale i negativně ovlivnit ţivot v přírodě. Co kaţdý z nás můţe udělat, aby lesy zůstaly čisté, a všichni jsme se v nich cítili dobře a bezpečně. Ze společensko kulturních událostí jmenujme především Talentmánii, Zpívánky, tradiční Karneval, Pololetní diskotéku a pořad Moţná přijde i kouzelník. V Talentmánii vystoupilo velké mnoţství nadaných, talentovaných dětí v různých kategoriích. Společně jsme zatleskali sportovcům, hudebníkům, zpěvákům, maţoretkám, recitátorům, kouzelníkům, tanečním skupinám. Jako kaţdý rok, tak i letos k nám přišel Mikuláš. Připravil si pro nás soutěţe, hry a hlavně dobroty. Čas adventní jsme vyplnili zpíváním koled a přípravou na vánoční nadílku. Tóny dětských písniček za doprovodu kláves se rozezněly pravidelně kaţdé čtvrteční ráno. Děti zpívaly s nadšením písničky lidové, trampské, moderní i Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

30 písničky z pohádek a dětských filmů. Ty také zazněly na maškarním reji. Přehlídka masek byla neuvěřitelná. V pořadu Moţná přijde i kouzelník uţ nešlo o ţádnou legraci. Skutečný, profesionální mág pořádně dětem zamotal hlavu. Vyčaroval z klobouku králíčka, předvedl nepochopitelná kouzla nejen s kartami. Přímo před našimi zraky nechal zmizet paní vychovatelku. Klobouk dolů, pane kouzelníku! Projekt Slet čarodějnic byl zaměřen na poznávání tradic a zvyků při Filipojakubské noci. Vyvrcholil kouzelným čarodějnickým rejem a výstavou malých čarodějnic. Sportovní událostí roku byla beze sporu Zaječí olympiáda. Příprava trvala téměř celý rok. Svoji fyzickou připravenost prokázalo několik desítek zajíců v celé řadě sportovních disciplin. Zajíci lítali, běhali, skákali, aţ jim uši padaly, radovali se z pohybu a hezky proţitého odpoledne. Všichni se řídili olympijskou myšlenkou: hlavně se zúčastnit! Školní rok 2010/2011 ve školním klubu Mnoho zajímavých a zdařilých akcí proběhlo i ve školním klubu. Manuelní zručnost a praktické dovednosti jsme si ověřili při hrátkách s korálky, výrobě papírových koláţí, stromečků z čajových sáčků, vánočních přání, zhotovování masky nebo obrázků z prouţků papírů tzv. Guilling a dalších rukodělných činnostech. Sportovní klání v přeskakování švihadla, fotbálku nebo kulečníku patří jiţ k tradičním činnostem. Stejně tak společensko vědní činnosti zaměřené na rozvoj individuality a osobnosti ţáka, poznávání nového a praktického pro ţivot. Stále populárnějšími se stávají Relaxační rána. Cesta za duhou, Rytmus v nás, Harmonie, relaxační rána ve znamení ţivlů Země a Ohně přilákala velké mnoţství dětí. Příjemný pocit uvolnění, klidu a pohody navozené netradičními technikami a metodami začíná být nedílnou součástí ţivota dětí mladšího školního věku. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

31 Školní rok:2010/11 Zpracovatel: Mgr. Hezinová Jana 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub 8.1 Školní druţina Oddělení Počet ţáků pravidelná docházka Počet ţáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Školní klub Oddělení Počet ţáků pravidelná docházka Počet ţáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní druţiny, školního klubu Vybavení školní druţiny, školního klubu Školní druţiny za třídami, hrací plochy s koberci na chodbách, školní klubovna, školní klub, tělocvična, cvičná kuchyňka. Audiovizuální technika, počítače, stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní,materiál na výtvarné činnosti, hudební nástroje, divadelní kulisy, rekvizity a kostýmy, dětské časopisy a knihy - beletrie, poezie a naučná literatura, fotbálek, kulečník, taneční deska. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2.1 Členění zaměstnanců podle věku

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA SKUHROV NAD BĚLOU, okres Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Skuhrov nad Bělou 2009 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Václava Melicharová, ředitelka Místo zpracování: Dolní Řasnice

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: Rudolf Urban 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více