Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11"

Transkript

1 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2010/11 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 Ohlédnutí za školním rokem 2010/2011 Školní rok 2010/2011 byl pro celou školu, její zaměstnance i ţáky ve znamení rekonstrukce. Zahrnovala výměnu oken a celkové zateplení budovy. Během školního roku byl zjištěn havarijní stav rozvodů teplé a studené vody ve školní kuchyni, havarijní stav schodiště před hlavním vchodem a havarijní stav podlahy v tělocvičně školy. Přesto v těchto podmínkách proběhla řada kontrol včetně České školní inspekce. Škola byla dne 6. srpna 2010 předána firmě AGOS stavební, a.s. jako zhotoviteli rekonstrukce v programu Úspora energií v základních školách v Pelhřimově. Tato firma zjistila v pavilonech 1. i 2. stupně a v pavilonu vedení azbestové stavební prvky. Dříve se azbest ve stavebnictví běţně pouţíval jako nehořlavý materiál, v současné době je označován jako nebezpečná látka. Proto byla najata speciální firma, která v reţimu zvláštních bezpečnostních opatření tyto stěny odstranila. Téměř celá rekonstrukce probíhala za plného provozu školy ve ztíţených podmínkách, za stálého stěhování tříd a kabinetů. V neposlední řadě za nepřetrţitého a opakovaného provádění úklidu všech prostor školy. Od ledna 2011 došlo k celoplošnému sníţení finančních prostředků na platy provozních zaměstnanců ve školství. Byla přijata opatření, která spočívala ve sniţování stavu provozních pracovníků. V našem případě se jednalo o propuštění 2 uklízeček a 2 kuchařek, právě v době, kdy byly nejvíce potřebné. Je pravdou, ţe ţáci, pedagogický sbor i provozní pracovníci všechny překáţky zvládli, nebyl zaznamenán ţádný úraz ani zvláštní problémy, které by ohrozily průběh výuky. V poslední fázi, v červnu 2011 zasáhla rekonstrukce dva pavilony. S ohledem na předpokládané problémy jsme poţádali MŠMT o souhlas k předčasnému ukončení školního roku k 15. červnu Ţádosti bylo vyhověno, pobyt dětí ve škole by byl skutečně neúnosný, Školní rok 2010/2011 přinesl úspěchy, vnesl do ţivota školy něco nového, radostného a obohacujícího. Naši ţáci se opakovaně umístili na předních místech v různých vědomostních soutěţích (Okresní kolo matematické olympiády, Všeználek vědomostní soutěţ ţáků 5. ročníků, Mladý umělec literární soutěţ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

3 Velmi úspěšní jsme byli i při testování ţáků společností Scio ţáci naší školy dosáhli nejlepších výkonů v kraji Vysočina v testování v anglickém jazyce v 6., 7. i 8. ročníku Rozšířili jsme nabídku školy o logopedické cvičení se ţáky 1. ročníků a budoucími prvňáčky, kteří se zapsali na naši školu Vybavili jsme jednu třídu 2. stupně školy novým výškově stavitelným nábytkem Náš zřizovatel Město Pelhřimov nám poskytlo finanční prostředky na opravu schodiště u hlavního vchodu do budovy školy, na rekonstrukci rozvodu teplé a studené vody ve školní kuchyni, na opravu části šaten a sociálních zařízení u tělocvičny školy a opravu části podlahy v tělocvičně školy V závěru svého ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2010/2011 by chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich vstřícnost, trpělivost a toleranci vůči ztíţeným pracovním podmínkám v průběhu rekonstrukce. Za: Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

4 Obsah 1. Základní údaje o škole Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana Součásti školy strana Školská rada strana 8 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zpracovatel: 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví strana 9 Marková Petra 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví strana 9 Marková Petra 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace strana 9 Marková Petra 2.4 Aprobovanost výuky strana 10 Marková Petra 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti strana 11 Marková Petra 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd strana 12 Marková Petra 2.7 Trvání pracovního poměru strana 13 Marková Petra 3. Vzdělávací program školy Zpracovatel: 3.1 Vzdělávací program strana Nepovinné předměty a volitelné předměty strana Učební plán Základní škola strana Učební plán Základní škola s rozšířenou výukou informatiky strana 17 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. 4. Počty ţáků Zpracovatel: 4.1 Počty ţáků školy strana Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy strana Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy strana Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy strana 19 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. 5. Hodnocení ţáků Zpracovatel: 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch strana Výchovná opatření pochvaly strana Výchovná opatření napomenutí a důtky strana Počet omluvených / neomluvených hodin strana 23 Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zpracovatel: 6.1 Další vzdělání pedagogických pracovníků strana 26 Buchtová Marta, Mgr. 7. ICT standard a plán Zpracovatel: 7. ICT strana 28 Holá M., Mgr. 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub Zpracovatel: 8.1 Školní druţina strana 29 Hezinová Jana, Mgr. 8.2 Školní klub strana 31 Hezinová Jana, Mgr. 8.3 Materiálně technické vybavení strana 31 Hezinová Jana, Mgr. 9. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní ţáci Zpracovatel: 9.1 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami strana 32 Hájková Radka., Mgr. 9.2 Mimořádně nadaní ţáci třídy s rozšířenou výukou strana 32 Hájková Radka., Mgr. 9.3 Mimořádně nadaní ţáci přeřazení do vyššího ročníku strana 33 Hájková Radka., Mgr. 9.4 Podmínky pro vzdělávání strana 33 Hájková Radka., Mgr. 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěţe) Zpracovatel: 10.1 Akce školy Strana 35 Buchtová Marta, Mgr. 11. Prevence rizik a školní úrazy Zpracovatel: 11.1 Počet úrazů strana 42 Marková Petra 11.2 Vyhodnocení úrazů strana 42 Marková Petra 11.3 Prevence rizik strana 42 Marková Petra 12 Prevence sociálně patologických jevů Zpracovatel: 12.1 Prevence sociálně patologických jevů strana 43 Pešková Martina, Mgr Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila strana 44 Pešková Martina, Mgr. 13. Spolupráce školy s rodiči Zpracovatel: 13.1 Formy spolupráce strana 45 Buchtová Marta, Mgr. 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Zpracovatel: 15.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu strana 47 Bohuslavická Dana 15.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu strana 47 Bohuslavická Dana 16. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a pouţití dalších prostředků Zpracovatel: 16.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu strana 48 Bohuslavická Dana 16.2 Vyúčtování prostředků NIV sumář strana 48 Bohuslavická Dana 16.3 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis strana 49 Bohuslavická Dana 16.4 Pouţití peněţních fondů strana 51 Bohuslavická Dana 16.5 Pouţití dalších zdrojů strana 52 Bohuslavická Dana Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

6 16.6 Upravený hospodářský výsledek strana 52 Bohuslavická Dana 16.7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku strana 52 Bohuslavická Dana 17. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Zpracovatel: 17.1 Ukazatele nákladovosti strana 53 Bohuslavická Dana 18. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Zpracovatel: 18.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání strana 55 Madronová Vladimíra, Mgr. 19. Výsledky inventarizace majetku Zpracovatel: 19.1 Inventarizovaný majetek strana Závěry inventarizace strana Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 22. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 23. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Madronová Vladimíra, Mgr. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

7 Školní rok: 2009/10 Zpracovatel: Mgr. Vladimíra Madronová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Adresa školy Pelhřimov, Osvobození 1881 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) příspěvková organizace Město Pelhřimov Ředitelka: Mgr. Vladimíra Madronová Zástupce ředitele školy: Mgr. Marta Buchtová Vedoucí školní druţiny: Mgr. Jana Hezinová Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Bílková Ekonomka: Dana Bohuslavická Pokladní: Petra Marková Organizace zajišťuje základní vzdělávání, školní stravování a závodní stravování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

8 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 500 Školní druţina 180 Školní jídelna ZŠ Školská rada - ustanovena dne zástupci zřizovatele Mgr. Jitka Dederová Ing. Dana Hunalová Pavla Kučerová Bc. Pavel Pípal zástupci rodičů Jana Dušková Dagmar Melicharová František Pavlát Martina Zemanová zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Marta Buchtová Mgr. Martina Forejtová Mgr. Miloslava Holá Mgr. Václav Lašťovička Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

9 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Marková Petra 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % 1 do 20 let let let let let a více let celkem % 7,55 88,68 96,23 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosaţené muţi ţeny celkem % 1 základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci 1 učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ učitel náboţenství celkem % Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

10 4 vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem: Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět počet učitelů 1 Český jazyk 12 2 Cizí jazyk 12 3 Matematika 12 4 Prvouka 12 5 Přírodověda 12 6 Vlastivěda 12 7 Hudební výchova 12 8 Výtvarná výchova 12 9 Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Nepovinné předměty 12 b) 2. stupeň předmět počet učitelů 1 Český jazyk 4 2 Cizí jazyk 4 3 Matematika 3 4 Chemie 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

11 5 Fyzika 1 6 Přírodopis 1 7 Zeměpis 3 8 Dějepis 3 9 Občanská výchova 2 10 Rodinná výchova 1 11 Hudební výchova 2 12 Výtvarná výchova 2 13 Praktické činnosti 2 14 Tělesná výchova 3 15 Volitelné předměty 16 Nepovinné předměty 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace - specializace 1 Buchtová Marta, Mgr. 1. stupeň spec.pedagogika 2 Císařová Andrea 1. stupeň 3 Forejtová Martina, Mgr. 1. stupeň základy techniky 4 Jaklová Věra, Mgr. 1. stupeň 5 Jelínková Jana, Mgr. 1. stupeň prac.vyučování 6 Kučerová Alena, Mgr. 1. stupeň 7 Madronová Vladimíra, Mgr. 8 Martínková Marcela 1. stupeň 9 Pechová Renata, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň anglický jazyk spec.pedagogika 10 Peroutka Tomáš, Mgr. 1. stupeň hudební výchova 11 Rejzková Světlana, Mgr. 1. stupeň 12 Šťávová Eva, Mgr. 1. stupeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

12 13 Babková Eva, Mgr. biologie rodinná vých. chemie 14 Bernardová Radka, Mgr 1. stupeň TV 15 Hájková Radka, Mgr. český jazyk dějepis občanská vých. 16 Holá Miloslava, Mgr. matematika zeměpis 17 Hupková Markéta anglický jazyk 18 Janál Ladislav, Mgr. informatika 19 Jelínková Zdeňka, Mgr. český jazyk 20 Kratochvílová Pavlína, Mgr. německý jazyk základy tech. hudební vých. výtvarná vých. 21 Krejčová Lenka, Mgr. matematika zeměpis anglický jazyk 22 Lašťovička Václav, Mgr. výtvarná vých. 23 Pavlů Blanka, Mgr. český jazyk 24 Pešková Martina, Mgr. 25 Soukupová Jaroslava, Mgr. anglický jazyk matematika 26 Šašková Dagmar, Mgr. český jazyk dějepis německý jazyk hudební vých. 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

13 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet 1 nástupy 6 2 odchody 7 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

14 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Madronová Vladimíra 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Cesta k sobě, č. j.: ZŠ-195/2009-8, verze 1.3., Dodatek k ŠVP pro ZV Cesta k sobě, č. j.: ZŠ - Osv/200/2010, verze 1.4. zařazené třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B Základní škola - č.j / A, 5.B 3.2 Nepovinné předměty, zájmové útvary a volitelné předměty název nepovinného předmětu Třídy: Vyučující: Anglický jazyk - (od 2. pol.) 1. A Mgr. A. Kučerová Anglický jazyk - (od 2. pol.) 1. B Mgr. A. Kučerová Anglický jazyk 2. A Mgr. J. Jelínková Anglický jazyk 2. B Mgr. J. Jelínková Pohybové hry 1. A Mgr. V. Jaklová Pohybové hry 1. B Mgr. V. Jaklová název zájmového útvaru Třídy: Vyučující: Pěvecký krouţek - HČ (hlavní činnost) ročník Mgr. T. Peroutka Přírodovědná praktika I. - HČ 6. A, 6. B Mgr. E. Fekeová Přírodovědná praktika II. - HČ 7. A, 7. B Mgr. E. Fekeová Tvorba školního časopisu - HČ ročník Mgr. M. Forejtová Mgr. Z. Jelínková Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

15 ZAV - Psaní všemi deseti I. - HČ 7. A, 7. B Mgr. L. Krejčová ZAV - Psaní všemi deseti II. - HČ 8. A, 8. B Mgr. L. Krejčová Zdravotnický krouţek - HČ ročník Mgr. D. Dušková Dovedné ruce - DČ (doplňková činnost) ročník M. Pliešovská Hra na flétnu 2. a 4. ročník P. Císařová Hra na flétnu 4. a 6. ročník P. Císařová Keramika 4. a 5. ročník Mgr. E. Šťávová Kondiční kulturistika 8. a 9. ročník T. Novák Konverzace v anglickém jazyce 8. a 9. ročník Mgr. M. Pešková Konverzace v anglickém jazyce 6. a 7. ročník M. Hupková Pohybové hry ročník Mgr. R. Pechová Pohybové hry ročník Mgr. S. Rejzková Taneční krouţek I. 1. stupeň M. Hrnčířová Taneční krouţek II. 2. stupeň M. Hrnčířová Taneční páry ročník M. Hrnčířová Výtvarné činnosti a keramika 1. stupeň Mgr. R. Pechová Výtvarné činnosti a keramika 1. stupeň Mgr. S. Rejzková Název volitelného předmětu Třídy: Vyučující: Anglický jazyk - druhý cizí jazyk. 8. A, 8. B. 9. A, 9. B Mgr. M. Pešková Německý jazyk - druhý cizí jazyk 7. A, 7. B, 8. A, 8. B. 9. A, 9. B Mgr. P. Štaubertová Cvičení z českého jazyka a matematiky 7. A, 7. B, 8. A, 8. B. 9. A, 9. B Mgr. R. Hájková, Mgr. D. Dušková,Mgr. L. Krejčová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

16 Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Cesta k sobě Ročník Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Praktické činnosti Výchova ke zdraví Tělesná výchova Informatika Volitelné př Celkem základní Celkem disponibilní Celkem: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

17 Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 Ročník Předmět 5. Český jazyk 7 Cizí jazyk 4 Matematika 5 Prvouka 0 Přírodověda 2 Vlastivěda 2 Chemie 0 Fyzika 0 Přírodopis 0 Zeměpis 0 Dějepis 0 Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výhova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem: 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

18 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Madronová Vladimíra 4. Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

19 4.2 Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok strana Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků ročník počet ţáků Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 7 střední odborná škola 20 střední odborné učiliště 7 umělecké školy 1 celkem: 36 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

20 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Vladimíra Madronová 5. Hodnocení ţáků 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch - 1. pololetí třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli průměr 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B ,549 9.A , B ,7417 celkem ,3945 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

21 třída 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch - 2. pololetí prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli průměr 1.A , B , A , B , A , B , A ,125 4.B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , Výchovná opatření 1. pololetí třída 1.A napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníţená známka z chování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

22 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: Výchovná opatření 2. pololetí třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníţená známka z chování 1.A 1.B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

23 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: Počet omluvených / neomluvených hodin - 1. pololetí třída 1.A 1.B 2.A počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy ,643 Kč 0 0, ,438 Kč 0 0, ,133 Kč 0 0,000 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

24 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: ,353 Kč 0 0, ,412 Kč 0 0, ,813 Kč 0 0, ,813 Kč 0 0, ,167 Kč 0 0, ,579 Kč 0 0, ,556 Kč 0 0, ,211 Kč 0 0, ,955 Kč 26 1, ,813 Kč 0 0, ,059 Kč 0 0, ,348 Kč 0 0, ,125 Kč 0 0, ,176 Kč 0 0, ,125 Kč 0 0, ,373 Kč 26 0,081 třída 5.3 Počet omluvených / neomluvených hodin - 2. pololetí počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A , , , , , , , , , ,000 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

25 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Celkem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,181 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

26 Školní rok: 2010/11 Zpracovatel: Mgr. Marta Buchtová 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků č: Jméno učitele: Počet hodin: Název akce: datum: Školící středisko 1 P. Císařová 7 Tibetské mísy v praxi červenec Praha 2 R. Pechová, Z. Jelínková 2 3 M. Buchtová, E. Fekeová, M. Pliešovská, M. Pešková, M. Holá, L.Janál, E.Šťávová, S.Rejzková Jak na vyjmenovaná slova Pelhřimov 2 ActiveVote ECDL 4 M. Pliešovská, P. Císařová 3 Výtvarné proměny Pelhřimov 5 R. Hájková 2 Seminář výchovných poradců OPPP 6 P. Císařová 5 Muzikorelaxace Praha 7 D. Bohuslavická 5 Daňové změny Pelhřimov 8 M. Holá 16 Kurz vzdělávání lektorů ECDL D. Měkutová 50 Kurz snowboardu P. Císařová 7 11 V. Madronová, V. Lašťovička 6 12 V. Madronová, M.Pešková 2 13 J. Jelínková 250 Relaxační zvuková lázeň Novely právních předpisů Prevence sociálně patologických jevů Koordinátor environmentální výchovy leden 2011 MěÚ Pelhřimov Liberecká škola Pelhřimov NIDV Pelhřimov 2010/2011 OPS Chaloupky 14 S. Rejzková 8 Učební styly ţáků NIDV 15 V. Lašťovička 8 16 V. Lašťovička 5 17 V. Jaklová, R. Pechová 10 Metody aktivizace a motivace ţáků nejen v dějepise Profesní průprava zástupců ředitelů Práce s interaktivní tabulí NIDV NIDV březen České Budějovice SPC Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

27 18 V. Lašťovička 5 19 D. Dušková E. Fekeová-Babková 8 21 D. Dušková 7 22 L. Janál 5 Profesní průprava zástupců ředitelů Metody a strategie kritického myšlení v hodinách Centrum ekologické výchovy Písnička v hudební výchově Školení poţární ochrany NIDV Praha Jihlava NIDV BOZP 23 Marcela Martínková speciální pedagogika 2010/2011 UJAK Praha 24 Zdislava Tomšů speciální pedagogika 2010/2011 UJAK Praha 25 Monika Pliešovská sociální pedagogika 2010/2011 MU PF Brno 26 Markéta Hupková anglický jazyk 2010/2011 AKCENT COLLEGE Praha Celkem: 427 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

28 7. ICT Ţáci školy mají k dispozici tři počítačové učebny. V první, starší učebně, je 20 počítačů s operačním systémem Windows 98. Součástí vybavení jsou sluchátka a dvě tiskárny, projektor a projekční plátno. Učebna je vyuţívána pro výuku. Druhá učebna obsahuje 13 počítačů s operačním systémem Windows XP Professional. Součástí vybavení kaţdé stanice jsou LCD monitory s vestavěnými reproduktory a s přídavnými webkamerami. K dispozici je zde tiskárna, projektor a projekční plátno. Učebna je vyuţívána pro výuku, počítačové krouţky, krouţek ZAV psaní všemi deseti a také jako školicí středisko. V této učebně se testují naši ţáci ve znalostech ECDL. Třetí, multimediální počítačová učebna je vybavena 26 novými počítači, projektorem, projekčním plátnem, skenerem a tiskárnou. V učebně je také prostor s lavicemi a interaktivní tabulí Onfinity pro klasickou výuku. Dále je ve škole k dispozici Tiskové centrum školy. Jedná se o plně multimediálně vybavenou místnost, která učitelům umoţňuje tisknout kvalitní barevné obrázky, skenovat, vypalovat a potiskovat CD a DVD, pracovat s multimediálními programy (digitální fotografe, digitalizace a střih videa). Škola je napojena na metropolitní síť s rychlostí 8 MB/s, kterou poskytuje zřizovatel školy město Pelhřimov. Ve škole je vybudována síť LAN 100 Mb/s, na serveru běţí operační systém Fedora 8. Zaměstnanci školy a ţáci mají na serveru vytvořené uţivatelské účty. Správce školní sítě je firma StaMPi, spol. s r. o., která zajišťuje provoz a správu celé sítě. Firma také vybudovala infrastrukturu sítě celé školy, čímţ se zvýšila kvalita připojení k síti a také počet přípojných bodů po škole. Pedagogičtí pracovníci školy dostali moţnost zapojit se do projektu OŠMT Pelhřimov OPVK Zkvalitnění vzdělávání pedagogů základních škol regionu Pelhřimova a Humpolce v oblasti informační gramotnosti podle evropského standardu ECDL. Celkem se zúčastnilo 23 pedagogických pracovníků. Jeden pracovník školy se zapojil do projektu Lektorské dovednosti a připravuje se ke zkouškám testerů ECDL. Ţáci školy se zapojili do projektu Cesta k testům ECDL, kde mají moţnost se bezplatně připravovat v 8 krouţcích pod vedením pedagogů k testům ECDL. Ve školním roce 2010/2011 bylo otestováno 90 ţáků. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

29 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub Rok 2010/2011 ve školní druţině V roce rekonstrukce a přestavby naší školy 2010/2011 se uskutečnilo ve školní druţině několik zajímavých akcí. Začátkem školního roku za námi přišli pelhřimovští modeláři. V tělocvičně předvedli nekonečnou řadu nádherných leteckých modelů. Obdivovali jsme malá letadélka a ţasli nad krásnými dokonalými maketami velkých letadel. A coţ teprve, kdyţ některá z nich se dala do pohybu. Spousta malých obdivovatelů se na chvilku stala piloty a vznášela se tam někde mezi mraky v oblacích. Nádhera.! Letecký den I se vydařil. Všichni se těšili na Letecký den II. To uţ byl konec školního roku. Přálo nám počasí a tak mohli naši modeláři předvádět lety velkých modelů za školou na hřišti. K mezinárodnímu Dni dětí dostaly pěkný dárek. V průběhu roku jsme se také zaměřili na ekologii. V projektech Jeţku, jeţku, jeţečku a Máme rádi zvířata, jsme se seznámili s dalšími domácími i exotickými zvířaty. Jak se jim ţije v přírodě, jak člověk můţe svými zásahy pozitivně ale i negativně ovlivnit ţivot v přírodě. Co kaţdý z nás můţe udělat, aby lesy zůstaly čisté, a všichni jsme se v nich cítili dobře a bezpečně. Ze společensko kulturních událostí jmenujme především Talentmánii, Zpívánky, tradiční Karneval, Pololetní diskotéku a pořad Moţná přijde i kouzelník. V Talentmánii vystoupilo velké mnoţství nadaných, talentovaných dětí v různých kategoriích. Společně jsme zatleskali sportovcům, hudebníkům, zpěvákům, maţoretkám, recitátorům, kouzelníkům, tanečním skupinám. Jako kaţdý rok, tak i letos k nám přišel Mikuláš. Připravil si pro nás soutěţe, hry a hlavně dobroty. Čas adventní jsme vyplnili zpíváním koled a přípravou na vánoční nadílku. Tóny dětských písniček za doprovodu kláves se rozezněly pravidelně kaţdé čtvrteční ráno. Děti zpívaly s nadšením písničky lidové, trampské, moderní i Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

30 písničky z pohádek a dětských filmů. Ty také zazněly na maškarním reji. Přehlídka masek byla neuvěřitelná. V pořadu Moţná přijde i kouzelník uţ nešlo o ţádnou legraci. Skutečný, profesionální mág pořádně dětem zamotal hlavu. Vyčaroval z klobouku králíčka, předvedl nepochopitelná kouzla nejen s kartami. Přímo před našimi zraky nechal zmizet paní vychovatelku. Klobouk dolů, pane kouzelníku! Projekt Slet čarodějnic byl zaměřen na poznávání tradic a zvyků při Filipojakubské noci. Vyvrcholil kouzelným čarodějnickým rejem a výstavou malých čarodějnic. Sportovní událostí roku byla beze sporu Zaječí olympiáda. Příprava trvala téměř celý rok. Svoji fyzickou připravenost prokázalo několik desítek zajíců v celé řadě sportovních disciplin. Zajíci lítali, běhali, skákali, aţ jim uši padaly, radovali se z pohybu a hezky proţitého odpoledne. Všichni se řídili olympijskou myšlenkou: hlavně se zúčastnit! Školní rok 2010/2011 ve školním klubu Mnoho zajímavých a zdařilých akcí proběhlo i ve školním klubu. Manuelní zručnost a praktické dovednosti jsme si ověřili při hrátkách s korálky, výrobě papírových koláţí, stromečků z čajových sáčků, vánočních přání, zhotovování masky nebo obrázků z prouţků papírů tzv. Guilling a dalších rukodělných činnostech. Sportovní klání v přeskakování švihadla, fotbálku nebo kulečníku patří jiţ k tradičním činnostem. Stejně tak společensko vědní činnosti zaměřené na rozvoj individuality a osobnosti ţáka, poznávání nového a praktického pro ţivot. Stále populárnějšími se stávají Relaxační rána. Cesta za duhou, Rytmus v nás, Harmonie, relaxační rána ve znamení ţivlů Země a Ohně přilákala velké mnoţství dětí. Příjemný pocit uvolnění, klidu a pohody navozené netradičními technikami a metodami začíná být nedílnou součástí ţivota dětí mladšího školního věku. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

31 Školní rok:2010/11 Zpracovatel: Mgr. Hezinová Jana 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub 8.1 Školní druţina Oddělení Počet ţáků pravidelná docházka Počet ţáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Školní klub Oddělení Počet ţáků pravidelná docházka Počet ţáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní druţiny, školního klubu Vybavení školní druţiny, školního klubu Školní druţiny za třídami, hrací plochy s koberci na chodbách, školní klubovna, školní klub, tělocvična, cvičná kuchyňka. Audiovizuální technika, počítače, stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní,materiál na výtvarné činnosti, hudební nástroje, divadelní kulisy, rekvizity a kostýmy, dětské časopisy a knihy - beletrie, poezie a naučná literatura, fotbálek, kulečník, taneční deska. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje

Obsah. 1. Základní údaje o škole. Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2. Personální údaje Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje strana 1 Madronová Vladimíra, Mgr. 2.1 Členění zaměstnanců podle věku

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků...21. 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci... 29

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků...21. 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci... 29 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Personální údaje... 5 3. Vzdělávací program školy... 10 4. Počty žáků... 13 5. Hodnocení žáků... 15 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků...21 7. ICT... 24

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok /2015 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje o škole

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Pedagogická rada schválila: 6. 10. 2015 Školská rada schválila: 8. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více