Strategie. Strategie. Strategie STRATEGIE STRATEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie. Strategie. Strategie STRATEGIE STRATEGIE 24.11.2008"

Transkript

1 Strategie Strategie Ing. Václav Švec, Ph.D. Strategos stratos (armáda), ago (vést) Strategos velitel, stratég V dnešní době moderní ekonomie strategie = vyjádření poměru ambicí a cílů společně s orientací k jejich dosažení Gary Hamel, Henry Mintzberg, Micheal Porter Teorie strategie? (3 slepci popisující slona) Strategie Strategie klíčový pojem týká se určení poslání a dlouhodobých cílů podniku, určení zaměření činností a alokace zdrojů potřebných pro dosažení zamýšlených záměrů. Mintzbergových5 P plán, model chování (pattern), komplot (ploy), pozice (position), charakter organizace (perspective) Model pro rozhodnutí a činností podniknutých v přítomnosti, aby se co nejlépe zužitkovaly příležitosti a zabezpečil se budoucí úspěch Strategie je zaměření a rozsah činnosti podniku v dlouhodobém horizontu, které v ideálním případě vytvářejí soulad mezi podnikovými zdroji a měnícím se vnějším prostředím zvláště trhem a zákazníky Hron, J. a kol.: Strategické řízení, 2002 STRATEGIE Stratagan nečekaný zvrat, překvapující rozuzlení, předstírání, klam, léčka, past. Starověké Řecko strategos vojevůdce, kterému bylo svěřeno velení armády, strategia vojevůdcovské umění. STRATEGIE Vojenský termín Jamesův Slovník vojenství (1810) strategie činnost mimo dohled nepřítele, taktika bezprostřední opatření tváří tvář nepřítele. 1

2 VOJENSKÁ STRATEGIE Literární prameny: Sun C (Sun Tse, Sun Tze) asi 500 př. n. l. čínský generál O válečném umění, Jak vedu vojska na bojiště, to může pozorovat každý. Jak je posílám do bitvy, to vám vysvětlí odborníci. Ale jak vítězím, to ví jen má hlava. VOJENSKÁ STRATEGIE Sun C : Pět vláken spřádá osnovu. Z nich splétáme plán a rozplétáme podstatu strategie. První se jmenuje Cesta, druhé se jmenuje Nebe, třetí se jmenuje Země, čtvrté se jmenuje Vojevůdce, páté se jmenuje Metoda. VOJENSKÁ STRATEGIE Gaius Julius Caesar (100 př. n. l. 44 př. n. l.) Zápisky o válce Galské, psychologické metody ve vedení armády. VOJENSKÁ STRATEGIE Carl Philipp Gottfried von Clausewitz ( ): teoretik války, Vom Kriege (O válce), Clausewitz für Manager (1971), Marketing Generalstabmässig (1986) s podtitulkem Věnováno jednomu z největších marketingových stratégů světa. VOJENSKÁ STRATEGIE Helmut Carl Bernhard von Moltke ( ) praktik a teoretik strategie, generálové 2. světové války. STRATEGIE VE STÁTNÍ MOCI Nicolló Machiavelli ( ) Vladař (Il Principe) 2

3 Konkurenční pozice Pozice podniku, kterou zastává ve svém odvětví (trh, místo střetu s konkurenty) Silná konkurenční pozice podle pěti konkurenčních faktorů? -strategický cíl organizace Monopol, oligopol, dokonalá konkurence Často označována jako strategická pozice, její míru identifikuje tzv. atraktivita odvětví Konkurenční pozice podle společnosti McKinsey Strategická (konkurenční) výhoda Využitelná ihned Dlouhé trvání Minimální napodobitelnost Zisk vyšší než je průměr v odvětví Vytváří, získává tržní podíl Konkurenční výhoda Konkurenční výhoda je jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje konkurence M.E. Porter Tvorba hodnoty a udržení této hodnoty Schopnost podniku překonat své rivaly Poziční Zdrojový Přístupy k tvorbě KV Konkurenceschopnost podniku je závislá na schopnosti nalézt atraktivní odvětví poskytující potenciál pro dosažení nadprůměrných výnosů a efektivní realizaci strategie v tomto odvětví. Analytickým nástrojem pro určení konkurenceschopnosti v rámci určitého odvětví je Porterův model pěti sil. Vnímá podnik jako jedinečný soubor zdrojů a kompetencí, na jejichž základě je definována strategie k co nejlepšímu využití příležitostí. Rozdíly ve výsledcích jednotlivých podniků jsou primárně odvozeny z rozdílů mezi jejich zdroji a kompetencemi, až druhotně jsou ovlivněny strukturou odvětví. Poziční KV 3 základní formy Poziční výhoda z atraktivity struktury odvětví Např. tzv. duopolní odvětví, kde působí pouze dvě firmy. Je vysoce pravděpodobné, že obě budou dosahovat vysokých zisků. Příkladem mohou být firmy Airbus a Boeing na globálním trhu s velkými dopravními letadly. Poziční výhoda z různorodosti odvětví V odvětví působí velmi mnoho různých firem s různou působností. Firma, která má v tomto odvětví dominantní pozici má výhodu např. velké Mc Donalds v rychlém občerstvení. Poziční výhoda z vybudovaných vztahů Firma získává svou konkurenční výhodu i vztahy se svými odběrateli, dodavateli, ale i konkurenty. 3

4 Příklady KV z pozičního přístupu Zdrojový přístup ke KV Značka Reputace Vládní podpora a ochrana Distribuční kanály Geografické umístění Rozvinutá a funkční základna Výsadní postavení z hlediska informací Vnímá podnik jako jedinečný soubor zdrojů a kompetencí, na jejichž základě je definována strategie k co nejlepšímu využití příležitostí. Rozdíly ve výsledcích jednotlivých podniků jsou primárně odvozeny z rozdílů mezi jejich zdroji a kompetencemi, až druhotně jsou ovlivněny strukturou odvětví. Diferenciace Podnikové zdroje a kompetence Podnikové zdroje zásoba použitelných faktorů, které jsou vlastněny nebo kontrolovány podnikem. Kompetence schopnost podniků využívat své zdroje za použití organizačních procesů k požadovanému účelu. Musí být: hodnotné, vzácné, nenapodobitelné, ne snadno dostupné (substituty) Úrovně strategie organizace Síťová strategie Korporátní strategie Obchodní strategie Funkční strategie Individuální strategie Úrovně strategie organizace Síťová strategie koordinuje akce v alianci, která nemá záštitu jednotného vedení. Korporátní strategie vytváří rámec působnosti a rozhodnutí pro portfolio obchodních jednotek. Obchodní strategie definuje co bude uděláno, kým, jak. Vysvětluje proč splnit dílčí cíle jedné organizace nebo jednotky diverzifikované organizace. Funkční strategie doplňuje obchodní strategii v oblastech jako informační technologie, personální řízení, výzkum a vývoj, marketing, atp. Individuální strategie jedná se o přímé úsilí jednotlivců (vně i uvnitř organizace) k ochraně a rozšíření jejich vlastního prospěchu (welfare). Porterovy generické strategie pro dosažení strategické (konkurenční) výhody Diferenciace odlišení výrobků a služeb od konkurenčních (dezén, obchodní značka, technologie, distribuční síť, atp.) Převaha v celkových nákladech -snaha o dosažení co nejlepší struktury nákladů v odvětví, což umožní vyšší marže, přípravu na cenové války, cenové ždímání zákazníka. Zacílení zaměření se na určitého zákazníka, cílovou skupinu, geografický trh, atd. 4

5 Porterovy generické strategie pro dosažení strategické (konkurenční) výhody Porterovy generické strategie pro dosažení strategické (konkurenční) výhody Porterovy generické strategie pro dosažení strategické (konkurenční) výhody Je nutné se zamyslet nad riziky jednotlivých Porterových strategií! Rizika nákladového vůdcovství Rizika diferenciace Rizika zacílení Otázky ve zkouškovém testu, nutno nastudovat! Metody tvorby strategie Analogie, Generování konfliktů (analýza předpokladů) (např. Ďáblův advokát), Brainstorming, Teorie chaosu, Systémy podporující týmovou práci. 5

6 SWOT analýza/matice SO strategie jsou strategie využívající silných stránek podniku ke zhodnocení příležitostí identifikovaných ve vnějším prostředí. Protože se však kombinace S-O umožňující realizaci těchto strategií vyskytuje v reálném životě zřídka, vymezuje tento kvadrant spíše žádoucí stav, ke kterému podnik směřuje. WO strategie jsou zaměřeny na odstranění slabých stránek využitím příležitostí. Častým příkladem je získávání dodatečných zdrojů k využití příležitosti, např. formou akvizice, joint venture nebo náborem kvalifikovaných sil. ST strategie jsou možné tehdy, je-li podnik dost silný na přímou konfrontaci s ohrožením, např. silné právní oddělení podniku může vymáhat pokuty u konkurentů, kteří ohrožují pozici podniku kopírováním jeho výrobků (pokud jsou patentově chráněny). WT strategie jsou obrannými strategiemi zaměřenými na odstranění slabé stránky a vyhnutí se ohrožení zvenčí. Podnik v této pozici obvykle bojuje o přežití a častými strategiemi jsou fúze, omezení výdajů, vyhlášení bankrotu nebo likvidace. 6

7 Strategie koncentrace Organizace se koncentruje pouze na jednu činnost, na její bezproblémový průběh Dosahuje vysoké specializace (výrobku, služby, činnosti/procesu) Výhody: dokonalost produktu, získaná reputace, efektivnost výroby, pružnost v reakcích na požadavky trhu, Nevýhody:? Nejčastěji prováděna malými podniky, které tak získávají části trhu v konkurenci s velkými, diverzifikovanými podniky, mohou se však v kombinaci s dalšími strategiemi vyvinout v globální společnosti (McDonald, Holliday Inn) Strategie rozvoje trhu Prodej stávajících (současných) výrobků na novém trhu (např. na geograficky novém trhu) Případně oslovení nového segmentu zákazníků prostřednictvím reklamy, přičemž výrobek zůstává funkčně beze změn Např. Geritol prostředek původně určen pro staré lidi, postupně nabízen i ženám jako podpůrný prostředek pro diety Strategie rozvoje výrobku Modifikace stávajícího výrobku Vývoj nového výrobku, který je velmi podobný stávajícímu výrobku Strategie umožňuje uchování současných zákazníků a oslovovat nové Často využívána např. firmou Procter & Gamble Využití současných i budoucích předností bez podstatného posunu v aktivitách 7

8 Strategie inovace Vyžaduje vyvinutí nového výrobku na základě technologie stávajícího výrobku Motivem je udělat ze stávajících výrobků zastaralé a tím pádem neprodlužovat jejich životní cyklus Velmi riziková strategie! Cca 31 % inovovaných výrobků se dočká uvedení na trh Z toho pouze 38 % dosáhne ekonomické návratnosti (z původního celku 12 %) Typologie strategií podle Ansoffa Ansoffova matice strategií Horizontální integrace Koupě jiných společností ve stejném odvětví Praktikována, pokud je požadován růst organizace Výhody: rychlý přístup k novým výrobkům či službám, k novým regionům, k novým zákazníkům Např. skupování pivovarů, vytváření velkých pivovarnických společností 8

9 Vertikální integrace Koupě či vytvoření organizací, které zásobují organizaci zdroji nebo se zabývají distribucí jejích výrobků, případně dělají obojí Předsunutá integrace = kupování nebo zakládání maloobchodních odbytišť za účelem kontroly ceny svých výrobků či kontroly jejich distribuce Zpětná integrace = stabilizace toků zdrojů na vstupu (stabilizace vstupů), redukce nákladů na získávání zdrojů (vstupů) Joint Venture Strategie společného podnikání Volí dvě společnosti Situace win-win Silnější společnost poskytuje finanční zdroje, slabší poskytuje např. technologii, či outsorcuje procesy, které zvládá lépe než silnější společnost (výzkum, marketing, ) Soustředná diverzifikace Vytvoření či nákup organizací vyrábějících příbuzné výrobky Výhodou je využití společných technologií, zákazníků, distribučních kanálů, řídících schopností, dodavatelů, atp. Např. u organizací potýkajících se se sezónností svých výrobků (sekačky na trávu nepoužitelné v zimě přidruží výrobu sněhových fréz) 9

10 Složená diverzifikace Tvorba nebo nákup organizací vyrábějících nepříbuzné výrobky či produkující nepříbuzné služby (s výrobky či službami hlavní organizace) Jedná se o tvorbu portfolia činností, které jsou hodnoceny podle jejich ziskovosti (viz portfolio analýzy) Redukce Volena při poklesu výkonnosti organizace v důsledku interních nedostatků a vnějších hrozeb Problémy, nedostatky zdrojů řešeny redukcí pracovní sil i managementu Společnosti v krizi propouštění zaměstnanců Rozdělení Prodej části společnosti Důvod špatná ekonomická výkonnost jedné jednotky společnosti, jedné SBU (viz portfolio analýzy) následuje strategický prodej jednotky Může se uplatňovat společně se strategií redukce 10

11 Likvidace Nejméně oblíbená strategie (i u manažerů společností obvykle se jí management společností snaží vyhnout) Nastává v případě bankrotu společnosti Likvidací (prodejem částí nebo celé společnosti) získávají manažeři peníze na uspokojení věřitelů U nás provádí správci konkursní podstaty Další postup Implementace strategie Kontrola strategie Evaluace strategie Přehodnocování vývoje vnějšího i vnitřního prostředí Možné změny strategie úpravy či úplné přepracování 11

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní pomůcka pro kombinované studium Strategické řízení Studijní text Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 2004 Obsah Strategické přístupy v řízení...

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

Strategický marketing

Strategický marketing Literatura Strategický marketing Lucie Paulovčáková Povinná studijní literatura: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008 KOTLER, P. Marketing Management.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku Analýza marketingové strategie ve

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE

ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE Enterprise weaknesses analysis, corporate strategy creation

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management Diplomová práce Petra Rudolská, Bc. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 ANETA KOPTÍKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. MARKETING. Distanční studijní opora. Dagmar Jakubíková

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. MARKETING. Distanční studijní opora. Dagmar Jakubíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. MARKETING Distanční studijní opora Dagmar Jakubíková Praha 2011 1 Marketing Dagmar Jakubíková Copyright Dagmar Jakubíková, Vysoká škola hotelová v Praze 8,

Více

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti I. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran: 73

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Diplomová práce Analýza marketingové strategie vybraného hotelu Analysis of marketing strategy chosen hotel Bc. Karolína Vojířová 13284 Studijní obor: Management

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Strategický management

Strategický management Strategický management 2 Členění okolí firmy Analýza obecného okolí a oborového okolí firmy Porterův pětifaktorový model Analytické matice Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více