Příklad dobré praxe XVII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe XVII"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe XVII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Zdeněk Konečný 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE PRO PT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název RVP a ŠVP: Předmět: Téma výuky: doposud nerealizován Občanská nauka Ekonomická gramotnost Cíl výuky: Osvojení základních ekonomických pojmů. Porozumění a pochopení obsahu ekonomických pojmů. Schopnost jejich dalšího užívání v praxi. Kompetence: Žáci se učí vyjadřovat a formulovat své myšlenky. Učí se diskutovat o dané problematice. Žáci se učí spolupráci ve skupině, prezentovat svoji práci. Hodinová dotace: 2 3 hodiny Učivo: Základní ekonomické pojmy Metody: řízený rozhovor, brainstorming, skupinová práce, výklad Úvodní motivace: Formou řízeného rozhovoru učitel zjišťuje rozsah znalostí a míru pochopení základních ekonomických pojmů. Zjišťuje všeobecnou míru pochopení specifických termínů. Obeznámí žáky s tím, že znalost ekonomických termínů a pochopení jejich obsahu je nezbytné pro další práci v tématu člověk a svět ekonomie kam patří i trh práce a zaměstnanost. Otázky typu: Viděli jste někdy ekonomické zpravodajství? Víte co se skrývá pod těmi záhadnými termíny? Myslíte že dokážete definovat cizojazyčná slova např. know how, broker? Jaký je vlastně rozdíl mezi inflací a deflací. Co je to devalvace? A jsou vlastně tyto slova pro nás důležitá? Aktivita: Následuje rozdělení žáků do několika skupin (dle počtu), přičemž je každé skupině zadáno několik (max. 3) termínů, jejich definici mají skupinově vytvořit. Například : clo, akcie, dluh, privatizace, zisk, půjčka Vlastní samostatná práce pak sleduje spolupráci mezi jednotlivými členy skupiny s cílem vytvořit podmínky pro vzájemnou komunikaci. Výsledkem je pak písemný zápis, který si žáci jednotlivých skupin zaznamenají.

3 Výklad: INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vytvoření slovníčku ekonomických pojmů jako zápisu do sešitů žáků. Učitel postupuje abecedně a sleduje strukturu slovníku. Vždy u každého hesla nejprve konfrontuje definici žáků z příslušných skupin s definicí vlastní. Dává prostor pro komparaci definic u jednotlivých hesel a reaguje na četné dotazy žáků týkající se zejména pochopení obsahu. Vhodnými příklady pak ilustruje obsahovou stránku jednotlivých hesel a odkazuje na možnost jejich dalšího rozvíjení v rámci další výuky. Výsledný zápis je pak kompromisem mezi odbornou terminologií a jazykovou vybaveností žáků s cílem o maximální transparentnost. Jsou zařazena například tato hesla: akcie cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti akciová společnost společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. banka právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která a) přijímá vklady od veřejnosti a b) poskytuje úvěry a která k výkonu činností a poskytování dalších operací má bankovní licenci. broker (makléř) zprostředkovatel obchodů (dohodce), který za určitou provizi (brokerage) sjednává obchody na cizí účet např. burzovní dohodce, zprostředkovatelé pojistných služeb, námořní dopravy, apod. V užším slova smyslu obchodník s cennými papíry, který má na základě licence udělené Komisí pro cenné papíry oprávnění obchodovat s cennými papíry.

4 burza INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ zvláštní forma trhu, kde se soustřeďuje nabídka a poptávka. Obchoduje se zde se zastupitelným hromadným zbožím např. suroviny, paliva potraviny atd. ale i cenné papíry, devizy, valuty. Právnická osoba oprávněná organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku. Existuje v různých formách např. komoditní, cenných papírů apod. clo povinná platba stanovená právními předpisy, která je vybírána v přímé souvislosti s přechodem zboží přes státní hranice od osob, které zboží dovážejí, respektive vyvážejí, nebo od osob, pro které je takové zboží dováženo nebo vyváženo daň platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb, aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění. Daně tvoří hlavní příjmovou část rozpočtu každého státu. Existují dva základní typy daní přímé a nepřímé. deficit (schodek) převaha výdajů nad příjmy, převaha pasiv nad aktivy, převaha potřeb nad zdroji, apod. deflace pokles všeobecné cenové hladiny (zvyšování kupní síly peněz). Pokles nominálního (úředně stanoveného) měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů. Původně snížení zlatého obsahu (krytí) měnové jednotky. dluhopis zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. devalvace snížení oficiální ceny měnové jednotky. Snížení kurzu vůči ostatním měnám.

5 devizy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1. peníze v cizí měně (peněžní pohledávky) na bankovních účtech. 2. pohledávky znějící na cizí měnu, které zakládají právo oprávněné osoby na plnění v cizí měně. dividenda podíl na zisku akciové společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení holding uskupení obchodních společností, v němž jedna ze společností (mateřská) kapitálově ovládá několik jiných společností (dceřiných) hrubý domácí produkt (HDP) celková peněžní hodnota finální produkce vyrobené za určité období (obvykle jednoho roku) výrobními faktory umístěnými v dané zemi, bez ohledu na jejich vlastníka inflace 1. růst všeobecné cenové hladiny (proces) 2. míra růstu všeobecné cenové hladiny (ukazatel) investice 1. odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků 2. jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet užitek (obvykle peněžní příjmy) během delšího budoucího období kapitál jeden z výrobních faktorů. Může mít podobu statků, které nejsou použity ke spotřebě, ale k další výrobě. Nespotřebovávají se najednou, ale postupně Např. budovy, stroje, atp. know how soubor nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka, který je utajený, podstatný a identifikovatelný, přičemž obsahuje informace, které jsou důležité pro prodej zboží nebo poskytování služeb konečným uživatelům a zvláště pro prezentaci prodávaného zboží, zpracování zboží v souvislosti s

6 poskytováním služeb, metodami jednání se zákazníky a administrativním a finančním vedením obchodní činnosti komodita zboží, v užším smyslu zboží vzájemně zastupitelné leasing pronájem kapitálu. Upravuje jej leasingová smlouva po jejímž uplynutí kapitál přechází na pronajímatele bez další úplaty. mzda peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků privatizace převod majetku státu na soukromé subjekty (fyzické a právnické osoby) trh setkání nabídky a poptávky, jehož výsledkem je obchod. Stanu nabídky zastupují prodávající a stranu poptávky pak kupující či jejich zástupci. Existuje několik typů trhu například trh práce, zboží, peněz, kapitálu. Dokonalým trhem je burza. úrok částka, kterou dlužník platí věřiteli za poskytnutí úvěru. Úroková míra představuje poměr velikosti úroku k velikosti zapůjčeného kapitálu. zisk kladný rozdíl mezi výnosy a náklady (resp. mezi příjmy a výdaji) Výsledky: Hodnotí se schopnost užívání daných termínů u žáků. Správnost jejich užívání. Dále schopnost vyjádření vlastních myšlenek a znalostí formou definice. Počet hesel a jejich výběr je zcela v kompetenci učitele, který je vybírá dle časové dotace a úrovně dané skupiny žáků.

7 Realizace pak představuje flexibilní položku, která by však neměla přesáhnout 3 vyučovací hodiny. Cílem je podat základní informace se kterými bude vyučující nadále pracovat a přispěje tak k větší efektivitě výuky. Reflexe: Daná aktivita přispěla zvýšením odborné způsobilosti k větší efektivitě výuky, kdy nedocházelo ke časovým prodlevám v souvislosti vysvětlováním obsahu jednotlivých termínů. Žáci kladně hodnotili zvýšenou aktivitou svůj podíl na utváření výsledného písemného zápisu. Prokázali zvýšenou motivaci a zájem alespoň u hesel jimi zpracovanými. V následné výuce pak při rozvíjení těchto pojmů a práci s nimi např. mzda a její výpočet, pojištění a jeho typy, trh práce apod. prokazovali větší míru odborné způsobilosti. Tato aktivita ovšem skýtá úskalí v možné velké časové náročnosti, neboť vyučující musí postupovat tempem, které mu umožní různorodost žáků, což může vyvolávat ztrátu pozornosti a zájmu u některých z nich. Nezbytná je také odborná příprava vyučujícího a schopnost vytvořit vhodný příklad pro ilustraci žáků.

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol

Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol Učební texty pro studijní odbor Technik energetických zařízení budov O projektu REFUGE Projekt REFUGE Renewable Energy for Future Generations Obnovitelná

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Podnikatelské prostředí

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY učební text Martin Mynář Ostrava 2012 Recenze: Ing. Tomáš Závodný RNDr. Miroslav Liška, CSc. Název: Finanční systémy Autor: Ing. Martin

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Ekonomické subjekty. Podniky. statky. služby. služby. státu. Firmy

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Ekonomické subjekty. Podniky. statky. služby. služby. státu. Firmy Domácn. ^ ^ státu práce daně statky statky mzdy placení v > TRH > S T Á T Ekonomické subjekty Tržní subjekty Firmy Právní formy podnikání v ČR Hlavní úkoly státu v tržní ekonomice Státní rozpočet Daňová

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

Podnikové hospodářství

Podnikové hospodářství Podnikové hospodářství Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Julie Tužová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby - základy ekonomie 1. Potřeby a zdroje. Vzácnost zdrojů. Hranice výrobních možností ekonomiky a její souvislosti. Základní pojmy Co je předmětem ekonomie? Ekonomie

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY Vyučovací

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více